Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

Thuc hanh day du va thuc chat chuc nang, nhiem vu va quyen han cua Quoc hoi, cac co quan cua Quoc hoi va cac vi dai bieu Quoc hoi da duoc phap luat quy dinh cung chinh la thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi, hai mat do dien ra cung mot luc, khong tach roi nhau.

> Bai 1: Dang lanh dao
> Bai 2: Dan lam chu

Khai mac ky hop Quoc hoi
Khai mac ky hop thu 11 Quoc hoi khoa XI
Phap luat da quy dinh kha day du cac quyen va nghia vu cua cong dan, cua cac co quan quyen luc va cong chuc nha nuoc. Cai yeu nhat cua chung ta hien nay la o khau thuc hanh, thuc hanh tot quyen han va nhiem vu cua DBQH cung chinh la thuc hanh tot dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi, va nguoc lai.

Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi vua rat thoi su va thiet thuc, vua rat nhay cam va he trong. Day cung la mot nguyen nhan cua nhung tien bo, dong thoi cung la mot nguyen nhan cua nhung han che trong to chuc va hoat dong cua Quoc hoi hien nay. Dieu do the hien ro nhat o cho chung ta chua thuc hanh that tot nhiem vu va quyen han duoc giao.

Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi luon gan bo huu co voi viec doi moi noi dung va phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc noi chung va doi voi Quoc hoi noi rieng; dong thoi cung gan bo huu co voi viec doi moi to chuc va hoat dong cua Quoc hoi cung voi cac co quan hanh phap va tu phap.

Vai tro cua nguoi Dai bieu - Dang vien

Khi toi con duong chuc, mot vi khach trong doan ngoai giao neu mot cau hoi rat thu vi. Ong ta noi rang, theo ong ta biet thi Quoc hoi Viet Nam chi do mot dang duy nhat lanh dao, do la Dang Cong san Viet Nam. The thi tai sao cac dai bieu la dang vien cua Dang lai phat bieu nhieu y kien khac nhau nhu the? Lai giam sat va chat van Chinh phu nhieu nhu the? Ve van de nay ong ta rat kho phan biet su khac nhau giua Quoc hoi Viet Nam do mot dang lanh dao voi Quoc hoi o cac nuoc co nhieu dang tham chinh, ong ta de nghi giup ong ta hieu ro them ve van de nay?

Toi thua lai voi ong ta rang: Thua quy ngai kinh men, truoc het toi xin cam on va hoan nghenh ngai da quan tam va neu mot cau hoi rat tinh te va thang than. Chac ngai da biet, Dieu 4 Hien phap nuoc CHXHCNVN da khang dinh vai tro lanh dao cua Dang CSVN, Dang la luc luong chinh tri lanh dao Nha nuoc va xa hoi, song Dang khong lam thay cong viec cua Nha nuoc. Cac to chuc va dang vien cua Dang phai hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat. Dang vien cua Dang phai chap hanh nghi quyet cua Dang. Song dang vien la dai bieu Quoc hoi cung phai chap hanh phap luat nha nuoc, cung phai lam nhiem vu cua dai bieu, cung phai phan anh va quyet dinh the theo y chi va nguyen vong cua cu tri va nhan dan ca nuoc, cung phai giam sat va chat van chinh phu theo luat dinh, do la nguyen tac ma phap luat Nha nuoc da quy dinh.

Nguoi dang vien la dai bieu Quoc hoi phai chap hanh ca hai nguyen tac nay, khong duoc bo mot nguyen tac nao ca, chinh vi the ma co nhieu y kien khac nhau trong thao luan cung nhu trong giam sat va chat van. Neu dai bieu Quoc hoi la dang vien cua Dang Cong san Viet Nam, Dang duy nhat lanh dao Nha nuoc, khong thao luan cac du an cua Chinh phu, khong giam sat va chat van Chinh phu nhu cac dai bieu la dang vien cua dang cam quyen o phan lon Quoc hoi cac nuoc co nhieu dang tham chinh, thi se khong con hien tuong nhieu y kien khac nhau tai Quoc hoi nhu the nua. Do chinh la dieu lam ngai kho hieu.

