Vu nhan ban xet nghiem Giam doc chi dao khai doi- Phong Canh sat Kinh te Cong an Thanh pho Ha Noi vua hoan tat ket qua dieu tra vu nhan ban ket qua xet nghiem tai Benh vien Da khoa Hoai Duc Ha Noi. Trong do, Giam doc Nguyen Tri Liem va Pho Giam doc benh vien bi de nghi truy to toi "Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong"; Vuong Thi Kim Thanh, truong khoa xet nghiem cung 7 ca nhan khac bi de nghi truy to ve toi "Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu".

Khoi to vu “nhan ban” ket qua xet nghiem
Vu "nhan ban xet nghiem" de nghi khen thuong nguoi to cao
Se xu nghiem vu "nhan ban" ket qua xet nghiem
>> Mot phieu xet nghiem tra cho nhieu benh nhan?
>> Dinh chi Giam doc benh vien de phuc vu dieu tra
>> Dinh chi tiep Pho Giam doc benh vien Hoai Duc

Anh minh hoa

Giam doc Nguyen Tri Liem xui nhan vien khai sai

Theo ket luan dieu tra, Nguyen Tri Liem – Giam doc benh vien va Nguyen Thi Nhien – Pho giam doc benh vien da khoa Hoai Duc la lanh dao cua benh vien, trong qua trinh thuc hien nhiem vu da buong long quan ly, khong thuc hien het chuc trach, nhiem vu duoc giao. Mac du biet ro quy che cua Bo y te, quy dinh cua Benh vien chi co truong khoa xet nghiem moi co quyen ky vao phieu xet nghiem huyet hoc, nhung vi thieu trach nhiem da de nhan vien trong khoa tu ky phieu xet nghiem huyet hoc roi tra cho benh nhan ngoai tru, va cho nhan vien cac khoa khac den xin. Mat khac Nguyen Tri Liem va Nguyen Thi Nhien khong kiem tra, giam sat thuong xuyen cac hoat dong cua khoa xet nghiem. Benh vien co thanh lap 2 to kiem tra nhung vi thieu trach nhiem nen khong phat hien ra nhung sai pham co he thong, dien ra trong thoi gian dai tai khoa xet nghiem.

Mac du Nguyen Tri Liem khong thua nhan chi dao tang cuong cac xet nghiem doi voi benh nhan can lam sang de dua vao ho so thanh toan bao hiem Y te, nhung can cu vao loi khai cua Nguyen Thi Nhien, Vuong Thi Kim Thanh, Phan Thi Oanh va Nguyen Van Manh va thuc te khoa xet nghiem da in truoc ket qua xet nghiem tu nhung benh pham cu tra cho benh nhan ngoai tru, cac khoa khac den xin de hop thuc ho so thanh toan tien bao hiem y te. Co quan canh sat dieu tra co can cu de ket luan Nguyen Tri Liem la nguoi chi dao viec tang cuong cac xet nghiem va la nguoi truc tiep ky duyet cac chung tu va quyet toan bao hiem Y te, khi ky khong kiem tra ho so quyet toan voi co quan bao hiem Y te, nen khong phat hien duoc ho so khong hop le, hop phap va da duoc bao hiem xa hoi huyen Hoai Duc chi tra tien bao hiem cho cac phieu xet nghiem trung.

Xet thay hanh vi thieu trach nhiem cua Nguyen Tri Liem va Nguyen Thi Nhien la nguyen nhan dan den sai pham cua cac can bo, nhan vien khoa xet nghiem, gay hau qua va du luan xau trong xa hoi, lam giam long tin cua quan chung nhan dan doi voi nganh Y te noi chung va Benh vien da khoa huyen Hoai Duc noi rieng. Mat khac sau khi su viec xay ra, Nguyen Tri Liem va Nguyen Thi Nhien con huong dan va chi dao voi can bo cap duoi ve cach thuc khai bao nham doi pho voi co quan dieu tra. Hanh vi sai pham cua Nguyen Tri Liem, Nguyen Thi Nhien co du yeu to cau thanh toi: Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong, quy dinh tai Dieu 285 – BLHS.

8 ca nhan loi dung chuc vu quyen han

Co quan dieu tra nhan dinh, Vuong Thi Kim Thanh la truong khoa xet nghiem – Benh vien da khoa huyen Hoai Duc la nguoi co nhiem vu phai kiem duyet va ky chinh thuc vao toan bo cac ket qua xet nghiem do khoa thuc hien, nhung Vuong Thi Kim Thanh khong nhung khong thuc hien ma con truc tiep in truoc 18 ket qua xet nghiem huyet hoc tu cac benh pham (mau mau) cu, dong thoi chi dao cac nhan vien trong khoa in truoc ket qua xet nghiem huyet hoc va ky vao cac phieu xet nghiem huyet hoc roi tra ket qua cho benh nhan ngoai tru, cho nhan vien cac khoa khac hoac de cho nguoi than, nguoi quen la vi dong co vu loi (thanh toan bao hiem y te) va dong co ca nhan khac (ne nang tinh cam doi voi nguoi than, nguoi quen va dong nghiep thuoc cac khoa trong benh vien).

