Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Phan thu nhat
KIEM ÐIEM VIEC THUC HIEN NGHI QUYET ÐAI HOI
LAN THU IX CUA ÐANG VE PHUONG HUONG, NHIEM VU KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI 5 NAM 2001 - 2005

Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 duoc thuc hien trong tinh hinh chinh tri, xa hoi nuoc ta co ban on dinh, suc manh dai doan ket toan dan toc va thuc luc nen kinh te tiep tuc duoc tang cuong, quan he quoc te khong ngung mo rong, nhung tac dong tieu cuc cua khung hoang kinh te - tai chinh khu vuc nam 1997 da duoc khac phuc.

Tuy nhien, nhung dien bien phuc tap cua tinh hinh chinh tri va an ninh quoc te, su phuc hoi cham cua nen kinh te the gioi va nhung bien dong gia ca tren thi truong quoc te, nan dich benh moi xuat hien, nhung dien bien bat thuong ve thoi tiet va khi hau, su chong pha cua cac the luc thu dich da gay nhieu kho khan cho viec thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi.

Trong boi canh do, toan Ðang, toan dan, toan quan ta da no luc phan dau thuc hien cac nhiem vu do Ðai hoi IX de ra. Cong cuoc phat trien kinh te - xa hoi da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong nhung van con duoi muc kha nang phat trien cua dat nuoc; hoat dong kinh te, xa hoi con nhieu yeu kem, bat cap.

I- Thanh tuu

1. Nen kinh te dat toc do tang truong kha cao, nam sau cao hon nam truoc

Tong san pham trong nuoc (GDP) 5 nam (2001 - 2005) tang binh quan 7,51%/nam(1) (dat ke hoach). Nam 2005, GDP theo gia hien hanh dat 838 nghin ti dong, binh quan dau nguoi tren 10 trieu dong, tuong duong khoang 640 USD(2).

Nong nghiep tiep tuc phat trien kha; gia tri san xuat nong, lam nghiep va thuy san tang 5,4%/nam (ke hoach 4,8%), gia tri tang them tang 3,8%/nam. Nang suat, san luong va ham luong cong nghe trong san pham nong nghiep va nuoi trong thuy san tang dang ke; an ninh luong thuc quoc gia duoc bao dam; mot so san pham xuat khau chiem duoc vi tri cao tren thi truong the gioi(3). Trong rung, cham soc va bao ve rung da co buoc tien, do che phu rung tu 33,7% nam 2000 tang len 37,4% nam 2005.

Ket cau ha tang tiep tuc duoc dau tu nhieu hon. Bo mat nong thon, doi song nong dan, ke ca o mien nui, vung dan toc thieu so, co buoc duoc cai thien. Chuong trinh xay dung cum tuyen dan cu va nha o vuot lu o dong bang song Cuu Long dat duoc ket qua buoc dau.

Cong nghiep va xay dung lien tuc tang truong cao, gia tri tang them tang 10,2%/nam. Cong nghiep co buoc chuyen bien tich cuc ve co cau san xuat, chat luong san pham va suc canh tranh. Gia tri san xuat cong nghiep tang 16%/nam (ke hoach 13,1%), cao hon 1,9%/nam so voi 5 nam truoc. Ca nuoc da co tren 100 khu cong nghiep, khu che xuat, nhieu khu hoat dong co hieu qua; ti le cong nghiep che tac, co khi che tao va noi dia hoa san pham tang. Cong nghiep o nong thon va mien nui tang truong cao hon toc do trung binh cua ca nuoc. Mot so san pham cong nghiep da canh tranh duoc tren thi truong trong va ngoai nuoc. Nganh xay dung tang truong 10,7%/nam, nang luc xay dung tang kha nhanh va co buoc tien dang ke theo huong hien dai; viec xay dung do thi, xay dung nha o dat nhieu ket qua, hang nam dua them vao su dung khoang 20 trieu m2 nha o.

Dich vu co buoc phat trien ca ve quy mo, nganh nghe, thi truong va co tien bo ve hieu qua voi su tham gia cua nhieu thanh phan kinh te. Gia tri san xuat cua cac nganh dich vu tang 7,6%/nam (ke hoach 7,5%), gia tri tang them tang gan 7%/nam (ke hoach 6,8%). Rieng nam 2005, gia tri tang them tang 8,5%, cao hon muc tang GDP.

Tong muc luu chuyen hang hoa ban le tang 14,4%/nam (ke hoach 11 - 12%). Nganh du lich phat trien kha ca ve luong khach, loai hinh va san pham du lich. Dich vu van tai tang nhanh, dap ung ngay cang tot hon nhu cau. Buu chinh - vien thong phat trien nhanh theo huong hien dai, den cuoi nam 2005 dat 19 may dien thoai va 3,2 thue bao Internet tren 100 dan, 100% xa co dien thoai, hau het cac xa co diem buu dien - van hoa hoac diem buu dien. Cac dich vu tai chinh, ngan hang, bao hiem, kiem toan, tu van, tin hoc, ky thuat, y te, giao duc, dao tao, van hoa... deu co buoc phat trien.

2. Co cau kinh te tiep tuc chuyen dich theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa

Ve co cau nganh, ti trong cong nghiep va xay dung trong GDP tang tu 36,7% nam 2000 len 41% nam 2005 (ke hoach 38 - 39%); ti trong nong, lam nghiep va thuy san giam tu 24,5% xuong con 20,9% (ke hoach 20 - 21%); ti trong dich vu o muc 38,1% (ke hoach 41 - 42%).

Trong tung nganh kinh te da co nhung chuyen dich tich cuc ve co cau san xuat, co cau cong nghe theo huong tien bo, hieu qua, gan san xuat voi thi truong.

Co cau kinh te vung da co buoc dieu chinh theo huong phat huy loi the so sanh cua tung vung; cac vung kinh te trong diem, khu cong nghiep, khu kinh te va vung chuyen mon hoa cay trong, vat nuoi dang phat trien kha nhanh, dong gop quan trong vao su tang truong cua nen kinh te.

Co cau lao dong da co su chuyen doi tich cuc gan lien voi qua trinh chuyen dich co cau kinh te. Ti trong lao dong cua nganh cong nghiep va xay dung trong tong so lao dong xa hoi tang tu 12,1% nam 2000 len 17,9% nam 2005; lao dong trong cac nganh dich vu tang tu 19,7% len 25,3%; lao dong trong cac nganh nong, lam nghiep va thuy san giam tu 68,2% xuong con 56,8%. Ti trong lao dong da qua dao tao tang tu 20% nam 2000 len 25% nam 2005.

