Vu Vietsovpetro Ban Quan ly KCN cap phep thanh lap cong tyTai phien toa hom nay (11/10), 1 tinh tiet ly ki da xuat hien khi cac bi cao khai Cong ty InterPet Corall Viet Nam do Ban quan ly KCN Vung Tau cap giay phep thanh lap va cong ty nay da tham gia trong goi thau sua chua dan Ballast mo Dai Hung 1.

Hom nay, phien toa xet xu vu tham nhung trong nganh dau khi chuyen qua phan tham van goi thau sua chua dan Ballast mo Dai Hung 1.Truoc toa, bi cao Tran Ngoc Giao keu oan vi moi viec bi cao lam la theo chi dao cua Tran Quang.

Giao cho biet viec cung cap vat tu la do PTSC lam, nhung Tran Quang lai dai dien InterPet thanh toan. Bi cao Giao khong biet viec ky hop dong, chi biet mua vat tu, thiet bi. Giao keu oan viec VKS truy to bi cao ve hanh vi lam gia hoa don chung tu, giup quan lua dao. Bi cao khong tham o, chi dao nhan vien Interpet lam gia giay to thi khong dung!

InterPet Corall Viet Nam lo dien

Toa cho goi nhan chung Tran Thanh Nam (nhan vien Cong ty Chieu Ich TP.HCM, cuu can bo chuyen trach quan ly cac du an cua lien doanh Vietsovpetro) len tham van. Ong Nam cho biet, ong duoc Tran Quang thue lam hop dong ngoai ra khong hop tac, cau ket hay lien ket gi. Theo ong Nam trinh bay, do quan diem cua ong nguoc hoan toan voi thiet ke ban dau cua Colrall nen ong da khong dung bat cu phan mem nao cua corall hay cua Quang ca ma tu thiet ke.

Ong Nam noi: Khi Ballast Dai Hung 1 duoc thiet ke phuong an thi cong, toi lam voi mot nhom ky su cua Sai Gon do toi thue, tu thang 7-9/2001. Day la hop dong PTSC/corall ky voi VSP va thue lai toi lam. Tran Quang ky hop dong voi toi duoi tu cach lanh dao cua Cong ty Interpet Corall Viet Nam (I.C.V), co chuc nang thiet ke nhu Corall (trong ho so vu an tu truoc den nay khong he co Interpet Corall Viet Nam). Trong qua trinh trien khai thi cong, PTSC chi tham gia 3 phan viec: phu tung, vat tu thiet bi; hau can (dang ky thu tuc); cung cap mot phan nguoi thuc hien du an, thue doi cua Lilama, thue giam dinh doc lap.

Phan toi lam toan bo phan viec con lai voi tu cach cua nha thau phu: Khao sat, phuc hoi trang thang binh thuong, xac nhan cua Lloyd. Trong hop dong nay, toi nhan khoan 20.000 USD, sau khi thi cong nhan them khoan 140 ngan USD va tong tat ca cac chi phi duoc thanh toan tong cong la 160.000 USD.

Vu Vietsovpetro: Ban Quan ly KCN cap phep thanh lap cong ty!?
Bi cao Tran Ngoc Giao.

Den day, Toa quay sang hoi Tran Ngoc Giao: “Bi cao khong biet gi ve hop dong nay”? Giao tra loi khong biet. Toa cong bo cac ban cung tai ho so, the hien loi khai cua Giao rang I.C.V mua thiet bi vat tu nhung tren giay to van lay danh nghia cua Corall. Anh

Nam khai bi cao la nguoi ky hop dong. Do anh Quang hay ai keu bi cao ky. Giai thich ve I.C.V, giua Interpet Nga va Corall thoa thuan the nao khong biet, nhung duoc chinh quyen Viet Nam cho phep nen thanh lap I.C.V. Cong ty nay co con dau, nguoi lam thu tuc tham gia dau thau la anh Lai Phong? Giao tra loi bi cao khong biet gi ve cong ty nay.

Toa hoi van: "Khong phai la nguoi Cong ty tai sao lai ky voi tu cach la lanh dao I.C.V? Ban Quan ly cong trinh cho thanh lap cong ty nay? Lam sao to chuc nay duoc phep thanh lap, bi cao noi the ai tin? Neu cong ty nay co that, bi cao con co hanh vi lam gia tai lieu giay to co quan nha nuoc. Toa se kien nghi van de nay. Tu truoc den gio vu an nay khong co ten cong ty nao la I.C.V, lai co con dau nua". Toa nhan them: “Day la van de co the kien nghi co quan dieu tra lam ro.

