Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020

Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020

 Nham gioi thieu nhung noi dung co ban cua du thao Chien luoc phat trien kinh te xa hoi 2011 - 2020, tiep theo bai viet "Phat trien nhanh va ben vung la quan diem xuyen suot trong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc ta", Cong Thong tin dien tu Chinh phu tiep tuc dang bai viet nay cua dong chi Nguyen Tan Dung,  Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu. Xin tran trong gioi thieu cung ban doc. 

I

An sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la he thong cac chinh sach va giai phap nham vua bao ve muc song toi thieu cua nguoi dan truoc nhung rui ro va tac dong bat thuong ve kinh te, xa hoi va moi truong; vua gop phan khong ngung nang cao doi song vat chat va tinh than cho nhan dan. Bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi khong chi la bao ve quyen cua moi nguoi dan nhu da neu trong Tuyen ngon the gioi ve quyen con nguoi[1], ma con la mot nhiem vu quan trong cua moi quoc gia trong qua trinh phat trien. Tuy nhien, muc do, quy mo, pham vi an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi cua cac nuoc co su khac nhau, tuy thuoc vao quan niem, che do chinh tri - xa hoi, trinh do phat trien va chinh sach cua moi quoc gia.

Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020

Thu tuong Nguyen Tan Dung va cac Pho Thu tuong xuong co so truc tiep chi dao cac bien phap phat trien kinh te, dam bao an sinh xa hoi - Anh Chinhphu.vn

Doi voi nuoc ta, bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi luon la mot chu truong, nhiem vu lon cua Dang va Nha nuoc, the hien ban chat tot dep cua che do ta va co y nghia rat quan trong doi voi su on dinh chinh tri - xa hoi va phat trien ben vung cua dat nuoc. Trong nhieu thap ky qua, tren co so phat trien kinh te - xa hoi, cung voi viec khong ngung cai tien che do tien luong, tien cong va nang cao thu nhap cho nguoi lao dong, Dang va Nha nuoc rat quan tam cham lo den an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi cho nhan dan. Ngay tu Dai hoi lan thu III, Dang ta da xac dinh “…Cai thien doi song vat chat va van hoa cua nhan dan them mot buoc, lam cho nhan dan ta duoc an no mac am, tang them suc khoe, co them nha o va duoc hoc tap, mo mang su nghiep phuc loi cong cong, xay dung doi song moi o nong thon va thanh thi…”. Nhung nam sau do, mac du trong dieu kien con het suc kho khan, thieu thon, nhung Dang va Nha nuoc van luon danh su quan tam dac biet den cong tac bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi. Nhan thuc, quan diem va co che chinh sach phat trien he thong an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi duoc hoan thien dan qua cac ky dai hoi cua Dang. Den Dai hoi IX cua Dang chu truong nay tro thanh mot dinh huong chien luoc de phat trien ben vung dat nuoc: “Tang truong kinh te di lien voi phat trien van hoa, tung buoc cai thien doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, bao ve va cai thien moi truong…”. Dai hoi X cua Dang xac dinh “Xay dung he thong an sinh xa hoi da dang, tien toi bao hiem y te toan dan”, “Tung buoc mo rong va cai thien he thong an sinh xa hoi de dap ung ngay cang tot hon yeu cau da dang cua moi tang lop nhan dan trong xa hoi, nhat la nhom doi tuong chinh sach, doi tuong ngheo”[2].  

II

10 nam qua, thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001 - 2010, cong tac bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi da dat duoc nhieu ket qua quan trong. He thong cac chinh sach an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi ngay cang dong bo va hoan thien tren cac linh vuc: xoa doi giam ngheo, giai quyet viec lam, phat trien he thong bao hiem, uu dai nguoi co cong voi nuoc, tro giup xa hoi, mo rong cac dich vu xa hoi cong cong, tao dieu kien de nguoi dan duoc huong thu nhieu hon ve van hoa, y te va giao duc. Cung voi nguon luc khong ngung tang len va nhung no luc trong to chuc thuc hien, an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi ngay cang duoc bao dam tot hon, gop phan quan trong vao nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, on dinh va phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc.

