Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

Tu ngay 11/12, Thong tu 112/2003 cua Bo Tai chinh huong dan mien, giam thue su dung dat nong nghiep (nam 2003 den 2010 theo Nghi dinh 129/2003 cua Chinh phu) co hieu luc thi hanh. TS xin gioi thieu noi dung cua van ban nay.

I. Doi tuong va muc mien giam thue su dung dat nong nghiep

1. Mot so tu ngu trong Thong tu nay duoc hieu nhu sau:

1.1. Ho nong dan: la ho gia dinh, ca nhan duoc Nha nuoc giao dat nong nghiep de su dung on dinh lau dai theo Nghi dinh so 85/1999/ND-CP ngay 28-8-1999 cua Chinh phu.

1.2. Ho nong, lam truong vien: la nhung ho gia dinh, ca nhan co nguoi la can bo cong nhan vien cua nong truong, lam truong (bao gom cac doanh nghiep la tram, trai quoc doanh san xuat kinh doanh san pham nong nghiep hach toan doc lap) duoc nong truong, lam truong giao khoan dat nong nghiep on dinh theo hop dong kinh te de san xuat nong nghiep theo quy hoach va duoc lap so bo thue den tung ho nong truong vien, lam truong vien khi giao khoan dat san xuat nong nghiep.

1.3. Dat dau thau: la dat san xuat nong nghiep do cac to chuc, don vi hanh chinh quan ly khong truc tiep san xuat ma cho dau thau; to chuc, ca nhan trung thau tu to chuc san xuat, hang nam nop lai bang tien hay san pham cho don vi quan ly dat san xuat nong nghiep thong qua hop dong.

1.4. Han muc dat san xuat nong nghiep: la han muc dien tich dat san xuat nong nghiep duoc quy dinh cu the tai Nghi dinh so 85/1999/ND-CP ngay 28-8-1999 cua Chinh phu ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Ban quy dinh ve viec giao dat nong nghiep cho ho gia dinh, ca nhan su dung dat nong nghiep su dung on dinh lau dai vao muc dich san xuat nong nghiep, va viec bo sung viec giao dat lam muoi cho ho gia dinh va ca nhan su dung on dinh lau dai.

Han muc dat san xuat nong nghiep duoc quy dinh cu the nhu sau:

1. Doi voi dat nong nghiep de trong cay hang nam, nuoi trong thuy san va dat lam muoi:

a) Cac tinh: Ca Mau, Bac Lieu, Kien Giang, Soc Trang, Can Tho, An Giang, Vinh Long, Tra Vinh, Dong Thap, Tien Giang, Long An, Ben Tre, Tay Ninh, Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau va thanh pho Ho Chi Minh, khong qua 3 ha cho moi loai dat;

b) Cac tinh va thanh pho truc thuoc Trung uong khac, khong qua 2 ha cho moi loai dat.

2. Doi voi dat nong nghiep de trong cay lau nam:

a) Cac xa dong bang khong qua 10 ha;

b) Cac xa trung du, mien nui khong qua 30 ha.

3. Doi voi dat trong, doi nui troc, dat vung trieu, mat nuoc eo vinh dam pha, dat khai hoang, lan bien thi han muc dat cua ho, ca nhan su dung do Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong quyet dinh, can cu vao quy dat cua dia phuong va kha nang san xuat cua ho, dam bao thuc hien chinh sach khuyen khich, tao dieu kien thuan loi de su dung cac loai dat nay vao muc dich san xuat nong nghiep, nuoi trong thuy san, lam muoi.

4. Ho gia dinh su dung nhieu loai dat de trong cay hang nam, trong cay lau nam, nuoi trong thuy san, lam muoi va dat trong, doi nui troc, dat vung trieu, mat nuoc eo vinh dam pha, dat khai hoang, lan bien thi han muc su dung dat duoc xac dinh rieng cho tung loai dat theo quy dinh tai diem 1, 2 va 3 cua khoan nay".

2. Doi tuong duoc mien thue su dung dat nong nghiep trong han muc gom:

2.1. Ho nong dan co dat san xuat nong nghiep, ke ca truong hop ho nong dan do co quyen su dung dat do duoc cho tang, nhan thua ke, nhan chuyen nhuong quyen su dung dat hop phap de san xuat nong nghiep.

