Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 30 Hanh vi cho vay lai nang cua Nguyen Thi Kiem

Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 30 Hanh vi cho vay lai nang cua Nguyen Thi Kiem

Tags: V15 T9, Nguyen Thi Kiem, Nam Cam, Nguyen Van Sy, Doan Minh Chanh, Nguyen Van Lan, lai suat cho vay, lai suat ngan hang, tong so von, cho vay lai, tong so tien, nguoi to chuc, quy dinh, thoi diem, cung thoi, dong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nam 1998-2001, Nguyen Thi Kiem da cho 32 nguoi vay voi tong so hon 12,7 ty dong, voi lai suat 10-50%/thang. Con no cua Kiem chu yeu la nhung nguoi to chuc va tham gia danh bac tai song cua Nam Cam nhu Doan Minh Chanh, Nguyen Van Lan (Lung "Dau Bo"), Nguyen Van Sy, Pham Van Minh…

B. Cac vu pham toi do cac doi tuong khac thuc hien

IV. Cac vu cho vay lai nang

5. Hanh vi cho vay lai nang cua Nguyen Thi Kiem, Ho Van Phu Ba, Tran Anh Tu va Pham Thi Luong

Do co moi quan he than thiet voi Truong Van Cam va mot so ten chuyen to chuc song bac nen Nguyen Thi Kiem va Pham Thi Luong den song bac danh bac va cho cac con bac vay tien voi lai suat cao. Dong thoi cho nhieu nguoi vay voi so tien lon. Hinh thuc cho vay va lai suat Nguyen Thi Kiem va Pham Thi Luong ap dung nhu sau:

5.1. Hanh vi cho vay lai nang cua Nguyen Thi Kiem:

Tu nam 1998 den nam 2001, Nguyen Thi Kiem da cho 32 nguoi vay voi lai suat tu 10 den 54,09%/thang Nguyen Thi Kiem da cho 32 nguoi vay tong so tien 12.790.000.000 (muoi hai ty bay tram chin muoi trieu) dong cao hon 10 lan lai suat quy dinh cho vay cua Ngan hang Nha nuoc quy dinh tai thoi diem cho vay.

Nguyen Thi Kiem khai nhan hinh thuc cho vay no va lai suat cho vay Nguyen Thi Kiem ap dat cho con no gom:

- Cho vay tra gop: Cho con no vay von va lai thoa thuan trong thoi gian 1-2 thang, hang ngay phai nop tra gop tien no cho Kiem. Neu tra trong 30 ngay thi lai suat 20%/thang, 40 ngay thi lai suat 15%/thang, 60 ngay thi lai suat 10%/thang. (BL: V15 T9: 784)

- Cho vay tra lai hang thang: Ap dung doi voi nhung nguoi kinh doanh co tai san the chap va vay nhieu tien. Lai suat duoc tinh 10-15%/thang. (BL: V15 T9: 784)..

- Cho vay dung: Con no vay von phai dong tien loi moi ngay cho den khi tra duoc von va cho vay nong doi voi nhung nguoi vay tien ngan hang den ky han giai chap nhung khong du tien tra no, phai vay tien cua Nguyen Thi Kiem de giai chap ngan hang lay giay to nha dat dem di the chap ngan hang khac vay tien tra lai cho Nguyen Thi Kiem. Voi hinh thuc cho vay nay Nguyen Thi Kiem tinh lai suat 1%/ngay tuong duong 30%/thang va da cho 4 nguoi vay tong so tien 4 ty dong da thu loi bat chinh 207 trieu dong. (BL: V15 T9: 784, 785)

Nguyen Thi Kiem da cho 32 nguoi vay tong so tien 12.790.000.000 (muoi hai ty bay tram chin muoi trieu) dong, thu loi bat chinh so tien 1.858.650.000 (mot ty tam tram nam muoi tam trieu sau tram nam muoi nghin) dong, da thuc thu so tien lai la 963.500.000 (chin tram sau muoi ba trieu nam tram nghin) dong. Khi bi bat Nguyen Thi Kiem con dang cho con no vay so von la 2.108.600.000 (hai ty mot tram le tam trieu sau tram nghin) dong. (BL: V15 T9: 874)

Nhieu ten tham gia to chuc danh bac va danh bac nhu: Doan Minh Chanh, Nguyen Van Lan (Lung "Dau Bo"), Nguyen Van Sy, Pham Van Minh… la con no cua Nguyen Thi Kiem.

