Thu tuc cap ly lich tu phap de xin dinh cu o nuoc ngoaiChi gai toi sinh song o Phap va dang chuan bi xin dinh cu ben do. Chi nho toi xin giup giay ly lich tu phap, nhu vay co duoc khong? Co quan nao co tham quyen cap?

Toi muon biet thu tuc co phuc tap va mat nhieu thoi gian khong? Truoc khi sang Phap, chi toi sinh song va co ho khau thuong tru o quan Dong Da, Ha Noi.

Mong cac ban tu van gium.

Xin tran trong cam on.

Thuy Trang

Y kien ban doc

Luat su Ta Anh Tuan tra loi

Cau hoi cua ban Thuy Trang toi xin tra loi nhu sau: Theo quy dinh tai Muc 3, phan I va Diem a, b Muc 1 phan II Thong tu lien tich so 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngay 8/2/1999 cua Bo Tu phap - Bo Cong an quy dinh viec cap Phieu ly lich tu phap theo do, nguoi yeu cau cap Phieu ly lich tu phap la cong dan Viet Nam cu tru o nuoc ngoai thi nop tai So Tu phap noi thuong tru cuoi cung truoc khi xuat canh va co the uy quyen cho nguoi khac thay mat minh lam thu tuc yeu cau cap Phieu ly lich tu phap tai Viet Nam. Ben canh do, van ban uy quyen phai co chung nhan cua Co quan dai dien Ngoai giao, Co quan Lanh su cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam o nuoc ngoai.

Nhu vay, theo quy dinh neu tren chi gai ban dang cu tru tai Phap, truoc khi xuat canh co ho khau thuong tru tai quan Dong Da, Ha Noi do vay, chi gai ban co the uy quyen bang van ban cho ban duoc thay mat dai dien lam thu tuc yeu cau cap Ly lich Tu phap tai Viet Nam, van ban uy quyen phai co xac nhan cua Co quan dai dien ngoai giao hoac Lanh su Viet Nam tai nuoc Cong hoa Phap.

Ho so yeu cau cap Ly lich tu phap gom co:

1. Don yeu cau (theo mau quy dinh)

2. Phieu yeu cau xac minh Ly lich Tu phap (theo mau quy dinh)

3. Giay chung minh nhan dan (ban sao co chung thuc)

4. Ho khau hoac giay to hop le chung minh noi thuong tru cua duong su (ban sao co chung thuc)

5. Giay uy quyen (Giay uy quyen phai co chung nhan cua Co quan dai dien ngoai giao, Co quan lanh su cua Viet Nam o nuoc ngoai)

6. Giay khai sinh hoac giay dang ky ket hon, ho khau hoac nhung giay to chung minh quan he doi voi nhung truong hop uy quyen duong nhien.

So luong ho so: 02 bo Co quan giai quyet thu tuc hanh chinh: So Tu phap Ha Noi.

Thoi han giai quyet:

a) 16 ngay lam viec trong truong hop thong thuong:

- Trong 03 ngay, ke tu ngay nhan du ho so hop le, So Tu phap gui Phieu xac minh va 01 bo ho so cho Cong an cap tinh de tra cuu;

- Trong 10 ngay, ke tu ngay nhan duoc Phieu xac minh, Cong an cap tinh co trach nhiem tra cuu, xac minh ly lich tu phap va ket qua cho So Tu phap;

- Trong 03 ngay, ke tu co ket qua tra cuu ho so cua Cong an, So Tu phap lap va cap Phieu ly lich tu phap cho duong su

b) 33 ngay lam viec trong truong hop phuc tap:

- Trong 03 ngay, ke tu ngay nhan du ho so hop le, So Tu phap gui Phieu xac minh va 01 bo ho so cho Cong an cap tinh de tra cuu;

- Trong 10 ngay, ke tu ngay nhan duoc Phieu xac minh, Cong an cap tinh co trach nhiem tra cuu, xac minh ly lich tu phap va ket qua cho So Tu phap;

- Truong hop phuc tap phai tra cuu ho so cua Cuc ho so nghiep vu canh sat thuoc Bo Cong an thi thoi gian nay keo dai them khong qua 10 ngay;

- Truong hop can thiet phai tra cuu ho so cua Toa an thi thoi han nay khong qua 07 ngay;

c) Trong 03 ngay, ke tu co ket qua tra cuu ho so cua Cong an va Toa an (neu co), So Tu phap lap va cap Phieu ly lich tu phap cho duong su; Chuc ban thanh cong./.