2.2. Ho nong, lam truong vien nhan dat giao khoan on dinh cua nong truong, lam truong thong qua hop dong ve giao dat san xuat nong nghiep giua nong truong, lam truong voi ho nong, lam truong vien de san xuat nong nghiep.

2.3. Ho xa vien hop tac xa nong nghiep nhan dat giao khoan on dinh cua hop tac xa xa de san xuat nong nghiep (khong bao gom dat san xuat nong nghiep nhan thau thong qua dau thau); ho gia dinh, ca nhan co quyen su dung dat tu nguyen gop ruong dat vao thanh lap cac hop tac xa san xuat nong nghiep theo Luat Hop tac xa.

3. Doi tuong duoc mien thue su dung dat nong nghiep tren toan bo dien tich dat gom:

3.1. Ho ngheo theo quyet dinh cua Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong can cu quy dinh chuan ho ngheo cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

3.2. To chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung sau, vung xa theo Quyet dinh so 135/1998/QD -TTG ngay 31-7-1998 cua Thu tuong Chinh phu (goi tat la Chuong trinh 135).

4. Doi tuong duoc giam 50% thue su dung dat nong nghiep gom:

Giam 50% so thue ghi thu hang nam cho cac doi tuong dung ten trong so bo thue su dung dat nong nghiep co dien tich dat san xuat nong nghiep khong thuoc dien duoc mien thue su dung dat nong nghiep quy dinh tai diem 2, diem 3 Muc I Thong tu nay:

4.1. To chuc kinh te, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc xa hoi - nghe nghiep, don vi luc luong vu trang va cac don vi hanh chinh, hanh chinh su nghiep (bao gom ca cac vien, tram, trai nghien cuu thi nghiem) dang quan ly va su dung dat vao san xuat nong nghiep hoac giao dat cho to chuc, ho gia dinh, ca nhan khac theo hop dong de san xuat nong nghiep.

4.2. Ho can bo cong chuc, vien chuc nha nuoc, cong nhan vien trong cac to chuc kinh te, ho tu nhan, ho gia dinh quan nhan chuyen nghiep, si quan trong luc luong vu trang ke ca dien da nghi huu, nghi mat suc lao dong co dien tich dat san xuat nong nghiep do viec nhan chuyen nhuong quyen su dung dat, duoc cho tang, thua ke, dat vuon, dat ao, dat khai hoang phuc hoa, dat doi, dat bai boi ven song, ven suoi, ven bien, dam, pha, song ho...

4.3. Doi tuong duoc mien thue su dung dat nong nghiep trong han muc theo quy dinh tai diem 2 Muc I Thong tu nay co dien tich dat san xuat nong nghiep vuot han muc.

II. Mot so truong hop cu the

1. To chuc, ho gia dinh, ca nhan duoc Nha nuoc cho thue dat hoac thue dat cua cac to chuc, ho gia dinh, ca nhan khac de san xuat nong nghiep, thuc hien nop tien thue dat hang nam thi khong thuoc dien mien giam thue su dung dat nong nghiep theo quy dinh tai Thong tu nay.

2. Truong hop ho nop thue su dung dat nong nghiep vua co dien tich dat san xuat nong nghiep trong cay hang nam va dien tich dat trong cay lau nam thi han muc dien tich dat san xuat nong nghiep de mien giam thue duoc tinh rieng theo tung loai dat trong cay hang nam, loai dat trong cay lau nam.

Vi du 1: Ho ong A la ho nong dan sinh song tai dong bang Bac Bo co hai loai dat san xuat nong nghiep gom: Dat trong cay hang nam la 3 ha (han muc quy dinh la 2 ha); dat trong cay lau nam la 15 ha (han muc quy dinh la 10 ha). Ong A duoc mien thue su dung dat nong nghiep doi voi dien tich trong han muc la 2 ha dat trong cay hang nam va 10 ha dat trong cay lau nam; duoc giam 50% thue ghi thu doi voi dien tich dat vuot han muc dat trong cay hang nam la 1 ha, dat trong cay lau nam la 5 ha.

