5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007

5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007

Pho Thu tuong, Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem tra loi phong van TTXVN ve danh gia thanh tuu noi bat cua ngoai giao Viet Nam trong nam 2007 va phuong huong hoat dong cua nganh trong nam 2008.

Viet Nam 2007, thanh vien cua WTO va Hoi dong Bao an LHQ, noi hap dan dau tu nuoc ngoai, diem den an toan cua the gioi... (anh: wto.org; un.org; hochiminh.gov.vn; saigontourist.com)

Viet Nam 2007, thanh vien cua WTO va Hoi dong Bao an LHQ, noi hap dan dau tu nuoc ngoai, diem den an toan cua the gioi... (anh: wto.org; un.org; hochiminh.gov.vn; saigontourist.com)


Xin dong chi cho biet nhung thanh tuu noi bat cua ngoai giao Viet Nam trong nam 2007 va phuong huong hoat dong cua nganh trong nam 2008?

Nam 2007 de lai trong moi nguoi dan Viet Nam niem phan khoi va tu hao ve nhung buoc tien quan trong cua dat nuoc tren con duong phat trien kinh te-xa hoi va hoi nhap quoc te. Duoi su chi dao dung dan, kip thoi va tham gia truc tiep cua Lanh dao Dang, Nha nuoc, Chinh phu va Quoc hoi, phat huy vi the moi cua dat nuoc va tren nen tang nhung thang loi cua nam 2006, cong tac doi ngoai da tiep tuc duoc trien khai mot cach toan dien va dat duoc duoc nhieu thanh tuu quan trong, dong gop xung dang vao nhung thang loi chung cua dat nuoc.

Thanh tuu truoc het la chung ta da dua khuon kho quan he huu nghi va hop tac voi cac nuoc, nhat la cac doi tac quan trong di vao chieu sau, len tam cao moi va mo ra nhieu co hoi hop tac voi cac doi tac tiem nang khac. Doi ngoai da gop phan bao ve vung chac chu quyen, an ninh va toan ven lanh tho cua dat nuoc, dau tranh co hieu qua chong moi am muu can thiep, chong pha To quoc Viet Nam XHCN.

Thu hai, cong tac ngoai giao phuc vu kinh te duoc thuc day manh me, gop phan quan trong vao viec dat ky luc ve thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI), vien tro phat trien (ODA), thuong mai, du lich, lao dong va kieu hoi... mo ra nhung co hoi phat trien kinh te nuoc ta trong nhung nam toi.

Thu ba, hoat dong ngoai giao da phuong tiep tuc duoc trien khai tich cuc, noi bat trong nam qua la viec Viet Nam duoc bau vao vi tri Uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an Lien Hop quoc nhiem ky 2008-2009 voi so phieu rat cao.

Thu tu, cong tac bao ho cong dan va van dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai tiep tuc thu duoc nhung ket qua quan trong qua nhung chinh sach va bien phap cu the nhu Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec mien thi thuc cho nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai; bao ve cac quyen loi chinh dang cua cong dong nguoi Viet, loi ich cua doanh nghiep, doanh nhan, lao dong, cong dan Viet Nam o nuoc ngoai; ho tro cuu nan ba con ngu dan ta bi thien tai, bao lut...

Thu nam, cong tac thong tin tuyen truyen va van hoa doi ngoai tiep tuc doi moi, phat huy tinh chu dong, sang tao, quang ba hinh anh dat nuoc Viet Nam nang dong, doi moi, than thien, thuy chung va la mot diem den an toan cua the gioi.

Yeu cau dat ra hien nay va trong nhung nam toi la can tiep tuc doi moi tu duy, quan triet sau sac noi dung, nhiem vu cua duong loi, chinh sach ma Dai hoi X cua Dang de ra; tang cuong tinh chu dong, sang tao va hieu qua trong hoat dong doi ngoai; ket hop chat che giua chinh tri, kinh te va van hoa; phoi hop chat che doi ngoai voi cac linh vuc khac nhu quoc phong, an ninh, ngoai giao nhan dan... de tao ra suc manh tong hop, thuc hien thang loi cong cuoc doi moi, cong nghiep hoa va hien dai hoa dat nuoc. Tren co so do, hoat dong doi ngoai thoi gian toi se tap trung vao mot so huong chinh sau:

Mot la, tiep tuc cung co, hoan thien va nang cao khuon kho quan he hop tac voi cac nuoc; phat huy vai tro Uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an Lien Hop quoc; tham gia tich cuc hon nua trong cac dien dan da phuong o khu vuc va tren the gioi; chu dong tham gia giai quyet cac van de toan cau, nham nang cao vai tro va vi the cua Viet Nam.

Hai la, day manh cong tac ngoai giao phuc vu kinh te; trien khai manh me Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa X ve viec dua nen kinh te nuoc ta phat trien nhanh va ben vung; thuc day hop tac da chieu tren cac linh vuc van hoa, giao duc, khoa hoc - cong nghe...

