Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham

Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham
Quang canh bat va kham xet tai Cong ty Dien luc TP.HCM - anh: Dam Huy

Luc 17 gio chieu qua 24.8, luc luong Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu (C15) Bo Cong an da phoi hop voi PC15 Cong an TP.HCM dong loat tien hanh tong dat cac quyet dinh khoi to bi can va thi hanh lenh bat tam giam, kham xet noi o va noi lam viec cua cac doi tuong chu chot lien quan den nhung tieu cuc nghiem trong tai Cong ty Dien luc TP.HCM.

Sau khi to cong tac cua C15 tu Ha Noi vao mang theo lenh do Vien KSND toi cao phe chuan, mot cuoc hop noi bo da keo dai den hon 16 gio tai Tong cuc Canh sat (phia Nam) de trien khai cac mui cong tac. Dung 17 gio, doan xe thi hanh cong vu gom 12 chiec duoc lenh xuat quan. Dai ta Pham Hung Chien, Pho cuc truong C15 phu trach phia Nam da truc tiep kiem tra cac mui cong tac nay va dung doi theo cho den khi chiec xe cuoi cung roi khoi tru so de len duong.

Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham
Ong Le Van Hoanh dang duoc dan giai ra khoi co quan dua ve nha rieng de kham xet

Truoc do, luc 10 gio, mot to cong tac khac gom luc luong cua C15 va PC15 da co bien phap nghiep vu de "giu chan" mot so ca nhan co lien quan den vu nay tai tru so Cong ty Dien luc TP.HCM de cho tien hanh cac thu tuc to tung theo luat dinh. Hon 30 phong vien cac bao, dai cung tap trung ve khu vuc nay de cho doi gio phut do. Nhieu phong vien tham chi da co chiu qua con doi buoi trua vi so... mat muc tieu. Mai den hon 17 gio, khi doan xe cua Bo Cong an do xich truoc cong Cong ty Dien luc TP.HCM va tung to cong tac cua C15 nhanh chong trien khai viec bat giu cac doi tuong da duoc Vien KSND toi cao phe chuan thi ai nay nhu... quen het met moi. Cac ong Le Van Tinh (Truong phong Vat tu), Thieu Tuc (Pho giam doc Trung tam Thi nghiem dien), Nguyen Van Hiep (Truong phong Ky thuat), Le Ngo Huu Thien Tam (nguyen Truong phong Hop tac quoc te) va Huynh Ngoc Thanh (Pho phong Kinh doanh) duoc dua vao phong hop rieng de nghe cong bo cac quyet dinh khoi to bi can va lenh bat tam giam de dieu tra ve toi "co y lam trai cac quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong".

Cung thoi diem, tai tru so Cong ty Linkton Vina (KCN Cat Lai, Q.2), mot to cong tac khac cua C15 cung tong dat quyet dinh khoi to bi can va thi hanh lenh bat tam giam doi voi ong Tran Cong Dien, Pho tong giam doc Cong ty Linkton Vina (nguyen Pho giam doc phu trach ky thuat Cong ty Dien luc TP.HCM) de dieu tra ve toi "san xuat hang gia". Cung dong pham voi ong Dien, ong Justin Kaleung Wong (quoc tich My), Tong giam doc Cong ty Linkton Vina cung bi khoi to va co lenh bat giam nhung da bo tron khoi Viet Nam tu truoc day 2 thang.

Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham
Ong Le Van Tinh dang duoc dan ra xe

Rieng ong Le Van Hoanh, nguyen Pho giam doc phu trach kinh doanh Cong ty Dien luc TP.HCM (bi dinh chi cong tac tu thang 7.2005), co quan cong an phai mat thoi gian lau hon. Buoi sang cung ngay, ong Hoanh vao co quan mot lat thi... met va ngat xiu. Bo phan y te da so cuu tam thoi, sau do ong Hoanh duoc dua ve nha. Dau gio chieu, ong Hoanh da vao Benh vien Cho Ray do bi met va cao huyet ap. Nhan thay ly do nhap vien cua ong Hoanh la khong hop ly, co quan cong an yeu cau ong Hoanh lam thu tuc xuat vien va phai tro ve Cong ty Dien luc TP.HCM. Luc 18 gio 30, ong Hoanh da duoc dan giai ve co quan, nghe cong bo quyet dinh khoi to bi can va chiu thi hanh lenh bat tam giam ve hanh vi "co y lam trai...". Sau do, ong Hoanh duoc ap giai len xe de dua ve kham xet tai nha rieng so RR 1 Ter duong Hong Linh, P.15, Q.10.

