1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI:

Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung da cho biet nhu vay trong buoi lam viec sang nay (10-6) khi cac dai bieu chat van Bo truong ve chinh sach cai cach tien luong, bu truot gia, luong huu...

2007 se tang luong voi muc do cao hon

Mo dau buoi lam viec sang nay, Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung tiep tuc giai trinh truoc Quoc hoi chat van cua cac dai bieu. Tra loi cac DB Nguyen Ngoc Tran (An Giang), Le Thi Nam (Binh Duong) ve viec tang luong cho doi ngu giao vien giang day va can bo y te, Bo truong Nguyen Sinh Hung cho biet tu tuong lau dai de cai cach tien luong cho hai bo phan nay van la dua vao vien phi va hoc phi.

Ve viec kham chua benh, tru tre em duoi 6 tuoi va nguoi ngheo, con cac doi tuong chinh sach thi da co che do nha nuoc quy dinh. Con lai bo phan nhung nguoi co thu nhap, co dieu kien thi duong nhien di hoc, di kham benh phai nop tien… day chinh la chinh sach xa hoi hoa: dan dan nguoi dan se tu tra luong cho chinh minh.

Ngan sach Nha nuoc se chi lo quy luong cho cong chuc, vien chuc va cac doi tuong ve huu. Co ngan sach va nguon thu, don vi duoc su dung toan quyen, neu co sinh loi, don vi do duoc tra luong cho nhan vien gap 3 lan, cac don vi co nguon thu dan dan se tu lo duoc nguon thu cho chinh minh.

Bo truong cho biet them, den nam 2007 se tang luong voi muc do cao hon va ong giai thich: "Neu tang 10.000 dong tien luong cho mot nguoi/thang thi nha nuoc phai bo ra them 2.000 ty dong. Neu cu nhu vay thi chang may choc chung ta an het ngan sach, trong khi nha nuoc van phai lo cho hang loat cac van de thiet yeu khac".

Tra loi mot dai bieu de nghi Bo Tai chinh cho giu lai khoan thu tu xo so kien thiet dia phuong de dau tu, Bo truong Hung cuong quyet, xo so kien thiet cung la nguon thu, nguon thu cua dia phuong hay trung uong cung la cua ngan sach Nha nuoc, khong the co chuyen tach ra de dau tu rieng. Ong cung khang dinh, viec su dung nguon thu nay nhu the nao la quyen phan bo cua Hoi dong nhan dan dia phuong do.

Dai bieu Nguyen Lan Dung (Dac Nong) neu van de: co nen lap quy cho cac nha khoa hoc de nghien cuu ung dung khong? Con 2% thu tien Cong doan phi, nha nuoc co cung Cong doan quan ly hay khong? Ve van de nay, ong Hung tra loi rat hoan nghenh sang kien cua dai bieu Lan Dung ve lap quy cho cac nha khoa hoc tuy nhien "Day la van de thuoc ve Bo truong Khoa hoc cong nghe. Toi se chuyen sang kien nay de anh Phong nghien cuu, neu hay thi se de xuat Chinh phu xem xet quyet dinh".

Rieng ve 2% kinh phi cong doan, Bo truong Nguyen Sinh Hung cho biet cong doan dang nghien cuu co nen tang len khong phai la 2% hay khong? Neu khong phai la 2% thi se la bao nhieu %? Bo truong cung cho biet them la dang co hao hut quy cong doan khi cong nhan cua cac DN nuoc ngoai khong phai dong 2% quy nay.

Bo truong Bo Noi vu nhan trach nhiem ve viec cham thuc hien cai cach tien luong

Sau phan tra loi chat van cua Bo truong Nguyen Sinh Hung, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung len doc giai trinh va tra loi chat van voi cac van de dat ra: cai cach tien luong, tai sao cham, bao gio duoc giai quyet triet de... Bo truong Do Quang Trung xin nhan trach nhiem truoc Quoc hoi khi de chinh sach cai cach tien luong thuc hien cham.

Tra loi cac cau hoi cai cach tien luong vi sao cham? Nhung co quan nao chiu trach nhiem?, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung cho biet tu thang 1 nam 2005, chinh sach cai cach tien luong da hoan chinh, vi vay noi nao chua giai quyet thi trach nhiem thuoc ve dia phuong do. Ve dinh muc bien che cua nganh Y te, Bo truong Trung cho biet HDND tinh se quyet dinh dinh muc nay, HDND se xay dung bien che, con viec thuc hien se tuy vao tung dia phuong.