Co cau thanh phan kinh te tiep tuc chuyen dich theo huong phat huy tiem nang cua cac thanh phan kinh te va dan xen nhieu hinh thuc so huu. Khu vuc kinh te nha nuoc dang duoc to chuc lai, doi moi va chiem 38,4% GDP vao nam 2005, chi phoi nhieu nganh kinh te then chot va tap trung hon vao nhung linh vuc chu yeu cua nen kinh te. Kinh te dan doanh phat trien kha nhanh, hoat dong co hieu qua tren nhieu linh vuc, chiem 45,7% GDP, dong gop quan trong cho phat trien kinh te - xa hoi, nhat la giai quyet viec lam va cai thien doi song nhan dan; trong do, kinh te hop tac va hop tac xa phat trien kha da dang (dong gop 6,8% GDP). Kinh te co von dau tu nuoc ngoai co toc do tang truong tuong doi cao, chiem 15,9% GDP, la cau noi quan trong voi the gioi ve chuyen giao cong nghe, giao thuong quoc te.

3. Von dau tu toan xa hoi tang kha nhanh

Von dau tu toan xa hoi tang kha nhanh, vuot muc du kien tren 30% so voi ke hoach (gap 2 lan so voi 5 nam truoc). Von dau tu cua dan tang nhanh; ti le von dau tu phat trien so voi GDP tang tu 35,4% nam 2001 len 38,7% nam 2005; von dau tu trong nuoc chiem 72% tong von dau tu toan xa hoi.

Ðau tu da tap trung hon cho nhung muc tieu quan trong. Linh vuc kinh te chiem 70% tong von dau tu toan xa hoi (nong, lam nghiep va thuy san tren 13%, cong nghiep va xay dung tren 44%, giao thong, buu dien tren 12%); linh vuc xa hoi chiem gan 27% (nha o, cap thoat nuoc, cong trinh cong cong khac gan 14%, giao duc, dao tao tren 4%, y te - xa hoi tren 2%, van hoa, the thao tren 2%, khoa hoc va cong nghe tren 1%). Quy mo von dau tu o cac vung deu tang; vung ngheo, xa ngheo duoc Nha nuoc quan tam dau tu nhieu hon.

Von dau tu tu ngan sach nha nuoc da tap trung cho viec xay dung ket cau ha tang kinh te, xa hoi, phat trien nguon nhan luc, xoa doi, giam ngheo, ho tro cac vung kho khan (dau tu cho nong, lam nghiep va thuy san chiem 22,2%, giao thong, buu dien 27%, giao duc, dao tao 8,9%, y te - xa hoi 6,9%, van hoa, the thao 4,3%; khoa hoc va cong nghe 3,1%). Von dau tu cua doanh nghiep tang nhanh, khong chi phat trien san xuat cong nghiep, nong nghiep va dich vu ma con tham gia dau tu xay dung ket cau ha tang, xay dung do thi. Von ho tro phat trien chinh thuc (ODA), von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) tiep tuc duoc duy tri va tang them, tao nhieu cong trinh ket cau ha tang va san pham xuat khau.

Ðau tu da lam tang dang ke nang luc san xuat, kinh doanh, tao nhieu san pham co suc canh tranh, hoan thanh va dua vao su dung nhieu cong trinh ket cau ha tang kinh te, xa hoi, trong do co nhieu cong trinh lon, tang cuong tiem luc va co so vat chat - ky thuat cua nen kinh te.

4. The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia duoc xay dung buoc dau, kinh te vi mo co ban on dinh

He thong phap luat, chinh sach va co che van hanh nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia duoc xay dung tuong doi dong bo; hoat dong cua cac loai hinh doanh nghiep va bo may quan ly nha nuoc duoc doi moi mot buoc quan trong. Mot so loai thi truong moi hinh thanh; cac thi truong hang hoa, dich vu, lao dong, khoa hoc va cong nghe, tai chinh, bat dong san co buoc phat trien phu hop voi co che moi.

Nam nam qua, da giu duoc cac can doi kinh te vi mo co ban on dinh, tao moi truong va dieu kien can thiet cho su phat trien kinh te.

Quy tiet kiem tang cao, binh quan khoang 9%/nam, dong thoi, quy tieu dung tang 7%/nam (tieu dung binh quan dau nguoi tang gan 5,7%/nam); nho do da co them dieu kien vua day manh dau tu phat trien, vua cai thien doi song nhan dan.

Tiem luc tai chinh nha nuoc ngay cang duoc tang cuong. Thu ngan sach tang tren 19,1%/nam, ti le GDP huy dong vao ngan sach binh quan hang nam dat 24,4%, vuot ke hoach. Tong chi ngan sach nha nuoc tang 19,4%/nam; chi dau tu phat trien chiem binh quan 28% tong chi ngan sach; boi chi ngan sach hang nam 4,85% GDP.

Chinh sach tien te duoc dieu hanh linh hoat hon, gia tri dong tien co ban on dinh; can can thanh toan quoc te giu duoc can bang, du tru ngoai te tang dan, giam duoc ti le no xau trong tong du no tin dung; no Chinh phu va no quoc gia van trong gioi han an toan.

Ngan hang nha nuoc, he thong ngan hang thuong mai, Quy ho tro phat trien va cac quy dau tu, ngan hang chinh sach, thi truong chung khoan, he thong quy tin dung nhan dan duoc chan chinh, co buoc phat trien, hieu qua hoat dong tot hon.

Quan he cung cau co ban la phu hop, bao dam hang hoa thiet yeu cho san xuat va doi song. Gia hang tieu dung binh quan hang nam tang 5,1%, rieng nam 2004 tang 9,5% va 2005 tang 8,4%.

5. Hoi nhap kinh te quoc te va kinh te doi ngoai co buoc tien moi rat quan trong

Quan he kinh te giua nuoc ta voi cac nuoc va cac to chuc quoc te duoc mo rong; viec thuc hien cac cam ket ve Khu vuc mau dich tu do ASEAN (AFTA), Hiep dinh thuong mai Viet Nam - Hoa Ky, dam phan gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO) va thuc hien cac hiep dinh hop tac da phuong, song phuong khac da gop phan tao ra buoc phat trien moi rat quan trong ve kinh te doi ngoai, nhat la xuat khau.

Xuat khau, nhap khau tang nhanh. Tong kim ngach xuat khau hang hoa 5 nam dat gan 111 ti USD, tang 17,5%/nam (ke hoach 16%/nam); nam 2005, xuat khau binh quan dau nguoi dat 390 USD(4), gap doi nam 2000. Xuat khau dich vu 5 nam dat tren 21 ti USD, tang 15,7%/nam, bang 19% tong kim ngach xuat khau(5). Thi truong xuat khau duoc mo rong sang mot so nuoc va khu vuc, nhat la Hoa Ky.

