Phai xu ly hinh su nguoi dua xe trai phep moi du suc ran de"Can thong nhat coi dua xe trai phep la toi pham chu khong phai te nan. Bat cu xe nao tham gia dua xe thi phai tich thu, nguoi dua va to chuc dua phai bi xu ly hinh su", luat su Vu Tien Vinh, Giam doc Cong ty luat Bao An trao doi voi TS.
> Tuong Nhanh phan doi de xuat tieu huy xe dua/ Bo truong Giao thong de nghi tieu huy xe dua

- Xin ong cho biet, theo cac van ban phap luat hien hanh, hanh vi dua xe trai phep duoc quy dinh nhu the nao?

- Cac hanh vi dua xe trai phep, to chuc dua xe trai phep hay co vu dua xe trai phep duoc quy dinh trong chuong 19 Bo luat Hinh su (Cac toi xam pham an toan cong cong, trat tu cong cong) va Nghi dinh 34 cua Chinh phu quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo. Tuc la co hai hinh thuc xu ly hanh chinh hoac hinh su.

Theo dieu 37, Nghi dinh 34, dua moto trai phep bi phat 10-20 trieu dong, dua oto bi phat 20-30 trieu dong, to chuc dua xe phat toi da 40 trieu dong... Ngoai viec bi phat tien, nguoi dieu khien phuong tien vi pham con bi ap dung hinh thuc xu phat bo sung tich la thu phuong tien vi pham (tru suc vat keo, cuoi) khi dua xe trai phep.

Dieu 206, 207 cua Bo luat Hinh su cung quy dinh ve toi to chuc dua xe va dua xe trai phep.

Anh:
Mot tay dua tren cau Thu Bien. Anh: Ngoan Ngoan.

- Trong thuc te, cac van ban nay duoc ap dung nhu the nao?

- Ro rang cac vu dua xe trai phep va so nguoi dua xe trai phep la mot van nan, xay ra thuong xuyen, dac biet o TP HCM nhung nhung vu duoc dua ra xet xu thi rat it. Viec khong dua ra xet xu cho thay ky cuong phap luat chua duoc thuc hien nghiem. Vi the, dua xe tiep tuc xay ra.

Mat khac, viec quy dinh dua xe trai phep bang ca nghi dinh hanh chinh lan luat hinh su dan den su khong thong nhat trong xu ly. Cung mot hanh vi nhung co noi xu theo luat hinh su, nhung co noi chi phat tien. Neu khong sua luat thi phai co huong dan rat cu the la to chuc dua xe trai phep o muc do nao thi chiu trach nhiem hinh su, con to chuc dua xe o muc do nao thi chi xu phat hanh chinh.

Nhung theo toi viec quy dinh nhu vay khong nen. De ap dung thong nhat, nguoi to chuc dua xe va nguoi tham gia dua xe luon luon phai xac dinh la toi pham, chi co xu ly hinh su thoi, khong dat van de xu hanh chinh nhu vay moi co the chan chinh trat tu tri an.

- Ong co the noi cu the hon mot so kien nghi sua doi?

- Truoc het, theo toi can thong nhat coi dua xe trai phep la toi pham chu khong phai la te nan. Cac quy dinh phap luat cua ta con qua nhe, thieu thong nhat. Vi du, dieu 207 Bo luat Hinh su gop chung toi dua oto va xe may nhung nhu the khong thoa dang, vi dua oto nguy hiem hon rat nhieu so voi dua xe may. O day, can sua theo huong tach dua oto va cac phuong tien tuong tu, dua xe may va cac phuong tien tuong tu, co nhu vay moi xu ly, trung tri duoc.

Quy dinh trong dieu 207 cung qua nhe. Ban chat cua hanh vi dua xe la da gay nguy hiem cho xa hoi roi, phai xu ly hinh su ngay khi co hanh vi dua xe chu khong cho nguoi ta dua roi moi bat. Xu phat phai co tinh ran de, ngan chan, tranh duoi theo hanh vi.

Dieu 207 cung quy dinh nguoi dua xe gay thiet hai tinh mang, suc khoe, tai san nguoi khac thi phat tu 2-7 nam trong khi dieu 202 quy dinh doi voi nguoi dieu khien vo y gay hau qua tuong tu co the phat tu 6 thang toi 5 nam. O day hai hanh vi khac nhau hoan toan ve ban chat: dua xe la ben co y, co to chuc vi khong ai dua mot minh; hanh vi trong dieu 202 la don le, vo y. Tuy nhien hinh phat khong chenh nhau bao nhieu. Nhu vay, can tang hinh phat voi toi dua xe trai phep de dam bao tinh ran de, phong ngua.

