2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam

2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam

2009 sap troi qua voi nhung su kien dac biet noi bat trong linh vuc quoc phong cua Viet Nam. Nhan ky niem 65 nam ngay thanh lap Quan doi Nhan dan Viet Nam va 20 nam Ngay hoi Quoc phong toan dan, hom nay, (22/12), TS diem lai nhung dau an nay.

Sach Trang Quoc phong 2009

Quan doi Nhan dan Viet Nam co luc luong thuong truc gom bo doi chu luc va bo doi dia phuong voi tong quan so khoang 450.000 nguoi va luc luong quan du bi khoang 5 trieu nguoi.
Cong bo Sach Trang Quoc phong 2009 , lan dau tien, Viet Nam cong khai ngan sach quoc phong, nam 2008 khoang 27.000 ti dong, chiem 1,8% ngan sach quoc gia. Sach Trang neu chu truong cua Viet Nam duy tri va phat trien quoc phong du manh, kien tri chinh sach quoc phong mang tinh chat hoa binh, tu ve ma trong tam la xay dung nen quoc phong toan dan.

Viet Nam xay dung quan doi co to chuc chat che, co ky luat nghiem, co luc luong thuong truc hop ly, luc luong du bi hung hau, duoc huan luyen va trang bi cac loai vu khi ngay cang hien dai, du kha nang bao ve doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho, cac loi ich quoc gia va che do dan chu nhan dan.

Sach Trang 2009 cung chinh thuc neu quan ngai cua quoc phong Viet Nam ve tinh hinh tranh chap chu quyen tren Bien Dong. Neu ro doi voi cac tranh chap chu quyen tren bien, mac du co day du bang chung lich su va co so phap ly chung minh chu quyen khong the tranh cai doi voi cac vung bien, dao cua Viet Nam tren Bien Dong, trong do co hai quan dao Hoang Sa va Truong Sa, Sach Trang cho hay Viet Nam van san sang dam phan hoa binh de giai quyet cac tranh chap dua tren cac quy dinh cua Cong uoc 1982 ve Luat Bien cua Lien Hop Quoc.

Mo ta anh.
Anh: Truong Son

Viet Nam cung mo rong hop tac voi cac nuoc khac de dam bao an ninh tren bien. Hai quan Viet Nam da lap duong day nong va tien hanh tuan tra chung voi hai quan mot so nuoc nhu Campuchia, Malaysia, Thai Lan, Trung Quoc nham nang cao hieu qua phoi hop bao ve an ninh tren cac vung chong lan va khu vuc giap ranh tren bien.

Tham gia giai quyet an ninh toan cau

Hop tac quoc phong da phuong va song phuong dien ra soi noi. Trong thoi gian la uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an Lien Hop Quoc, Viet Nam da tham khao y kien cua cac nuoc khong lien ket, phoi hop chat che voi cac nuoc thanh vien Hoi dong Bao an de dua ra cac quyet dinh ve cac van de an ninh quoc te phu hop voi cac nguyen tac cua Hien chuong Lien Hop Quoc.

Ve hop tac song phuong, Bo truong Quoc phong Phung Quang Thanh da den tham huu nghi chinh thuc Cong hoa Phap thao luan trien khai cac thoa thuan hop tac quoc phong, trong do co viec xuc tien thanh lap uy ban hon hop cap cao, co nhiem vu trien khai cac chuong trinh chien luoc va hop tac quan su Viet - Phap.

Viet Nam cung da tham du cac hoi nghi, dien dan nhu Hoi nghi khong chinh thuc Bo truong Quoc phong ASEAN, Hoi nghi doi thoai an ninh chau A o Singapore...

Hop tac quoc phong duoc nhan manh nhu mot trong nhung yeu to quan trong de duy tri hoa binh, on dinh trong khu vuc va tren the gioi dong thoi cung la mot yeu to quan trong de thuc hien cac muc tieu quoc phong cua Viet Nam.