Tra loi thac mac cua DB Nguyen Thi Tuyet Nga (Ha Tinh) ve muc luong danh cho giao vien, phai chang co su mau thuan khi luong cua giao vien co bang cu nhan, thac si bang nhung giao vien co bang cao dang, Bo truong Trung khang dinh luong giao vien tieu hoc co 3 ngach ro rang: ngach cho nhung nguoi chua dat chuan, nhung nguoi dat chuan va vuot chuan. Luong cua giao vien trung hoc cung tuong tu.

DB Nguyen Thi Thu Hong (Thua Thien Hue) dat cau hoi Bo truong se giai quyet nhung bat hop ly cua luong huu nhu the nao? Huong giai quyet ra sao? Bo truong Trung giai trinh Bo da giai quyet nhung bat hop ly giua nhung nguoi nghi huu truoc va sau nam 1993, chia lam hai dot: tang 56% cho nhung nguoi nghi huu truoc thang 9-1985 va tang 52% cho nhung nguoi nghi huu truoc thang 4-1993. Huong giai quyet nay co ban da giai quyet duoc nhung bat hop ly (duoi 4%) cho nhung nguoi nghi huu truoc va sau 9-1985; truoc va sau thang 4-1993.

Doi voi nhung truong hop nghi huu truoc va sau 1-10-2004 thi ngay bay gio se chu dong giai quyet de khong lap lai bat hop ly nhu truoc giua nguoi nghi huu truoc va sau 1-10-2004. Qua nghien cuu, thao luan va chuan bi da tinh phuong an do, voi nhung nguoi truoc 1-10-2004 la 10% con nguoi sau thi se tiep tuc bo sung nang dan tung buoc thu xep o 46% hang nam, de tranh chenh lech bat hop ly nhu giai doan truoc 85 va 93.

Bo truong cung cho biet them la giai quyet van de nay chi co the giai quyet dong loat chu khong the giai quyet cu the tung truong hop cua may trieu nguoi da ve huu.

Tra loi ve chinh sach luong, Bo truong Trung cho biet hien khong phai tang luong toi thieu ma chung ta giai quyet hai viec: dieu chinh quan he he so (tu 1 - 1,78 len 1 - 2,34) va sua thang bang luong theo huong thu gon bang luong, giam bot bac luong de cong chuc trong doi lam viec, neu phan dau tot, se duoc huong muc luong cuoi cung. Bo dang dieu chinh thang bang luong va thu gon bang luong, giam bot bac luong. Cu the bang luong hien tai co 16 bac luong, Bo dang xem xet de rut xuong con 12 bac. Bo truong Trung cung cho biet them la muon rut nua nhung con nhieu phuc tap.

DB Nguyen Kim Khanh (Binh Phuoc) dat van de ve nhung cai cach cho nguoi nghi huu, trong dot tang luong 1-10-2004, sau gan 1 nam, khi ho nhan duoc luong moi thi gia ca da tang vot. Luong tang 10% nhung truot gia 20% nen thuc chat thu nhap lai giam 10%. Bo truong cho biet co cach gi de bu dap thiet thoi cua can bo? Voi tu cach Pho ban chi dao cai cach tien luong, trach nhiem cua Bo truong cho biet trach nhiem den dau? Ve van de nay, Bo truong Trung cho biet se tiep thu, rut kinh nghiem. "Viec cham tang luong, toi xin nhan trach nhiem van de nay voi tu cach la Pho Truong Ban chi dao, mac du co toi 3 dong chi Pho truong ban. Dau 2005, chung toi to chuc hop bao, cac dong chi phong vien chat van, toi cung da nhan".

Rieng ve viec bu dap viec truot gia luong huu cua cac cu thi se theo tinh than cai cach tien luong, neu gia tang cao hon tang luong thi phai tinh toan de bu. Nhung nam nay gia moi tang cao, con 3 nam truoc ca mot qua trinh la gia khong tang nhieu nhu the nay nen rat kho tinh toan.

Tra loi cau hoi cua DB Tran Thi Hoa Ry (Bac Lieu) ve thoi gian thuc hien cai cach moi cho can bo huu tri, can bo xa phuong bao gio hoan thanh? Muc tang 10% luong vua qua chua dap ung cuoc song cua can bo huu tri, trong lan dieu chinh luong moi, doi tuong nay se duoc tang bao nhieu? Bo truong cho biet 1-10-2005 se tiep tuc thuc hien nang luong toi thieu cho cong chuc, can bo huu tri. Hien nay, cung da co bang luong rieng danh cho can bo xa va day la su uu ai cua nha nuoc danh cho cong chuc dia phuong.