Phan Thi Oanh la ky thuat vien truong khoa xet nghiem – Benh vien da khoa huyen Hoai Duc la nguoi co nhiem vu chi dao chuyen mon ky thuat o khoa, co nhiem vu kiem tra lai toan bo cac ket qua xet nghiem do cac ky thuat vien khac thuc hien truoc khi trinh truong khoa ky, nhung Phan Thi Oanh da khong thuc hien ma con truc tiep in truoc 18 ket qua xet nghiem huyet hoc tu cac benh pham cu, mat khac Phan Thi Oanh co chi dao cac nhan vien trong khoa in truoc ket qua va ky vao cac phieu xet nghiem huyet hoc roi tra cho benh nhan ngoai tru hoac cho cac nhan vien cac khoa khac trong benh vien den xin ket qua de dua vao ho so thanh toan bao hiem y te la vi dong co vu loi va dong co ca nhan khac.

Nguyen Thi Nga, Nguyen Thi Thu Trang, Vuong Thi Lan, Nguyen Thi Hong Nhung, Nguyen Dong Son, Nguyen Thi Xuyen la cac nhan vien khoa xet nghiem, ca 6 bi can deu nhan thuc duoc ban than khong duoc quyen ky vao cac phieu xet nghiem huyet hoc va khong duoc in truoc cac ket qua xet nghiem huyet hoc tu cac benh pham cu de tra cho benh nhan ngoai tru hoac cho nhan vien cac khoa khac trong benh vien den xin ket qua de dua vao ho so thanh toan bao hiem y te, cac bi can thuc hien theo su chi dao cua Vuong Thi Kim Thanh, Phan Thi Oanh vi dong co, muc dich vu loi (tang cac xet nghiem de tang thu nhap cho benh vien).

Nhu vay Vuong Thi Kim Thanh, Phan Thi Oanh, Nguyen Thi Nga, Nguyen Thi Thu Trang, Vuong Thi Lan, Nguyen Thi Hong Nhung, Nguyen Dong Son, Nguyen Thi Xuyen vi vu loi va vi dong co ca nhan khac da thuc hien hanh vi vi pham phap luat, gay thiet hai cho Quy bao hiem xa hoi va benh nhan (khong co bao hiem y te) la: 16.569.000d. Mac du ket qua dieu tra xac dinh cac ket qua xet nghiem huyet hoc trung do Vuong Thi Kim Thanh va cac nhan vien khoa xet nghiem in truoc tu cac benh pham (mau mau) cu de tra cho cac benh nhan va cho nhan vien cac khoa khac trong benh vien khong dung vao viec dieu tri cho benh nhan noi tru va benh nhan ngoai tru va khong ai bi ton hai ve suc khoe do su dung cac ket qua trung, nhung hanh vi sai pham cua Vuong Thi Kim Thanh va cac nhan vien khoa xet nghiem da gay anh huong rat lon den uy tin cua nganh Y te noi chung va benh vien da khoa huyen Hoai Duc noi rieng, gay hoai nghi va lam giam long tin cua quan chung nhan dan doi voi doi ngu y, bac sy, gay du luan xau trong xa hoi. Hanh vi sai pham cua Vuong Thi Kim Thanh, Phan Thi Oanh, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Hong Nhung, Nguyen Dong Son, Nguyen Thi Xuyen, Nguyen Thi Nga va Vuong Thi Lan gay ra la rat nghiem trong co du yeu to cau thanh toi: Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu, duoc quy dinh tai Dieu 281 – BLHS, can phai duoc xu ly nghiem minh bang truoc luat.