Nghe toi trinh bay nhu vay ong ta cam on, song hoi nhun vai, to y van con kho hieu!

Ong ta to y van con kho hieu cung la dieu co the hieu duoc. Boi vi o cac nuoc theo che do da dang thi noi chung dai bieu la dang vien cua dang nao thi phai phat bieu theo quan diem cua dang do. Dai bieu la dang vien cua dang cam quyen noi chung bao gio cung tan thanh voi chu truong trong du an cua Chinh phu trinh Quoc hoi; thuong chi co dai bieu la dang vien cua cac dang khong cam quyen, nhat la dang doi lap, khi co co so va can thiet moi lap luan de phan bac du an cua Chinh phu, moi giam sat va chat van Chinh phu, de tu do ma phat huy thanh the, tranh thu su ung ho cua cu tri va gianh loi the ve cho dang minh. Co le vi the ma ong nguoi nuoc ngoai do van con to ve kho hieu?

Do la chuyen ban khoan cua ong nguoi nuoc ngoai, con chung ta thi sao? Phai chang chinh chung ta cung con khong it ban khoan? Cung co van de con chua duoc ro rang lam, chua duoc yen tam lam?

Nhin lai cac khoa Quoc hoi vua qua, chung ta thay rang, khi Quoc hoi xem xet cac du an, khi giam sat va chat van Chinh phu, da co rat nhieu dai bieu tham gia phat bieu va tranh luan, song van con co nhung han che nhat dinh nao do? Co mot hien tuong de dang nhan thay la, nhieu can bo trung cao cap cua Dang va Nha nuoc it phat bieu y kien tai hoi truong, it tranh luan, it chat van, nhat la nhung van de Ban chap hanh Trung uong Dang va Bo Chinh tri da co chu truong lanh dao.

Nhan thuc ve nguyen tac

Dieu do lieu co phan nao anh huong khong tich cuc toi tinh sinh dong trong phien hop cua Quoc hoi va toi chat luong hoat dong cua Quoc hoi hay khong? Vi sao lai co hien tuong do? Chac la do nhieu nguyen nhan, o day toi chi xin duoc de cap toi mot nhan thuc cu the can duoc lam ro hon, do la nhan thuc ve nguyen tac tap trung dan chu va ve phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc noi chung, doi voi Quoc hoi noi rieng. Nhan thuc dung ve nguyen tac va phuong thuc neu tren se co anh huong rat lon den viec thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi.

Cau hoi dat ra cua mot so vi dai bieu Quoc hoi la, khi y kien cua dai bieu Quoc hoi noi chung, dai bieu Quoc hoi la dang vien cua Dang noi rieng, khac voi mot vai van de cu the trong du an cua Chinh phu, cua Uy ban thuong vu Quoc hoi trinh Quoc hoi, thi cac vi dai bieu Quoc hoi do phat bieu nhu the nao? Vi day la nhung du an the hien chu truong lanh dao cua Dang? Dai bieu Quoc hoi la dang vien cua Dang co quyen phap bieu y kien cua cu tri gui gam cung nhu y kien rieng cua minh khong? Co y kien khac thi co phai la khong ung ho hay la khong tuan thu su lanh dao cua Dang khong? Co phai la gay kho khan hay khong ung ho Chinh phu khong? Va dai bieu Quoc hoi la dang vien cua Dang, neu phat bieu y kien khac voi mot vai noi dung cu the trong chu truong lanh dao ban dau cua Dang the hien trong du an cua Chinh phu va Uy ban thuong vu Quoc hoi trinh Quoc hoi thi co bi coi la vi pham nguyen tac tap trung dan chu trong Dang khong?

