Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

CHINH PHU

***

So: 31/BC-CP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

-------------------------------------

Ha Noi, ngay 19 thang 3 nam 2007

BAO CAO CONG TAC

CUA CHINH PHU, THU TUONG CHINH PHU

NHIEM KY 2002 - 2007

(do Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh bay tai ky hop thu 11,
Quoc hoi khoa XI, ngay 20 thang 3 nam 2007)

Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc Viet Nam,

Thua cac vi dai bieu Quoc hoi,

Thua cac dong chi lao thanh cach mang va cac vi khach,

Thua dong chi, dong bao,

Chinh phu nhan nhiem vu trong nhiem ky 2002-2007 duoc ke thua nhung thanh qua va kinh nghiem thu duoc cua hon 15 nam doi moi, dac biet la nhung ket qua truc tiep cua nhiem ky 1997- 2002, dong thoi cung phai doi mat voi nhieu dien bien phuc tap kho luong, nhat la cac tac dong tieu cuc do nhung bien dong bat loi cua tinh hinh kinh te - chinh tri trong khu vuc va the gioi; trong nuoc, thien tai, dich benh xay ra lien tiep tren dien rong voi muc do kha nghiem trong; cac the luc thu dich tang cuong hoat dong chong pha ta.

Trong boi canh day kho khan va thach thuc, cong cuoc phat trien kinh te - xa hoi cua nuoc ta da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong, nen kinh te tiep tuc tang truong kha cao, van hoa - xa hoi co buoc tien bo tren nhieu mat, doi song vat chat va tinh than cua nhan dan tiep tuc duoc cai thien, cong tac doi ngoai va hoi nhap kinh te quoc te dat nhieu ket qua, chinh tri - xa hoi on dinh, quoc phong, an ninh duoc giu vung, the va luc cua dat nuoc duoc tang cuong va vung manh hon. Day la ket qua phan dau cua toan dan, cua ca he thong chinh tri duoi su lanh dao cua Dang. Su quan ly va lanh dao chi dao dieu hanh cua Chinh phu da dong gop tich cuc vao thanh tuu chung.

Tuy nhien, nhung thanh tuu dat duoc trong nhiem ky van con duoi muc kha nang phat trien cua dat nuoc, hoat dong kinh te - xa hoi con nhieu yeu kem bat cap, viec huy dong va su dung cac nguon luc vao phat trien kinh te - xa hoi con kem hieu qua va chua tuong xung voi tiem nang, tinh ben vung cua su phat trien va suc canh tranh cua nen kinh te con thap, van hoa - xa hoi phat trien con cham va con nhieu buc xuc, cai cach hanh chinh chua dat yeu cau, quan lieu tham nhung lang phi chua bi day lui. Nhung yeu kem nay co phan trach nhiem cua Chinh phu do nhung thieu sot, bat cap trong quan ly va lanh dao chi dao dieu hanh.

Trong cac ky hop cua Quoc hoi, Chinh phu deu co bao cao ve tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi va danh gia ket qua thuc hien nhiem vu theo cac nghi quyet cua Quoc hoi. Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi tai ky hop thu 9 da nhin tong quat lai tinh hinh kinh te - xa hoi ca 5 nam 2001 - 2005.

Chinh phu cung da bao cao tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2006 nam dau cua ke hoach 5 nam 2006 - 2010 tai ky hop thu 10 cua Quoc hoi.

Bao cao nay xin khong trinh bay lai toan bo tinh hinh kinh te - xa hoi ma chi tap trung kiem diem ve cong tac quan ly nha nuoc va su lanh dao chi dao dieu hanh cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu trong ca nhiem ky vua qua, danh gia nhung tien bo va nhung thieu sot de rut ra nhung bai hoc co the giup ich cho Chinh phu nhiem ky toi.

I. NHUNG TIEN BO CHU YEU

1. Hoan thien the che kinh te thi truong, kiem soat va on dinh kinh te vi mo, huy dong cac nguon luc cho phat trien kinh te - xa hoi.

Quan triet duong loi doi moi cua Dang ve xay dung nha nuoc phap quyen va phat trien kinh te - xa hoi nhanh, ben vung; Chinh phu xac dinh mot trong nhung nhiem vu trong tam trong chi dao dieu hanh kinh te - xa hoi nhiem ky 2002 - 2007 la tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia voi cac noi dung chu yeu: hoan thien dong bo he thong phap luat, co che, chinh sach van hanh nen kinh te thi truong; chi dao xay dung va thuc hien cac giai phap tao lap, van hanh thong suot cac loai thi truong phu hop voi yeu cau cua kinh te thi truong va hoi nhap kinh te quoc te.

Chinh phu da tap trung chi dao tiep tuc hoan thien dong bo he thong phap luat ve kinh te, chuyen manh sang dieu hanh bang phap luat tren co so ton trong cac nguyen tac cua thi truong. Trong 5 nam qua, Chinh phu da trinh Ban Chap hanh Trung uong Dang, Quoc hoi nhieu chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi va du an luat, phap lenh; dong thoi, da xay dung mot he thong van ban quy pham phap luat quy dinh chi tiet, huong dan thi hanh cac luat, phap lenh [1] nham tao ra moi truong dau tu kinh doanh hoan chinh, minh bach. Cac quy dinh moi da xac lap cac quan he kinh doanh binh dang, tao long tin cho cac nha dau tu, khoi day va thu hut nhieu nguon luc trong va ngoai nuoc cho phat trien.

ung voi viec xay dung va hoan thien he thong luat phap, Chinh phu da tap trung cho cac giai phap tao lap dong bo va van hanh thong suot cac loai thi truong. Den nay, thi truong hang hoa, dich vu da co buoc phat trien vuot bac. Tong muc ban le hang hoa va doanh thu dich vu nam sau tang cao hon nam truoc: binh quan giai doan 2002-2006 tang gan 19%/nam; rieng nam 2006 tang 21%. Muc tang gia tieu dung binh quan 2001-2005 la 5,1%/nam. Thi truong tai chinh buoc dau hinh thanh; thi truong chung khoan va cac dich vu tai chinh phat trien kha nhanh voi su tham gia cua ngay cang nhieu chu the thuoc cac thanh phan kinh te [2] . Phuong thuc va cong cu huy dong nguon luc cho dau tu phat trien tung buoc duoc da dang hoa va thuc hien theo cac nguyen tac thi truong. Thi truong bat dong san cung buoc dau duoc hinh thanh, khac phuc mot phan cac giao dich tu phat, nhat la sau khi Quoc hoi thong qua Luat Dat dai sua doi, Luat Kinh doanh bat dong san, Luat Nha o....

Trong chi dao.dieu hanh, Chinh phu luon xac dinh tang truong va chuyen dich co cau kinh te phai gan ket chat che voi kiem soat va on dinh kinh te vi mo, coi on dinh kinh te vi mo la dieu kien tien quyet de thuc hien muc tieu duy tri toc do phat trien kinh te cao va ben vung. Theo tinh than do, 5 nam qua, Chinh phu da chi dao phan phoi va su dung nguon luc theo huong bao dam cac can doi lon cua nen kinh te; on dinh va can bang thu chi ngan sach, giam manh cac khoan chi bao cap; tang chi cho dau tu phat trien va giai quyet nhung van de xa hoi buc xuc [3] .

Voi nhung giai phap dieu hanh phu hop va co trong tam trong diem, cac can doi vi mo cua nuoc ta ngay cang vung chac hon: an ninh luong thuc duoc dam bao; gia tri dong tien co ban on dinh; boi chi ngan sach duoc kiem soat o duoi muc 5%; tang gia tieu dung duoc kiem che o muc duoi 2 con so/nam va thap hon toc do tang truong kinh te. Can can thanh toan quoc te duoc giu can bang, du tru ngoai te tang dan (hien dat muc 15 tuan nhap khau so voi binh quan 6,5 tuan trong giai doan 1997 - 2001 ), no Chinh phu va no quoc gia luon duoc giu trong gioi han an toan; ty le no xau trong tong du no tin dung giam. Nhap sieu van trong tam kiem soat va co xu huong giam dan [4] ; co cau hang xuat khau, nhap khau chuyen bien theo huong tich cuc [5] . San xuat trong nuoc dap ung ngay cang nhieu hon cho nhu cau su dung trong nuoc. Quy tiet kiem tang nhanh, binh quan khoang 9%/nam, trong khi quy tieu dung tang 7%/nam da thuc day tich cuc tang truong kinh te.

Nhiem ky qua, Chinh phu da trien khai thuc hien nhat quan chinh sach tao moi truong thuan loi cho dau tu kinh doanh va phat trien manh cac loai hinh doanh nghiep, truoc het la cac loai hinh kinh te tu nhan, kinh te tap the va dat ra muc tieu den nam 2010, ca nuoc co khoang 500.000 doanh nghiep.

