Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang

Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang

Chieu 15/10, Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da hoan thanh toan bo noi dung chuong trinh de ra sau 15 ngay lam viec khan truong, nghiem tuc.

» Toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong
» Video: Khai mac Hoi nghi Trung uong 6, khoa XI
» Trung uong Dang hop quyet dinh nhieu van de quan trong

Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang
Toan canh be mac Hoi nghi.
Cac Uy vien Trung uong va cac dai bieu tham du Hoi nghi da the hien tinh than trach nhiem cao, phat huy dan chu, tri tue, thang than thao luan, dong gop nhieu y kien tam huyet, sau sac vao cac to trinh, bao cao, de an. Bo Chinh tri da tiep thu toi da va giai trinh nhung van de con co y kien khac nhau.

Hoi nghi da ban va nhat tri cao ve nhieu chu truong, chinh sach quan trong tren cac linh vuc kinh te-xa hoi, giao duc-dao tao, khoa hoc-cong nghe va xay dung Dang, quyet dinh thanh lap lai Ban Kinh te Trung uong. Lan dau tien, Trung uong tien hanh chat van va tra loi chat van trong khong khi dan chu, thang than va xay dung.

Phat bieu be mac Hoi nghi, thay mat Bo Chinh tri, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da lam ro them mot so van de va khai quat lai nhung ket qua quan trong da dat duoc.

Tong Bi thu neu ro ve tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2012 va phuong huong, nhiem vu nam 2013, Hoi nghi da thong nhat nhan dinh trong boi canh tinh hinh co nhieu kho khan, thach thuc, kinh te-xa hoi 9 thang dau nam co nhung chuyen bien nhat dinh. Tuy nhien, ap luc lam phat va bat on vi mo van con lon.

Du bao thoi gian toi, kinh te the gioi noi rieng va tinh hinh quoc te noi chung con nhieu dien bien kho luong. Vi vay, trong nhung thang con lai cua nam 2012 va nam 2013, doi hoi phai tiep tuc tang cuong lanh manh hoa, on dinh kinh te vi mo; dac biet chu trong on dinh, lanh manh hoa, bao dam an toan cua he thong tai chinh-ngan hang; thuc hanh tiet kiem, chong tham nhung, lang phi trong dau tu va chi tieu cong.

Cai thien moi truong dau tu kinh doanh; tap trung giai quyet tinh trang no xau, thao go kho khan cho doanh nghiep; khuyen khich dau tu trong nuoc va day manh thu hut dau tu nuoc ngoai; uu tien dau tu phat trien nong nghiep va du lich. Dong thoi day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi doi moi mo hinh tang truong, co cau lai nen kinh te; bao dam on dinh chinh tri-xa hoi; tao nen tang phat trien vung chac hon cho nhung nam tiep theo.

Qua trinh tai cau truc dau tu cong, doanh nghiep nha nuoc va dac biet la he thong ngan hang thuong mai can phai duoc dat trong tong the va gan ket chat che voi qua trinh co cau lai nen kinh te, tai cau truc dau tu va tai cau truc thi truong tai chinh noi chung.


Ve tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc, Trung uong tiep tuc khang dinh vai tro nong cot va nhung ket qua quan trong da dat duoc cua doanh nghiep nha nuoc, dong thoi chi ra nhung han che, yeu kem con ton tai; tren co so do de ra chu truong, chinh sach, bien phap khac phuc.

Trung uong yeu cau phai tiep tuc quan triet, thuc hien nghiem tuc Nghi quyet Dai hoi XI va cac nghi quyet, ket luan cua Trung uong ve van de nay phu hop voi boi canh nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te cua nuoc ta ngay cang di vao chieu sau. Kien quyet dieu chinh de doanh nghiep nha nuoc co co cau hop ly, di dau trong doi moi, ung dung khoa hoc-cong nghe, giu vung dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te, tap trung vao nhung khau, cong doan then chot cua bon linh vuc chinh, bao gom:

Cong nghiep quoc phong; cong nghiep doc quyen tu nhien; linh vuc cung cap hang hoa dich vu cong thiet yeu; va mot so nganh cong nghiep nen tang, cong nghe cao co suc lan toa lon. Som cham dut tinh trang dau tu dan trai ngoai nganh va hoan thanh viec thoai von nha nuoc tai cac doanh nghiep co duoi 50% von nha nuoc.