Do la mot van de rat cu the, rat thoi su va cung rat he trong. Chung ta hay nhin thang vao su that de xem thuc tien da dien ra nhu the nao?

Nhin lai cac khoa Quoc hoi vua qua, chung ta thay ngay rang, nhieu dai bieu Quoc hoi, ke ca dai bieu Quoc hoi la dang vien va la can bo cao trung cap cua Dang, da rat thang than phat bieu phan anh y kien cua cu tri va nhan dan cung nhu y kien doc lap cua chinh minh khi xem xet cac du an (ke ca du an ve nhan su) cua Chinh phu, cua Uy ban thuong vu Quoc hoi trinh Quoc hoi. Trong nhung y kien do co mot so y kien khac voi mot vai van de cu the trong chu truong lanh dao ban dau cua Ban Chap hanh Trung uong va Bo chinh tri.

Nhieu dai bieu Quoc hoi nhan thuc dung dan rang, Quoc hoi la co quan quyen luc nha nuoc cao nhat cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, la co quan dai bieu cao nhat cua nhan dan, dai dien cho y chi va nguyen vong cua nhan dan, dai bieu Quoc hoi co trach nhiem phan anh, phan tich va quyet dinh the theo y chi va nguyen vong cua cu tri, gop phan lam cho chu truong cua Dang duoc hoan thien hon, du an cua Chinh phu duoc sat hop voi cuoc song hon, va cuoi cung la lam cho y Dang, long Dan la mot. Y Dang long Dan la mot thi kho khan nao chung ta cung vuot qua, ke thu nao chung ta cung danh thang. Day la van de co y nghia song con cua Dang va Nha nuoc ta.

Loi ich cua thao luan

Co mot thuc te la, khi Dang ban va de ra chu truong de lanh dao Nha nuoc va xa hoi thi noi chung Dang chua co dieu kien lang nghe y kien cua Quoc hoi, co quan dai bieu cao nhat cua nhan dan, trong do co nhieu dang vien va nhieu can bo trung cao cap cua Dang chua duoc tham gia y kien ve chu truong lanh dao ban dau do. (Thong thuong, it nhat cung co khoang tu 75% den 87% dai bieu la dang vien chua duoc tham gia y kien ve chu truong lanh dao ban dau do cua Dang).

Chinh vi vay, khi Quoc hoi xem xet, thong qua cac du an cua Chinh phu trinh Quoc hoi, Dang va Chinh phu can khuyen khich cac dai bieu Quoc hoi, ca dang vien va khong dang vien, thao luan sau sac, lam sang to them, cu the hoa them, gop phan hoan thien them chu truong chinh sach cua Dang the hien trong du an cua Chinh phu. Y kien cua dai bieu Quoc hoi la phan anh va dai dien cho y kien cua cu tri va nhan dan, Dang va Chinh phu can tran trong lang nghe va tiep thu nhung y kien dung dan, giai trinh thuyet phuc lai nhung van de can thiet, dang vien la dai bieu Quoc hoi phai chap hanh su giai trinh do cua Dang, do chinh la chap hanh dung nguyen tac tap trung dan chu cua Dang trong hoat dong cua Quoc hoi, cuoi cung dan toi y Dang, long Dan la mot, khong the la hai, khong co ly do gi la hai duoc, la hai la xa la voi ban chat chinh tri cua Dang va Nha nuoc ta, la hai thi chu truong do cua Dang se khong duoc long Dan, som muon cung se bi that bai.

Khi nhieu dai bieu Quoc hoi nghi va lam nhu vay thi Dang va Chinh phu da xu su nhu the nao? Thuc tien vua qua cho thay Dang va Chinh phu da rat ton trong chuc nang, nhiem vu va quyen han cua Quoc hoi, cua cac vi dai bieu Quoc hoi, tran trong lang nghe va tiep thu nhung y kien dung dan cua cac vi dai bieu Quoc hoi, giai trinh thuyet phuc lai nhung van de can thiet, nang cao chat luong du an truoc khi Quoc hoi bieu quyet thong qua.