3. Truong hop ho nop thue su dung dat nong nghiep duoc giao dat trong cay hang nam hoac tren so thue da ke khai la dat trong cay hang nam nhung do chuyen doi co cau cay trong nay chuyen sang trong cay lau nam, cay an qua thi dien tich dat do van xac dinh theo han muc dat trong cay hang nam. Dinh suat thue su dung dat nong nghiep doi voi dien tich dat trong cay hang nam chuyen sang dat trong cay lau nam thuc hien theo quy dinh tai khoan 3 Dieu 9 Luat Thue su dung dat nong nghiep nhu sau:

Doi voi cay an qua lau nam trong tren dat trong cay hang nam chiu muc thue nhu sau:

Bang 1,3 lan thue dat trong cay hang nam cung hang, neu thuoc dat hang 1, hang 2 va hang 3;

Bang thue dat trong cay hang nam cung hang, neu thuoc dat hang 4, hang 5 va hang 6.

4. Doi voi ho dang ky ho khau thuong tru tai mot xa, nhung co dien tich dat san xuat nong nghiep o cac xa khac (ke ca xa thuoc huyen khac, tinh khac), thuoc dien mien thue su dung dat nong nghiep trong han muc thi xac dinh han muc dien tich dat nhu sau:

- Han muc dat san xuat nong nghiep duoc xac dinh theo tung loai dat la tong dien tich dat cua tung loai dat tai cac dia ban xa khac nhau cong lai.

- Viec ke khai, nop thue, mien giam thue doi voi cac ho co dien tich dat san xuat nong nghiep o cac xa khac nhau thi trinh tu xet mien thue su dung dat nong nghiep o cac xa noi ho san xuat nong nghiep khong co ho khau thuong tru truoc; sau do moi xet mien thue cho phan dien tich dat san xuat nong nghiep o xa noi ho nop thue co ho khau thuong tru, cu the la:

+ Ho co dien tich dat san xuat nong nghiep o cac xa khac nhau co trach nhiem ke khai ve dien tich dat, hang dat tinh thue va co xac nhan cua Uy ban nhan dan xa noi ho co dat san xuat nong nghiep. Can cu vao xac nhan nay, Uy ban nhan dan xa noi ho co ho khau thuong tru cong toan bo dien tich de xac dinh dien tich dat san xuat nong nghiep trong han muc duoc mien thue va dien tich dat vuot han muc duoc giam thue su dung dat nong nghiep, sau do thong bao bang van ban cho Uy ban nhan dan xa noi ho co dat san xuat nong nghiep biet de thuc hien viec mien, giam thue su dung dat nong nghiep.

+ Truong hop ho co dat san xuat nong nghiep o dia phuong khac noi dang ky ho khau thuong tru, nhung ho khong ke khai dan xa noi ho co dat san xuat nong nghiep ve Uy ban nhan dan xa noi co ho khau thuong tru thi khong duoc xet mien thue su dung dat nong nghiep, ma chi duoc xet giam thue su dung dat nong nghiep.

* Vi du 2: Ho ong A la nong dan co 2 ha dat trong cay hang nam o xa H, tinh B noi ong co ho khau thuong tru thuoc dong bang Nam Bo (han muc dat san xuat nong nghiep cay hang nam duoc quy dinh la 3 ha). O xa K noi ong A khong co ho khau thuong tru co dien tich dat trong cay hang nam la 4 ha va da duoc Uy ban nhan dan xa K xac nhan; thue ghi thu binh quan tren toan bo dien tich la 500 kg/ha.

+ Can cu vao xac nhan cua Uy ban nhan dan xa K ve dat san xuat nong nghiep cua ong A la 4 ha. Uy ban nhan dan xa H xac dinh tong dien tich dat san xuat nong nghiep trong cay hang nam cua ong A la 6 ha. Theo quy dinh ong A duoc mien, giam thue nhu sau:

Ong A duoc mien thue su dung dat nong nghiep cho 3 ha dat trong han muc o xa K, con 3 ha dat vuot han muc (1 ha o xa K va 2 ha o xa H) duoc giam 50% so thue ghi thu. Uy ban nhan dan xa H noi ong A co ho khau thuong tru thong bao bang van ban cho Uy ban nhan dan xa K biet de thuc hien viec mien thue su dung dat nong nghiep cua ong A o xa K la 3 ha, con 1 ha duoc giam 50% thue su dung dat nong nghiep ghi thu hang nam, dong thoi thong bao cho Chi cuc thue o huyen co xa K biet de theo doi, quan ly.

