Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014

Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xet xu Duong Tu Trong va dong pham; dai an 12 tan heroin; vu an lua dao chiem doat 4.000 ty; bao mau hanh ha da man tre mam non - la nhung phien toa dien ra dau nam 2014, thu hut su chu y dac biet cua du luan ca nuoc .

------------------------------------------------------------

>>  5 phien toa dinh dam nhat 2013

>>  Xu nam - hinh anh dau long trong phien toa ki an trom de

>>  Nhin lai 5 phien toa tuyen an tu hinh gay chan dong

>>  Nhung phien toa "soi suc" du luan vi sat nhan “tung chieu”

>>  Dang long nhung phien toa nguoi nha “xin an tu” cho bi cao

>>  Nhung phien toa xet xu khien du luan "rung minh" nam 2013

------------------------------------------------------------

Dai an 12 tan heroin chan dong 

Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014

Day la phien toa xet xu vu an ma tuy xuyen quoc gia lon nhat tu truoc toi nay ve so luong ma tuy va so luong nguoi tham gia. Phien toa khien du luan nong “ham hap” boi tinh chat cuc ky nguy hiem cung nhu su lieu linh, manh dong va cao gia cua cac bi cao. Dac biet day la phien toa dau tien duoc to chuc trong trai giam voi so luong bi cao len toi 89 nguoi.

Sau 19 ngay xet xu, ngay 20/1 HDXX da tuyen 30 bi cao muc an cao nhat la an tu hinh; 13 bi cao linh an chung than; cac bi cao khac nhan muc an duoi 20 nam tuy theo muc do pham toi cua cac bi cao.

Ban an xac dinh, 30 nguoi linh an tu hinh la nhung mat xich quan trong trong vu an khi tham gia chi dao viec mua ban, van chuyen tong cong 32.000 banh heroin (tuong duong 12 tan).

Trong qua trinh xet xu vu an, HDXX da tien hanh tuyen cac bi cao trong vu an voi cac toi danh khac nhu: “ Lam gia tai lieu cua co quan to chuc”; “gia mao trong cong tac”; “kinh doanh trai phep”; “tang tru vu khi trai phep”; “moi gioi hoi lo”… cung do, HDXX cung da tuyen yeu cau cac bi cao hoan lai nhung khoan tien lon do lam an phi phap co duoc de sung quy nha nuoc voi tri gia so tien tu 10 trieu dong len den 10 ty dong

Cao trang cua Vien kiem sat nhan dan tinh Quang Ninh da ket luan, vu an co 4 duong day mua ban, van chuyen trai phep chat ma tuy. Trong do, rieng duong day cua doi tuong Nguyen Hung Dung cam dau co 47 doi tuong tham gia buon ban, van chuyen trai phep 3.284 banh ma tuy. Duong day nay hoat dong theo mo hinh “dai ly” cap 1 va cac “dai ly” cap 2 lam cac dau moi phan phoi “cai chet trang” ra cac tinh, thanh Mien bac.

Dac biet, mo hinh hoat dong buon ban ma tuy cua Nguyen Hung Dung duoc noi xuyen quoc gia tu Lao ve Viet Nam de tieu thu tai noi dia trong nuoc va co moc ngoac voi nhieu doi tuong khac de dua ma tuy sang Trung Quoc de tieu thu…

Theo cao trang so 189/KSDT cua VKSND tinh Quang Ninh truy to 89 bi can duoc chia thanh 4 duong day. Cu the, duong day thu nhat do Sa Van Cau cam dau, cung dong pham mua ban ma tuy heroin, ma tuy dang tinh the da va ma tuy tong hop dang vien nen tu Lao ve Viet Nam va sang Trung Quoc. Thu doan pham toi rat tinh vi, co su cau ket chat che; tinh chat hanh vi pham toi dac biet nguy hiem, su dung nhieu loai vu khi quan dung va san sang chong tra khi bi phat hien.