Khan truong bo sung, hoan thien the che quan ly doanh nghiep nha nuoc. Cac doanh nghiep nha nuoc phai duoc to chuc lai theo mo hinh cong ty co phan, cong ty trach nhiem huu han phu hop voi Luat Doanh nghiep; ap dung che do quan tri tien tien phu hop voi kinh te thi truong va thuc hien che do kiem toan, kiem tra, giam sat chat che, cong khai, minh bach tren co so mo rong dien niem yet tren thi truong chung khoan.

Chuc nang dieu tiet vi mo va bao dam an sinh xa hoi cua doanh nghiep phai duoc doi moi va thay the bang co che dat hang cua Nha nuoc, duoc hach toan theo co che thi truong.


Cac tap doan kinh te, cac tong cong ty nha nuoc lon phai duoc cau truc lai theo mo hinh cong ty me-cong ty con; duoc kiem toan hang nam. Ket thuc giai doan thi diem hinh thanh tap doan kinh te nha nuoc; xem xet chuyen mot so tap doan kinh te nha nuoc thanh tong cong ty.

Dong thoi voi viec mo rong quyen tu chu, tu chiu trach nhiem cua doanh nghiep, phai tang cuong vai tro va su giam sat, kiem tra cua dai dien chu so huu nha nuoc, nhat la trong viec phe duyet dieu le, quyet dinh chien luoc phat trien san xuat, kinh doanh, quan ly von va tai san nha nuoc tai doanh nghiep.


Tang cuong cong tac xay dung Dang, nang cao pham chat chinh tri, dao duc, nang luc quan ly cua doi ngu lanh dao, dac biet la lanh dao chu chot cua doanh nghiep.

Ve van de dat dai, thuc hien Ket luan Hoi nghi Trung uong 5 khoa XI, tai Hoi nghi nay, Trung uong tiep tuc thao luan va da nhat tri cao ban hanh Nghi quyet cua Trung uong de lanh dao, chi dao viec sua doi, bo sung Luat Dat dai nam 2003, dap ung yeu cau cua tinh hinh moi, gop phan huy dong va su dung co hieu qua hon nguon luc dat dai cho phat trien kinh te - xa hoi.

Khac phuc nhung han che, yeu kem, tieu cuc trong linh vuc dat dai; dac biet la tinh trang dau co, lang phi, tham nhung, tranh chap, khieu kien keo dai; bao dam hai hoa loi ich cua Nha nuoc, cua nguoi su dung dat va cua nha dau tu, gop phan on dinh chinh tri-xa hoi.


Trung uong tiep tuc khang dinh quyen su dung dat la mot loai tai san va hang hoa dac biet, nhung khong phai la quyen so huu, can duoc xac dinh cu the, phu hop voi tung loai dat, doi tuong su dung dat va cac truong hop giao dat, cho thue dat.

Quy hoach su dung dat phai dong bo, lien thong voi quy hoach nganh, linh vuc khac co su dung dat; phai tong hop, can doi, phan bo hop ly, hieu qua dat dai cho phat trien cac nganh, linh vuc, vung lanh tho va cac don vi hanh chinh trong ca nuoc; bao dam dat cho muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong, cac du an co muc dich xa hoi, tin nguong, ton giao, dat o, dat san xuat cho dong bao dan toc thieu so. Xu ly nghiem cac truong hop da duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat nhung su dung khong dung muc dich hoac cham dua dat vao su dung.

