Thuong tuong Song Hao tu tranThuong tuong Song Hao tu tran
Thuong tuong Song Hao
Ban chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, Dang uy Quan su Trung uong, Bo Quoc phong, Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam, Uy ban Kiem tra Trung uong, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Hoi Cuu chien binh Viet Nam, Tinh uy Nam Dinh va gia dinh vua bao tin buon:

Dong chi Thuong tuong Song Hao; ten khai sinh: Nguyen Van Khuong: sinh ngay 20/8/1917, tai xa Lien Minh, huyen Vu Ban, tinh Nam Dinh. Nguyen Bi thu Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam, Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va xa hoi, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong, Chu tich lam thoi Hoi Cuu chien binh Viet Nam.

Do tuoi sao suc yeu da tu tran hoi 01 gio 22 phut ngay 09/01/2004 tai Benh vien Trung uong Quan doi 108, Ha Noi, huong tho 87 tuoi.

Hon 60 nam hoat dong cach mang, dong chi da co nhieu dong gop doi voi su nghiep cach mang cua Dang va cua dan toc, dong chi da duoc Nha nuoc tang thuong Huan chuong Sao Vang va nhieu huan chuong cao quy khac, Huy hieu 60 nam tuoi Dang.

De to long tuong nho va biet on dong chi Song Hao, Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam quyet dinh to chuc le tang dong chi Song Hao voi nghi thuc le tang cap Nha nuoc Ban chap hanh trung uong Dang Cong san Viet Nam Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Uy ban Trung uong Mat tran to quoc Viet Nam Uy ban Kiem tra Trung uong Bo Quoc phong Tong cuc chinh tri quan doi nhan dan Viet Nam Bo Lao dong - Thuong binh va xa hoi Hoi cuu chien binh Viet Nam Tinh uy Nam Dinh.

Thong bao: Le vieng va le truy dieu dong chi Thuong tuong Song Hao

Linh cuu dong chi Thuong tuong Song Hao quan tai Nha tang le so 5 Tran Thanh Tong, Ha Noi.

Le vieng duoc to chuc tu 7 gio 30 phut, ngay 15-01-2004. Le truy dieu tien hanh luc 13 gio cung ngay tai Nha tang le so 5 Tran Thanh Tong, Ha Noi; sau do an tang dong chi Thuong tuong Song Hao tai Nghia trang Mai Dich, Ha Noi./.

Ban tang le

Danh sach Ban Le tang dong chi Thuong tuong Song Hao

1. Dong chi Phan Van Khai, Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu, Truong ban.

2. Dong chi Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu.

3. Dong chi Truong Quang Duoc, Uy vien Bo Chinh tri, Pho Chu tich Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

4. Dong chi Tran Dinh Hoan, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong.

5. Dong chi Pham Van tra, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Quoc phong.

6. Dong chi Thuong tuong Le Van Dung, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam.

7. Dong chi Nguyen Van Chi, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

8. Dong chi Huynh Dam, Uy vien Trung uong Dang, Tong Thu ky Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam.

9. Dong chi Thuong tuong Phung Quang Thanh, Uy vien Trung uong Dang, Tong Tham muu truong Quan doi nhan dan dan Viet Nam.

10. Dong chi Nguyen Thi Hang, Uy vien Trung uong Dang, Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va xa hoi.

11. Dong chi Phung Huu Phu, Uy vien Trung uong Dang, Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich Hoi dong nhan dan thanh pho Ha Noi.

12. Dong chi Tran Van Tuan, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Nam Dinh.

13. Dong chi Trung tuong Dang Quan Thuy, Chu tich Hoi Cuu chien binh Viet Nam.

14. Dong chi Ma Thanh Toan, Uy vien Trung uong Dang, Tu lenh Quan khu II.

15. Dong chi Dang Huu Hai, Truong ban Tai chinh - Quan tri Trung uong.

16. Dong chi Trung tuong Le Van Han, Pho Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam.

Tom tat tieu su dong chi Thuong tuong Song Hao

Dong chi Thuong tuong Song Hao, ten khai sinh la Nguyen Van Khuong, sinh ngay 20 thang 8 nam 1917 tai xa Hao Kiet (nay la xa Lien Minh), huyen Vu Ban, tinh Nam Dinh.

Dong chi tham gia hoat dong cach mang tu nam 1936, trong Phong trao Mat tran binh dan. Nam 1937, dong chi phu trach to chuc Ai huu tho theu, Thanh nien dan chu (sau nay la Mat tran phan de) tai que huong.

Thang 4 nam 1939, dong chi duoc ket nap vao Dang Cong san Dong Duong; duoc cu lam Thu ky Ban Thuong truc Lien doan Lao dong Ha Noi va tham gia Ban Chap hanh Dang bo thanh pho Ha Noi.

