Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR

Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR

Tong thong My George W.Bush tiep Thu tuong Phan Van Khai tai Phong bau duc cua Nha Trang - Anh: CTV cua TS tu Nha Trang

Ngay 15-11-2005, Chinh phu nuoc CHXHCN Viet Nam da ky thoa thuan cuoi cung voi phia Hoa Ky mo lai Tien trinh tai dinh cu nhan dao (HR).

I. Thong bao chung

1. Xuat phat tu thien chi nhan dao cua minh va dap ung nguyen vong cua nhung cong dan da tung co thoi gian lam viec trong chinh quyen Sai Gon va cac cong so cua Hoa Ky truoc ngay 30-04-1975, tu nam 1979 chinh phu Viet Nam da cho phep cong dan cua minh duoc xuat canh ra nuoc ngoai tai dinh cu, doan tu gia dinh theo Chuong trinh ra di co trat tu (Chuong trinh ODP) gom cac dien HO, U11, V11, AC. Chuong trinh ODP da ket thuc ngay 30-09-1994. Tu do, van de di dan Viet Nam dinh cu nuoc ngoai da duoc binh thuong hoa theo thong le quoc te.

Nay theo de nghi cua Chinh phu Hoa Ky, Chinh phu nuoc CH XHCN Viet Nam voi chinh sach nhan dao va thien chi cua minh ngay 15-11-2005 da ky thoa thuan cuoi cung voi phia Hoa Ky mo lai Tien trinh tai dinh cu nhan dao (HR).

Tien trinh tai dinh cu nhan dao se xem xet giai quyet cho nhung cong dan Viet Nam du tieu chuan de duoc xuat canh tai dinh cu Hoa Ky theo cac dien HO, U11, V11, nhung vi nhung nguyen nhan va ly do khac nhau chua kip nop ho so hoac ho so chua day du truoc khi Chuong trinh ODP ket thuc ngay 30-09-1994.

2. Theo thoa thuan, Tien trinh Tai dinh cu nhan dao se duoc thuc hien tu ngay 25-12-2005, bat dau bang dot Pho bien thong tin cong cong (PIO) keo dai 06 thang nham cung cap nhung thong tin day du ve Tien trinh HR cho nhung cong dan Viet Nam co du tieu chuan theo quy dinh cua Tien trinh de duoc xem xet di tai dinh cu tai Hoa Ky. Tiep theo do la giai doan 02 nam xu ly ho so, bat dau tu ngay 25-06-2006 den ngay 25-06-2008.

3. Tien trinh nay chi ap dung doi voi nhung nguoi thuoc dien HO, U11, V11 truoc ngay 30-09-1994 du tieu chuan de di tai dinh cu Hoa Ky nhung chua the nop don hoac chua the hoan tat ho so. Tien trinh nay khong ap dung doi voi nhung nguoi truoc day da nop don theo Chuong trinh ODP nhung da bi tu choi hoac da duoc thong bao ho khong du tieu chuan theo Chuong trinh ODP.

4. Nguoi quan tam den Tien trinh nay co the lien he truc tiep voi Bo phan Tai dinh cu nhan dao thuoc Tong lanh su quan (TLSQ) Hoa Ky tai TP.HCM de co thong tin chi tiet ve tieu chuan tham gia, huong dan nop ho so va moi van de lien quan khac:

- Dien thoai: 08-829-2750 (tu thu Hai den thu Sau, 8g00 - 17g00)

- Dia chi: Bo phan Tai dinh cu nhan dao (HRS),
Tong lanh su quan Hoa Ky
So 4 Le Duan, Quan 1, TP.HCM

- Dia chi email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

- Dia chi website: http://hochiminh.usconsulate.gov/wwwhref.html

Hoac co the lien he voi Cuc Quan ly xuat nhap canh Bo Cong an de duoc huong dan chi tiet ve tieu chuan tham gia, thu tuc, ho so can thiet:

- Dien thoai: 08-920-1701 (tu thu Hai den thu Sau, 8h00 - 16h30)

- Dia chi: Cuc Quan ly Xuat nhap canh,
Bo Cong an Viet Nam
So 254 Nguyen Trai, Quan 1, TP.HCM

II. Nguoi tham gia tien trinh tai dinh cu Hoa Ky luu y:

1. Tien trinh Tai dinh cu nhan dao nay la hoan toan MIEN PHI. Moi ca nhan dap ung cac dieu kien, thu tuc quy dinh cua Tien trinh deu co the truc tiep nhan duoc thong tin, mau don va ho tro tu Bo phan Tai dinh cu nhan dao cua TLSQ Hoa Ky tai TP.HCM va Cuc quan ly xuat nhap canh Bo cong an Viet Nam. Cac cong dan Viet Nam quan tam den Tien trinh nay lien he truc tiep voi bo phan tai dinh cu TLSQ Hoa Ky khong duoc thong qua trung gian khac de duoc tu van, ho tro hay nop don.

2. Khong phai tat ca ngung nguoi nop don hoac duoc goi phong van deu duoc chap thuan di tai dinh cu. Moi ca nhan duoc chap thuan di tai dinh cu se co du thoi gian de thu xep cac van de ca nhan: cong viec, tai san, nha cua… o Viet Nam truoc khi xuat canh di Hoa Ky. De tranh xao tron cuoc song, cac ca nhan khong nen co bat ky hanh dong nao de thu xep truoc nhung van de nay khi ho chua duoc Tong Lanh su quan Hoa Ky thong bao chinh thuc bang van ban ve viec ho duoc chap thuan tai dinh cu tai Hoa Ky.

