Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat

Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat

Can nhung giai phap dong bo ma phuong cham hang dau la phai theo dung phap luat, dong thoi ton trong dan, lang nghe dan va bao ve loi ich hop phap cua dan...

Trong mot thoi gian dai, tu cuoi thang 6 den giua thang 7 vua roi, hang tram nguoi dan tu mot so tinh phia Nam da tap trung ve Thanh pho Ho Chi Minh khieu nai, to cao nhung van de lien quan den dat dai, gay buc xuc trong du luan.

Vu viec da tam thoi lang xuong khi tat ca nhung nguoi di khieu to da tro ve dia phuong. Song, de giai quyet co ban van de nay, van can nhung giai phap dong bo ma phuong cham hang dau la phai theo dung phap luat, dong thoi ton trong dan, lang nghe dan va bao ve loi ich hop phap cua dan. Do la tu tuong chi dao cua Pho Thu tuong Truong Vinh Trong truoc bao gioi.

Thua Pho Thu tuong, gan day nhieu nguoi dan tu mot so tinh phia Nam da tap trung dai ngay truoc tru so co quan Nha nuoc o Thanh pho Ho Chi Minh de khieu nai, to cao ve nhung van de lien quan den dat dai, gay buc xuc trong du luan. Pho Thu tuong nhin nhan van de nay nhu the nao?


Pho Thu tuong Truong Vinh Trong:Thoi gian gan day, tinh trang khieu nai, to cao vuot cap dien ra het suc phuc tap tren dia ban Thanh pho Ho Chi Minh. Ba con tu mot so tinh phia Nam da ve thanh pho, tap trung truoc tru so co quan Nha nuoc Trung uong de khieu nai, to cao, chu yeu ve nhung van de lien quan den viec thuc hien chinh sach boi thuong, ho tro, bo tri tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat phuc vu cac du an phat trien kinh te - xa hoi.

Truoc het, can khang dinh rang nguoi dan co quyen khieu nai, to cao. Quyen nay duoc quy dinh trong Hien phap (nam 1992) va Luat Khieu nai, to cao (nam 1998) cua Nha nuoc ta. Quyen khieu nai, to cao cua cong dan duoc phap luat quy dinh la co so phap ly can thiet de nguoi dan thuc hien quyen lam chu va giam sat hoat dong cua cac co quan Nha nuoc. Nhu vay, cong dan co quyen khieu nai, to cao, nhung phai thuc hien quyen nay theo quy dinh cua phap luat.

Qua that, tinh trang tap trung dong nguoi khieu nai, to cao vuot cap vua qua o Thanh pho Ho Chi Minh da gay anh huong khong tot den an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi tren dia ban va la hinh anh khong dep truoc mat ban be quoc te.

Ve phia nguoi dan di khieu nai, to cao, ho cung rat cuc, rat vat va. Khong phai vi ba con co y xau muon chong lai cac chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc. Dai da so dan ta rat tot. Moi chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc deu la vi dan. "Dan vi ban" (dan la goc) co ma! Cuc chang da, chi vi qua buc xuc nen nguoi dan moi phai doi nang, doi mua di khieu nai, to cao nhu the nay!


Trong nhung nguoi tham gia khieu kien, co nhung nguoi khieu to dung, mong muon duoc phap luat giai quyet cong minh; nhung cung co mot so nguoi mac du tranh chap lien quan den minh da duoc co quan co tham quyen xem xet, xu ly dung phap luat, nhung hoac vi thieu hieu biet, hoac vi co chap ma van co tinh khieu nai keo dai; mot so phan tu qua khich tham chi coi thuong phap luat, ngang nhien thach do, xam pham tru so co quan cong quyen, xuc pham, de doa nhung nguoi thi hanh cong vu. Mot so ke xau, trong do co ca nhung phan tu co tien an, tien su khong chiu hoi cai, loi dung khieu to de co moi, kich dong nham "duc nuoc beo co" tim kiem loi ich rieng; mot so it doi tuong co hoi chinh tri cung nhan dip nay tim moi cach kich dong gay roi, lam anh huong xau den an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. Dang tiec la mot so ba con minh da nhe da de bon xau loi keo, tham gia vao nhung hanh dong sai trai nay.

Dau sao, vu viec cung da tam thoi duoc giai quyet mot cach yen binh. Nhung nguoi di khieu nai, to cao da tro ve cac dia phuong. Khong xay ra chuyen gi dang tiec. Nghi cho cung, dan minh van tot lam chu. Nhung nhu vay khong co nghia la da giai quyet duoc van de. Muon giai quyet duoc can ban van de cuc ky nhay cam va phuc tap nay, can phai co su tham gia cua ca he thong chinh tri, ap dung dong bo, nhat quan nhieu giai phap, voi phuong cham hang dau la phai theo dung phap luat, dong thoi ton trong dan, lang nghe dan va bao ve loi ich hop phap cua dan. Con khi giai quyet cu the tung vu viec, thi phai tim cho ra nguyen nhan de co bien phap thich hop. Muon tri duoc benh, phai biet bat mach de tim ra dung can nguyen cua benh va boc dung thuoc.