Tong kim ngach nhap khau hang hoa

5 nam la 130,2 ti USD, tang 18,8%/nam. Tong kim ngach nhap khau dich vu 5 nam uoc tren 21 ti USD, tang 10,3%/nam. Nhap sieu hang hoa 5 nam la 19,3 ti USD, bang 17,4% tong kim ngach xuat khau hang hoa, tuy con o muc cao nhung van trong tam kiem soat va co xu huong giam dan trong 3 nam cuoi cua ke hoach 5 nam, rieng nam 2005 la 14,4%(6).

Co cau hang xuat khau, nhap khau chuyen bien theo huong tich cuc. Trong tong kim ngach xuat khau, ti trong hang cong nghiep nang va khoang san giam tu 37,2% nam 2000 xuong con 35,8% nam 2005; hang nong, lam nghiep, thuy san giam tu 29% xuong con 24,4%; hang cong nghiep nhe va tieu thu cong nghiep tang tu 33,9% len 39,8%. Trong co cau hang nhap khau, nam 2005, nhom may moc, thiet bi va phu tung chiem 32,5%; nhom nguyen, nhien, vat lieu chiem 61,3%; nhom hang tieu dung chiem 6,2%.

Von dau tu tu nuoc ngoai tang kha, ca von ODA va von FDI.

Viec ky ket cac hiep dinh ve von ODA trong 5 nam qua duoc duy tri deu dan voi tong gia tri dat 11,2 ti USD; von giai ngan dat 7,9 ti USD, tap trung chu yeu vao xay dung ket cau ha tang kinh te, xa hoi, dao tao nguon nhan luc, xoa doi, giam ngheo, tang cuong the che va bao ve moi truong(7).

Von FDI co buoc chuyen tich cuc, tong muc von dang ky dat 20,9 ti USD(8), vuot tren 39% so voi ke hoach; tong von thuc hien 14,3 ti USD, vuot 30% so voi ke hoach va tang 13,6% so voi 5 nam truoc. Nam 2005, cac doanh nghiep FDI dong gop 15,9% GDP, chiem 31,2% tong kim ngach xuat khau (chiem khoang 50% neu tinh ca dau khi), dong gop gan 10% tong thu ngan sach nha nuoc (tinh ca dau khi thi tren 36%), tao viec lam cho khoang 1 trieu lao dong truc tiep va hang trieu lao dong gian tiep.

Cac doanh nghiep Viet Nam buoc dau da co mot so du an dau tu ra nuoc ngoai.

6. Giao duc va dao tao co buoc phat trien kha

Cung voi cung co ket qua xoa mu chu va pho cap giao duc tieu hoc, viec pho cap giao duc trung hoc co so da duoc trien khai tich cuc, den het nam 2005 co 31 tinh dat tieu chuan pho cap trung hoc co so. Ti le hoc sinh trong do tuoi di hoc o bac tieu hoc dat 97,5%. Quy mo giao duc tiep tuc duoc mo rong va trinh do dan tri da duoc nang len ro ret.

So hoc sinh trung hoc chuyen nghiep tang 15,1%/nam va day nghe dai han tang 12%/nam, sinh vien dai hoc va cao dang tang 8,4%/nam. Cac truong su pham tu trung uong den dia phuong tiep tuc duoc cung co va phat trien. Chat luong day nghe co chuyen bien tich cuc. Buoc dau da hinh thanh mang luoi day nghe cho lao dong nong thon, thanh nien dan toc thieu so, nguoi tan tat, gan day nghe voi tao viec lam, xoa doi, giam ngheo.

Ðoi moi giao duc dang duoc trien khai tu giao duc mam non, pho thong, day nghe den cao dang, dai hoc. Viec xa hoi hoa giao duc va dao tao da dat ket qua buoc dau. Nhieu truong dan lap, tu thuc bac dai hoc, trung hoc chuyen nghiep, trung hoc pho thong va day nghe da duoc thanh lap.

Ðau tu cho su nghiep giao duc va dao tao tang len dang ke. Nam 2005, chi cho giao duc va dao tao chiem khoang 18% tong chi ngan sach nha nuoc; da huy dong duoc nhieu nguon von khac de phat trien giao duc thong qua phat hanh cong trai giao duc, dong gop cua dan cu, cua doanh nghiep, von tu nuoc ngoai. Co so vat chat cua nganh da duoc tang cuong, dac biet la o vung nui, vung dong bao dan toc thieu so.

7. Khoa hoc va cong nghe co tien bo

Khoa hoc va cong nghe da tap trung hon vao nghien cuu ung dung, phuc vu cac yeu cau phat trien kinh te - xa hoi. Nhieu thanh tuu khoa hoc cong nghe moi duoc ung dung trong cac nganh xay dung, cong nghiep, nong nghiep,... da tao ra nhieu san pham va dich vu moi co chat luong cao, co suc canh tranh, phuc vu xuat khau va thay the nhap khau.

Khoa hoc xa hoi va nhan van da co tien bo trong viec dieu tra, nghien cuu, cung cap tu lieu va luan cu khoa hoc phuc vu hoach dinh chu truong, chinh sach phat trien kinh te - xa hoi va phat huy cac gia tri van hoa dan toc.

Khoa hoc tu nhien da tang cuong cac hoat dong dieu tra, nghien cuu, danh gia tiem nang tai nguyen thien nhien, bao ve da dang sinh hoc va phong, tranh thien tai.

Buoc dau doi moi co che quan ly, da dang hoa phuong thuc giao nhiem vu nghien cuu nhu dau thau canh tranh hoac ho tro mot phan kinh phi nghien cuu ung dung cho cac doanh nghiep, khuyen khich cac doanh nghiep lien ket hoac ky hop dong voi cac to chuc khoa hoc va cong nghe. Tiem luc va trinh do khoa hoc, cong nghe trong nuoc da co buoc phat trien; hoat dong khoa hoc, cong nghe duoc mo rong va nang cao hieu qua.

Cong tac bao ve moi truong dat duoc nhung ket qua buoc dau. Hoat dong dieu tra co ban ve moi truong duoc duy tri; viec ngan ngua va khac phuc o nhiem moi truong co tien bo; da ban hanh mot so chinh sach ve bao ve moi truong. Linh vuc khi tuong, thuy van da duoc chu y nhieu hon, hien dai hoa them mot buoc.

8. Van hoa - xa hoi co tien bo tren nhieu mat, viec gan ket giua phat trien kinh te voi giai quyet cac van de xa hoi co chuyen bien tich cuc, chi so phat trien con nguoi duoc nang len

Trong 5 nam, da tao viec lam cho 7,5 trieu lao dong; cac thanh phan kinh te ngoai nha nuoc thu hut gan 91% luc luong lao dong xa hoi va tao 90% viec lam moi. Xuat khau lao dong va chuyen gia bang 2,3 lan so voi 5 nam truoc. Nam 2005, that nghiep o thanh thi giam xuong con 5,3%; thoi gian su dung lao dong o nong thon dat 80,6%.