He thong cac van ban phap quy, su chi dao dieu hanh cua Chinh phu va chinh quyen cac cap da tap trung vao muc tieu khuyen khich moi cong dan, doanh nghiep phat trien dau tu kinh doanh, khong gioi han ve quy mo, linh vuc nganh nghe, dia ban; ton trong quyen so huu tai san hop phap va quyen tu do trong dau tu kinh doanh theo phap luat; bao dam cho cho doanh nghiep, cac nha dau tu binh dang trong tiep can cac co hoi va nguon luc phat trien.

Cac chinh sach va giai phap dieu hanh cua Chinh phu cung tao moi dieu kien thuan loi de phat trien doanh nghiep nho va vua; khuyen khich phat trien cac loai hinh kinh te da so huu ma chu yeu la cac doanh nghiep co phan, de loai hinh kinh te nay ngay cang tro thanh pho bien. Chinh phu da ban hanh va chi dao co quan hanh chinh cac cap trien khai cac chinh sach uu dai hoac ho tro co dieu kien, co thoi han doi voi mot so nganh, mot so san pham quan trong, khong phan biet thanh phan kinh te va phu hop voi cac cam ket quoc te.

Voi nhung giai phap va chinh sach phu hop, khu vuc kinh te dan doanh da co buoc tang truong manh me. Tu nam 2002 den nam 2006, co khoang 170 nghin doanh nghiep dang ky thanh lap moi, so doanh nghiep gia nhap thi truong tang binh quan moi nam khoang 17%. Hien nay, dau tu cua cac doanh nghiep dan doanh chiem gan 34% trong tong dau tu xa hoi, tao ra 49% viec lam phi nong nghiep o nong thon. Hang nam, cac doanh nghiep nho va vua da tiep nhan hon 90% so lao dong moi. Cac doanh nghiep dan doanh, kinh te hop tac, kinh te ho da tao ra 45% GDP.

Chinh phu cung da tap trung chi dao thuc hien dong bo cac giai phap de phat trien kinh te nong thon. Kinh te nong thon da co buoc phat trien moi theo huong da dang nganh nghe, tang ty trong cong nghiep va dich vu; doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te dau tu phat trien san xuat kinh doanh tren dia ban nong thon nhieu hon; da tang dau tu cho phat trien ha tang kinh te - xa hoi va ho tro dao tao nguon nhan luc cho khu vuc nong thon va nong dan; chi dao sap xep lai he thong nong, lam truong quoc doanh; co chinh sach phat trien cac lang nghe gan voi hinh thanh cac khu, cum cong nghiep; khuyen khich phat trien manh cac loai hinh kinh te tap the va kinh te trang trai voi nhung hinh thuc thich hop. Bo mat nong thon va doi song nong dan duoc cai thien tot hon [6] .

Nhiem ky qua, Chinh phu da trien khai nhieu hoat dong nham khai thac va phat huy tiem nang ve kinh te bien. Da chi dao trien khai thuc hien co hieu qua Chuong trinh bien Dong va hai dao; xay dung chien luoc va quy hoach tham do, khai thac dau khi, tham do va khai thac nguon loi thuy san; khuyen khich va dau tu phu hop de phat trien nhanh nganh cong nghiep dong tau; phat trien manh nganh du lich gan voi phat trien kinh te bien; dong thoi, quan tam cai thien doi song nhan dan vung bien, dao. Chinh phu dang chi dao trien khai thuc hien Chuong trinh hanh dong ve phat trien kinh te bien theo tinh than Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 khoa X cua Dang nham khai thac va phat huy toi da hieu qua cua khu vuc kinh te nay, phan dau de Viet Nam som tro thanh quoc gia manh ve kinh te bien, gan voi viec bao ve vung chac doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho.

Dong bo voi qua trinh tao lap the che kinh te thi truong, quan riet nghi quyet cua Dang, Chinh phu da tap trung chi dao kien quyet viec tiep tuc sap xep, doi moi va phat trien doanh nghiep nha nuoc ma trong tam la co phan hoa phan lon cac doanh nghiep nha nuoc, ke ca cac tong cong ty; chuyen han cac doanh nghiep nha nuoc sang hoat dong day du theo co che thi truong de nang cao hieu qua va suc canh tranh; thuc hien manh viec giao, ban, khoan, cho thue, giai the, sat nhap, pha san cac doanh nghiep thua lo keo dai.

Trong nhiem ky, da sap xep lai voi cac hinh thuc la 3.815 doanh nghiep nha nuoc, bang 71% so doanh nghiep nha nuoc co vao dau nam 2002; trong do, thuc hien co phan hoa 2.440 doanh nghiep nha nuoc chiem gan 76% tong so doanh nghiep nha nuoc thuc hien co phan hoa tu truoc den het nam 2006; da hoan thanh thi diem co phan hoa 3 tong cong ty nha nuoc va dang trien khai co phan hoa hon 20 tong cong ty theo ke hoach de ra cho nam 2007. Hau het cac doanh nghiep nha nuoc da co phan hoa deu hoat dong kinh doanh co hieu qua. Cac tap doan kinh te, cac tong cong ty nha nuoc chuyen sang hoat

dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con, voi hinh thuc da so huu ma so huu nha nuoc la chi phoi, hoat dong kinh doanh da nganh trong do co nganh nghe chinh da tiep tuc thuc hien tot vai tro chu luc, nong cot trong nen kinh te, gop phan quan trong de nha nuoc dieu tiet va on dinh kinh te vi mo.

Quy mo, hieu qua va suc canh tranh cua doanh nghiep nha nuoc tang len. Nam 2006, doanh nghiep nha nuoc dat muc tang truong 12%, dong gop khoang 39% GDP, 400% thu ngan sach nha nuoc, 50% kim ngach xuat khau.

Den cuoi nam 2006, ca nuoc con 1.940 doanh nghiep do Nha nuoc nam giu 100% von, phan lon hoat dong trong cac linh vuc cong ich, an ninh, quoc phong, nong, lam truong... va mot so nganh nghe ma doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac chua muon tham gia. Doanh nghiep nha nuoc hoat dong trong cac linh vuc nay da gop phan bao dam cac dich vu cong cong, phuc vu nhu cau thiet yeu cua nhan dan.

Nhiem ky qua, Chinh phu da tap trung chi dao viec doi moi chinh sach va cai thien moi truong dau tu, xoa bo moi hinh thuc phan biet doi xu de huy dong co hieu qua cac nguon luc tu cac thanh phan kinh te trong nuoc va thu hut von dau tu tu nuoc ngoai. Dac biet quan tam hoan thien the che, chinh sach theo co che thi truong, phu hop voi tien trinh hoi nhap kinh te quoc te va tap trung vao cai cach thu tuc hanh chinh de tao thuan loi cho dau tu kinh doanh; phan cap manh ve quan ly dau tu; tang cuong hieu luc quan ly nha nuoc de bao dam dau tu cua Nha nuoc co hieu qua va khac phuc nhanh tinh trang dau tu dan trai, that thoat, lang phi.

Giai doan 2002 - 2007, muc huy dong dau tu toan xa hoi tang kha nhanh. Hang nam, von dau tu xa hoi tang khoang 19%. Tong von dau tu duoc huy dong va dua vao nen kinh te trong 5 nam 2002 - 2006 dat khoang 1.425 nghin ty dong, bang gan 39% GDP; rieng nam 2006, muc huy dong hon 40% GDP [7] , trong do, von ngan sach nha nuoc khoang 22% tong dau tu xa hoi.

Co cau dau tu da co su dich chuyen theo huong tich cuc, tap trung cho nhung muc tieu quan trong ve phat trien kinh te - xa hoi va dau tu nhieu hon cho vung ngheo, xa ngheo [8] .

Cung voi viec khoi day cac nguon luc trong nuoc, Chinh phu da chi dao thuc hien cac giai phap de tiep tuc cai thien moi truong va thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI). Trong thoi ky 2001 - 2005, tong von FDI dang ky dat gan 21 ty USD, von thuc hien dat hon 14 ty USD, vuot 30% so voi chi tieu de ra va chiem khoang 17% tong von dau tu xa hoi. Nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) cung tiep tuc gia tang, dat tren 11 ty USD. Tinh den het nam 2006, doanh nghiep co von dau tu truc tiep nuoc ngoai chiem 38% tong gia tri san xuat cong nghiep, dong gop khoang 16% GDP, 58% kim ngach xuat khau (ke ca xuat khau dau tho) va 9,5% tong thu ngan sach nha nuoc.

Von dau tu toan xa hoi tang nhanh da lam tang nang luc san xuat, cai thien ket cau ha tang, chuyen dich co cau kinh te, thu hut cong nghe moi, tao them nhieu viec lam, gop phan quan trong vao tang truong kinh te va tang thu ngan sach.