Dat trong tam vao cong tac xoa doi, giam ngheo, cung voi viec day manh phat trien kinh te, xa hoi de nang cao muc song chung cua nhan dan, Dang va Nha nuoc da ban hanh va tap trung chi dao thuc hien nhieu chinh sach, chuong trinh, du an va huy dong nguon luc cua toan xa hoi de tro giup nguoi ngheo, vung ngheo vuot qua kho khan, vuon len thoat ngheo. Cac chinh sach va giai phap xoa doi giam ngheo duoc trien khai dong bo tren ca 3 phuong dien: (1) Giup nguoi ngheo tang kha nang tiep can cac dich vu cong cong, nhat la ve y te, giao duc, day nghe, tro giup phap ly, nha o, nuoc sinh hoat; (2) Ho tro phat trien san xuat thong qua cac chinh sach ve bao dam dat san xuat, tin dung uu dai, khuyen nong - lam - ngu, phat trien nganh nghe; (3) Phat trien co so ha tang thiet yeu cho cac xa, thon, ban dac biet kho khan. Den nay cong tac xoa doi giam ngheo da dat duoc nhieu thanh tuu noi bat, duoc nhan dan dong tinh, quoc te danh gia cao: so ho ngheo giam tu 29% (nam 2002) xuong con khoang 10% (nam 2010); chenh lech muc song giua thanh thi va nong thon giam tu 2,3 lan (nam 1999) xuong con 2 lan (nam 2008). Doi song vat chat va tinh than cua nhan dan duoc nang len ro ret.

Da tap trung chi dao thuc hien Chuong trinh muc tieu quoc gia ve viec lam voi nhieu chinh sach tro giup thiet thuc, hang nam giai quyet duoc hon 1,6 trieu viec lam moi cho nguoi lao dong, giam ty le lao dong that nghiep o thanh thi tu 6,42% (nam 2000) xuong con khoang 4,6% (nam 2010), tang thoi gian su dung lao dong o nong thon, gop phan nang cao thu nhap va doi song cho nhan dan. Thu nhap thuc te binh quan dau nguoi 10 nam qua tang khoang 2,3 lan.

He thong bao hiem xa hoi va bao hiem y te duoc quan tam phat trien voi noi dung va hinh thuc ngay cang phong phu, nham chia se rui ro va tro giup thiet thuc cho nhung nguoi tham gia. Bao hiem xa hoi duoc trien khai dong bo voi 3 loai hinh la: bao hiem bat buoc, bao hiem tu nguyen va bao hiem that nghiep. So nguoi tham gia bao hiem bat buoc tang nhanh, tu 4,8 trieu (nam 2001) len 9,4 trieu (nam 2009), chiem 18% tong so lao dong. Sau gan 3 nam trien khai bao hiem xa hoi tu nguyen, den nam 2010 co khoang 96,6 nghin nguoi tham gia. Du kien den het nam 2010 co khoang 5,8 trieu nguoi tham gia bao hiem that nghiep. Bao hiem y te tang nhanh tu 13,4% dan so (nam 2000) len khoang 62% (nam 2010). Dac biet, da thuc hien chinh sach bao hiem y te mien phi cho tre em den 6 tuoi, mot so doi tuong chinh sach, nguoi ngheo va ho tro bao hiem y te cho cac ho can ngheo,...

Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020
Thu tuong Nguyen Tan Dung: Buoc sang giai doan chien luoc moi, Dang va Nha nuoc ta tiep tuc coi bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot nhiem vu chu yeu thuong xuyen - Anh Chinhphu.vn

Cac chinh sach uu dai doi voi nguoi co cong khong ngung duoc hoan thien. Muc tro cap uu dai nam 2009 tang 2,1 lan so voi nam 2006. Nam 2010 ngan sach trung uong da danh gan 19.000 ty dong de thuc hien chinh sach uu dai thuong xuyen cho hon 1,4 trieu nguoi co cong. Den nay, hon 90% gia dinh nguoi co cong co muc song bang hoac cao hon muc trung binh cua dan cu cung dia ban.