Thu nhap binh quan dau nguoi tang tu 5,7 trieu dong nam 2000 len tren 10 trieu dong nam 2005, tang 12,1%/nam va chi so phat trien con nguoi duoc nang len(9).

Cong tac xoa doi, giam ngheo duoc day manh bang nhieu hinh thuc, da thu duoc nhieu ket qua tot thong qua viec tro giup dieu kien san xuat, tao viec lam, cai thien ket cau ha tang, nha o, tao co hoi cho nguoi ngheo tiep can voi cac dich vu xa hoi co ban, tang thu nhap, cai thien doi song; dong vien cac nganh, cac cap, cac doan the quan chung va cac tang lop dan cu tham gia. Ðen cuoi nam 2005, ti le ho ngheo con 7% (ke hoach la 10%, theo chuan Viet Nam cho giai doan 2001 - 2005)(10).

Cong tac bao ve va cham soc suc khoe nhan dan duoc chu trong. Hoat dong y te du phong duoc day manh hon. Mot so dich benh moi nhu dich viem phoi cap (SARS) duoc ngan chan, khac phuc nhanh. Mang luoi y te, dac biet la y te co so duoc cung co va phat trien; hau het cac xa, phuong trong ca nuoc deu co tram y te, tren 65% tram co bac si. Mot so co so y te chuyen nganh duoc nang cap, ung dung cong nghe tien tien. Thuoc san xuat trong nuoc da chiem khoang 45% thi phan thuoc chua benh. Che do kham, chua benh cho nguoi ngheo, kham, chua benh mien phi cho tre em duoi 6 tuoi dang duoc trien khai thuc hien. Viec phong, chong HIV/AIDS duoc day manh hon. Ti le tre em duoi 5 tuoi bi suy dinh duong giam tu 33,4% nam 2000 xuong duoi 25% nam 2005, dat ke hoach; ti le tu vong cua tre em duoi 1 tuoi con 18o tre de song. Tuoi tho binh quan cua dan so nuoc ta tu 67,8 tuoi vao nam 2000 da nang len 71,5 tuoi vao nam 2005.

Hoat dong van hoa, thong tin phat trien da dang hon, gop phan nang cao doi song van hoa cua nhan dan, lam tang hieu qua cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, pho bien phap luat; phong trao xay dung doi song van hoa o co so phat trien sau rong hon. Hoat dong bao chi, phat thanh, truyen hinh duoc doi moi ve noi dung, tang quy mo, mo rong pham vi toi vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc thieu so va ra nuoc ngoai.

Hoat dong the duc, the thao tiep tuc phat trien theo chieu rong va co buoc nang cao. Co so vat chat - ky thuat cua nganh the thao da duoc tang cuong dang ke. Ða to chuc thanh cong Ðai hoi the thao Ðong Nam A lan thu 22 va Ðai hoi the thao cua nguoi khuyet tat Ðong Nam A lan thu 2.

Viec cham soc nguoi co cong voi cach mang va tro giup nguoi co doi song kho khan duoc duy tri va mo rong. Ði doi voi mo rong dien duoc huong chinh sach tro giup cua Nha nuoc, phong trao "den on dap nghia, uong nuoc nho nguon", da duoc cac nganh, cac cap to chuc, trien khai kip thoi, co hieu qua va huy dong duoc su tham gia cua dong dao nhan dan.

Cong tac phong, chong te nan xa hoi duoc day manh hon. Nhieu dia phuong da co nhung giai phap tot phong chong ma tuy, te nan mai dam va ngan chan cac hoat dong van hoa khong lanh manh. Cac hinh thuc cai nghien va quan ly nguoi sau cai nghien co hieu qua hon.

9. Ðai doan ket toan dan toc vi su nghiep phat trien dat nuoc tiep tuc duoc tang cuong

Suc manh cua khoi dai doan ket toan dan toc tiep tuc duoc phat huy, gan voi thuc hien tu do, dan chu theo phap luat da dong vien cac tang lop nhan dan, cac dan toc, cac ton giao, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai chung suc xay dung va bao ve To quoc.

Cac to chuc chinh tri - xa hoi, nghe nghiep, ton giao va cac to chuc xa hoi khac co nhieu hinh thuc hoat dong da dang, phong phu da gop phan tich cuc vao phat trien kinh te - xa hoi.

Toan xa hoi da phat huy tinh than tuong than tuong ai, y thuc cong dong, nhuong com se ao, tich cuc tham gia khac phuc thien tai, giup do nguoi ngheo, nguoi co hoan canh dac biet kho khan, nan nhan chat doc da cam... va cham lo cai thien doi song cua dong bao dan toc o mien nui, vung sau, vung xa, vung bien gioi, hai dao.

10. Chinh tri - xa hoi on dinh, quoc phong, an ninh duoc tang cuong, quan he doi ngoai duoc mo rong, tao moi truong thuan loi de phat trien kinh te - xa hoi

Cai cach hanh chinh co buoc tien moi, hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc duoc tang cuong mot buoc; dan chu trong xa hoi tiep tuc duoc phat huy; an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi duoc bao dam; doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho duoc giu vung.

Tiem luc quoc phong, an ninh duoc tang cuong; doi song vat chat, tinh than va trang bi ky thuat cua luc luong vu trang duoc cai thien. Cac tuyen phong thu, the tran quoc phong toan dan va an ninh nhan dan duoc cung co. Viec ket hop giua phat trien kinh te - xa hoi voi bao dam quoc phong, an ninh duoc thuc hien tot hon. Cong tac bao ve an ninh chinh tri va giu gin trat tu, an toan xa hoi dat duoc thanh tuu quan trong; da phat hien, ngan chan nhieu am muu pha hoai cua cac the luc thu dich; kiem che duoc toi pham hinh su; xu ly nghiem toi tham nhung.

Hoat dong chinh tri doi ngoai khong ngung duoc mo rong ca trong quan he nha nuoc va quan he nhan dan; dat duoc ket qua quan trong trong viec thuc hien duong loi doi ngoai cua Ðang va Nha nuoc, nang cao vi the cua Viet Nam tren truong quoc te.

Cong tac quoc phong, an ninh va doi ngoai da gop phan giu vung on dinh chinh tri, xa hoi, tao moi truong hoa binh, on dinh va dieu kien thuan loi cho viec thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc.

Ðat duoc nhung thanh tuu rat quan trong tren la do:

Thu nhat, Ðang ta co duong loi, chu truong dung dan; Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang voi tinh than tiep tuc doi moi da duoc cu the hoa phu hop voi thuc te trong cac nghi quyet cua Trung uong va duoc the che hoa theo huong xay dung dong bo nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

Thu hai, su no luc phan dau cua toan Ðang, toan dan, toan quan; su chi dao, dieu hanh co hieu qua cua Chinh phu; su nang dong va quyet tam cua cac nganh, cac cap, cac doanh nghiep khac phuc kho khan de hoan thanh thang loi Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001- 2005.