Toi cung ngay, co 5 bi can duoc dua thang ve tru so Tong cuc Canh sat, 2 bi can duoc dua ve nha giam cua Co quan An ninh dieu tra Cong an TP.HCM. Rieng nguyen Giam doc Cong ty Dien luc TP.HCM Le Minh Hoang, co quan dieu tra se tiep tuc xem xet sau khi thu thap du tai lieu lien quan.

Hanh trinh gian doi cua chiec dien ke dien tu

Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham
Ong Thieu Tuc bi bat dua ra xe cong an

Theo co quan dieu tra, ngay 21.8.2003, Cong ty Dien luc TP.HCM co to trinh gui Tong cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) trinh ke hoach dau thau mua sam vat tu thiet bi cho cong trinh sua chua lon, van hanh va sua chua thuong xuyen luoi dien TP.HCM nam 2004. Ngay 1.10.2003, EVN co cong van phe duyet ke hoach cua Cong ty Dien luc TP.HCM, trong do neu ro: hinh thuc lua chon nha thau (dau thau quoc te cac goi thau tu so 43 den so 74); phuong thuc dau thau (dau thau 1 giai doan, 1 tui ho so); loai hop dong (hop dong tron goi va khong dieu chinh gia)... Kem theo quyet dinh nay la phu luc so 2 (phan dau thau quoc te ghi ro goi thau so 44 la dien ke dien tu (DKDT) ky thuat so 1 pha, so luong 400.000 chiec, don gia 340.000 dong/chiec). Sau khi co phe duyet cua EVN, ngay17.11.2003, Phong Hanh chinh quan tri Cong ty Dien luc TP.HCM lap ke hoach dau thau mua DKDT va duoc Giam doc cong ty phe duyet voi so luong 10.000 chiec, gia 580.000 dong/chiec. Viec lap ke hoach dau thau nay khong dung phe duyet va khong bao cao EVN co su thay doi so luong, gia ca, vi pham van ban huong dan cua EVN va nghi dinh cua Chinh phu ve quy che dau thau.

Ngay 2.12.2003, Giam doc Cong ty Dien luc TP.HCM ra quyet dinh thanh lap to chuyen gia xet thau do ong Le Van Hoanh (nguyen Pho giam doc) lam to truong. To chuyen gia nay bao gom hai nhom. Nhom ky thuat do Huynh Ngoc Thanh (Pho phong Kinh doanh) phu trach, gom Nguyen Van Hiep (Truong phong Ky thuat), Le Van Tinh (Truong phong Vat tu) va Thieu Tuc (Pho giam doc Trung tam Thi nghiem dien). Nhom thu hai la nhom tai chinh - thuong mai do Ngo Huu Thien Tam (Truong phong Hop tac quoc te) phu trach, gom Pham Kim Hung (Truong phong Hanh chinh) va Ho Thi Kim Tram (Pho phong Ke hoach). Cung ngay, ong Hoanh co to trinh ve tieu chuan xet thau nhung trong do khong dua ra nang luc va kinh nghiem nha thau (vi pham dieu 29 Nghi dinh 88 cua Chinh phu).

Ngay 10.12.2003, khi tien hanh mo thau, goi thau so 2 (DKDT) co 3 nha thau tham gia, trong do nha thau Linkton Singapore bo thau thap nhat. Mac du biet mau DKDT khong dung voi tieu chuan xet thau nhung to chuyen gia van xac dinh nha thau Linkton Singapore trung lo thau DKDT ma hieu LTE 66 220V-10 (40) A cua Hang EDMI (Asia) san xuat tai Singapore. Tiep theo, tai van ban ngay 12.1.2004, voi tu cach To truong To chuyen gia xet thau, ong Hoanh ky trinh Giam doc Cong ty Dien luc TP.HCM phe duyet ket qua xet thau cung xac nhan nha thau Linkton Singapore chua du dieu kien ve phap ly (giay chung chi san xuat ISO da het han thang 10.2003) va ve ky thuat (hieu chinh sai so chua dat nhu ho so moi thau va man hinh hien thi cac ky tu khong dung). Nhung ngay 14.1.2004, Giam doc Le Minh Hoang da phe duyet ket qua xet thau nay va den ngay 31.1.2004 da ky hop dong so 03-04 voi Cong ty Linkton Singapore tren co so dau thau 10.000 DKDT va phu kien tri gia 6,3 ti dong (trong do xac dinh hang san xuat tai Singapore, co chung chi xuat xu hang hoa C/O, khong duoc uy quyen cho nguoi khac thuc hien hop dong). Tu thang 1 den thang 12.2004, Cong ty Dien luc TP.HCM ky tiep 13 hop dong mua DKDT cua Linkton Singapore, mua tong so 312.000 DKDT ma khong to chuc dau thau va da thanh toan 183 ti dong vao tai khoan cua Cong ty Linkton Vina.

