Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi

Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Co quan Canh sat dieu tra da co du co so ket luan hoat dong toi pham cua bang nhom xa hoi den do Truong Van Cam cam dau. Ban ket luan dieu tra duoc ky ngay 18/10/2002, chuyen cho VKSND Toi cao, de hon mot thang sau do ra cao trang truy to 155 bi can. Tren co so nay, TAND TP HCM quyet dinh dua vu an ra xet xu vao 25/2 toi.

Nhan xet va de nghi

Vu an Truong Van Cam va dong bon pham toi giet nguoi, tang tru trai phep vu khi quan dung, cuong doat tai san, to chuc danh bac va danh bac, dua nhan hoi lo… la mot vu an dac biet nghiem trong gay hau qua lon, hoat dong co to chuc dien ra trong mot thoi gian dai, anh huong den trat tu an toan xa hoi tren dia ban rong, nhieu doi tuong, toi pham hoat dong long hanh trong thoi gian dai o nhieu tinh, thanh pho khac nhau. Vu an duoc lanh dao Dang va Nha nuoc, can bo vien chuc nha nuoc va nhan dan dac biet quan tam.

Qua trinh dieu tra vu an, Co quan Canh sat dieu tra da co du co so ket luan Truong Van Cam la mot doi tuong cam dau, chi huy cac hoat dong giet nguoi, to chuc danh bac, dua nhan hoi lo, che giau toi pham bang nhieu thu doan de hen, tinh vi va xao quyet. Truong Van Cam da quy tu, nuoi duong duoc mot so luong lon dan em than tin co nhieu tien an tien su o nhieu dia ban tinh, thanh pho co phan cong va chi dao cho tung ten hoat dong toi pham o cac linh vuc khac nhau, dac biet la cac hoat dong thanh toan nhau theo kieu xa hoi den nhu giet nguoi, co y gay thuong tich, thu loi bat chinh tu he thong song bac la nguon tai chinh quan trong cua to chuc toi pham cua Truong Van Cam.

De cac hoat dong toi pham ton tai lau dai, ngoai viec to chuc chat che, bon chung con rat chu trong dung nguon tien thu duoc qua cac song bac de mua chuoc, hoi lo cho mot so can bo bien chat trong cac co quan thi hanh phap luat va co quan bao chi tuyen truyen de bao che cho hoat dong pham toi cua chung. Cu the khi bi bat nam 1995, Truong Van Cam va gia dinh gom vo con da dung mot so tien lon (1,3 ty dong) de hoi lo mot so vien chuc nha nuoc va duoc tha truoc thoi han. Sau khi duoc tha, Truong Van Cam tiep tuc cac hoat dong pham toi co bac va da su dung so tien bao ke thu cua cac song bac xoc dia (2 trieu dong /ngay) de y an nhau, ngoai giao, lo lot cho mot so can bo lam nhiem vu chong te nan xa hoi bi tha hoa bien chat. Dong bon cua y la To Van Tot (Ba Manh) va Nguyen Van Tho (Tho "Dai Uy") su dung tien cua song bac 4,5 trieu dong/ngay de hoi lo cho mot so can bo bien chat va cho mot so ho dan o khu vuc song bac de bao che cho song bac hoat dong.

Bang nhom toi pham do Truong Van Cam cam dau da moc noi va lam tha hoa nhieu can bo trong bo may co quan Nha nuoc cac cap, cac co quan bao ve phap luat. Co nhieu can bo cong an, kiem sat va can bo mot so nganh khac co lien quan, trong do co ca mot so can bo do Trung uong quan ly. Chinh vi vay, mot so can bo trong cac co quan Nha nuoc nhu cong an, kiem sat, bao chi da bi truy cuu trach nhiem hinh su nhu Tran Mai Hanh, Pham Sy Chien, Duong Minh Ngoc, Vo Van Tam, Le Minh Hung, Tran Van Chinh, Vu Quoc Dat, Dang Van Hoan, Huynh Van Long, Nguyen Ba Thanh, Huynh Cong Thanh ve toi nhan hoi lo; Nguyen Manh Trung, Duong Minh Ngoc, Vo Quang Thang ve toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu; Bui Quoc Huy, Lam Xuan Phat ve toi thieu trach nhiem; Hoang Linh ve toi lam dung chuc vu quyen han chiem doat tai san... Su sa sut pham chat dao duc cua mot bo phan can bo trong cac co quan bao ve phap luat la bai hoc sau sac cho cac cap, cac nganh, cac dia phuong ve cong tac phong, chong toi pham, cong tac to chuc can bo, bao ve noi bo.