Cac chinh sach tro giup xa hoi, ca thuong xuyen va dot xuat duoc thuc hien rong hon ve quy mo, doi tuong thu huong voi muc tro giup ngay cang tang. Kinh phi tro giup thuong xuyen tu ngan sach nha nuoc va so nguoi duoc thu huong tang nhanh, tu 113 ty dong cho hon 180 nghin nguoi (nam 2001) tang len 4.500 ty dong cho hon 1,6 trieu nguoi (nam 2010). Hang nam Nha nuoc con tro cap dot xuat hang nghin ty dong (rieng nam 2009 la 5.000 ty dong) va hang chuc nghin tan luong thuc, chu yeu la de tro giup khac phuc thien tai. Tu dau nam 2008, Chinh phu da co nhieu chinh sach va giai phap kip thoi, thiet thuc nham han che toi da cac tac dong tieu cuc cua cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau den san xuat va doi song cua nhan dan.

He thong cac dich vu xa hoi trong cac linh vuc cham soc suc khoe nhan dan, giao duc va dao tao, van hoa, thong tin, cung cap dien, nuoc sinh hoat, bao dam dieu kien di lai… da duoc quan tam phat trien, nhat la uu tien dau tu cho vung sau, vung xa, mien nui, bien gioi, hai dao va vung dong bao dan toc thieu so. Chat luong cac dich vu nhieu mat duoc cai thien va kha nang tiep can cua nhan dan ngay cang duoc nang cao. Den nay 100% so xa, phuong da co tram y te, trong do khoang 75% so xa co bac sy; ca nuoc hien co khoang 23 trieu nguoi dang theo hoc o cac cap bac hoc, da hoan thanh pho cap giao duc tieu hoc va trung hoc co so; 82,5% so ho nong thon da duoc su dung nuoc hop ve sinh; 96,1% so ho da duoc su dung dien luoi; 86,9% so ho su dung may thu hinh; tren 97% so xa da co duong o to di toi trung tam xa; khoang 90% so xa co tram buu dien van hoa…

Cac phong trao “tuong than tuong ai”, “den on dap nghia”, “uong nuoc nho nguon” do Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan, cac to chuc xa hoi, cac doanh nghiep, cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, cac don vi va ca nhan chu dong thuc hien va huong ung tham gia da phat huy truyen thong tot dep cua dan toc, dong gop dang ke vao viec nang cao an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi cho moi nguoi, nhat la nhung nguoi ngheo, vung ngheo.

Tuy nhien, viec bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi van con bat cap va yeu kem: giam ngheo chua ben vung, so ho can ngheo con nhieu, ty le ho tai ngheo hang nam con cao. Doi song cua mot bo phan dan cu, nhat la o vung cao, vung sau, vung xa con nhieu kho khan, khoang cach thu nhap cua cac tang lop dan cu con lon. Tinh trang thieu viec lam o nong thon, o vung do thi hoa va that nghiep o thanh thi con nhieu. Nguon luc cho an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi con han che, chu yeu dua vao ngan sach nha nuoc, voi dien bao phu va muc ho tro con thap. Cac hinh thuc bao hiem chua dap ung duoc nhu cau da dang cua nguoi dan; chat luong cac dich vu nhin chung con thap, van con khong it tieu cuc, phien ha.

Nhung yeu kem, bat cap tren day truoc het la do cong tac lanh dao, quan ly con nhieu yeu kem, hieu luc hieu qua chua cao, nhan thuc ve bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi chua day du. Chua hinh thanh duoc he thong an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi rong khap voi nhung co che chu dong tich cuc, ben vung, lam cho dua vung chac cho nguoi ngheo, ho ngheo tu vuon len thoat ngheo. Chua huy dong duoc manh me su tham gia cua toan xa hoi vao cong tac bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi. 

