Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu

Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 6-11, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 253/2006/QD-TTg ban hanh Quy che hoat dong cua khu kinh te mo Chu Lai, tinh Quang Nam thay the cho quy che cu ban hanh theo Quyet dinh so 108/2003/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve hoat dong cua khu kinh te mo Chu Lai.

Quy che moi neu ro: khu kinh te mo Chu Lai, tinh Quang Nam la khu vuc co ranh gioi dia ly xac dinh thuoc lanh tho va chu quyen quoc gia; khong gian kinh te voi moi truong dau tu, kinh doanh dac biet thuan loi va binh dang; chinh sach uu dai, khuyen khich, on dinh lau dai va co che quan ly thong thoang, tao dieu kien thuan loi cho cac nha dau tu trong nuoc va nuoc ngoai.

Chinh phu khuyen khich va bao ho cac to chuc, ca nhan Viet Nam thuoc moi thanh phan kinh te, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai va cac nha dau tu nuoc ngoai tham gia hoat dong dau tu va san xuat kinh doanh tai Khu kinh te mo Chu Lai trong cac linh vuc: dau tu kinh doanh ket cau ha tang va do thi, phat trien cong nghiep, cang bien, kinh doanh thuong mai, dich vu, du lich, tai chinh - ngan hang, van tai, bao hiem... va cac hoat dong san xuat kinh doanh khac theo quy dinh cua Quy che nay, phap luat khac lien quan va cac Dieu uoc quoc te ma Viet Nam la thanh vien.

- 7-11, Bo Chinh tri ra Chi thi so 06-CT/TW ve viec to chuc cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, trong toan Dang, toan dan tu ngay ky niem 77 nam thanh lap Dang (03-02-2007) toi het nhiem ky Dai hoi X cua Dang.

Muc dich cua cuoc van dong la: Lam cho toan Dang, toan dan nhan thuc sau sac ve nhung noi dung co ban va gia tri to lon cua tu tuong dao duc va tam guong dao duc Ho Chi Minh. Tao su chuyen bien manh me ve y thuc tu duong, ren luyen va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh sau rong trong toan xa hoi, dac biet trong can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc, doan vien, thanh nien, hoc sinh... nang cao dao duc cach mang, can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu; day lui su suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song va cac te nan xa hoi, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang.

- 7-11, Chinh phu ra Nghi quyet so 28/2006/NQ-CP ve phien hop Chinh phu thuong ky thang 10 nam 2006 voi 5 nhiem vu quan trong ve phat trien kinh te-xa hoi.

- 7-11, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 254/2006/QD-TTg ve viec quan ly hoat dong thuong mai bien gioi voi cac nuoc co chung bien gioi. Quyet dinh gom 6 chuong, 20 dieu quy dinh hoat dong thuong mai bien gioi bao gom: mua ban, trao doi hang hoa cua cu dan bien gioi; xuat nhap khau hang hoa qua bien gioi; mua ban hang hoa tai cho bien gioi, cho cua khau, cho trong khu kinh te cua khau; xuat nhap canh nguoi va phuong tien... Quyet dinh nay thay the Quyet dinh so 252/2003/QD-TTg ngay 24-11-2003 cua Thu tuong Chinh phu ve quan ly buon ban hang hoa qua bien gioi voi cac nuoc co chung bien gioi.

- 8-11, Chinh phu ra Nghi dinh so 130/2006/ND-CP quy dinh che do bao hiem chay, no bat buoc. Nghi dinh gom 5 chuong, 24 dieu quy dinh ve che do bao hiem chay, no bat buoc doi voi tai san cua cac co so co nguy hiem ve chay, no; trach nhiem cua doanh nghiep bao hiem, co so phai mua bao hiem chay, no bat buoc trong viec thuc hien che do bao hiem chay, no bat buoc; trach nhiem cua cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu va UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

- 9-11, Chinh phu ra Nghi dinh 131/2006/ND-CP ban hanh Quy che quan ly va su dung nguon ho tro phat trien chinh thuc, thay the Nghi dinh 17/2001/ND-CP ngay 4-5-2001. Theo Nghi dinh, Chinh phu thong nhat quan ly nha nuoc ve nguon ho tro phat trien chinh thuc (ODA), dieu hanh ve chien luoc, chinh sach thu hut, quan ly va su dung ODA; co phan cong, phan cap trong quan ly, kiem tra, giam sat va phat huy tinh chu dong cua cac cap, cac co quan quan ly nganh, dia phuong va cac don vi thuc hien.