Vay dau la can nguyen cua tinh trang nguoi dan o nhieu dia phuong tap trung ve cac thanh pho lon khieu nai, to cao vuot cap, thua Pho Thu tuong?


Pho Thu tuong Truong Vinh Trong:Tranh chap dan su va khieu kien cua dan la do nhieu nguyen nhan, trong do co nguyen nhan ve chinh sach, luat phap chua hoan chinh; trong lanh dao, quan ly kinh te, xa hoi, mot so it can bo hoac cap uy va chinh quyen cac cap co nhung khuyet diem, sai pham (quan lieu, mat dan chu, tham nhung, tieu cuc, lang phi, giai quyet mot so vu viec chua dung chinh sach, luat phap, chua thoa dang, cong bang, minh bach v.v.).

Viec xu ly nhung can bo mac khuyet diem, sai pham nhu vay lai khong nghiem va cung khong minh, khien dan cang buc xuc. Nhung, nguyen nhan truc tiep gay ra nhung vu khieu kien vuot cap, dong nguoi... la do mot so it cap uy dang, chinh quyen cac cap chua nhan thuc day du trach nhiem cua minh trong viec tiep nhan, giai quyet kip thoi cac khieu nai, to cao cua dan; giai quyet nhieu vu viec cham va co nhung viec qua cham, chua nghiem tuc, thau dao, chua dung chinh sach, phap luat, tuc la tinh cung chua thau ma ly cung chua dat, lam cho dan bat binh, giam long tin vao lanh dao dia phuong va co quan cong quyen; chua lam tot viec tuyen truyen, van dong, giai thich, huong dan nhan dan thuc hien viec khieu to mot cach co trat tu, dung cho, dung phap luat; chua phe phan, len an nghiem khac nhung hanh vi kich dong, xui giuc cua bon xau, chua kien quyet xu ly, trung tri nhung ke co tinh gay roi, coi thuong va chong doi phap luat.

Tuy nhien, cung phai hieu rang giai quyet khieu nai, to cao cua dan, dac biet la nhung truong hop khieu to lien quan den dat dai, la cuc ky phuc tap, cuc ky kho. Toi biet la o nhieu dia phuong, cac dong chi co trach nhiem cua cac cap uy dang va chinh quyen cung da het suc co gang giai quyet tai cho, song khong the giai quyet thoa dang moi truong hop. Cac dong chi o dia phuong rat vat va va nhieu dong chi cung lao tam, kho tu khi phai dung ra giai quyet cac vu khieu kien nhu the nay ma ket qua khong duoc nhu mong muon.

Phai thong cam va chia se kho khan voi anh em. Trong viec giai quyet vu khieu nai, to cao vuot cap vua roi o Thanh pho Ho Chi Minh cung vay, cac dong chi lanh dao cung can bo cac co quan chuc nang cua thanh pho cung nhu cac dia phuong da rat co gang, bo ca ngay nghi de tap trung giai quyet, thuyet phuc ba con tro ve dia phuong. Phai co tinh than trach nhiem rat cao moi lam duoc nhu the.

Thua Pho Thu tuong, nhu vay can co nhung chu truong, giai phap gi de co the giai quyet can ban tinh trang khieu nai, to cao tap trung dong nguoi o cac thanh pho lon?

Pho Thu tuong Truong Vinh Trong:Truoc het, can hieu rang khieu nai va to cao la hoat dong binh thuong trong doi song dan su. Dang va Nha nuoc luon quan tam den viec mo rong dan chu va tang cuong phap che xa hoi chu nghia, bao ve cac quyen va loi ich hop phap cua cong dan, trong do co quyen khieu nai, to cao.

Trong thuc te, rat nhieu nguoi dan, bi buc xuc vi nguyen nhan nay, nguyen nhan khac, keo di khieu nai, to cao, nhung khong biet phai thuc hien quyen khieu nai, to cao nhu the nao cho dung voi quy dinh cua phap luat.

Nhu vay, dieu quan trong la cac cap uy dang, chinh quyen, cac to chuc chinh tri - xa hoi, cac co quan thong tin dai chung phai lam that tot cong tac tuyen truyen, van dong, giai thich, thuyet phuc de nguoi dan hieu va lam theo phap luat. Khieu nai, to cao cung phai lam theo dung quy dinh cua phap luat.

Cap uy, chinh quyen, doan the cac cap o dia phuong, dac biet la cac dong chi phu trach cong tac tiep dan, phai dac biet quan tam den viec tiep dan, giai quyet dung dan, kip thoi khieu nai, to cao cua cong dan, phat huy dan chu di doi voi tang cuong ky cuong, kien tri thuyet phuc de cong dan khong khieu to vuot cap, gay mat trat tu noi cong so, anh huong khong tot den an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi.

