Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi

Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi

Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi
Xin gioi thieu Loi be mac ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong:

Kinh thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam,

Thua cac vi dai bieu Quoc hoi,

Thua cac vi khach quy,

Sau gan mot thang ruoi lam viec tich cuc, khan truong, dan chu va trach nhiem, hom nay Quoc hoi khoa XI da hoan thanh tot dep chuong trinh lam viec cua ky hop thu 9. Day la ky hop dien ra trong boi canh Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang vua ket thuc thang loi; cac nganh, cac cap, cac dia phuong trong ca nuoc dang khan truong trien khai thuc hien Nghi quyet cua Dai hoi, quyet tam phan dau dua Nghi quyet cua Dang vao cuoc song. Tai ky hop nay, Quoc hoi da duoc nghe y kien phat bieu chi dao cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh; da tap trung xem xet, quyet dinh nhieu van de quan trong tren ca ba linh vuc lap phap, giam sat va quyet dinh cac van de quan trong cua dat nuoc.

Trong 5 nam qua, mac du phai doi mat voi nhieu kho khan, thach thuc, nhung voi su co gang vuot bac cua cac nganh, cac cap, cac dia phuong, co so..., hau het cac chi tieu cua ke hoach 5 nam 2001 - 2005 deu dat va vuot ke hoach. Tong san pham trong nuoc (GDP) tang 7,5%; co cau kinh te tiep tuc chuyen dich theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa; kinh te vi mo co ban on dinh; kinh te doi ngoai va tien trinh hoi nhap kinh te quoc te co buoc tien quan trong. Chat luong nguon nhan luc duoc nang len; khoa hoc, cong nghe co nhung chuyen bien tich cuc. Doi song vat chat va tinh than cua nhan dan duoc cai thien; cong tac xoa doi, giam ngheo dat ket qua kha. Chinh tri, xa hoi on dinh; quoc phong, an ninh duoc giu vung. Vi the quoc te cua nuoc ta tiep tuc duoc nang cao.

Trong nhung thang cuoi nam 2005 va 4 thang dau nam 2006, kinh te - xa hoi tiep tuc phat trien, san xuat cong nghiep tang kha, cac nganh dich vu co nhieu tien bo, thi truong xuat khau va thi truong trong nuoc duoc mo rong... gop phan quan trong vao tang truong kinh te cua dat nuoc. Tuy vay, chat luong tang truong kinh te, nang luc canh tranh cua nhieu san pham, nhieu nganh hang con thap. San xuat cong nghiep, nong nghiep gap nhieu kho khan, phat trien chua on dinh. Gia ca nhieu mat hang tang manh da tac dong bat loi den san xuat va doi song nhan dan. Chat luong dich vu y te, van hoa, giao duc chua dap ung yeu cau. Tai nan giao thong con nhieu. Moi truong sinh thai nhieu noi bi xuong cap nghiem trong...

Phat huy nhung thang loi trong viec thuc hien ke hoach 5 nam 2001 - 2005, trong 5 nam toi can day nhanh toc do tang truong kinh te, nang cao hieu qua va tinh ben vung cua su phat trien; cai thien ro ret doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, tao nen tang de day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va phat trien kinh te tri thuc, dua nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai vao nam 2020; giu vung on dinh chinh tri va trat tu, an toan xa hoi; bao ve vung chac doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho va an ninh quoc gia; tiep tuc cung co va mo rong cac quan he doi ngoai, nang cao vi the cua Viet Nam trong khu vuc va tren truong quoc te.

Tren co so bao cao cua Chinh phu, cac co quan huu quan va Bao cao tham tra cua cac co quan cua Quoc hoi, Quoc hoi da thao luan, phan tich toan dien nhung thuan loi, kho khan trong qua trinh thuc hien ke hoach 5 nam 2001 - 2005; quyet dinh nhung van de trong tam ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010, ket hop voi danh gia ket qua thuc hien nhiem vu nam 2005, viec trien khai nhiem vu nam 2006 va phe chuan quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004.

Tiep tuc doi moi, cai tien quy trinh xay dung luat, tai ky hop nay Quoc hoi da thong qua 10 du an luat va 3 Nghi quyet co chua quy pham phap luat, do la: Luat bao hiem xa hoi; Luat kinh doanh bat dong san; Luat hang khong dan dung Viet Nam; Luat cong nghe thong tin; Luat dien anh; Luat luat su; Luat phong, chong nhiem vi-rut gay ra hoi chung suy giam mien dich mac phai o nguoi (HIV/AIDS); Luat tieu chuan va quy chuan ky thuat; Luat tro giup phap ly; Luat chung khoan; Nghi quyet ve du an, cong trinh quan trong quoc gia trinh Quoc hoi quyet dinh chu truong dau tu; Nghi quyet ve ke hoach su dung dat 5 nam 2006 - 2010 va Nghi quyet ve phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 cua ca nuoc. Quoc hoi cung da thao luan, cho y kien ve 13 du an luat khac de chuan bi trinh Quoc hoi xem xet, thong qua tai ky hop sau. Cac dao luat duoc Quoc hoi thong qua tai ky hop nay nham tiep tuc hoan thien he thong phap luat cua Nha nuoc, dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi va hoi nhap kinh te quoc te.

