Du thao Bo luat To tung dan su

Du thao Bo luat To tung dan su

Tags: Bo Tu, Pho Chanh, Ten Toa, Chuong VII, Pho Vien, Chuong III, Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam, Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Thay Doi Nguoi Tien Hanh To Tung, vien kiem sat nhan dan toi cao, Nang Luc Hanh Vi Dan Su, Bo Luat To Tung Dan Su, quyet dinh cua toa an, Nguoi Tham Gia To Tung, loi ich hop phap, don yeu cau, nghia vu, 4
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xin gioi thieu toan van Du thao Bo luat To tung dan su; Ke hoach lay y kien nhan dan, cac nganh, cac cap ve du thao Bo luat, va de cuong goi y mot so van de can lay y kien dong gop cua nhan dan. Du thao nay se trinh Quoc hoi xem xet, thong qua tai ky hop thu 5 sap toi.

KE HOACH LAY Y KIEN VE DU THAO BO LUAT TO TUNG DAN SU

Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH 10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10;

Bo luat nay quy dinh trinh tu, thu tuc tien hanh giai quyet cac vu viec dan su va thi hanh an dan su.

Phan thu nhat

Nhung quy dinh chung

Chuong I

Nhiem vu va hieu luc cua bo luat to tung dan su

Ðieu 1. Nhiem vu cua Bo luat to tung dan su

Bo luat to tung dan su quy dinh nhung nguyen tac co ban trong to tung dan su; trinh tu, thu tuc khoi kien, yeu cau Toa an giai quyet cac vu an dan su, cac viec dan su (sau day goi chung la vu viec dan su); trinh tu, thu tuc giai quyet vu viec dan su tai Toa an; thi hanh an dan su; nhiem vu, quyen han va trach nhiem cua nhung nguoi tien hanh to tung; quyen va nghia vu cua nhung nguoi tham gia to tung, cua cac ca nhan, to chuc khac co lien quan nham bao dam cho viec giai quyet cac vu viec dan su duoc nhanh chong, cong minh va dung phap luat.

Bo luat to tung dan su gop phan bao ve che do xa hoi chu nghia, bao ve loi ich cua Nha nuoc, quyen va loi ich hop phap cua ca nhan, to chuc; giao duc moi nguoi nghiem chinh chap hanh phap luat va ton trong quy tac cua cuoc song xa hoi chu nghia.

Ðieu 2. Hieu luc cua Bo luat to tung dan su

1. Bo luat to tung dan su duoc ap dung doi voi moi hoat dong to tung dan su tren toan lanh tho nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam (sau day goi tat la Viet Nam).

2. Bo luat to tung dan su duoc ap dung doi voi moi hoat dong to tung dan su do co quan Lanh su cua Viet Nam tien hanh o nuoc ngoai.

3. Bo luat to tung dan su duoc ap dung doi voi viec giai quyet vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai, tru truong hop dieu uoc quoc te ma Viet Nam da ky ket hoac gia nhap co quy dinh khac.

4. Ca nhan, to chuc nuoc ngoai thuoc doi tuong huong dac quyen ngoai giao hoac quyen uu dai va mien tru ve lanh su theo phap luat Viet Nam, theo cac dieu uoc quoc te ma Viet Nam da ky ket hoac gia nhap, thi vu viec dan su co lien quan den ca nhan, to chuc do duoc giai quyet bang con duong ngoai giao.

Chuong II

Nhung nguyen tac co ban

Ðieu 3. Bao dam phap che xa hoi chu nghia trong to tung dan su

Moi hoat dong to tung dan su cua nguoi tien hanh to tung, nguoi tham gia to tung, cua cac co quan, to chuc, ca nhan co lien quan phai tuan theo cac quy dinh cua Bo luat nay.

Ðieu 4. Quyen yeu cau Toa an bao ve quyen, loi ich hop phap

Ca nhan, to chuc theo thu tuc do Bo luat nay quy dinh co quyen khoi kien vu an dan su, yeu cau giai quyet viec dan su tai Toa an co tham quyen de yeu cau Toa an bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh bi xam pham hoac khi co tranh chap.

Ðieu 5. Quyen quyet dinh va tu dinh doat cua duong su

1. Ðuong su co quyen quyet dinh viec khoi kien, yeu cau Toa an co tham quyen giai quyet vu viec dan su. Toa an chi thu ly giai quyet vu viec dan su khi co don khoi kien, don yeu cau cua duong su va chi giai quyet trong pham vi don khoi kien, don yeu cau do.

2. Cac duong su co quyen cham dut, thay doi cac yeu cau cua minh bang viec rut lai, thua nhan hoac thoa thuan voi nhau ve viec giai quyet vu viec dan su mot cach tu nguyen, khong trai phap luat va dao duc xa hoi.

Ðieu 6. Cung cap chung cu va chung minh trong to tung dan su

1. Cac duong su co quyen va nghia vu cung cap chung cu cho Toa an va chung minh cho yeu cau cua minh la co can cu va hop phap.

Ca nhan, to chuc khoi kien bao ve quyen, loi ich hop phap cua nguoi khac co quyen va nghia vu cung cap chung cu va chung minh nhu duong su.

2. Toa an chi tien hanh xac minh, thu thap chung cu trong nhung truong hop do Bo luat nay quy dinh.

Ðieu 7. Trach nhiem cung cap chung cu cua ca nhan, to chuc co tham quyen

Ca nhan, to chuc co tham quyen trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh co trach nhiem cung cap cho duong su nhung gi duoc coi la chung cu ma ca nhan, to chuc do dang luu giu, quan ly khi co yeu cau de duong su cung cap cho Toa an va chung minh cho yeu cau cua ho la co can cu va hop phap. Trong truong hop khong cung cap duoc chung cu thi phai thong bao bang van ban cho duong su biet trong do neu ro ly do cua viec khong cung cap duoc chung cu.

Ðieu 8. Binh dang ve quyen va nghia vu trong to tung dan su

To tung dan su tien hanh theo nguyen tac moi cong dan deu binh dang truoc phap luat, truoc Toa an khong phan biet nam, nu, dan toc, tin nguong, ton giao, thanh phan xa hoi, dia vi xa hoi. Moi to chuc deu binh dang khong phu thuoc vao hinh thuc to chuc, hinh thuc so huu, dia chi va nhung van de khac.

Ðieu 9. Bao dam quyen bao ve cua duong su

Ðuong su co quyen tu bao ve hoac nho luat su hay nguoi khac duoc Toa an chap nhan bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh.

Toa an co nhiem vu bao dam cho duong su thuc hien quyen tu bao ve cua ho.

Ðieu 10. Hoa giai trong to tung dan su

Toa an co nhiem vu tien hanh hoa giai de cac duong su thoa thuan voi nhau ve viec giai quyet vu viec dan su theo quy dinh cua Bo luat nay.