+ Truong hop ong A khong ke khai va khong co xac nhan cua Uy ban nhan dan xa K thi ong A chi duoc mien thue su dung dat nong nghiep 2 ha o xa H, con lai 4 ha o xa K chi duoc giam 50% so thue ghi thu.

5. Truong hop ho co dien tich dat san xuat nong nghiep vuot han muc, can cu vao muc thue ghi thu binh quan tren toan bo dien tich dat trong cay hang nam hoac cay lau nam cua ho do de tinh so thue ghi thu doi voi dien tich vuot han muc. Cach tinh cu the nhu sau:

So thue ghi thu (kg) doi voi dien tich vuot han muc
=
Dien tich vuot han muc (ha)
x
So thue ghi thu binh quan 1 ha (kg/ha)
x 1,2

Trong do:


So thue ghi thu binh quan 1 ha

=


Tong so thue ghi thu cua ho nop thue (kg) khong bao gom thue bo sung tren dien tich vuot han muc


Tong dien tich dat (ha) ke khai lap so thue su dung dat nong nghiep

He so 1,2 la he so tinh so thue bo sung tren dien tich vuot han muc theo thue suat thue bo sung la 20%.

6. Truong hop ho co dien tich dat san xuat nong nghiep o cung mot xa co dien tich vuot han muc bi thiet hai do thien tai:

- Neu dien tich bi thiet hai do thien tai van trong dien tich han muc thi khong duoc xet giam thue do thien tai.

- Neu dien tich bi thiet hai lon hon dien tich trong han muc thi chi duoc xet giam thue su dung dat nong nghiep doi voi dien tich bi thien tai vuot han muc.

* Vi du 3: Ho ong B la ho nong dan o dong bang Bac Bo co 3 ha dat trong cay hang nam, nhu vay ong B co dien tich vuot han muc la 1 ha, thue ghi thu hang nam la 100 kg thoc (thue ghi thu binh quan la 500 kg/ha, thue bo sung 20% cua dien tich tren han muc 1 ha la 100 kg).

* Truong hop trong nam khong co thien tai hoac bi thien tai nhung dien tich bi thiet hai do thien tai nho hon han muc thi ho ong B duoc mien, giam thue nhu sau:

+ Mien thue cua dien tich dat trong han muc: 2 ha x 500 kg/ha = 1.000 kg.

+ Giam 50% thue cua dien tich dat vuot han muc: 1 ha x 500 kg/ha x 1,2 x 50% = 300 kg.

+ Tong so thue ong B duoc mien, giam: 1.000 kg + 300 kg = 1.300 kg.

+ So thue ong B con phai nop: 1.600 kg - 1.300 kg = 300 kg.

* Truong hop trong nam ong B co dien tich dat san xuat nong nghiep bi thiet hai do thien tai la 2,5 ha; muc do thiet hai binh quan la 28%. Cach tinh mien, giam nhu sau:

- Doi voi dien tich 0,5 ha vuot han muc nam trong dien tich bi thien tai, voi thiet hai binh quan 28%, theo quy dinh cua Luat Thue su dung dat nong nghiep thi duoc giam 60% so thue ghi thu, nhu vay so thue tren dien tich 0,5 ha vuot han muc sau khi duoc giam 50% se tiep tuc giam 60% do thien tai, so thue con lai phai nop la 40%. Tinh ra so thue ong B phai nop la 60 kg (600 kg/ha x 0,5 ha x 50% x 40%).

- Doi voi dien tich vuot han muc 0,5 ha khong bi thien tai duoc giam 50% so thue thue phai nop la 150 kg (600 kg/ha x 0,5 ha x 50% = 150 kg).

- Tong so thue tren dien tich vuot han muc sau khi giam, ong B con lai phai nop la: 210 kg (150 kg + 60 kg).

7. Ho nop thue co dien tich dat san xuat nong nghiep o cac xa khac nhau bi thien tai:

- Truong hop tong dien tich bi thiet hai cua ho o cac xa khac nhau cong lai nho hon hoac bang dien tich trong han muc da xet mien thue su dung dat nong nghiep, thi ho khong duoc xet giam thue doi voi dien tich bi thiet hai.

- Truong hop tong dien tich bi thiet hai cua ho o cac xa khac nhau cong lai lon hon dien tich trong han muc duoc mien thue su dung dat nong nghiep thi dien tich bi thiet hai vuot han muc duoc xet giam thue su dung dat nong nghiep do bi thien tai.