3. Nhung nguoi khai bao hoac nop cac tai lieu gia mao cho Chinh phu Hoa Ky se bi tu choi nhap canh Hoa Ky vinh vien va se bi xu ly theo phap luat Viet Nam

4. Cong dan Viet Nam se khong nhan duoc quyet dinh cuoi cung cho phep xuat canh di Hoa Ky theo Tien trinh nay neu chua duoc phep xuat canh theo quy dinh cua phap luat Viet Nam.

III. Tieu chuan tham gia tien trinh Tai dinh cu nhan dao

1/ Doi voi nhung cong dan Viet Nam thuoc dien HO:

La mot trong nhung nguoi sau:

a/ Nguoi nop don la cong dan Viet Nam da trai qua it nhat ba nam trong trai cai tao do co moi lien he chat che voi cac co quan, to chuc cua Chinh phu Hoa Ky de thuc hien cac chuong trinh hoac cac chinh sach cua Chinh phu Hoa Ky truoc ngay 30 thang 4 nam 1975;

b/ Nguoi nop don la cong dan Viet Nam co du hai dieu kien sau:

- Da tung trai qua it nhat mot nam trong trai cai tao do co moi lien he chat che voi Chinh phu Hoa Ky truoc ngay 30 thang 4 nam 1975;

- Da duoc dao tao voi thoi han bat ky tai Hoa Ky hoac tren lanh tho Hoa Ky duoi su bao tro cua Chinh phu Hoa Ky truoc ngay 30 thang 4 nam 1975;

c/ Nguoi nop don la cong dan Viet Nam co du hai dieu kien sau:

- Da tung trai qua it nhat mot nam trong trai cai tao do co moi lien he chat che voi Chinh phu Hoa Ky truoc ngay 30-4-1975.

- Da lam viec truc tiep cho Chinh phu Hoa Ky hoac mot cong ty Hoa Ky hoac mot to chuc Hoa Ky trong thoi gian it nhat la mot nam truoc ngay 30-4-1975;

d/ Nguoi nop don la nguoi goa chong/ goa vo cua nguoi bi dua vao trai cai tao do co moi lien he chat che cua nguoi do voi Chinh phu Hoa Ky truoc ngay 30-4-1975 va da chet trong trai cai tao hoac chet trong vong mot nam sau khi duoc tha.

2/ Cong dan Viet Nam la cuu nhan vien Chinh phu Hoa Ky (dieu U11):

Nhung nhan vien duoc tuyen dung truc tiep boi Chinh phu Hoa Ky tai Viet Nam voi thoi gian lam viec duoc chung minh tong cong tu 5 nam tro len trong giai doan tu ngay 01-01-1963 den ngay 30-4-1975.

3/ Cong dan Viet Nam la cuu nhan vien cua cong ty tu nhan hoac to chuc Hoa Ky (dien V 11):

+ Nhung nhan vien duoc tuyen dung truc tiep boi cac cong ty tu nhan Hoa Ky hoac cac to chuc cua Hoa Ky voi thoi gian lam viec duoc chung minh tong cong tu 5 nam tro len trong giai doan tu ngay 01-01-1963 den ngay 30-4-1975;

+ Nhung thanh vien gia dinh truc tiep cua nhung nguoi du tieu chuan noi tren gom: vo hoac chong cua nhung nguoi co don duoc chap thuan va cac con cua ho chua lap gia dinh chua tron 21 tuoi vao thoi diem ho nop don.

IV. Quy dinh ve thu tuc, ho so de tham gia tien trinh HR

De giup cho viec xet don duoc nhanh chong, thuan tien, nguoi co don (duong don) can luu y lam dung theo huong dan duoi day:

1. Khai don (theo mau) day du, chi tiet va ky vao don;

2. Gui don (kem 3 anh 4 x 6cm) den Tong Lanh su quan Hoa Ky tai Thanh pho Ho Chi Minh cung ban photocopy cac tai lieu lien quan duoi day:
+ Ban photocopy cac tai lieu, thu tu ODP truoc day;
+ Giay xac nhan ra trai;
+ Giay to chung minh lam viec cho Chinh Phu Hoa Ky; giay lanh luong, ho so nhan su, hop dong lam viec...;
+ Tai lieu chung minh lam viec cho cong ty tu nhan hoac to chuc cua Hoa Ky - giay lanh luong, ho so nhan su, hop dong lam viec...

3. Luu y:
+ Duong don co the lien he Cuc Quan ly Xuat nhap canh Bo Cong an Viet Nam hoac phong Quan ly xuat nhap canh cong an tinh, thanh pho de nhan don va duoc huong dan chi tiet.
+ Moi thac mac hay can biet thong tin ve ho so, xin lien he Tong Lanh Su Quan Hoa Ky so dien thoai 08-8292750
+ Sau khi xem xet don, Tong Lanh Su Quan Hoa Ky se thong bao truc tiep den duong don neu duong don hoi du tieu chuan duoc tham gia phong van theo Tien trinh tai dinh cu nhan dao.
+ Khi den phong van, duong don can mang theo ban goc nhung giay to neu tren de doi chieu.

Ha Noi, ngay 25 thang 12 nam 2005

Viet Bao

Comment :Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Announcements about the program of humanitarian resettlement (HR)
Socialist Republic of Vietnam, the United States Consulate General, Immigration Department, Ministry of Public Security of Vietnam, April 30, 1975, the U.S. government, in close contact, working time, resettlement, qualification, announcements, progress, to
On 15-11-2005, the Government of the Socialist Republic of Vietnam signed the final agreement with the U.S. re-open process of humanitarian resettlement (HR) ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông báo chung về chương trình tái định cư nhân đạo (HR)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông báo chung về chương trình tái định cư nhân đạo (HR) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong bao chung ve chuong trinh tai dinh cu nhan dao HR de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thong tin xuat nhap canh trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thong tin xuat nhap canh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0