Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien.

(Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

Thua Doan Chu tich,
Thua cac vi khach quy,
Thua cac dong chi dai bieu Dai hoi,

Dai hoi X cua Dang hop vao luc toan Dang, toan dan ta ket thuc 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX va da trai qua 20 nam doi moi.

Dai hoi co nhiem vu kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX va quyet dinh phuong huong, nhiem vu phat trien dat nuoc trong thoi gian toi. Chu de cua Dai hoi la: "Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien".

Ban Chap hanh Trung uong xin trinh Dai hoi cac van kien: Bao cao chinh tri; Bao cao phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010; Bao cao cong tac xay dung Dang; Bao cao mot so van de ve bo sung, sua doi Dieu le Dang; Bao cao ket qua thuc hien Nghi quyet Trung uong 6 (lan 2) khoa VIII trong nhiem ky Dai hoi IX va Bao cao kiem diem su lanh dao cua Ban Chap hanh Trung uong khoa IX.

Trong qua trinh chuan bi cac van kien, dang bo cac cap, Quoc hoi, Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan, cac to chuc chinh tri - xa hoi, cac dong chi lao thanh cach mang, cac nha tri thuc da dong gop nhieu y kien phong phu va sau sac. Sau khi du thao Bao cao chinh tri duoc cong bo rong rai, dong dao cac tang lop nhan dan trong nuoc va dong bao ta dinh cu o nuoc ngoai da soi noi dong gop nhieu y kien quy bau, day tam huyet, the hien tinh than trach nhiem voi Dang, voi dan toc, mong muon Dang ta ngay cang vung manh, dat nuoc ta ngay cang phat trien, Dai hoi X danh dau buoc phat trien ve duong loi, chinh sach, ve to chuc va nhan su dap ung duoc doi hoi cua cuoc song. Cac van kien trinh Dai hoi lan nay la ket tinh tri tue cua toan Dang, toan dan ta.

Tu dien dan trong the nay, Dai hoi chung ta nhiet liet hoan nghenh va bay to long biet on chan thanh ve su dong gop xay dung quy bau ay cua dong chi, dong bao !

Thua cac dong chi,

Sau day, thay mat Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX, toi xin trinh bay nhung noi dung chu yeu trong cac van kien trinh Dai hoi.

I- DANH GIA 5 NAM THUC HIEN NGHI QUYET DAI HOI IX CUA DANG VA NHIN LAI 20 NAM DOI MOI

Nam nam qua, ben canh nhung thuan loi co ban do tien trinh doi moi tao ra, nuoc ta cung gap khong it kho khan, thach thuc do nhung yeu kem von co cua nen kinh te trinh do thap; thien tai, dich benh xay ra o nhieu noi; tinh hinh the gioi va khu vuc dien bien het suc phuc tap. Trong hoan canh do, toan Dang, toan dan va toan quan ta ra suc phan dau thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX va da dat nhung thanh tuu rat quan trong:

Nen kinh te da vuot qua thoi ky suy giam, dat toc do tang truong kha cao, nam sau cao hon nam truoc, binh quan trong 5 nam (2001 - 2005) la 7,5% va phat trien tuong doi toan dien. Van hoa va xa hoi co tien bo tren nhieu mat; viec gan phat trien kinh te voi giai quyet cac van de xa hoi co chuyen bien tot, nhat la trong cong cuoc xoa doi, giam ngheo; doi song cac tang lop nhan dan duoc cai thien. Chinh tri - xa hoi on dinh, quoc phong va an ninh duoc tang cuong; quan he doi ngoai co buoc phat trien moi. Viec xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia co tien bo tren ca ba linh vuc lap phap, hanh phap va tu phap. Suc manh khoi dai doan ket toan dan toc duoc phat huy. Cong tac xay dung Dang dat mot so ket qua tich cuc.

Dat duoc nhung thanh tuu tren la nho duong loi dung dan cua Dang; su quan ly thong nhat theo phap luat cua Nha nuoc, su dieu hanh nang dong cua Chinh phu va su no luc cua toan Dang, toan dan, toan quan. Do con la do tac dong tich cuc cua nhung co che, chinh sach da ban hanh; do ket qua dau tu trong nhieu nam qua da lam cho nang luc san xuat cua nhieu nganh va toan bo nen kinh te tang kha. Nhan dip nay, Dai hoi chung ta nhiet liet bieu duong cac nganh, cac cap, cac co so san xuat, kinh doanh, cac tang lop nhan dan da lao dong quen minh, gop phan dem lai nhung thanh tuu rat quan trong do.

Ben canh nhung thanh tuu dat duoc, chung ta con nhieu khuyet diem va yeu kem:

Tang truong kinh te chua tuong xung voi kha nang; chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te con kem; co cau kinh te chuyen dich cham. Co che, chinh sach ve van hoa - xa hoi cham doi moi; nhieu van de xa hoi buc xuc chua duoc giai quyet tot. Cac linh vuc quoc phong, an ninh, doi ngoai con mot so mat han che. To chuc va hoat dong cua Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan con mot so khau cham doi moi. Cong tac xay dung, chinh don Dang chua dat yeu cau.

Co nhung khuyet diem do la do nhieu nguyen nhan khach quan va chu quan, chu yeu la nhung nguyen nhan chu quan nhu : Tu duy cua Dang tren mot so linh vuc cham doi moi; mot so van de o tam quan diem, chu truong lon cham lam ro nen chua dat duoc su thong nhat cao ve nhan thuc va thieu dut khoat trong hoach dinh chinh sach, chi dao, dieu hanh. Su chi dao to chuc thuc hien chua tot, nhat la trong ba linh vuc : xay dung dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; tao buoc chuyen manh ve phat trien nguon nhan luc; doi moi to chuc va phuong thuc hoat dong cua he thong chinh tri. Mot bo phan can bo, dang vien, ke ca mot so can bo chu chot cac cap yeu kem ve pham chat, nang luc va tinh than trach nhiem, vua thieu tinh tien phong, guong mau, vua khong du trinh do, nang luc hoan thanh nhiem vu.

Nhung khuyet diem noi tren, truoc het thuoc ve trach nhiem lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong, truc tiep la cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu. Ban Chap hanh Trung uong xin tu phe binh nghiem tuc ve nhung khuyet diem cua minh truoc Dai hoi va truoc nhan dan.

Thua cac dong chi,

Nhung thanh tuu trong 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX da gop phan quan trong vao thanh tuu chung cua 20 nam doi moi.

Hai muoi nam qua, voi su no luc phan dau cua toan Dang, toan dan, toan quan, cong cuoc doi moi o nuoc ta da dat nhung thanh tuu to lon va co y nghia lich su.