Nguyen Thi Kiem khong biet chu, su dung con ruot la Ho Van Phu Ba giup viec ghi chep so sach cho vay, kiem tra giay to, tai san the chap, lien he giai chap tai san tai ngan hang, thu no, thu loi. Tran Anh Tu lam moi gioi, gioi thieu nhung nguoi vay tien den vay tien cua Nguyen Thi Kiem. Nguyen Thi Kiem hang ngay giao dich voi con no, tinh lai suat hoac dinh gia tai san, xuat tien cho vay.

Co quan dieu tra da duoc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam chi nhanh TP HCM giup xac dinh lai suat cho vay tra gop cua bi can Nguyen Thi Kiem nhu sau: Lai suat tra gop trong 20 ngay la 30%/thang; 30 ngay la 20%/thang; 40 ngay la 15%/thang; 48 ngay la 12,5%/thang; 60 ngay la 10%/thang. (BL: V15 T9: 1001-1004)

Nguyen Thi Kiem da cho 32 nguoi vay lai nang cu the nhu sau:

- Nguyen Van Lan (Lung "Dau Bo") ngu 109D/1/9 Ben Van Don phuong 8, quan 4 da vay 6 lan:

+ 23/2/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,05%.

+ 5/3/2001 vay 30 trieu dong khong tinh lai suat.

+ 24/3/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 10/4/2001 vay 100 trieu dong gop 4 trieu x 30 ngay voi lai suat cho vay 20%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%.

+ 22/5/2001 vay 200 trieu dong gop 6 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 13/1/1999 vay 150 trieu dong gop 2 trieu x 90 ngay voi lai suat cho vay 6,66%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,01%.

Tong so von da cho vay la 480 trieu dong. (BL: V15 T9: 786)

- Chau Quang Vinh (Teo) ngu tai 364/3 Phan Xich Long, phuong 2, Phu Nhuan da vay 5 lan:

+ 13/3/2001 vay 200 trieu dong gop 6 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 18/4/2001 vay 150 trieu dong gop 3 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%.

+ 18/6/2001 vay 150 trieu dong gop 3 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 29/7/2001 vay 150 trieu dong gop 3 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 22/9/01 vay 150 trieu gop 3 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

Tong so von da cho vay la 800 tram trieu dong. (BL: V15 T9: 787)

- Pham Thi Thao (vo cua Teo) ngu tai 65 Nguyen Van Cu, phuong 1, quan 5 da vay 8 lan:

+ 26/2/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,05%.

+ 7/4/2001 vay 100 trieu gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%.

+ 24/4/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%.

+ 11/6/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 22/7/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 5/8/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 6/9/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 30/9/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

Tong so von da cho vay la 750 trieu dong. (BL: V15 T9: 787)

- Doan Minh Chanh (Tu Chanh) ngu tai 232A chung cu Pham The Hien, phuong 4, quan 8 da vay 9 lan:

+ 29/1/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,05%.

+ 2/4/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%.

+ 6/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 6/7/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 4/8/2001 vay 200 trieu dong gop 5 trieu x 48 ngay voi lai suat cho vay 12,5%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 20/9/2001 vay 200 trieu dong gop 5 trieu x 48 ngay voi lai suat cho vay 12,5%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 30/9/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 4/12/2001 vay 20 trieu dong gop 600.000 x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,90%.