Co quan to tung da triet pha 4 duong day trong vu an nay, xac dinh 89 bi cao mua ban, van chuyen tong cong 12 tan heroin...

Xet xu Duong Tu Trong va dong pham 

Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014

Chieu 8/1, Toa an Nhan dan thanh pho Ha Noi da tuyen an phien toa xet xu so tham nguyen Pho Giam doc Cong an thanh pho Hai Phong Duong Tu Trong va 6 dong pham cung ve toi “To chuc nguoi khac tron di nuoc ngoai.”

Toa da tuyen phat bi cao Duong Tu Trong (52 tuoi, nguyen Pho giam doc Cong an thanh pho Hai Phong, nguyen Pho cuc truong Cuc Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi-Tong cuc VII-Bo Cong an) linh an 18 nam tu.

Cac bi cao khac gom Vu Tien Son (47 tuoi, nguyen Pho truong Phong canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi, Cong an thanh pho Hai Phong) linh 13 nam tu; Hoang Van Thang (43 tuoi, nguyen can bo Phong canh sat dieu tra toi pham ve moi truong, Cong an thanh pho Hai Phong) linh an 5 nam tu; Nguyen Trong Anh (28 tuoi, nguyen can bo Phong canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi, Cong an thanh pho Hai Phong) linh 6 nam tu; Dong Xuan Phong (39 tuoi, nguyen can bo Cuc Hai quan thanh pho Hai Phong) linh 7 nam tu; Tran Van Dung (tuc Dung “Bac Kan,” 45 tuoi, o Ha Ly, Hong Bang, Hai Phong) linh 8 nam tu; Pham Minh Tuan (52 tuoi, nguyen Giam doc Xi nghiep Bach Dang, Hai Phong) linh 5 nam tu.

Hoi dong xet xu xac dinh bi cao chu muu, cam dau to chuc dua nguyen Chu tich Hoi dong Quan tri Vinalines Duong Chi Dung tron ra nuoc ngoai la Duong Tu Trong (em trai Dung). Vu Tien Son dong vai tro tiep theo, chi huy viec thuc hien toi pham.

Can cu vao cac tai lieu chung cu co trong ho so vu an, tren co so xac dinh toan dien loi khai cua cac bi cao va cac nhan chung co mat tai phien toa, Hoi dong xet xu nhan dinh hanh vi pham toi cua cac bi cao nhu cao trang truy to la co co so phap ly. Cac bi cao da tham gia to chuc cho Duong Chi Dung bo tron. Loi khai cua cac bi cao tai phien toa phu hop voi nhau, phu hop voi hanh trinh, thoi gian, di chuyen cua Duong Chi Dung tu Ha Noi di Quang Ninh, den Thanh pho Ho Chi Minh, toi cua khau Moc Bai (Tay Ninh), Campuchia.

Hanh vi cua cac bi cao duoc Hoi dong xet xu danh gia la dac biet nghiem trong, gay du luan hoai nghi ve cong tac dau tranh phong chong tham nhung cua Nha nuoc. Neu khong bat duoc Duong Chi Dung se gay that thoat khoan tien tham o lon cua Nha nuoc. Cac bi cao thuc hien hanh vi pham toi mot cach chat che, chinh xac, dung cac thu doan tinh vi nham tranh su truy xet cua co quan dieu tra.

Tai phien toa, nhan chung Duong Chi Dung da khang dinh viec nhan duoc thong tin tu mot can bo cua nganh cong an ve viec Dung sap bi khoi to, bat giam nen tam lanh mot thoi gian. Do vay, xet loi khai cua Dung va de nghi cua dai dien Vien kiem sat, Hoi dong xet xu da quyet dinh khoi to vu an co y lam lo bi mat Nha nuoc, theo quy dinh tai Dieu 263-Bo luat Hinh su ngay tai toa va giao cho Vien Kiem sat Nhan dan thanh pho Ha Noi to chuc thuc hien, bao cao voi Vien Kiem sat Nhan dan Toi cao de xu ly theo quy dinh cua phap luat.