Lam nhu vay Dang ta vua thuc hien duoc vai tro lanh dao nhu Hien phap quy dinh, vua phat huy dan chu trong hoat dong Nha nuoc, trong hoat dong Quoc hoi, tap trung duoc tri tue cua dai bieu Quoc hoi, ton trong va phat huy vai tro cua Nha nuoc, cua Quoc hoi, Dang khong lam thay Nha nuoc, khong lam thay Quoc hoi, khong bien cac to chuc do thanh hinh thuc, the che may moc, thu dong thua hanh, tranh duoc nguy co chu quan, ap dat su lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi.

Tuy con khong it ban khoan va han che nhat dinh, song chung ta da va dang lam nhu vay qua nhieu khoa roi. Thoi gian dau cung co khong it y kien cho rang, nuoc ta chi co mot Dang duy nhat lanh dao thi tai sao lai dat ra van de giam sat va chat van, tai sao dai bieu la dang vien cua Dang lai phat bieu y kien khac voi chu truong lanh dao ban dau cua Dang the hien trong du an cua Chinh phu?

Nhung cang ngay cang thay chu truong phat huy dan chu cua Dang trong hoat dong cua Quoc hoi nhu vua qua la rat dung dan. Viec cong khai hoa phien hop chat van va tra loi chat van tai moi ky hop Quoc hoi da khich le tinh than trach nhiem va tinh tich cuc cua moi dai bieu Quoc hoi cung nhu nhung vi giu cac chuc vu do Quoc hoi bau hoac phe chuan; gan bo Quoc hoi, dai bieu Quoc hoi, Thu tuong va Bo truong voi cu tri va nhan dan ca nuoc.

Chap hanh xuoi chieu la thieu trach nhiem

Thuc tien do khang dinh su lanh manh cua he thong chinh tri va su dung dan cua chu truong phat huy dan chu trong hoat dong cua Nha nuoc, cua Quoc hoi. Viec lam vua qua chac chan se ngay cang tot hon neu chung ta tao duoc su thong nhat cao hon trong nhan thuc va hanh dong. Do la cach hieu dung va lam dung cua Dang, Chinh phu va cua Quoc hoi chung ta; vua bao dam su lanh dao cua Dang mot cach dung dan; vua ung ho Chinh phu mot cach co trach nhiem; vua ngay cang nang cao duoc vai tro thuc chat cua Quoc hoi, tung buoc giam tinh hinh thuc; gop phan thiet thuc de moi thanh vien trong he thong chinh tri ngay cang lam tot hon chuc nang, nhiem vu va quyen han duoc giao.

Khong suy nghi sau sac de dong gop y kien mot cach chu dong va tich cuc, chi chap hanh mot cach may moc xuoi chieu la thieu trach nhiem, khong lam tron nghia vu cua nguoi dang vien va nguoi dai bieu nhan dan. Vi suy cho cung thi van de quan trong nhat la chu truong lanh dao cua Dang duoc the che hoa bang phap luat co phu hop voi quy luat khach quan khong? Co sat hop voi cuoc song va phu hop voi long Dan khong? Co tao duoc su thong nhat cao trong nhan thuc va viec lam trong he thong chinh tri, trong nhan dan khong? Tom lai la, phap luat co kha thi khong? Co di vao cuoc song duoc khong? Co mang lai loi ich dich thuc cho nhan dan va Nha nuoc khong?

Dang vien la dai bieu Quoc hoi co y kien dong gop voi Dang va Chinh phu nhu neu tren day la rat can thiet, vua la quyen, vua la nghia vu; vua chap hanh dung nguyen tac tap trung dan chu cua Dang trong hoat dong Quoc hoi, vua chap hanh dung phap luat cua Nha nuoc, nhu vay la co trach nhiem cao voi Dang, voi Chinh phu, voi nhan dan.