Trong mot the gioi ngay cang phu thuoc lan nhau, an ninh cua Viet Nam khong the tach roi an ninh khu vuc noi rieng va an ninh cua the gioi noi chung. Viet Nam chu trong phat trien quan he quoc phong voi tat ca cac nuoc tren co so ton trong doc lap, chu quyen cua nhau, cung co loi.

Viet Nam da co quan he quoc phong chinh thuc voi 65 nuoc trong do co cac cuong quoc tren the gioi, da thiet lap tuy vien quoc phong tai 31 nuoc. 42 nuoc da thiet lap tuy vien quoc phong tai Viet Nam.

Lan dau tien, tau Hai quan TQ tham va giao luu voi Hai quan VN

Hai tau Hai quan Trung Quoc so hieu 755 va 756 cung 124 si quan, thuy thu tham cang Hai Phong, danh dau lan thu ba tau Hai quan Trung Quoc toi tham Viet Nam va la lan dau tien den tham, giao luu voi Hai quan Viet Nam trong khuon kho hoat dong tuan tra chung, nham tang cuong su tin tuong va hieu biet lan nhau.

Day cung la hoat dong thuc day moi quan he huu nghi giua hai nuoc noi chung, quan doi va hai quan hai nuoc noi rieng, gop phan duy tri hoa binh, on dinh tren vinh Bac bo.

Anh: Nhandan.com.vn
Anh: Nhandan.com.vn

Trong nam nay, Hai quan Viet Nam cung ghe tham Trung Quoc. Cuoi thang 6/2009, hai tau hai quan va hon 100 sy quan, thuy thu Viet Nam da tham cang Tram Giang, Trung Quoc.

Nam 2009, tiep tuc cac hoat dong hop tac an ninh quoc phong, hang loat tau hai quan nuoc ngoai da cap cang tham Viet Nam. Hai tau hai quan An Do mo dau voi chuyen tham cang Hai Phong. Tau Singapore, Brazil, tau hai quan Thai Lan da tham TP.HCM, tau hai quan Phap, Nga, tau Heezen cua My da ghe tham cang Da Nang.

Viet - My cong khai quan he quoc phong

Dai tuong, Bo truong Quoc phong Phung Quang Thanh lan dau tien tham huu nghi chinh thuc My (10 - 15/12) tren cuong vi Bo truong Quoc phong Viet Nam va la Bo truong Quoc phong Viet Nam thu hai tham chinh thuc My sau chien tranh va binh thuong hoa quan he.

Trong boi canh hai nuoc dang khong ngung thuc day quan he hop tac quoc phong len mot buoc moi, chuyen tham dat ket qua quan trong khi lanh dao Bo Quoc phong hai nuoc xac dinh dat moi quan he hop tac trong moi quan he chung cua hai ben, cong khai va khong anh huong den nuoc thu ba.

Chuyen tham huu nghi chinh thuc My cua Bo truong Phung Quang Thanh gop phan hien thuc hoa viec binh thuong hoa quan he Viet Nam - My theo tinh than tuyen bo chung giua lanh dao cap cao hai nuoc, qua do nang cao hon nua vi the cua dat nuoc cung nhu cua quan doi Viet Nam tren truong quoc te va gop phan thuc day hop tac ve kinh te giua hai nuoc.

Mo ta anh.
Anh: TTXVN

Trong linh vuc hop tac quoc phong song phuong, hai ben cung dac biet quan tam giai quyet nhung van de hau chien tranh nhu ra pha bom min, vat lieu no con sot lai trong chien tranh, tim kiem quan nhan mat tich, tay rua chat doc da cam, cung cap cho Viet Nam nhung thong tin lien quan den nhung vi tri tang tru, phun rai chat doc.

Viet Nam trao tra 894 bo hai cot quan nhan My va trao cho phia My 13 diem se to chuc khai quat hon hop nham rut ngan thoi gian de som ket thuc viec tim kiem nguoi My mat tich tai Viet Nam. De day nhanh tien do, nam 2009, Viet Nam cho phep tau My vao lanh hai tim kiem quan nhan My mat tich trong chien tranh (MIA).