+ 2/12/2001 vay 186 trieu dong gop 3 trieu den het von, khong tinh lai suat. (BL: V15 T9: 789)

Tong so von da cho vay la 1,17 ty dong.

- Vo Thi Bay Nho (Bay Em) ngu tai 109D/96/2 Ben Van Don, phuong 8 quan 4 da vay 10 lan:

+ 1/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,05%.

+ 11/2/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,05%.

+ 4/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%.

+ 2/6/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 7/7/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 8/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 9/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 2/11/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 20/11/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 12/2001 vay 20 trieu dong khong tinh lai suat.

Tong so von da cho vay la 670 trieu dong. (BL: V15 T9: 792)

- Cu Thi Ngoc Hanh (Hanh "Ho" - vo Ba Te) ngu tai 106/5A ap Cay Bang, Thu Thiem, quan 2 da vay 6 lan:

+ 2/3/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 9/3/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 3/2001 vay 200 trieu dong gop 4 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 24/3/2001 vay 100 trieu dong gop 4 trieu x 30 ngay voi lai suat cho vay 20%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 7/5/2001 vay 500 trieu dong gop 15 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 24/4/2001 vay 200 trieu dong gop 6 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%.

Tong so von da cho vay la 1 ty dong. (BL: V15 T9: 797)

- Trinh Ba Hieu (Ba Te) ngu tai 98F/12 Le Lai, Ben Thanh, quan 1 da vay 4 lan:

+ 15/3/2001 vay 300 trieu dong gop 10 trieu x 36 ngay voi lai suat cho vay 16,66%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 19/5/2001 vay 200 trieu dong gop 6 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 25/6/2001 vay 200 trieu dong gop 6 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 4/8/2001 vay 300 trieu dong gop 5 trieu x 72 ngay voi lai suat cho vay 8,33%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

Tong so von da cho vay la 1 ty dong. (BL: V15 T9: 798)

- Nguyen Hiep (Hiep "Trai Cay") ngu tai 140 khu Cho Ga, Cau Ong Lanh, quan 1 da vay 3 lan:

+ 29/3/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 30/3/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 28/9/2001 vay 50 trieu dong gop 2 trieu x 30 ngay voi lai suat cho vay 20%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

Tong so von da cho vay la 250 trieu dong. (BL: V15 T9: 799)

- Nguyen Van Sy (Bay Sy) ngu tai 148/12/73 Ton Dan, phuong 8, quan 4 da vay 4 lan:

+ 9/2001 vay 30 trieu dong gop 1,5 trieu x 24 ngay voi lai suat cho vay 25%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 25/9/2001 vay 30 trieu dong gop 1,5 trieu x 24 ngay voi lai suat cho vay 25%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 13/10/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 10/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

Tong so von da cho vay la 160 trieu dong. (BL: V15 T9: 802)

- Nguyen Van Loc (chu Tien) ngu tai 1629 Pham The Hien, phuong 6, quan 8 da vay 2 lan:

+ 3/2001 vay 30 trieu dong gop 600.000 x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 29/3/2001 vay 100 trieu dong gop 3 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

Tong so von da cho vay la 130 trieu dong. (BL: V15 T9: 791)

- Huynh Ngoc Phu ngu tai 160 Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh, quan 1 da vay thang 4/2001 la 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%. (BL: V15 T9: 791)

- Do Dang Minh (Minh Bo) ngu tai 129/54M cu xa Vinh Hoi, phuong 6, quan 4 da vay 2 lan:

+ 15/3/2001 vay 200 trieu dong gop 4 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

+ 14/5/2001 vay 300 trieu dong gop 6 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

Tong so von da cho vay la 500 trieu dong. (BL: V15 T9: 795)

- Nguyen Thi Cuc ngu tai 188/35 Ton That Thuyet, phuong 3, quan 4 da vay 2 lan:

+ 2/2001 vay 30 trieu dong gop 1 trieu x 33 ngay voi lai suat cho vay 9,1%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,05%.