Doi voi hanh vi pham toi tang tru trai phep vu khi quan dung cua Le Quoc Lam; hanh vi to chuc danh bac cua Tran Quoc Son (Son "Bach Tang") tham gia song bac cua Vinh ngua o 171 duong Buoi, quan Cau Giay, Ha Noi va Nguyen Van Lan tham gia to chuc danh bac o quan 4, TP HCM voi Pham Van Lam va Nguyen Van Tho (Tho "Dai Uy") do khong co tai lieu chung minh lien quan den hanh vi pham toi cua Truong Van Cam va dong bon nen da co quyet dinh tach vu an nhap vao cac vu an co lien quan den hanh vi cua cac doi tuong nay de ket luan dieu tra de nghi xu ly.

Trong qua trinh dieu tra, Co quan Canh sat dieu tra da phat hien va khoi to them mot so hanh vi pham toi khac nhu vu danh bai o 171 duong Buoi, Cau Giay, Ha Noi gom 8 doi tuong Nguyen Thanh Binh (Binh "Bo"), Nguyen Minh Thang (Thang "Mau"), Tran Van Vinh (Vinh "Bien"), Tran Thi Tuyet Huong, Nguyen Tien Vinh (Vinh "Ngua"), Nguyen Chi Hung, Luu Van Thang, Nguyen Van Hai; vu Huynh Van Hai (Hai "Hap") co y gay thuong tich cho anh Nguyen Duc Mau; vu Nguyen Van Sinh lua dao chiem doat tai san (chiem doat 5 trieu dong cua Tuong Linh - vo Hoang Linh); phuc hoi dieu tra vu Nguyen Duy Dung (Dung "Dui") mua ban ma tuy tai khach san Embassy- TP HCM va vu Nguyen Van Lan co y gay thuong tich (dung dao chem anh Pham Ngoc Cuong va Huynh Nhat). Sau khi dieu tra thay khong lien quan den hanh vi pham toi cua Truong Van Cam, Co quan Canh sat dieu tra Bo cong an de nghi ket luan dieu tra xu ly rieng.

Cac bi can Tran Quoc Dan va Trieu To Ha khai da tham gia danh bac xap xam tai song bac cua Nguyen Minh Nghia (Nghia "Tra Da"), Co quan Dieu tra da chuyen ho so cho Cong an quan 1 khoi to dieu tra theo vu an khac. Hanh vi co y gay thuong tich cua Nguyen Xuan Truong chuyen cho Cong an thanh pho Ha Noi tiep tuc dieu tra, xu ly rieng.

Mot so bi can trong vu an nay con la bi can cua vu an khac nhu: Luong Cam Huy, Nguyen Duy Dung, Nguyen Hieu Minh, Truong Manh Long (hien dang bi tam giam trong cac vu an khac), Nguyen Thi Kiem co hanh vi cho vay lai nang trong cac song bac va tham gia danh bac tai song bac cua Nguyen Van Lan (Lung "Dau Bo"), Pham Thi Thao (Thao "Teo"), Trinh Ba Hieu (Ba Te), Co quan Dieu tra Bo Cong an da phoi hop chuyen tai lieu cho Cong an quan 4, Cong an quan Go Vap de tiep tuc dieu tra xu ly.

Doi voi song bai o quan 8 do Truong Van Cam to chuc: Trong thoi gian song bac o quan 8 hoat dong, co quan dieu tra xac dinh co 8 ho trong hem 74 Tran Nguyen Han, phuong 13, quan 8 voi dai dien cua tung ho la: Truong Huong, Tran Xuan, Truong Nga, Tran Tu Kim, Lam Te Muoi, Truong To Ha, Chung Luc, Le Dinh Quoc (Le Dinh Quoc da khoi to dieu tra) da nhan tien cua song bac de khong to giac toi pham. Cu the khi song bac hoat dong, To Van Tot va Nguyen Van Nha giao tien cho Truong Thoai di phan phat cho moi ho 20.000 dong/ngay. Xet hanh vi nhan tien cua song bac cua nhung nguoi neu tren chua den muc truy cuu trach nhiem hinh su nen co quan dieu tra da giao cho Cong an quan 8 ra quyet dinh xu phat hanh chinh, truy thu so tien thu loi bat chinh va dua ra kiem diem truoc to dan pho.

