Canh sat dieu tra da phong toa duoc gan 720 ty dong; so con lai kho co kha nang thu hoi.

» Than "quan tham", nu giam doc lua nghin ty
» Truy to nu giam doc chuyen vay tien de xai?

Lien quan den vu an lua dao, vi pham cac quy dinh ve cho vay trong cac hoat dong cua to chuc tin dung, dua va nhan hoi lo, tu thang 2/2011 den thang 9/2012, Cong an tinh Dak Nong da khoi to 13 bi can, bat tam giam 7 bi can.

 Cay xang cua trum lua Cao Bach Mai bi niem phong
Cay xang cua trum lua Cao Bach Mai bi niem phong

Bay bi can bi bat giam gom Cao Bach Mai (Giam doc Cty Minh Nhat), Tran Thi Xuan (GD Cty Nhat Tan), Nguyen Thi Loan (GD Cty Phat Long), Nguyen Thi Van (Chu nhiem HTX Song Cau), Dang Thi Ngan (GD Cty Thuy Ngan), Nguyen Van Khanh, Vu Viet Hung (Nguyen GD Chi nhanh Ngan hang Phat trien Dak Lac – Dak Nong, viet tat VDB DLDN); Tran Xuan Loc (nguyen Truong phong Tin dung xuat khau VDB DLDN), Truong Dinh Hai (GD chi nhanh Ha Noi Ngan hang TMCP Nam A).


Vu nu giam doc lua ngan hang: Phong toa gan 720 ty dong Tinh chat vu an rat nghiem trong. Chuyen an da rut ra va de xuat duoc nhieu bai hoc, giai phap kinh nghiem voi cac ben lien quan. Da phong toa lai duoc 2/3 khoan tien cac doi tuong dinh chiem doat, song 1/3 so con lai chac kho co kha nang thu hoi. Vu nu giam doc lua ngan hang: Phong toa gan 720 ty dong

Dai ta Luong Ngoc Lep (Thu truong Co quan CSDT Cong an Dak Nong)
Cac bi can duoc tai ngoai gom Nguyen Thi Hong Lien (can bo tin dung VDB DLDN); nhom can bo Ngan hang TMCP Phuong Dong gom Ta Thi Xuan Y (can bo tin dung), Vo Tien Dat (GD So giao dich TP HCM), Lam Huu Hanh (Pho Tong giam doc).

Trong tong so tien cac bi can chiem doat hon 1.058 ty dong, CQDT xac dinh tien cua VDB DLDN tren 478,3 ty dong; NH TMCP Phuong Dong 530 ty; NH TMCP Nam A chi nhanh Ha Noi 50 ty. So tien da duoc kip thoi thu hoi, phong toa trong vu an la tren 719 ty dong. CQDT da ke bien 18 so do, mot cua hang xang dau, 1 nha may che bien mu cao su, 2 nha may so che ca phe, thu giu 7 o to, 8 may tinh, 10 dien thoai di dong.

Trong vu an nay, Cao Bach Mai da moc xich voi cac can bo ngan hang lam gia 70 bo ho so tin dung xuat khau gia mao de duoc vay tong cong 1.005 ty dong. Khi bi bat, Mai da chiem doat duoc hon 155 ty dong trong so no vay. Dong pham Tran Thi Xuan ky 64 hop dong tin dung xuat khau gia, chiem doat duoc hon 202,5 ty dong.

Nhan hoi lo gan 100 ty dong cung 1 chiec o to BMW 3,2 ty dong, bi can Vu Viet Hung da khong ngai thong dong, tiep tay hop thuc hoa cac ho so tin dung xuat khau gia mao cua nhom doi tuong lua dao, lam trai cac quy dinh nghiep vu ngan hang.

Lach quy dinh con so ho cua VDB ve viec giam doc chi nhanh duoc ky hop dong cho vay tin dung duoi 10 ti dong, ma khong quy dinh han muc cho vay doi voi moi DN trong ngay, nen bi can Hung da thoai mai ky nhieu hop dong cung luc cho cung 1 DN vay, co DN duoc ky vay toi 5 hop dong trong 1 ngay cua VDB DLDN, moi hop dong khong qua 10 ty.

Cong tac dieu tra cua to chuyen an keo dai gan 4 nam gap khong it kho khan. Ngoai viec cac doi tuong lua dao duoc so can bo trong ngan hang tiep tay che giau hanh vi sai pham, den viec lan ra tung manh moi von rat kin ke tinh vi trong toi danh dua va nhan hoi lo, con do nhung quy dinh chua cu the trong chinh sach phap luat, va mau thuan ve quan diem xu ly luc dau giua CQDT voi Vien kiem sat...

» Than "quan tham", nu giam doc lua nghin ty
» Truy to nu giam doc chuyen vay tien de xai?

Theo Tien phong