2. Mo rong quan he doi ngoai, chu dong hoi nhap kinh te quoc te.

Quan triet duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, chinh sach doi ngoai rong mo, da dang hoa, da phuong hoa quan he quoc te cua Dang va Nha nuoc ta, trong nhiem ky qua Chinh phu da tich cuc trien khai tren dien rong cac hoat dong doi ngoai ca song phuong lan da phuong, tren cac linh vuc: chinh tri, kinh te - thuong mai, van hoa va ca an ninh, quoc phong trong su phoi hop chat che voi cac hoat dong quoc te cua Dang, Chu tich nuoc, Quoc hoi va cac doan the nhan dan.

Cac hoat dong doi ngoai phuc vu cho ca 3 muc tieu: cung co va tang cuong hon nua moi truong quoc te thuan loi cho cong cuoc xay dung va bao ve To quoc; tang cuong quan he kinh te doi ngoai, chu dong hoi nhap sau hon va day du hon vao nen kinh te khu vuc va the gioi; khong ngung nang cao vi the quoc te cua nuoc ta.

Nam nam qua danh dau su gia tang dang ke quan he hop tac ve nhieu mat giua nuoc ta voi cac quoc gia tren the gioi. Chung ta da thiet lap them quan he ngoai giao voi 5 nuoc, dua tong so cac quoc gia co quan he ngoai giao voi nuoc ta len 171 nuoc. Di doi voi viec no luc nang quan he hop tac ve nhieu mat voi cac nuoc lang gieng len tam cao moi, Chinh phu da danh moi quan tam lon cho viec cai thien va thuc day quan he voi cac nuoc va trung tam lon tren the gioi, dem lai nhung tien trien tich cuc. Mat khac, Chinh phu luon chu trong mo rong su hop tac voi cac nuoc ban be truyen thong o chau a, chau Phi va My La-tinh, trong do co viec to chuc hoi nghi chuyen de va thong qua Chuong trinh hop tac voi chau Phi.

Mot huong lon khac la lan dau tien trong lich su, nuoc ta da dat duoc thoa thuan voi tat ca cac nuoc lang gieng ve hau het cac van de bien gioi lanh tho, tao tien de xay dung vanh dai bien gioi hoa binh, hop tac va cung phat trien voi cac nuoc xung quanh. Dieu do khong nhung gop phan cung co moi truong hoa binh, on dinh, tang cuong su tin cay voi cac nuoc lang gieng ma con gop phan thiet thuc vao viec khai thac tai nguyen va huy dong them cac nguon luc phuc vu cho cong cuoc xay dung dat nuoc.

Voi nhung hoat dong va ket qua dat duoc neu tren, co the noi rang chua bao gio moi truong quoc te cua nuoc ta thuan loi nhu ngay nay.

Dong thoi, hoat dong doi ngoai cua Chinh phu da huong manh vao viec mo rong quan he kinh te doi ngoai, phuc vu thiet thuc cho yeu cau phat trien kinh te - xa hoi. Den nay, nuoc ta da co quan he thuong mai voi tren 220 nuoc va vung lanh tho.

Trong nhiem ky nay, kim ngach xuat khau cua nuoc ta da tang tu 16,7 ty USD len 39,8 ty USD, tang gan 2,5 lan, binh quan hang nam tang tren 21,5% so voi du kien la tren 16%, trong do co 9 mat hang da dat kim ngach tren 1 ty USD, dong gop dang ke vao viec gia tang san xuat va tao them viec lam. Co duoc thanh tuu do la nho no luc rat lon cua cac nganh, cac cap, cac doanh nghiep, di doi voi nhung no luc cua Chinh phu ve hoan thien co che, chinh sach, day manh xuc tien thuong mai, mo rong thi truong.

Da danh moi quan tam thich dang de day manh hoat dong xuat khau dich vu. Mac dau con nhieu yeu kem trong cong tac dao tao va quan ly song hoat dong xuat khau lao dong da phat trien dang ke ca ve so luong lan thi truong va thu nhap. Nganh du lich nuoc ta da tao duoc da phat trien manh hon va dat duoc nhung ket qua moi.

Dau tu truc tiep cua nuoc ngoai (FDI) cung co buoc tien vuot bac. Chinh phu da chu trong viec khong ngung cai thien moi truong dau tu, nhat la da trinh Quoc hoi thong qua Luat Dau tu va Luat Doanh nghiep chung cho ca cac doanh nghiep trong nuoc va nuoc ngoai; don gian hoa cac thu tuc; day manh cong tac xuc tien dau tu nham vao thi truong giau tiem nang, cac tap doan kinh te hang dau the gioi, nhung linh vuc cong nghe cao va da dang hoa dia ban dau tu. Voi nhung no luc do va su co gang cao cua cac dia phuong, doanh nghiep, dong thoi nho vi the moi cua dat nuoc va xu the chuyen dich von dau tu trong khu vuc, Viet Nam da tro thanh diem den kha hap dan doi voi cac nha dau tu nuoc ngoai, rieng nam 2006 da vuot nguong 10 ty USD, gap 1,5 lan nam truoc va gap doi muc binh quan 5 nam 2001 - 2005. Gan day khi nuoc ta tung buoc mo cua thi truong tai chinh, ke ca thi truong chung khoan, dong von dau tu gian tiep cua nuoc ngoai buoc dau duoc dua vao, gop phan lam song dong them thi truong von. Y thuc ro tac dong hai chieu cua dong von dau tu gian tiep nuoc ngoai, mot mat, Chinh phu nghiem chinh thuc hien cac cam ket quoc te, mat khac tang cuong quan ly nha nuoc va thuong xuyen theo doi sat sao de kip thoi co su dieu chinh can thiet nham bao dam cho thi truong nay phat trien lanh manh.

Mot nguon luc dang ke ma Chinh phu luon quan tam do la nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) tu cac to chuc tai chinh tien te quoc te va cac nha tai tro song phuong, ca tu Chinh phu va tu cac to chuc phi chinh phu.

Cong tac van dong ODA duoc thuc hien co trong tam, trong diem, nham vao viec dau tu cai thien ket cau ha tang va giai quyet cac van de xa hoi; dong thoi Chinh phu thuong xuyen quan tam toi viec day manh tien do giai ngan, nang cao hieu qua su dung, chong that thoat va bao dam kha nang tra no. Nguon von ODA lien tuc gia tang, nam sau cao hon nam truoc va nam 2006 dat tren 4,4 ty USD, cao nhat tu truoc den nay, the hien niem tin cua cong dong cac nha tai tro vao su phat trien cua nuoc ta.

Ben canh cac hoat dong song phuong, Chinh phu luon coi trong hoat dong trong cac to chuc quoc te va tren cac dien dan da phuong. Dac biet thong qua viec to chuc thanh cong cac su kien lon nhu ASEM-5 va APEC- 14, vi the quoc te cua nuoc ta da duoc nang len dang ke; cong dong quoc te ngay cang thay ro Viet Nam la mot thanh vien xay dung, luon tich cuc dong gop cho hoa binh, o dinh, hop tac va la mot nuoc co kha nang to chuc, dieu hanh nhung su kien quoc te lon, mot quoc gia nang dong, on dinh va rong mo.

Mot huong lon cua nhiem ky Chinh phu 2002 - 2007 la thuc day qua trinh chu dong hoi nhap kinh te khu vuc va quoc te. Cung voi viec chi dao thuc hien co ket qua cac cam ket theo Khu vuc mau dich tu do ASEAN (AFTA), Hiep dinh thuong mai song phuong voi Hoa Ky, mo ra mot thi truong xuat khau rong lon moi; Chinh phu da tap trung chi dao qua trinh gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) theo ca hai huong: vua tich cuc chuan bi o trong nuoc, vua day manh dam phan. Da khan truong chuan bi va trinh Quoc hoi thong qua hoac sua doi nhieu van ban luat; no luc hoan thien cac loai hinh thi truong; day manh viec sap xep lai va nang cao hieu qua cac doanh nghiep nha nuoc; tao thuan loi cho su ra doi va hoat dong cua nhieu doanh nghiep dan doanh. Chi dao sat sao viec xay dung phuong an va tien hanh dam phan theo tinh than tranh thu toi da nhung co hoi ma WTO co the mang lai va han che den muc thap nhat nhung thach thuc co the nay sinh doi voi nuoc ta. Ngay 07 thang 11 nam 2006 vua qua WTO da ket nap nuoc ta la thanh vien thu 150 va Quoc hoi ta cung da phe chuan Nghi dinh thu ve viec nuoc ta gia nhap To chuc Thuong mai toan cau, mo dau thoi ky Viet Nam hoi nhap day du voi nen kinh te the gioi nham tranh thu them cac nguon luc cho su phat trien.

Nhin tong quat, hoat dong doi ngoai va hoi nhap kinh te quoc te trong nhiem ky qua da dat duoc nhieu thanh tuu noi bat, giu vung moi truong hoa binh, mo rong va tang cuong quan he huu nghi hop tac voi nhieu quoc gia va to chuc tren the gioi, gop phan thiet thuc vao cong cuoc xay dung va bao ve To quoc, nang cao vi the Viet Nam tren truong quoc te.

