Hoat dong cua Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van la dung phap luatHoat dong cua Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van la dung phap luat
Ong Nguyen Xuan Doan
Toi day, TANDTP Ha Noi se xet xu vu an Nguyen Hung Son, nguyen phong vien Bao Dien dan Doanh nghiep doa dam tong tien doanh nghiep ma nan nhan la Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van (goi tat la Cong ty Hai Van). Ly do ma nguoi tong tien dua ra la: "Cong ty Hai Van da loi dung chinh sach uu dai vao dia ban vung sau, vung xa dac biet kho khan de duoc mien 100% thue nhap khau o to va sau do mang o to dem ban" (Bao Thanh Nien se tiep tuc thong tin den ban doc nhung van de lien quan den vu an nay).

De tim hieu van de tren, buoc dau, PV Thanh Nien da co cuoc phong van ong Nguyen Xuan Doan, Truong phong Kinh te doi ngoai cua So Ke hoach - Dau tu tinh Hai Duong (don vi tham dinh cap giay phep dau tu va theo doi quan ly cac doanh nghiep dau tu nuoc ngoai).

* Theo ong, hien nay cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai van tai hanh khach cong cong co tru so o vung sau, vung xa, dia ban dac biet kho khan co lien quan gi den van de ho duoc mien thue nhap khau o to cho khach hay khong?

Ong Nguyen Van Thuong, Chu tich UBND xa Hoang Tien, Chi Linh, Hai Duong: “Cuoc hop giai phong mat bang khu dat cap cho Cong ty Hai Van ngay 27.12.2004 da khong thanh cong vi y kien cua doanh nghiep, y kien cua ong Do Si Vay, Pho chu tich UBND huyen Chi Linh va y kien cua toi cho rang: can ap dung muc gia den bu dat thu hoi dung voi thoi diem UBND tinh Hai Duong ra quyet dinh cap dat cho Cong ty Hai Van. Nhung tai cuoc hop nay, nhieu y kien, trong do co y kien cua dong chi Bi thu dang uy xa cho rang, can phai ap dung muc gia den bu theo khung gia dat moi se ap dung ngay 1.1.2005, tuy nhien neu ap dung khung gia dat moi, doanh nghiep se mat them mot khoan tien lon. Chinh vi hai ben (doanh nghiep va dia phuong) khong thoa thuan duoc muc gia den bu nen dan den viec cuoc hop khong thanh cong va Cong ty Hai Van khong duoc cap dat tai xa Hoang Tien".

- Ong Nguyen Xuan Doan: Tra loi cau hoi nay se lam ro van de trong yeu cho nhung du an dau tu nuoc ngoai thuoc linh vuc dich vu van tai hanh khach cong cong. Hien nay, nhieu tinh, thanh pho khac cung co cac doanh nghiep dau tu vao linh vuc nay, Hai Duong co 2 doanh nghiep la Cong ty Hai Van va Cong ty lien doanh quoc te ABC. Thuc hien chinh sach khuyen khich uu dai dau tu nuoc ngoai, chung ta dang tao dieu kien toi da cho cac doanh nghiep nay.

Dac biet, thoi diem Cong ty Hai Van va Cong ty ABC duoc cap phep la truoc khi Luat Dau tu 2005 co hieu luc va luc do, chinh sach ap dung cho 100% cac du an dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam deu duoc phep mien thue nhap khau de tao tai san co dinh hinh thanh doanh nghiep (bao gom cac phuong tien van tai, van chuyen) cho du doanh nghiep nay o TP.HCM hay Ha Noi, Hai Phong hoac Lai Chau, Hai Duong (o do thi lon hay o vung xa xoi) thi deu duoc mien thue nhap khau. Do vay, thong tin tu bai bao cho rang: "Vi Cong ty Hai Van co du an o vung Chi Linh, Hai Duong la vung dac biet kho khan thi moi duoc mien thue nhap khau xe khach", theo toi, thong tin nay khong co can cu vaa hoan toan khong dung voi tinh than cua Luat Dau tu nuoc ngoai.