Toa quay tro lai tham van Tran Ngoc Giao ve Cong ty I.C.V. Bi cao Giao van khang dinh day la cong ty co that. Giao lam Truong dai dien, co van phong tai Vung Tau, giam doc la Removich (nguoi Nga), nhung it khi co mat tai VN, con anh Nguyen Lai Phong la pho giam doc.

Tra loi cau hoi cua VKS viec "Ai cap phep cho cong ty InterPet Corall Viet Nam hoat dong", Tran Quang tai khang dinh la do Ban quan ly KCN Vung Tau cap phep. VKS: "Lam sao ma cap phep duoc? Neu gia su viec nay la co that thi vu an nay se co mot vai can bo lien quan can phai lam ro".

Vu Vietsovpetro: Ban Quan ly KCN cap phep thanh lap cong ty!?
Dai dien cho Cong ty Dich vu ky thuat dau khi (PTSC) tai phien toa.

Luat khong cam ban thau!?

Toa cho goi dai dien PTSC la luat su Nguyen Van Chien (Doan luat su Ha Noi) tham van ve hop dong du thau ballast va PTSC nhan duoc 273.000 USD; Hop dong voi Corall trong du an nay cung la hop dong gia; PTSC ky voi VSP nhung lai giao cho nguoi khac thuc hien co vi pham hop dong kinh te khong?

Dai dien PTSC tra loi: “Chung toi nghi xac dinh co vi pham hay khong thi HDXX xem xet. Viec giao thau lai hay ban thau, chua co qui dinh cu the, den 2001 moi co van ban qui dinh cu the, day la van de nhan thuc cua cac bi cao tai thoi diem do, de nghi toa xem xet”.

Toa chat van: "Co vi pham nghi dinh 52 cua Chinh phu khong?". Dai dien PTSC ap ung: “Do khong tham gia du an nay nen khong the tra loi PTSC co vi pham hay khong”. Toa tiep tuc chat van: “Anh dai dien cho PTSC ma khong co quan diem la the nao; vay dai dien cai gi?". Toa dan nghi dinh 52/CP: Nghiem cam cac don vi trung thau ban thau lai cho cac don vi khac duoi bat ky hinh thuc nao. Ban thau hay khong ban thau khong co nghia trong thuc te va ca trong phap ly.

Toa tiep tuc hoi ve so tien 273.00 USD ma PTSC duoc huong, Ong Chien tra loi, bang cach nao do PTSC da hoan thanh nghia vu, VSP su dung on dinh thi chu dau tu phai co nghia vu thanh toan va PTSC phai duoc huong mot cach hop phap. Neu toa cho rang hop dong gia, lam that thoat tren 900.000 USD, de nghi tuyen tra cho PTSC !?

Ong Pham Thanh Son, dai dien PTSC (PTSC cu 4 dai dien ra toa) cho biet so tien PTSC duoc huong chi co 220 ngan USD chu khong phai 273.000 USD ma cao trang quy ket. Toa hoi: Theo cao trang cua VKS, ban thau ma co tien la vi pham phap luat? Ong Son cai chua co khai niem ban thau, thong le VN la sau Nghi dinh con cac van ban huong dan nua, chua thay co van ban huong dan nen khong biet co vi pham. Toa giai thich, trach nhiem cua anh phai biet chu khong the noi khong doc nen khong biet. Ong Son chong che: y toi khong phai vay!

Toa cho goi ong Tran Van Binh, dai dien cho VSP tham van ve viec co qui dinh cho phep thue nha thau phu? Ong Binh cho biet theo phap luat VN thi khong duoc ban thau cho nha thau khac. Trong khi thuc hien du an, neu can co nha thau phu, ben B phai thong bao cho VSP biet va phai duoc chap nhan thi moi thi cong. Viec PTSC cat lai 5% gia tri thau co duoc huong khong?