Ba la, tap trung hoan thanh viec phan gioi, cam moc voi cac nuoc lang gieng trong nam 2008; kip thoi giai quyet cac van de nay sinh ve bien gioi lanh tho tren bo cung nhu tren bien voi cac nuoc, gop phan vao viec tao moi truong thuan loi cho phat trien va bao ve vung chac chu quyen, toan ven lanh tho cua dat nuoc.

Bon la, tiep tuc day manh viec thuc hien Nghi quyet cua Bo Chinh tri va Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai trong giai doan moi; tang cuong cong tac bao ho cong dan, tao dieu kien thuan loi cho kieu bao hoi nhap thanh cong vao doi song nuoc so tai va dong gop cho cong cuoc xay dung va bao ve dat nuoc.

Nam la, day manh doi moi va nang cao hieu qua cong tac thong tin tuyen truyen va van hoa doi ngoai, phoi hop va phuc vu hieu qua cac nhiem vu chinh tri doi ngoai va kinh te doi ngoai.

Mot trong nhung dong luc thuc day nhung thanh tuu kinh te trong nam qua la no luc ve hoat dong Ngoai giao kinh te (NGKT). Vay dong chi co the cho biet nhung ket qua dang ke nhat trong hoat dong nay trong nam qua?

Truoc nhung van hoi moi cua dat nuoc, nganh Ngoai giao da chon nam 2007 la nam Ngoai giao kinh te de phat huy manh me hon nua loi the cua Ngoai giao cho su nghiep phat trien dat nuoc. Nam qua, Viet Nam da nam bat duoc nhung co hoi moi va bien do thanh luong von dau tu nuoc ngoai ky luc tren 20 ty do la My, nguon von ODA dat 5,42 ty do la My, kim ngach xuat khau cung len toi gan 50 ty do la My. Nhin lai mot nam qua, co the noi cong tac Ngoai giao kinh te da dat duoc hieu qua tich cuc tren cac mat sau:

Thu nhat, gan ket ngay cang hieu qua chinh tri doi ngoai voi kinh te doi ngoai. Cac chuyen tham cap cao trong nam qua cua Lanh dao Dang, Nha nuoc va Chinh phu da thanh cong tren nhieu phuong dien ca ve chinh tri va kinh te, nang quan he giua ta voi cac nuoc toi tham len mot tam cao moi, dua den nhung thoa thuan kinh te voi tong gia tri len toi hang chuc ty do la My.

Thu hai, nganh Ngoai giao da lam tot cong tac tham muu, dong gop hieu qua vao viec trien khai quan he voi cac nuoc doi tac hang dau. Bo Ngoai giao da khuyen nghi va chu tri to chuc de Thu tuong ta du Dien dan Kinh te the gioi o Davos. Chuyen cong tac ngan nhung rat hieu qua nay da mo ra co hoi hien thuc cho viec Viet Nam dang cai to chuc Dien dan kinh te the gioi ve Dong A vao nam 2009 va cac hoat dong cua cac CEO lon cua the gioi tai Viet Nam trong nhung nam toi.

Bo Ngoai giao cung tham muu cho Chinh phu ve tranh thu nguon von nhan roi o vung Vinh (Trung Dong) va trien khai manh cac bien phap de tranh thu nguon von nay. Chua bao gio co su quan tam lon nhu vay cua cac nuoc Trung Dong – Chau Phi toi quan he cac mat voi Viet Nam. Day la ket qua van dong cua Bo Ngoai giao va cac co quan dai dien, cua chuyen tham toi khu vuc cua Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung, Bo truong Ke hoach - Dau tu va Thu truong Ngoai giao voi tu cach dac phai vien cua Chinh phu…cung nhu sau ket qua cua Hoi nghi toan quoc danh gia ve quan he hop tac voi Trung Dong - Chau Phi do Bo Ngoai giao chu tri to chuc;

Thu ba, Bo Ngoai giao da trien khai nhieu hinh thuc da dang ho tro dia phuong va doanh nghiep hieu qua va thiet thuc.

Bo Ngoai giao da lan dau tien chu tri va to chuc hoat dong xuc tien kinh te doi ngoai cho 7 tinh bien gioi phia Bac va thanh pho Hai Phong sang Van Nam, Quang Tay, Quang Dong (Trung Quoc). Hoat dong rat thanh cong, duoc cac dia phuong ta va ban danh gia cao. Bo Ngoai giao cung chu tri phoi hop voi Thanh pho Da Nang va cac dia phuong to chuc Tuan le Hanh lang Kinh te Dong – Tay (EWEC) voi nhieu hoat dong phong phu, gop phan xuc tien thuong mai, dau tu va du lich, nang cao hinh anh Viet Nam trong co che hop tac nay.

