Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau

Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau

Hien nay, tai Quang Ninh, tinh hinh buon lau van dien bien phuc tap. Khi bi phat hien, cac doi tuong buon lau da chong tra quyet liet luc luong hai quan de dong bon tau thoat.

Mac du nhu vay, Cuc hai quan Quang Ninh van quyet tam chu dong phat hien, bat giu cac duong day, o nhom buon lau lon.

Tinh hinh buon lau van dien bien phuc tap

Trong nhung nam qua va hien nay, tinh Quang Ninh tiep tuc khang dinh vai tro la mot trong diem kinh te o phia bac. Tong san pham xa hoi nam 2004 tang 12,9% so voi nam 2003 va la nam co chi so tang cao nhat trong bon nam lien tiep tang truong (hon 12%). Kim ngach xuat nhap khau qua cac cua khau tren dia ban tinh tang 15% so nam 2003. Tinh hinh buon lau va gian lan thuong mai tren dia ban van dien bien phuc tap.

Nhung ngay gan day ve thi xa Mong Cai, tren duong di cung nhu khao sat o thi xa va mot so vung ven, nhat la cua khau Mong Cai, chung toi co cam giac nhu tinh hinh buon lau da giam. Ðe kiem tra nhan dinh nay, chung toi trao doi y kien voi Pho chi cuc truong Hai quan cua khau Mong Cai Vu Viet Khoa. Ðuoc biet, tu sau Tet Nguyen dan At Dau den nay, buon lau co giam so voi truoc. Ca thang 2 vua qua, chi cuc chi phat hien duoc 10 vu, tri gia 146 trieu dong, so voi thang 1-2005 giam 23% ve so vu, 42% ve tri gia hang hoa. Noi nhu vay, khong co nghia la tinh hinh da that su tot hon.

Cang tim hieu, chung toi cang nhan thay, tinh trang buon lau va van chuyen trai phep hang hoa qua bien gioi o day noi rieng, tinh Quang Ninh noi chung van an chua nhung phuc tap, boi cac phuong thuc, thu doan buon lau ngay cang tinh vi va tinh chat ngay cang quyet liet. Hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu mang tinh chat con do, lieu linh ngay cang tang. Nam 2004 xay ra nam vu. Mot trong so do la ngay 4/4 trong khi bat giu lo hang thuoc la ngoai nhap lau tai khu vuc khu 13, xa Hai Tien (thi xa Mong Cai), hai can bo Hai quan la Ðo Cao Muoi va Pham Van Khuong (Ðoi kiem soat Hai quan so 1) da bi cac doi tuong buon lau bao vay, dung hung khi tien cong quyet liet. Ðo Cao Muoi da bi mot doi tuong dung kiem chem thang vao dau gay trong thuong, so hang lau da bi cuop lai het.

Mat khac, da xuat hien nhieu phuong thuc, thu doan tinh vi moi, nhu: Loi dung chung tu cac lo hang nhap khau de hop thuc hoa hang nhap lau voi so luong lon, su dung nhieu bien so gia khac nhau cho xe o-to tren duong van chuyen, to chuc va cham voi xe Hai quan khi bi duoi bat, tao cac vu tai nan giao thong gia nham ngan can luc luong Hai quan truy duoi khi van chuyen hang lau. Ben canh do, bon buon lau con tung tin bia dat boi nho danh du can bo Hai quan khi khong mua chuoc duoc ho, tham chi nhan tin de doa tinh mang vo, con, gia dinh can bo, cong chuc Hai quan lam cong tac chong buon lau. Mot so doi tuong buon lau luon thay doi dia ban hoat dong de tranh su kiem tra, kiem soat cua cac co quan chuc nang. Cac dau nau thuong xe le hang hoa, thue nhieu nguoi van chuyen qua khu vuc duong bien, chu yeu vao ban dem roi cat giau hang vao mot so nha dan hoac cac kiot chung quanh khu vuc cho Mong Cai. Sau do dung xe gan may phan khoi lon, chay toc do cao van chuyen hang lau theo tung cong doan.