Tuy nhien, Chinh phu cung nhan thuc ro rang, can nang cao hon nua hieu qua cac hoat dong doi ngoai; phan dau lam cho quan he giua nuoc ta voi cac nuoc di vao chieu sau va ben vung hon; tang cuong tinh chu dong tich cuc de nang cao hon nua vi the cua dat nuoc; gia tang cong tac tuyen truyen doi ngoai de nhan dan the gioi hieu ro hon tinh hinh nuoc ta va day lui nhung luan dieu xuyen tac chong pha Viet Nam; phoi hop tot hon hoat dong doi ngoai trong cac linh vuc khac nhau va giua cac nganh cac cap nham dem lai hieu qua cao nhat, dac biet la tren linh vuc kinh te - thuong mai.

3. Thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, cai thien doi song nhan dan

Nhan thuc ro viec thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, cai thien va nang cao doi song cua nhan dan la muc tieu va la nhiem vu dac biet quan trong de phat trien ben vung o nuoc ta, nhiem ky qua Chinh phu da chu trong xay dung, ban hanh va to chuc thuc hien nhieu chu truong, chinh sach, giai phap voi cac chuong trinh, du an cu the. Da bo tri muc kinh phi thoa dang va ket hop co hieu qua dau tu cua Nha nuoc voi viec huy dong toi da cac nguon luc trong va ngoai nuoc de nang cao chat luong, hieu qua hoat dong trong cac linh vuc: tao viec lam, xoa doi giam ngheo, giao duc dao tao, khoa hoc cong nghe, bao ve moi truong, cham soc suc khoe, nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan; khuyen khich lam giau chinh dang, tao dieu kien cho nguoi ngheo vuon len thoat ngheo.

Su lanh dao chi dao dieu hanh cua Chinh phu luon huong vao viec dap ung ngay cang tot hon nhu cau phat trien cua moi tang lop nhan dan, trong do dac biet coi trong viec cham lo cho dong bao ngheo va nhung noi con nhieu kho khan. Nhieu muc tieu thien nien ky duoc thuc hien truoc thoi han, chi so phat trien con nguoi (HDI) duoc nang len [9] . Chat luong nguon nhan luc co nhieu tien bo, tri thuc duoc phat huy. Binh dang ve gioi va vai tro cua phu nu trong xa hoi duoc nang cao, quyen loi cua tre em duoc bao dam. Doanh nghiep duoc coi trong, nguoi co cong duoc Nha nuoc va xa hoi quan tam. An sinh xa hoi va chat luong cuoc song co buoc tien bo moi. Thu nhap binh quan dau nguoi tang tu muc 423 USD nam 2001 len 722 USD nam 2006.

Chinh phu da chu trong chi dao cai tien, doi moi phuong thuc hoat dong xoa doi giam ngheo thong qua viec thuc hien Chien luoc toan dien ve tang truong va giam ngheo; da chi dao thuc hien long ghep cac chuong trinh muc tieu de tang hieu qua dau tu cho cac phuc loi xa hoi; doi moi noi dung va phuong phap de nang cao chat luong giao duc dao tao, cung co he thong giao duc quoc dan; nang cao nang luc nghien cuu khoa hoc cong nghe va day manh chuyen giao cong nghe; dau tu nang cap mang luoi y te, dong bao hiem y te cho nguoi ngheo va cac doi tuong chinh sach xa hoi khac; tao co hoi va dieu kien de nguoi lao dong, nhat la nguoi ngheo, nguoi dan song o cac vung dac biet kho khan duoc tiep can voi cac dich vu co ban cua xa hoi; trien khai thuc hien cac giai phap ho tro cho nguoi ngheo phat trien san xuat; ho tro dat va von san xuat, dat o, nha o, nuoc sinh hoat cho dong bao dan toc thieu so ngheo; ho tro y te, giao duc va tro giup luong thuc cho ho doi ngheo, ho gia dinh bi thiet hai do thien tai, dich benh.

Ty le ho ngheo giam binh quan hang nam tren 2%, duoc ban be quoc te danh gia cao. Nang luc chi dao dieu hanh phong, chong va day lui cac dich benh nguy hiem co nhieu tien bo. Moi nam ca nuoc tao duoc hon 1,5 trieu viec lam; ty le that nghiep cuoi nam 2006 con khoang 5%. Den nay, hau het cac xa, phuong tren ca nuoc da co tram y te, tu sach, phong doc, buu dien, nha van hoa; tren 70% tram xa xa co bac si, khoang 52% dan so ca nuoc duoc nha nuoc ho tro bao hiem y te va kham chua benh; 25 van ho gia dinh duoc ho tro nha o, tren 90% so ho xem duoc truyen hinh, tren 95% so ho duoc nghe Dai Tieng noi Viet Nam, tren 93% so ho nong thon co dien sinh hoat, 66% so ho nong thon duoc su dung nuoc sach, tren 96% so xa co duong o to den trung tam xa.

Cong tac thong tin tuyen truyen, bao ton va phat huy truyen thong van hoa cua dan toc duoc day manh, chat luong doi song van hoa o co so duoc nang len. Quan tam hon cong tac quan ly, khac phuc yeu kem va phat huy manh me vai tro cua bao chi. Mang luoi co so giao duc duoc mo rong den khap cac xa, phuong trong ca nuoc; co so vat chat cho phat trien giao duc dao tao duoc tang cuong, den nam 2006 da xoa tren 65 nghin lop hoc 3 ca, lop hoc tranh, tre, nua, la o cac cap hoc pho thong; he thong truong, lop thuoc loai hinh ban cong, dan lap, tu thuc phat trien kha nhanh; cac truong dai hoc, cao dang da duoc sap xep lai mot buoc theo quy hoach va chien luoc phat trien.

Nhieu thanh tuu khoa hoc - cong nghe moi duoc ung dung, tao ra nhung san pham va dich vu co chat luong cao, co suc canh tranh, phuc vu xuat khau va thay the nhap khau; da hien dai hoa mot buoc cac hoat dong dieu tra co ban, thu thap xu ly, luu tru du lieu ve moi truong va khi tuong thuy van.

4. Day manh cai cach hanh chinh va chong tham nhung, lang phi

Chinh phu luon xac dinh cai cach hanh chinh, nang cao hieu qua quan ly nha nuoc la mot nhiem vu trong tam xuyen suot trong toan bo hoat dong chi dao dieu hanh; da thong qua va trien khai 7 chuong trinh hanh dong thuc hien Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001 2010 tren cac linh vuc: the che hanh chinh, to chuc bo may, can bo, cong chuc, cai cach tai chinh cong va hien dai hoa nen hanh chinh nha nuoc, trong do xac dinh ro muc tieu, yeu cau, noi dung cong viec, cach thuc to chuc va phan cong thuc hien [10] .

Dong thoi voi viec doi moi, nang cao hieu qua cua cong tac xay dung the che, tao lap moi truong phap ly thuan loi cho cac hoat dong kinh te - xa hoi va tang cuong quan ly nha nuoc, Chinh phu da tich cuc chi dao cong tac ra soat va cai cach thu tuc hanh chinh. Muc tieu de ra la tang cuong tinh cong khai, minh bach, don gian, thuan tien cho nguoi dan va doanh nghiep, nhat la cac linh vuc dang co nhieu buc xuc nhu: dat dai, xay dung, dau tu, quy hoach, dang ky kinh doanh, thue, ho tich, ho khau... Viec trien khai ap dung co che "mot cua", thi diem mo hinh "mot cua lien thong" da thu duoc nhung ket qua tich cuc, gop phan doi moi phong cach, le loi lam viec, chan chinh va tang cuong ky luat, ky cuong trong hoat dong cua co quan hanh chinh nha nuoc, duoc nhan dan va doanh nghiep hoan nghenh.

De tiep tuc hoan thien to chuc bo may hanh chinh nha nuoc, trong nhiem ky qua, Chinh phu dac biet quan tam den viec dieu chinh chuc nang, nhiem vu giua cac co quan, cac cap hanh chinh cho phu hop voi noi dung va yeu cau quan ly nha nuoc trong co che kinh te moi, thuc hien phan cap manh cho cac bo va chinh quyen dia phuong trong cac linh vuc quan ly tai chinh, ngan sach, bien che, dau tu, dat dai, y te, giao duc..., dong thoi voi viec tang cuong che do cong vu va dao tao boi duong doi ngu can bo, cong chuc cac cap.

Da chi dao hoan thien he thong quy che lam viec cua cac co quan hanh chinh nha nuoc cac cap, de ra bien phap giam hoi hop, giam thu tuc giay to hanh chinh, ban hanh co che phoi hop trong xay dung va kiem tra viec thuc hien cac chinh sach, chien luoc, quy hoach, ke hoach.