Xay dung va ban hanh cac dao luat la quan trong, song dieu ma cu tri va nhan dan quan tam, co y nghia quyet dinh nhat la viec dua cac dao luat thuc thi vao cuoc song. Vi le do, Quoc hoi de nghi Chinh phu, cac co quan huu quan khan truong ban hanh cac van ban huong dan thi hanh; cac co quan, to chuc trong pham vi chuc nang, nhiem vu va quyen han cua minh, neu cao tinh than trach nhiem trong viec chap hanh nghiem chinh phap luat va day manh cong tac tuyen truyen, pho bien phap luat trong can bo, cong chuc va nhan dan.

Tai ky hop nay, Quoc hoi da tien hanh giam sat chuyen de "Ve viec thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat theo Luat dat dai". Dat dai la linh vuc da va dang co nhieu buc xuc, khieu kien trong nhan dan, duoc cu tri va cac vi dai bieu Quoc hoi dac biet quan tam. Qua xem xet Bao cao cua Chinh phu va Bao cao giam sat cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Quoc hoi da thao luan, phan tich sau sac, danh gia ve nhung ket qua dat duoc, nhung khuyet diem ton tai trong cong tac quy hoach, ke hoach va thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat; ve nhung tieu cuc, tham nhung trong quan ly dat, nhung vuong mac trong qua trinh thuc hien phap luat ve dat dai; nguyen nhan, giai phap nham doi moi va nang cao chat luong cong tac quan ly dat dai noi chung va cong tac quy hoach, ke hoach su dung dat noi rieng; dong thoi de ra nhung giai phap cu the de khac phuc.

Cung tai ky hop nay, Quoc hoi da xem xet Bao cao ket qua giam sat cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve viec cac co quan tien hanh to tung o quan, huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh thuc hien tham quyen moi theo quy dinh cua Bo luat to tung hinh su va Bo luat to tung dan su; nghe Bao cao ket qua giam sat chuyen de cua uy ban Quoc phong va an ninh ve tinh hinh thuc hien Phap lenh dan quan tu ve va Phap lenh ve luc luong du bi dong vien; nghe Bao cao ket qua giam sat cua Uy ban ve cac van de xa hoi ve tinh hinh thuc hien phap luat dan so, nguoi cao tuoi va nguoi tan tat; xem xet Bao cao cong tac cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Hoi dong Dan toc, cac uy ban cua Quoc hoi; cua Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao.

Quoc hoi da nghe Bao cao cua Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam ve tong hop y kien, kien nghi cua cu tri ca nuoc gui den Quoc hoi, Chinh phu va cac co quan huu quan. Quoc hoi hoan nghenh cac y kien, kien nghi cua cu tri ca nuoc, coi day la su dong gop quy bau, thiet thuc, the hien tam huyet cua cu tri doi voi su nghiep doi moi va phat trien dat nuoc.

Quoc hoi cung da danh thoi gian nghe 12 vi Bo truong va Thu tuong Chinh phu bao cao ket qua giai quyet kien nghi cua cu tri va tra loi chat van cua dai bieu Quoc hoi. Voi tinh than doi moi, hoat dong chat van va tra loi chat van tai ky hop nay tiep tuc duoc cai tien. Viec gan ket giua hoat dong chat van cua dai bieu Quoc hoi voi hoat dong giam sat chuyen de va cac bao cao chung; khong trinh bay cac van ban tra loi chat van duoc chuan bi truoc de tang thoi gian doi thoai truc tiep; tranh luan, lam ro tung van de giua thanh vien Chinh phu voi cac vi dai bieu Quoc hoi; tang so luong thanh vien Chinh phu tra loi chat van da gop phan nang cao hieu qua cua hoat dong chat van va giam sat. Nhin chung, cac vi dai bieu Quoc hoi da phat huy tot vai tro dai bieu cua minh, the hien trach nhiem cao doi voi dat nuoc, doi voi cu tri, tap trung vao cac van de buc xuc, noi com duoc du luan nhan dan ca nuoc quan tam trong thoi gian vua qua. Cac vi tra loi chat van da the hien trach nhiem truoc nhung van de ma dai bieu Quoc hoi neu ra, thang than nhan nhung yeu kem, khuyet diem cua nganh minh, thay ro trach nhiem cua ca nhan va dua ra nhung giai phap khac phuc. Qua hoat dong chat van va tra loi chat van, nhieu van de da duoc lam ro. Quoc hoi da yeu cau Chinh phu chi dao cac Bo, nganh to chuc thuc hien tot cac giai phap da neu, khac phuc nhung yeu kem trong linh vuc cong tac cua tung Bo, nganh de khong ngung hoan thien bo may nha nuoc, thuc hien tot hon chuc nang, nhiem vu duoc giao; dap ung nguyen vong chinh dang va long mong doi cua cu tri.