Theo tai lieu ho so dau thau va hop dong, Cong ty Dien luc TP.HCM mua DKDT cua Cong ty Linkton Singapore la dien ke tai Singapore nhung thuc te lai duoc san xuat tai 43 Ho Van Hue (TP.HCM) va do Cong ty Linkton Vina dam nhan! Dang noi hon, so DKDT da dua vao su dung lai do Trung tam Thi nghiem dien cua Cong ty Dien luc TP.HCM kiem dinh, ghi san xuat tai Singapore, mac gan tren DKDT cung la "Linkton Singapore". Den day, co quan dieu tra da co du can cu xac dinh, viec to chuc dau thau cua Cong ty Dien luc TP.HCM ve lo hang DKDT da vi pham quy dinh tai dieu 7, dieu 9, dieu 29 Nghi dinh 88 cua Chinh phu ban hanh quy che dau thau; Nghi dinh 66 cua Chinh phu ve sua doi, bo sung mot so dieu cua quy che dau thau theo Nghi dinh 88. Cong ty Linkton Singapore khong du cac dieu kien theo quy dinh dau thau nhung van xet va cong nhan trung thau; hop dong giua hai ben xac dinh khong duoc uy quyen nguoi khac thuc hien nhung Cong ty Linkton Singapore van uy quyen cho Cong ty Linkton Vina thuc hien.

San xuat hang gia

Sau khi ky hop dong cung cap 312.000 DKDT voi Cong ty Dien luc TP.HCM, Cong ty Linkton Singapore do ba Joanna Kaung lam Giam doc dieu hanh da lap tuc ky mot ban thoa thuan voi Cong ty Linkton Vina (do ong Wong Justin Kaleung, quoc tich My, lam Chu tich HDQT kiem Tong giam doc). Theo do, Linkton Singapore chi dinh nha cung cap linh kien chinh de Linkton Vina nhap khau, chuyen giao cong nghe va lap rap thu nghiem; Cong ty Linkton Vina ky hop dong nhap, thanh toan voi nha cung cap nuoc ngoai va trong nuoc mua linh kien, lap rap va thu nghiem theo tieu chuan ky thuat da de cap trong hop dong va giao hang tai kho cua Cong ty Dien luc TP.HCM, xuat hoa don tai chinh va nhan tien, chuyen tra Linkton Singapore 3,5% gia ban san pham theo hop dong tro giup ky thuat da ky giua hai ben.

Thuc hien thoa thuan tren, Cong ty Linkton Vina da thue nha 43E Ho Van Hue cua ba Le Thi Muoi (vo cua ong Le Van Hoanh) va xin phep So Ke hoach - Dau tu TP.HCM de lam van phong giao dich, trung bay san pham va... dao tao cong nhan. Viec san xuat DKDT cua Cong ty Linkton Vina da co Tran Cong Dien, Pho tong giam doc thu nhat truc tiep chi dao. Co quan dieu tra xac dinh, viec Cong ty Linkton Vina to chuc nhap linh kien, san xuat DKDT xuat ban cho Cong ty Dien luc TP.HCM la hanh vi vi pham phap luat vi DKDT do cong ty nay san xuat khong dang ky voi co quan co tham quyen de kiem dinh, dong thoi bi xac dinh la hang gia (gia nguon goc xuat xu).

Nhom PV thoi su

Viet Bao

Comment :Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Power Electronic Design Services in city: Prosecuting, Deputy Director arrested Power Company Le Van Hoang and six co-conspirators
Linkton Vina, Linkton Singapore, Le Van Hoang, Ministry of Industry, PC15 The center electricity experiments, electricity companies force, company director, beginning of the prosecution, deputy director, the company, the working group, general manager, procurement, production, Vietnam
At 17 by 8.24 pm, Police Force criminal investigation of the economic order management and position (C15) Ministry of Public Security cooperated with police PC15 City conducted simultaneously serve the decision to prosecute the accused and detained execution,

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vụ điện kế điện tử ở TP.HCM: Khởi tố, bắt giam Phó giám đốc Công ty Điện lực Lê Văn Hoành và 6 đồng phạm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vụ điện kế điện tử ở TP.HCM: Khởi tố, bắt giam Phó giám đốc Công ty Điện lực Lê Văn Hoành và 6 đồng phạm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham

Nhan xet, hay lien he ve tin Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vu dien ke dien tu o TP HCM Khoi to bat giam Pho giam doc Cong ty Dien luc Le Van Hoanh va 6 dong pham de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0