Toa hoi: "Thuc te PTSC ban thau nhung co chi mot so chi phi, vay chi phi do theo ong co hop phap khong?". Ong Binh dap: "Phai xem lai nguon thu tai chinh xuat phat tu dau". Ve so tien 273.000 USD, phia VSP, ong Binh cho rang Hop dong giua PTSC voi VSP da ky, trong qua trinh dieu tra, khong thay vi pham phap luat, do do quyen nghia vu 2 ben co gia tri phap ly. Neu PTSC lam gi ra khoan tien do la trach nhiem cua PTSC va theo quan diem cua VSP thi PTSC duoc huong, con neu toa cho rang cua VSP thi chung toi cam on.

Dau thau theo gia chu quan!

Lien quan den goi thau sua chua dan Ballast mo Dai Hung 1 tu gia du toan bo thau ban dau la 500.000 USD nhung gia trung thau lai la 2,9 trieu USD, dai dien VKS da tham van Duong Quoc Ha. Theo VKS nhung ngay qua cac bi cao chua trung thuc, tra loi tranh ne khong xoay vao cau hoi cua HDXX. "Can cu vao co so nao de tinh gia 2,9 trieu USD la gia boc thau de de nghi Bo Ke hoach va Dau tu, Chinh phu phe duyet?" - VKS hoi Duong Quoc Ha.

Gia du tinh la 500.000 USD nhung khi boc thau la 2,9 trieu USD do vay phai xu ly van de cho dau thau lai nhung do thoi gian qua gap khong the dau thau lai, hon nua viec sua chua nay khong tinh toan duoc hang muc thi cong nen lay gia ma Vien Corall dua ra. Day la gia chu quan khong co tinh toan cu the. Vay tai sao co du tinh sua chua Ballast 34 tank nhung chi sua chua 24 tank thi cho thanh toan hon 1,55 trieu USD" - VKS truy. "Do la theo tu van cua Lloyd nhu vay vi tien do sua chua nhu vay la dam bao" - Ha dap.

Den luot Nguyen Quang Thuong tra loi ve viec tai sao Tran Quang chi la Truong xuong lai duoc giao thuc hien toan bo du an Ballast, Thuong cho rang quy che cua PTSC la vay. Cu the la quy dinh cac don vi cua PTSC phai co trach nhiem tim kiem cong viec tang doanh thu. Do vay, khi Tran Quang xin tham gia du an Ballast de tinh doanh thu bi cao da dong y de Quang lam. "Vay tai sao co viec giu lai 5% gia tri hop dong?" - VKS dat van de. "Bi cao khong chi dao vay, con sau nay nguoi khac thay bi cao thi bi cao khong biet" - Thuong thanh minh. Toa hoi: "Bi cao noi the nghe sao duoc! Bi cao la nguoi ky hop dong voi doi tac, chiu trach nhiem theo doi hop dong ma bi cao khong biet doi tac the nao, du an ay co van de gi sao?".

Cuoi ngay lam viec hom nay, phien toa chuyen sang phan cac luat su tham gia tham van. Ngay mai(12/10), phien toa tiep tuc voi phan tham van cua cac luat su.

  • Gia Khang
Viet Bao

Video nổi bật

Tổng thống Mỹ khẳng định IS sẽ bị đánh bại
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Báo động nạn cướp giật lộng hành trên đường phố

Thời gian gần đây những vụ cướp giật trắng trợn xảy ra liên tục trên các địa bàn của cả nước, xông vào nhà cướp iphone - ipad, giật dây chuyền ngay trên đường…với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân hoang mang và lo sợ.

Mạng xã hội và những ẩn họa từ tin đồn

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhiều người đã lợi dụng để tung tin đồn thất thiệt. Những câu chuyện tưởng như đùa này sẽ có thể trở thành bản án tội phạm.

Tìm hiểu: Tran Quang, Vu Vietsovpetro, Tran Ngoc Giao, KCN Vung Tau, Dai Hung, thanh lap cong ty, ban quan ly, ky hop dong, cap giay phep, bi cao, dai dien, khong biet, tham gia, tham van, lam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vụ Vietsovpetro: Ban Quản lý KCN cấp phép thành lập công ty!?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vụ Vietsovpetro: Ban Quản lý KCN cấp phép thành lập công ty!? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vu Vietsovpetro Ban Quan ly KCN cap phep thanh lap cong ty

Nhan xet, hay lien he ve tin Vu Vietsovpetro Ban Quan ly KCN cap phep thanh lap cong ty co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vu Vietsovpetro Ban Quan ly KCN cap phep thanh lap cong ty de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0