Thu ba, ket qua dau tu cua nhieu nam qua cung voi su huy dong ngay cang cao moi nguon luc ca trong va ngoai nuoc, dac biet la nguon luc cua dan vao cong cuoc phat trien dat nuoc.

II- Yeu kem

1. Chat luong phat trien kinh te - xa hoi va nang luc canh tranh cua nen kinh te con kem

Toc do tang truong kinh te 5 nam qua van thap hon so voi kha nang va thap hon nhieu nuoc trong khu vuc o thoi ky dau cong nghiep hoa. Quy mo nen kinh te con nho, thu nhap binh quan dau nguoi thap(11).

Tang truong kinh te chu yeu dua vao cac nhan to phat trien theo chieu rong, vao nhung nganh va nhung san pham truyen thong, cong nghe thap, tieu hao vat chat cao, su dung nhieu tai nguyen, von va lao dong. Nang suat lao dong tang cham va con thap so voi nhieu nuoc trong khu vuc. Kha nang canh tranh cua nen kinh te con kem, chi phi kinh doanh cao, chat luong va hieu qua con thap(12).

Chua thuc hien that tot viec ket hop tang truong kinh te voi tien bo va cong bang xa hoi. Moi truong o nhieu noi bi o nhiem nang, anh huong nghiem trong den chat luong cuoc song.

Nguon luc cua dat nuoc chua duoc su dung co hieu qua cao, tai nguyen, dat dai va cac nguon von cua Nha nuoc con bi lang phi, that thoat nghiem trong. Cac nguon luc trong dan con nhieu tiem nang chua duoc phat huy.

2. Co cau kinh te chuyen dich cham

Ve chuyen dich co cau nganh: Mac du co toc do tang cao trong nhung nam gan day, nhung ti trong dich vu trong GDP con thap(13), cac loai dich vu cao cap, co gia tri tang them lon chua phat trien manh. Trong nong nghiep, san xuat chua gan ket chat che va co hieu qua cao voi thi truong; viec dua tien bo khoa hoc, cong nghe vao san xuat con cham; cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep va nong thon van con lung tung. Trong cong nghiep, it san pham co ham luong cong nghe va tri thuc cao; cong nghiep cong nghe cao phat trien cham; mot so san pham cong nghiep co san luong lon con mang tinh gia cong, lap rap, gia tri noi dia tang cham; cong nghiep bo tro kem phat trien; toc do doi moi cong nghe con cham(14).

Cac vung kinh te trong diem chua phat huy duoc cac the manh de di nhanh hon vao co cau kinh te hien dai. Chinh sach ho tro cac vung kem phat trien chua dap ung duoc yeu cau. Su lien ket vung chua duoc quan tam dung muc, hieu qua thap.

Cac thanh phan kinh te phat trien chua tuong xung voi tiem nang. Chua tao duoc day du moi truong hop tac, canh tranh binh dang giua cac thanh phan kinh te; chua khai thac tot cac nguon luc trong nuoc va cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai de dau tu phat trien san xuat, kinh doanh. Viec sap xep, doi moi, phat trien doanh nghiep nha nuoc con cham, hieu qua hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc con thap. Kinh te tu nhan chua duoc tao du dieu kien thuan loi de phat trien, quy mo con nho, suc canh tranh con yeu va chua duoc quan ly tot. Kinh te tap the kem hap dan va phat trien cham, con nhieu lung tung. Kinh te co von dau tu nuoc ngoai phat trien chua tuong xung voi tiem nang, viec thu hut dau tu nuoc ngoai con kem so voi mot so nuoc trong khu vuc.

Ti trong lao dong trong nong nghiep con cao. Lao dong thieu viec lam va khong co viec lam con nhieu. Ti le lao dong qua dao tao rat thap.

Co cau dau tu chua that hop ly, chua huong manh vao dau tu chieu sau, vao cac nganh co gia tri tang them cao va tao nhieu viec lam. Ðau tu tu ngan sach nha nuoc va dau tu cua doanh nghiep nha nuoc con dan trai, that thoat, hieu qua thap. Mot so cong trinh lon, quan trong cap quoc gia khong hoan thanh theo ke hoach. Nang luc san xuat cua mot so nganh va san pham quan trong, thiet yeu tang cham.

Cong tac quy hoach chat luong thap, quan ly con kem va chua phu hop voi co che thi truong.

3. Ket cau ha tang kinh te, xa hoi chua dap ung yeu cau phat trien

Tuy da co co gang dau tu, song ket cau ha tang kinh te, xa hoi van con lac hau, thieu dong bo, chua dap ung duoc yeu cau, han che su phat trien kinh te - xa hoi.

He thong duong bo chua hoan chinh, chat luong thap, nhieu noi con bi tac nghen; chua bao dam giao thong thong suot trong mua mua o cac khu vuc thuong bi ngap lut va mien nui. He thong cang bien, duong sat, hang khong con bat cap ve nang luc van chuyen, kha nang kho bai, ve thong tin, quan ly; chi phi dich vu van tai con cao.

He thong thuy loi chua dap ung yeu cau phat trien nong nghiep va nong thon; cac ho chua nuoc o khu vuc mien Trung, Tay Nguyen va mien nui chua duoc dau tu hoan chinh; chat luong mot so cong trinh thap, hieu qua su dung kem. Cac cong trinh thuy loi tap trung nhieu cho san xuat lua, chua phuc vu tot cho phat trien cay cong nghiep va nuoi trong thuy san. He thong thuy loi o dong bang song Cuu Long dau tu thieu dong bo, con nhieu yeu kem, bat cap. Quan ly nguon nuoc con bi buong long.

He thong dien van chua dap ung duoc yeu cau ca ve nguon dien, luoi dien va chat luong; ti le ton that con cao. Mot so cong trinh dien khong hoan thanh dung ke hoach, gay thieu dien trong thoi gian cao diem va khi co han han nghiem trong.

Ha tang buu chinh, vien thong thieu dong bo; chat luong dich vu con thap; gia dich vu con cao; hoat dong buu chinh - vien thong o vung sau, vung xa chua dap ung yeu cau.

Ket cau ha tang do thi phat trien cham, chat luong quy hoach do thi thap, quan ly do thi kem. He thong cap nuoc kem phat trien, thiet bi xu ly nuoc lac hau, chat luong nuoc kem; he thong phan phoi nuoc va nguon nuoc nhieu noi chua duoc dau tu dong bo. He thong xu ly chat thai sinh hoat va chat thai cong nghiep vua thieu, vua kem chat luong; chua ngan chan duoc tinh trang o nhiem moi truong ngay cang nghiem trong.