Rieng ten Nguyen Ngoc Chuy duoc bon to chuc song bac thue lam thay cung cho song bac va da gioi thieu mot so con bac den song bac danh bac. Co quan dieu tra nhan thay Nguyen Ngoc Chuy tuoi cao, bi benh tim nang nen khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su. Ba doi tuong Nguyen Thi Ngoc Thu, Pham Thi Mai Nga va Nguyen Thi Quyen co mat tai song bac 74/18 Tran Nguyen Han, phuong 13, quan 8 ngay 9/10/2001 (luc bat qua tang) nhung co quan dieu tra khong khoi to hinh su vi khong co hanh vi danh bac. Rieng Trinh Lang duoc Truong Thoai thue bung be com nuoc nhung moi lam thoi gian ngan nen Co quan dieu tra xet thay khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su.

So tien tam giu 1.250.000 dong cua Nguyen Thi Ngoc Thu va 51.000 dong cua Trinh Lang trong khi bat giu song bac, Cong an quan 8 da nop vao kho bac nha nuoc, de nghi Toa ra quyet dinh tra lai cho Lang va Thu.

Mot so ten tham gia gop von trong song bai va tham gia danh bac, nhung chua xac dinh duoc ten tuoi, dia chi cu the nen chua dieu tra xu ly duoc nhu: Long Thanh, Trung Heo, Trung Den, Thang, Tuan, Nam, Liem, Van, Dung, Than, Phat Con, Dung Can, Ty, Thanh, thi Thao, Chinh, Lam Nhu Thien (Viet kieu Canada), Khui (Viet kieu Canada), Dung Den, Tum, Ly, Hoang, Ha… Co quan dieu tra tiep tuc xac minh, xac dinh xu ly sau.

Doi voi vu hoi lo tai quan 8: Truong hop Nguyen Ai Vinh (nguyen la can bo truc ban hinh su Cong an phuong 13, quan 8) tuy co hanh vi nhan hoi lo nhung som nhan ra sai pham, tu thu khai bao thanh khan hanh vi pham toi cua minh va dong bon, giup Co quan dieu tra nhanh chong lam ro su that vu an; tu giac nop lai so tien 8.200.000 dong da nhan cua song bac, xu ly hanh chinh la thoa dang nen khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su. Doi voi cac truong hop Nguyen Van Phuong, Le Ky Nam tuy co hanh vi nhan hoi lo nhung da thanh khan khai bao, giup co quan dieu tra nhanh chong lam ro su that vu an, da nop lai du tien thu loi bat chinh, da bi xu ly hanh chinh tuoc danh hieu Cong an Nhan dan, xet thay khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su.

Doi voi cac truong hop Ly Chi Thanh, Nguyen Liem Thao, Pham Van Thang tuy co nhan tien hoi lo nhung da tu giac khai bao va nop lai so tien thu loi bat chinh, xet thay xu ly hanh chinh la thoa dang, khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su.

Doi voi cac truong hop Nguyen Van Mong, Pham Hung Tuan, Le Thanh Hung, Nguyen Van Dua tuy co nhan tien nhung khong biet la tien hoi lo cua song bac, da nop lai so tien thu loi bat chinh nen co quan dieu tra khong truy cuu trach nhiem hinh su.

Rieng cac truong hop Le Ngoc Thanh, Huynh Chi Cong, Nguyen Van Huong do chi co mot loi khai ve viec nhan tien nen khong co du co so ket luan.

Viec dua hoi lo de mua chuoc can bo cong an dia phuong cap quan, phuong bao che cho song bac xoc dia thoi gian song bac hoat dong o quan 8 tu nam 1999 den 2000 do To Van Tot (Ba Manh) thuc hien. Vi To Van Tot da chet nen co quan dieu tra khong truy cuu trach nhiem hinh su. Khi song bac hoat dong o quan 9, quan 6 va nha so 46/12 Au Co (phuong 9 quan Tan Binh), qua trinh dieu tra khong xac dinh duoc viec dua hoi lo.