Dat nuoc da ra khoi khung hoang kinh te - xa hoi, co su thay doi co ban va toan dien. Kinh te tang truong kha nhanh; su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia dang day manh. Doi song nhan dan duoc cai thien ro ret. He thong chinh tri va khoi dai doan ket toan dan toc duoc cung co va tang cuong. Chinh tri - xa hoi on dinh. Quoc phong va an ninh duoc giu vung. Vi the nuoc ta tren truong quoc te khong ngung nang cao. Suc manh tong hop cua quoc gia da tang len rat nhieu, tao ra the va luc moi cho dat nuoc tiep tuc di len voi trien vong tot dep.

Nhan thuc ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi ngay cang sang to hon; he thong quan diem ly luan ve cong cuoc doi moi, ve xa hoi xa hoi chu nghia va con duong di len chu nghia xa hoi o Viet Nam da hinh thanh tren nhung net co ban.

Xa hoi xa hoi chu nghia ma Dang, Nha nuoc va nhan dan ta xay dung la mot xa hoi dan giau, nuoc manh, cong bang, dan chu, van minh; do nhan dan lam chu; co nen kinh te phat trien cao, dua tren luc luong san xuat hien dai va quan he san xuat phu hop voi trinh do phat trien cua luc luong san xuat; co nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; con nguoi duoc giai phong khoi ap buc, bat cong, co cuoc song am no, tu do, hanh phuc, phat trien toan dien; cac dan toc trong cong dong Viet Nam binh dang, doan ket, tuong tro, giup nhau cung tien bo; co Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan duoi su lanh dao cua Dang Cong san; co quan he huu nghi va hop tac voi cac nuoc tren the gioi.

De di len chu nghia xa hoi, chung ta phai phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc lam nen tang tinh than cua xa hoi; xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia, thuc hien dai doan ket toan dan toc; xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan; xay dung Dang trong sach, vung manh; bao dam vung chac quoc phong va an ninh quoc gia; chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te.

Thua cac dong chi,

Ban Chap hanh Trung uong rat vui mung bao cao voi Dai hoi, trong qua trinh thao luan va dong gop y kien vao cac du thao van kien trinh Dai hoi lan nay, trong Dang va trong nhan dan, da co su nhat tri cao voi danh gia tong quat : Nhung thanh tuu dat duoc trong 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX la rat quan trong; nhung thanh tuu cua 20 nam doi moi la to lon va co y nghia lich su.

Tu thuc tien doi moi, Dang va Nha nuoc ta cang tich luy them nhieu kinh nghiem lanh dao va quan ly. Co the rut ra mot so bai hoc lon sau day : Mot la, trong qua trinh doi moi phai kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi tren nen tang chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh. Hai la, doi moi toan dien, dong bo, co ke thua, co buoc di, hinh thuc va cach lam phu hop. Ba la, doi moi phai vi loi ich cua nhan dan, dua vao nhan dan, phat huy vai tro chu dong, sang tao cua nhan dan, xuat phat tu thuc tien, nhay ben voi cai moi. Bon la, phat huy cao do noi luc, dong thoi ra suc khai thac ngoai luc, ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai trong dieu kien moi. Nam la, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, khong ngung doi moi to chuc va hoat dong cua he thong chinh tri, xay dung va tung buoc hoan thien nen dan chu xa hoi chu nghia, bao dam quyen luc thuoc ve nhan dan.

Thuc tien chung minh hung hon rang, duong loi doi moi do Dang ta khoi xuong va lanh dao thuc hien la hoan toan dung dan, sang tao, phu hop voi thuc tien cua dat nuoc va giai doan hien nay. Tai Dai hoi nay, Dang ta khang dinh "tiep tuc day manh toan dien cong cuoc doi moi", mot chu truong duoc toan dan ung ho va du luan quoc te danh gia cao.

Qua tong ket ly luan - thuc tien 20 nam doi moi, chung ta cang thay ro gia tri dinh huong va chi dao co y nghia to lon cua "Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi" (nam 1991) dong thoi cung thay ro them nhung van de moi dat ra can duoc giai dap. Sau Dai hoi X, Dang ta can tiep tuc nghien cuu, bo sung va phat trien Cuong linh, lam nen tang chinh tri, tu tuong cho moi hoat dong cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta trong qua trinh dua nuoc ta di len chu nghia xa hoi.

II- MUC TIEU VA PHUONG HUONG PHAT TRIEN DAT NUOC 5 NAM 2006 - 2010

Thua cac dong chi,

Trong nhung nam sap toi, tren the gioi, hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the lon. Kinh te the gioi va khu vuc tiep tuc phuc hoi va phat trien nhung van tiem an nhung yeu to bat trac kho luong. Toan cau hoa kinh te tao ra co hoi nhung cung chua dung nhieu yeu to bat binh dang, gay kho khan, thach thuc cho cac quoc gia, nhat la cac nuoc dang phat trien. Khoa hoc va cong nghe se co nhung buoc dot pha moi. Mat khac, nhung cuoc chien tranh cuc bo, xung dot vu trang, xung dot dan toc, ton giao, chay dua vu trang, hoat dong can thiep, lat do, tranh chap ve lanh tho va tai nguyen thien nhien tiep tuc dien ra o nhieu noi voi tinh chat ngay cang phuc tap. Dong thoi, nhieu van de toan cau buc xuc doi hoi cac quoc gia va cac to chuc quoc te phai phoi hop giai quyet nhu khoang cach chenh lech giua cac nhom nuoc giau va nuoc ngheo ngay cang lon; tinh trang moi truong tu nhien bi huy hoai, khi hau dien bien ngay cang xau...

O khu vuc chau A - Thai Binh Duong noi chung va Dong Nam A noi rieng, xu the hoa binh, hop tac va phat trien tiep tuc gia tang, nhung luon tiem an nhung nhan to gay mat on dinh.

Trong nuoc, nhung thanh tuu 5 nam qua (2001 - 2005) va 20 nam doi moi (1986 - 2006) tao them nhieu thuan loi cho dat nuoc ta doi moi, phat trien kinh te - xa hoi voi nhip do nhanh hon, chat luong cao hon. Tuy nhien, nuoc ta dang dung truoc nhieu thach thuc lon, dan xen nhau, tac dong tong hop va dien bien phuc tap, khong the coi thuong bat cu thach thuc nao. Nguy co tut hau xa hon ve kinh te so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi van ton tai. Tinh trang suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien gan lien voi te quan lieu, tham nhung, lang phi van dang dien ra nghiem trong chua duoc ngan chan co hieu qua. Nhung bieu hien xa roi muc tieu ly tuong cua chu nghia xa hoi chua duoc khac phuc. Cac the luc thu dich van dang rao riet thuc hien am muu "dien bien hoa binh", gay bao loan, lat do, su dung cac chieu bai "dan chu", "nhan quyen", "dan toc", "ton giao" hong lam thay doi che do chinh tri o nuoc ta.