- Truong hop ho co dat san xuat nong nghiep o dia phuong khac bi thiet hai, nhung khong ke khai va khong co xac nhan cua Uy ban nhan dan xa noi ho co dat san xuat nong nghiep gui ve Uy ban nhan dan xa noi ho co ho khau thuong tru thi ho khong duoc xet giam thue su dung dat nong nghiep doi voi dien tich bi thiet hai.

* Vi du 4: Theo nhu vi du 2 neu tren, gia su trong nam ho ong A bi thien tai lam thiet hai nhu sau:

+ O xa K noi ong A khong co ho khau thuong tru, co dien tich bi thiet hai do thien tai la 2,5 ha; ty le thiet hai binh quan 28%, ty le giam thue theo quy dinh la 60% (co xac nhan cua Uy ban nhan dan xa K gui Uy ban nhan dan xa H).

+ O xa H noi ong A co ho khau thuong tru co dien tich bi thiet hai la 2 ha, ty le thiet hai binh quan la 35%; ty le duoc giam thue theo quy dinh la 80%.

Uy ban nhan dan xa H tong hop tong dien tich dat san xuat nong nghiep cua ong A la 6 ha; trong do dien tich bi thiet hai la 4,5 ha, muc do thiet hai binh quan tren toan bo dien tich bi thiet hai la 31,1% {(2,5 ha x 28% + 2 ha x 35%): 4,5 ha}, muc thue duoc giam theo quy dinh la 80%. Dien tich trong han muc duoc mien thue la 3 ha; dien tich con lai duoc giam thue do bi thien tai la 1,5 ha. Cach tinh cu the nhu sau:

+ O xa K, ong A duoc mien thue su dung dat nong nghiep tren dien tich la 3 ha (dien tich bi thiet hai do thien tai la 2,5 ha, nho hon dien tich mien thue la 3 ha), con lai 1 ha vuot han muc; phai nop thue su dung dat nong nghiep la: (500 kg/ha x 1,2 x 50%) = 300 kg.

+ O xa H, ong A co 2 ha vuot han muc; so thue phai nop la 600 kg do bi thien tai la 2 ha nhung chi duoc xet giam thue vuot han muc do thien tai la 1,5 ha; vi vay, ong A duoc giam thue su dung dat nong nghiep tren dien tich dat vuot han muc bi thien tai la: (1,5 ha x 500 kg/ha x 1,2 x 50% x 80%) = 360 kg.

So thue ong A con phai nop o xa H la: (600 kg - 360 kg) = 240 kg.

Tong so thue ong A con phai nop la: (300 kg + 240 kg) = 540 kg.

III. To chuc thuc hien

1. Lap so bo thue hang nam:

Can cu so bo thue su dung dat nong nghiep nam 2003, Chi cuc Thue phoi hop voi Uy ban nhan dan xa, phuong xac dinh doi tuong duoc mien thue, doi tuong duoc giam thue tu nam 2003 tro di de lap so bo thue nhu sau:

1.1. Lap so bo thue goc de theo doi doi tuong duoc mien thue su dung dat nong nghiep:

So bo thue goc duoc lap gom cac chi tieu: Toan bo dien tich dat san xuat nong nghiep cua ho (bao gom ca cac ho nong, lam truong vien xa vien hop tac xa), xac dinh dien tich trong han muc duoc mien thue su dung dat nong nghiep, dien tich vuot han muc duoc giam thue dong thoi trich chuyen phan dien tich vuot han muc cua ho do sang so bo thue quy dinh tai diem 1.2 duoi day de quan ly thu thue.

Doi tuong thuoc dien duoc mien thue theo so bo goc la can cu de theo doi doi tuong duoc mien thue tu nam thue 2003 den nam thue 2010. Doi tuong duoc mien thue chi phai lap ho so thu tuc xet mien thue su dung dat nong nghiep mot lan cho nhieu nam. Nhung nam sau, neu doi tuong duoc mien thue co thay doi ve can cu tinh thue thi tinh lai so thue duoc mien va de nghi co quan nha nuoc co tham quyen quyet dinh; dong thoi dieu chinh lai so bo thue duoc mien thue cho phu hop.