Thuong vu cap uy cac cap, truoc het la dong chi Bi thu phai truc tiep lanh dao, chi dao cong tac giai quyet khieu nai, to cao. Tat ca cac cap uy, nhat la cap uy o nhung noi dang co khieu kien phuc tap, phai phan tich, danh gia tinh hinh khieu kien cua dan, xem viec nao dung, viec nao sai; ra soat cac vu viec, nhat la cac vu viec khieu kien dong nguoi phuc tap, ban ke hoach chi dao, phan cong giai quyet tich cuc, nghiem tuc trong thoi gian som nhat. Chinh quyen cac cap o dia phuong, nhat la cac dong chi Chu tich UBND, phai truc tiep giai quyet cac truong hop khieu nai, to cao o dia phuong minh theo quy dinh cua Luat Khieu nai, to cao. Nhung vu viec con phai cho chu truong, chinh sach chung cua Nha nuoc, chua the giai quyet som thi tra loi cong khai cho dan biet.

Cac dong chi lanh dao chu chot cua cap uy va chinh quyen dia phuong can phan cong nhau, bo tri lich tiep dan theo quy dinh cua phap luat, truc tiep doi thoai voi dan, kiem tra, don doc cac co quan co tham quyen giai quyet khieu nai, to cao cua dan; truc tiep chi dao giai quyet nhung vu viec dac biet phuc tap, keo dai.

Cac vu viec da co quyet dinh giai quyet dung chinh sach, phap luat, co quan co tham quyen phai to chuc thuc hien ngay, kien quyet xu ly can bo thieu trach nhiem gay cham tre hoac ne tranh viec giai quyet. Truong hop con nhieu y kien khac nhau thi ban thong nhat trong cap uy, chinh quyen, Mat tran va cac doan the de co ket luan giai quyet dut diem. Viec nao kho, ngoai kha nang giai quyet thi xin y kien cap tren.

Can lam ro cac nguyen nhan phat sinh khieu to de rut kinh nghiem, chan chinh cong tac lanh dao va quan ly. Can bo, dang vien co sai pham phai xu ly nghiem minh theo Dieu le Dang va phap luat cua Nha nuoc.

Trong so cac giai phap neu tren, theo toi, doi thoai voi dan la cuc ky quan trong. Cac dong chi lanh dao chu chot cac cap uy va chinh quyen dia phuong phai truc tiep doi thoai voi dan, ton trong dan, lang nghe y kien cua dan. Co ton trong dan va binh tinh lang nghe y kien cua dan thi moi hieu duoc tam tu, tinh cam va nguyen vong cua dan, thau hieu duoc nhung buc xuc, thiet thoi cua ho. Dan ta con ngheo, con cuc lam. Giai quyet moi van de danh rang phai can cu vao phap luat, nhung phai thuong dan, co trach nhiem voi dan. Nha nuoc ta la Nha nuoc do dan va vi dan co ma! Co lam duoc nhu vay moi co can cu de xem xet, giai quyet cac kien nghi cua dan, vua thau tinh, vua dat ly.

Toi co thoi gian cong tac o Uy ban Kiem tra Dang, kinh nghiem cua toi la khi xem xet cac don khieu nai to cao thi dieu quan trong la noi dung khieu nai to cao, chu khong phai ai khieu nai, to cao. Cho nen, khi xem xet, giai quyet cac truong hop khieu to, khong nen truy xet xem ai khieu nai, to cao hoac ai cam dau cac vu khieu nai, to cao ma quan trong la phai nghien cuu ky noi dung khieu to dung hay sai. Neu dan khieu nai, to cao dung thi phai cuong quyet giai quyet, ma phai giai quyet kip thoi; neu khong dung thi phai kien tri giai thich, phan tich cho dan hieu.

Neu cac cap uy Dang, chinh quyen va cac to chuc chinh tri - xa hoi trong he thong chinh tri cua chung ta o cac dia phuong cung dong tam, hiep suc giai quyet that tot cac truong hop khieu nai, to cao theo tinh than tren, thi chac chan se gop phan ngan ngua hoac chi it cung lam giam dang ke cac vu khieu nai, to cao vuot cap khong dung quy dinh cua phap luat.

(TTXVN)

Viet Bao
Comment :Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Protection of legitimate interests of lawful citizens
Truong Vinh Trong, Ho Chi Minh, the competent agencies, legal interests, to protect the interests, the Party and State, according to law Deputy Prime Minister, relating to, in the city, denunciations of the people, committees, do
Getting the sync solution which is the leading guideline must comply with the law, while respecting people, listen to population and protect the legitimate interests of the people ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bảo vệ lợi ích hợp pháp của dân đúng pháp luật

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bảo vệ lợi ích hợp pháp của dân đúng pháp luật bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0