Sai pham trong xay dung: Trach nhiem cua Bo xay dung la rat lon, nhat la Bo truong!

Cung trong buoi lam viec sang nay, Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan len giai trinh va tra loi chat van xung quanh cac van de ve mot so du an cu the, ve viec lam sao de xac dinh duoc ty le % that thoat trong xay dung, ve mot so vu viec cu the noi com trong nganh xay dung vua qua...

Tra loi cau hoi cua DB Truong Thi Mai (Tra Vinh) ve trach nhiem cua Bo Xay dung doi voi chat luong cua cac cong trinh xay dung va tat ca cac van de khac lien quan den xay dung ke ca that thoat, lang phi, Bo truong Nguyen Hong Quan noi: "Trach nhiem cua Bo Xay dung la rat lon. Toi la nguoi dung dau nen se la nguoi chiu trach nhiem chinh".

Theo ong, trach nhiem cua Bo XD trong chat luong cac cong trinh xay dung co 2 goc do: trach nhiem ve quan ly nha nuoc doi voi tung dia phuong, tung cap; trach nhiem truc tiep cua nguoi quan ly, cua co quan chu quan. Ve phia Bo cung da tang cuong quan ly doi voi tung doanh nghiep cu the tham gia cong tac xay dung vua qua. Bo truong cung cho biet la se soan thao va dua ra nhung quy dinh cu the de xu ly nhung sai pham trong xay dung. De nang cao chat luong cac cong trinh, nhat la nhung cong trinh anh huong den cong dan, se cho kiem dinh doc lap.

Ve cong trinh tuong niem dong chi Hoang Quoc Viet co su co, day la trach nhiem chinh cua chu dau tu, trach nhiem ca nhan, Bo da yeu cau co bien phap xu ly thoa dang ca ve kinh te lan dan su...

DB Bui Trung Chinh (Lam Dong) dua mot "chat van cu": thu tuc qua phuc tap, lam the nao de thong thoang hon trong thu tuc? Bo truong Nguyen Hong Quan cho biet: "Thu tuc cang ngay cang thong thoang, Bo se kiem tra va kiem tra thuong xuyen va se nhac nho neu co sai pham".

Ve van de mua nha thuong mai khong can ho khau, Bo truong Quan cung khang dinh: "Quoc hoi dang xem xet van de mua nha thuong mai co can ho khau hay khong? Ban than toi rat tan thanh voi y kien mua nha thuong mai khong can ho khau".

DB Hoang Thanh Phu (Thai Nguyen) dat van de ve kien truc, giai phap nao cho nhung cong trinh nha sieu mong. Tra loi van de nay, Bo truong Nguyen Hong Quan noi: "Chung toi co trach nhiem va rat mong muon dua ra mot kien truc dep. Chung toi dang soan thao de cho ra doi nhung quan ly ve kien truc".

Doi voi van de ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi trong dau tu xay dung trong nha cong so, Bo truong Quan giai trinh da co quy dinh cu the nhung phai co qua trinh de thuc hien cai cach. Tra loi mot so chat van khac cua cac dai bieu lien quan den dien mao kien truc, khoang cach giua cac cong trinh xay dung, quan ly kien truc... Bo truong Quan cung cho biet la tat ca da co quy dinh han hoi nhung phai phu thuoc vao nguoi thuc hien o cap duoi.

Cuoi buoi sang, Bo truong Bo Tai nguyen moi truong Mai Ai Truc tra loi chat van. Buoi lam viec chieu nay cua Quoc hoi cung se tiep tuc voi phan chat van Bo truong Mai Ai Truc.

VI THAO

Viet Bao
Comment :1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
1-10-2005 continue to wage reform
Do Quang Trung, Nguyen Sinh Hung, Nguyen Red Army, the Ministry of Finance, Minister of Interior, the construction work, salary reform, unreasonable, Ministry of Construction, on the issue, trading house, said, answers, and
the Minister Home Affairs Do Quang Trung said so in the meeting this morning (10-6) when the participants questioned the Minister on wage reform policy, inflation subsidies, pensions ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 1-10-2005 tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 1-10-2005 tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

Nhan xet, hay lien he ve tin 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0