Ha tang cho giao duc, y te, van hoa, the duc, the thao con thieu, chua dong bo va chat luong thap.

4. The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia con nhieu han che; cac can doi vi mo chua that vung chac

Viec xay dung the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia con nhieu vuong mac va chua that dong bo. Thi truong tai chinh, thi truong bat dong san, thi truong khoa hoc va cong nghe phat trien cham, chua dap ung kip yeu cau. Quan ly nha nuoc doi voi tung loai thi truong con nhieu bat cap. Mot so nguyen tac cua thi truong bi vi pham.

An ninh nang luong, can can thuong mai, can can vang lai va thanh toan quoc te, du tru quoc gia, can doi ngan sach chua du vung chac de doi pho khi cac tinh huong bien dong lon, dot xuat xay ra.

Thu ngan sach con phu thuoc nhieu vao nguon thu tu thue nhap khau va dau tho. Hoat dong cua he thong ngan hang con nhieu yeu kem, chat luong tin dung thap, no xau con cao.

Trong tinh hinh gia ca the gioi co nhieu bien dong, cong tac quan ly gia ca thi truong, luu thong tien te co mat chua phu hop, lung tung, de xay ra dau co gay dot bien gia mot so mat hang thiet yeu, bat loi cho hoat dong kinh doanh va doi song.

5. Hoi nhap kinh te quoc te va hoat dong kinh te doi ngoai con nhieu han che

Thieu lo trinh that chu dong trong hoi nhap kinh te quoc te; chua gan ket chat che tien trinh hoi nhap voi viec hoan thien phap luat, the che, chinh sach va cai cach co cau kinh te; viec nang cao suc canh tranh cua hang hoa, cua doanh nghiep va cua nen kinh te chua theo kip yeu cau hoi nhap.

Ti le hang xuat khau qua che bien, che tac sau con thap. Quy mo xuat khau con nho(15). Nhap sieu con lon.

Moi truong dau tu kem hap dan so voi mot so nuoc xung quanh. Chua thu hut duoc nhieu von dau tu va cong nghe tien tien cua cac tap doan kinh te lon; chua chu dong khai thac von dau tu gian tiep quoc te.

Viec giai ngan von ODA con cham. Chien luoc vay va tra no nuoc ngoai chua duoc chuan bi that tot.

6. Chat luong giao duc va dao tao con thap, nhieu van de han che, yeu kem cham duoc khac phuc

Chat luong giao duc con nhieu yeu kem; kha nang chu dong, sang tao cua hoc sinh, sinh vien it duoc boi duong, nang luc thuc hanh cua hoc sinh, sinh vien con yeu. Chuong trinh, phuong phap day va hoc con lac hau, nang ne, chua that phu hop.

Phat trien giao duc nghe nghiep va giao duc dai hoc chua can doi voi giao duc trung hoc pho thong. Ðao tao nghe con thieu ve so luong va yeu ve chat luong.

Viec xa hoi hoa giao duc duoc thuc hien cham, thieu dong bo. Cong tac giao duc va dao tao o vung sau, vung xa con nhieu kho khan, chat luong thap; chua quan tam dung muc phat trien giao duc va dao tao o dong bang song Cuu Long, de giao duc va dao tao cua vung nay tut hau keo dai so voi cac vung khac trong ca nuoc.

Cong tac quan ly giao duc, dao tao cham doi moi va con nhieu bat cap. Thanh tra giao duc con nhieu yeu kem; nhung hien tuong tieu cuc, nhu benh thanh tich, thieu trung thuc trong danh gia ket qua giao duc, trong hoc tap, tuyen sinh, thi cu, cap bang va tinh trang hoc them, day them tran lan keo dai, cham duoc khac phuc.

7. Khoa hoc va cong nghe chua dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi

Co che quan ly khoa hoc va cong nghe, ke ca khoa hoc tu nhien va khoa hoc xa hoi cham doi moi; chua co chinh sach va bien phap tot de huy dong cac nguon luc va su dung co hieu qua nguon luc nha nuoc dau tu cho khoa hoc va cong nghe; thieu co che gan ket nghien cuu khoa hoc va cong nghe voi dao tao nhan luc, nhat la o bac dai hoc va voi hoat dong san xuat, kinh doanh; chua phat huy tac dung tich cuc doi voi phat trien kinh te - xa hoi.

Thi truong khoa hoc va cong nghe cham duoc hinh thanh, hieu qua ung dung cac cong trinh nghien cuu khoa hoc thap; thieu chinh sach va bien phap thuc day cac doanh nghiep quan tam dau tu nghien cuu va doi moi cong nghe de nang cao nang suat, chat luong va kha nang canh tranh.

Trinh do cong nghe trong nhieu nganh con lac hau; viec chuyen giao cong nghe con rat cham. Co so vat chat - ky thuat cua cac to chuc nghien cuu khoa hoc va cong nghe con thieu, lac hau, chua dong bo va su dung kem hieu qua.

Ðoi ngu can bo nghien cuu khoa hoc con han che ve trinh do, bat hop ly ve co cau; thieu can bo dau nganh va cac tap the khoa hoc va cong nghe manh. Quyen so huu tri tue chua duoc coi trong dung muc va con bi xam pham.

8. Linh vuc van hoa, xa hoi con nhieu van de buc xuc cham duoc giai quyet

Viec xay dung nep song van hoa chua duoc coi trong dung muc. Tinh trang suy thoai, xuong cap ve dao duc, loi song, su gia tang te nan xa hoi va toi pham dang lo ngai, nhat la trong lop tre. Quan ly nha nuoc ve van hoa con nhieu so ho, yeu kem. Ðau tranh ngan ngua van hoa pham doc hai chua duoc chu y day du, con nhieu khuyet diem, bat cap.

Thanh tuu xoa doi, giam ngheo chua that vung chac. So ho ngheo va tai ngheo o mot so vung con lon, ti le ho ngheo theo chuan moi con cao. Ðoi song nhan dan vung sau, vung xa, vung thuong bi thien tai con nhieu kho khan; nhieu vung dan toc thieu so co ti le ho ngheo cao hon so voi binh quan ca nuoc. Mot so chinh sach tro giup nguoi ngheo, ho ngheo, vung ngheo chua duoc to chuc thuc hien tot.