Thua cac dong chi,

Tu su phan tich cac mat neu tren, chung ta khang dinh rang : nhung nam toi tuy kho khan con nhieu nhung dat nuoc ta co nhieu co hoi de tien len. Doi hoi buc bach cua toan dan toc ta luc nay la phai tranh thu co hoi, vuot qua thach thuc, tiep tuc doi moi manh me, toan dien va dong bo hon, phat trien voi toc do nhanh hon va ben vung hon.

Nam nam 2006 - 2010 co y nghia quyet dinh doi voi viec hoan thanh Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam dau the ky XXI.

Muc tieu va phuong huong tong quat cua 5 nam 2006 - 2010 la : Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, huy dong va su dung tot moi nguon luc cho cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; phat trien van hoa; thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; tang cuong quoc phong va an ninh, mo rong quan he doi ngoai; chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Trong chu de cua Dai hoi cung nhu trong muc tieu va phuong huong tong quat cua 5 nam 2006 - 2010, "som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien" la muc tieu truc tiep cua Dai hoi X. Nhu chung ta deu biet, Dai hoi IX da de ra Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2001 - 2010 nham "dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien". Nay chung ta neu len chu som la the hien quyet tam phan dau dat muc tieu chien luoc ay truoc nam 2010. Day la dieu mong uoc thiet tha va la doi hoi buc xuc cua toan Dang, toan dan ta. Neu "som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien" la the hien su nhin nhan nghiem tuc, khach quan ve tinh hinh dat nuoc hien nay, dong thoi co vu nhan dan ta vuon len voi tinh than tu ton dan toc va quyet tam cao de dua dat nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien khong chi o muc thu nhap thap ma con o nhung linh vuc khac nhu ket cau ha tang kinh te - xa hoi, doi song van hoa tinh than, chi so phat trien con nguoi...

Viec thuc hien thang loi muc tieu nay, se danh dau mot buoc phat trien moi tren con duong day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Voi quyet tam cao, chung ta de ra nhung chi tieu dinh huong ve phat trien kinh te - xa hoi chu yeu trong 5 nam 2006 - 2010, trong do, quan trong nhat la : den nam 2010, tong san pham trong nuoc (GDP) gap 2,1 lan so voi nam 2000; muc tang GDP binh quan dat 7,5 - 8%/nam, phan dau dat tren 8%/nam. Co cau nganh trong GDP : khu vuc nong nghiep khoang 15 - 16%; cong nghiep va xay dung 43 - 44%; dich vu 40 - 41%. Tao viec lam cho 8 trieu lao dong, ti le that nghiep o thanh thi duoi 5%. Ti le ho ngheo (theo chuan moi) giam xuong con 10 - 11%...

III- TIEP TUC HOAN THIEN THE CHE KINH TE THI TRUONG DINH HUONG XA HOI CHU NGHIA. DAY MANH CONG NGHIEP HOA, HIEN DAI HOA GAN VOI PHAT TRIEN KINH TE TRI THUC

Thua cac dong chi,

Trong su nghiep xay dung dat nuoc, Dang va Nha nuoc ta luon coi phat trien kinh te la nhiem vu trung tam. Trong 5 nam toi, chung ta chu truong tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc.

De hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, dieu can thiet truoc het la nam vung dinh huong xa hoi chu nghia trong nen kinh te thi truong o nuoc ta. Do la : thuc hien muc tieu "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh"; giai phong manh me va khong ngung phat trien suc san xuat, nang cao doi song nhan dan. Phat trien nen kinh te nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te, trong do, kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao; kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan. Thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien; hoan thien che do phan phoi chu yeu theo ket qua lao dong, hieu qua kinh te, dong thoi theo muc dong gop von cung cac nguon luc khac va thong qua phuc loi xa hoi. Phat huy vai tro lam chu xa hoi cua nhan dan, bao dam vai tro quan ly, dieu tiet nen kinh te cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia duoi su lanh dao cua Dang.

Ve noi dung, can tien hanh dong thoi ca ba mat:

- Nang cao vai tro va hieu luc quan ly cua Nha nuoc. Nha nuoc tap trung lam tot cac chuc nang : Dinh huong su phat trien bang cac chien luoc, quy hoach, ke hoach va chinh sach tren co so ton trong va tuan thu cac nguyen tac cua thi truong. Tao moi truong phap ly thuan loi de phat huy cac nguon luc cua xa hoi cho phat trien. Bao dam tinh ben vung va tich cuc cua cac can doi kinh te vi mo, han che cac rui ro va tac dong tieu cuc cua kinh te thi truong. Thuc hien quan ly nha nuoc bang he thong phap luat, giam toi da su can thiep hanh chinh vao hoat dong cua thi truong va doanh nghiep...

- Phat trien dong bo va quan ly co hieu qua su van hanh cac loai thi truong co ban theo co che canh tranh lanh manh. Cung voi viec phat trien manh thi truong hang hoa, dich vu va thi truong suc lao dong, can phat trien vung chac thi truong tai chinh, bao gom thi truong von va thi truong tien te theo huong dong bo, co cau hoan chinh; phat trien thi truong bat dong san, bao gom thi truong quyen su dung dat va bat dong san gan lien voi dat, lam cho dat dai thuc su tro thanh nguon von cho phat trien, thi truong bat dong san trong nuoc co suc canh tranh so voi thi truong khu vuc; phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe tren co so doi moi co che, chinh sach de phan lon san pham khoa hoc va cong nghe (tru nghien cuu co ban, nghien cuu phuc vu xay dung duong loi, chien luoc, chinh sach phat trien quoc phong va an ninh) tro thanh hang hoa.

- Phat trien manh cac thanh phan kinh te, cac loai hinh to chuc san xuat, kinh doanh. Cac thanh phan kinh te nha nuoc, kinh te tap the, kinh te tu nhan (ca the, tieu chu, tu ban tu nhan), kinh te tu ban nha nuoc, kinh te co von dau tu nuoc ngoai hoat dong theo phap luat deu la bo phan hop thanh quan trong cua nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, binh dang truoc phap luat, cung ton tai va phat trien lau dai, hop tac va canh tranh lanh manh.