Cong tac phong, chong tham nhung, lang phi duoc Chinh phu dac biet quan tam lanh dao chi dao, nhat la khi co Nghi quyet Trung uong va Luat Phong, chong tham nhung, voi quyet tam chinh tri cua Dang va Nha nuoc, cong tac phong, chong tham nhung da dat duoc nhung ket qua tich cuc buoc dau, tao su chuyen bien trong nhan thuc va hanh dong cua ca he thong chinh tri; nhieu vu viec tham nhung, tieu cuc noi com duoc phat hien xu ly nghiem, tao duoc niem tin cua nhan dan va ban be quoc te ve quyet tam phong, chong tham nhung cua Dang va Nha nuoc ta.

He thong phap luat, co che, chinh sach ve phong, chong tham nhung, lang phi duoc khan truong hoan thien. Da tap trung chi dao soan thao va ban hanh nhieu van ban quy pham phap luat, trong do co Nghi dinh quy dinh xu ly trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi khi de xay ra tham nhung va Nghi dinh ve minh bach tai san, thu nhap; dong thoi voi viec tang cuong chi dao cong tac phong ngua, phat hien, xu ly cac hanh vi tham nhung, lang phi; xac dinh nhung linh vuc de xay ra sai pham, tham nhung de tap trung kiem tra, thanh tra nhu: quan ly dau tu xay dung; quan ly su dung dat dai; quan ly ngan sach nha nuoc va tai san cong [11] . Da chu dong, kien quyet chi dao xu ly cac vu viec tham nhung, dac biet trong nam 2006 da chi dao tap trung dieu tra, xu ly nghiem minh theo phap luat doi voi cac vu an kinh te lon, phuc tap ma du luan xa hoi quan tam, duoc nhan dan dong tinh [12]

5. Bao dam quoc phong, an ninh va trat tu an toan xa hoi

Chinh phu da thuong xuyen lanh dao chi dao bao dam quoc phong, an ninh va trat tu an toan xa hoi. Quoc phong, an ninh cua dat nuoc trong nhiem ky qua duoc bao dam ngay cang vung chac va co nhung tien bo moi. He thong phap luat ve quoc phong va an ninh tiep tuc duoc hoan thien. Hieu luc quan ly nha nuoc va y thuc trach nhiem cua nhan dan doi voi su nghiep quoc phong, an ninh va trat tu an toan xa hoi duoc nang len. Thuc hien dong bo, co hieu qua cac bien phap xay dung nen quoc phong toan dan va an ninh nhan dan vung manh; xay dung Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan theo huong chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai. Tiem luc quoc phong, an ninh va the tran quoc phong toan dan va an ninh nhan dan duoc cung co, tang cuong. Viec ket hop giua phat trien kinh te - xa hoi voi bao dam quoc phong, an ninh duoc thuc hien tot hon.

Da lam that bai nhieu am muu, hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich, bao dam an toan tuyet doi cac su kien chinh tri lon cua dat nuoc va cac hoat dong doi ngoai cap cao to chuc tai Viet Nam, dac biet la Hoi nghi ASEM-5 va Hoi nghi APEC-14; thuong xuyen tang cuong cong tac dau tranh phong, chong cac loai toi pham, kiem che toi pham hinh su, triet pha nhieu bang nhom toi pham nguy hiem. Cong tac giai quyet khieu nai, to cao co chuyen bien tich cuc, da giai quyet kip thoi hon cac mau thuan, tranh chap trong nhan dan, giai quyet dut diem nhieu vu viec khieu nai to cao phuc tap, keo dai, bao ve loi ich chinh dang cua doanh nghiep va cong dan.

Nhung tien bo ve quoc phong, an ninh va trat tu an toan xa hoi da gop phan giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, tao moi truong hoa binh va dieu kien thuan loi cho viec thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc va nang cao vi the cua nuoc ta tren truong quoc te.

Tuy nhien, cong tac quoc phong an ninh va trat ty an toan xa hoi van con nhung yeu kem bat cap. O mot so dia ban van con tiem an yeu to gay mat on dinh. Cuoc dau tranh chong toi pham va cac te nan xa hoi con thieu cac bien phap dong bo va chua tao duoc chuyen bien ro net. Tuy da co nhieu co gang de kiem che, ngan chan nhung tai nan giao thong van con nghiem trong, un tac giao thong o cac thanh pho lon van con kha pho bien. Giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan van con cham, tinh trang khieu kien dong nguoi van con xay ra anh huong den trat tu an toan xa hoi.

II. NHUNG YEU KEM, BAT CAP

1. The che kinh te thi truong van chua dong bo, chat luong cua su phat trien va suc canh tranh cua nen kinh te con thap

Trong nhiem ky qua, ben canh nhung ket qua da dat duoc, viec chi dao dieu hanh trong xay dung the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia con nhieu vuong mac va chua that dong bo.

Nhan thuc ve viec chuyen sang dieu hanh kinh te theo co che thi truong chua duoc nhat quan trong ca he thong quan ly. Quan ly nha nuoc doi voi tung loai thi truong con nhieu bat cap. He thong luat phap ve kinh te da dan duoc hoan thien nhung van chua dap ung du yeu cau van hanh nen kinh te thi truong. Cac quy dinh van hanh mot so loai thi truong con thieu dong bo va cham hoan chinh, nhat la thi truong tai chinh, thi truong bat dong san, thi truong khoa hoc va cong nghe. Cac quy dinh ve quyen, loi ich, trach nhiem cua cac chu the tham gia thi truong chua du ro rang, minh bach. Thu tuc hanh chinh cho hoat dong cua doanh nghiep con phuc tap, ruom ra, cham duoc cai cach. Khong it chinh sach tro giup cho phat trien doanh nghiep chua duoc phat huy manh me tren thuc te. Thi truong chung khoan phat trien kha nhanh nhung chua vung chac, the che quan ly chua dong bo, nang luc quan ly con bat cap.

Viec quan ly cac doanh nghiep nha nuoc da co phan hoa va da chuyen sang hoat dong day du theo co che thi truong con nhieu bat cap. Viec sap xep lai cac nong, lam truong quoc doanh con cham. Chinh sach khuyen khich phat trien kinh te bien, phat trien nong nghiep va kinh te nong thon chua that hieu qua, chua co nhung chuyen bien dot pha va chua huy dong duoc nhieu nguon luc cho phat trien khu vuc nay.

Chinh sach thu hut dau tu chua that dong bo, moi truong dau tu con nhieu han che, suc canh tranh trong thu hut dau tu con thap. Giai ngan nguon von ODA con thap, quy trinh tham dinh va phe duyet chuong trinh, du an con phuc tap, giai phong mat bang cham... lam giam hieu qua su dung nguon von nay.

Tang truong kinh te 5 nam qua van thap hon so voi kha nang va cham hon nhieu nuoc trong khu vuc o thoi ky dau cong nghiep hoa, chu yeu dua vao cac nhan to phat trien theo chieu rong, vao nhung nganh san xuat co cong nghe thap, tieu hao vat chat cao, su dung nhieu tai nguyen, von va lao dong; quy mo nen kinh te con nho, thu nhap binh quan dau nguoi thap [13] ; nang suat lao dong va hieu qua kinh te tang cham. Thu ngan sach con phu thuoc nhieu vao nguon thu tu thue nhap khau va dau tho.

Viec khai thac, su dung tai nguyen, dat dai va cac nguon luc cua dat nuoc hieu qua chua cao. Cac nguon luc trong dan con nhieu tiem nang chua duoc phat huy. Thuc hien chua that tot viec ket hop tang truong kinh te voi tien bo va cong bang xa hoi. Moi truong o nhieu noi con bi O nhiem nang, anh huong xau den chat luong cuoc song.

Kha nang canh tranh cua nen kinh te con thap tren ca 3 cap do: canh tranh quoc gia, canh tranh nganh san pham va canh tranh cua doanh nghiep. The hien ro nhat la ve moi truong kinh te vi mo va trinh do quan ly con nhieu han che; trinh do cong nghe va co so ha tang kinh te con lac hau; gia thanh, chi phi kinh doanh cao [14] , hieu qua hoat dong cua doanh nghiep con thap.

2. Co che quan ly doi moi cham va chua dong bo, chat luong hieu qua hoat dong van hoa, xa hoi con thap

Co che quan ly ve van hoa xa hoi tuy da co buoc tien bo nhung van chua dap ung duoc yeu cau doi moi, chua phu hop voi tung linh vuc, cham thich ung voi co che thi truong va hoi nhap kinh te quoc te. Chu truong xa hoi hoa du duoc quan tam chi dao va duoc coi la khau dot pha cua doi moi co che quan ly nhung viec nhan thuc con chua day du, to chuc thuc hien con yeu kem, chua co lo trinh va ke hoach dong bo, chua huy dong duoc nhieu tiem luc cua xa hoi cho phat trien linh vuc nay.