Ðieu 11. Hoi tham nhan dan tham gia xet xu vu an dan su

Viec xet xu cac vu an dan su co Hoi tham nhan dan tham gia theo quy dinh cua Bo luat nay. Khi xet xu, Hoi tham nhan dan ngang quyen voi Tham phan.

Ðieu 12. Tham phan va Hoi tham nhan dan doc lap va chi tuan theo phap luat khi xet xu vu an dan su

Khi xet xu vu an dan su, Tham phan va Hoi tham nhan dan doc lap va chi tuan theo phap luat.

Nghiem cam moi hanh vi can tro Tham phan, Hoi tham nhan dan thuc hien nhiem vu.

Ðieu 13. Trach nhiem cua nguoi tien hanh to tung dan su

1. Nguoi tien hanh to tung dan su phai ton trong nhan dan va chiu su giam sat cua nhan dan.

2. Nguoi tien hanh to tung dan su chiu trach nhiem truoc phap luat ve viec thuc hien nhiem vu, quyen han cua minh; neu co hanh vi vi pham phap luat thi tuy theo tinh chat, muc do vi pham ma bi xu ly ky luat hoac bi truy cuu trach nhiem hinh su theo quy dinh cua phap luat.

3. Nguoi tien hanh to tung dan su phai giu bi mat nha nuoc, bi mat cong tac theo quy dinh cua phap luat; giu bi mat cua cac duong su theo yeu cau chinh dang cua ho.

4. Nguoi tien hanh to tung dan su gay thiet hai cho ca nhan, to chuc thi Toa an hoac Vien kiem sat phai boi thuong cho nguoi bi thiet hai va nguoi tien hanh to tung co trach nhiem boi hoan cho Toa an hoac Vien kiem sat theo quy dinh cua phap luat.

Ðieu 14. Toa an xet xu tap the

Toa an xet xu tap the vu an dan su va quyet dinh theo da so.

Ðieu 15. Xet xu cong khai

Viec xet xu vu an dan su cua Toa an duoc tien hanh cong khai, moi nguoi deu co quyen tham du.

Trong truong hop dac biet can de giu gin bi mat nha nuoc, thuan phong my tuc cua dan toc hoac de giu bi mat cua cac duong su theo yeu cau chinh dang cua ho thi Toa an xet xu kin, nhung phai tuyen an cong khai.

Ðieu 16. Bao dam su vo tu cua nhung nguoi tien hanh hoac tham gia to tung dan su

Tham phan, Hoi tham nhan dan, Kiem sat vien, Thu ky Toa an, nguoi phien dich, nguoi giam dinh khong duoc tien hanh hoac tham gia to tung, neu co ly do xac dang de cho rang ho co the khong vo tu trong khi thuc hien nhiem vu, quyen han cua minh.

Ðieu 17. Thuc hien che do hai cap xet xu

Toa an thuc hien che do hai cap xet xu.

Ban an, quyet dinh so tham cua Toa an co the bi khang cao, khang nghi theo quy dinh cua Bo luat nay.

Ban an, quyet dinh so tham khong bi khang cao, khang nghi trong thoi han do Bo luat nay quy dinh thi co hieu luc phap luat. Ðoi voi ban an, quyet dinh so tham bi khang cao, khang nghi thi vu an phai duoc xet xu phuc tham. Ban an, quyet dinh phuc tham co hieu luc phap luat.

Ðieu 18. Giam doc viec xet xu

1. Ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat ma phat hien co vi pham phap luat hoac co tinh tiet moi thi duoc xem xet lai theo trinh tu giam doc tham hoac tai tham theo quy dinh cua Bo luat nay.

2. Toa an cap tren giam doc viec xet xu cua Toa an cap duoi, Toa an nhan dan toi cao giam doc viec xet xu cua Toa an cac cap de bao dam viec ap dung phap luat duoc nghiem chinh va thong nhat.

Ðieu 19. Bao dam hieu luc cua ban an, quyet dinh cua Toa an

Ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat phai duoc thi hanh va phai duoc ca nhan, to chuc ton trong. Ca nhan, to chuc co nghia vu chap hanh ban an, quyet dinh cua Toa an phai nghiem chinh chap hanh.

Trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh, Toa an nhan dan va cac co quan, to chuc duoc giao nhiem vu thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an phai nghiem chinh thi hanh va chiu trach nhiem truoc phap luat ve viec thuc hien nhiem vu do.


Ðieu 20. Tieng noi va chu viet dung trong to tung dan su

Tieng noi va chu viet dung trong to tung dan su la tieng Viet.

Nguoi tham gia to tung dan su co quyen dung tieng noi va chu viet cua dan toc minh, trong truong hop nay Toa an phai cu nguoi phien dich.

Ðieu 21. Kiem sat viec tuan theo phap luat trong to tung dan su

Vien kiem sat nhan dan kiem sat viec tuan theo phap luat trong to tung dan su nham bao dam viec giai quyet vu viec dan su dung phap luat, kip thoi.

Ðieu 22. Trach nhiem chuyen giao tai lieu, giay to cua Toa an

1. Toa an co trach nhiem chuyen giao truc tiep hoac thong qua buu dien ban an, quyet dinh, giay trieu tap, giay moi va cac giay to khac lien quan den nguoi tham gia to tung dan su theo quy dinh cua Bo luat nay.

2. Trong truong hop Toa an khong the chuyen giao duoc thi Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran noi nguoi tham gia to tung dan su cu tru hoac to chuc noi nguoi tham gia to tung dan su lam viec co trach nhiem chuyen giao ban an, quyet dinh, giay trieu tap, giay moi va cac giay to khac lien quan den nguoi tham gia to tung dan su khi co yeu cau cua Toa an va phai thong bao ket qua viec chuyen giao do cho Toa an biet.

Ðieu 23. Viec tham gia to tung dan su cua ca nhan, to chuc

Ca nhan, to chuc co quyen va nghia vu tham gia to tung dan su theo quy dinh cua Bo luat nay, gop phan vao viec giai quyet vu viec dan su tai Toa an kip thoi va dung phap luat.

Ðieu 24. Bao dam quyen khieu nai, to cao trong to tung dan su

Ca nhan, to chuc co quyen khieu nai, ca nhan co quyen to cao nhung viec lam trai phap luat trong hoat dong to tung dan su cua nguoi co tham quyen tien hanh to tung dan su hoac cua bat cu ca nhan, to chuc nao.

To chuc, ca nhan co tham quyen phai tiep nhan xem xet va giai quyet kip thoi, dung phap luat cac khieu nai va to cao, thong bao bang van ban ket qua giai quyet cho nguoi da khieu nai, to cao biet va co bien phap khac phuc.