Chung ta chu truong xay dung va thuc hien Chien luoc quoc gia ve phat trien doanh nghiep, xay dung mot he thong doanh nghiep Viet Nam co suc canh tranh cao, chu luc la mot so tap doan kinh te va cong ty lon dua tren hinh thuc co phan. Theo do, can tiep tuc doi moi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc, trong tam la co phan hoa; doi moi va phat trien cac loai hinh kinh te tap the; phat trien manh cac ho kinh doanh ca the va cac loai hinh doanh nghiep cua tu nhan, dong thoi thu hut manh nguon luc cua cac nha dau tu nuoc ngoai.

Ve day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc, chung ta tranh thu cac co hoi thuan loi do boi canh quoc te tao ra va tiem nang, loi the cua nuoc ta de rut ngan qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc theo dinh huong xa hoi chu nghia gan voi phat trien kinh te tri thuc. Phai coi kinh te tri thuc la yeu to quan trong cua nen kinh te va cong nghiep hoa, hien dai hoa; phat trien manh cac nganh kinh te va cac san pham kinh te co gia tri gia tang cao dua nhieu vao tri thuc.

Chung ta chu truong day manh hon nua cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep va nong thon, giai quyet dong bo cac van de nong nghiep, nong thon va nong dan. Phai phat trien toan dien nong nghiep, chuyen dich manh co cau nong nghiep va kinh te nong thon theo huong tao ra gia tri gia tang ngay cang cao, gan voi cong nghiep che bien va thi truong; thuc hien co khi hoa, dien khi hoa, thuy loi hoa, dua nhanh tien bo khoa hoc ky thuat va cong nghe sinh hoc vao san xuat, nang cao nang suat, chat luong va suc canh tranh, phu hop voi dac diem tung vung, tung dia phuong. Khan truong xay dung cac quy hoach phat trien nong thon va thuc hien chuong trinh xay dung nong thon moi; xay dung cac lang, xa, thon, ap, ban co cuoc song no du, van minh, moi truong lanh manh; hinh thanh cac khu dan cu do thi hoa voi ket cau ha tang kinh te - xa hoi dong bo. Phat huy dan chu o nong thon di doi voi xay dung nep song van hoa, nang cao trinh do dan tri; chuyen dich co cau lao dong o nong thon theo huong giam nhanh ti trong lao dong lam nong nghiep, tang ti trong lao dong lam cong nghiep va dich vu.

Trong viec phat trien cong nghiep, xay dung va dich vu, chung ta khuyen khich phat trien cac nganh cong nghiep cong nghe cao, cong nghiep che tac, cong nghiep phan mem va cong nghiep bo tro co loi the canh tranh, tao nhieu san pham xuat khau va thu hut nhieu lao dong; phat trien mot so khu kinh te mo va dac khu kinh te. Khuyen khich, tao dieu kien de cac thanh phan kinh te tham gia phat trien manh cac nganh cong nghiep san xuat hang tieu dung va hang xuat khau; san xuat tu lieu san xuat quan trong theo huong hien dai; uu tien thu hut dau tu cua cac tap doan kinh te va cac cong ty xuyen quoc gia. Khan truong thu hut von trong va ngoai nuoc dau tu thuc hien mot so du an quan trong ve khai thac dau khi, loc dau va hoa dau, luyen kim, co khi che tao, hoa chat co ban, phan bon, vat lieu xay dung, xay dung cac ket cau ha tang kinh te - xa hoi. Tao buoc phat trien vuot bac cua cac nganh dich vu, nhat la nhung nganh co chat luong cao, tiem nang lon va co suc canh tranh; dua toc do tang truong cua cac nganh dich vu cao hon toc do tang GDP.

Chung ta chu truong phat trien kinh te vung thong qua cac chinh sach phu hop tao dieu kien cho cac vung trong ca nuoc cung phat trien, dong thoi tao su lien ket giua cac vung va noi vung; phat trien kinh te bien theo mot chien luoc toan dien, co trong tam, trong diem, som dua nuoc ta thanh mot quoc gia manh ve kinh te bien trong khu vuc, gan voi bao dam quoc phong, an ninh va hop tac quoc te.

Phat trien khoa hoc va cong nghe o nuoc ta phai phu hop xu the phat trien nhay vot cua cach mang khoa hoc - cong nghe tren the gioi. Co gang di ngay vao cong nghe hien dai doi voi mot so linh vuc then chot va tung buoc mo rong ra toan bo nen kinh te. Chu trong dung muc viec phat trien cong nghe cao de tao dot pha va ung dung cong nghe dung nhieu lao dong de giai quyet viec lam.

IV- GIAI QUYET TOT CAC VAN DE XA HOI, VAN HOA, GIAO DUC, KHOA HOC VA CONG NGHE

Thua cac dong chi,

Tu thuc tien xay dung dat nuoc may chuc nam qua, chung ta nhan thuc ngay cang sau sac rang, xa hoi, van hoa la nhung linh vuc the hien ro nhat ban chat cua che do xa hoi chu nghia. Trong nhung nam toi, can dua viec giai quyet cac van de xa hoi va phat trien van hoa len nhanh hon nua, tuong xung voi nhip do phat trien kinh te.

Ve xa hoi, chung ta chu truong ket hop chat che, hop ly cac muc tieu kinh te voi cac muc tieu xa hoi trong pham vi ca nuoc, o tung linh vuc, dia phuong; thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien, thuc hien tot cac chinh sach xa hoi tren co so phat trien kinh te, gan quyen loi voi nghia vu, cong hien voi huong thu, tao dong luc manh me hon cho phat trien kinh te - xa hoi.

Chung ta khuyen khich moi nguoi dan lam giau theo phap luat, dong thoi thuc hien co hieu qua cac chinh sach xoa doi, giam ngheo, thuc hien tot hon cong bang xa hoi. Xay dung hoan chinh he thong chinh sach bao dam dich vu cong cong thiet yeu, tao dieu kien cho moi nguoi dan, ke ca nguoi ngheo duoc dap ung nhu cau ve giao duc va dao tao, cham soc suc khoe, van hoa - thong tin, the duc the thao, tao viec lam... Xay dung he thong an sinh xa hoi da dang; phat trien manh he thong bao hiem xa hoi, bao hiem y te, tien toi bao hiem y te toan dan. Doi moi va hoan thien he thong y te theo huong cong bang, hieu qua va phat trien, tao co hoi cho moi nguoi dan duoc bao ve, cham soc va nang cao suc khoe. Xay dung chien luoc quoc gia ve nang cao suc khoe, tam voc con nguoi Viet Nam, tang tuoi tho va cai thien chat luong giong noi. Thuc hien tot cac chinh sach dan so va ke hoach hoa gia dinh, cac chinh sach uu dai xa hoi.