* Vay thi quan diem cua ong ve du luan qua nhung thong tin chua dung noi tren?

- Theo toi, ho co the chua hieu sau, chua nghien cuu het cac van ban hien hanh, va gia nhu nguoi viet bai tim hieu ky hon ve linh vuc tren roi ho den gap So Ke hoach - Dau tu tinh Hai Duong la noi tham dinh va cap phep cho cac du an dau tu va trao doi van de tren voi chung toi thi chac ho se khong dua thong tin sai nhu vay. Luc ay, tieng noi cua co quan chuc nang va nha bao se gan nhau hon. Ve van de nay, chung toi da tra loi ca co quan dieu tra cua cong an khi ho muon tim hieu ve du an cua Cong ty Hai Van.

* Vay thua ong, doanh nghiep o vung xa, vung sau dac biet kho khan thi duoc uu dai nhung gi?

- Cac doanh nghiep o dia ban dac biet kho khan, vung sau, vung xa thi duoc huong thue doanh nghiep uu dai voi muc thue suat 15% trong 12 nam ke tu khi bat dau hoat dong san xuat kinh doanh; duoc mien thue thu nhap doanh nghiep 3 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue va giam 50% trong 7 nam tiep theo.

* Con van de mien thue nhap khau o to cho khach cua doanh nghiep lien doanh thi dua vao nhung van ban nao?

- Do la viec doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai duoc mien thue nhap khau doi voi hang hoa nhap khau theo quy dinh tai dieu 57 va dieu 58 Nghi dinh so 24/2000/ND-CP ngay 31.7.2000 quy dinh chi tiet thi hanh Luat Dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam va Nghi dinh sua doi so 27/2003/ND-CP ngay 19.3.2003 ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 24/2000/ND-CP. Hon nua, den nay linh vuc van tai hanh khach cong cong van la linh vuc duoc khuyen khich dau tu. Ngoai ra, Bo Ke hoach - Dau tu, Tong cuc Hai quan, Bo Tai chinh deu co nhung van ban huong dan ve van de mien thue nhap khau o to cho khach cua cac cong ty co von dau tu nuoc ngoai hoat dong trong linh vuc van tai hanh khach cong cong.

Nhu vay, viec mien thue nhap khau nay khong phu thuoc vao dia diem kinh doanh, dia ban hoat dong ma chi phu thuoc vao nganh nghe duoc phep kinh doanh quy dinh trong giay phep dau tu. Theo toi, khach quan ma noi, su phat trien cua nhung Cong ty lien doanh van tai hanh khach cong cong nhu Cong ty Hai Van, ABC da cai thien mot cach dang ke linh vuc van chuyen hanh khach cua chung ta hien nay.

Theo xac dinh cua Co quan bao ve phap luat, Nguyen Hung Son da loi dung chuc danh nha bao, tiep nhan va xu ly thong tin khong dung quy trinh cong tac ma su dung thong tin nay de de doa tong tien, buoc cac ong Trinh Thang (Tong giam doc Cong ty Hai Van) va Nguyen Dinh Duong (Chu tich HDQT Cong ty ABC) phai dua cho Son 10.000 USD (vu tong tien da duoc ong Trinh Thang bao cho Co quan Dieu tra bat qua tang). Hanh vi cua Son pham vao toi "cuong doat tai san” duoc quy dinh tai dieu 135 Bo luat Hinh su.

* Xin ong cho biet, ke tu khi duoc cap phep dau tu hoat dong toi nay, Cong ty Hai Van co hoat dong dung quy dinh cua phap luat khong, co nhung sai pham lon khong?

- Thoi gian qua, truoc mot so thong tin ma du luan neu ra ve Cong ty Hai Van, lanh dao tinh Hai Duong va So Ke hoach - Dau tu tinh co de nghi cac co quan chuc nang cua tinh nhu Co quan Thue va Cong an tinh kiem tra, lam ro. Toi nay, cac co quan nay cho biet khong phat hien thay nhung van de sai pham ve thue, khong co viec Cong ty Hai Van ban xe khach nhap khau.