Chuong III

Tham quyen cua Toa an

Muc 1

Nhung vu viec dan su thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Ðieu 25. Nhung vu an dan su thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Nhung vu an dan su sau day thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an:

1. Tranh chap giua ca nhan voi ca nhan ve quoc tich Viet Nam;

2. Tranh chap ve quyen so huu tai san;

3. Tranh chap ve hop dong dan su;

4. Tranh chap ve quyen so huu tri tue, quyen chuyen giao cong nghe ma mot trong cac ben khong co muc dich loi nhuan;

5. Tranh chap ve thua ke tai san;

6. Tranh chap ve boi thuong thiet hai ngoai hop dong;

7. Tranh chap lien quan den quyen su dung dat theo quy dinh cua phap luat ve dat dai;

8. Tranh chap lien quan den hoat dong nghiep vu cua co quan bao chi theo quy dinh cua phap luat ve bao chi;

9. Cac tranh chap dan su khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 26. Nhung viec dan su thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Nhung viec dan su sau day thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an:

1. Yeu cau tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su, huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac quyet dinh tuyen bo han che nang luc hanh vi dan su;

2. Yeu cau thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru va quan ly tai san cua nguoi do;

3. Yeu cau tuyen bo mot nguoi mat tich, huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat tich;

4. Yeu cau tuyen bo mot nguoi la da chet, huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet;

5. Yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai hoac khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam;

6. Cac viec dan su khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 27. Nhung vu an ve hon nhan va gia dinh thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Nhung vu an ve hon nhan va gia dinh sau day thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an:

1. Ly hon, tranh chap ve nuoi con, chia tai san khi ly hon;

2. Tranh chap ve chia tai san chung cua vo chong trong thoi ky hon nhan;

3. Tranh chap ve thay doi nguoi truc tiep nuoi con sau khi ly hon;

4. Tranh chap ve xac dinh cha, me cho con hoac xac dinh con cho cha, me;

5. Tranh chap ve cap duong;

6. Cac tranh chap khac ve hon nhan va gia dinh ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 28. Nhung viec ve hon nhan va gia dinh thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Nhung viec ve hon nhan va gia dinh sau day thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an:

1. Yeu cau huy viec ket hon trai phap luat;

2. Yeu cau cong nhan thuan tinh ly hon, nuoi con, chia tai san khi ly hon;

3. Yeu cau cong nhan su thoa thuan ve thay doi nguoi truc tiep nuoi con sau khi ly hon;

4. Yeu cau han che quyen cua cha, cua me doi voi con chua thanh nien hoac quyen tham nom con sau khi ly hon;

5. Yeu cau cham dut viec nuoi con nuoi;

6. Yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh ve hon nhan va gia dinh cua Toa an nuoc ngoai hoac khong cong nhan ban an, quyet dinh ve hon nhan va gia dinh cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam;

7. Cac viec khac ve hon nhan va gia dinh ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 29. Nhung vu an kinh te thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Nhung vu an kinh te sau day thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an:

1. Tranh chap phat sinh trong hoat dong kinh doanh giua ca nhan, to chuc voi nhau va deu co muc dich loi nhuan bao gom:

a) Mua ban hang hoa;

b) Cung ung dich vu;

c) Phan phoi;

d) Ðai dien, dai ly;

d) Ky gui;

e) Thue, cho thue, thue mua;

g) Xay dung;

h) Tu van, ky thuat;

i) Van chuyen hang hoa, hanh khach bang duong sat, duong bo, duong thuy noi dia;

k) Van chuyen hang hoa, hanh khach bang duong hang khong, duong bien;

l) Mua ban co phieu, trai phieu;

m) Ðau tu, tai chinh, ngan hang;

n) Bao hiem;

o) Tham do, khai thac;

2. Tranh chap ve quyen so huu tri tue, quyen chuyen giao cong nghe giua ca nhan, to chuc voi nhau va deu co muc dich loi nhuan;

3. Tranh chap giua cong ty voi cac thanh vien cua cong ty, giua cac thanh vien cua cong ty voi nhau lien quan den viec thanh lap, hoat dong, giai the cong ty;

4. Cac tranh chap kinh te khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 30. Nhung viec kinh te thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Nhung viec kinh te sau day thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an:

1. Yeu cau lien quan den viec giai quyet cac vu tranh chap phat sinh trong hoat dong kinh doanh theo quy dinh cua phap luat ve Trong tai thuong mai;

2. Yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh kinh te, thuong mai cua Toa an nuoc ngoai hoac khong cong nhan ban an, quyet dinh kinh te, thuong mai cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam;

3. Yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh kinh te, thuong mai cua Trong tai nuoc ngoai;

4. Cac viec kinh te khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 31. Nhung vu an lao dong thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Nhung vu an lao dong sau day thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an:

1. Cac tranh chap lao dong ca nhan ma Hoi dong hoa giai lao dong co so, hoa giai vien lao dong cua co quan quan ly nha nuoc ve lao dong quan, huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh (goi chung la cap huyen) hoa giai khong thanh hoac Hoi dong hoa giai lao dong co so, hoa giai vien lao dong khong giai quyet trong thoi han quy dinh, tru cac tranh chap lao dong ca nhan sau day khong nhat thiet phai qua hoa giai tai co so:

a) Ve xu ly ky luat lao dong theo hinh thuc sa thai hoac ve truong hop bi don phuong cham dut hop dong lao dong;

b) Ve boi thuong thiet hai, tro cap khi cham dut hop dong lao dong;

c) Giua nguoi giup viec gia dinh voi nguoi su dung lao dong;

d) Ve bao hiem xa hoi theo quy dinh cua Bo luat lao dong;

d) Ve boi thuong thiet hai giua nguoi lao dong voi doanh nghiep xuat khau lao dong;

2. Cac tranh chap lao dong tap the sau day giua tap the lao dong voi nguoi su dung lao dong da duoc Hoi dong trong tai lao dong tinh, thanh pho truc thuoc trung uong giai quyet ma tap the lao dong hoac nguoi su dung lao dong khong dong y voi quyet dinh cua Hoi dong trong tai lao dong:

a) Ve quyen va loi ich lien quan den viec lam, tien luong, thu nhap va cac dieu kien lao dong khac;

b) Ve viec thuc hien thoa uoc lao dong tap the;

c) Ve quyen thanh lap, gia nhap, hoat dong cong doan;

3. Cac tranh chap lao dong khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 32. Nhung viec ve lao dong thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Nhung viec ve lao dong sau day thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an:

1. Yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh lao dong cua Toa an nuoc ngoai hoac khong cong nhan ban an, quyet dinh lao dong cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam;

2. Yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh lao dong cua Trong tai nuoc ngoai;

3. Cac viec khac ve lao dong ma phap luat co quy dinh.

Muc 2

Tham quyen cua Toa an cac cap

Ðieu 33. Tham quyen cua Toa an nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh

1. Toa an nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh (goi chung la Toa an nhan dan cap huyen) co tham quyen giai quyet theo trinh tu so tham nhung vu an dan su sau day, tru nhung vu an co duong su hoac tai san o nuoc ngoai hoac can phai uy thac tu phap cho co quan Lanh su cua Viet Nam o nuoc ngoai, cho Toa an nuoc ngoai:

a) Nhung vu an dan su, hon nhan va gia dinh quy dinh tai Ðieu 25 va Ðieu 27 cua Bo luat nay;

b) Nhung vu an kinh te quy dinh tai cac diem tu diem a den diem i khoan 1 Ðieu 29 cua Bo luat nay;

c) Nhung vu an lao dong quy dinh tai khoan 1 Ðieu 31 cua Bo luat nay.