III

Buoc sang giai doan chien luoc moi, Dang va Nha nuoc ta tiep tuc coi bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot nhiem vu chu yeu thuong xuyen. Du thao Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020 da xac dinh: Tang truong kinh te ket hop hai hoa voi tien bo va cong bang xa hoi, nang cao khong ngung chat luong cuoc song cua nhan dan; phat trien he thong an sinh xa hoi da dang, ngay cang mo rong va hieu qua. Tao co hoi binh dang huong thu cac dich vu co ban, cac phuc loi xa hoi. Dong thoi de ra muc tieu den  nam 2020, trong do GDP binh quan dau nguoi theo gia thuc te dat khoang 3000 - 3200 USD; chi so phat trien con nguoi (HDI) dat nhom trung binh cao cua the gioi; thuc hien bao hiem y te toan dan; ty le ho ngheo giam binh quan 2% - 3%/nam; phuc loi, an sinh xa hoi va cham soc suc khoe cong dong duoc bao dam; thu nhap thuc te cua dan cu gap khoang 3,5 lan so voi nam 2010; thu hep khoang cach thu nhap giua cac vung va nhom dan cu... Xoa nha tam don so, ty le nha kien co dat 70%, binh quan 25 m2 san xay dung/nguoi. Cai thien chat luong moi truong, han che tac hai cua thien tai, chu dong ung pho co hieu qua voi bien doi khi hau, dac biet la nuoc bien dang.

Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020
Nhieu chuong trinh an sinh xa hoi nhu 134, 135, 30a... da gop phan giam ty le ho ngheo tu 29% (nam 2002) xuong con khoang 10% (nam 2010)

Quyet tam cao cua Dang va Nha nuoc cung voi tiem luc kinh te cua dat nuoc duoc nang len la co so quan trong de bao dam tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi. Tuy nhien, chung ta cung phai doi mat voi khong it kho khan, thach thuc: cong cuoc xoa doi giam ngheo phai tap trung vao cac vung, cac doi tuong kho khan nhat; mot bo phan khong nho lao dong cua ca nuoc chua co nghe hoac thieu ky nang lao dong, dang lam nhung cong viec chua that on dinh voi tien luong, tien cong va bao tro xa hoi thap; nhung rui ro ve kinh te, xa hoi trong dieu kien kinh te thi truong va hoi nhap quoc te ngay cang sau rong; bien doi khi hau, thien tai, dich benh co xu huong tang len… tac dong tieu cuc den doi song va an sinh xa hoi cua nhan dan. Chinh vi vay, can co nhan thuc moi, day du hon ve an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi, phat huy thanh qua va nhung kinh nghiem tot da dat duoc, khac phuc nhung yeu kem bat cap de xay dung mot he thong an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi dong bo, hieu qua cao.

Truoc het, can khang dinh bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot chuc nang, nhiem vu chu yeu cua Nha nuoc va la quyen loi, trach nhiem cua toan xa hoi. Thong qua he thong cac co che chinh sach va nguon luc cua minh, Nha nuoc thuc hien vai tro chu dao trong viec bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi cho nhan dan. Nha nuoc thuc hien tot chinh sach phan phoi va phan phoi lai thu nhap quoc dan, phan bo hop ly va su dung hieu qua nguon luc tu kinh te nha nuoc de thuc hien chinh sach co cau nham thuc day tang truong nhanh, ben vung va bao dam cac yeu cau co ban ve an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi, coi viec thuc hien nhiem vu nay la mot noi dung quan trong the hien vai tro chu dao cua kinh te Nha nuoc.

Thu hai, he thong an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi phai bao dam chu dong, tich cuc va co tinh xa hoi hoa cao. Theo do, cung voi tang cuong vai tro cua Nha nuoc, phai huy dong moi nguon luc cua xa hoi, nang cao trach nhiem va nang luc tu an sinh cua moi ca nhan, gia dinh va cong dong; vua tro giup kip thoi, hieu qua trong viec bao dam muc song toi thieu cua nguoi dan, vua gop phan quan trong thuc day xoa doi giam ngheo, khong ngung nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan.

Thu ba, xay dung mot he thong an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi da tang, linh hoat, ben vung, co the ho tro lan nhau, cong bang ve trach nhiem va loi ich, chia se rui ro, huong toi bao phu toan dan, tap trung ho tro cho nhung nguoi ngheo, ho  ngheo, nhung doi tuong de bi ton thuong, dac biet la nhung tre em co hoan canh kho khan, phu hop voi dieu kien kinh te - xa hoi cua dat nuoc va tiep can voi thong le quoc te.

