Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh

Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh
La Thi Kim Oanh suy nghi gi khi doi mat voi ban an tu hinh?
Trong phien xu ngay hom qua (26-11), ngay thu chin xet xu vu an La Thi Kim Oanh va dong pham, dai dien VKS dua ra muc an de nghi doi voi cac bi cao. Vien kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh; nguyen thu truong Nguyen Quang Ha va Nguyen Thien Luan moi bi cao tu 36 den 42 thang tu giam; khong chap nhan viec tra no thay cho La Thi Kom Oanh hon 38 ti dong.

Khong chap nhan viec tra no thay cho bi cao Oanh hon 83 ti dong

Khi nghe dai dien Vien Kiem sat (VKS) de nghi muc an cao nhat la tu hinh, bi cao Oanh khong he bieu lo mot sac thai thay doi nao tren mat, bi cao van giu guong mat lanh lung nhu ngay dau khai mac phien toa. Bi cao Luan, Binh va Thuan bien sac, bi cao Nguyen Quang Ha thi cuoi khay, cac bi cao khac to ra tram lang. Nhieu lan trong ban luan toi, dai dien VKS nhac di nhac lai cum tu “day la vu an gay hau qua dac biet nghiem trong...”, gay thiet hai va lam that thoat cua Nha nuoc hang tram ti dong.

Theo ban luan toi cua dai dien VKS, La Thi Kim Oanh da huy dong duoc so tien len den 267,7 ti dong va 119.659 USD tu nguon von nha nuoc, von tin dung uu dai va von vay cua cac ngan hang, ca nhan... cho cac du an ma bi cao da “chay” duoc truoc do. Nhung bi cao chi chi cho viec thuc hien cac du an hon 192 ti va 6.000 USD, con tren 74 ti va 113.000 USD chi xai vo toi va “khong giai trinh duoc”.

Tuy nhien, trong qua trinh tham van tai toa, bi cao khai da phai chi phi tien den bu giai phong mat bang, tien thue nha, vay von voi lai suat cao va nhat la cac khoan chi phi “khong lo” cho tiep khach, hoi hop, bieu xen... len den hang chuc ti dong, nen VKS da chap nhan tru di mot phan trong so tien tham o cua La Thi Kim Oanh.

Tong so cac khoan chi “khong chung tu” ma VKS chap nhan la 715 trieu dong va 18.000 USD. Con lai bi cao Oanh phai chiu hoan toan trach nhiem ve so tien da chiem doat len den hon 71 ti va 95.000 USD. Ngoai ra, bi cao Oanh con phai lien doi trach nhiem voi cac bi cao Binh, Thuan, Nghia ve toi co y lam trai gay thiet hai hon 34 ti va 3.000 USD.

Doi voi cac bi cao nguyen vu truong, thu truong Bo NN&PTNT la Quan, Hoang, Ha va Luan, dai dien VKS cho rang cac bi cao xac nhan khong dung su that, khong kiem tra hoat dong tai chinh cua Cong ty Tiep thi, tu do “giup do” cong ty vay nhieu ti dong cua ngan hang, den han khong tra no lai su dung trai nguyen tac.

Khi duoc cap tren nhac nho, khong nhung khong kien quyet thanh tra, kiem tra ma con bao cao “tinh hinh tai chinh cong ty lanh manh” de tiep suc cho cong ty lun sau vao cac sai pham. Hanh vi do da du yeu to cua toi thieu trach nhiem phai xu ly theo phap luat.

Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh
La Thi Kim Oanh bi canh sat dan giai ra khoi toa an
Dai dien VKS cho biet Bo NN&PTNT co van ban bao cao Thu tuong Chinh phu ve viec Tong cong ty Vat tu nong nghiep (don vi tiep nhan Cong ty Tiep thi sau khi vu an xay ra) tra hon 97 ti tien no cua Cong ty Tiep thi doi voi cac ngan hang. Thuc te da tra duoc hon 83 ti. Tuy nhien, theo VKS, “nguoi pham toi phai co trach nhiem tra lai mon no nay, bi cao Oanh la nguoi truc tiep gay ra hau qua nen bi cao phai co trach nhiem boi thuong khac phuc hau qua. Viec Tong cong ty Vat tu nong nghiep tra thay la tu nguon tien cua Nha nuoc nen khong the chap nhan duoc”.