Bo Ke hoach va Dau tu la co quan dau moi trong thu hut, dieu phoi, quan ly ODA, soan thao cac van ban ve quan ly va su dung ODA, cung Bo Tai chinh lap ke hoach giai ngan, bo tri von cho cac du an.

Diem moi cua Nghi dinh la chu du an ODA phai la don vi truc tiep quan ly va su dung cong trinh sau khi du an ket thuc. Chu du an co trach nhiem quan ly, su dung nguon von ODA de thuc hien du an theo noi dung da duoc cap co tham quyen phe duyet. Nhu vay, cac bo nganh va dia phuong co du an ODA chi dong vai tro la co quan chu quan de thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve dau tu, khong lam chu dau tu cac du an thuoc nguon von ODA.

- 9-11, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 255/2006/QD-TTg phe duyet Chien luoc quoc gia ve y te du phong Viet Nam den nam 2010 va dinh huong den nam 2020.

Muc tieu cu the den nam 2010: Hang nam giam 10% so mac va so tu vong do benh truyen nhiem gay dich so voi so mac va so tu vong trung binh giai doan 2001-2005. Khong de dich lon xay ra; giu vung thanh qua thanh toan benh bai liet, loai tru benh uon van tre so sinh, giam ty le mac xuong 0,04/100.000 dan.

Phan dau loai tru benh soi, benh bach hau, giam ty le mac cac benh nay xuong 0,1/100.000 dan; giam ty le mac benh ho ga xuong 0,05/100.000 dan. Chu dong doi pho va khong che kip thoi cac benh dich nguy hiem moi xuat hien; khong che ty le nhiem HIV/AIDS duoi 0,3% dan so va giam dan so nguoi nhiem moi trong cong dong dan cu…

Dinh huong den nam 2020: Tiep tuc trien khai cac hoat dong nham khong che, loai tru tien toi thanh toan cac benh truyen nhiem gay dich luu hanh nhu cac benh lay truyen theo duong tieu hoa (ta, ly, thuong han, giun, san…), cac benh do con trung truyen (sot xuat huyet, sot ret, viem nao Nhat Ban…), benh dai. ap dung cac bien phap tich cuc de ngan chan co hieu qua cac benh dich nguy hiem va cac benh moi xuat hien (HIV/AIDS, SARS, cum A (H5N1),…; san sang chu dong doi pho voi nguy co khung bo sinh hoc, hoa hoc…

- 9-11, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 256/2006/QD-TTg Ban hanh Quy che dau thau, dat hang, giao ke hoach thuc hien san xuat va cung ung san pham, dich vu cong ich. Doi tuong ap dung cua Quy che gom: Doanh nghiep nha nuoc, doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac va hop tac xa da dang ky kinh doanh theo quy dinh cua phap luat, co tham gia san xuat va cung ung san pham, dich vu cong ich theo phuong thuc dau thau, dat hang hoac giao ke hoach.

Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu to chuc dau thau, dat hang, giao ke hoach doi voi cac san pham, dich vu cong ich thuoc du toan chi cua ngan sach Trung uong; UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong to chuc dau thau, dat hang, giao ke hoach doi voi cac san pham, dich vu cong ich thuoc du toan chi cua ngan sach dia phuong. Viec lua chon phuong thuc cung ung san pham, dich vu cong ich duoc quy dinh thu tu uu tien nhu sau: dau thau; dat hang; giao ke hoach.

- 9-11, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 258/2006/QD-TTg phe duyet chuong trinh dieu tra, danh gia va theo doi dien bien tai nguyen rung giai doan 2006-2010. Theo Quyet dinh nay, tong kinh phi thuc hien Chuong trinh dieu tra, danh gia va theo doi dien bien tai nguyen rung giai doan 2006-2010 la 49.429.591.000 dong.

Quyet dinh neu ro: Thong qua viec dieu tra rung toan dien, lien tuc tren quy mo toan quoc de cung cap day du cac thong tin ve so luong, chat luong cung nhu danh gia xu huong dien bien cua rung trong moi quan he voi cac hoat dong kinh te-xa hoi, lam co so khoa hoc cho viec xay dung chien luoc va ke hoach su dung hop ly, bao ve va phat trien tai nguyen rung, phat trien kinh te-xa hoi tren pham vi toan quoc.