De thuc hien tot cac yeu cau tren day, hien thuc hoa cac muc tieu ve an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi trong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020, can tap trung thuc hien co hieu qua cac nhiem vu va giai phap sau:

1. Day manh trien khai cac chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi gan voi giai quyet viec lam.

Khuyen khich toi da cac thanh phan kinh te, cac loai hinh doanh nghiep phat trien manh san xuat kinh doanh de tao nhieu viec lam, dong thoi ho tro nguoi dan co viec lam, tang thu nhap la giai phap xoa doi giam ngheo va bao dam an sinh xa hoi tich cuc, hieu qua, ben vung. De thuc hien tot nhiem vu nay, mot mat phai hoan thien cac chinh sach khuyen khich dau tu, chinh sach uu dai doi voi cac co so san xuat kinh doanh su dung nhieu lao dong, nhat la o dia ban nong thon; mat khac phai tiep tuc thuc hien Chuong trinh muc tieu quoc gia ve viec lam gan voi thuc hien de an Doi moi va phat trien day nghe den nam 2020, chuong trinh day nghe cho lao dong nong thon voi cac giai phap toan dien, dong bo va co hieu qua; phat trien manh thi truong lao dong. Thuc hien tot cac chinh sach ho tro cho ca nguoi hoc va co so day nghe, nhu cho vay uu dai hoc nghe, ho tro dao tao nghe cho lao dong nong thon, bo doi xuat ngu, phu nu, thanh nien…; day manh viec dua lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai.

Phan dau hang nam tuyen moi day nghe cho khoang 1,8 trieu nguoi, trong do co 1 trieu lao dong nong thon; den nam 2015 giam ty le that nghiep o thanh thi xuong con 4%; nam 2020 lao dong qua dao tao dat tren 70%, dao tao nghe chiem 55% trong tong lao dong xa hoi. Tiep tuc hoan thien he thong phap luat ve lao dong, viec lam; chu trong xay dung quan he lao dong hai hoa, dieu kien va moi truong lao dong an toan.

2. Phat trien dong bo, da dang va nang cao chat luong he thong bao hiem, dong thoi co chinh sach ho tro phu hop de nguoi dan tich cuc tham gia.

Trong dieu kien co nhung tac dong tieu cuc cua kinh te thi truong, cung bien doi khi hau, thien tai, dich benh co xu huong gia tang, viec phat trien he thong bao hiem va su tham gia rong rai cua nguoi dan duoc coi la giai phap quan trong nham chia se rui ro va tro giup nguoi tham gia bao hiem khi xay ra cac tac dong bat loi ve kinh te, xa hoi, moi truong. Can khan truong hoan thien va thuc hien co hieu qua cac co che, chinh sach nham phat trien he thong bao hiem ngay cang da dang, dong bo, ben vung, voi chat luong duoc nang cao, phuc vu co hieu qua cac muc tieu ve an sinh, kinh te va xa hoi, dap ung nhu cau da dang cua nguoi tham gia bao hiem. He thong nay duoc xay dung va hoat dong theo nguyen tac dong - huong; co su chia se hop ly ve quyen loi va nghia vu. Nha nuoc co su ho tro phu hop cho cac doi tuong tham gia, nhat la nguoi ngheo, can ngheo, tre em, cac doi tuong chinh sach va bao tro xa hoi… Phat trien manh ca bao hiem bat buoc va bao hiem tu nguyen.

Nghien cuu sua doi, bo sung cac che do bao hiem xa hoi phu hop voi yeu cau cua giai doan moi, gan voi dieu chinh luong huu va lo trinh cai cach tien luong. Xay dung chinh sach bao hiem xa hoi tu nguyen cho nguoi lao dong, trong do co chinh sach ho tro nguoi lao dong co thu nhap thap, lao dong o nong thon tham gia cac loai hinh bao hiem xa hoi. Thuc hien tot che do bao hiem that nghiep.