Co che tai chinh cho hoat dong nghien cuu khoa hoc, bao ve moi truong chua phu hop voi kinh te thi truong; chinh sach khuyen khich sang tao, gan nghien cuu khoa hoc voi giao duc dao tao va phat trien kinh te - xa hoi chua du thich hop.

Quan ly nha nuoc ve cac hoat dong thong tin, van hoa, giao duc dao tao con nhieu bat cap; viec huy dong nguon luc xa hoi cho cong tac cham soc suc khoe nhan dan con han che; tang truong kinh te chua duoc ket hop hai hoa voi bao ve moi truong. Mot so chinh sach tro giup nguoi ngheo, ho ngheo, vung ngheo chua duoc to chuc thuc hien tot.

Chat luong va hieu qua cac hoat dong van hoa, giao duc dao tao, khoa hoc cong nghe, moi truong, y te, lao dong, the duc the thao... con nhieu mat han che. Viec dau tranh chong cac thoi hu tat xau, suy thoai dao duc, ngan ngua van hoa doc hai ket qua chua cao. Tieu cuc trong giao duc dao tao cham duoc khac phuc. Chat luong nguon nhan luc chua dap ung yeu cau phat trien. Doi song dong bao mien nui, vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc thieu so con thap xa so voi cac vung khac

O nhiem moi truong dang de doa su phat trien ben vung. Ve sinh an toan thuc pham chua duoc kiem soat chat che. Cong cuoc xoa doi giam ngheo con nhieu kho khan, ket qua dat duoc chua that vung chac, nguy co tai ngheo con cao. Khoang cach giau ngheo giua cac tang lop dan cu va giua cac vung chua duoc thu hep.

3- Cai cach hanh chinh chua dat yeu cau, ky luat ky cuong chua nghiem; quan lieu tham nhung lang phi chua bi day lui

Nhin chung tien bo ve cai cach hanh chinh con cham, hieu qua con thap so voi muc tieu va yeu cau de ra la den nam 2010 phai xay dung duoc mot nen hanh chinh dan chu, trong sach, vung manh, chuyen nghiep va hien dai. Chuong trinh, ke hoach de ra la kha day du va cu the nhung cong tac chi dao trien khai thuc hien kem hieu qua. Mot so chu truong va giai phap cai cach hanh chinh quan trong duoc de ra kha som nhu day manh phan cap, xa hoi hoa dich vu cong, giam dau moi, giam cap pho, bo cap trung gian, doi moi noi dung va phuong thuc dao tao boi duong can bo, cong chuc, dac biet la cai cach thu tuc hanh chinh... nhung viec chi dao thuc hien thieu kien tri quyet liet nen ket qua dat duoc con han che, anh huong den tien trinh cai cach hanh chinh noi chung.

He thong hanh chinh nha nuoc tu trung uong den co so con nhieu yeu kem, bat cap, hoat dong thieu thong nhat, thong suot, chua ngang tam doi hoi cua su nghiep phat trien dat nuoc. Tinh trang to chuc bo may cong kenh, chuc nang chong cheo, che do trach nhiem va quyen han ve to chuc can bo khong ro rang... van chua duoc khac phuc. Thu tuc hanh chinh trong giai quyet cong viec cua cong dan va to chuc cung nhu quan he giua cac co quan hanh chinh nha nuoc voi nhau tren nhieu linh vuc con ruom ra, phuc tap; tinh cong khai, minh bach trong hoat dong cua co quan hanh chinh nha nuoc thap.

Chua co nhung bien phap that kien quyet, hieu luc, hieu qua de chan chinh ky luat, ky cuong hanh chinh. Van con tinh trang can bo, cong chuc sach nhieu, vo trach nhiem khi giai quyet cong viec cua dan, cua doanh nghiep nhung chua bi xu ly. Viec theo doi, kiem tra chap hanh cac chinh sach, the che va quyet dinh cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu cung nhu cua cac Bo va chinh quyen dia phuong van dang la mot khau yeu.

Tuy da de ra nhieu giai phap de dau tranh, phong ngua nhung te cua quyen, quan lieu, tham nhung, lang phi van con nghiem trong gay hau qua xau ve nhieu mat. Trong khi do, chua chu trong chi dao di sau nghien cuu va tap trung giai quyet nhung nguyen nhan lam phat sinh quan lieu, tham nhung, lang phi nhu: nhung bat cap trong he thong the che, co che, chinh sach, quy che quy trinh giai quyet cong viec, phan cong phan cap, che do cong vu va dao duc cong chuc... cung nhu de ra nhung giai phap thich hop, co hieu qua de tao su gan ket giua cai cach hanh chinh voi chong quan lieu, tham nhung, lang phi trong bo may cong quyen.

Ben canh nhung viec da lam duoc, cong tac dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi con nhieu han che. Tham nhung, lang phi chua bi day lui. Cong tac xay dung the che ve phong, chong tham nhung, lang phi van con cham, thieu dong bo; co che quan ly kinh te va quan ly tai san nha nuoc van con nhieu so ho. Viec trien khai cong tac phong, chong tham nhung khong it noi thuc hien chua nghiem; nhieu vu viec tham nhung, tieu cuc da duoc phat hien nhung viec dieu tra xet xu con cham, co viec xu ly chua nghiem. Trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi trong dau tranh phong, chong tham nhung chua duoc de cao. Cong tac phoi hop giua cac co quan chuc nang trong thanh tra, kiem tra va thuc hien cac thu tuc to tung tu dieu tra, truy to, xet xu chua that chat che va con mat nhieu thoi gian.

4. Nhung thieu sot, bat cap neu tren co nguyen nhan chu quan ve chi dao to chuc thuc hien chua ngang tam va con nhieu yeu kem

Viec the che hoa, cu the hoa Nghi quyet cua Dang nhieu viec van con cham, chua dong bo va chat luong chua cao. Huong dan thuc hien luat, phap lenh van chua kip thoi, tinh trang no dong nhieu van ban huong dan thi hanh luat con keo dai; khong it van ban phap quy de quan ly nha nuoc va lanh dao chi dao cua Chinh phu chua sat voi thuc te va con nhieu chong cheo, mau thuan nhau, kho hieu, kho thuc hien, lam giam hieu luc dieu hanh cua Chinh phu va lam cho chu truong, chinh sach cua Dang, Nha nuoc cham di vao cuoc song va tao ra ke ho cho tieu cuc phat sinh.

Viec phan giao chuc nang, nhiem vu cho cac Bo, cac thanh vien Chinh phu van con trung dam va chua du bao quat. Viec xay dung va thuc hien chuong trinh, ke hoach cong tac cua Chinh phu tuy da co nhieu tien bo nhung van chua that toan dien, mot so nhiem vu trong tam va cong trinh trong diem chua duoc xac dinh dung muc va tap trung chi dao tuong xung.

Cong tac kiem tra, thanh tra van chua dap ung duoc yeu cau, nhieu chuong trinh, ke hoach, nhiem vu duoc de ra nhung thieu kiem tra don doc, thieu so ket uon nan va chua kip thoi phat hien nhung quy dinh khong phu hop, co so ho de sua doi, bo sung va ngan ngua tieu cuc. Vai tro, trach nhiem cua Thu tuong va cac thanh vien Chinh phu trong chi dao to chuc thuc hien co luc, co noi chua tuong xung va chua duoc de cao dung muc.

La nguoi dung dau Chinh phu, Thu tuong Chinh phu xin nghiem tuc nhan trach nhiem ve nhung yeu kem bat cap trong quan ly nha nuoc, trong lanh dao chi dao dieu hanh cua Chinh phu trong nhiem ky qua.

III. BAI HOC KINH NGHIEM

Tu thuc tien lanh dao chi dao dieu hanh trong nhiem ky 5 nam qua, Chinh phu rut ra mot so bai hoc kinh nghiem sau day:

1. Chinh phu va Thu tuong Chinh phu phai luon quan triet va thuc hien nghiem tuc, sang tao cac chu truong, duong loi cua Dang. Phai kip thoi the che hoa, cu the hoa sat voi tinh hinh thuc te cac Nghi quyet cua Dang thanh cac van ban phap quy, cac chuong trinh hanh dong va nhiem vu ke hoach cong tac hang nam, hang thang cua Chinh phu. Trong lanh dao chi dao dieu hanh cua Chinh phu va Thu tuong Chinh phu tren tat ca cac linh vuc phai luon bam sat Nghi quyet cua Dang, phap luat cua Nha nuoc va tat ca vi loi ich cua dat nuoc, cua dan toc. Thuong xuyen sau sat lang nghe tam tu nguyen vong chinh dang cua nhan dan de dieu chinh bo sung cac chinh sach, giai phap cho phu hop voi cuoc song va kip thoi tong ket tu thuc tien de kien nghi hoan thien duong loi cua Dang, phap luat cua Nha nuoc voi tinh than kien tri va day manh tien trinh doi moi, hinh thanh ngay cang dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, tich cuc chu dong hoi nhap ngay cang sau rong voi nen kinh te the gioi de huy dong moi nguon luc, ca trong va ngoai nuoc cho phat trien kinh te - xa hoi, cong nghiep hoa, hien dai hoa va bao dam doc lap chu quyen cua dat nuoc. Day la nhiem vu trong tam thuong xuyen, co tinh nguyen tac, quyet dinh phuong huong hoat dong cua Chinh phu.