+ 19/3/2001 vay 50 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 20%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,025%.

Tong so von da cho vay la 80 trieu dong. (BL: V15 T9: 800)

- Nguyen Mau Hien ngu tai 825/1 Tran Hung Dao, phuong 1, quan 5, thang 3/2001 vay 10 trieu dong gop 400.000 x 30 ngay voi lai suat cho vay 20%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,03%. (BL: V15 T9: 801)

- Ta Dac Lung (Ly Doi) ngu tai 679/43/9 Nguyen Kiem, phuong 3, quan Go Vap, ngay 6/2001 vay 50 trieu dong gop 3 trieu x 20 ngay voi lai suat cho vay 30%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%. (BL: V15 T9: 802)

- Chi Hoa - Binh da vay 3 lan:

+ 1/9/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 6/11/2001 vay 100 trieu dong gop 2 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 23/9/2001 vay 50 trieu dong gop 1 trieu x 60 ngay voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

Tong so von da cho vay la 200 trieu dong. (BL: V15 T9: 803)

- Chi Anh (ban quan ao cho Dan Sinh, quan 1) da vay 2 lan:

+ 9/2001 vay 30 trieu dong gop 1,5 trieu x 24 ngay voi lai suat cho vay 25%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 3/10/2001 vay 30 trieu dong gop 1,5 trieu x 24 ngay voi lai suat cho vay 25%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

Tong so von da cho vay la 60 trieu dong. (BL: V15 T9: 804)

- Thanh Nhi: Thang 10/2001 da vay 40 trieu dong gop 1 trieu trong 48 ngay voi lai suat cho vay 12,5%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%. (BL: V15 T9: 804)

- Anh Dong (ban phu tung xe duong Nguyen Cong Tru, quan 1) da vay 7 lan:

+ 20/10/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 24/11/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 11/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 8/11/1 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 18/12/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 28/8/2001 vay 5 trieu dong voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 4/12/2001 vay 5 trieu dong voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

Tong so von da cho vay la 260 trieu dong. (BL: V15 T9: 804)

- Anh My da vay 2 lan:

+ 5/12/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

+ 15/11/2001 vay 50 trieu dong gop 1,5 trieu x 40 ngay voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,9%.

Tong so von da cho vay la 100 trieu dong. (BL: V15 T9: 804)

- Pham Gia Tien ngu tai 26A Lo Sieu, phuong 16, quan 11 da vay tra lai thang 2 lan vao thang 6/2001 va thang 11/2001 tong cong 100 trieu dong voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%. (BL: V15 T9: 804, 806, 976)

- Nguyen Phuoc Quy Nhan ngu tai 292 Tran Hung Dao, Nguyen Cu Trinh, quan 1 da vay tra lai thang 2 lan tong cong 50 trieu dong vao thang 6/2001 va thang 8/2001 voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%. (BL: V15 T9: 806, 960)

- Lam Thanh (Thanh "Vit Quay") ngu tai 582/1 Nguyen Chi Thanh, phuong 4, quan 11 da vay tra lai thang 2 lan voi so tien 110 trieu dong dong trong thang 6/2001 voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%. (BL: V15 T9: 807)

- Nguyen Van Hong (Hong "Hai Nhi") ngu tai 10 Tran Van Nghi, phuong 10, Go Vap da vay 3 lan:

+ 6/8/2001 vay 100 trieu dong voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 16/9/2001 vay 100 trieu dong voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 7/9/2001 vay 30 trieu dong voi lai suat cho vay 15%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

Tong so von da cho vay la 230 trieu dong. (BL: V15 T9: 809)

- Tran Bich Dai ngu tai 4/2A Huong Lo 80B, Tan Chanh Hiep, quan 12 vay 2 lan:

+ 10 trieu dong vay tra lai thang vao thang 12/2001 voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,90%.