Viet Nam mua tau ngam cua Nga

Trong chuyen tham lam viec tai Lien bang Nga cua Thu tuong Nguyen Tan Dung (14-15/12), Viet Nam da thoa thuan mua tau ngam, may bay va thiet bi ky thuat quan su voi su tro giup phu hop cua Nga. La nuoc ban truyen thong cua Viet Nam, cac he thong trang bi vu khi cua Nga tu lau da quen thuoc voi Viet Nam. Thoa thuan moi la buoc hop tac tiep theo cua quoc phong Viet Nam va Lien bang Nga tren co so quan he truyen thong va mang tinh lau dai, cung nhu gop phan cung co va hien dai hoa quan doi Viet Nam.

Trung truong, Thu truong Bo Quoc phong Nguyen Chi Vinh cho rang: "Nga la mot doi tac quan trong cua Viet Nam song Viet Nam cung tim hieu de mua sam trang thiet bi vu khi hien dai, tuy theo dieu kien kinh te, su phat trien khoa hoc ky thuat cua minh. Viet Nam chu truong hop tac voi tat ca cac nuoc tren co so luat phap quoc te cung nhu cac nhu cau cua Viet Nam".

Hop tac quoc phong voi ASEAN

Viet Nam day manh hop tac quoc phong voi cac nuoc ASEAN trong khuon kho chuong trinh xay dung Cong dong Chinh tri - An ninh ASEAN va phu hop quan he song phuong voi tung nuoc theo huong mo rong chia se thong tin, kinh nghiem, tang cuong hop tac dao tao, huan luyen, phoi hop xu ly cac van de an ninh ma cac ben cung quan tam. Viet Nam se tro thanh Chu tich Bo truong Quoc phong chinh thuc nam 2010.

Mo ta anh.
Bo truong Quoc phong Phung Quang Thanh tai Hoi nghi khong chinh thuc Bo truong Quoc phong ASEAN. Anh: VOV News

Kien toan luc luong dan quan tu ve

Voi Luat Dan quan tu ve duoc Quoc hoi khoa XII thong qua tai ky hop thu 6, quoc phong Viet Nam to chuc kien toan luc luong dan quan tu ve, mot trong ba thanh phan cua luc luong vu trang nhan dan.

Dan quan tu ve duoc to chuc la mot trong cac luc luong chu yeu o dia phuong, co so co chuc nang bao ve Dang, bao ve chinh quyen, bao ve tinh mang, tai san cua nhan dan, tai san cua Nha nuoc; xay dung nen quoc phong toan dan va xay dung khu vuc phong thu; phong, chong am muu va hanh dong chong pha su nghiep xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia; lam nong cot cung toan dan danh giac khi co chien tranh o dia phuong, co so.

Thay doi trang phuc quan doi lon nhat tu truoc den nay

Dung ngay 22/12/2009, toan quan thong nhat mac trang phuc si quan moi kieu K-08 voi mau chu dao la xanh o liu. Day la lan thay doi trang phuc quan doi lon nhat tu truoc den nay.

Truoc yeu cau dac thu cua cac hoat dong quan su va xay dung quan doi trong giai doan cach mang moi, tung buoc hien dai va hoi nhap quoc te, Bo Quoc phong da dua ra chu truong cai tien quan phuc cho phu hop.

  • Xuan Linh
Viet Bao
Comment :2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
2009 defense and strength in Vietnam
China, Phung Quang Thanh, National, White, the United Nations, Vietnam People's Army, the Secretary of Defense, Power Defense, militia self-defense, naval vessels, the first, founding date, relationship, cooperation, visits
2009 soon passed to the events are particularly prominent in the defense sector in Vietnam. To commemorate the 65th anniversary of Vietnam People's Army and 20 years of National Defence on the people, today, (22/12), TS leave their mark this point ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 2009 và sức mạnh quốc phòng của Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 2009 và sức mạnh quốc phòng của Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin 2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 2009 va suc manh quoc phong cua Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0