Toi cung lam va da co quoc tich Phap roi

A ra Ha Dong ma xin giay do
Toi cung lam va da co quoc tich Phap roi
Chuc may man

Khong phuc tap lam dau

Hoi minh ket hon voi chong quoc tich My, lam ho so giay to tai So Tu phap Ha Noi o Ha Dong thay moi nguoi toi do xin cap ly lich tu phap.

Ban den So tu phap Ha Noi, ho se huong dan va phat cho ban mot to giay ghi chi tiet nhung danh muc giay to ban can nop va lam thanh bo ho so de nop, vay thoi, minh nghi khong phuc tap lam dau.

Huong dan thu tuc

Ban Trang co the doc va tham khao! TH cua ban, ban toi So Tu phap TP HN de duoc giai quyet Chuc ban may man

TIM HIEU VE LY LICH TU PHAP (Ngo Thin-Truong phong Hanh chinh Tu phap-STP tinh Vinh Phuc DT 0913563026; Xem tiep )

1.Khai niem ly lich tu phap, nguon goc ly lich tu phap. Tu thoi trung co, luat hinh cua nhieu nuoc da quy dinh viec ghi nho hanh vi pham toi (an tich) bang cac hinh thuc rat da man, tan bao, de lai noi dau ve the xac va tinh than cho nguoi da pham toi trong mot thoi gian dai, tham chi la ca cuoc doi nhu: thich chu vao mat, chat cac ngon tay, ngon chan hoac cat tai phai, tai trai…tuy theo tung loai toi de xa hoi nhan biet mot nguoi da pham mot toi va da bi xu ly nhu the nao. Cung voi su phat trien chung cua xa hoi loai nguoi, du toi pham van chua duoc loai bo va van ngay cang phat trien va dien bien phuc tap, nhung hinh thuc ghi nhan viec pham toi va viec xu phat doi voi hanh vi pham toi cua mot nguoi da thay doi theo huong khoa hoc, van minh hon truoc. Ly lich tu phap thanh van ra doi thay the cho hinh thuc ghi nho hinh phat man do nhu tren cua thoi trung co, no khong lam dau don cho than the cua nguoi pham toi va cho ta biet mot cach day du, chi tiet thong tin ve nguoi pham toi.

2. Phieu ly lich tu phap. Theo Thong tu lien tich Bo Tu phap - Bo Cong an so 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngay 08 thang 02 nam 1999, Phieu ly lich tu phap la loai Phieu do co quan nha nuoc co tham quyen cap cho nguoi co yeu cau nham xac nhan nguoi do co hoac khong co tien an de su dung vao cac muc dich khac nhau nhu xin viec lam, di lao dong, kinh doanh, hoc tap…. o nuoc ngoai.

3. Quy dinh moi. Ngay 17 thang 6 nam 2009, Luat Ly lich tu phap da duoc Quoc hoi khoa XII, ky hop thu nam thong qua (co hieu luc thi hanh ke tu ngay 01/7/2010).

Theo quy dinh cua Luat, Ly lich tu phap la ly lich ve an tich cua nguoi bi ket an bang ban an, quyet dinh hinh su cua Toa an da co hieu luc phap luat, tinh trang thi hanh an va ve viec cam ca nhan dam nhiem chuc vu, thanh lap, quan ly doanh nghiep, hop tac xa trong truong hop doanh nghiep, hop tac xa bi Toa an tuyen bo pha san. Nhu vay, khai niem ly lich tu phap khong chi bao gom cac thong tin lien quan den ban an hinh su ma con mo rong ra pham vi khac, bao gom cac thong tin lien quan den cac quyet dinh cua Toa an ve cam ca nhan dam nhiem chuc vu, thanh lap, quan ly doanh nghiep, hop tac xa theo theo quy dinh cua Luat Pha san.