Ve van hoa, chung ta chu truong tiep tuc phat trien sau rong va nang cao chat luong nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc, gan ket chat che va dong bo hon voi phat trien kinh te - xa hoi, lam cho van hoa tham sau vao moi linh vuc cua doi song xa hoi, tao ra chat luong moi cua cuoc song; xay dung va hoan thien gia tri, nhan cach con nguoi Viet Nam thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa.

Ba linh vuc can tap trung thuc hien bang duoc la : xay dung moi truong, loi song va doi song van hoa cua moi nguoi dan o co so, phat huy tinh than tu nguyen, tinh tu quan va nang luc lam chu cua nhan dan; khuyen khich sang tao van hoc, nghe thuat, tao ra nhung tac pham, cong trinh co gia tri cao ve tu tuong va nghe thuat; xay dung va nang cap dong bo he thong thiet che van hoa, chu trong cac cong trinh van hoa lon, tieu bieu.

Theo phuong huong ay, can tiep tuc dau tu cho viec bao ton va ton tao cac di tich lich su va di san van hoa; tao dieu kien cho cac linh vuc xuat ban, thong tin dai chung phat trien; bao dam tu do dan chu cho moi hoat dong sang tao van hoa, van hoc nghe thuat di doi voi phat huy trach nhiem cong dan cua van nghe si, cham soc cac tai nang van hoa, nghe thuat; doi moi noi dung va phuong thuc quan ly cua Nha nuoc ve van hoa...

Ve giao duc va dao tao, chung ta phan dau de linh vuc nay cung voi khoa hoc va cong nghe thuc su la quoc sach hang dau thong qua viec doi moi toan dien giao duc va dao tao, phat trien nguon nhan luc chat luong cao, chan hung nen giao duc Viet Nam. Nhung bien phap cu the la : doi moi co cau to chuc, noi dung, phuong phap day va hoc theo huong "chuan hoa, hien dai hoa, xa hoi hoa". Phat huy tri sang tao, kha nang van dung, thuc hanh cua nguoi hoc. De cao trach nhiem cua gia dinh, nha truong va xa hoi. Chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap voi he thong hoc tap suot doi, dao tao lien tuc, lien thong giua cac bac hoc, nganh hoc. Phat trien giao duc mam non, giao duc pho thong va he thong huong nghiep, day nghe. Doi moi he thong giao duc dai hoc va sau dai hoc; gan dao tao, nghien cuu khoa hoc cong nghe voi su dung, truc tiep phuc vu chuyen doi co cau lao dong. Doi moi co che quan ly giao duc; thuc hien phan cap, tao dong luc va su chu dong cua cac co so, cac chu the tien hanh giao duc. Nha nuoc tang dau tu tap trung cho cac muc tieu uu tien, cac chuong trinh quoc gia phat trien giao duc, ho tro cac vung dong bao dan toc thieu so, vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao; thuc hien mien giam viec dong gop va cap hoc bong cho hoc sinh ngheo, cac doi tuong chinh sach, hoc sinh gioi.

Ve khoa hoc va cong nghe, chung ta phan dau den nam 2010, nang luc khoa hoc va cong nghe nuoc ta dat trinh do cua cac nuoc tien tien trong khu vuc tren mot so linh vuc quan trong.

Phat trien khoa hoc xa hoi huong vao viec tiep tuc gop phan lam sang to nhung nhan thuc ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta, cung cap luan cu khoa hoc cho viec hoach dinh duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc. Phat trien khoa hoc tu nhien theo huong tap trung nghien cuu co ban dinh huong ung dung, dac biet cac linh vuc Viet Nam co nhu cau va the manh. Phat trien cong nghe, day manh co chon loc viec nhap cong nghe, mua sang che ket hop voi cong nghe noi sinh de nhanh chong doi moi va nang cao trinh do cong nghe; phat trien cong nghe cao, nhat la cong nghe thong tin, cong nghe sinh hoc va cong nghe vat lieu moi.

Chung ta chu truong doi moi co che quan ly khoa hoc va cong nghe theo huong Nha nuoc dau tu vao cac chuong trinh nghien cuu quoc gia dat trinh do khu vuc va the gioi, xay dung tiem luc khoa hoc va cong nghe cua mot so linh vuc trong diem. Da dang hoa cac nguon luc dau tu, huy dong cac thanh phan kinh te tham gia va day manh hoi nhap quoc te trong linh vuc khoa hoc va cong nghe. Co chinh sach trong dung nhan tai, cac nha khoa hoc dau nganh, tong cong trinh su, ky su truong, ky thuat vien lanh nghe va cong nhan ky thuat co tay nghe cao; thu hut cac nha khoa hoc, cong nghe gioi o trong nuoc, ngoai nuoc va trong cong dong nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai.

V- TANG CUONG QUOC PHONG VA AN NINH, MO RONG QUAN HE DOI NGOAI; CHU DONG VA TICH CUC HOI NHAP KINH TE QUOC TE

Thua cac dong chi,

Ve quoc phong va an ninh, can thuc hien moi bien phap can thiet, co hieu qua de xay dung nen quoc phong toan dan va an ninh nhan dan vung manh toan dien; bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho cua To quoc; bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan va che do xa hoi chu nghia; bao ve an ninh chinh tri, an ninh kinh te, van hoa - tu tuong va an ninh xa hoi; duy tri trat tu, ky cuong, an toan xa hoi; gop phan giu vung on dinh chinh tri cua dat nuoc, ngan chan, day lui va lam that bai moi am muu, hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich, khong de bi dong, bat ngo.

Chung ta chu truong ket hop phat trien kinh te - xa hoi voi tang cuong suc manh quoc phong va an ninh tren co so phat huy moi tiem nang cua dat nuoc, xay dung the tran quoc phong toan dan ket hop chat che voi the tran an ninh nhan dan; day manh xay dung cac khu vuc phong thu tinh, thanh pho; tiep tuc phat trien cac khu kinh te - quoc phong, xay dung cac khu quoc phong - kinh te. Xay dung Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, la luc luong nong cot cua suc manh quoc phong - an ninh; nang cao chat luong tong hop, suc chien dau de luc luong vu trang thuc su la luc luong chinh tri trong sach, vung manh, tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi Dang, Nha nuoc va nhan dan, luon duoc nhan dan tin cay, yeu men.

Ve quan he doi ngoai, chung ta thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien; chinh sach doi ngoai rong mo, da phuong hoa, da dang hoa cac quan he quoc te. Viet Nam la ban, doi tac tin cay cua cac nuoc trong cong dong quoc te, tham gia tich cuc vao tien trinh hop tac quoc te va khu vuc.

Nhiem vu cua cong tac doi ngoai la giu vung moi truong hoa binh, tao cac dieu kien quoc te thuan loi cho cong cuoc doi moi, day manh phat trien kinh te - xa hoi, cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc, dong thoi gop phan tich cuc vao cuoc dau tranh chung cua nhan dan the gioi vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi.