Quan ly chat che viec chuyen muc dich su dung dat lua, dat co rung phong ho, rung dac dung. Thu hep doi tuong duoc giao dat khong thu tien su dung dat; mo rong viec giao dat co thu tien su dung dat hoac cho thue dat de thuc hien cac du an san xuat, kinh doanh thong qua hinh thuc dau thau du an hoac dau gia quyen su dung dat. Nha nuoc chu dong thu hoi dat theo quy hoach, ke hoach su dung de tao quy dat; truc tiep thuc hien viec thu hoi dat, giao dat, giai toa, den bu, ho tro tai dinh cu theo dung nguyen tac, trinh tu, thu tuc, bao dam dan chu, cong khai, minh bach va cong bang.

Thuc hien gia dat do Nha nuoc quy dinh phu hop voi co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc va voi muc dich su dung dat, tinh hinh kinh te-xa hoi cua ca nuoc, cac vung, mien va dia phuong trong tung thoi ky. Khong de cac nha dau tu truc tiep thoa thuan voi nguoi su dung dat ve gia den bu, chuyen nhuong quyen su dung dat.

Chinh phu quy dinh phuong phap xac dinh gia dat va khung gia dat lam can cu de Uy ban nhan dan cap tinh xay dung, ban hanh bang gia dat; bo sung quy dinh ve dieu chinh khung gia dat, bang gia dat sao cho linh hoat, phu hop hon voi tung loai dat, cac doi tuong su dung dat va cac truong hop giao dat.


Ban Chap hanh Trung uong giao cho Bo Chinh tri chi dao khan truong tong ket, danh gia tinh hinh sap xep, doi moi va phat trien nong, lam truong quoc doanh theo Nghi quyet so 28-NQ/TW cua Bo Chinh tri khoa IX, trong do co danh gia viec quan ly, su dung dat nong, lam truong de co chinh sach, bien phap quan ly phu hop. Co co che, chinh sach dac thu ve viec giao dat, chuyen quyen su dung dat o vung dong bao dan toc thieu so.

Ve giao duc va dao tao, Ban Chap hanh Trung uong da thao luan soi noi va cho nhieu y kien ve De an "Doi moi can ban va toan dien giao duc va dao tao dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te.

Tong Bi thu nhan manh Trung uong yeu cau phai doi moi tu nhan thuc tu duy, muc tieu dao tao, he thong to chuc, loai hinh giao duc va dao tao, noi dung va phuong phap day va hoc den co che van hanh, co che quan ly, xay dung doi ngu giao vien, can bo quan ly, co so vat chat, nguon luc, dieu kien bao dam thuc hien doi moi toan bo he thong giao duc, bao gom giao duc mam non, giao duc pho thong va giao duc dai hoc, dao tao nghe.

Day la nhung van de het suc lon lao, he trong va phuc tap, con nhieu y kien khac nhau, can phai tiep tuc nghien cuu, tong ket, ban bac mot cach thau dao, can trong, tao su thong nhat cao de ban hanh Nghi quyet vao thoi gian thich hop.


Truoc mat, can tiep tuc quan triet cac quan diem, chu truong cua Nghi quyet Trung uong 2 khoa VIII, Ket luan Hoi nghi Trung uong 6 khoa IX va cac ket luan, quyet dinh cua Bo Chinh tri, chi dao trien khai thuc hien that tot Chien luoc phat trien giao duc va dao tao tu nay den nam 2020 theo Ket luan cua Hoi nghi lan nay.

Ve phat trien khoa hoc va cong nghe, Ban Chap hanh Trung uong tiep tuc khang dinh, phat trien khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau, la mot dong luc quan trong trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa. Nhan luc khoa hoc va cong nghe la tai nguyen vo gia cua dat nuoc; tri thuc khoa hoc va cong nghe la nguon luc dac biet quan trong trong phat trien kinh te tri thuc. Dau tu cho nhan luc khoa hoc va cong nghe, dai ngo nguoi tai la dau tu cho phat trien ben vung, truc tiep nang tam tri tue va suc manh cua dan toc.