Dau nam 1940, dong chi bi de quoc Phap bat, ket an 7 nam tu va bi giam o cac nha tu: Nam Dinh, Ha Noi, Son La, Hoa Binh, Cho Chu.

O trong tu, dong chi luon giu vung khi tiet cach mang, tich cuc tham gia cac cuoc dau tranh. Nam 1943, dong chi duoc chi dinh lam Bi thu chi bo tai nha tu Cho Chu, da cung cac dong chi dang vien trong chi bo lien lac voi cac dang bo ngoai nha tu de hoat dong.

Thang 8 nam 1944, dong chi da vuot nguc khoi nha tu Cho Chu ve vung Tuyen Quang, Thai Nguyen hoat dong, duoc chi dinh lam Chinh tri vien Doi tuyen truyen cuu quoc quan hoat dong o cac tinh Ha Giang, Tuyen Quang va Thai Nguyen.

Thang 12 nam 1944, dong chi duoc chi dinh lam Bi thu Khu can cu Nguyen Hue.

Thang 8 nam 1945, dong chi duoc cu lam dai bieu di du Dai hoi Quoc dan tai Tan Trao. Sau do dong chi phu trach cuu quoc quan cuop chinh quyen tai hai tinh Tuyen Quang va Ha Giang.

Cuoi nam 1945, dong chi la Xu uy vien Bac Ky phu trach lien tinh Ha Giang, Tuyen Quang va Thai Nguyen.

Thang 12/1947, dong chi la Chinh uy Lien khu 10, Khu uy vien, Bi thu Quan khu uy. Den nam 1950, dong chi la Chinh uy khu Tay Bac, Bi thu Ban can su bo doi tinh nguyen vung Thuong Lao. Nam 1951, dong chi la Chinh uy Dai doan 308, Bi thu Dai doan uy. Den thang 5 nam 1955, dong chi duoc cu lam Pho Chu nhiem Tong cuc Chinh tri, Tong Quan uy vien.

Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu III (nam 1960), lan thu IV (nam 1976) va lan thu V (thang 3/1982) cua Dang, dong chi duoc bau lam Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang. Dong chi duoc cu giu chuc Uy vien Uy ban kiem tra Trung uong Dang, Truong ban Kiem tra Quan uy Trung uong (khoa III). Duoc Ban Chap hanh Trung uong cu vao Ban Bi thu (khoa IV), phan cong lam Truong ban Uy ban Kiem tra Trung uong.

Thang 3 nam 1961, dong chi duoc cu giu chuc Chu nhiem Tong cuc chinh tri, kiem Thu truong Bo Quoc phong, Pho Bi thu Quan uy Trung uong.

Thang 4 nam 1982 den thang 02 nam 1987, dong chi duoc phan cong giu chuc Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va xa hoi.

Thang 02 nam 1990 den thang 12 nam 1992, dong chi duoc chi dinh lam Chu tich lam thoi Hoi Cuu chien binh Viet Nam.

Dong chi duoc thang quan ham Trung tuong nam 1959 va duoc thang quan ham Thuong tuong nam 1974.

Dong chi da duoc bau lam dai bieu Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa IV va khoa VI.

Do co nhieu cong lao va thanh tich doi voi su nghiep cach mang cua Dang va cua dan toc, dong chi da duoc Dang, Nha nuoc tang thuong: Huan chuong Sao Vang, Huan chuong Quan cong hang Nhat, hang Nhi, hang Ba; Huan chuong khang chien hang Nhat; Huan chuong khang chien chong My cuu nuoc hang Nhat, Huy hieu 60 nam tuoi Dang va nhieu huan, huy chuong cao quy khac./.

(Theo TTXVN )

Viet Bao

Video nổi bật

Dùng súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở Sài Gòn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Báo động nạn cướp giật lộng hành trên đường phố

Thời gian gần đây những vụ cướp giật trắng trợn xảy ra liên tục trên các địa bàn của cả nước, xông vào nhà cướp iphone - ipad, giật dây chuyền ngay trên đường…với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân hoang mang và lo sợ.

Tìm hiểu: Song Hao, Nam Dinh, Ha Noi, Hoi Cuu, Bo Quoc, Bo Lao, Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam, Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san, Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Quan Doi Nhan Dan Viet Nam, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thượng tướng Song Hào từ trần

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thượng tướng Song Hào từ trần bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thuong tuong Song Hao tu tran

Nhan xet, hay lien he ve tin Thuong tuong Song Hao tu tran co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thuong tuong Song Hao tu tran de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0