2. Toa an cap huyen co tham quyen giai quyet nhung viec dan su sau day:

a) Nhung viec dan su quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Ðieu 26 cua Bo luat nay;

b) Nhung viec ve hon nhan va gia dinh quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3, 4 va 5 Ðieu 28 cua Bo luat nay.

Ðieu 34. Tham quyen cua Toa an nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong

1. Toa an nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (goi chung la Toa an nhan dan cap tinh) co tham quyen giai quyet theo trinh tu so tham nhung vu an dan su sau day:

a) Nhung vu an dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong quy dinh tai cac dieu 25, 27, 29 va 31 cua Bo luat nay, tru nhung vu an thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an nhan dan cap huyen quy dinh tai khoan 1 Ðieu 33 cua Bo luat nay;

b) Nhung vu an dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an cap huyen quy dinh tai khoan 1 Ðieu 33 cua Bo luat nay ma Toa an cap tinh lay len de giai quyet.

2. Toa an nhan dan cap tinh co tham quyen giai quyet nhung viec dan su sau day:

a) Nhung viec dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong quy dinh tai cac dieu 26, 28, 30 va 32 cua Bo luat nay, tru nhung viec thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an nhan dan cap huyen quy dinh tai khoan 2 Ðieu 33 cua Bo luat nay;

b) Nhung viec dan su, hon nhan va gia dinh thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an nhan dan cap huyen quy dinh tai khoan 2 Ðieu 33 cua Bo luat nay ma Toa an nhan dan cap tinh lay len de giai quyet.

Ðieu 35. Tham quyen cua Toa an theo lanh tho

1. Tham quyen cua Toa an theo lanh tho giai quyet nhung vu an dan su duoc xac dinh nhu sau:

a) Toa an noi dia phuong bi don cu tru, lam viec, neu bi don la ca nhan hoac noi bi don co tru so, neu bi don la to chuc co tham quyen giai quyet theo trinh tu so tham nhung vu an dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong quy dinh tai cac dieu 25, 27, 29 va 31 cua Bo luat nay;

b) Cac duong su co quyen tu thoa thuan voi nhau bang van ban yeu cau Toa an noi cu tru, lam viec cua nguyen don, neu nguyen don la ca nhan hoac noi co tru so cua nguyen don, neu nguyen don la to chuc giai quyet nhung vu an dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong quy dinh tai cac dieu 25, 27, 29 va 31 cua Bo luat nay;

c) Ðoi voi nhung vu an ve tranh chap bat dong san thi Toa an noi dia phuong co bat dong san co tham quyen giai quyet.

2. Tham quyen cua Toa an theo lanh tho giai quyet viec dan su duoc xac dinh nhu sau:

a) Toa an noi dia phuong nguoi bi yeu cau tuyen bo mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su cu tru, lam viec co tham quyen giai quyet yeu cau tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su;

b) Toa an noi dia phuong nguoi bi yeu cau thong bao tim kiem vang mat tai noi cu tru, bi yeu cau tuyen bo mat tich hoac la da chet co noi cu tru cuoi cung co tham quyen giai quyet yeu cau thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru va quan ly tai san cua nguoi do, yeu cau tuyen bo mot nguoi mat tich hoac la da chet;

c) Toa an da ra quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat tich hoac da chet co tham quyen giai quyet yeu cau huy bo quyet dinh tuyen bo mat tich hoac da chet;

d) Toa an noi dia phuong nguoi phai thi hanh ban an, quyet dinh dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong cua Toa an nuoc ngoai cu tru, lam viec, neu nguoi phai thi hanh an la ca nhan hoac noi nguoi phai thi hanh an co tru so, neu nguoi phai thi hanh an la to chuc hoac noi co tai san lien quan den viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai co tham quyen giai quyet yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong cua Toa an nuoc ngoai;

d) Toa an noi dia phuong nguoi gui don cu tru, lam viec, neu nguoi gui don la ca nhan hoac noi nguoi gui don co tru so, neu nguoi gui don la to chuc, co tham quyen giai quyet yeu cau khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam;

e) Toa an noi dia phuong nguoi phai thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai cu tru, lam viec, neu nguoi phai thi hanh la ca nhan hoac noi nguoi phai thi hanh co tru so, neu nguoi phai thi hanh la to chuc hoac noi co tai san lien quan den viec thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai co tham quyen giai quyet yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai;

g) Toa an noi dia phuong thuc hien viec dang ky ket hon trai phap luat co tham quyen giai quyet yeu cau huy viec ket hon trai phap luat;

h) Toa an noi dia phuong mot trong cac ben thuan tinh ly hon, nuoi con, chia tai san khi ly hon cu tru, lam viec co tham quyen giai quyet yeu cau cong nhan thuan tinh ly hon, nuoi con, chia tai san khi ly hon;

i) Toa an noi dia phuong mot trong cac ben thoa thuan ve thay doi nguoi truc tiep nuoi con sau khi ly hon cu tru, lam viec co tham quyen giai quyet yeu cau cong nhan su thoa thuan ve thay doi nguoi truc tiep nuoi con sau khi ly hon;

k) Toa an noi dia phuong cha hoac me cua con chua thanh nien cu tru, lam viec co tham quyen giai quyet yeu cau han che quyen cua cha, cua me doi voi con chua thanh nien hoac quyen tham nom con sau khi ly hon;

l) Toa an noi dia phuong cha, me nuoi hoac con nuoi cu tru, lam viec co tham quyen giai quyet yeu cau cham dut viec nuoi con nuoi;

m) Tham quyen cua Toa an theo lanh tho giai quyet cac yeu cau lien quan den viec Trong tai thuong mai Viet Nam giai quyet cac vu tranh chap duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve Trong tai thuong mai.