Chung ta chu truong dua cac quan he quoc te da duoc thiet lap di vao chieu sau, on dinh, ben vung, dong thoi phat trien quan he voi tat ca cac nuoc, cac vung lanh tho tren the gioi va cac to chuc quoc te theo cac nguyen tac : ton trong doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho cua nhau, khong can thiep vao cong viec noi bo cua nhau; khong dung vu luc hoac de doa dung vu luc; giai quyet cac bat dong va tranh chap thong qua thuong luong hoa binh; ton trong lan nhau, binh dang va cung co loi.

Tiep tuc cung co va tang cuong quan he voi cac dang cong san, cong nhan, dang canh ta, cac phong trao doc lap dan toc, cach mang va tien bo tren the gioi; mo rong quan he voi cac dang cam quyen; mo rong cong tac doi ngoai nhan dan theo phuong cham "chu dong, linh hoat, sang tao va hieu qua".

Day manh hon nua hoat dong kinh te doi ngoai, hoi nhap kinh te quoc te sau hon va day du hon voi cac the che kinh te toan cau, khu vuc va song phuong, lay phuc vu loi ich dat nuoc lam muc tieu cao nhat. Cu the la : chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te theo lo trinh, phu hop voi chien luoc phat trien dat nuoc tu nay den nam 2010 va tam nhin den nam 2020; thuc hien cam ket voi cac nuoc ve thuong mai, dau tu va cac linh vuc khac; chuan bi tot cac dieu kien de ky ket va thuc hien cac hiep dinh thuong mai tu do song phuong va da phuong. Thuc day quan he hop tac toan dien va co hieu qua voi cac nuoc ASEAN, cac nuoc chau A - Thai Binh Duong; cung co va phat trien quan he hop tac song phuong tin cay voi cac doi tac chien luoc; khai thac co hieu qua cac co hoi va vuot qua nhung thach thuc, rui ro khi nuoc ta la thanh vien To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

VI- PHAT HUY DAN CHU VA SUC MANH DAI DOAN KET TOAN DAN TOC. HOAN THIEN NHA NUOC PHAP QUYEN XA HOI CHU NGHIA

Thua cac dong chi,

Dai doan ket toan dan toc tren nen tang lien minh giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va doi ngu tri thuc, duoi su lanh dao cua Dang la duong loi chien luoc nhat quan cua cach mang Viet Nam; la nguon suc manh, dong luc chu yeu va la nhan to co y nghia quyet dinh bao dam thang loi ben vung cua su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Dai doan ket toan dan toc can lay muc tieu giu vung doc lap, thong nhat cua To quoc, vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh lam diem tuong dong de gan bo dong bao cac dan toc, cac ton giao, cac tang lop nhan dan o trong nuoc va dong bao ta dinh cu o nuoc ngoai; xoa bo moi mac cam, dinh kien, phan biet doi xu ve qua khu, thanh phan giai cap; ton trong nhung y kien khac nhau khong trai voi loi ich cua dan toc; de cao truyen thong nhan nghia, khoan dung, xay dung tinh than coi mo, tin cay lan nhau, giu gin su on dinh chinh tri va dong thuan xa hoi vi tuong lai tuoi sang cua dan toc.

Dai doan ket la su nghiep cua toan dan toc, cua ca he thong chinh tri ma hat nhan lanh dao la cac to chuc dang, duoc thuc hien bang nhieu bien phap, hinh thuc, trong do cac chu truong cua Dang va chinh sach, phap luat cua Nha nuoc co y nghia quan trong hang dau. Cac chinh sach va phap luat cua Nha nuoc phai nham phat huy manh me hon nua dan chu (dan chu dai dien, dan chu truc tiep va che do tu quan cua cong dong dan cu) dong thoi giu vung ky cuong xa hoi va dao ly dan toc.

Chung ta can tiep tuc doi moi va hoan thien cac chinh sach cu the doi voi cac giai cap, cac tang lop, cac dan toc, cac ton giao; chu trong chinh sach doi voi giai cap cong nhan, giai cap nong dan, doi ngu tri thuc, cac doanh nhan, the he tre, phu nu, cuu chien binh, nguoi cao tuoi, dong bao dinh cu o nuoc ngoai v.v...

Dang ta luon coi van de dan toc va doan ket cac dan toc la van de chien luoc, co ban, lau dai cua su nghiep cach mang nuoc ta. Cac dan toc trong dai gia dinh Viet Nam binh dang, doan ket, ton trong va giup do nhau cung tien bo; cung nhau thuc hien thang loi su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia. Chung ta thuc hien nhat quan chinh sach ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong, theo hoac khong theo ton giao cua cong dan, quyen sinh hoat ton giao binh thuong theo phap luat. Doan ket dong bao theo cac ton giao khac nhau, dong bao theo ton giao va dong bao khong theo ton giao. Dau tranh ngan chan cac hanh vi loi dung cac van de dan toc, tin nguong, ton giao de hoat dong trai phap luat, kich dong, chia re nhan dan, chia re cac dan toc, ton giao, lam phuong hai den loi ich chung cua dat nuoc.

Thua cac dong chi,

Thuc hien dai doan ket, phat huy suc manh toan dan toc, vi thang loi cua su nghiep doi moi, xay dung va bao ve To quoc la mot noi dung trong yeu trong chu de cua Dai hoi nay, la quyet tam khong gi lay chuyen noi cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta.

Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan co vai tro rat quan trong trong viec tap hop, van dong, doan ket rong rai cac tang lop nhan dan; dai dien cho quyen loi hop phap va nguyen vong chinh dang cua nhan dan; dua cac chu truong, chinh sach cua Dang, Nha nuoc, cac chuong trinh kinh te, van hoa, xa hoi, an ninh, quoc phong thanh hoat dong thuc tien sinh dong trong cuoc song cua nhan dan.

Nha nuoc ban hanh va bo sung phap luat de Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi. Cac cap uy dang va cac cap chinh quyen tang cuong tiep xuc, doi thoai truc tiep voi nhan dan; thuong xuyen lang nghe y kien cua Mat tran va cac doan the nhan dan phan anh voi Dang, Nha nuoc nhung van de ma nhan dan quan tam, tham gia xay dung chu truong, chinh sach, phap luat sat hop voi cuoc song. Thuc hien tot Quy che dan chu o co so de Mat tran, cac doan the va cac tang lop nhan dan tham gia xay dung Dang, chinh quyen va he thong chinh tri. Ve phan minh, Mat tran To quoc, cac doan the va cac hoi quan chung can doi moi manh me va nang cao chat luong hoat dong, khac phuc cho duoc tinh trang hanh chinh hoa, pho truong, hinh thuc; lam tot cong tac dan van theo phong cach trong dan, gan dan, hieu dan, hoc dan va co trach nhiem voi dan, nghe dan noi, noi dan hieu, lam dan tin.

