Giai quyet ra sao vu Trinh Vinh Binh kien doi boi thuong hang tram trieu USDGiai quyet ra sao vu Trinh Vinh Binh kien doi boi thuong hang tram trieu USD
Mot so bai bao ve vu an Trinh Vinh Binh vao nam 1998
Trinh Vinh Binh - mot nguoi Ha Lan goc Viet, truoc day da tung bi ket an tu hinh su va bi tich thu tai san tai VN da tien hanh khoi kien nha nuoc VN tai nuoc ngoai, doi boi thuong thiet hai voi so tien len toi hang tram trieu USD. Day la mot vu kien hy huu chua tung co voi nhieu tinh tiet phap ly phuc tap. Luat su Mai Luong Viet, nguoi da nhieu nam hanh nghe tu van tai cac cong ty luat nuoc ngoai tai VN da cho biet mot so van de xung quanh vu kien nay.

Ca nhan nha dau tu duoc kien nha nuoc?

* Ong danh gia the nao ve vu kien nay?

- Luat su Mai Luong Viet: Ong Binh da khoi kien voi tu cach la mot nha dau tu nuoc ngoai bi mat tai san tai Viet Nam. Trong boi canh Viet Nam dang tap trung thu hut dau tu nuoc ngoai, keu goi su dong gop xay dung dat nuoc cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai cung nhu tang cuong no luc xay dung he thong phap luat va tien hanh cai cach tu phap phuc vu cho qua trinh hoi nhap quoc te. Dien bien va ket qua cua vu kien nay chac chan se duoc su quan tam dac biet, nhat la tu phia cac nha dau tu nuoc ngoai va tu nha dau tu co nguon goc Viet Nam.

* Duoc biet truoc day ong Binh da bi ket an do pham toi hinh su va tai san cua ong ta cung bi tich thu vi ly do do, nay can cu vao dau ong ta co the khoi kien nha nuoc Viet Nam ra toa an trong tai de doi boi thuong?

- Toi chua duoc doc ho so cua vu kien nhung duoc biet ong Binh, voi tu cach la mot nha dau tu co quoc tich Ha Lan, da vien dan cac quy dinh cua Hiep dinh khuyen khich va bao ho dau tu ma Viet Nam da ky ket voi Ha Lan vao nam 1994 de tien hanh khoi kien. Nhu vay, co kha nang cai dich ma ong Binh dang nham toi la co duoc phan quyet trong tai cho rang ban an hinh su chong lai ong ta tai Viet Nam truoc day chi la cai co de Chinh phu Viet Nam tien hanh tuoc doat quyen so huu doi voi tai san cua ong ta, tuc la theo ong Binh, Chinh phu Viet Nam da vi pham thoa thuan tai hiep dinh neu tren va phai boi thuong cho ong ta.

Trong tai nao se xu?

Vao dau thap nien 1990, ong Binh (khi do da co quoc tich Ha Lan) ve nuoc dau tu vao nhieu du an tai TP.HCM va mot so tinh phia Nam, thong qua 2 cong ty trong nuoc. Sau do, vao nam 1998, ong Binh bi TAND tinh Ba Ria - Vung Tau ket an tu ve toi dua hoi lo va vi pham cac quy dinh ve quan ly va bao ve dat dai, bi phat tien, dong thoi tich thu toan bo tai san co tai Viet Nam. Sau khi roi khoi Viet Nam, ong Binh da nhieu nam tien hanh khieu nai, yeu cau Nha nuoc Viet Nam boi thuong thiet hai. Luat su cua ong Binh da chinh thuc neu van de tu cuoi nam 2003 nhung cac cuoc thuong luong giua 2 ben da khong dat duoc ket qua.

Phien toa quoc te nham giai quyet vu tranh chap nay se khoi su vao thang 12/2005 tai Stockholm (Thuy Dien). Vu xet xu nay, du kien se keo dai ca nam va so tien ton kem ve an phi co the len toi hang tram trieu USD.

* Noi nao se xet xu vu nay, thua ong?

- Ong Binh da tien hanh khoi kien theo thu tuc to tung trong tai va thong tin co duoc cho thay noi tien hanh xet xu la Stockholm (Thuy Dien).

* Ong co biet toa an trong tai trong vu nay la thuoc to chuc nao va trong tai se tien hanh xet xu theo quy che nao?

