Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh

Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 14/10, Bo Cong an cho biet da hoan tat ho so dieu tra vu an Duong Chi Dung nguyen Chu tich HDQT Vinalines.

>>  Cuu Chu tich Vinalines Duong Chi Dung: Tham o trieu “do”, mua nha cho… bo

>>  Vu ong Duong Chi Dung: Luy mot chu tinh

>>  Con ai lien quan viec Duong Chi Dung bo tron?

>>  Bi kich gia dinh mang ten Duong Chi Dung

>>  Nhung nguoi vuong vong lao ly vi Duong Chi Dung

Theo do, Duong Chi Dung cung 9 bi can khac tai Tong Cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines) bi truy to hanh vi “Co y lam trai quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong” theo Dieu 165, Bo Luat Hinh su va hanh vi “Tham o tai san” theo Dieu 278, Bo Luat Hinh su.

Mua "dong sat vun" voi gia 9 trieu USD

Tai lieu co quan dieu tra cho biet, dau nam 2006, Vinalines co chu truong mo rong dau tu sang linh vuc sua chua tau bien.

Tong Giam doc Vinalines Mai Van Phuc duoc giao trien khai dau tu xay dung mot nha may sua chua tau bien phia Nam.

Ong Phuc thanh lap Ban du an nha may, bo nhiem Tran Huu Chieu lam truong ban, Tran Hai Son lam pho, Bui Thi Bich Loan va Mai Van Khang cung mot so lanh dao cac phong, ban lien quan lam thanh vien.

 Ngay 27/6/2007, ong Duong Chi Dung (luc nay giu chuc Chu tich Hoi dong quan tri) da ky quyet dinh phe duyet chu truong xay dung du an nha may voi tong dau tu hon 3.800 ty dong, trong do cho phep mua, lap dat mot u noi de phuc vu sua chua tau.

Duong Chi Dung.
Duong Chi Dung.

Vinalines xac dinh u noi la tau bien nen da ap dung hinh thuc chao gia canh tranh theo quy dinh tai Nghi dinh 49/2006/ND-CP.

Ngay 27/7/2007, ong Phuc cu doan khao sat do Tran Huu Chieu lam truong doan cung Le Van Duong, can bo Cuc Dang kiem Viet Nam di kiem tra, khao sat tinh trang u noi 83M tai Nga.

Sau khi khao sat, ong Duong lap, ky bien ban kiem tra giam dinh tinh trang ky thuat u noi.

Dua theo bien ban kiem tra, ong Chieu ky bao cao ket qua khao sat theo huong de nghi Tong giam doc (TGD) va Hoi dong quan tri (HDQT) mua u noi tren.

Day la mot trong nhung can cuu quan trong de TGD va HDQT xem xet, quyet dinh mua u noi 83M.

Sau do, ong Duong Chi Dung da phe duyet dau tu du an mua u noi tren voi phuong thuc sua chua tai Nga va lai dat ve Viet Nam. Ngay 15/3/2008, ong Phuc, dai dien Vinalines ky hop dong mua ban u noi 83M voi gia 9 trieu USD voi Cong ty AP.

Sau khi da mua va nhap khau dua u noi ve Viet Nam va o thoi diem Chinh phu chua phe duyet bo sung du an vao quy hoach phat trien nganh cong nghiep tau thuy.

Dau thang 10/2008, ong Duong Chi Dung phe duyet du an, nang tong muc dau tu tu hon 3.800 ty dong len gan 6.500 ty dong.

Tuy nhien, tinh den ngay 17/5/2012, Vinalines moi chi dau tu mua, sua chua u noi voi tong so tien hon 525 ty dong, den nay khong trien khai them nen bi quyet dinh thoai von.

Ngay 1/2/2012, Co quan Canh sat dieu tra, Bo Cong da khoi to vu an tham o tai san doi voi 4 bi can, trong do co ong Tran Hai Son - TGD Cong ty TNHH sua chua tau bien Vinalines ve toi Tham o tai san lien quan den hanh vi gui gia, lap khong khoi luong sua chua u noi de rut hon 3,3 ty dong.

Co quan dieu tra cung da khoi to doi voi 10 bi can ve hanh vi co y lam trai quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te, gay hau qua nghiem trong.

Ngay 30/1/2013, sau khi ket thuc dieu tra, Co quan cong an da de nghi Vien KSND toi cao truy to 4 bi can toi Tham o tai san va tach rieng vu an co y lam trai quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te, gay hau qua nghiem trong.