Cac doi tuong tham gia pham toi nhu Nguyen Van Tho, Nguyen The Phat, Pham Thai Hoa (Bo "Luc"), Nguyen Van Thang (Thang "Tai Dau"), Hoang Quoc Thang (Thang "Diec"), Co De (Tu "Rau"), Tran Thi Anh Anh (tu Son), Pham Thi Thu Trang, Nguyen Anh Tuan (Tuan Tang), Vuong Tu (Xay) da bo tron, co quan dieu tra da ra quyet dinh truy na, khi nao bat duoc se xu ly sau.

Doi voi hanh vi danh bac va tham gia gay roi cua Nguyen Huu Dai, xet thay chua can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su nen de nghi chuyen xu ly hanh chinh.

Qua trinh dieu tra, hau het cac bi can deu che giau, khong khai bao thanh khan hanh vi pham toi gay kho khan cho viec dieu tra, nhat la hanh vi danh bac. Chung deu khai bao khong dung so tien thang thua trong song bac va so tien duoc an chia trong viec gop von lam “cai” va thu tien xau nen xac dinh hau qua thiet hai ve thu nhap bat chinh doi voi tung ten rat kho khan.

Vi nhung le tren, Co quan Canh sat dieu tra Bo cong an quyet dinh:

Chuyen toan bo ho so vu an den VKSND Toi cao de nghi truy to cac bi can co ten duoi day truoc phap luat, cu the nhu sau:

1. Truong Van Cam (Nam Cam)

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS).

Toi co y gay thuong tich (dieu 104 BLHS).

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS).

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS).

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

Toi to chuc nguoi khac tron di nuoc ngoai trai phep (dieu 275 BLHS)

2. Nguyen Tuan Hai (Nguyen Tuan Hai)

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

Co y gay thuong tich (dieu 104 BLHS)

Tang tru, su dung trai phep vu khi quan dung (dieu 230 BLHS)

3. Nguyen Viet Hung (Hung "Chua", Hung "Phinhon")

Toi giet nguoi (khoan O dieu 93 BLHS)

Toi su dung trai phep vu khi quan dung (dieu 230 BLHS).

4. Nguyen Xuan Truong (Truong "Xoan")

Toi giet nguoi (diem O, khoan 1, dieu 93 BLHS)

5. Luu Tan Nhon (Luu Bach Dang, Dang Tay)

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

Toi tang tru, mua ban trai phep vu khi quan dung (dieu 230 BLHS)

6. Nguyen Thi Anh Thu

Toi khong to giac toi pham (dieu 314 BLHS)

7. Le Duy Long (Long "Tay")

Toi khong to giac toi pham (dieu 314 BLHS)

Toi co y gay thuong tich (dieu 104 BLHS)

8. Nguyen Huu Thinh

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

9. Pham Van Minh (tuc Minh "Bu")

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

10. Bui Anh Viet (tuc Bay Viet)

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

11. Van Cong Tien (tuc Khac Sinh)

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

12. Ho Thanh Tung (Hai "Loi")

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS).

13. Tu Anh Kiet (tuc Ut "Lun")

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS).

14. Nguyen Hung Cuong (Cuong "Anh")

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

15. Truong Tan Phi

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

16. Vo Song Toan

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

17. Tran Duong

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

18. Nguyen Huu Chung

Toi giet nguoi (dieu 93 BLHS)

19. Taing Peng Chheu (Tu Mien)

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

Toi to chuc nguoi khac tron di nuoc ngoai trai phep (dieu 275 BLHS)

20. Ton Vinh Dac (Long "Dau Dinh")

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

Toi loi dung anh huong doi voi nguoi co chuc vu quyen han de truc loi (dieu 291 BLHS).

Toi to chuc nguoi khac tron di nuoc ngoai trai phep (dieu 275 BLHS)

21. Nguyen Thi Kim Yen

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

22. Nguyen Tan Loc

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

Toi to chuc nguoi khac tron di nuoc ngoai trai phep (dieu 275 BLHS)

23. Phan Thi Truc

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

Cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

Che giau toi pham ( dieu 313 BLHS)

24. Nguyen Tuan Hung (Cuong "Em")

Toi khong to giac toi pham (dieu 314 BLHS)

25. Huynh Anh Tuan (Hung "Nho")

Toi khong to giac toi pham (dieu 314 BLHS)

26. Nguyen Manh Trung

Toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu (dieu 281 BLHS)

27. Dang Hai Tuong

Toi lam sai lech ho so vu an (dieu 300 BLHS)

28. Le Thi Hong Ngoc

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

29. Le Thi Kim Anh

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS).

