Ha Tay Khoi to bat tam giam 6 quan xa an dat congCo quan Dieu tra Cong an tinh Ha Tay da khoi to va bat tam giam 6 nhan vat chinh trong vu vi pham dat dai nghiem trong tai xa Phu Cat, huyen Quoc Oai. Tu nam 1992 den nam 2004, 6 ong quan xa nay da tuy tien cap, ban gan 190.000 m2 dat va ky xac nhan chuyen nhuong hon 360.000 m2 dat cho 216 ho dan.

Dat di dan xay dung vung kinh te moi hoa thanh... trang trai va biet thu?

Thang 7/1992, UBND tinh Ha Tay co to trinh so 249-TT/UB gui Chu tich Hoi dong Bo truong, Bo Lao dong - Thuong binh va xa hoi, Uy ban Ke hoach Nha nuoc, Bo Tai chinh xin phe duyet du an dau tu di dan xay dung vung kinh te moi mien tay huyen Quoc Oai, tinh Ha Tay.

Sau khi duoc cac cap co tham quyen phe duyet pham vi vung du an bao gom: Dia du hanh chinh cua 4 xa, 1 nong truong la: Phu Cat - Hoa Thach - Phu Man - Dong Yen va nong truong che Long Phu, Dang uy, Hoi dong nhan dan (HDND) xa Phu Cat co chu truong giao dat doi go cho cac ho trong noi vung khai hoang dua vao san xuat nong nghiep, trong che, trong cay cong nghiep, cay an qua va tai sinh rung tu nhien.

Trong tong so hon 390 ha dat duoc Bo Quoc phong ban giao, cho den nam 1994, Phu Cat da giao cho 404 ho dien tich gan 130 ha dat doi go thuoc cac khu vuc thon 3, thon 5, thon 6 va thon 7, xa Phu Cat de cac ho trong cay lau nam va lam nha o.

Nhung sau do, loi dung chinh sach di dan xay dung vung kinh te moi tay Quoc Oai, UBND xa Phu Cat da ky hop dong cho thue dat lau dai, cap ban dat cong cho cac ho su dung lam nha o, kinh doanh dich vu, trong cay lau nam.

Tu nam 1992 cho den nam 2004, UBND xa da cap, ban dien tich khoang gan 200.000 m2 dat (chu yeu nam trong dien tich dat kinh te moi, dat doi go do Bo Quoc phong ban giao lai) va ky xac nhan chuyen nhuong hon 360.000 m2 dat cho 216 ho, trong do co ca dien tich da nam trong quy hoach Khu cong nghiep Bac Phu Cat do UBND tinh Ha Tay quy hoach.

Va the la, hang tram nghin met vuong dat cong duoi ban tay phu phep cua lanh dao xa Phu Cat da bi bien thanh dat tu. Nhieu ho sau khi mua duoc dat da xay nha kien co, lam trang trai, tham chi xay ca biet thu to, dep, hoanh trang ma dien hinh la lo dat 37.000m2 o ho Vai Reo. Neu vu an nay khong bi phanh phui thi lo dat tren da bi bien thanh mot khu du lich sinh thai thuoc quyen so huu cua mot nguoi o Ha Noi.

Nghiem trong hon, cho den nam 2000 khi UBND huyen Quoc Oai ra Thong bao so 28 gui UBND cac xa, thi tran noi dung: Dinh chi viec chuyen nhuong dat, cho thue dat va thu tien dat trai tham quyen, cac “quan xa” nay van tiep tuc ky cap ban dat cong cho 37 ho voi dien tich 42.100,3m2 thuoc khu vuc tu thon 3 den thon 7, xa Phu Cat de lam nha o va trong cay lau nam.

Tien ban dat cong da chay vao tui cac “quan xa” nhu the nao?

Phung Van Khay, Bi thu Dang uy, Chu tich HDND xa Phu Cat tu nam 1994 den 1999, Chu tich UBND xa tu nam 2000 den thang 6/2004. Chinh ong Khay da cung Dang uy xa Phu Cat de ra chu truong giao cho UBND xa thuc hien khai thac cac nguon thu tu viec ky hop dong cho thue dat lau dai, cap ban dat cong va xac nhan chuyen nhuong dat trai phep. Tu nam 1995 den nam 2004, Phung Van Khay da cap ban hang tram nghin met vuong dat cong trai phep cho 59 ho, huong loi ca nhan tren 300 trieu dong.

Le Ba Lai, Chu tich UBND xa Phu Cat nhiem ky 1994 - 1999, Pho chu tich HDND xa Phu Cat nhiem ky 2000 - 2004, la Chu tich UBND xa Phu Cat, chiu trach nhiem truoc Chu tich UBND huyen Quoc Oai quan ly nha nuoc ve dat dai cua xa Phu Cat.

Nhung Le Ba Lai da cung dong pham loi dung chuc vu, quyen han duoc giao, ky hop dong giao dat lau dai, cap ban dat cong trai phep cho 123 ho voi dien tich hon 126.000 m2 dat thuoc cac khu vuc tu thon 4 den thon 7, xa Phu Cat de lam nha o va trong cay lau nam. Trong hang ti tien ban dat cong, Lai da thu loi cho rieng minh gan 400 trieu dong.