Dan chu xa hoi chu nghia vua la muc tieu vua la dong luc cua cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve To quoc, the hien moi quan he gan bo giua Dang, Nha nuoc va nhan dan. Nha nuoc la dai dien quyen lam chu cua nhan dan, dong thoi la nguoi to chuc va thuc hien duong loi chinh tri cua Dang. Moi duong loi, chinh sach cua Dang va phap luat cua Nha nuoc deu phai phan anh loi ich cua dai da so nhan dan. Nhan dan khong chi co quyen ma con co trach nhiem tham gia hoach dinh va thi hanh cac chu truong, chinh sach cua Dang va phap luat cua Nha nuoc.

Chung ta chu truong xay dung mot xa hoi dan chu, trong do can bo, dang vien va cong chuc phai that su la cong boc cua nhan dan, dat minh duoi su kiem tra, giam sat cua nhan dan.

Nha nuoc ta la Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia. Can xay dung co che van hanh cua Nha nuoc, bao dam nguyen tac tat ca quyen luc nha nuoc deu thuoc ve nhan dan. Quyen luc nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop giua cac co quan trong viec thuc hien quyen lap phap, hanh phap va tu phap. Hoan thien he thong phap luat, tang tinh cu the, kha thi cua cac quy dinh trong van ban phap luat. Xay dung va hoan thien the che giam sat, kiem tra tinh hop hien va hop phap trong cac hoat dong va quyet dinh cua cac co quan cong quyen.

Theo phuong huong do, tiep tuc doi moi to chuc va hoat dong cua Quoc hoi, cua Chinh phu, cua cac co quan tu phap, day manh cai cach hanh chinh va cai cach tu phap, tang cuong hieu luc va hieu qua cac hoat dong lap phap, hanh phap va tu phap. Nang cao chat luong hoat dong cua hoi dong nhan dan va uy ban nhan dan cac cap.

Tang cuong phong ngua va chong tham nhung, lang phi la doi hoi buc xuc cua xa hoi, la quyet tam chinh tri cua Dang ta, nham xay dung mot bo may lanh dao va quan ly trong sach, vung manh, khac phuc mot trong nhung nguy co lon de doa su song con cua che do ta.

Nam nam qua, viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 6 (lan 2) va Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 4 khoa IX tren linh vuc dau tranh phong va chong quan lieu, tham nhung, lang phi... tuy da dat duoc mot so ket qua, co tac dung canh bao, ran de, ngan ngua, kiem che nhat dinh nhung van chua dat yeu cau de ra, chua ngan chan va day lui duoc cac te nan do.

Sap toi, phai thi hanh mot cach kien quyet va dong bo he thong cac bien phap phong, chong tham nhung, lang phi, bao gom : bo sung, hoan thien cac quy dinh ve quan ly kinh te - tai chinh, ve thanh tra, kiem tra; tiep tuc day manh cai cach hanh chinh, sap xep to chuc bo may gon nhe; bao dam cong khai, minh bach cac hoat dong kinh te, tai chinh trong cac co quan, don vi; tiep tuc doi moi che do tien luong doi voi can bo, cong chuc. Khan truong va nghiem chinh thuc hien Luat phong, chong tham nhung, Luat thuc hanh tiet kiem, chong lang phi; bo sung, sua doi Luat khieu nai va to cao. Xu ly kien quyet, kip thoi, cong khai nguoi tham nhung bat ke o chuc vu nao, duong chuc hay da nghi huu, tich thu, sung cong tai san co nguon goc tu tham nhung; xu ly nghiem nhung nguoi bao che cho tham nhung, hoac loi dung viec to cao tham nhung de vu khong, lam hai nguoi khac; co co che khuyen khich va bao ve nhung nguoi tich cuc dau tranh chong tham nhung, tieu cuc; bieu duong va nhan rong nhung guong can kiem, liem chinh, chi cong vo tu. Thuc hien tot Quy che dan chu o co so; phat huy vai tro cua co quan dan cu, cua Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi va cua nhan dan trong viec giam sat can bo, cong chuc va co quan cong quyen; phat hien, dau tranh voi cac hanh vi tham nhung, lang phi.

VII- DOI MOI, CHINH DON DANG, NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG; BO SUNG, SUA DOI DIEU LE DANG

Thua cac dong chi,

Nam nam qua, trong qua trinh lanh dao toan dien cong cuoc doi moi, Dang ta da kien tri va nghiem tuc thuc hien nhiem vu then chot ve xay dung Dang tren ca ba mat chinh tri, tu tuong va to chuc, chu trong co so va dia ban trong yeu, nho do da dat duoc mot so ket qua tich cuc. Tuy vay, nhin chung, cuoc van dong xay dung, chinh don Dang, tu phe binh va phe binh trong cac co quan, to chuc dang, dang vien chua dat yeu cau de ra. Tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, pham chat dao duc, loi song, benh co hoi, giao dieu, bao thu, chu nghia ca nhan va te quan lieu, tham nhung, lang phi trong mot bo phan khong nho can bo, cong chuc con dien ra nghiem trong. Nhieu to chuc co so dang bi te liet, thieu suc chien dau va khong du nang luc lanh dao va chi dao de giai quyet nhung van de phuc tap nay sinh. Cong tac tu tuong con nhieu bat cap va thieu tinh thuyet phuc, tinh chien dau. Cong tac ly luan chua lam sang to duoc mot so van de quan trong trong cong cuoc doi moi. Cong tac to chuc va can bo con boc lo nhieu mat yeu kem. Chat luong va hieu qua kiem tra, giam sat chua cao.

Trong nhung nam toi, chung ta phai danh nhieu cong suc tao duoc chuyen bien ro ret ve xay dung Dang, phat huy truyen thong cach mang, ban chat giai cap cong nhan va tinh tien phong cua Dang; xay dung Dang ta thuc su trong sach, vung manh ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc, doan ket nhat tri cao, gan bo mat thiet voi nhan dan, co phuong thuc lanh dao khoa hoc, co doi ngu can bo, dang vien du pham chat va nang luc. Day la nhiem vu then chot, co y nghia song con doi voi Dang va su nghiep cach mang cua nhan dan ta.

Truoc het, phai nang cao ban linh chinh tri va trinh do tri tue cua Dang, kien dinh chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, van dung va phat trien sang tao trong thuc tien hoat dong cua Dang. Nang cao chat luong nghien cuu ly luan va doi moi cong tac giao duc ly luan chinh tri, cong tac tu tuong trong Dang, nhat la cho doi ngu can bo lanh dao va quan ly chu chot cac cap.