2. La co quan chap hanh cua Quoc hoi, Chinh phu va Thu tuong Chinh phai luon tuan thu cac Nghi quyet va su giam sat cua Quoc hoi, nghiem tuc tiep thu nhung y kien hop ly cua cac co quan Quoc hoi va cua cac vi dai bieu Quoc hoi. Chinh phu va Thu tuong Chinh phu phai luon giu moi quan he phoi hop cong tac chat che voi Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu tich Quoc hoi va cac co quan cua Quoc hoi, dac biet trong viec chuan bi va bao dam cho cac ky hop cua Quoc hoi thanh cong [15] .

Chinh phu va Thu tuong Chinh phu cung phai thuong xuyen giu moi quan he va phoi hop hanh dong co hieu qua voi Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan. Thuc su cau thi tiep thu va giai quyet kip thoi cac y kien va nguyen vong chinh dang cua nhan dan, cua cong dong cac doanh nghiep thong qua to chuc dai dien cua minh. Tao moi dieu kien thuan loi de Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan phat huy vai tro trong viec tham gia xay dung chinh quyen, giam sat hoat dong cua co quan nha nuoc va nang cao hieu qua trong viec to chuc van dong khoi dai doan ket toan dan toc thuc hien cac chu truong chinh sach cua Dang va phap luat cua Nha nuoc, phat trien kinh te - xa hoi, cai thien doi song nhan dan.

3. Trong moi hoat dong cua minh, Chinh phu va Thu tuong Chinh phu phai luon nhan thuc va thuc hien dung chuc nang, nhiem vu, quyen han, nguyen tac to chuc va hoat dong theo quy dinh cua phap luat. Phai xay dung Quy che lam viec cua Chinh phu du chat che, cu the; dong thoi phai quy dinh ro chuc nang, nhiem vu cua tung Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, theo nguyen tac Chinh phu thong nhat quan ly viec thuc hien cac nhiem vu: chinh tri, kinh te - xa hoi, quoc phong, an ninh va doi ngoai cua Nha nuoc, nhung co phan giao nhiem vu ranh mach cho tung Bo, tung nganh theo huong mot viec giao cho mot co quan chiu trach nhiem chinh va co quy che phoi hop ro rang. Viec phan cong nhiem vu giua Thu tuong, cac Pho Thu tuong va cac thanh vien Chinh phu phai dung chuc trach, vua bao dam su bao quat toan dien, vua du cu the, chuyen sau. Thuc hien nghiem tuc nguyen tac tap trung dan chu, tap the lanh dao, ca nhan phu trach; phai bao dam vai tro lanh dao toan dien cua tap the Chinh phu qua cac nghi quyet cua Chinh phu ve chuong trinh cong tac toan khoa, ve nhiem vu ke hoach cong tac hang nam, hang thang va doi voi nhung van de quan trong; dong thoi phai de cao vai tro trach nhiem cua Thu tuong, cac Pho Thu tuong, cac thanh vien Chinh phu, cac Thu truong co quan cua Chinh phu trong viec thuc thi day du quyen han cua minh de chi dao dieu hanh to chuc thuc hien cac nhiem vu duoc giao; khuyen khich su nang dong sang tao, dam nghi dam lam dam chiu trach nhiem vi loi ich chung.

4. Trong quan ly nha nuoc va lanh dao chi dao dieu hanh, Chinh phu va Thu tuong Chinh phu phai trien khai thuc hien dong bo, toan dien cac nhiem vu tren tat ca cac linh vuc ma phap luat da quy dinh; dong thoi phai xac dinh ro trong tam trong diem trong tung linh vuc, trong tung thoi gian de tap trung suc chi dao thuc hien, voi cac giai phap va hanh dong thiet thuc. Thu tuong Chinh phu va tung thanh vien Chinh phu phai luon bam sat nhiem vu va tinh hinh thuc te, nam chac khau then chot, dieu hanh kien quyet va thuong xuyen kiem tra don doc viec thuc hien; bieu duong khen thuong dung va kip thoi, khan truong ket luan lam ro va phe phan, xu ly nghiem minh cac hanh vi vi pham; thuc hien nghiem ky luat ky cuong, phat huy suc manh cua ca he thong hanh chinh de thuc hien thang loi nhiem vu de ra. Khi co nhiem vu dot xuat, phai sau sat thuc te, phan tich ro tinh hinh, de ra cac giai phap cu the va chi dao quyet liet khan truong huy dong moi nguon luc de dat duoc ket qua tot nhat.

5. Phai dac biet quan tam xay dung Chinh phu thanh mot tap the doan ket nhat tri, cong dong trach nhiem phan dau hoan thanh nhiem vu chung. Thu tuong, cac Pho Thu tuong va cac thanh vien Chinh phu phai luon de cao trach nhiem va vai tro guong mau cua minh trong viec chap hanh cac Nghi quyet cua Dang, phap luat cua Nha nuoc va ky cuong, nguyen tac, quy che lam viec; tan tuy thuc hien cac nhiem vu duoc giao, chu dong phoi hop va ton trong lan nhau; ren luyen gin giu pham chat dao duc loi song, cong tam trong sang trong tu phe binh va phe binh; thuc su dan chu, cong bang trong cong tac can bo... Tren co so do tao nen su dong thuan va suc manh cua tap the Chinh phu va ca he thong hanh chinh.

Chinh phu nhan thuc rang, nhung bai hoc duoc rut ra tu nhung thanh tuu, tien bo va nhung yeu kem, bat cap trong phat trien kinh te - xa hoi cung nhu trong quan ly nha nuoc va su lanh dao chi dao dieu hanh cua Chinh phu trong 5 nam qua, khong chi la kiem diem cua Chinh phu trong nhiem ky, ma con la co so cho Chinh phu nhiem ky toi, cung nhu chinh quyen cac cap nghien cuu tham khao nham nang cao hon nua hieu luc, hieu qua trong quan ly nha nuoc, trong lanh dao chi dao dieu hanh va xay dung he thong chinh quyen that su la cua dan, do dan, vi dan, duoi su lanh dao cua Dang.

Thua cac vi dai bieu Quoc hoi,

Thua dong chi, dong bao,

Chinh phu khoa 11, nhiem ky 2002 - 2007 sap ket thuc, duoi su lanh dao cua Dang, Chinh phu va cac cap chinh quyen tu Trung uong den dia phuong da no luc thuc hien chuc nang, nhiem vu cua minh, nghiem chinh thi hanh cac Nghi quyet cua Quoc hoi, gop phan tich cuc vao nhung thanh tuu chung cua dat nuoc. Thay mat Chinh phu, toi xin bay to loi cam on sau sac den Trung uong Dang, Quoc hoi, Chu tich nuoc, cac co quan Tu phap, Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the nhan dan, cong dong cac doanh nghiep, dong bao ta ca trong va ngoai nuoc da tao dieu kien, ung ho va hop tac cung Chinh phu hoan thanh nhiem vu rat nang ne va cung rat nhieu thu thach trong suot nhiem ky qua. Toi cung xin tran trong cam on Chinh phu va nhan dan cac nuoc, cac to chuc quoc te ve tinh huu nghi va su giup do quy bau ma cac ban da gianh cho dat nuoc, nhan dan va Chinh phu Viet Nam.

Buoc vao giai doan phat trien moi, thoi co thuan loi la rat lon nhung kho khan thach thuc cung khong nho, nhiem vu dat ra la rat nang ne, khong co su lua chon nao khac, chung ta phai hoi nhap kinh te quoc te thanh cong, bao dam bang duoc doc lap tu chu trong tien trinh hoi nhap, thuc hien tang truong kinh te cao di lien voi tien bo, cong bang xa hoi va bao ve moi truong, dua dat nuoc phat trien nhanh va ben vung theo dinh huong xa hoi chu nghia.

Chung ta hy vong va tin tuong rang Chinh phu nhiem ky toi se phat huy tot nhat cac ket qua da dat duoc, khac phuc nhanh cac mat con yeu kem bat cap cua Chinh phu trong nhiem ky qua, tiep tuc doi moi toan dien, tu noi dung, phuong thuc quan ly nha nuoc, cung nhu su lanh dao chi dao dieu hanh, phat huy suc manh to lon va day sang tao cua ca dan toc, huy dong cac nguon luc, ca noi luc va ngoai luc, tao nen suc manh tong hop de thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Xin cam on cac vi dai bieu Quoc hoi, cac vi khach, dong bao, dong chi va cac ban.