Trong thoi gian tu nam 1992 den 2003, Nguyen Quang Ta la Pho chu tich - Truong Cong an xa Phu Cat, phu trach khoi noi chinh va la Truong ban xu ly vi pham mat bang tai xa Phu Cat. Nguyen Quang Ta da thuc hien va ky cap, ban dat cong trai phep cho 27 ho voi dien tich 6.454 m2 dat thuoc khu vuc thon 7, xa Phu Cat.

Trong qua trinh Phung Van Khay, Le Ba Lai cung dong pham cap ban dat cong va ky xac nhan chuyen nhuong trai phep, Nguyen Quang Ta duoc huong loi so tien tren 200 trieu dong.

Trong thoi gian lam can bo dia chinh xa Phu Cat (tu thang 12/1995 den thang 5/2004), Ngo Van Dien da cung Le Ba Lai, Chu tich UBND xa Phu Cat nhiem ky 1994 - 1999 va Phung Van Khay, Chu tich UBND xa Phu Cat nhiem ky 2000 den thang 5/2004, da loi dung chuc vu quyen han duoc giao, ky hop dong cho thue dat lau dai, cap ban dat cong va xac nhan chuyen nhuong dat trai phep thu loi 139 trieu dong.

Doi voi Nguyen Xuan Truong, Uy vien Thuong vu, Thuong truc Dang uy xa Phu Cat nhiem ky 1994 den 1999, Bi thu Dang uy xa Phu Cat nhiem ky tu nam 2000 den thang 8/2005, Chu tich HDND xa nhiem ky 2000 den thang 5/2004 va Nguyen Van Yen, Dang uy vien xa Phu Cat tu nam 1995 den thang 8/2005, Thuong truc Dang uy xa tu nam 2000 den thang 8/2005, Pho chu tich HDND xa nam 1994 den 1999. Nguyen Xuan Truong va Nguyen Van Yen cung da duoc huong loi ca nhan moi nguoi duoc huong 115 trieu dong tu viec ban dat cong trai phep.

Hien Co quan Dieu tra Cong an tinh Ha Tay da khoi to va bat tam giam 6 nhan vat chinh trong vu vi pham dat dai nghiem trong nay la Phung Van Khay, Le Ba Lai, Nguyen Quang Ta, Ngo Van Dien, Nguyen Van Yen, Nguyen Xuan Truong.

Trong nhung nam gan day, cong tac quan ly, su dung dat dai tren dia ban tinh Ha Tay da dat duoc mot so ket qua: Khai thac duoc tiem nang dat dai theo huong phat trien nong nghiep on dinh va ben vung, gop phan tich cuc vao chuyen dich co cau kinh te va day manh su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep nong thon trong tinh. Tuy vay, qua trinh to chuc thuc hien viec quan ly va su dung dat dai o co so con co nhieu thieu sot, khuyet diem.

Tinh trang vi pham cac quy dinh ve quan ly va su dung dat dai van tai dien. Ket qua xu ly vi pham sau thanh tra, kiem tra con han che. Cong tac thu hoi dat, giai phong mat bang phuc vu cac du an dau tu phat trien kinh te - xa hoi con cham va co nhieu vuong mac. Cap uy, chinh quyen cac cap nhat la cap co so o mot so dia phuong trong do co huyen Quoc Oai con buong long trong cong tac quan ly, thieu kiem tra va chua kien quyet xu ly cac hanh vi vi pham ve dat dai ma vu an o Phu Cat la mot vi du.

Theo Dang Huyen
Cong An Nhan Dan

Nguon:DanTri

Video nổi bật

Công an hỗn chiến trong vũ trường V18 Clup (Cần Thơ)
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Báo động nạn cướp giật lộng hành trên đường phố

Thời gian gần đây những vụ cướp giật trắng trợn xảy ra liên tục trên các địa bàn của cả nước, xông vào nhà cướp iphone - ipad, giật dây chuyền ngay trên đường…với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân hoang mang và lo sợ.

Tìm hiểu: Phu Cat, Quoc Oai, Phung Van Khay, Nguyen Quang Ta, Le Ba Lai, Nguyen Van Yen, Co Quan Dieu Tra, Vung Kinh Te Moi, hop dong cho thue, Tinh Ha Tay, ky xac nhan, nhan vat chinh, ky hop dong, dat cong, dat dai, xa

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hà Tây: Khởi tố, bắt tạm giam 6 quan xã “ăn” đất công

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hà Tây: Khởi tố, bắt tạm giam 6 quan xã “ăn” đất công bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ha Tay Khoi to bat tam giam 6 quan xa an dat cong

Nhan xet, hay lien he ve tin Ha Tay Khoi to bat tam giam 6 quan xa an dat cong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ha Tay Khoi to bat tam giam 6 quan xa an dat cong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0