Tiep tuc hoan thien dong bo cac chinh sach ve bao hiem y te, vien phi va kham chua benh. Dac biet chu trong chinh sach doi voi ba me, tre em, nguoi ngheo, nguoi dan o vung kho khan, nguoi lao dong trong cac khu vuc phi chinh thuc. Phan dau thuc hien bao hiem y te toan dan vao nam 2014.

Khan truong nghien cuu, thi diem de mo rong cac hinh thuc bao hiem khac thich ung voi dieu kien kinh te thi truong va hoi nhap quoc te, trong do co chinh sach ho tro nong dan tham gia bao hiem san xuat nong nghiep nham duy tri san xuat va bao dam doi song.

Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020
Nhat dinh chung ta se thuc hien ngay cang tot hon nhiem vu bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi, nang cao doi song vat chat, tinh than cho nhan dan trong giai doan chien luoc toi

3. Thuc hien co hieu qua chuong trinh xoa doi giam ngheo ben vung.

Trong thap ky toi, xoa doi giam ngheo van la mot nhiem vu buc thiet voi quy mo rong lon, mang y nghia chinh tri, xa hoi, nhan van sau sac va la mot trong tam trong cong tac bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi o nuoc ta. De thuc hien xoa doi giam ngheo nhanh va ben vung, phai day manh trien khai cac chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi, trong do trong tam la trien khai co hieu qua Chuong trinh quoc gia ve xoa doi giam ngheo giai doan 2011 - 2020 voi chuan ngheo moi phu hop voi tinh hinh phat trien cua nuoc ta va tiep can voi chuan quoc te. Cac chinh sach va giai phap xoa doi giam ngheo phai thiet thuc, dong bo ca ve ho tro phat trien san xuat va doi song, tao viec lam, tiep can thi truong; nang cao kha nang tu vuon len thoat ngheo ben vung cua nguoi dan. Phai bao dam long ghep co hieu qua cac chuong trinh, du an va nguon luc tren tung dia ban; su tham gia chu dong cua nguoi dan, cong dong va co so.

Cung voi viec uu tien bo tri kinh phi tu ngan sach nha nuoc, tiep tuc huy dong su tro giup cua cong dong doanh nghiep va cua toan xa hoi, dong vien nguoi ngheo, vung ngheo no luc vuon len thoat ngheo ben vung, tien toi lam giau. Thuc hien co hieu qua cac chuong trinh, du an, chinh sach giam ngheo hien co, nhat la chuong trinh giam ngheo o cac huyen co so ho ngheo cao.

Thuc hien cuoc van dong xa hoi sau rong trien khai Chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi, trong do gan phat trien kinh te voi xa hoi va bao ve moi truong, xoa doi giam ngheo, giai quyet viec lam va bao dam an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi, phat trien nong thon ben vung.

4. Thuc hien tot chinh sach uu dai doi voi nguoi co cong va chinh sach tro giup xa hoi cho cac doi tuong bao tro xa hoi.

Hien nay, nuoc ta co hon 1,4 trieu nguoi co cong voi nuoc dang huong chinh sach tro cap uu dai va hon 1,6 trieu nguoi dang huong chinh sach tro cap xa hoi thuong xuyen hang thang. Ngoai ra, nhu cau tro giup dot xuat con rat lon do ty le nguoi ngheo, ho ngheo, can ngheo con cao, da so nguoi gia chua duoc huong che do huu tri, tac dong cua kinh te thi truong, dich benh, thien tai gay thiet hai ngay cang lon[3]. Vi vay, thuc hien tot hon chinh sach uu dai nguoi co cong voi nuoc va chinh sach tro giup xa hoi khong nhung co y nghia quan trong trong viec bao dam an sinh, on dinh xa hoi, ma con the hien ban chat tot dep cua che do ta, dan toc ta.

Tham nhuan dao ly va truyen thong “uong nuoc nho nguon”, “an qua nho nguoi trong cay”,  can tiep tuc hoan chinh cac chinh sach va nang cao che do uu dai doi voi nguoi co cong, phu hop voi su phat trien kinh te; dong thoi ho tro cac gia dinh nguoi co cong phat trien san xuat kinh doanh, nang cao thu nhap; van dong toan xa hoi tham gia phong trao “den on dap nghia”, bao dam cho nhung nguoi co cong co muc song cao hon muc trung binh cua dan cu cung dia ban.