Theo Nghi dinh 34, co quy dinh phat tien 30-40 trieu dong voi hanh vi to chuc dua xe trai phep. Toi cho rang, hanh vi nay khong the nao thuoc dien xu phat hanh chinh duoc ma dut khoat phai coi la toi pham. Vi nguoi to chuc dua xe la chu the quan trong, gay ra hau qua lon. Chinh ho la nguoi tao ra cac cuoc dua xe trai phep, neu khong co ho thi cac cuoc dua xe khong xay ra hoac xay ra o muc do han che.

Trong Bo luat Hinh su cung khong quy dinh viec tich thu xe tham gia dua xe trai phep, nhu vay la bat hop ly. Tuc la neu mot nguoi nao do dua moto, oto thi chi bi phat tu, hinh phat bo sung la phat tien chu khong bi tich thu xe, rat bat hop ly. Vi pham hanh chinh con co the bi tich thu xe thi khong ly do gi vi pham hinh su khong bi tich thu xe. Vi vay toi kien nghi sua luat hinh su theo huong, nguoi dua xe trai phep thi bi tich thu xe.

- Nhung rat nhieu nguoi dua xe trai phep su dung xe cua nguoi khac, truong hop nay se xu ly the nao?

- Dung la da so vu dua xe, xe may, moto dung ten nguoi khac. Theo luat hien hanh, phai tra lai phuong tien cho chu so huu, chi tich thu neu xe do cua chinh nguoi dua xe trai phep. Day la ke ho cua phap luat khien nguoi dua xe neu su dung xe nguoi khac thi khong bao gio bi tich thu, chi bi phat tien. Nhung trong truong hop ho khong co tien thi phap luat khong co cach gi xu ly duoc ho.

Theo toi, nen sua theo huong nhu sau, cu xe duoc su dung dua trai phep thi phai bi tich thu. Truong hop neu chu phuong tien giao xe cho nguoi khac ma biet nguoi su dung xe de dua thi xu la dong pham hinh su ve toi dua xe.

Neu nguoi giao xe khong biet nguoi su dung xe de dua thi van tich thu xe va toa an danh quyen khoi kien nguoi dua xe. Day la mot vu xu dan su rieng, danh cho chu xe quyen khoi kien de yeu cau nguoi dua xe co trach nhiem boi hoan lai gia tri chiec xe cho chu phuong tien. Neu ai do co xe, giao cho nguoi khac thi ho phai kiem tra nguoi muon co dung xe cua minh de dua khong. Toi cho rang, bien phap nay se co hieu qua lam giam bot tinh hinh dua xe trai phep, ngan ngua viec giao xe, cho muon xe tuy tien. Nhom vi thanh nien dua xe chiem ty le rat lon nhung xe khong thuoc so huu cua ho, neu quy dinh nhu vay, se hieu qua cao hon.

Luat su Vu Tien Vinh. Anh: N.H.
Luat su Vu Tien Vinh. Anh: N.H.

- Co y kien cho rang can tieu huy xe tham gia dua xe trai phep, quan diem cua ong the nao?

- Toi cho rang, xe dua nhung van la phuong tien co gia tri su dung chu khong nhu ma tuy hay phim anh doi truy ma ta phai tieu huy. Ta con nhieu nguoi khong co xe, nhieu gia dinh xe la tai san duy nhat, lon nhat thi khong ly do gi ta tieu huy, do la su lang phi tai san xa hoi. Cach tot nhat van la tich thu, xu ly phuong tien do theo quy dinh phap luat, co the la ban dau gia, hoac la cap cho nguoi co nhu cau xe ma kho khan.

Ngoai ra, tieu huy chi giai quyet phan ngon cua van de, con nguoi dua van dua. Tich thu voi huy la nhu nhau, cung tuoc di quyen su dung phuong tien thi cang khong ly do gi ta tieu huy. Ta tich thu la du de ran de roi. Mat xe buoc nguoi co y dinh dua xe phai mua xe khac moi di duoc.

O day co mot cau hoi dat ra la doi voi nhung xe "do", neu khong tieu huy se de tro lai duong dua. Theo toi, xe ma da do, khong dam bao cac yeu to an toan, vi pham quy dinh luat giao thong duong bo, vi pham quy dinh hoan cai thi tieu huy. Con nhung xe khong co su thay doi, con nguyen so voi thiet ke cua nha san xuat thi chi tich thu, vi tieu huy la gay lang phi xa hoi.

- Ngoai mat ran de bang quy dinh phap luat, ong de xuat giai phap gi de xoa nan dua xe trai phep?

- Toi thay o cac nuoc co to chuc dua xe hop phap, ta nen tim hieu dieu nay. O VN chi co o TP HCM, nhung Ha Noi chua thay to chuc o dau ca. Tuy nhien, dua xe trong TP HCM con don gian, chi dua vong tron nham chan, khong tao cho ho cam hung nhu o truong dua nen thanh nien khong tham gia, tim dia diem khac de dua.