1.2. Lap so bo thue de theo doi doi tuong duoc giam 50% so thue su dung dat nong nghiep ghi thu hang nam:

Doi tuong co dien tich dat san xuat nong nghiep vuot han muc, doi tuong khong phai la ho nong dan, to chuc kinh te, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc xa hoi - nghe nghiep, don vi luc luong vu trang va don vi hanh chinh, su nghiep dang quan ly, su dung dat san xuat nong nghiep lap rieng so thue su dung dat nong nghiep (tru dien tich dat san xuat nong nghiep cua nong, lam truong, hop tac xa da giao khoan cho ho nong, lam truong vien, xa vien hop tac xa da lap so thue theo diem 1.1 neu tren). Can cu so thue nay de thuc hien thu nop thue, cham bo khi thu thue va xet mien, giam thue hang nam theo quy dinh hien hanh.

2. Doi voi ho nong, lam truong vien, xa vien hop tac xa nhan dat khoan on dinh cua nong truong, lam truong thuc hien nhu sau:

Can cu tung hop dong giao khoan ve dien tich dat, hang dat va so thue su dung dat nong nghiep ghi thu hang nam de tung ho tu ke khai. Tung ho duoc phat to khai tinh thue su dung dat nong nghiep nhu doi voi ho nong dan. Co quan thue phoi hop voi cac nong, lam truong de kiem tra doi chieu to khai tinh thue cua tung ho va dua vao so bo thue goc lam can cu xet va trinh quyet dinh mien, giam thue truc tiep den tung ho nop thue.

3. Doi voi ho gop ruong dat vao thanh lap hop tac xa san xuat nong nghiep, can cu vao giay chung nhan quyen su dung dat san xuat nong nghiep cua tung ho (neu chua duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat thi can cu vao ke khai cua tung ho khi ra nhap hop tac xa co xac nhan cua uy ban nhan dan xa) de lap so bo thue goc theo quy dinh tai diem 1 Muc nay.

4. Ho so, trinh tu, thu tuc, tham quyen quyet dinh mien, giam thue su dung dat nong nghiep duoc thuc hien theo quy dinh hien hanh.

5. Doi voi ho nop thua thue su dung dat nong nghiep cua nam 2003 va cac nam truoc (neu co) thi so thue nop thua duoc chuyen tru vao so thue phai nop cua nam sau hoac duoc ngan sach tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong hoan tra. Viec hoan tra tien thue su dung dat nong nghiep nop thua duoc thuc hien theo quy dinh tai Thong tu so 68/2001/TT-BTC ngay 24-8-2001 cua Bo Tai chinh.

Nhung ho con no dong thue su dung dat nong nghiep khong thuoc dien duoc xoa no thue, mien giam thue theo cac quy dinh cua phap luat hien hanh thi Cuc Thue tinh, thanh pho tiep tuc to chuc thu nop thue dam bao tinh cong bang giua nhung nguoi nop thue va tinh nghiem minh cua phap luat.

6. Can bo thue, ca nhan loi dung chuc vu quyen han thu thue sai chinh sach, che do; ra cac quyet dinh giam, mien thue su dung dat nong nghiep khong dung tham quyen, trai cac quy dinh cua phap luat gay thiet hai cho Nha nuoc, cho ho nop thue thi phai boi thuong thiet hai va tuy theo muc do vi pham ma bi xu phat hanh chinh hoac truy cuu trach nhiem hinh su.

Thong tu nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao. Viec xet quyet dinh mien, giam thue su dung dat nong nghiep theo quy dinh tai Thong tu nay duoc thuc hien tu nam thue 2003 den nam thue 2010. Cac quy dinh cua Bo Tai chinh huong dan ve mien, giam thue trai voi quy dinh cua Thong tu nay thi thuc hien theo quy dinh cua Thong tu nay.

Viet Bao
Comment :Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
How to apply tax reduction or exemption of agricultural land use
Ministry of Labour, Ministry of Finance, Tax Agricultural Land Use, damaged by natural disasters, members of cooperatives, agricultural production, the Commission the People, land use, land for farming, are exempt, as prescribed, households, quotas, planting trees, every year, exceeding
For use tax exemption whole area of ​​agricultural land the poor (based on standard rules of the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs); and organizations, households or individuals agricultural land in communes with special difficulties of ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn áp dụng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn áp dụng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0