Ket luan dieu tra cung chi ro, doi voi Tran Quang Anh - Pho Giam doc, Pho Dinh Nam va Nguyen Thi Phuong la can bo thuong truc giam sat tai benh vien da khoa Hoai Duc da khong lam het chuc trach, nhiem vu duoc giao, khong lam dung, lam du quy trinh, ho so thanh toan BHYT nen khong phat hien duoc ho so de nghi thanh toan BHYT khong hop le (ket qua xet nghiem huyet hoc trung va phieu xet nghiem do cac nhan vien khoa xet nghiem khong co tham quyen ky). Nhung do khong biet viec in truoc cac ket qua xet nghiem huyet hoc tu cac benh pham (mau mau) cu cua cac nhan vien khoa xet nghiem xet thay hanh vi sai pham cua Tran Quang Anh, Pho Dinh Nam va Nguyen Thi Phuong co muc do, gian tiep gay hau qua, so tien bao hiem chi tra khong lon. Co quan CSDT khong xu ly bang phap luat hinh su ma co van ban kien nghi Co quan bao hiem xa hoi huyen Hoai Duc co hinh thuc xu ly ky luat nghiem khac.

Qua trinh dieu tra vu an, Cong an TP Ha Noi co nhan duoc don to giac cua bi can Nguyen Tri Liem – Giam doc benh vien va mot so benh nhan, cong dan to giac Hoang Thi Nguyet lap khong cac ket qua xet nghiem huyet hoc, thu tien xet nghiem cua benh nhan khong dua vao so sach.

Tien hanh dieu tra, xac minh va goi hoi Hoang Thi Nguyet, Cong an TP Ha Noi da thu giu 161 ho so benh an benh nhan noi tru, xac dinh co 20 phieu ket qua xet nghiem huyet hoc trung nhau do Hoang Thi Nguyet ky duoc dinh vao phieu xet nghiem huyet hoc. Xet thay Hoang Thi Nguyet la nguoi chu dong to giac su viec tieu cuc xay ra tai Benh vien da khoa huyen Hoai Duc, tu thang 7/2012 Hoang Thi Nguyet khong thuc hien viec in truoc cac ket qua xet nghiem huyet hoc tu cac benh pham (mau mau) cu de tra cho benh nhan hoac cho nhan vien cac khoa khac, Co quan CSDT – Cong an TP khong xem xet xu ly sai pham cua Hoang Thi Nguyet trong vu an nay ma tach ra de dieu tra, lam ro, neu sai pham nghiem trong se xem xet, xu ly sau.


Lam Nguyen

Viet Bao

Video nổi bật

Lời xin lỗi của sát thủ giết người yêu cũ trước ngày cưới
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Lộ diện đại gia chi 14.000 USD cho 2 đêm vui vẻ với chân dài

Theo tin tức từ cơ quan điều tra, liên quan đến vụ bắt Á khôi Sân khấu điện ảnh trong đường dây bán dâm 20.000 USD, hai đại gia chịu chi 14.000 USD để "vui vẻ" với chân dài là 2 doanh nhân trẻ Hà Nội.

Phát súng kết liễu đời Năm Cam, trả nợ kẻ gieo tội ác

Những phát súng nổ đanh gọn vang lên kết thúc cuộc đời của Năm Cam - kẻ tội đồ từng gây bao tội lỗi, là mối hiểm họa cho trật tự xã hội. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bất tuân luật pháp, xem thường mạng sống của người khác. Năm Cam hiểu ra chân lý giá trị của cuộc sống thì đã quá muộn...

Thông tin thêm về vụ hiếp dâm tập thể trong hầm đường bộ

Nhiều thông tin trong lời khai của chị H. còn mâu thuẫn, thiếu nhất quán. Cụ thể, ban đầu chị H. khai bị 2 thanh niên hiếp dâm trong khu vực hầm đường bộ. Nhưng sau đó lại khai bị hiếp dâm ở phía trên khu vực hầm đường bộ...

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (17/05 - 23/05)

Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao; Người mẹ trẻ nhẫn tâm sát hại đứa con hai tuổi; Cả trăm người thân bị hại gây náo loạn tòa; Mua ma túy về "ăn mừng ra tù", gặp ngay 141; Kế hoạch tiêu 5 triệu yên của 'tỷ phú ve chai'; Trung tướng rởm và chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Tìm hiểu: Nguyen Tri Liem, Vuong Thi Kim Thanh, Hoai Duc, Phan Thi Oanh, Hoang Thi Nguyet, Nguyen Thi Nhien, benh vien da khoa, bao hiem y te, benh nhan ngoai tru, khoa xet nghiem, Phieu Xet Nghiem, pho giam doc, thieu trach nhiem, nhan vien, huyet hoc, tra

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vụ nhân bản xét nghiệm: Giám đốc chỉ đạo khai dối

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vụ nhân bản xét nghiệm: Giám đốc chỉ đạo khai dối bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vu nhan ban xet nghiem Giam doc chi dao khai doi

Nhan xet, hay lien he ve tin Vu nhan ban xet nghiem Giam doc chi dao khai doi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vu nhan ban xet nghiem Giam doc chi dao khai doi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0