Hoan thien cac chinh sach va phat trien he thong tro giup xa hoi linh hoat, ung pho co hieu qua voi cac bien co, rui ro, theo huong cung voi viec tang cuong tro giup thuong xuyen va dot xuat tu ngan sach nha nuoc, phai day manh xa hoi hoa, da dang cac kenh va hinh thuc tro giup xa hoi va cuu tro xa hoi tu nguyen, nhan dao dua vao cong dong voi su tham gia rong lon cua cac doanh nghiep, cua xa hoi va kieu bao ta o nuoc ngoai; tranh thu su tro giup cua cong dong quoc te. Tiep tuc mo rong doi tuong va dieu kien huong thu tro giup xa hoi den toan bo cac nhom dan cu de bi ton thuong voi muc tro giup phu hop. Phan dau bao dam cho moi nguoi dan khi co thu nhap duoi muc song toi thieu deu duoc nhan tro giup xa hoi.

Day manh viec chu dong phong chong va ung pho kip thoi co hieu qua thien tai, tac dong cua bien doi khi hau nham han che thiet hai ve nguoi va cua, nhat la nhung vung thuong xuyen xay ra bao lu; nghien cuu hinh thanh cac quy du phong va co che tro giup tai cac dia phuong de ho tro kip thoi cho nhan dan khi co rui ro dot xuat.

5. Nha nuoc tang them nguon luc va phat huy vai tro chu dao de nang cao phuc loi xa hoi va phat trien da dang he thong cac dich vu xa hoi co ban.

Khong ngung nang cao phuc loi xa hoi va kha nang tiep can cac dich vu xa hoi, truoc het la cac dich vu cong cong co ban, bao dam cong bang, binh dang cho moi nguoi. Dieu nay co y nghia quan trong trong viec dieu chinh cac quan he xa hoi va phan phoi lai mot bo phan thu nhap quoc dan, nham thoa man nhung nhu cau thiet yeu ve vat chat va tinh than, giam bot su chenh lech ve thu nhap va muc song giua cac thanh vien, cac tang lop dan cu, cac nhom xa hoi va cac vung mien. Trong dieu kien dat nuoc con nhieu kho khan, thuc hien tot yeu cau nay cung la mot bieu hien thuc te va sinh dong ban chat uu viet cua che do ta.  

Trong thoi gian toi, viec bao dam phuc loi xa hoi gan voi day manh phat trien cac dich vu xa hoi phai vua tro giup moi nguoi dan duoc tiep can voi cac dich vu xa hoi co ban toi thieu ve kham chua benh, hoc hanh, nha o, dien, nuoc sinh hoat, van hoa, thong tin va truyen thong, bao dam ve sinh moi truong, di lai…, vua dap ung nhu cau ngay cang cao, da dang cua nhan dan doi voi cac dich vu nay. Can day manh phat trien cac quy phuc loi xa hoi o ca 3 cap do: quy tap trung cua Nha nuoc; quy cua cac doanh nghiep, don vi kinh doanh; quy cua cac tap the va cong dong. Phat trien he thong dich vu ngay cang da dang, dong bo, mo rong do bao phu, voi chat luong ngay cang nang len. Quy dinh ro cong khai, minh bach muc thu huong cac phuc loi xa hoi va dich vu co ban toi thieu cua nguoi dan; dong thoi phai khac phuc cac tieu cuc, phien ha, tao dieu kien thuan loi cho moi nguoi dan tiep can he thong dich vu nay; co chinh sach ho tro phu hop cho cac doi tuong kho khan.