Trong thoi gian toi, Quoc hoi can tang cuong hoat dong chat van giua hai ky hop Quoc hoi de hoat dong chat van tro thanh mot trong nhung hoat dong thuong xuyen, mot hinh thuc giam sat truc tiep va huu hieu doi voi bo may Nha nuoc, dong thoi giai quyet kip thoi cac van de do cuoc song dat ra.

The theo nguyen vong cua cac vi lanh dao cap cao cua Nha nuoc: Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu, Chu tich Quoc hoi mong muon ban giao chuc vu cho nhung nguoi ke nhiem ngay tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI. Quoc hoi da phe chuan viec mien nhiem va tien hanh bau moi cac chuc danh Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu, Chu tich Quoc hoi; phe chuan de nghi cua Thu tuong Chinh phu ve viec mien nhiem va bo nhiem chuc vu Pho Thu tuong va Bo truong cua mot so Bo; bau Tong kiem toan nha nuoc. Voi tinh than trach nhiem truoc Dang, truoc nhan dan cung voi viec tiep tuc doi moi cach thuc xem xet, quyet dinh nhan su tai ky hop nay, cac vi dai bieu Quoc hoi da phat huy tinh than dan chu, lua chon nguoi co du pham chat dao duc, co trinh do, nang luc bau vao chuc danh quan trong cua bo may nha nuoc voi su nhat tri cao. Ket qua nay la su tiep tuc tien trinh doi moi to chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc; la mot buoc chuyen giao cac the he can bo, bao dam tinh lien tuc, ke thua va phat trien vi su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Quoc hoi ghi nhan nhung loi tam huyet ma cac vi lanh dao cap cao cua Nha nuoc trinh bay truoc Quoc hoi khi nhan trong trach duoc Dang, Nha nuoc va nhan dan giao pho. Quoc hoi tin tuong rang, tren cuong vi cong tac moi cua minh, cac vi lanh dao se no luc phan dau hoan thanh tot nhiem vu, xung dang voi su tin cay cua Quoc hoi va nhan dan.

Thay mat nhan dan ca nuoc, Quoc hoi tran trong va danh gia cao nhung cong hien cho dat nuoc, cho su nghiep cach mang cua cac dong chi Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An va cac dong chi lanh dao khac. Chung ta kinh chuc cac dong chi luon manh khoe, tiep tuc dong gop kha nang va kinh nghiem phong phu cua minh cho su nghiep cach mang cua nhan dan ta trong giai doan moi.

Ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI la mot su kien chinh tri quan trong cua dat nuoc ta, dien ra tiep sau Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang. Quoc hoi khang dinh quyet tam doan ket mot long, cung voi toan Dang, toan dan va toan quan phan dau thuc hien thang loi Nghi quyet cua Dai hoi ngay tu nam 2006, tiep tuc dua dat nuoc di len trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Quoc hoi de nghi Chinh phu, lanh dao cac nganh, cac cap, cac dia phuong tiep tuc nang cao hieu qua chi dao, dieu hanh, to chuc thuc hien tot nhiem vu nam 2006; khac phuc te quan lieu, lang phi, tham nhung. Sau ky hop nay, cac vi dai bieu Quoc hoi bao cao ket qua ky hop voi cu tri, tich cuc thuc hien nhiem vu cua dai bieu Quoc hoi, gop phan lam cho Nha nuoc ta gan bo chat che voi nhan dan, thuc su la Nha nuoc cua dan, do dan va vi dan.

Ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da thanh cong tot dep. Nhan dip nay, Quoc hoi nhiet liet hoan nghenh va cam on su dong gop tich cuc cua cu tri ca nuoc, cac vi lao thanh cach mang; cua Chinh phu, cac nganh, cac cap; cua cac vi dai bieu Quoc hoi va co quan cua Quoc hoi; cac co quan phuc vu da gop phan quan trong vao thanh cong cua ky hop. Xin cam on cac vi dai dien doan ngoai giao, cac to chuc quoc te da den du ky hop; cam on cac co quan thong tan, bao chi trong nuoc va nuoc ngoai da theo doi va dua tin ve ky hop.

Quoc hoi keu goi dong bao va chien si ca nuoc, kieu bao ta o nuoc ngoai tang cuong doan ket, thong nhat tu tuong va hanh dong, quyet tam thuc hien thang loi nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang va cac Nghi quyet cua Quoc hoi, trong tam la phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010.

Voi niem tin tuong va phan khoi truoc ket qua cua ky hop, toi xin tuyen bo be mac ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI.

Xin tran trong cam on!

Theo Nhan dan

Viet Bao
Comment :Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Speech closing the 9th session of the Xth National Assembly Chairman of the National Assembly
Vietnam Nguyen Phu Trong, the National Assembly Standing Committee, the land use plan, the National Assembly President, Congressman, reporting results, the committee, the National Assembly, speeches, the modernize session, perform, people, position, things
Word Presenting closing session 9, National Assembly of the National Assembly Chairman Nguyen Phu Trong.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0