Ngay 25/9, co quan dieu tra ra quyet dinh bo sung toi tham o tai san doi voi Duong Chi Dung, Mai Van Phuc, Tran Hai Son, Tran Huu Chieu.

Co y lam trai quy dinh Nha nuoc

Ve hanh vi co y lam trai quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te, gay hau qua nghiem trong, theo ket qua dieu tra, 7 bi can Dung, Phuc, Chieu, Son, Mai Van Khang, Loan, Le Van Duong co hanh vi lam trai trong viec lap, phe duyet dau tu du an nha may; to chuc dau thau, phe duyet, ky va thanh toan hop dong mua u noi 83M; Huynh Huu Duc, Le Ngoc Trien va Le Van Lung, can bo Chi Cuc hai quan Van Phong lam trai trong viec lam cac thu tuc thong quan, nhap khau u noi.

Trong khi Bo GTVT chua cap nhap bo sung du an nha may sua chua tau bien vao quy hoach phat trien nganh cong nghiep tau thuy Viet Nam, cung nhu chua trinh Thu tuong quyet dinh thi Vinalines da phe duyet du an nha may.

Tran Huu Chieu, Mai Van Phuc, Duong Chi Dung ky trinh, phe duyet dau tu du an nha may tren la trai voi y kien chi dao cua Chinh phu. De dua ra nhung can cu sai pham, co quan dieu tra da trung cau giam dinh dong thoi khang dinh nhung sai pham do trach nhiem truc tiep thuoc ve ong Dung, Phuc va Chieu.

Viec dau tu, dau thau, khao sat ky hop dong mua u noi 83M, mac du thang 10/2008 Vinalines moi co quyet dinh nhung tu thang 7/2007 da to chuc dau thau, nhap khau.

Vinalines khong co thu thong bao moi thau, trong ho so dau thau chi co 2 don vi gui thu chao ban 3 u noi, trong do Cong ty AP chao ban u noi 220 san xuat tu nam 1969 va u noi 83M san xuat tu nam 1965. Cong ty moi gioi Mega Marine chao ban u noi 194M san xuat 1988. Vinalines chi khao sat hai u noi cua Cong ty AP.

Toa nha Skycity, noi Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh va con rieng.
Toa nha Skycity, noi Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh va con rieng.

Ve hanh vi co y lam trai trong viec thanh toan hop dong mua u noi tren, co quan dieu tra xac dinh, ngay 17/3/2008, ba Loan ky uy nhiem chi so 17 chuyen 900.000 USD tien dat coc hop dong vao tai khoan chung giua Cong ty AP va Vinalines.

Hon 2 thang sau, ong Phuc ky de nghi ngan hang giai toa chuyen so tien nay cho Cong ty AP ma khong duoc nhan cac tai lieu cua hop dong mua ban u noi.

Tiep do, Vinalines duoi su chi dao cua Phuc, Chieu tiep tuc chuyen 8,1 trieu USD cho Cong ty AP ma khong nhan duoc cac chung tu theo quy dinh cua hop dong mua ban.

Ve hanh vi co y lam trai trong viec lam lam thu tuc thong quan, nhap khau u noi 83M, co quan cong an xac dinh, Chi cuc Hai quan Van Phong co tiep nhan ho so nhap khau gom hop dong mua ban, hoa don thuong mai.

Tuy nhien, khi kiem tra thuc te, u noi nay da cu, han ri, hu hong nhieu, may phat dien khong hoat dong, khong du dieu kien nhap khau nhung Le Ngoc Trien, can bo hai quan van bao cao de nghi Huynh Huu Duc, Pho chi cuc Van Phong cho thong quan. Ong Duc biet u noi khong du dieu kien van ky cho thong quan.

Lay tien tham nhung mua nha cho nguoi tinh

Theo ket qua dieu tra, tong thiet hai do sai pham mua u noi la gan 337 ty dong. Ve hanh vi tham o hon 1,6 trieu USD, qua bao cao cua Chieu, Son, Mai Van Khang, ong Dung va ong Phuc biet ro u noi tren duoc chao ban duoi 5 trieu USD nhung van chap thuan mua voi gia 9 trieu USD.

Trong vu mua ban tren, xac minh tai Cong ty AP (Singapore), cho thay, co su an chia duoc cac ben thoa thuan truoc thoi diem Vinalines khao sat va ky hop dong.