Thanh nien co dam me toc do, co nhu cau thi chac chan se tim den dua xe. Chung ta nen to chuc dua xe hop phap, tao san choi cho nguoi dam me toc do cao.

Khoan 1, dieu 207 (Bo luat Hinh su - Toi dua xe trai phep): Nguoi nao dua trai phep oto, xe may hoac cac loai xe khac co gan dong co gay thiet hai cho suc khoe, tai san cua nguoi khac hoac da bi xu phat hanh chinh ve hanh vi nay hoac da bi ket an ve toi nay, chua duoc xoa an tich ma con vi pham, thi bi phat tien tu 5 trieu dong den 50 trieu dong, cai tao khong giam giu den 3 nam hoac phat tu tu 3 thang den 3 nam.

Nghi dinh Quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo, Dieu 37: Xu phat nguoi dua xe trai phep, co vu dua xe trai phep:
1. Phat tien tu 500.000 dong den 1.000.000 dong doi voi mot trong cac hanh vi vi pham sau day:
a) Tu tap de co vu, kich dong hanh vi dieu khien xe chay qua toc do quy dinh, lang lach, danh vong, duoi nhau tren duong hoac dua xe trai phep;
b) Dua xe dap, dua xe dap may, dua xe xich lo, dua xe suc vat keo, cuoi suc vat chay dua trai phep tren duong giao thong.
2. Phat tien tu 2.000.000 dong den 4.000.000 dong doi voi nguoi co vu, kich dong dua xe trai phep ma can tro hoac chong nguoi thi hanh cong vu.
3. Phat tien tu 10.000.000 dong den 20.000.000 dong doi voi nguoi dua xe mo to, xe gan may, xe may dien trai phep.
4. Phat tien tu 20.000.000 dong den 30.000.000 dong doi voi nguoi dua xe o to trai phep.
5. Phat tien tu 30.000.000 dong den 40.000.000 dong doi voi mot trong cac hanh vi vi pham sau day:
a) Nguoi dua xe o to, xe mo to, xe gan may, xe may dien, xe dap may ma chong nguoi thi hanh cong vu;
b) To chuc dua xe trai phep.
6. Ngoai viec bi phat tien, nguoi dieu khien phuong tien vi pham con bi ap dung cac hinh thuc xu phat bo sung sau day: vi pham diem b khoan 1 Dieu nay bi tich thu phuong tien vi pham (tru suc vat keo, cuoi); vi pham khoan 3, khoan 4, diem a khoan 5 Dieu nay bi tuoc quyen su dung Giay phep lai xe khong thoi han va tich thu xe.

Nguyen Hung thuc hien

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Lời hứa phục thiện của cặp vợ chồng “hoa khôi” trong trại giam

Xinh đẹp, khéo léo, Đinh Thị Như Trang, SN 1994, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh đã nhanh chóng về làm dâu nhà có tiếng giàu có ở TP vùng biên. Cứ tưởng, tương lai sẽ mỉm cười với cô gái duyên dáng có chiếc răng khểnh. Nào ngờ, hạnh phúc chưa được bao lâu...

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những "cặp đôi hoàn hảo" trong trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Sự thật về "chạy án" vụ “trùm” ma túy Vũ Ngọc Sơn

Trong vụ án của “trùm” ma túy khét tiếng Vũ Ngọc Sơn, kẻ dùng súng nã đạn điên cuồng về phía công an khi bị truy bắt tại Hòa Bình, có một nhân vật khiến dư luận

Suýt ngất khi biết vợ mình là tướng cướp

Có một cuộc hôn nhân với Trung tá Nguyên khiến nhiều người thèm muốn nhưng đối với Lệ Hải, sau những ngày tháng ngọt ngào, cô dần phải đối diện với cô đơn trong khi người chồng Tây sa đà vào ăn chơi. Sống trong sự cô đơn, một yêu nữ vốn thích giao lưu giang hồ như Lệ Hải chẳng thể nào an phận được.

Tìm hiểu: Vu Tien Vinh, TP HCM, Bao An, Tuong Nhanh, bo luat hinh su, giam doc cong ty, Bo truong Giao thong, chu khong phai, Suc Vat Keo, nguoi dieu khien, Phat Hanh Chinh, trai phep, nguoi dua, quy dinh, tich thu, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Phải xử lý hình sự người đua xe trái phép mới đủ sức răn đe"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Phải xử lý hình sự người đua xe trái phép mới đủ sức răn đe" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phai xu ly hinh su nguoi dua xe trai phep moi du suc ran de

Nhan xet, hay lien he ve tin Phai xu ly hinh su nguoi dua xe trai phep moi du suc ran de co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phai xu ly hinh su nguoi dua xe trai phep moi du suc ran de de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0