Xay dung va trien khai co hieu qua cac chuong trinh quoc gia ve phat trien giao duc, y te, van hoa, thong tin, the thao, dan so, gia dinh va tre em. Tiep tuc day manh xay dung ket cau ha tang kinh te, xa hoi, nhat la o cac vung ngheo, dac biet kho khan; dong thoi hoan thien cac chinh sach ve mien giam hoc phi, hoc bong, tin dung uu dai cho nguoi hoc, pho cap giao duc mam non 5 tuoi; chinh sach kham, chua benh, thu huong van hoa, thong tin, tro giup phap ly; chinh sach nha o… cho cac doi tuong chinh sach, doi tuong kho khan. Dac biet, phai quan tam lam tot hon cong tac cham soc, bao ve va giao duc tre em de con em chung ta phat trien toan dien ca ve the chat, tri tue, tinh than va nhan cach. Day manh cuoc van dong xay dung gia dinh van hoa, am no, hanh phuc.

6. Huy dong su tham gia cua toan xa hoi de thuc hien tot an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi.

An sinh xa hoi va phuc loi xa hoi co ban chat xa hoi sau sac gan ket huu co giua quyen loi va trach nhiem cua moi nguoi voi moi don vi, cong dong va toan xa hoi. Cung voi viec nang cao vai tro, chuc nang va tang them nguon luc cua Nha nuoc, phai thuc hien chu truong “cac chinh sach xa hoi duoc tien hanh theo tinh than xa hoi hoa”[4]. Phai huy dong cac nguon luc cua toan xa hoi de nang cao an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi.

Tiep tuc hoan thien co che chinh sach nham mo rong su tham gia cua moi chu the vao cung cap ngay cang nhieu hon voi chat luong tot hon cac dich vu cong cong. Tao dieu kien thuan loi de moi nguoi dan de cao trach nhiem, nang cao nang luc va tham gia thiet thuc vao viec bao dam an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi. Khuyen khich phat trien cac mo hinh an sinh xa hoi tu nguyen o cong dong, cac doanh nghiep cung ung dich vu cong cong theo co che phi loi nhuan va cac hinh thuc hop tac cong - tu. Day manh cac cuoc van dong xa hoi nhu: ngay vi nguoi ngheo, phong trao tuong than tuong ai, xay dung nha tinh nghia, nha dai doan ket dan toc... 

*

*   *

Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu trong Chien luoc Phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020 cua dat nuoc ta. Day cung la mot yeu cau buc thiet cua qua trinh phat trien nhanh va ben vung. Voi nhan thuc moi va quyet tam cao cua Dang va Nha nuoc, bang su lanh dao sang tao cua cap uy dang, su quan ly chi dao co hieu luc hieu qua cua chinh quyen cac cap, su tham gia sau rong cua Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the nhan dan va toan xa hoi, nhat dinh chung ta se thuc hien ngay cang tot hon nhiem vu bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi, nang cao doi song vat chat, tinh than cho nhan dan trong giai doan chien luoc toi./.


[1] Duoc Dai hoi dong Lien Hop quoc thong qua nam 1948, Dieu 25 “Moi nguoi dan va ho gia dinh deu co quyen co muc song toi thieu ve suc khoe va cac phuc loi xa hoi bao gom an, mac, cham soc y te, dich vu xa hoi thiet yeu va co quyen duoc an sinh khi co cac bien co ve viec lam, om dau, tan tat, goa phu, tuoi gia… hoac cac truong hop bat kha khang khac”.

[2] Nghi quyet Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang lan thu 6 (khoa X).

[3] Binh quan 5 nam gan day, moi nam thien tai lam chet hon 500 nguoi, gay thiet hai ve tai san khoang 15 nghin ty dong, bang 1,2% GDP.

[4] Van kien Dai hoi IX cua Dang Cong san Viet Nam


Comment :Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
better ensure social security and welfare is a principal of the Development Strategy 2011-2020 socio-economic
Vietnam, Nguyen Tan Dung, Portal, Ministry of The strategy of economic development, physical and spiritual, economic development and social, social security, welfare, poverty reduction, service, efficiency, participation, participants, policy, up
To introduce the basic content of the draft Strategy for socio-economic development 2011 - 2020, followed by the article "rapid and sustainable development is a crosscutting perspective The strategy of economic development - economic development of our country, "Portal ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao dam ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi la mot noi dung chu yeu cua Chien luoc phat trien kinh texa hoi 20112020 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0