Tren tuyen duong bo, hang lau duoc tap ket san duoi cac do sat neo dau doc bo song bien gioi phia ben kia de cho co hoi vuot song sang ta. Tai khu vuc thi xa Mong Cai, mot so doi tuong da mo rong dia ban hoat dong ra xa hon: Tu khu vuc km 01-04 chuyen ra khu vuc km 04-06 va tu khu vuc Vang Lay chuyen ra khu vuc Mui Sui thuoc xa Hai Hoa nham tranh xa khu vuc cua hai to kiem soat lien hop Tram Bon va Vang Lay. Thoi gian van chuyen cung khong theo quy luat. Tai khu vuc tram kiem soat lien hop km 15-BT Dan Tien buon lau van dien bien phuc tap. Cac doi tuong thuong tau tan hang tu km 9-13 roi thue "cuu van" xach tay hoac dung xe gan may, thuyen nan van chuyen qua hai ben canh ga cua tram. Sau do boc len cac xe o-to tiep tuc van chuyen sau vao noi dia. O khu vuc Binh Ngoc, Tra Co, cac doi tuong buon lau thuong su dung dong nguoi co trang bi dao, kiem san sang chong lai nguoi thi hanh cong vu. Hang lau qua day chu yeu la thuoc la, ruou ngoai.

Tren tuyen bien, hang nhap lau duoc van chuyen tren nhung tau di bien toc do cao, chiu song tot, chay tuyen phia ngoai dao Tran de vao cac tinh mien trung. Tuyen trong, phuong tien cho hang lau van la cac loai tau go nho, tau danh ca da duoc gia co vach ngan de giau hang, mat hang chu yeu la gach men, bat dia, hang dien tu, so luong nho le, tri gia moi vu khong lon.

Tinh hinh noi tren doi hoi luc luong Hai quan Quang Ninh phai doi mat mot cuoc dau tranh khong kem phan quyet liet.

Quyet danh trung cac duong day lon

Trong hai nam 2003, 2004, luc luong chong buon lau cua Hai quan Quang Ninh da bat giu va xu ly 1.700 vu buon lau, van chuyen trai phep hang hoa qua bien gioi, tri gia 22 ty dong, trong do thu giu nhieu mat hang cam, hang nhap khau co dieu kien, phao no cac loai... Hai quan da ra quyet dinh khoi to va tien hanh dieu tra ba vu, chuyen co quan cong an tinh de nghi khoi to bon vu co tinh tiet phuc tap, lien quan nhieu doi tuong. Trong hai thang dau nam nay, da phat hien, bat giu 92 vu, tri gia hang hoa 2.568 trieu dong.

Tuy nhien, khi kiem diem danh gia ket qua dau tranh chong buon lau, Cuc Hai quan Quang Ninh cung da nhin nhan ra nhung han che, ton tai trong cong tac nay. Chang han, viec xay dung cac chuyen an de danh trung nhung o nhom, duong day buon lau lon han che, vi phan lon cac vu bat giu duoc deu do hoat dong tuan tra kiem soat cong khai phat hien ma doi tuong bi bat giu chu yeu la nguoi van chuyen thue, cho nen, hieu qua khong cao. Ben canh do, luc luong lam cong tac kiem soat chong buon lau con mong, chua duoc dao tao chuyen sau, thuong xuyen thay doi do nhu cau cong tac, hoc tap va phuong tien, cong cu ho tro trong cong tac chong buon lau con thieu.

Nhan thuc ro nhung han che, yeu kem cua minh, Cuc Hai quan Quang Ninh dat ra nhiem vu tang cuong chi dao, huong dan luc luong chong buon lau ve cong tac nghiep vu, nhu suu tra doi tuong va dia ban trong diem, xay dung co so thu thap thong tin; dong thoi to chuc tap huan nghiep vu, vo thuat, trang bi phuong tien, cong cu ho tro cho doi ngu can bo, cong chuc lam cong tac chong buon lau; kien toan luc luong Hai quan chuyen trach phong, chong buon lau, van chuyen trai phep hang hoa qua bien gioi. Ðac biet la, tap trung luc luong, phuong tien voi nhieu bien phap nghiep vu chu dong phat hien, bat giu cac duong day, o nhom buon lau lon, gop phan bao ho san xuat trong nuoc, tang thu cho ngan sach, bao ve an ninh quoc gia.