Dang va Nha nuoc co trach nhiem va chinh sach dac biet phat trien, trong dung va phat huy tiem nang sang tao cua doi ngu can bo khoa hoc va cong nghe de khoa hoc va cong nghe thuc su la dong luc then chot, la luc luong san xuat truc tiep, dua nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai vao nam 2020 va la nuoc cong nghiep hien dai theo dinh huong xa hoi chu nghia vao giua the ky 21.

Trung uong yeu cau phai doi moi, nang cao nhan thuc cua cac cap uy dang va chinh quyen ve vai tro cua khoa hoc va cong nghe, coi phat huy ung dung va phat trien khoa hoc-cong nghe la mot bo phan khong the thieu cua quy hoach, ke hoach phat trien nganh va dia phuong. Nha nuoc co chinh sach, co che dac biet trong dung va dai ngo doi voi can bo khoa hoc dau nganh; can bo duoc giao chu tri nhiem vu quoc gia; can bo tre tai nang. Khuyen khich, tao dieu kien de sinh vien, nghien cuu sinh sau khi duoc dao tao o nuoc ngoai ve nuoc lam viec.

Dong thoi, phai van dung dung dan co che thi truong de doi moi, nang cao hieu qua, hieu luc quan ly nha nuoc; co che, chinh sach; xay dung va thuc hien cac nhiem vu khoa hoc va cong nghe lon cua Nha nuoc. Tang cuong va phat huy tiem luc khoa hoc quoc gia; phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe; chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te, thu hut nguon luc va chuyen gia nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai va nguoi nuoc ngoai tham gia cac du an khoa hoc - cong nghe cua Viet Nam... trong do, doi moi cong tac quan ly nha nuoc, doi moi to chuc, hoat dong va co che, chinh sach la khau dot pha.

Tap trung uu tien thao go cac vuong mac trong cong tac ke hoach, dau tu, tai chinh, dac biet la co che cap phat, thanh quyet toan kinh phi cho cac hoat dong khoa hoc va cong nghe.


Ve xay dung quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro day la lan dau tien Trung uong ban va ra Nghi quyet ve van de nay.

Trung uong nhan manh, viec xay dung quy hoach can bo cap chien luoc phai xuat phat tu yeu cau, nhiem vu chinh tri, nhiem vu xay dung Dang, xay dung va bao ve To quoc thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; chu dong va som phat hien can bo co trien vong lanh dao, quan ly truong thanh tu thuc tien; chu trong can bo xuat than tu cong nhan, nong dan, tri thuc; tang ty le can bo tre, can bo nu, can bo dan toc thieu so, con em gia dinh co cong voi cach mang, can bo khoa hoc - cong nghe, van hoa, nghe thuat...


Viec xay dung va thuc hien quy hoach phai dat duoi su lanh dao tap trung, thong nhat cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu; bao dam nguyen tac tap trung dan chu, cong tam, minh bach, khach quan; lay quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc lam co so cho cong tac nhan su Ban Chap hanh Trung uong tai Dai hoi Dang toan quoc.

Ve phuong cham, can thuc hien quy hoach "dong" va "mo," dinh ky ra soat, dua ra khoi quy hoach nhung can bo khong con du tieu chuan, dieu kien; bo sung vao quy hoach nhung nhan to moi. Chuan bi nguon quy hoach doi dao, moi chuc danh co the quy hoach vai ba nguoi, mot nguoi co the quy hoach vao vai ba chuc danh.

Lay quy hoach lanh dao chu chot o cac cap lam co so cho quy hoach cap chien luoc. Lay quy hoach cap chien luoc thuc day quy hoach chu chot cap duoi. Tao dieu kien cong bang va co che dac thu de can bo trong quy hoach cap chien luoc the hien nang luc, phan dau, cong hien va truong thanh


Nhan su dua vao quy hoach phai co du tieu chuan, dieu kien. Ban Chap hanh Trung uong phai co 3 do tuoi de bao dam tinh lien tuc, ke thua va phat trien; co co cau hop ly de bao dam su lanh dao toan dien.