Cong tac bao ve va cham soc suc khoe nhan dan con nhieu bat cap. He thong y te cham doi moi, chat luong dich vu y te chua dap ung nhu cau ngay cang da dang cua nhan dan; dieu kien cham soc y te cho nguoi ngheo, vung sau, vung xa, vung dan toc thieu so con nhieu han che. Benh dich HIV/AIDS tiep tuc gia tang. Ðau tu cua Nha nuoc va huy dong nguon luc xa hoi cho phat trien y te chua dap ung yeu cau va hieu qua chua cao. Quan ly hoat dong kham, chua benh va hanh nghe y, duoc tu nhan kem hieu qua. Nang luc san xuat va cung ung thuoc con yeu; quan ly thi truong thuoc chua benh co nhieu thieu sot. Ve sinh moi truong, an toan thuc pham chua duoc kiem soat chat che. Chinh sach dao tao va su dung can bo y te con nhieu bat cap; doi ngu can bo y te thieu va yeu, co cau bat hop ly; nhung viec lam vi pham dao duc nghe nghiep cham duoc khac phuc.

Mot so te nan xa hoi chua duoc ngan chan co hieu qua. Cuoc dau tranh chong cac thoi hu, tat xau thieu cac bien phap dong bo va chua tao duoc chuyen bien ro net; te ma tuy, mai dam con dien bien phuc tap.

Toi pham co to chuc va toi pham lien quan den ma tuy co chieu huong gia tang.

Viec bao dam trat tu, an toan giao thong chua tot, thieu dong bo, tai nan giao thong van con nghiem trong, y thuc chap hanh phap luat giao thong trong xa hoi rat kem, quan ly nha nuoc con nhieu bat cap.

9. Bo may nha nuoc cham doi moi, chua theo kip yeu cau cua cong cuoc phat trien kinh te, xa hoi

Nhung yeu kem cua bo may quan ly nha nuoc va cong tac can bo cham duoc khac phuc. Cai cach hanh chinh chua dat yeu cau, chua gan voi xay dung va chinh don Ðang, voi doi moi phuong thuc va nang cao hieu qua hoat dong cua Quoc hoi, chua phoi hop chat che voi cai cach va doi moi hoat dong tu phap. Cai cach tu phap chua theo kip yeu cau phat trien. Nang luc va pham chat cua nhieu can bo, cong chuc con yeu, mot bo phan khong nho thoai hoa, bien chat. Dan chu o nhieu noi bi vi pham, ky cuong phep nuoc chua nghiem. Quan lieu, tham nhung, lang phi con nghiem trong, dac biet la tinh trang nhung nhieu, cua quyen, thieu trach nhiem cua bo phan khong nho can bo, cong chuc, nhat la o cac co quan giai quyet cong viec cho dan va doanh nghiep. Bo may chinh quyen co so nhieu noi yeu kem.

Nhung thanh tuu dat duoc trong cong tac bao ve an ninh, trat tu chua that vung chac. Viec dau tranh chong am muu pha hoai cua cac the luc thu dich co luc con thieu chu dong, chua kip thoi. Chat luong cac tuyen phong thu, the tran quoc phong toan dan va an ninh nhan dan o mot so noi chua dat yeu cau.

Cong tac doi ngoai con co viec thieu chieu sau va chua that chu dong; cong tac tuyen truyen doi ngoai con kem; quan ly nha nuoc ve cong tac doi ngoai chua chat che.

Cac yeu kem va bat cap ve kinh te, xa hoi do nhieu nguyen nhan, trong do nguyen nhan chu quan la chu yeu:

Thu nhat, cham doi moi tu duy, truoc het la tu duy kinh te; cham xay dung dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

Thu hai, chinh sach va giai phap chua du manh de huy dong va su dung duoc tot nhat cac nguon luc, ca noi luc va ngoai luc vao cong cuoc phat trien kinh te - xa hoi.

Thu ba, cai cach hanh chinh con cham va kem hieu qua; cong tac to chuc, can bo cham doi moi, chua dap ung yeu cau.

Thu tu, chi dao va to chuc thuc hien van la mot khau yeu nhat.

III- Danh gia tong quat va nhung bai hoc kinh nghiem

1. Ðanh gia tong quat

Nam nam qua, dat nuoc ta da vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong trong viec thuc hien Chien luoc 10 nam phat trien kinh te - xa hoi. Kinh te tiep tuc tang truong kha nhanh. Co cau kinh te tiep tuc chuyen dich theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa. The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia duoc xay dung buoc dau. Hoi nhap kinh te quoc te va kinh te doi ngoai co buoc tien moi rat quan trong. Tiem luc kinh te, co so vat chat - ky thuat duoc tang cuong dang ke; kha nang doc lap tu chu cua nen kinh te duoc nang len. Van hoa - xa hoi co tien bo tren nhieu mat. Ðoi song vat chat va tinh than cua nhan dan duoc cai thien; xoa doi, giam ngheo dat ket qua noi bat. Chinh tri - xa hoi on dinh. Ðoc lap, chu quyen, toan ven lanh tho va an ninh quoc gia duoc giu vung. The va luc cua dat nuoc vung manh them, vi the quoc te cua nuoc ta duoc nang len ro ret.

Tuy nhien, nhung thanh tuu da dat duoc trong 5 nam qua con duoi muc kha nang phat trien cua dat nuoc, hoat dong kinh te - xa hoi con nhieu yeu kem, bat cap; viec huy dong va su dung cac nguon luc, ca noi luc va ngoai luc, vao cong cuoc phat trien kinh te - xa hoi con kem hieu qua va chua tuong xung voi tiem nang, han che su phat trien. Trinh do phat trien kinh te va cong nghe van tut hau so voi nhieu nuoc xung quanh. Suc canh tranh cua nen kinh te, chat luong va tinh ben vung cua su phat trien con kem. Ket cau ha tang kinh te, xa hoi chua dap ung kip yeu cau phat trien. Hoi nhap kinh te quoc te con han che. Van hoa - xa hoi phat trien chua ngang tam va con nhieu van de buc xuc. Bo may nha nuoc va doi ngu can bo, cong chuc doi moi cham; quan lieu, tham nhung, lang phi chua bi day lui. Suc manh dai doan ket toan dan toc chua duoc phat huy that tot. Thuc trang tren de lai nhiem vu nang ne cho 5 nam 2006 - 2010.

2. Bai hoc kinh nghiem

Tu thuc tien 5 nam qua, co the rut ra may bai hoc kinh nghiem lon va cung la tu tuong chi dao ve phat trien kinh te - xa hoi trong 5 nam toi la:

2.1. Bai hoc ve phat trien nhanh va ben vung

Phat trien nhanh phai di doi voi nang cao tinh ben vung, hai mat tac dong lan nhau, duoc the hien o ca tam vi mo va vi mo, o ca tam ngan han va dai han. Tang truong ve so luong phai di lien voi nang cao chat luong, hieu qua va suc canh tranh cua nen kinh te. Trong khi khai thac cac yeu to phat trien theo chieu rong, phai dac biet coi trong cac yeu to phat trien theo chieu sau, phat trien kinh te tri thuc. Phai gan tang truong kinh te voi phat trien van hoa, phat trien toan dien con nguoi, thuc hien dan chu, tien bo va cong bang xa hoi, tao nhieu viec lam, cai thien doi song, khuyen khich lam giau hop phap di doi voi xoa doi, giam ngheo. Tung buoc thu hep khoang cach phat trien giua cac vung. Phai rat coi trong bao ve va cai thien moi truong ngay trong tung buoc phat trien.