Ðieu 36. Tham quyen cua Toa an theo su lua chon cua nguyen don, cua nguoi co yeu cau

1. Trong cac truong hop sau day, nguyen don co quyen lua chon Toa an giai quyet vu an dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong:

a) Neu khong biet noi cu tru, lam viec, tru so cua bi don thi nguyen don co the yeu cau Toa an noi dia phuong bi don cu tru, lam viec, co tru so cuoi cung hoac noi bi don co tai san giai quyet;

b) Neu vu an ve tranh chap phat sinh tu hoat dong cua chi nhanh to chuc thi nguyen don co the yeu cau Toa an noi dia phuong to chuc do co tru so hoac noi dia phuong to chuc do co chi nhanh do giai quyet;

c) Neu bi don khong co noi cu tru, lam viec, tru so o Viet Nam hoac vu an ve tranh chap viec cap duong thi nguyen don co the yeu cau Toa an noi dia phuong ma minh cu tru, lam viec giai quyet;

d) Neu vu an ve tranh chap boi thuong thiet hai ngoai hop dong thi nguyen don co the yeu cau Toa an noi dia phuong ma minh cu tru, lam viec hoac noi xay ra viec gay thiet hai giai quyet;

d) Neu vu an ve tranh chap boi thuong thiet hai, tro cap khi cham dut hop dong lao dong, bao hiem xa hoi, quyen va loi ich lien quan den viec lam, tien luong, thu nhap va cac dieu kien lao dong khac doi voi nguoi lao dong thi nguyen don la nguoi lao dong co the yeu cau Toa an noi dia phuong ma minh cu tru, lam viec giai quyet;

e) Neu vu an ve tranh chap phat sinh tu hoat dong cua nguoi cai thau hoac nguoi co vai tro trung gian thi nguyen don co quyen yeu cau Toa an noi dia phuong nguoi su dung lao dong la chu chinh cu tru, lam viec, co tru so hoac noi dia phuong nguoi cai thau, nguoi co vai tro trung gian cu tru, lam viec giai quyet;

g) Neu vu an ve tranh chap phat sinh tu quan he hop dong thi nguyen don co the yeu cau Toa an noi dia phuong ma hop dong duoc thuc hien giai quyet;

h) Neu cac bi don cu tru, lam viec, co tru so o nhieu noi khac nhau thi nguyen don co the yeu cau Toa an noi dia phuong ma mot trong cac bi don cu tru, lam viec, co tru so giai quyet.

2. Trong cac truong hop sau day, nguoi yeu cau co quyen lua chon Toa an giai quyet viec dan su, hon nhan va gia dinh quy dinh tai Ðieu 26 va Ðieu 28 cua Bo luat nay:

a) Ðoi voi cac viec dan su quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Ðieu 26 cua Bo luat nay thi nguoi yeu cau co the yeu cau Toa an noi dia phuong ma minh cu tru, lam viec hoac co tru so giai quyet;

b) Ðoi voi yeu cau huy viec ket hon trai phap luat quy dinh tai khoan 1 Ðieu 28 cua Bo luat nay thi nguoi yeu cau co the yeu cau Toa an noi dia phuong mot trong cac ben dang ky ket hon trai phap luat giai quyet;

c) Ðoi voi yeu cau han che quyen cua cha, cua me doi voi con chua thanh nien hoac quyen tham nom con sau khi ly hon thi nguoi yeu cau co the yeu cau Toa an noi dia phuong nguoi con cu tru giai quyet.

Ðieu 37. Chuyen vu an cho Toa an khac, giai quyet tranh chap ve tham quyen

1. Trong truong hop thay vu an da thu ly khong thuoc tham quyen cua minh thi Toa an da thu ly vu an xoa so thu ly va ra quyet dinh chuyen ho so vu an cho Toa an co tham quyen. Quyet dinh nay phai duoc gui cho duong su, ca nhan, to chuc co quyen loi, nghia vu lien quan.

Ðuong su, ca nhan, to chuc co quyen loi, nghia vu lien quan co quyen khieu nai quyet dinh nay trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc quyet dinh. Trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc khieu nai, Chanh an Toa an da ra quyet dinh chuyen vu an phai giai quyet khieu nai.

2. Tranh chap ve tham quyen giua cac Toa an nhan dan cap huyen trong cung mot tinh do Chanh an Toa an nhan dan cap tinh giai quyet.

3. Tranh chap ve tham quyen giua cac Toa an cap huyen thuoc cac tinh khac nhau hoac giua cac Toa an cap tinh do Chanh an Toa an nhan dan toi cao giai quyet.

Ðieu 38. Nhap hoac tach vu an

1. Toa an co the nhap hai hoac nhieu vu an ma Toa an do da thu ly rieng biet thanh mot vu an de giai quyet, neu viec nhap do va viec giai quyet trong cung mot vu an van bao dam dung phap luat.

2. Toa an co the tach mot vu an co cac yeu cau khac nhau thanh hai hoac nhieu vu an, neu viec tach do duoc cac duong su dong y va viec giai quyet cac vu an duoc tach van bao dam dung phap luat.

Chuong IV

Nguoi tien hanh to tung va viec thay doi nguoi tien hanh to tung

Ðieu 39. Nguoi tien hanh to tung

Nguoi tien hanh to tung gom co Chanh an, Pho Chanh an, Tham phan, Hoi tham, Kiem sat vien, Thu ky Toa an.

Ðieu 40. Nhiem vu, quyen han cua Chanh an, Pho Chanh an

1. Chanh an Toa an co nhung nhiem vu, quyen han sau day trong to tung dan su:

a) To chuc cong tac giai quyet cac vu viec dan su thuoc tham quyen cua Toa an;

b) Quyet dinh phan cong Pho Chanh an, Tham phan giai quyet vu viec dan su; phan cong Hoi tham nhan dan tham gia Hoi dong xet xu vu an dan su;

c) Quyet dinh thay doi Tham phan, Hoi tham nhan dan, Thu ky Toa an;

d) Ra cac quyet dinh va tien hanh cac hoat dong to tung dan su theo quy dinh cua Bo luat nay;

d) Giai quyet cac khieu nai doi voi cac quyet dinh trong to tung dan su theo quy dinh cua Bo luat nay;

e) Khang nghi theo thu tuc giam doc tham cac ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua Toa an theo quy dinh cua Bo luat nay.

2. Khi Chanh an vang mat, mot Pho Chanh an duoc Chanh an uy nhiem thuc hien nhiem vu, quyen han cua Chanh an quy dinh tai khoan 1 Ðieu nay. Pho Chanh an phai chiu trach nhiem truoc Chanh an ve nhiem vu duoc giao.

Ðieu 41. Nhiem vu, quyen han cua Tham phan

Tham phan duoc phan cong giai quyet vu viec dan su co nhung nhiem vu, quyen han sau day:

1. Tien hanh lap ho so vu an;

2. Quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi;

3. Quyet dinh dinh chi hoac tam dinh chi giai quyet vu viec dan su;

4. Tien hanh hoa giai de cac duong su thoa thuan voi nhau ve viec giai quyet vu an theo quy dinh cua Bo luat nay;

5. Quyet dinh dua vu viec dan su ra giai quyet;

6. Quyet dinh trieu tap nhung nguoi tham gia phien toa;

7. Tham gia xet xu cac vu an dan su, giai quyet viec dan su;

8. Tien hanh cac hoat dong thuoc tham quyen khi xet xu vu an dan su hoac khi giai quyet viec dan su;

9. Thuc hien nhung cong viec khac thuoc tham quyen cua Toa an theo su phan cong cua Chanh an Toa an.

Ðieu 42. Nhiem vu, quyen han cua Hoi tham nhan dan

Hoi tham nhan dan khi duoc phan cong tham gia Hoi dong xet xu vu an dan su co nhung nhiem vu, quyen han sau day:

1. Nghien cuu ho so vu an truoc khi mo phien Toa;

2. Ðe nghi Chanh an, Pho Chanh an, Tham phan ra cac quyet dinh can thiet thuoc tham quyen;

3. Tham gia xet xu cac vu an dan su;

4. Tien hanh cac hoat dong thuoc tham quyen cua Hoi dong xet xu khi xet xu vu an dan su;

5. Thuc hien nhung cong viec khac thuoc tham quyen cua Toa an theo su phan cong cua Chanh an Toa an.

Ðieu 43. Nhiem vu, quyen han cua Thu ky Toa an

Thu ky Toa an co nhung nhiem vu, quyen han sau day:

1. Chuan bi cac cong tac nghiep vu can thiet truoc khi khai mac phien toa;

2. Pho bien noi quy phien toa;

3. Bao cao voi Hoi dong xet xu danh sach nhung nguoi duoc trieu tap den phien toa;

4. Ghi bien ban phien toa;

5. Thuc hien nhung cong viec khac thuoc tham quyen cua Toa an theo su phan cong cua Chanh an toa an.

Ðieu 44. Nhiem vu, quyen han cua Kiem sat vien trong to tung dan su

1. Khi tien hanh to tung dan su, Kiem sat vien thuc hien kiem sat viec tuan theo phap luat cua nhung nguoi tien hanh to tung dan su va cua nhung nguoi tham gia to tung dan su.

2. Kiem sat vien thuc hien nhiem vu, quyen han trong to tung dan su theo quy dinh cua Luat to chuc Vien kiem sat nhan dan va cua Bo luat nay.

Ðieu 45. Nhung truong hop nguoi tien hanh to tung phai tu choi tien hanh to tung hoac bi thay doi

Nguoi tien hanh to tung dan su phai tu choi tien hanh to tung hoac bi thay doi trong nhung truong hop sau day:

1. Ho dong thoi la duong su, nguoi dai dien, nguoi than thich cua duong su;

2. Ho da tham gia voi tu cach nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su, nguoi lam chung, nguoi giam dinh, nguoi phien dich trong cung vu an do;

3. Co can cu ro rang khac de cho rang ho co the khong vo tu trong khi lam nhiem vu.

Ðieu 46. Thay doi Tham phan, Hoi tham nhan dan

Tham phan, Hoi tham nhan dan phai tu choi tien hanh to tung hoac bi thay doi trong nhung truong hop sau day:

1. Thuoc mot trong nhung truong hop quy dinh tai Ðieu 45 cua Bo luat nay;

2. Ho trong cung mot Hoi dong xet xu va la nguoi than thich voi nhau;

3. Ða tham gia xet xu so tham, phuc tham, giam doc tham hoac tai tham vu an do, tru truong hop la thanh vien cua Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan toi cao, Uy ban Tham phan Toa an cap tinh thi van duoc tham gia xet xu nhieu lan cung mot vu an theo thu tuc giam doc tham, tai tham;

4. Ða la nguoi tien hanh to tung trong vu an do voi tu cach la Kiem sat vien, Thu ky Toa an.

Ðieu 47. Thay doi Kiem sat vien

Kiem sat vien phai tu choi tien hanh to tung hoac bi thay doi trong nhung truong hop sau day:

1. Thuoc mot trong nhung truong hop quy dinh tai Ðieu 45 cua Bo luat nay;

2. Ða la nguoi tien hanh to tung trong vu an do voi tu cach la Tham phan, Hoi tham nhan dan, Kiem sat vien, Thu ky Toa an.

Ðieu 48. Thay doi Thu ky Toa an

Thu ky Toa an phai tu choi tien hanh to tung hoac bi thay doi trong nhung truong hop sau day:

1. Thuoc mot trong nhung truong hop quy dinh tai Ðieu 45 cua Bo luat nay;

2. Ða la nguoi tien hanh to tung trong vu an do voi tu cach la Tham phan, Hoi tham nhan dan, Kiem sat vien, Thu ky Toa an.

Ðieu 49. Thu tuc tu choi tien hanh to tung hoac de nghi thay doi nguoi tien hanh to tung

1. Viec tu choi tien hanh to tung hoac de nghi thay doi nguoi tien hanh to tung truoc khi mo phien toa phai duoc lam bang van ban trong do can neu ro ly do va can cu cua viec tu choi tien hanh to tung hoac cua viec de nghi thay doi nguoi tien hanh to tung.

2. Viec tu choi tien hanh to tung hoac de nghi thay doi nguoi tien hanh to tung tai phien toa phai duoc ghi vao bien ban phien toa.
Ðieu 50. Quyet dinh viec thay doi nguoi tien hanh to tung

1. Truoc khi mo phien toa, viec thay

doi Tham phan, Hoi tham nhan dan, Thu ky Toa an do Chanh an Toa an dang giai quyet vu an quyet dinh. Neu nguoi bi thay doi la Chanh an Toa an dang giai quyet vu an thi do Chanh an Toa an cap tren truc tiep quyet dinh.

Viec thay doi Kiem sat vien truoc khi mo phien toa do Vien truong Vien kiem sat cung cap quyet dinh. Neu nguoi bi thay doi la Vien truong Vien kiem sat thi do Vien truong Vien kiem sat cap tren truc tiep quyet dinh.

2. Tai phien toa viec thay doi Tham phan, Hoi tham nhan dan, Thu ky Toa an, Kiem sat vien do Hoi dong xet xu quyet dinh sau khi nghe y kien cua nguoi bi yeu cau thay doi. Hoi dong xet xu thao luan tai phong nghi an va quyet dinh theo da so.

Trong truong hop phai thay doi Tham phan, Hoi tham nhan dan, Thu ky Toa an, Kiem sat vien thi Hoi dong xet xu ra quyet dinh hoan phien toa. Viec cu Tham phan, Hoi tham nhan dan, Thu ky Toa an khac thay the nguoi bi thay doi do Chanh an Toa an quyet dinh; neu nguoi bi thay doi la Chanh an Toa an dang giai quyet vu an thi Chanh an Toa an cap tren quyet dinh. Viec cu Kiem sat vien khac thay the Kiem sat vien bi thay doi do Vien truong Vien kiem sat cung cap quyet dinh; neu nguoi bi thay doi la Vien truong Vien kiem sat thi do Vien truong Vien kiem sat cap tren truc tiep quyet dinh.

Chuong V

Thanh phan giai quyet vu viec dan su

Ðieu 51. Thanh phan Hoi dong xet xu so tham vu an dan su

Hoi dong xet xu so tham vu an dan su gom mot Tham phan va hai Hoi tham nhan dan. Trong truong hop dac biet thi Hoi dong xet xu so tham co the gom hai Tham phan va ba Hoi tham nhan dan.

Ðieu 52. Thanh phan Hoi dong xet xu phuc tham vu an dan su

Hoi dong xet xu phuc tham vu an dan su gom co ba Tham phan.