Ve Bao cao ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Trung uong danh gia cao su chuan bi va tien hanh kiem diem het suc nghiem tuc, trach nhiem va su guong mau cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Sau hon 2 thang chuan bi, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da danh 21 ngay, chia lam 4 dot (trong 3 thang) de kiem diem tu phe binh va phe binh, coi day la dot sinh hoat chinh tri dac biet quan trong vi su trong sach, vung manh cua Dang; cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Tung thanh vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu da quan triet sau sac tu tuong chi dao la giu dung nguyen tac, co tinh doan ket, thuong yeu dong chi; vua co ly, co tinh, vua phai xu ly nghiem minh nhung truong hop co khuyet diem, vi pham, theo phuong cham "tri benh cuu nguoi," giup nhau cung tien bo. Noi dung kiem diem da bam sat vao cac noi dung, yeu cau cua Nghi quyet Trung uong 4. Cac van de noi com, buc xuc deu duoc dat ra, phan tich, mo xe va rut ra nhung bai hoc sau sac. Khong khi thao luan, gop y, tu phe binh va phe binh dan chu, thang than, xay dung, chan thanh.


Qua kiem diem tu phe binh, phe binh va lang nghe y kien gop y cua can bo, dang vien, nhan dan, tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu va tung dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu da nhan thuc sau sac hon, day du hon nhung uu diem va nhat la khuyet diem cua minh; phan tich, lam ro nguyen nhan cua cac khuyet diem, han che, tu do de ra cac bien phap sua chua, khac phuc.

Nhieu dong chi da tu giac xem xet, nhin lai minh, buoc dau co tu sua chua khuyet diem, tu dieu chinh mot so hanh vi trong cong tac va cuoc song hang ngay cua minh, cua gia dinh, vo con va nguoi than. Bo Chinh tri, Ban Bi thu da ban va chi dao giai quyet ngay mot so van de noi com, buc xuc; phat huy cac nhan to tich cuc, xiet lai ky luat, ky cuong, co tac dung canh tinh, canh bao, ran de va ngan chan cac hanh vi tieu cuc. Qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem cung da co tac dong lan toa, neu guong cho cap duoi hoc tap va lam theo, gop phan cung co niem tin cua can bo, dang vien va nhan dan doi voi Dang.


Bo Chinh tri, Ban Bi thu da nghiem tuc tu phe binh va thanh that nhan loi truoc Ban Chap hanh Trung uong ve nhung yeu kem, ton tai trong cong tac xay dung Dang, nhung suy thoai, tieu cuc trong doi ngu can bo, dang vien nhu Nghi quyet Trung uong 4 da neu.

De giu nghiem ky luat trong Dang, gop phan giu gin uy tin, hinh anh thieng lieng cua Dang va lam guong trong toan Dang, Bo Chinh tri da thong nhat 100% de nghi Ban Chap hanh Trung uong cho duoc nhan mot hinh thuc ky luat va xem xet ky luat doi voi mot dong chi Uy vien Bo Chinh tri.


Ban Chap hanh Trung uong hoan nghenh, danh gia rat cao su nghiem tuc, guong mau va cau thi cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu trong kiem diem tu phe binh va phe binh dot nay cung nhu su quyet tam, no luc lon trong lanh dao, chi dao viec trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4; nhat tri cao voi Bao cao cua Bo Chinh tri, dong thoi dong gop nhieu y kien phe binh rat thang than, sau sac.

Ve viec de nghi xem xet ky luat, Ban Chap hanh Trung uong da thao luan rat ky, can nhac toan dien cac mat o thoi diem hien nay va di den quyet dinh khong thi hanh ky luat doi voi tap the Bo Chinh tri va mot dong chi trong Bo Chinh tri; va yeu cau Bo Chinh tri co bien phap tich cuc khac phuc, sua chua khuyet diem; khong de cac the luc thu dich xuyen tac, chong pha.