- Toi chua duoc biet chi tiet hon. Co the biet duoc ve co che lua chon trong tai va nguyen tac xet xu vu nay khi xem quy che giai quyet tranh chap tai Hiep dinh khuyen khich va bao ho dau tu giua Viet Nam va Ha Lan.

Tuy nhien, da phan cac hiep dinh ve bao ho dau tu ma Viet Nam da ky voi nuoc ngoai deu quy dinh mot trong hai hinh thuc xet xu trong tai la trong tai Ad-hoc (trong tai vu viec) hoac trong tai thuong truc. Trong tai thuong truc duoc lua chon thuong la cua Trung tam Quoc te giai quyet cac tranh chap lien quan toi dau tu (viet tat bang tieng Anh la ICSID), la to chuc co lien he mat thiet voi Ngan hang the gioi, duoc thanh lap va hoat dong theo Cong uoc ve giai quyet cac tranh chap lien quan toi dau tu giua cac quoc gia va kieu dan cua cac quoc gia khac (hay con goi la Cong uoc Washington nam 1965). Dieu kien de dua tranh chap ra giai quyet tai trung tam nay la ca 2 quoc gia co lien quan phai la thanh vien cua Cong uoc. Tuy nhien, trung tam cung co the tham gia giai quyet tranh chap trong truong hop co mot quoc gia khong phai thanh vien Cong uoc thong qua viec su dung quy tac bo sung cua trung tam duoc thong qua vao nam 1978. Viet Nam hien chua tham gia Cong uoc Washington, vi vay neu trung tam neu tren hien dang giai quyet vu viec nay thi se phai ap dung quy tac bo sung. Tru so chinh cua ICSID duoc dat tai Washington D.C nhung cac ben tham gia vu kien co the thoa thuan chon dia diem tien hanh xet xu tai bat ky noi nao khac.

* Vay con trong tai Ad-hoc thi sao?

- Trong truong hop nay, thong thuong cac hiep dinh khuyen khich va bao ho dau tu quy dinh viec giai quyet bang trong tai theo quy tac trong tai cua Uy ban Lien Hiep Quoc ve Luat thuong mai quoc te (UNCITRAL).

Viet Nam nen du hay khong?

* Theo quan diem cua ong, nha nuoc Viet Nam co bat buoc phai tham gia vu kien khong khi cho rang toa an Viet Nam da co quyet dinh chinh xac truong hop cua ong Binh?

- Toi nghi rang trong truong hop nay, Chinh phu Viet Nam can tap trung moi nguon luc de giai quyet vu viec mot cach than trong nhat. Khong nen nghi rang trong tai quoc te hay toa an nuoc ngoai la "cai gi do" rat xa voi, rang phan quyet cua trong tai hay ban an cua toa an nuoc ngoai kho co the dem thi hanh doi voi co quan hay to chuc cua Viet Nam.

Thuc te cho thay ke ca truong hop tin chac la minh dung cung phai tham gia de chung minh va cung cap chung cu neu khong muon rang doi thu se tim cach don phuong chung minh la ho dung va toa an hay trong tai se xem xet, ra phan quyet vang mat bi don.

Toi duoc biet, Chinh phu Viet Nam da thue mot trong nhung hang luat lon nhat cua Phap tu van va giup trong qua trinh tranh tung. Day la mot quyet dinh dung dan va kip thoi, nhat la khi phia nguyen don cung da thue hang luat Covington & Burling noi tieng cua My.

* Thua ong, dat gia thiet phan quyet lan nay bat loi cho phia Viet Nam thi viec thi hanh phan quyet do se nhu the nao?

- Thong thuong phan quyet trong tai la chung tham va co hieu luc bat buoc doi voi cac ben ke tu thoi diem duoc thong bao va luat phap quoc te cung nhu quoc gia cua da so cac nuoc khong cho phep khang an mot phan quyet trong tai nhu tren, tru mot so truong hop ngoai le rat han che. Vi du trong truong hop trong tai khong co tham quyen xet xu, viec chi dinh hoac thanh phan trong tai khong hop le, vi pham quyen cua cac ben duoc giai trinh, co su doi xu thieu binh dang hoac co su khong phu hop voi trat tu cong cong.