Luat su Chu Khang: de nghi HDXX tra ho so dieu tra lai

La nguoi dau tien trinh bay bai bao chua cho bi cao La Thi Kim Oanh, luat su Chu Khang da chiem “dien dan” suot mot gio dong ho dau buoi chieu qua. Trong bai bao chua, luat su Chu Khang neu ra mot so van de nham “phan bac” quan diem luan toi cua dai dien VKS Ha Noi, tap trung vao viec ban cao trang “khong dam bao tinh khach quan”, quan diem cua VKS ve khac phuc thiet hai “co van de”... Luat su trinh bay: su thieu khach quan cua cao trang the hien “ngay tu cach dat van de”, vi cac du an o day deu do Bo NN&PTNT giao Cong ty Tiep thi thuc hien, khong phai do giam doc La Thi Kim Oanh “lo chay du an de... tham o”.

Hom qua 26-11, sau khi phat bieu quan diem luan toi cac bi cao trong vu an La Thi Kim Oanh va dong pham, dai dien Vien Kiem sat giu quyen cong to tai toa da de nghi tuyen phat La Thi Kim Oanh muc an tu hinh ve toi tham o tai san va 20 nam tu ve toi co y lam trai, tong hop hinh phat chung la tu hinh; Pham Tien Binh (nguyen pho giam doc Cong ty Tiep thi) 15-16 nam tu ve toi co y lam trai va 1-2 nam tu toi loi dung chuc vu quyen han chiem doat tai san, tong hop hinh phat chung tu 16-18 nam tu; Do Duc Thuan (nguyen ke toan truong) 15-16 nam tu toi co y lam trai; Nguyen Chinh Nghia (nguyen tro ly giam doc) 11-13 nam tu toi co y lam trai; Nguyen Quang Ha (nguyen thu truong thuong truc Bo Nong nghiep va phat trien nong thon): 36-42 thang tu giam; Nguyen Thien Luan (nguyen thu truong Bo NN&PTNT): 36-42 thang tu giam; Phan Van Quan (nguyen vu truong Vu Tai chinh ke toan): 4-5 nam tu; Huynh Xuan Hoang (nguyen vu truong Vu Ke hoach - qui hoach): 4-5 nam tu ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

Dac biet, luat su Chu Khang da cong bo mot tinh tiet kha bat ngo. Ban cao trang cua VKS toi cao khi de cap trach nhiem cua La Thi Kim Oanh co nhac den hai hop dong giua Cong ty Tiep thi va Cong ty Xay dung 12 (thuoc Tong cong ty Xay dung VN). Nhung qua dieu tra, luat su Khang phat hien ca hai ban hop dong duoc ky vao thang 8 va thang 12-2001, sau khi giam doc La Thi Kim Oanh da bi bat (ngay 19-6-2001) va bi tam giam tai trai T.16... kha lau (!?). Ben canh do, theo cac qui dinh cua phap luat thi bi can duoc quyen thong bao ve ket luan giam dinh, duoc yeu cau giam dinh lai..., nhung luat su Chu Khang cho biet La Thi Kim Oanh thuc te chi duoc thong bao bang... mieng ve nhung noi dung nay.

Cung theo trinh bay cua luat su Chu Khang, nhung du an nha dat hinh thanh bang nguon von Cong ty Tiep thi vay can phai duoc xac dinh la mot phan khac phuc hau qua. “Du an do La Thi Kim Oanh vay dau tu, nay noi tra ve Nha nuoc va “buoc” Oanh tham o mot khoan tien lon nhu vay, tien mat di dau?”, luat su dat cau hoi cho VKS. Luat su cho biet tai san cua gia dinh bi cao Oanh hau nhu khong con gi. Khi bi con no doi riet, Oanh da len dem giay to nha (cua chong) di the chap, roi dat luon ca so tiet kiem cua bo chong, xe may cua con gai... de tra no. Luat su ban khoan “qui ket bi cao tham o 72 ti dong lieu co dang tin”.