Chung toi chua phat hien thay nhung vi pham phap luat cua Cong ty Hai Van. Cong ty nay nhap khau o to cho khach la de phuc vu cho kinh doanh van chuyen cua cong ty va hien nay cong ty hoat dong theo dung quy dinh cua phap luat.

* Viec Cong ty Hai Van xin phep mo tuyen van tai hanh khach cong cong tu ben xe Luong Yen, Ha Noi ve ben xe Quy Cao, Tu Ky, Hai Duong da duoc So Giao thong - Cong chinh Ha Noi chap nhan nhung chua duoc So Giao thong van tai Hai Duong chap thuan, vi sao thua ong?

- Co the do du luan vua qua ve Cong ty Hai Van nen cac ban nganh chuc nang cua tinh con phai xem xet, sap toi chac cung se chap thuan.

* Viec xay dung tru so cua Cong ty Hai Van tai xa Hoang Tien, huyen Chi Linh, Hai Duong vi sao khong trien khai duoc?

- UBND tinh da cap dat cho Cong ty Hai Van xay dung tru so tai xa Hoang Tien, Chi Linh nhung cong ty bao cao do gap nhieu kho khan, khong thong nhat duoc gia ca den bu giai phong mat bang giua cong ty va dia phuong, nen viec cap dat da khong trien khai duoc. Tinh da ra quyet dinh thu hoi so dat nay. Hien nay, Cong ty Hai Van da chuyen tru so ve duong Luong The Vinh, TP Hai Duong va chung toi da ra quyet dinh dieu chinh giay phep dau tu ve muc thue suat ve thue thu nhap doanh nghiep theo dung quy dinh.

* Cam on ong.

Thu Phuong

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Lời hứa phục thiện của cặp vợ chồng “hoa khôi” trong trại giam

Xinh đẹp, khéo léo, Đinh Thị Như Trang, SN 1994, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh đã nhanh chóng về làm dâu nhà có tiếng giàu có ở TP vùng biên. Cứ tưởng, tương lai sẽ mỉm cười với cô gái duyên dáng có chiếc răng khểnh. Nào ngờ, hạnh phúc chưa được bao lâu...

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những "cặp đôi hoàn hảo" trong trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Sự thật về "chạy án" vụ “trùm” ma túy Vũ Ngọc Sơn

Trong vụ án của “trùm” ma túy khét tiếng Vũ Ngọc Sơn, kẻ dùng súng nã đạn điên cuồng về phía công an khi bị truy bắt tại Hòa Bình, có một nhân vật khiến dư luận

Suýt ngất khi biết vợ mình là tướng cướp

Có một cuộc hôn nhân với Trung tá Nguyên khiến nhiều người thèm muốn nhưng đối với Lệ Hải, sau những ngày tháng ngọt ngào, cô dần phải đối diện với cô đơn trong khi người chồng Tây sa đà vào ăn chơi. Sống trong sự cô đơn, một yêu nữ vốn thích giao lưu giang hồ như Lệ Hải chẳng thể nào an phận được.

Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng

Cho rằng con trai bị tai nạn giao thông (TNGT) tử vong, gia đình nạn nhân từ chối giám định pháp y, hiện trường phát hiện thi thể gần như không còn dấu vết lạ nào. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát PC45 công an TP Hải Phòng nhận định đây là vụ án giết người.

Tìm hiểu: Hai Van, Hai Duong, Chi Linh, Nguyen Hung Son, Ha Noi, Luat Dau, So Ke hoach - Dau tu, von dau tu nuoc ngoai, cong ty lien doanh, van tai hanh khach, o to cho khach, thue nhap khau, cua cong ty, dung phap luat, duoc mien thue, doanh nghiep, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hoạt động của Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân là đúng pháp luật

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hoạt động của Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân là đúng pháp luật bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoat dong cua Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van la dung phap luat

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoat dong cua Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van la dung phap luat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoat dong cua Cong ty lien doanh van chuyen quoc te Hai Van la dung phap luat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0