- 12-11, Thu tuong Chinh phu co Cong dien so 1845/CD-TTg gui Bo truong cac Bo: Thuong mai, NN-PTNT, Tai chinh; Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc TW... yeu cau: Dung ngay viec xuat khau gao, tru cac hop dong da ky ket theo chu truong cua Chinh phu (voi Cu ba va Indonexia) ma tau da cap cang Viet Nam truoc ngay 12-11-2006; kien quyet xu ly nghiem cac truong hop mua vet hang, dau co, nang gia gao; tiep tuc co cac bien phap kien quyet khac phuc som tinh hinh dich benh va chi dao san xuat vu Dong-Xuan dat ke hoach.

- 13-11, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 259/2006/QD-TTg Phe duyet Dieu le to chuc va hoat dong cua Cong ty me - Tong Cong ty Hang khong Viet Nam, bao gom 10 chuong, 55 dieu quy dinh ve quyen va nghia vu cua chu so huu nha nuoc doi voi Tong cong ty, chu so huu nha nuoc doi voi Tong cong ty, to chuc quan ly Tong cong ty... Ban hanh kem theo Dieu le la phu luc danh sach don vi phu thuoc, don vi su nghiep va cac cong ty con, cong ty lien ket thuoc Tong cong ty hang khong Viet Nam.

- 14-11, Chinh phu ra Nghi dinh so 134/2006/ND-CP Quy dinh che do cu tuyen vao cac co so giao duc trinh do dai hoc, cao dang, trung cap thuoc he thong giao duc quoc dan, gom doi tuong, tieu chuan duoc huong che do cu tuyen, viec to chuc thuc hien che do cu tuyen, viec boi hoan hoc bong, chi phi dao tao doi voi nguoi duoc cu tuyen vao dai hoc, cao dang, cao dang nghe, trung cap chuyen nghiep, trung cap nghe.

Che do cu tuyen quy dinh tai Nghi dinh nay bao gom: tuyen sinh; to chuc va kinh phi dao tao; phan cong cong tac cho nguoi duoc cu di hoc sau khi tot nghiep; boi hoan hoc bong, chi phi dao tao doi voi nguoi duoc cu di hoc theo che do cu tuyen sau khi tot nghiep khong chap hanh su phan cong cong tac.

- 14-11, Chinh phu ra Nghi dinh so 136/2006/ND-CP Quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Khieu nai, to cao va cac Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai, to cao. Nghi dinh gom 7 chuong 68 dieu quy dinh ve khieu nai, xu ly don khieu nai; trach nhiem cua thu truong co quan hanh chinh nha nuoc trong viec giai quyet khieu nai; viec thi hanh quyet dinh giai quyet khieu nai; tham quyen, thu tuc giai quyet khieu nai quyet dinh ky luat; tham quyen, thu tuc giai quyet to cao; quan ly cong tac giai quyet khieu nai, to cao; tiep cong dan; xu ly vi pham phat luat khieu nai, to cao va dieu khoan thi hanh. Nghi dinh nay thay the Nghi dinh so 53/2005/ND-CP ngay 19-4-2005 cua Chinh phu.

- 14-11, Chinh phu ra Nghi dinh so 137/2006/ND-CP Quy dinh viec phan cap quan ly nha nuoc doi voi tai san nha nuoc tai co quan hanh chinh, don vi su nghiep cong lap, tai san duoc xac lap quyen so huu cua Nha nuoc.

Nghi dinh gom 6 chuong, 28 dieu quy dinh: viec phan cap quan ly nha nuoc doi voi tai san nha nuoc tai co quan hanh chinh, don vi su nghiep cong lap, tai san duoc xac lap quyen so huu cua Nha nuoc giua Chinh phu voi Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; giua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu voi Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, co quan khac o Trung uong.

Nghi dinh neu ro noi dung phan cap quan ly nha nuoc doi voi tai san nha nuoc; tai san do Chinh phu quan ly, tai san do UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong quan ly; Quyen han, trach nhiem ve phan cap quan ly nha nuoc doi voi tai san nha nuoc; Phan cap quan ly tai san nha nuoc tai co quan hanh chinh, don vi su nghiep; Ban, chuyen doi hinh thuc so huu tai san nha nuoc; Thanh ly tai san nha nuoc; Phan cap quan ly tai san duoc xac lap quyen so huu cua nha nuoc theo quy dinh cua phap luat; Trach nhiem to chuc thuc hien phan cap quan ly nha nuoc doi voi tai san nha nuoc; Trach nhiem cua cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep cong lap duoc giao quan ly, su dung tai san nha nuoc.