Toi to chuc nguoi khac tron di nuoc ngoai trai phep (dieu 275 BLHS).

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

30. Duong Ngoc Hiep (Hiep "Pho Ma")

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

Toi cuong doat tai san (dieu 135 BLHS).

Toi che giau toi pham (dieu 313 BLHS)

Toi to chuc nguoi khac tron di nuoc ngoai trai phep (dieu 275 BLHS)

31. Nguyen Van Nha

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS).

32. Nguyen Thanh Thao

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS).

33. Nguyen Khanh Quoc

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

Toi tang tru trai phep chat ma tuy (dieu 194 BLHS)

Toi tron khoi noi giam (dieu 311 BLHS)

34. Ta Dac Lung

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

35. Trieu To Ha

Toi to chuc danh bac va ga bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

36. Nguyen Van Duong

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

37. Bui Viet Hung

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

38. Truong Manh Long

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

39. Tran Xuan Cuong

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

40. Le Thi Thu Ha

Toi to chuc danh bac va danh bac (dieu 249 BLHS)

41. Tran Duy Lai

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

42. Nguyen Ngoc Chung

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

43. Le Dinh Bang

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

44. Nguyen Thi Kim Hoa

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

45. Vu The Khai

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

46. Dao The Minh

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

47. Vuong Thanh

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

48. Trinh Chay

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

49. Tran Quoc Dan

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

50. Luong Cam Huy

Toi to chuc danh bac va ga bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

51. Pham Van Lam

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

52. Nguyen Hoang Khuong

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

53. Tran Van Loi

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

54. Le Thanh Mao

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

55. Kieu Van Xuong

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

56. Pham Ngoc Kim

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

57. Dao Quang Cuong

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

58. Truong Van Lang

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

59. Tang Van Sen

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

60. Nguyen Van Nghia

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

61. Nguyen Thi Kim Phuong

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

62. Nguyen Van Hon

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

63. Nguyen Thi Giang

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

64. Truong Thoai

Toi ga bac (dieu 249 BLHS)

65. Ha Gia Quyen

Toi ga bac (dieu 249 BLHS)

66. Nguyen Thi Lien

Toi ga bac (dieu 249 BLHS)

67. Nguyen Thi Dung

Toi ga bac (dieu 249 BLHS)

68. Nguyen Thanh Hiep

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

69. Nguyen Minh Tien

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

70. Dang Thi Be

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

71. Ma Chung Phat

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

72. Luong Tieu Chanh

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

73. Vo Thi Kim Huong

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

74. Nguyen Huu Duc

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

75. Nguyen Thanh Tuan

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

76. Nguyen Van Quang

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

77. Nguyen Van Quy

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

78. Dam Nguyet Huong

Toi ga bac (dieu 249 BLHS)

79. Le Dinh Quoc

Toi ga bac (dieu 249 BLHS)

80. Bui Thanh Tuan

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

81. Truong Dieu Han

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

82. Tran Thi Cam

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

83. Tran Van Hen

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

84. Ho Thi Ut

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

85. Nguyen Thi Thuy

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

86. Dang Van Chung

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

87. Le Tan Ho

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

88. Do Tuan Khoa

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

89. Nguyen Van Ly

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

90. Nguyen Duy Dung

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

91. Nguyen Hieu Minh

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

92. Pham Van Phan

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

93. Pham Van Dao

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

94. Tran Le Nguyen

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

95. Pham Cong Tuyen

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

96. Nguyen Xuan Lieu

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

97. Luong Trung

Toi ga bac (dieu 249 BLHS)

98. Ly Minh Tong

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

99. Vo Van Tam

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

100. Le Minh Hung

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

101. Tran Van Chinh

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

102. Vu Quoc Dat

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

103. Dang Van Hoan

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

104. Huynh Van Long

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

105. Huynh Cong Thanh

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

106. Nguyen Ba Thanh

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

107. Doan Minh Chanh (Tu Chanh)

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

108. Nguyen Van Sy (Bay Sy)

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

109. Nguyen Anh Minh (Cu Nhut)

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi mua ban, tang tru trai phep vu khi quan dung (dieu 230 BLHS)