Ðieu 53. Thanh phan Hoi dong giam doc tham, tai tham vu an dan su

1. Hoi dong giam doc tham, tai tham vu an dan su cua cac Toa chuyen trach Toa an nhan dan toi cao gom co ba Tham phan.

2. Hoi dong giam doc tham, tai tham la Uy ban Tham phan Toa an cap tinh, Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan toi cao phai co it nhat hai phan ba tong so thanh vien tham gia.

Quyet dinh giam doc tham, tai tham cua Uy ban Tham phan Toa an nhan dan cap tinh hoac Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan toi cao phai duoc qua nua tong so thanh vien cua Uy ban Tham phan hoac Hoi dong Tham phan bieu quyet tan thanh.

3. Uy ban Tham phan Toa an nhan dan cap tinh hoac Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan toi cao phai bieu quyet theo trinh tu tan thanh, khong tan thanh voi khang nghi hoac y kien khac. Neu khong co truong hop nao duoc qua nua tong so thanh vien bieu quyet tan thanh thi vu an phai duoc xet xu lai trong mot phien toa khac co su tham gia day du cua cac thanh vien Uy ban Tham phan hoac Hoi dong Tham phan.

Ðieu 54. Thanh phan giai quyet viec dan su

1. Nhung viec dan su, hon nhan va gia dinh quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Ðieu 26; cac khoan 1, 2, 3, 4 va 5 Ðieu 28 cua Bo luat nay do mot Tham phan giai quyet va quyet dinh.

2. Nhung viec dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong quy dinh tai khoan 5 Ðieu 26, khoan 6 Ðieu 28, cac khoan 1 va 2 Ðieu 30 va Ðieu 32 cua Bo luat nay hoac viec xet khang cao, khang nghi doi voi quyet dinh giai quyet viec dan su do mot tap the gom ba Tham phan giai quyet va quyet dinh theo da so.

3. Thanh phan giai quyet nhung viec kinh te quy dinh tai khoan 1 Ðieu 30 cua Bo luat nay duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve Trong tai thuong mai.

Chuong VI

Nguoi tham gia to tung

Muc 1

Ðuong su trong vu an dan su

Ðieu 55. Ðuong su trong vu an dan su

1. Ðuong su trong vu an dan su la ca nhan, to chuc bao gom nguyen don, bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan.

2. Nguyen don trong vu an dan su la nguoi khoi kien, nguoi duoc Vien kiem sat khoi to vu an dan su hoac ca nhan, to chuc khac co tham quyen do Bo luat nay quy dinh khoi kien de yeu cau Toa an giai quyet vu an dan su khi cho rang quyen, loi ich hop phap cua nguoi do bi xam pham.

3. Bi don trong vu an dan su la nguoi bi nguyen don khoi kien, nguoi bi Vien kiem sat khoi to vu an dan su hoac ca nhan, to chuc khac co tham quyen do Bo luat nay quy dinh khoi kien de yeu cau Toa an giai quyet vu an dan su khi cho rang quyen, loi ich hop phap cua nguyen don bi nguoi do xam pham.

4. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan trong vu an dan su la nguoi tuy khong khoi kien, khong bi kien, nhung viec giai quyet vu an dan su co lien quan den quyen loi, nghia vu cua ho va do do ho tu minh de nghi hoac do cac duong su khac de nghi va duoc Toa an chap nhan dua ho vao tham gia to tung voi tu cach la nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan.

Trong truong hop viec giai quyet vu an dan su co lien quan den quyen loi, nghia vu cua mot nguoi nao do ma khong co ai de nghi dua ho vao tham gia to tung voi tu cach la nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan, thi Toa an phai dua ho vao tham gia to tung voi tu cach la nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan.

Ðieu 56. Nang luc phap luat to tung dan su va nang luc hanh vi to tung dan su cua duong su

1. Nang luc phap luat to tung dan su la kha nang co cac quyen va nghia vu trong to tung dan su do phap luat quy dinh. Moi ca nhan va to chuc co nang luc phap luat to tung dan su nhu nhau trong viec yeu cau Toa an bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh.

2. Nang luc hanh vi to tung dan su la kha nang tu minh thuc hien quyen, nghia vu to tung dan su hoac uy quyen cho nguoi dai dien tham gia to tung dan su.

3. Ðuong su la nguoi tu du muoi tam tuoi tro len co day du nang luc hanh vi to tung dan su, tru nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su.

4. Ðuong su la nguoi chua du sau tuoi hoac nguoi mat nang luc hanh vi dan su thi khong co nang luc hanh vi to tung dan su. Viec bao ve quyen, loi ich hop phap cho nhung nguoi nay tai Toa an do nguoi dai dien hop phap cua ho thuc hien.

5. Ðuong su la nguoi tu du sau tuoi den chua du muoi lam tuoi thi viec bao ve quyen, loi ich hop phap cho nhung nguoi nay tai Toa an do nguoi dai dien hop phap cua ho thuc hien, nhung ho cung duoc tham gia to tung.

6. Ðuong su la nguoi tu du muoi lam tuoi den chua du muoi tam tuoi da tham gia lao dong theo hop dong lao dong hoac giao dich dan su bang tai san rieng cua minh, duoc tu minh tham gia to tung ve nhung viec co lien quan den quan he lao dong hoac quan he dan su do. Trong truong hop nay Toa an co quyen trieu tap nguoi dai dien hop phap cua ho tham gia to tung. Ðoi voi nhung viec khac viec bao ve quyen, loi ich hop phap cho ho tai Toa an do nguoi dai dien hop phap cua ho thuc hien, nhung ho cung duoc tham gia to tung.

7. Ðuong su la to chuc do nguoi dai dien hop phap tham gia to tung.

Ðieu 57. Quyen, nghia vu cua duong su

1. Cac duong su co cac quyen, nghia vu ngang nhau khi tham gia to tung.

2. Khi tham gia to tung duong su co cac quyen, nghia vu sau day:

a) Cung cap chung cu va chung minh de bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh;

b) Ðe nghi Toa an xac minh, thu thap chung cu ve nhung tinh tiet cu the ma tu minh khong the thuc hien duoc hoac de nghi Toa an trieu tap nhan chung, trung cau giam dinh, dinh gia;

c) Ðuoc biet va ghi chep, sao chup cac chung cu do cac duong su khac xuat trinh hoac do Toa an thu thap;

d) Ðe nghi Toa an quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi;

d) Tu thoa thuan voi nhau ve viec giai quyet vu an; tham gia hoa giai do Toa an tien hanh;

e) Nhan thong bao hop le de thuc hien cac quyen, nghia vu cua minh;

g) Tu bao ve hoac nho nguoi khac bao ve quyen, loi ich hop phap cho minh;

h) Tham gia phien toa;

i) Yeu cau thay doi nguoi tien hanh to tung, nguoi tham gia to tung theo quy dinh cua Bo luat nay;

k) Ðe xuat voi Toa an nhung van de can hoi nguoi khac; duoc doi chat voi nhau hoac voi nhan chung;

l) Tranh luan tai phien toa;

m) Ðuoc cap ban trich luc, ban sao ban an, quyet dinh cua Toa an;

n) Khang cao, khieu nai ban an, quyet dinh cua Toa an;

o) Phai co mat theo giay trieu tap cua Toa an va chap hanh cac quyet dinh cua Toa an trong thoi gian giai quyet vu an;

p) Ton trong Toa an, chap hanh nghiem chinh noi quy phien toa;

q) Nop tien tam ung an phi, an phi, le phi theo quy dinh cua phap luat;

r) Chap hanh nghiem chinh ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat;

s) Cac quyen, nghia vu khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 58. Quyen, nghia vu cua nguyen don