Trong truong hop mot ben tu choi thi hanh phan quyet trong tai, ben kia co the tien hanh thu tuc yeu cau cong nhan va cho thi hanh phan quyet theo quy dinh tai Cong uoc New York 1958 ve cong nhan va thi hanh quyet dinh cua trong tai nuoc ngoai. Ben muon thi hanh phan quyet co quyen tien hanh thu tuc yeu cau thi hanh khong chi o nuoc cua ben kia ma con o tai tat ca cac nuoc da tham gia Cong uoc New York 1958. Hien nay, so nuoc thanh vien Cong uoc da len toi hon 130 nuoc, trong do bao gom ca Viet Nam.

* Cuoi cung, ong co dieu gi muon nhan nhu den cong dong doanh nghiep Viet Nam nhan vu kien hy huu nay khong?

- Vu kien nay mot lan nua cho thay Viet Nam da va dang hoi nhap sau vao nen kinh te the gio va qua trinh hoi nhap nay se lam phat sinh nhieu tinh huong phuc tap. Viec kien tung, nhat la kien lien quan toi tranh chap ve thuong mai se xay ra ngay cang nhieu cung voi toc do hoi nhap quoc te ngay cang tang cua Viet Nam. Tinh hinh do doi hoi khong chi cac doanh nghiep ma ca Chinh phu va cac co quan nha nuoc phai co duoc su chuan bi ky cang de doi pho voi cac tinh huong phuc tap do va bao ve quyen loi cua minh.

Xin cam on ong.

Co quyen mien tru xet xu?

Trong nhieu truong hop, mot quoc gia co quyen vien dan quyen mien tru xet xu truoc mot co quan tai phan nuoc ngoai. Ve van de nay, tren the gioi co 2 hoc thuyet chu yeu la mien tru tuyet doi va mien tru han che. Theo thuyet mien tru tuyet doi, nha nuoc (hay chinh phu) mot nuoc se co quyen mien tru khoi bi mot toa an nuoc ngoai xet xu trong moi truong hop. Con theo thuyet mien tru han che, mot nha nuoc van co the bi xet xu trong mot so truong hop cu the.

Ke tu khi bat dau qua trinh mo cua va hoi nhap quoc te, Viet Nam da ky kha nhieu hiep dinh song phuong ve khuyen khich va bao ho dau tu voi nuoc ngoai. Tai hau het cac hiep dinh do deu co cac dieu khoan lien quan toi thu tuc giai quyet cac tranh chap co lien quan toi dau tu, ke ca tranh chap giua nha dau tu la cong dan mot nuoc ky ket voi nuoc ky ket kia. Theo do, cac nuoc ky ket da dong y viec co the phai tham gia qua trinh giai quyet tranh chap voi tu cach la mot ben tranh tung, tuc la da dong y tu bo quyen mien tru xet xu cua minh trong truong hop nay. Toi chua xem chi tiet noi dung cua Hiep dinh khuyen khich va bao ho dau tu giua Viet Nam va Ha Lan nhung co nghe noi la ong Binh da vien dan quy dinh tai Dieu 9 cua hiep dinh nay de dua vu viec ra giai quyet tai trong tai.

Theo bao Phap luat TP.HCM

Viet Bao

Video nổi bật

Công an hỗn chiến trong vũ trường V18 Clup (Cần Thơ)
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Báo động nạn cướp giật lộng hành trên đường phố

Thời gian gần đây những vụ cướp giật trắng trợn xảy ra liên tục trên các địa bàn của cả nước, xông vào nhà cướp iphone - ipad, giật dây chuyền ngay trên đường…với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân hoang mang và lo sợ.

Tìm hiểu: Trinh Vinh Binh, Ha Lan, Mai Luong Viet, doi boi thuong thiet hai, kien doi boi thuong, phan quyet trong tai, Chinh phu Viet Nam, nha dau tu, trong truong hop, lien quan toi, nuoc ky ket, tien hanh, xet xu, vu kien, ben

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải quyết ra sao vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải quyết ra sao vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai quyet ra sao vu Trinh Vinh Binh kien doi boi thuong hang tram trieu USD

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai quyet ra sao vu Trinh Vinh Binh kien doi boi thuong hang tram trieu USD co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai quyet ra sao vu Trinh Vinh Binh kien doi boi thuong hang tram trieu USD de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0