Doi voi nhung nghi quyet, chi thi va ket luan cua Dang la nhung chu truong lanh dao ban dau cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi noi chung, doi voi Quoc hoi noi rieng, duoc the hien trong cac du an cua Chinh phu, cua Uy ban thuong vu Quoc hoi trinh Quoc hoi, Dang khuyen khich cac dai bieu Quoc hoi, ke ca dai bieu Quoc hoi la dang vien cua Dang, quan triet sau sac, van dung sang tao, phat bieu nhieu y kien dong gop, lam sang to them nhung van de cu the.

Lam nhu vay, dang vien la dai bieu Quoc hoi da thuc hien dung nhiem vu cua dai bieu theo quy dinh cua phap luat. Dang va Chinh phu tran trong lang nghe, tiep thu nhung y kien dung dan cua dai bieu Quoc hoi va giai trinh thuyet phuc lai nhung van de can thiet. Lam nhu vay, Quoc hoi vua bao dam su lanh dao cua Dang va ung ho Chinh phu mot cach dung dan, voi trach nhiem cao nhat truoc cu tri va nhan dan ca nuoc, vua khac phuc dan tinh hinh thuc, ngay cang thuc hien day du va thuc chat hon chuc nang, nhiem vu va quyen han cua Quoc hoi ma phap luat da quy dinh.

Suy cho cung, su lanh dao cua Dang quan trong nhat la bao dam de cac thiet che co ban cua he thong chinh tri van hanh voi hieu luc va hieu qua cao nhat theo dinh huong cua Dang. Dang khong lam thay chuc nang cua cac thanh vien trong he thong chinh tri. Vi vay, cac dai bieu Quoc hoi, ke ca dai bieu la dang vien va can bo cao trung cap cua Dang, can phat huy tinh chu dong sang tao, manh dan phat bieu thang than nhung y kien cua cu tri va nhan dan, cung nhu nhung suy nghi doc lap cua chinh minh, voi tinh than trach nhiem va xay dung khi Quoc hoi xem xet thong qua cac du an cua Chinh phu, cua Uy ban thuong vu Quoc hoi trinh Quoc hoi.

Thong nhat cao nhung can thuc chat

Tro lai cau hoi cua mot vi khach nguoi nuoc ngoai nhu tren da neu, neu Quoc hoi Viet Nam chung ta, Quoc hoi chi co mot dang tham chinh, lai hoat dong nhu Quoc hoi o phan lon cac nuoc co nhieu dang tham chinh thi ket qua se nhu the nao? Chung ta de dang nhan thay ngay rang, cac du an cua Chinh phu trinh ra Quoc hoi se chi co mot so it dai bieu Quoc hoi khong phai la dang vien cua Dang phat bieu y kien, va khi Quoc hoi bieu quyet thi cac du an ma Chinh phu da trinh, mac du it hoac khong duoc sua doi, bo sung, nang cao, cung deu duoc thong qua voi ty le phieu rat cao (co the khoang tren duoi 80% - 90%), trong khi con nhieu dai bieu Quoc hoi la dang vien cua Dang chua duoc tham gia y kien, con khong it ban khoan, nhung khong duoc phat bieu.