Vu lua dao chiem doat 4.000 ty dong 

Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014

Ngay 6/1, Huynh Thi Huyen Nhu, nguyen Pho phong quan ly rui ro Ngan hang thuong mai Co phan Cong thuong Viet Nam (Vietinbank) cung 22 bi cao trong vu chiem doat so tien duoc cho la lon nhat tu truoc den nay bi dua ra xet xu.

Sau hon 21 ngay xet xu, den ngay 27/1, Hoi dong xet xu da tuyen an Huynh Thi Huyen Nhu tu chung than ve toi “Lua dao chiem doat tai san,” 6 nam tu ve toi “Lam gia con dau, tai lieu cua co quan to chuc”, tong hop hinh phat chung la chung than.

Cac bi cao khac la Vo Anh Tuan (nguyen can bo Van phong VietinBank Chi nhanh TP HCM) lanh 20 nam tu, Huynh My Hanh (chi gai Huyen Nhu, nguyen PGD cong ty Hoang Khai) 14 nam tu, Tran Thi To Quyen (nhan vien cong ty Hoang Khai) 12 nam tu cung ve toi lua dao chiem doat tai san.

Pham Anh Tuan (nguyen giam doc Cong ty CPVT Dau khi Thai Binh Duong) lanh 20 nam tu ve toi loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu.

13 bi cao nguyen la can bo, nhan vien ngan hang TMCP Quoc te va ViettinBank bi phat tu 4 den 17 nam tu cung toi Vi pham quy dinh cho vay trong hoat dong cua cac to chuc tin dung va thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

Bi cao Dao Thi Tuyet Dung, nguyen Giam doc Cong ty TNHH Dung Van, bi phat 12 nam tu ve toi cho vay nang lai va lua dao chiem doat tai san.

Cung voi toi cho vay nang lai, 4 bi cao khac lanh muc an tu 1 nam tu treo den hon 2 nam tu giam. Trong do Nguyen Thi Lanh, nguyen Pho giam doc Cong ty Co phan dau tu Phuong Dong bi phat 2 nam tu giam ve toi cho vay nang lai va 7 nam tu ve toi lua dao chiem doat tai san.

Ngoai ra, HDXX con tuyen buoc bi cao Nhu boi thuong so tien da chiem doat cho cac to chuc, ca nhan. Ben canh do, HDXX con kien nghi xu ly bo sung doi voi Bui Thi To Quyen ve hanh vi giup suc cho bi cao nhu chiem doat 15 ti dong; kien nghi khoi to doi voi ba Nguyen Thi Minh Huong va ong Truong Minh Hoang (deu la Pho Giam doc VietinBank Chi nhanh TP HCM) vi da khong kiem tra, giam sat cac hop dong da ky; kien nghi Ngan hang Nha nuoc xu ly doi voi cac cac ngan hang huy dong von voi lai suat vuot tran cung nhu huy bo huy dong von de bien tuong thanh dau tu tra hinh; kien nghi xu ly lanh daon cua cac ngan hang da uy nhiem cho nhan vien goi tien voi lai suat cao.

Nam 2007, thoi diem dat dang “sot”, du gia dinh khong co dieu kien, Huyen Nhu (SN 1978, ngu quan Binh Thanh) luc do la can bo tin dung cua VietinBank Chi nhanh TP HCM da lieu linh vay tren 200 ti dong cua nhieu ngan hang, to chuc va ca nhan voi lai suat cao de kinh doanh bat dong san va chung khoan tai TP HCM, Da Nang, Ba Ria - Vung Tau, Da Lat, Quang Nam, An Giang.

Den nam 2010, do kinh doanh thua lo va phai tra lai suat cao, Huyen Nhu mat kha nang thanh toan. Luc nay, Huyen Nhu dang la quyen Truong Phong Giao dich Dien Bien Phu cua VietinBank, co tham quyen phe duyet lenh chuyen tien cua chu tai khoan tu ngan hang di cac don vi, doanh nghiep theo quyet dinh cua chu tai khoan voi muc 50 ti dong/lenh.