Tu nhung can cu tren, luat su bao chua cho bi cao La Thi Kim Oanh de nghi HDXX tra lai ho so de co quan dieu tra lam lai, xac dinh lai khoan tien tham o ma ong cho rang “khong khong lo den vay”.

Ngan hang cho vay: khong can xac nhan cua thu truong (!?)

Buoc toi bi cao Ha thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong la “chua co co so phap ly”, luat su Pham Van Dam mo dau phan bao chua cho nguyen thu truong Nguyen Quang Ha bang viec khang dinh nhu vay. Theo luat su Dam, viec Ngan hang Dau tu - phat trien Ha Noi va Ngan hang Cong thuong Ba Dinh cho Cong ty Tiep thi vay tien dua tren nhieu yeu to (du an duoc cap tham quyen phe duyet, co ho so day du...).

Tuy nhien, qua loi khai cua mot so dai dien ngan hang tai phien toa, da xac dinh dieu kien giai quyet cho vay cua hai ngan hang tren “khong can cu vao xac nhan cua lanh dao Bo NN&PTNT”, thuc chat nhung xac nhan do khong phai la “dieu kien” de ngan hang cho vay, luat su Dam khang dinh. Nhung cong van nay chi co y nghia “tang do tin cay”, khong hon khong kem.

Bao chua cho bi cao Nguyen Thien Luan (nguyen thu truong), luat su Pham Hong Hai ban khoan “cho den thoi diem nay chua he co mot van ban nao qui dinh ve viec giai quyet trach nhiem hanh chinh doi voi cac thu truong co quan neu o do de xay ra hien tuong tieu cuc, tham nhung”. The nhung, bi cao Luan va mot so bi cao khac nguyen la lanh dao cua Bo NN&PTNT trong vu an nay da bi truy cuu hinh su voi toi danh thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong. Tu phan tich do, luat su Hai cho rang le ra bi cao Luan, Ha khong bi truy cuu trach nhiem hinh su, co chang chi xu ly ve hanh chinh.

Luat su Pham Hong Hai dung lai va phan tich kha ky ve su “khong binh thuong” cua Cong ty Tiep thi, trung tam cua vu an nay. Chi la mot doanh nghiep nha nuoc “tam tam” nhung lai duoc thanh lap tren co so y kien cua Thu tuong Chinh phu (?!). Viec quan ly cong ty “khong don thuan la Vu Tai chinh - ke toan va Bo NN&PTNT ma du ca Bo Ke hoach - dau tu, Bo Tai chinh, Van phong Chinh phu...”(?!). Mot doanh nghiep khong lon lam nhung lai duoc giao lam chu dau tu cua rat nhieu du an khac nhau.

Ngoai ra, luat su cua bi cao Nguyen Thien Luan con phat hien nhung tinh tiet rat dang chu y: loi khai cua nguyen bo truong Nguyen Cong Tan co sai lam ve thoi gian (cuoi nam 1997, khi ong khong con lam bo truong), roi viec bay thu truong khac khai ong Luan chinh la nguoi quan ly Cong ty Tiep thi nhung ban than ho cung tung ky vao cac van ban tuong tu. Luat su Hai cho rang “khong du can cu” de truy to bi cao Luan ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong, tu do de nghi VKS xem xet “rut truy to” doi voi bi cao Luan.

Hom nay 27-11, phien toa tiep tuc voi phan tranh luan.

VO HONG QUYNH - NGUYEN VAN HAI

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Lã Thị Kim Oanh

Comment :Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Procuracy request: La Thi Kim Oanh death
La Thi Kim Oanh, Chu Kang, MARD, Nguyen Thien Luan Nguyen Quang Ha, La Thi Oanh Kom, procuracy, lack of accountability, for the accused, not accept, lawyers, death penalty, representations, proposals, marketing, raw
During a hearing yesterday (26-11), the ninth day trial in La Thi Kim Oanh and accomplices, VKS representative issued a proposed plan for the defendants. Procuracy request the death penalty La Thi Kim Oanh; former deputy Nguyen Quang Ha and Nguyen Thien ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Viện Kiểm sát đề nghị: tử hình Lã Thị Kim Oanh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Viện Kiểm sát đề nghị: tử hình Lã Thị Kim Oanh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh

Nhan xet, hay lien he ve tin Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0