Su thong nhat cao do co dung thuc chat khong? Quoc hoi sinh hoat nhu vay co hinh thuc khong? Dai bieu Quoc hoi la dang vien cua Dang ta co dai bieu cho loi ich cua cac tang lop nhan dan trong xa hoi khong? Cac dong chi do se phan anh y chi va nguyen vong cua cac tang lop nhan dan, cua cac nhom loi ich cu the khac nhau vao co hoi nao? Chat luong cac du an duoc thong qua theo cach nay tot hon hay kem hon cach ma chung ta da lam va dang lam? Quoc hoi hoat dong khong thuc chat thi duoc long Dan hay mat long Dan? Co phai cai gi khong thuc chat thi noi chung cung se dan den su thoai hoa, bien chat va suy vong khong? vv…

Nhat dinh chung ta se chon cach lam thuc chat hon, cho ket qua lam viec tot hon. Do la cach, la phuong thuc ma chung ta da lam va dang lam, song can rut kinh nghiem de lam ngay mot tot hon. Day la mot dac biet rat lon cua he thong chinh tri nuoc ta chi do mot Dang duy nhat lanh dao, mot Dang lanh dao ma thuc hanh dan chu. Lam nhu chung ta da lam va dang lam la dam bao thuc hanh dan chu mot cach thuc chat trong hoat dong Quoc hoi do mot Dang duy nhat lanh dao.

Dan chu la muc tieu va dong luc

Mot Dang duy nhat lanh dao he thong chinh tri ma hieu va lam nhu chung ta da lam, dang lam va se lam ngay cang mot tot hon la thuc hanh dan chu thuc su., van de song con cua Dang va Nha Nuoc ta. Thuc hanh dan chu bao gio cung phai gan bo huu co voi giu nguyen ky luat trong Dang, tang cuong phap che trong he thong Nha nuoc va dan chu cang cao thi ky cuong phep nuoc cung phai cang cao.

Khi Quoc hoi thao luan cac du an (ca du an dan su) cua Chinh phu va cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, khi thuc hien chuc nang giam sat, chat van, khi bo phieu tin nhiem chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan… moi vi dai bieu Quoc hoi luon co y thuc giu vung va tuan thu su lanh dao cua Dang, phoi hop chat che va ung ho Chinh phu voi tinh than va trach nhiem cao nhat truoc nhan dan chu dong va sang tao, khong thu dong y lai, khong xuoi chieu kieu "nghi gat” vua chap hanh nghiem phap luat cua nha nuoc, thuc hien tot chuc nang, nhiem vu va quyen han duoc giao, nham gop phan xay dung cac bo nganh va Chinh phu manh len, xay dung cac co quan tu phap manh len, va qua do ma Quoc hoi manh len, toan bo thiet che Nha nuoc manh len va nhu vay Dang ta cung manh len, tat ca vi muc tieu “dan giau nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh”.

Dan chu la khat vong cua con nguoi. Dan chu vua la muc tieu, vua la dong luc phat trien cua xa hoi. Thuc hanh dan chu ngay mot tot hon trong hoat dong Quoc hoi thi hoat dong cua Quoc hoi ngay cang nang cao hieu luc, hieu qua va thuc chat hon, ngay cang giam bot tinh hinh thuc; Quoc hoi se cang ngay thuc hien tot hon chuc nang, nhiem vu va quyen han duoc giao.

Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi luon gan bo huu co voi doi moi noi dung, nguyen tac va phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi, gan bo huu co voi doi moi to chuc va hoat dong cua Quoc hoi va cac co quan hanh phap, tu phap, trong do doi moi su lanh dao cua Dang la khau co y nghia can ban, bao trum va quyet dinh.

Nguyen Van An (Nguyen Chu tich Quoc hoi)

Viet Bao
Comment :Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Lesson 3 - The practice of democracy in the activities of the National Assembly
Vietnam, the National Assembly Standing Committee, the principle of centralized democracy, parliament, party leaders, Political Systems, the National Assembly, the government, the leadership, to do so, members, activities, practices and projects, we, processing
Full Practice and actually functions, duties and powers of the National Assembly, the offices of the National Assembly and National Assembly deputies law was also the practice of democracy in the operation of Parliament, both sides took place at the same ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bài 3- Thực hành dân chủ trong hoạt động của Quốc hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bài 3- Thực hành dân chủ trong hoạt động của Quốc hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bai 3 Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doi noi trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doi noi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0