4. Y nghia cua Ly lich tu phap. Ly lich tu phap co y nghia rat quan trong trong doi song dan su cua cong dan, cung nhu trong quan ly nhan su va ho tro hoat dong to tung hinh su, cu the nhu sau:

- Thu nhat, dap ung yeu cau cua ca nhan can chung minh ban than co hay khong co an tich, co bi cam hay khong bi cam dam nhiem chuc vu, thanh lap, quan ly doanh nghiep, hop tac xa trong truong hop doanh nghiep, hop tac xa bi Toa an tuyen bo pha san…. Cac thong tin ly lich tu phap ve ca nhan duoc co quan quan ly co so du lieu ly lich tu phap cung cap duoi hinh thuc Phieu ly lich tu phap. Phieu ly lich tu phap giup ca nhan chung minh ve tinh trang tien an…theo yeu cau cua cac co quan huu quan. Boi vay, viec giai quyet cap Phieu ly lich tu phap co y nghia la mot hoat dong phuc vu cua Nha nuoc nham giup cong dan thuc hien cac quyen va loi ich hop phap cua ho.

- Thu hai, Ly lich tu phap la nguon cung cap nhung thong tin chinh thuc ve qua khu nhan than cua bi can, bi cao de co quan dieu tra, truy to, xet xu xem xet cac tinh tiet tang nang, giam nhe doi voi ho trong khi giai quyet nhung vu viec cu the. Xet theo goc do nay thi nhung thong tin ma co quan ly lich tu phap cung cap cho cac co quan tien hanh to tung co gia tri trong viec xem xet, xac dinh bi can, bi cao tai pham hay khong tai pham. O cac nuoc co he thong quan ly ly lich tu phap, khi Vien cong to chuan bi truy to mot bi can nao do thuong phai gui mot phieu yeu cau den co quan quan ly co so du lieu ly lich tu phap de yeu cau cap Phieu ly lich tu phap nham xac nhan ve tinh trang tien an cua bi can va trong ho so truy to co kem theo ca Phieu ly lich tu phap de lam can cu xac dinh bi can tai pham hay khong tai pham.

- Thu ba, Ly lich tu phap ghi nhan viec xoa an tich cua nguoi bi ket an. Thuc hien chinh sach tai hoa nhap cong dong cua nguoi pham toi sau khi da chap hanh xong ban an, theo do, nhung nguoi pham toi sau khi da chap hanh xong ban an duoc xa hoi tao dieu kien de tai hoa nhap cong dong tren co so ton trong quyen con nguoi.

- Thu tu, Ly lich tu phap la mot trong nhung nguon thong tin de cac co quan nha nuoc, to chuc chinh tri… xem xet, danh gia tu cach dao duc cua ca nhan (chung minh ca nhan co hay khong co tien an).

Vi vay, phap luat nhieu nuoc tren the gioi va Viet Nam trong nhung nam gan day co quy dinh phai co Phieu ly lich tu phap khi lam mot so thu tuc nhu: Xem xet viec xuat canh, nhap canh, cho nhap, thoi, tro lai quoc tich, nuoi con nuoi; cap chung chi hanh nghe luat su, kiem toan, y duoc tu nhan; tuyen dung va quan ly lao dong nuoc ngoai lam viec tai Viet Nam, du hoc....

Luat ly lich tu phap 2009 da co hieu luc thi hanh, trong khi cho Chinh phu ban hanh Nghi dinh huong dan thi hanh luat, viec cap Phieu ly lich tu phap van duoc thuc hien theo Thong tu lien tich Bo Tu phap - Bo Cong an so 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngay 08 thang 02 nam 1999.

Duoi day la mot so luu y cho cong dan khi lam thu tuc xin cap Phieu ly lich tu phap tai So Tu phap tinh Vinh Phuc.

-Thoi gian nhan ho so: Tu thu 2 den thu 7 (tru chu nhat)