- 14-11, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 260/2006/QD-TTg ve viec sua doi, bo sung Quyet dinh so 147/1999/QD-TTg ngay 5-7-1999 cua Thu tuong Chinh phu quy dinh ve tieu chuan, dinh muc su dung tru so lam viec tai cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep.

Quyet dinh sua doi va bo sung nhu sau: Truong ban cua Dang o Trung uong, Chanh Van phong Trung uong va cac chuc vu tuong duong, Chu tich Hoi dong dan toc cua Quoc hoi, Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban cua Quoc hoi, Vien truong Vien Kiem sat nhan dan toi cao, Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Chu nhiem Van phong Quoc hoi, Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc, Bo truong va cac chuc vu tuong duong Bo truong duoc tieu chuan dien tich tu toi thieu toi toi da cho mot cho lam viec tu 40 den 50 m2/nguoi (tieu chuan dien tich nay bao gom dien tich lam viec, dien tich tiep khach).

Pho Truong ban cua Dang o Trung uong, Pho Van phong Trung uong Dang va cac chuc vu tuong duong, Thu truong va cac chuc vu tuong duong duoc tieu chuan dien tich tu toi thieu toi toi da cho mot cho lam viec tu 30 den 40 m2/nguoi (tieu chuan dien tich nay bao gom dien tich lam viec, dien tich tiep khach). Vu truong, Cuc truong (Cuc ngang Vu), Chanh van phong, Truong ban cua Dang tai dia phuong, Giam doc So va cac chuc vu co he so phu cap chuc vu lanh dao tu 0,9 den duoi 1,05 duoc tieu chuan dien tich tu toi thieu toi toi da cho mot cho lam viec tu 20 den 25 m2/nguoi.

CUA CAC BO, NGANH, DIA PHUONG

- 2-11, Bo Tai chinh co Thong tu so 103/2006/TT-BTC sua doi, bo sung Thong tu so 88/2003/TT-BTC ngay 16-9-2003 cua Bo Tai chinh huong dan thuc hien Quyet dinh so 182/2003/QD-TTg ngay 5-9-2003 cua Thu tuong Chinh phu ve viec phat hanh trai phieu Chinh phu de dau tu mot so cong trinh giao thong, thuy loi quan trong cua dat nuoc.

- 6-11, Bo truong Bo Tai chinh ky Quyet dinh so 62/2006/QD-BTC ve viec sua doi, bo sung Quyet dinh so 84/2005/QD-BTC ngay 28-11-2005 cua Bo truong bo Tai chinh ve viec quy dinh che do thu, nop, quan ly, su dung phi tham dinh ho so mua, ban tau bien va le phi dang ky tau bien, cap bang, chung chi lien quan den hoat dong tau bien va cong bo cang bien.

- 8-11, Van phong Chinh phu co Cong van so 6525/VPCP-DP truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu ve phuong huong phat trien kinh te-xa hoi va bao dam quoc phong an ninh Vung trung du va mien nui Bac Bo den nam 2010.

- 13-11, Bo truong Bo Cong an ky Quyet dinh so 1816/2006/QD-BCA ve viec thanh lap Cuc Canh sat dieu tra (CSDT) toi pham tham nhung. Cuc CSDT co nhiem vu dieu tra cac vu an tham nhung theo quy dinh cua phap luat; to chuc phong ngua va dau tranh voi toi pham tham nhung

Theo TTXVN

Viet Bao
Comment :Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
One of the main policies and decisions of the Party, Government
Vietnam, Ministry of Finance, Quang Nam, CP Master, Ho Chi Minh, Chu Lai Open Economic Zone, cities directly under the Central Government, Government Agencies, Prime government, state property, state management, issued a decree, the title, the corporation, the number, the owner
6-11 days, the Prime Minister signed Decision No. 253/2006/QD-TTg Sale Regulation activities of Chu Lai Open Economic Zone, Quang Nam Province replace the old regulations promulgated under Decision No. 108/2003/QD-TTg of the Prime Minister on the operation of ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Một số chính sách, quyết định mới của Đảng, Chính phủ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Một số chính sách, quyết định mới của Đảng, Chính phủ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu

Nhan xet, hay lien he ve tin Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0