110. Truong Hien Bao

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

111. Le Van Dai

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

112. Luu Hong Lam

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

113. Ho Viet Su

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

114. Huynh Chi Duc

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

115. Nguyen Van Thanh (Muoi "Lu")

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

116. Hua Tan Buu (Bo Nghe)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

117. Tieu Quan (Hai "Ba Cang")

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

118. Nguyen Chi Dung (Dung "Noi")

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

119. Ngo Quang Vinh (Man)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

120. Chau Phat Lai (Lai Anh)

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

121. Hua Van Em

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

122. Ho Van Nhi (Sang "Lun")

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

123. Pham Minh Tam

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

124. Huynh Phu Hai

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

125. Tran Tuan Anh

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

126. Chau Duc Nghia

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

127. Vo Anh Dung

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

128. Tran Van Thuyet (Thuyet "Chan Voi")

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

Toi loi dung anh huong doi voi nguoi co chuc vu quyen han de truc loi (dieu 291 BLHS).

Toi bat giu nguoi trai phap luat (dieu 123 BLHS)

129. Nguyen Thap Nhat

Toi loi dung anh huong doui voi nguoi co chuc vu quyen han de truc loi (dieu 291 BLHS)

130. Truong Thi Lan

Toi dua hoi lo (dieu 289 BLHS)

131. Pham Sy Chien

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

132. Tran Mai Hanh

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

Toi co y lam lo bi mat cong tac (dieu 286 BLHS)

133. Bui Quoc Huy

Toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong (dieu 285 BLHS)

134. Duong Minh Ngoc

Toi nhan hoi lo (dieu 279 BLHS)

Toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu (dieu 281 BLHS)

135. Vo Quang Thang

Toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu(D281 BLHS).

Toi lam dung chuc vu quyen han chiem doat tai san (dieu 280 BLHS).

136. Hoang Linh

Toi lam dung chuc vu quyen han chiem doat tai san (dieu 280 BLHS).

Toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu (dieu 281 BLHS).

137. Chau Phat Lai Em

Toi giet nguoi (dieu 101 BLHS 1985)

Toi cuong doat tai san (dieu 135BLHS)

138. Lam Xuan Phat

Toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong (D 220 BLHS 1985)

139. Chau Phat Ut

Toi co y gay thuong tich (dieu 104 BLHS)

140. Nguyen Tran Lam

Toi co y gay thuong tich (dieu 104 BLHS)

141. Dinh Tuan Huy

Toi co y gay thuong tich (dieu 104 BLHS)

142. Nguyen Ba Phong

Toi khong truy cuu trach nhiem hinh su nguoi co toi (dieu 294 BLHS)

143. Nguyen Minh Khanh (Khanh "Ba Mi")

Toi cuong doat tai san (dieu 135BLHS)

144. Do Dat Giang

Toi cuong doat tai san (dieu 135BLHS)

145. Tran Van Minh (Minh "Cuoi")

Toi cuong doat tai san (dieu 135BLHS)

146. Le Van Thom (Thom "Dui")

Toi cuong doat tai san (dieu 135BLHS)

147. Tran Van Tam

Toi cuong doat tai san (dieu 135BLHS)

148. Nguyen Kim Thinh (Thinh "Gia")

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

149. Dinh Van Duoc

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

150. Do Thi Phuong Nga

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

151. Nguyen Thi Phuong Hai

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

152. Nguyen Thi Kiem

Toi to chuc danh bac (dieu 249 BLHS)

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

153. Ho Van Phu Ba

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

154. Tran Anh Tu

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

155. Pham Thi Luong

Toi danh bac (dieu 248 BLHS)

Toi cho vay lai nang (dieu 163 BLHS)

Vat chung tam giu

- Tien Viet Nam: 5.454.578.128 dong

- Tien ngan phieu: 20 to x 1.000.000 dong = 20.000.000 dong

- 98.418 USD

- 20.000 AUD

- Vang SJC: 155,3 luong

- Vang trang suc: 22 luong, 1 day chuyen, 1 day, 1 lac, 1 nhan, 1 vong da.