Nam 2007 cung la nam dau tien Bo Ngoai giao chu dong to chuc don cac Doan doanh nghiep lon cua cac nuoc sang tham va tim hieu co hoi kinh doanh, dau tu tai Viet Nam. Noi bat la don Chu tich Tap doan GE (My), hai doan doanh nghiep lon cua Thai Lan do Lanh dao tap doan Amata va CP dan dau, tap doan Tan Hoa (Hong Kong); tap doan Tata (An Do); ho tro hoat dong cua Hoi dong Kinh doanh My -ASEAN voi dai dien 18 tap doan hang dau cua My vao tim hieu co hoi dau tu kinh doanh o Viet Nam, mo ra co hoi hien thuc dau tu nhieu ty dola My vao nuoc ta trong nhung nam toi.

Cong tac Ngoai giao kinh te da nhan duoc su ho tro va phoi hop tich cuc cua nhieu bo, nganh, dia phuong va doanh nghiep, nho vay nganh Ngoai giao da lam tot Nam Ngoai giao kinh te, dong gop thiet thuc cho su nghiep phat trien dat nuoc.

Viet Nam da tro thanh thanh vien khong thuong truc cua Hoi dong Bao an Lien hop quoc. Vay trong nam 2008, Viet Nam se ganh vac trong trach nay nhu the nao?

Viec Viet Nam tro thanh thanh vien Hoi dong Bao an LHQ vua la vinh du, vua la trach nhiem, thach thuc lon doi voi chung ta. Xac dinh duoc dieu do, ngay sau khi dua ra chu truong ung cu tu nam 1997, song song voi nhung no luc tranh thu su ung ho cua cac nuoc, trong 10 nam qua chung ta da va dang co nhung buoc chuan bi tich cuc va ky cang de co the dam nhiem tot nhat vai tro lam Uy vien khong thuong truc HDBA. Den nay, voi su phoi hop cua nhieu Bo, nganh, chung ta da co ban hoan tat cac khau chuan bi ve moi mat.

Ve co che ra quyet dinh, chung ta da nghien cuu, lien tuc cap nhat thong tin, tien hanh tham van voi nhieu nuoc, dac biet la cac nuoc trong HDBA, ve cac van de ma HDBA xem xet, tu do he thong hoa lap truong co ban cua ta, dua ra cac phuong thuc xu ly phu hop. Ngoai ra, ta cung tien hanh phan cap ra quyet dinh de dam bao co che ra quyet dinh nhanh chong dong thoi tinh toan ky luong den loi ich quoc gia va trach nhiem doi voi cong dong quoc te.

Ve cong tac to chuc, chung ta da hoan thien co che phoi hop tuong doi dong bo va chat che, bao gom co che lien Bo, Ban, Nganh, Nhom cong tac lien Vu trong Bo Ngoai giao va co che phoi hop giua Bo Ngoai giao voi Phai doan dai dien tai LHQ. Ta chu truong va tren thuc te da thuc day cac hoat dong tham van, chia se thong tin o cap thu do va phai doan dai dien voi cac quoc gia trong va ngoai HDBA, dac biet la voi tat ca 5 Uy vien thuong truc (P5) cua co quan nay. Cac nuoc cung rat coi trong vai tro cua ta tai HDBA trong hai nam toi, nhieu nuoc da chu dong de nghi hop tac voi ta. Bo Ngoai giao cung da co nhieu hoat dong tang cuong nguon nhan luc cho nhiem vu trong dai hai nam toi.

Ve nhan su, do la mot qua trinh lau dai. Chung ta da cu can bo tham du cac khoa dao tao trong va ngoai nuoc de nang cao ky nang ngoai giao da phuong va nam bat cac van de lien quan chuc nang hoat dong cua HDBA. Trong hai nam qua, Phai doan Dai dien Thuong truc Viet Nam tai LHQ da duoc tang cuong them nhieu can bo co trinh do va kinh nghiem.

Voi vi the va vai tro moi cua ta, dua tren nhung kinh nghiem da tich luy va qua trinh chuan bi ky luong, dac biet la duoc su quan tam chi dao sat sao cua Dang va Nha nuoc, su phoi hop tham gia cua nhieu nganh va su dong long ung ho cua toan dan, toi tin tuong rang chung ta se dam duong tot trong trach la Uy vien khong thuong truc HDBA LHQ nhiem ky 2008-2009, dong gop tich cuc vao hoa binh, on dinh va phat trien tren the gioi.

Tran trong cam on Pho Thu tuong.

(TTXVN)

Y kien ban doc:

Viet Bao
Comment :5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
5 outstanding achievements of diplomacy in 2007
Vietnam, the Middle East, Pham Gia Khiem, the Security Council United Nations, economic diplomacy, Minister of Foreign Affairs, State Department, deputy prime minister, foreign, especially, operations, in the year, work, 2007
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Gia Khiem in an interview hit VNA price outstanding achievements of Foreign Affairs of Vietnam in 2007 and the operation direction of the industry in 2008 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 5 thành tựu nổi bật của ngoại giao năm 2007

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 5 thành tựu nổi bật của ngoại giao năm 2007 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007

Nhan xet, hay lien he ve tin 5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0