-Le phi: 100.000 Dong

-Ho so xin cap Ly lich tu phap (02 bo): A.Doi voi cong dan Viet Nam, ho so bao gom: 1. Chung minh nhan dan (photo copy) 2. So ho khau gia dinh (photo copy) 3. Don (theo mau do So Tu phap cap) B. Doi voi cong dan nuoc ngoai, ho so bao gom: 1. Ho chieu (photo copy). 2. The cu tru (tam tru tai Vinh Phuc) do co quan QL xuat nhap canh cap. 3. Don (theo mau do So Tu phap cap) Chu y: 1.Nguoi xin cap Phieu LLTP (ke ca cong dan Viet Nam hay cong dan nuoc ngoai) co the toi So Tu phap lam truc tiep hoac uy quyen cho nguoi khac. Trong truong hop uy quyen thi nguoi duoc uy quyen phai mang theo CMND hay ho chieu; Giay uy quyen phai co xac nhan cua UBND cap xa hay co quan dai dien ngoai giao Viet Nam o nuoc ngoai (noi nguoi uy quyen cu tru) xac nhan chu ky cua nguoi uy quyen. 2. Phai ghi ro muc dich cap Phieu ly lich tu phap, khong duoc ghi chung chung (vi du: de di nuoc ngoai) ma phai ghi cu the muc dich xin cap (vi du: De di lao dong tai CH Sec, de di kinh doanh tai CH Sec, de nhap cu tai Australia, de nhap quoc tich Phap, de thanh lap cong ty chung khoan, de doan tu gia dinh tai Dai Loan…).

Chi mang den DSQ Phap tai Ha Noi lam thu tuc

Chi lien he voi So Tu phap Tp. Ha Noi de xin cap phieu LLTP cho chi gai cua chi voi muc dich lam thu tuc xin dinh cu tai Phap (so luong ban chinh theo nhu cau thuc te), sau do dem dich ra tieng Phap tai Phong Tu phap cacquan, huyen.

Cuoi cung dem den Cuc Lanh su BNG, 40 Tran Phu- Ba Dinh-HN lam thu tuc chung nhan lanh su (ca ban tieng Viet va tieng Phap).

De cac giay to do co the cong nhan tai Phap, chi mang den DSQ Phap tai Ha Noi lam thu tuc hop phap hoa./.

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Trò đánh lừa công an của băng tội phạm chở 227 bánh heroin

5 xe hoa tiêu liên tục hoán đổi vị trí trong đoàn, khiến cảnh sát khó xác định ôtô nào chở ma túy. Màn đánh lừa công an của băng tội phạm được Công an tỉnh Lào Cai tiết lộ.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/04 - 25/04)

Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình; “Ngáo đá” và những hành vi cuồng loạn; Đại gia mua dâm người mẫu: Có gan chơi không có gan chịu; Cảnh báo: Trộm đột nhập đã vào “mùa”; Tử hình sát thủ tuổi 20 liên tiếp cướp, giết 3 người; Phút ăn năn của nữ sinh cầm dao đâm bạn để trả thù cho em gái;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Loạt AK vây bắt băng nhóm chở 227 bánh heroin

Cảnh sát vây bắt, những kẻ vận chuyển ma túy chốt cửa cố thủ trong xe. Thấy loạt súng AK chỉ thiên vang lên, băng tội phạm người nước ngoài ra đầu hàng.

Bi hài kỳ án về lũ chuột tha trộm túi vàng về… lót ổ

Số vàng này chị Đấp quý như sinh mạng mình nên đã gói ghém kỹ càng trong túi vải rồi cất giấu mà không cho chồng con biết. Nhưng đến một ngày, chị Đấp bất ngờ phát hiện số vàng mình giữ đã “không cánh mà bay”. Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, cuộc điều tra tưởng như đi vào ngõ cụt, thì thủ phạm bất ngờ lộ diện…

Để xác chó lên người nghi phạm: Càng khiến "cẩu tặc" liều lĩnh

Hình ảnh bắt trói hai thanh niên được cho là trộm chó rồi để xác con chó lên người rất phản cảm và không nên lặp lại bởi nó có thể tạo hiệu ứng ngược”, luật sư Lê Văn Kiên nói

Tìm hiểu: Viet Nam, Ha Noi, Bo Cong, Bo Tu, Co Quan Dai Dien Ngoai Giao, Cong an cap tinh, So Tu phap, o nuoc ngoai, lam thu tuc, trong truong hop, ly lich, yeu cau, dinh cu, tra cuu, phieu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tục cấp lý lịch tư pháp để xin định cư ở nước ngoài?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tục cấp lý lịch tư pháp để xin định cư ở nước ngoài? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuc cap ly lich tu phap de xin dinh cu o nuoc ngoai

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuc cap ly lich tu phap de xin dinh cu o nuoc ngoai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuc cap ly lich tu phap de xin dinh cu o nuoc ngoai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0