- Oto: 9 chiec

- Xe may: 12 chiec

- Dong ho deo tay: 8 chiec

- Dien thoai di dong: 43 chiec

- CPU vi tinh: 5 chiec

- May vi tinh xach tay: 1 chiec

- May quay Video: 1 chiec

- O dia cung vi tinh: 2 chiec

- Ti vi 25in: 2 chiec

- Dau truyen hinh cap: 1 chiec

- Kinh deo mat: 2 chiec

- Dia mem vi tinh: 29 chiec

- Dia CD: 80 chiec

- Dia cung: 15 chiec

- Ruou cac loai : 124 chai

- Thuoc la ngoai: 356 bao

- May anh: 1 chiec

- La ban: 1 chiec

- Dao cac loai: 3 chiec

- Sung hoi cay: 1 sung, 2 bang dan, 9 vien

- Sung san: 1 vien va 14 vien dan

- Ao chong dan: 1 chiec

- Bo bai tay: 196 bo

- Kinh chieu hau xe may: 23

- Bao cao su: 21

- Con nhi khuc: 11

- Ket sat: 1

- May choi game: 1 chiec, 1 kg tien xu

- Bang Video: 22

- Thuoc gay nghien: 7 vien, 1,7 g Heroin

- Con dau cac loai: 14

- Phu tung sua xe may: 7

- Chia khoa cac loai: 13

- Vi da: 1

- Quan ao ran ri: 2 bo

- Day nilon: 2 cuon

- May ghi am: 1 chiec, 1 cuon bang

- May phat dien: 1

- May kiem tra tien: 1

- Phinh danh bac: 389

Tai san ke bien

- 38 can nha

- 19.363m2 dat

- 31 may lanh

- 9 tivi 29 in

- 1 may phat dien

Kem theo ban ket luan dieu tra nay la ho so vu an, duoc danh so but luc theo thu tu nhu sau:

- Tap to tung hinh su gom 270 trang, duoc danh STT tu 1 den 270

- Vu giet Vu Hoang Dung (Dung Ha) co ky hieu V1, gom 11 tap, duoc danh STT tu 1 den 1369.

- Vu giet Phan Le Son, co ky hieu V2, gom 2 tap, duoc danh STT tu 1 den 3169.

- Vu co y gay thuong tich Le Ngoc Lam, co ky hieu V3, gom 1 tap, duoc danh STT tu 1 den 224.

- Vu to chuc danh bac tai quan 8, co ky hieu V4, gom 74 tap, duoc danh STT tu 1 den 3911.

- Vu dua hoi lo tai quan 8, co ky hieu V5, gom 17 tap, duoc danh STT tu 1 den 931

- Vu to chuc danh bac do C16 thu ly, co ky hieu V6, gom 24 tap, duoc danh STT tu 1 den 2970.

- Vu hoi lo Truong Van Cam, Thuyet, Nhat, Ton Vinh Dac, Tran Mai Hanh, Pham Sy Chien va thieu trach nhiem cua Bui Quoc Huy co ky hieu V7.

- Vu Minh Ngoc, Quang Thang co ky hieu V8.

- Vu Hoang Linh, co ky hieu V9, gom 01 tap, duoc danh STT tu 01 den 144.

- Giet Dong Chi Nam, co ky hieu V10, gom 4 tap, duoc danh STT tu 1 den 318.

- Chau Phat Ut chem Trat Minh Dung va Tran Van Minh, ky hieu V11, gom 03 tap, duoc danh STT tu 1 den 434.

- Vu Le Duy Long, co ky hieu V12, gom 1 tap, duoc danh STT tu 1 den 126.

- Vu Nguyen Tuan Hai co y gay thuong tich, co ky hieu V13, gom 1 tap, duoc danh STT tu 1 den 118.

- Vu cuong doat, co ky hieu V14, gom 7 tap, duoc danh STT tu 1 den 1011.

- Vu cho vay lai nang, co ky hieu V15, gom 14 tap, duoc danh STT tu 1 den 1518.

- Vu Tran Van Thuyet bat, giu nguoi trai phap luat, co ky hieu V16, gom 1 tap, duoc danh STT tu 1 den 122.

CO QUAN CSDT – BO CONG AN

Thuong ta Nguyen The Binh
(Da ky)

Viet Bao
Comment :Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
professional investigation conclusions Nam Cam case: The end
Truong Van Cam, Nam Cam, VKSND evening, Nguyen Van Lan, Thang u0026 quot, Hanoi, Criminal prosecution, police agencies that investigation, Investigative Agency, offense, confiscation of property, loan interest, injury, travel abroad, the police, gambling, 1
Police investigating agency had sufficient basis of Comment criminal activities of gangs gangsters led by Truong Van Cam. The conclusions of the investigation was signed on 10.18.2002, transferred to the Supreme VKSND, for more than a month later the indictment was prosecuted 155 ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam: Phần cuối

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam: Phần cuối bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam Phan cuoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0