+ Vay tra lai ngay so tien 1,8 ty dong dong trong thang 11/2001 voi lai suat cho vay 30%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,90%.

Tong so von da cho vay la 1,81 ty dong. (BL: V15 T9: 808, 927)

- Nguyen Hoang Khuong ngu tai 148/12/14/3 Ton Dan, phuong 10, quan 4 da vay 30.000.000 dong gop trong 33 ngay tu ngay 29/10/1999 voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,10%. (BL: V15 T9: 822)

- Huynh Hoa Hanh ngu tai H89 Nguyen Tri Phuong, Chanh Nghia, Thu Dau Mot, Binh Duong da vay 2 lan:

+ 9/2001 vay tra lai ngay so tien 1,7 ty dong voi lai suat cho vay 30%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

+ 5/2001 vay tra lai ngay so tien 50.000.000 dong voi lai suat cho vay 30%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%.

Tong so von da cho vay la 1,75 ty dong. (BL: V15 T9: 925, 927)

- Le Van Tai ngu tai 67 Tran Phu, Phan Thiet, Binh Thuan da vay tra lai ngay so tien 450.000.000 dong trong thang 7/2001 voi lai suat cho vay 30%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 0,95%. (BL: V15 T9: 993)

- Pham Van Minh (Minh "Bu") ngu tai N38 Hoang Hoa Tham, phuong 13, Tan Binh da vay 2 lan:

+ 13/1/1999 vay tra gop 60 ngay so tien 100 trieu dong voi lai suat cho vay 18,55%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,10%.

+ 6/5/1999 vay tra gop 12 tuan so tien 50 trieu dong voi lai suat cho vay 11,69%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,10%.

Tong so von da cho vay la 150 trieu dong. (BL: V15 T9: 822)

- Nguyen Hoang Son (Son "Den") ngu tai 188/35 Ton That Thuyet, phuong 3, quan 4 da vay tra gop 60 ngay so tien 50.000.000 dong tu ngay 20/4/1999 voi lai suat cho vay 10%; lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,10%. (BL: V15 T9: 822)

- Con chu Nha (vua trai cay Cau Ong Lanh) da vay tra gop trong 60 ngay so tien 50 trieu dong tu ngay 27/5/1999 voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1,1%. (BL: V15 T9: 822)

- Vuong Tu (Xay - Viet kieu Canada) vay 200 trieu dong trong thang 4/2001 voi lai suat cho vay 10%, lai suat ngan hang quy dinh cung thoi diem la 1%. (BL: V15 T9: 822)

Ngoai ra Nguyen Thi Kiem cho nhieu nguoi vay tien, vang voi lai suat cho vay tu 3% den 10%/thang (muc chua phai chiu trach nhiem hinh su). Tong cong so tien cho vay 3.208.800.000 dong va 130 luong vang da thu lai 518.800.000 dong. (BL: V15 T9: 1005 - 1006)

Hanh vi cua Nguyen Thi Kiem da pham vao toi cho vay lai nang, toi danh duoc quy dinh tai khoan 2 dieu 163 BLHS.

Phan truoc

Con nua

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Kết luận điều tra vụ án Năm Cam và đồng bọn

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tìm hiểu: V15 T9, Nguyen Thi Kiem, Nam Cam, Nguyen Van Sy, Doan Minh Chanh, Nguyen Van Lan, lai suat cho vay, lai suat ngan hang, tong so von, cho vay lai, tong so tien, nguoi to chuc, quy dinh, thoi diem, cung thoi, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 30): Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Thị Kiệm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 30): Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Thị Kiệm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 30 Hanh vi cho vay lai nang cua Nguyen Thi Kiem

Nhan xet, hay lien he ve tin Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 30 Hanh vi cho vay lai nang cua Nguyen Thi Kiem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 30 Hanh vi cho vay lai nang cua Nguyen Thi Kiem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0