Ðe dat duoc muc tieu noi tren, bien phap truoc het Hai quan Quang Ninh quan tam la day manh viec tuyen truyen, van dong nhan dan tich cuc tham gia phong trao phong, chong buon lau, van chuyen trai phep hang hoa qua bien gioi. Vi vay, luc luong nay da cung Mat tran To quoc tinh ky ket Nghi quyet lien tich so 01/NQLT ngay 7/5/2004 ve viec van dong nhan dan trong tinh tich cuc tham gia phong trao phong, chong buon lau, van chuyen trai phep hang hoa qua bien gioi trong cuoc van dong Toan dan doan ket xay dung cuoc song moi o khu dan cu. Ngay sau khi ky ket Nghi quyet lien tich nay, Cuc Hai quan tinh da chi dao cac don vi hai quan truc thuoc to chuc ky ket voi MTTQ tren dia ban va trien khai sau rong trong quan chung nhan dan.

Cuc Hai quan tinh va MTTQ tinh da phoi hop cap uy Ðang, chinh quyen dia phuong, noi co to chuc Hai quan dung chan, to chuc trien khai tai cac xa, phuong co tinh hinh buon lau, van chuyen trai phep hang hoa qua bien gioi. Buoc dau, cong tac nay da mang lai ket qua dang khich le. Cung voi bien phap tuyen truyen, van dong, Hai quan da phoi hop cong an tinh ky ket ke hoach lien nganh trong phong chong toi pham va cac hanh vi vi pham phap luat khac. Tren co so ke hoach do, cac don vi Hai quan truc thuoc va cac don vi cong an noi co hai quan dong quan co ke hoach rieng de trien khai cu the phu hop tinh hinh dia ban duoc phan cong phu trach. Hai luc luong da thuong xuyen trao doi thong tin va cung cap cho nhau cac tin bao lien quan cac loai toi pham va hoat dong buon lau, tu do to chuc bat giu co hieu qua.

Gan day, dien hinh la cac vu: ngay 25/1/2005, tai khu vuc ben pha Bai Chay-TP Ha Long, Ðoi kiem soat Hai quan so 2 da phoi hop luc luong canh sat giao thong ben pha kiem tra xe o-to bien kiem soat 14L-6324, trong qua trinh bat giu, lai xe da bo tron, de lai toan bo hang hoa la quan ao cac loai do nuoc ngoai san xuat, tri gia khoang 350 trieu dong. Ngay 23/2/2005, cung tai dia diem tren, hai luc luong kiem tra xe o-to bien kiem soat 16H-7165 do anh Ðinh Nhu Vien, 31 tuoi, o thi tran Ðam Ha (Quang Ninh) dieu khien, phat hien tren xe co cho hang nhap lau la 36.747 m vai do nuoc ngoai san xuat, khong co giay to, tri gia khoang 600 trieu dong. Ðong thoi voi su phoi hop do, Hai quan Quang Ninh con phoi hop Bo doi Bien phong, Canh sat bien Vung 1 trong cong tac chong buon lau va van chuyen trai phep hang hoa qua bien gioi.

Nhung co gang noi tren trong cong tac chong buon lau cua Hai quan Quang Ninh tuy buoc dau da mang lai hieu qua kha quan, nhung de thuc hien duoc nhiem vu danh trung cac duong day, o nhom buon lau lon qua khong de dang. Ðieu do, doi hoi Hai quan tinh nay phai bang nhieu bien phap nghiep vu de thu thap thong tin, phat hien cac duong day buon lau co to chuc, tu do moi co the de ra ke hoach va to chuc bat giu. Do vay can bo, cong chuc lam cong tac chong buon lau can duoc boi duong nghiep vu chuyen sau va can duoc trang bi phuong tien, cong cu ho tro du manh de tran ap bon toi pham.

(Theo Nhan dan)
Viet Bao

Comment :Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Quang Ninh Customs proactively detect and arrest the smuggling gangs
Quang Ninh, Mong Cai, smuggling, Customs Department, work, smuggled goods, transport and detection , arrest, force, subject, region, province
Currently, in Quang Ninh, smuggling situation remains complicated. When detected, the object of smuggling fought fiercely customs forces to escape his accomplices ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hải quan Quảng Ninh chủ động phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm buôn lậu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hải quan Quảng Ninh chủ động phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm buôn lậu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau

Nhan xet, hay lien he ve tin Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hai quan Quang Ninh chu dong phat hien bat giu cac o nhom buon lau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0