Hai la, kien toan va doi moi hoat dong cua to chuc co so dang, nang cao chat luong doi ngu dang vien, lam cho moi to chuc co so dang co trach nhiem to chuc va quy tu duoc suc manh cua toan don vi hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giao, moi dang vien that su tien phong, guong mau, co pham chat, dao duc cach mang, co y thuc to chuc ky luat va nang luc hoan thanh nhiem vu. Phai kien toan he thong to chuc co so dang, the che hoa ve mat nha nuoc vai tro, chuc nang, nhiem vu cua cac loai hinh to chuc co so dang; gan viec nang cao chat luong doi ngu dang vien voi viec nang cao chat luong to chuc co so dang.

Dang ta chu truong: dang vien lam kinh te tu nhan phai guong mau chap hanh phap luat, chinh sach cua Nha nuoc, nghiem chinh chap hanh Dieu le Dang va quy dinh cu the cua Ban Chap hanh Trung uong. Nhung quy dinh ay can som duoc ban hanh va chi dao thuc hien, bao dam vua phat huy kha nang lam kinh te cua dang vien, vua giu duoc tu cach, pham chat dang vien va ban chat cua Dang, kip thoi dua ra khoi Dang nhung nguoi thoai hoa, bien chat.

Ba la, thuc hien nghiem tuc nguyen tac tap trung dan chu trong Dang; tang cuong quan he gan bo giua Dang voi nhan dan; nang cao chat luong va hieu qua cong tac kiem tra. Moi can bo, dang vien co quyen ban bac, tham gia quyet dinh cong viec cua Dang, dong thoi co trach nhiem thuc hien nghiem chinh cac nghi quyet cua Dang. Lanh dao cac cap phai lang nghe y kien cua cap duoi, cua dang vien va nhan dan. Xay dung quy che ra quyet dinh cua Dang, bao dam phat huy tri tue tap the; hoan thien quy che kiem tra, giam sat trong Dang; ket hop giam sat trong Dang voi giam sat cua Nha nuoc va giam sat cua nhan dan.

Bon la, doi moi to chuc, bo may va cong tac can bo. Sap xep, doi moi to chuc, bo may cua Dang, dac biet la cac ban dang, dang doan, ban can su dang, dang uy khoi o Trung uong va cap uy cac dia phuong gan voi kien toan to chuc bo may cua co quan nha nuoc, doi moi to chuc va hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan, bao dam tinh gon, hoat dong thiet thuc, hieu qua; khac phuc tinh trang chong cheo, trung lap; chuc nang, nhiem vu, quyen han, trach nhiem cua cac co quan va nguoi dung dau khong ro. Xay dung doi ngu can bo dong bo, co co cau hop ly, chat luong tot, nhat la doi ngu can bo lanh dao ke tiep vung vang. Co co che, chinh sach bao dam phat hien, danh gia, tuyen chon, dao tao, boi duong, trong dung va dai ngo xung dang nguoi co duc, co tai, du la dang vien hay nguoi ngoai Dang. Cu the hoa, the che hoa nguyen tac Dang thong nhat lanh dao cong tac can bo va quan ly doi ngu can bo di doi voi phat huy trach nhiem cua cac to chuc va nguoi dung dau to chuc trong he thong chinh tri ve cong tac can bo.

Nam la, doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, trong do tap trung doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc. Dang lanh dao Nha nuoc bang duong loi, quan diem, cac nghi quyet; lanh dao the che hoa, cu the hoa thanh Hien phap, phap luat; bo tri dung can bo va thuong xuyen kiem tra viec to chuc thuc hien. Dang lanh dao nhung khong bao bien, lam thay Nha nuoc; trai lai, phat huy manh me vai tro chu dong, sang tao cua Nha nuoc trong quan ly dat nuoc va xa hoi. Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan, tao dieu kien de Mat tran va cac doan the xac dinh dung muc tieu, phuong huong hoat dong; dong thoi phat huy tinh than tu chu, sang tao cua Mat tran va cac doan the trong xay dung, doi moi to chuc va hoat dong cua minh.

Ve bo sung, sua doi Dieu le Dang, Ban Chap hanh Trung uong de nghi kien dinh cac nguyen tac co ban ve Dang va xay dung Dang theo chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, dong thoi tiep thu ket qua tong ket 20 nam doi moi, cac cong trinh nghien cuu ly luan va tong ket thuc tien ve xay dung Dang de xem xet, bo sung, sua doi mot so diem can thiet, chin muoi.

Trong cac van de de nghi bo sung, sua doi lan nay, co 3 van de lon la:

- Bo sung cach dien dat ve Dang : "Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc".

- Bo sung dieu khoan "Bau Uy vien Trung uong du khuyet" nham ca hai muc dich la boi duong, dao tao, tao nguon can bo cho Trung uong va thay the Uy vien Trung uong chinh thuc khi khuyet.

- Giao them chuc nang giam sat cho cap uy dang va uy ban kiem tra cac cap, coi kiem tra, giam sat truoc het la nhiem vu cua cap uy, gan cong tac kiem tra voi cong tac giam sat, co giam sat moi phat hien duoc cac van de moi, khac phuc duoc thieu sot, khuyet diem ngay tu luc moi manh nha.

Thua cac dong chi dai bieu Dai hoi,

Dat nuoc ta ngay cang lon manh. The gioi dang thay doi rat nhanh. Duoi su lanh dao cua Dang, nuoc ta phai som tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Nhan dan ta xung dang duoc huong cuoc song ngay cang am no, tu do, hanh phuc.

Dai hoi X cua Dang neu cao y chi sat da cua toan Dang, toan dan, toan quan ta, trieu nguoi nhu mot, nang dong va sang tao, nam bat thoi co, vuot qua thach thuc, quyet tam doi moi toan dien va manh me theo con duong xa hoi chu nghia, nham thuc hien bang duoc muc tieu "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh", sanh vai cung cac nuoc tren the gioi trong nhip buoc khan truong cua thoi dai.

Viet Bao
Comment :Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Reports of the IXth Party Central Committee
Vietnam, Central Executive Committee, Ho Chi Minh, Agriculture Duc Manh, General Secretary, legitimate state socialism, the socialist orientation, Democratic Socialism, the central executive committee, of national unity, economic development, socialist improve quality, industrial
Improve leadership and combativeness of the Party, promoting the entire nation strength, comprehensively boosting the renewal process, to bring Vietnam out of underdevelopment status . (Report of the Central Executive Committee of the IXth Party Congress Document ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khoá IX

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khoá IX bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0