Ban Chap hanh Trung uong cung tu kiem diem va nhan phan trach nhiem cua minh trong viec de xay ra va chua ngan chan duoc nhung khuyet diem, yeu kem trong thoi gian qua. Ban Chap hanh Trung uong xin nghiem tuc tu phe binh va thanh that nhan loi truoc toan Dang, toan dan, va se co gang lam het suc minh de tung buoc khac phuc.

Ban Chap hanh Trung uong yeu cau, luc nay, hon luc nao het, chung ta cang phai neu cao trach nhiem truoc Dang, truoc dan, xiet chat doi ngu, tang cuong doan ket, thong nhat, giu vung niem tin, lanh dao toan Dang, toan dan vuot qua moi kho khan, thach thuc, phat huy nhung ket qua buoc dau quan trong cua viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4, tao duoc su chuyen bien ro ret, khac phuc nhung han che, yeu kem, xay dung Dang ta ngay cang trong sach, vung manh, that su la dang cach mang chan chinh, gan bo mau thit voi nhan dan, dong vien toan Dang, toan dan, toan quan thuc hien thang loi cac chu truong, nghi quyet cua Dang, phan dau hoan thanh cac muc tieu, nhiem vu ma Dai hoi XI cua Dang da de ra.


Ban Chap hanh Trung uong ghi nhan, bieu duong cac cap uy dang, chinh quyen va toan he thong chinh tri da buoc dau to chuc thuc hien nghiem tuc Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang. Trung uong yeu cau cac cap uy, to chuc dang, tu Trung uong den co so, tung can bo, dang vien, nhat la nguoi dung dau, phai tiep tuc thuc hien that tot viec kiem diem tu phe binh va phe binh theo dung tinh than cua Nghi quyet Trung uong 4, khong lam qua loa, hinh thuc.

Cang xuong cap duoi, cap co so cang phai duoc chi dao chat che, het suc tranh tu tuong dai khai, "lam chieu le," "lam cho xong"; dac biet phai co nhung viec lam that cu the, thiet thuc, tao chuyen bien ro ret trong thuc te de moi to chuc manh hon, moi ca nhan tien bo, guong mau hon, cung co niem tin cua nhan dan doi voi Dang va Nha nuoc.


Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro thanh cong cua Hoi nghi, ngoai su dong gop tich cuc cua cac dong chi Trung uong, cac co quan va can bo tham muu, giup viec, con co phan dong gop rat quan trong cua can bo, dang vien va nhan dan trong ca nuoc, dac biet la cac dong chi can bo lao thanh, cac nha nghien cuu, nha giao, nha khoa hoc, nhung nguoi luon luon quan tam, nhiet tinh huong ung va co nhieu y kien dong gop het suc tam huyet, tri tue cho cong viec chung cua Dang.

Tran trong cam on nhung tinh cam va su dong gop vo cung quy bau do, Tong Bi thu tin tuong rang, voi thanh cong cua Hoi nghi lan nay va su doan ket, nhat tri trong Dang, truoc het la Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu; su ung ho huong ung cua toan Dang, toan dan va toan quan, nhat dinh chung ta se to chuc thuc hien thanh cong cac Nghi quyet, Ket luan cua Hoi nghi Trung uong lan nay, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang.

Theo TTXVN
Viet Bao
Comment :Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Closing the 6th Conference of the Central Committee of Party
Central Communist Party , Nguyen Phu Trong , self-criticism and Criticism , socialist orientation , the central executive , the closing of the conference , the business water , land use rights , the politics , the secretary , general secretary , staff , work
Closing the 6th Conference of the Party Central Committee - afternoon 15 / 10 , 6th meeting of the executive Committee XIth Party Central Committee has completed the entire contents of the program after a 15 day work ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0