Phat trien kinh te phai di doi voi viec bao dam on dinh chinh tri - xa hoi, coi day la tien de, dieu kien de phat trien nhanh va ben vung.

2.2. Bai hoc ve huy dong va su dung co hieu qua cac nguon luc, nhat la noi luc

Noi luc co vai tro quyet dinh doi voi su phat trien. Co phat huy duoc noi luc moi thu hut va su dung co hieu qua ngoai luc. Noi luc duoc tang cuong moi bao dam duoc doc lap tu chu ve kinh te va thuc hien hoi nhap kinh te quoc te thanh cong. Phat huy noi luc truoc het la phat huy nguon luc con nguoi, nguon luc cua toan dan toc, khai thac co hieu qua nguon tai nguyen thien nhien va su dung tot nhat cac nguon luc cua Nha nuoc. Ðieu co y nghia quyet dinh la phai co chinh sach phu hop de phat huy toi da kha nang ve vat chat, tri tue va tinh than cua moi nguoi dan, cua cac thanh phan kinh te, dac biet la kinh te tu nhan - mot nguon luc giau tiem nang cua dan toc ta - de gop phan quan trong giai quyet viec lam, day nhanh va nang cao hieu qua phat trien kinh te - xa hoi.

Ngoai luc co vai tro quan trong doi voi su phat trien. Ket hop tot noi luc va ngoai luc se tao thanh suc manh tong hop xay dung dat nuoc. Ngoai luc, bao gom ca von, tri thuc, cong nghe, ky nang quan ly va thi truong... bo sung cho noi luc, tao them dieu kien de huy dong va su dung noi luc co hieu qua cao hon. Trong boi canh toan cau hoa va hoi nhap kinh te quoc te, ngoai luc cang tro nen quan trong. Mot nuoc dang phat trien o trinh do thap nhu nuoc ta, muon vuon len de theo kip cac nuoc, khong the coi nhe viec thu hut va su dung tot nhat ngoai luc. Muon phat huy tot ngoai luc, phai co mot chien luoc phu hop va moi truong dau tu, kinh doanh lanh manh, truoc het la co mot he thong the che, chinh sach dong bo, mot nen hanh chinh minh bach, hieu luc, hieu qua.

2.3. Bai hoc ve hoi nhap kinh te quoc te va xay dung nen kinh te doc lap tu chu

Hoi nhap kinh te quoc te la yeu cau khach quan, phai chu dong, co lo trinh phu hop voi buoc di tich cuc, vung chac, khong do du chan chu, nhung cung khong duoc nong voi, gian don.

Phai tich cuc mo rong thi truong ben ngoai de day manh xuat khau, dong thoi phai chu dong mo cua thi truong trong nuoc, ke ca thi truong dich vu, de thu hut manh von dau tu, cong nghe va ky nang quan ly tien tien, nang cao hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te.

Trong tien trinh mo cua, hoi nhap voi nen kinh te the gioi, phai biet phat huy loi the so sanh, tao moi truong canh tranh de phat trien. Ðong thoi, de phat trien ben vung, bao dam su on dinh, tang kha nang doc lap tu chu cua dat nuoc, nhat thiet phai tang cuong tiem luc va bao dam an ninh kinh te, di doi voi cung co quoc phong, an ninh. Ve an ninh kinh te, phai giu vung cac can doi vi mo; ngoai an ninh luong thuc va an ninh nang luong, can tang nhanh du tru ngoai te, kiem soat chat che no nuoc ngoai; phat huy cao nhat cac nguon luc de xay dung nhanh ket cau ha tang va phat trien co hieu qua mot so nganh va san pham thiet yeu.

2.4. Bai hoc ve phat trien kinh te thi truong dong thoi voi cham lo ngay cang tot hon phuc loi xa hoi

Giai doan phat trien moi cua dat nuoc doi hoi cong cuoc doi moi phai di vao chieu sau va toan dien hon, phai dut khoat hinh thanh nhanh va dong bo cac yeu to cua kinh te thi truong va he thong the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, thuc hien day du cac nguyen tac cua thi truong. Ðong thoi, cang di vao kinh te thi truong, cang phai cham lo tot hon phuc loi xa hoi, giai quyet viec lam, xoa doi, giam ngheo, phat trien giao duc, van hoa, cham soc suc khoe nhan dan. Phai de cao vai tro, trach nhiem cua Nha nuoc va su dong gop cua toan xa hoi de thuc hien tot yeu cau nay, dau tu nhieu hon cho linh vuc van hoa, xa hoi, thuc hien tot hon yeu cau gan ket giua phat trien kinh te voi phat trien van hoa, xa hoi.

2.5. Bai hoc ve cong tac to chuc thuc hien va tuyen chon, bo tri dung can bo

Buoc tien cua cong cuoc doi moi va phat trien kinh te - xa hoi phu thuoc mot phan rat quan trong vao y chi va nang luc to chuc thuc hien, trong do, nhan to con nguoi - can bo, cong chuc, nhat la doi ngu can bo chu chot cua he thong cong quyen va cua doanh nghiep - co vai tro quyet dinh.

Phai tuyen chon va bo tri dung can bo dap ung duoc yeu cau cong viec; phai giao nhiem vu ro rang va quyen han tuong xung cho nguoi dung dau tung to chuc, tung don vi, ke ca quyen han ve to chuc bo may va nhan su; dong thoi phai yeu cau rat cao ve trach nhiem doi voi can bo, nhat la nguoi dung dau, khi khong hoan thanh duoc nhiem vu, cong viec tri tre hoac co sai pham, khuyet diem phai xu ly nghiem minh kip thoi, ke ca thay the. Phai co quy che cu the ve cong tac can bo de dap ung duoc yeu cau nay.

Theo Nhan Dan

Viet Bao
Comment :Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Executive Report of the IXth Party Central Committee on the orientation and tasks of economic development - social 5 years from 2006 to 2010
Vietnam, a socialist orientation, economic development plan , the central executive committee, Cuu Long, infrastructure, market economy, economic integration, investment, effectively, be strengthened, performance, technology, 2005
report This report reviewed the implementation of the Resolution of the Ninth Congress Party on the orientation and tasks of economic development plans - 5 years society from 2001 to 2005 and the direction and tasks of economic development - economic Assembly 5 years from 2006 to 2010 to make ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0