De co tien tra no, tu thang 10/2010 den thang 9/2011, lay danh nghia huy dong von cho VietinBank Chi nhanh Nha Be va Chi nhanh TP HCM, Huyen Nhu da tiep xuc voi nhieu don vi, ca nhan dat van de gui tien vao ngan hang voi lai suat thoa thuan cong lai suat thuong tu 18%-36%/nam. De thuc hien muc dich cua minh, Huyen Nhu da thue nguoi lam gia con dau, tai lieu ngan hang va nhieu don vi, chu ky tren cac chung tu va hop dong… de chiem doat cua 9 cong ty, 3 ngan hang, 3 ca nhan voi hon 4.911 ti dong. So tien nay duoc Huyen Nhu dung de tra vay lai nang, tien chenh lech ngoai hop dong, no goc, no lai trong hop dong...

Bao mau hanh ha da man tre mam non 

Ngay 20/1, TAND Q.Thu Duc (TP.HCM) dua vu an hanh ha tre em, bi cao la 2 bao mau Le Thi Dong Phuong (31 tuoi, chu co so Mam non Phuong Anh) va Nguyen Le Thien Ly (19 tuoi, ngu Kien Giang), ra xet xu so tham luu dong tai hoi truong Nha thieu nhi quan Thu Duc.

Cao trang cua Vien KSND quan Thu Duc truy to hai bi cao ve toi “hanh ha nguoi khac” voi khung hinh phat tu 1 den 3 nam tu.

Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014

Theo cao trang, Phuong van mo nha tre Phuong Anh tai so 18 duong Hiep Binh, KP.6, P.Hiep Binh Phuoc, Q.Thu Duc va bat dau hoat dong tu thang 8/2012.

Ngay 15/11/2012, to kiem tra lien nganh P.Hiep Binh Phuoc phat hien nha tre Phuong Anh giu 9 tre tu 12 thang tuoi tro len, khong co giay phep nen lap bien ban yeu cau ngung hoat dong nhung noi nay van hoat dong. Sau do, phuong lai mot lan nua kiem tra va tien hanh xu phat hanh chinh yeu cau Phuong ngung ngay hoat dong, nhung quyet dinh nay tiep tuc bi phot lo.

Ngay 13/12/2013, Cong an Q.Thu Duc nhan duoc doan clip quay duoc canh Phuong va Ly hanh ha nhieu tre bang nhung hanh vi danh dap, de doa, nen ngay 17/12/2013 da bat tam giam 2 nguoi nay. Tai co quan dieu tra, hai bao mau thua nhan viec danh dap, de doa nhu tat lien tuc, chong nguoc dau tre vao thung nuoc, ep dau tre xuong dat, bit mui khi cho uong sua...

Theo hoi dong xet xu, qua trinh tham van tai phien toa cho thay hanh vi pham toi cua hai bao mau Phuong va Ly dung nhu cao trang truy to.

Bi cao Phuong va Ly da co hanh vi tat vao mat, doa nat, quat thao cac chau khi cho an. Hanh dong nay da gay dau don ca ve the xac lan tinh than cho cac be, pham vao toi hanh ha nguoi khac ma nguoi hanh ha lai la tre em. Hanh vi cac bi cao da xam pham quyen duoc bao ve, cham soc, yeu thuong cua cac tre em, gay bat binh trong du luan xa hoi, anh huong nghiem trong den uy tin cua nganh giao duc can phai xu nghiem.

Tuy nhien, toa cung xem xet mot so tinh tiet giam nhe va tuyen phat hai bi cao Le Thi Dong Phuong va Nguyen Le Thien Ly moi nguoi 3 nam tu cung ve toi "hanh ha nguoi khac".

Comment :Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những phiên tòa chấn động dư luận đầu năm 2014

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những phiên tòa chấn động dư luận đầu năm 2014 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung phien toa chan dong du luan dau nam 2014 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hinh su trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hinh su
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0