[1] Trong 5 nam qua, Chinh phu da trinh Quoc hoi, Uy ban thuong vu Quoc hoi 120 du an luat, phap lenh (gom 93 du an luat, 27 du an phap lenh). Tinh den het thang 2/2007, Chinh phu da xay dung va ban hanh 275 van ban quy pham phap luat quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat, phap lenh (gom 266 nghi dinh, 04 quyet dinh va 05 Chi thi cua Thu tuong Chinh phu).

[2] Den thang 3/2007 da co 193 cong ty niem yet dang ky giao dich tren thi truong chung khoan. Tong gia tri von hoa co phieu dat 371.329 ty dong, bang 38% GDP nam 2006 (tang gan 40 lan so voi cuoi nam 2005).

[3] Sau khi Quoc hoi ban hanh va to chuc thuc hien Luat Ngan sach nha nuoc sua doi, da dong vien thu ngan sach nha nuoc giai doan 2001 - 2005 dat tren 22,5% GDP, vuot chi tieu de ra (20% - 21%), thu noi dia (khong ke dau tho) tang voi toc do cao kha on diinh (binh quan khoang 20% nam) va dan tro thanh nguon thu chu yeu (tang tu 50,4% nam 2002 len tren 55% nam 2005). Tinh chung tu nam 2001 - 2005 chi ngan sach nha nuoc da dat 913.000 ty dong, tuong ung voi 28,7% tong GDP 5 nam, tang 21,7% (163.000 ty dong) so voi muc tieu de ra (720.000 - 750.000 ty dong), trong do chi cho dau tu phat trien khoang 30 - 31% (muc tieu 25 - 26%); nam 2006 dat tren 315.000 ty dong (du toan la 294.4 nghin ty dong, tang 20%). Boi chi ngan sach nha nuoc trong nuoc 5% GDP, dap ung duoc muc tieu du kien (binh quan 2001-2005: 4,85% GDP, nam 2006 khoang 5% GDP).

[4] 2001-2005, ta nhap sieu 15,3 ty USD, bang 17,4 % tong kim ngach xuat khau hang hoa; nam 2006: 4,8 ty USD bang 12,4 % tong kim ngach xuat khau hang hoa.

[5] Trong tong kim ngach xuat khau, ty trong hang cong nghiep nang giam tu 37,2% nam 2000 xuong con 35,8% nam 2005; hang nong, lam, ngu nghiep, thuy san giam tu 29% xuong con 24,4%; hang cong nghiep nhe va tieu thu cong nghiep tang tu 33,9% len 39,8%. Trong co cau hang nhap khau, nam 2005 nhom may moc thiet bi va phu tung chiem 32,5 %; nhom nguyen, nhien vat lieu chiem 61,3 %, nhom hang tieu dung chiem 6,2 %.

[6] Den nam 2006, ca nuoc hien co 17.700 hop tac xa va 340.000 to hop tac. Toc do tang truong cua kinh te tap the dat 4,l%/nam voi ty le gia tri gia tang tang 6,6%/nam; dong gop 6-7% GDP.

O dia ban nong thon, thu nhap binh quan dau nguoi tang tren 1,7 lan; cong nghiep, dich vu da chiem khoang 40% GDP; san luong luong thuc cay co hat tang 7%. Nong, lam, ngu nghiep chiem 20,4% GDP ca nuoc.

[7] Ty le huy dong von dau tu toan xa hoi trung binh cua cac nuoc tren the gioi la 16 - 18% GDP, cua cac nuoc chau A la 32 - 35% GDP.

[8] Nam nam qua, dau tu cho linh vuc kinh te chiem 70% tong muc von dau tu (trong do, nganh nong, lam nghiep va thuy san 13,5%, cong nghiep va xay dung 45%, giao thong - buu dien 12,5%; linh vuc xa hoi 27,2%). Von dau tu tu ngan sach nha nuoc trong cac nganh nong, lam, thuy san chiem khoang 23%; giao thong van tai, buu dien khoang 27,5%; giao duc, dao tao khoang 8,9%; y te, xa hoi khoang 6,9%; van hoa, the thao khoang 4,3%; khoa hoc va cong nghe khoang 3,1%. Da hoan thanh va dua vao su dung nhieu cong trinh quan trong ve ha tang kinh te - xa hoi.

[9] Theo bao cao nam 2006 cua Lien Hiep quoc thi chi so HDI cua nuoc ta da tang tu 0,690 (2000) len 0,709 (2004), xep thu 109/177 nuoc.

[10] Chuong trinh doi moi cong tac xay dung, ban hanh va nang cao chat luong van ban quy pham phap luat;

Chuong trinh nghien cuu xac dinh vai tro, chuc nang va co cau to chuc cua cac co quan trong he thong hanh chinh nha nuoc;

Chuong trinh tinh gian bien che;

Chuong trinh xay dung, nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc;

Chuong trinh cai cach tien luong;

Chuong trinh doi moi co che quan ly tai chinh doi voi cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep cong; Chuong trinh hien dai hoa hanh chinh.

[11] Tu 2002 - 2005, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu chi dao thanh tra, kiem tra theo Quyet dinh so 273/QD-TTg ngay 12/4/2002 cua Thu tuong Chinh phu va Ke hoach so 05-KH/TW ngay 10/9/2003 cua Bo Chinh tri ve kiem tra dau tu, xay dung va quan ly, su dung dat dai; da phat hien gia tri sai pham tren 2.700 ty dong, kien nghi thu hoi cho ngan sach nha nuoc tren 400 ty dong. Nam 2006, Thu tuong Chinh phu da giao Thanh tra Chinh phu tien hanh 33 cuoc thanh tra, kiem tra cac du an, cong trinh co von dau tu lon; phat hien sai pham, lang phi, that thoat voi tong gia tri 1.560,147 ty dong va 5.478.583 USD; da kien nghi thu hoi vao ngan sach nha nuoc 164,345 ty dong, 207.923 USD, nhieu doi tuong la can bo lanh dao cac cap da bi xu ly hinh su, trong do ca 2 can bo cap Thu truong, 4 can bo cap Vu, 19 can bo cap co so, 24 can bo cap Tong cong ty.

[12] Vu an xay ra tai Ban quan ly cac du an 18, Bo Giao thong van tai; vu Nguyen Duc Chi lua dao tai du an Rusalka (Khanh Hoa); va tham nhung xay ra tai Thanh tra Chinh phu; vu Nguyen Lam Thai lua dao xay ra tai cac buu dien tinh, thanh pho; vu vi pham ve dat dai tai Do Son (Hai Phong); vu Mac Kim Ton (Thai Binh); vu mua ban quota det may tai Bo Thuong mai; vu an dien ke dien tu tai Cong ty Dien luc thanh pho Ho Chi Minh.

[13] Theo danh gia cua Ngan hang The gioi, nam 2004, GDP va GDP binh quan dau nguoi cua Trung Quoc la 1.677 ty USD va 1.290 USD/nguoi; tuong tu, con so nay cua Malaixia la 117 ty USD va 4.650 USD/nguoi, cua Philippin la 97 ty USD va 1.170 USD/nguoi, cua Thai Lan la 159 ty USD va 1.540 USD/nguoi, cua Viet Nam la 45 ty USD va 562 USD/nguoi.

[14] Theo Bao cao canh tranh kinh te toan cau nam 2006, chi so canh tranh toan cau cua nuoc ta xep thu 77 tren 125 nuoc duoc khao sat, trong do, chi so canh tranh ve moi truong kinh te vi mo xep thu 53/125, ve the che cong xep thu 74/125, ve cong nghe xep thu 85/125; co so ha tang 83/125

[15] Chinh phu da tich cuc tham gia va phoi hop voi cac co quan cua Quoc hoi trong viec chuan bi noi dung 238 to trinh, bao cao phuc vu 47 phien hop cua Uy ban thuong vu Quoc hoi va 11 ky hop Quoc hoi.

Thu tuong Chinh phu va cac thanh vien Chinh phu da chuan bi va tra loi 1.468 chat van cua cac dai bieu Quoc hoi trong 10 ky hop Quoc hoi, nhieu giai trinh co suc thuyet phuc cao duoc Quoc hoi va nhan dan dong tinh. Cac thanh vien Chinh phu la dai bieu Quoc hoi, tuy ban rat nhieu cong viec, nhung van co gang thu xep tham gia cac ky hop Quoc hoi, dong gop nhieu y kien thiet thuc vao cac van ban phap luat va nghi quyet cua Quoc hoi.

Viet Bao
Comment :Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Report of the Government, the Prime Minister 2002-2007 term
Vietnam, Deputy, Legal Documents, Social order and safety, the state enterprises, economic development, State administration, the prime minister, government, investment, operations, of the National Assembly, direct terms, anti
GOVERNMENT.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng CP nhiệm kỳ 2002-2007

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng CP nhiệm kỳ 2002-2007 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doi noi trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doi noi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0