Cong ty Phu Ha (cong ty nay do em gai ong Son la Tran Thi Hai Ha lam giam doc), mac du khong thuc hien bat ky cong viec gi lien quan den u noi nhung van duoc nhan hon 1,6 trieu USD tu Cong ty AP.

So tien nay sau do duoc quy doi ra hon 28 ty dong va ong Son da nhan du bang tien mat va chuyen khoan. Ong Son khai, chi nhan duoc hon 8 ty dong, con 20 ty ong Dung va Phuc chia nhau. Ong Son cung khai co bieu ong Chieu 340 trieu dong.

Ve trach nhiem hinh su, co quan cong an de nghi truy to ong Dung, Phuc, Chieu, Son ve hanh vi gay thiet hai hon 366 ty dong (tru hon 28 ty tham o, con gay that thoat cua nha nuoc hon 335 ty dong); Khang, Loan, Duong, Duc, Trien, Lung gay that thoat la hon 82 ty dong.

Ngoai ra, ong Dung duoc xac dinh chu muu trong vu tham o hon 28 ty dong, trong do bi can nay cung voi Phuc huong loi 10 ty; Son gan 6 ty, Hai Ha (em gai Son) 2 ty dong, Chieu 340 trieu.

Sau khi gay ra sai pham, Duong Chi Dung da bo tron ra nuoc ngoai. Ngay 4/9/2012, Co quan CSDT Bo Cong an da bat duoc Duong Chi Dung.

Qua trinh dieu tra, Duong Chi Dung khai da cho tien ba Phan Thi Thao mua, dung ten can ho o toa nha Skycity o pho Lang Ha, quan Dong Da, Ha Noi va can ho o toa nha Pacific o quan Hoan Kiem, Ha Noi. Ba Thao duoc xac dinh la nguoi co quan he gan gui voi Duong Chi Dung.

VietBao.vn (Theo VOV)

TIN NOI BAT CHUYEN MUC PHAP LUAT

Chieu tro benh hoan thoi cong nghe hoa mai dam
Ngoi nha dia nguc cua be trai 2 tuoi chet doi
Dien bien moi vu an dan troi 5 cong an
»Chieu tro benh hoan thoi "cong nghe hoa" mai dam


»Ngoi nha dia nguc cua be trai 2 tuoi chet doi »Dien bien moi vu an dan troi 5 cong an

TIN NHIP SONG TRE NOI BAT:                                                                       

Xon xao clip tai xe xe con thi gan voi CSGT
Xon xao clip bat troi trom laptop o TPHCM
Thieu nu dan toc len san nhay boc lua

»Xon xao clip tai xe xe con “thi gan” voi CSGT»Xon xao clip bat troi trom laptop o TP.HCM


»Thieu nu dan toc "len san" nhay boc lua


>>  20 nam tra tan vo, bat con an com vai cua cho

>>  Nghi pham cua co be 2 tuoi: Cu gap nguoi doi no la... bi diec

>>  Muon kieu tau tan ma tuy khi gap 141

>>  Cai chet bat thuong cua mot hoa khoi dat Cang

>>  Chan dung nu quai dua vo chong Tang Keangnam vao tu

>>  Xac chet trong bao “to” chu trai ga hung ac

>>  Tin An ninh – Phap luat tuan qua (06/10 – 12/010)

>>  “Ky cuc an” vo doi chong tra tien 11 nam “hao mon than the”

>>  Ly ky vu cuop ngan hang the ky

>>  Nguoi nha ke toi ke giet be 2 tuoi tren giuong ngu

>>  Cuop giat giua ban ngay con sam so nan nhan

>>  Nhung thu doan giau ma tuy tinh vi bi phat hien


Comment :Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Details Duong Chi Dung buy the love
Duong Chi Dung , Vietnam , Tran Huu Chieu Van Phong , Mai Van Khang , Tran Son , Investigation Agency , information , management economic justice , the state , the police , the former president , signed , floating docks , companies , rates
On 14/10 , the Ministry of Public Security said it has completed investigation file Duong Chi Dung - former Chairman Vinalines ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin chi tiết Dương Chí Dũng mua nhà cho người tình

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin chi tiết Dương Chí Dũng mua nhà cho người tình bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin chi tiet Duong Chi Dung mua nha cho nguoi tinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hinh su trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hinh su
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0