1. Nguyen don co cac quyen, nghia vu sau day:

a) Cac quyen, nghia vu cua duong su quy dinh tai Ðieu 57 cua Bo luat nay;

b) Rut mot phan hoac toan bo yeu cau khoi kien; thay doi noi dung yeu cau khoi kien;

c) Ðe nghi Toa an dua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan tham gia to tung;

d) Ðe nghi Toa an tam dinh chi giai quyet vu an;

d) Thong bao cho bi don biet la da khoi kien vu an dan su doi voi ho tai Toa an.

2. Nguyen don da duoc Toa an trieu tap hop le den lan thu hai lien tiep ma van vang mat thi bi coi la tu bo viec khoi kien.

Ðieu 59. Quyen, nghia vu cua bi don

1. Bi don co cac quyen, nghia vu sau day:

a) Cac quyen, nghia vu cua duong su quy dinh tai Ðieu 57 cua Bo luat nay;

b) Chap nhan mot phan hoac toan bo yeu cau cua nguyen don; bac bo toan bo yeu cau cua nguyen don;

c) Ðua ra yeu cau phan to doi voi nguyen don neu co lien quan den yeu cau cua nguyen don hoac de nghi doi tru voi nghia vu ma nguyen don yeu cau;

d) Ðuoc thong bao hop le ve viec khoi kien cua nguyen don.

2. Bi don da duoc trieu tap hop le den lan thu hai lien tiep ma van vang mat thi Toa an xet xu vang mat bi don.

Ðieu 60. Quyen, nghia vu cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan

1. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan co cac quyen, nghia vu sau day:

a) Co cac quyen, nghia vu quy dinh tai Ðieu 57 cua Bo luat nay;

b) Co the co yeu cau doc lap hoac tham gia to tung voi ben nguyen don hoac voi ben bi don.

2. Khi tham gia to tung voi tu cach nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan, thi nguoi co yeu cau doc lap co cac quyen, nghia vu cua nguyen don quy dinh tai Ðieu 58 cua Bo luat nay.

3. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan neu tham gia to tung voi ben nguyen don hoac chi co quyen loi thi co cac quyen, nghia vu cua nguyen don quy dinh tai Ðieu 58 cua Bo luat nay.

4. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan neu tham gia to tung voi ben bi don hoac chi co nghia vu thi co cac quyen, nghia vu cua bi don quy dinh tai Ðieu 59 cua Bo luat nay.

Ðieu 61. Ke thua quyen, nghia vu to tung

1. Neu duong su la ca nhan dang tham gia to tung chet ma quyen, nghia vu ve tai san cua ho duoc thua ke, thi nguoi thua ke tham gia to tung.

2. Neu duong su la to chuc dang tham gia to tung phai cham dut hoat dong, bi giai the, hop nhat, sap nhap, chia, tach thi viec ke thua quyen, nghia vu to tung dan su do duoc xac dinh nhu sau:

a) Neu to chuc phai cham dut hoat dong, bi giai the la cong ty co phan, cong ty trach nhiem huu han, cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien, cong ty hop danh thi ca nhan, to chuc la thanh vien cua to chuc do tham gia to tung, tru truong hop ho van co dai dien hop phap sau khi phai cham dut hoat dong, bi giai the;

b) Neu to chuc phai cham dut hoat dong, bi giai the la co quan nha nuoc, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri xa hoi, to chuc xa hoi, to chuc xa hoi - nghe nghiep, doanh nghiep nha nuoc thi dai dien hop phap cua to chuc cap tren cua to chuc do hoac dai dien hop phap cua to chuc duoc giao tiep nhan cac quyen, nghia vu cua to chuc do tham gia to tung;

c) Neu to chuc hop nhat, sap nhap, chia, tach thi ca nhan, to chuc nao tiep nhan quyen, nghia vu cua to chuc do tham gia to tung.

3. Neu duong su la to chuc khong phai la phap nhan ma nguoi dai dien hoac nguoi quan ly dang tham gia to tung chet, thi to chuc do phai cu nguoi khac lam dai dien de tham gia to tung. Neu to chuc do phai cham dut hoat dong, bi giai the thi ca nhan la thanh vien cua to chuc do tham gia to tung.

Muc 2

Nhung nguoi tham gia to tung khac

Ðieu 62. Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su

1. Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su la nguoi duoc duong su nho va duoc Toa an chap nhan de tham gia to tung bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su.

2. Nhung nguoi sau day co the duoc chap nhan lam nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su:

a) Luat su khong bi cam thuc hien dich vu phap ly trong linh vuc to tung theo quy dinh cua phap luat ve luat su;

b) Cong dan Viet Nam co nang luc hanh vi dan su day du, chua bi ket an hoac da bi ket an nhung da duoc xoa an tich, khong phai la can bo, cong chuc trong cac nganh Toa an, Kiem sat, Cong an.

3. Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su co the bao ve quyen, loi ich hop phap cua nhieu duong su trong cung mot vu an, neu quyen, loi ich hop phap cua nhung nguoi do khong doi lap nhau.

Ðieu 63. Quyen, nghia vu cua nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su

Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su co cac quyen, nghia vu sau day:

1. Tham gia to tung tu khi khoi kien hoac bat cu giai doan nao trong qua trinh to tung dan su. Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su co the duoc tham gia phien Toa giam doc tham neu Toa an xet thay can thiet;

2. Xac minh, thu thap chung cu va cung cap chung cu cho Toa an, nghien cuu ho so vu an va duoc ghi chep, sao chup nhung tai lieu can thiet co trong ho so vu an de thuc hien viec bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su;

3. Tham gia viec hoa giai, tham gia phien toa hoac co van ban bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su;

4. Ðuoc thay mat duong su de xuat viec xin thay doi nguoi tien hanh to tung, nguoi tham gia to tung theo quy dinh cua Bo luat nay;

5. Giup duong su ve mat phap luat lien quan toi viec bao ve quyen, loi ich hop phap cua ho.

Ðieu 64. Nguoi lam chung

Nguoi biet cac tinh tiet co lien quan den noi dung vu an dan su co the duoc Toa an trieu tap tham gia to tung voi tu cach la nguoi lam chung. Nguoi mat nang luc hanh vi dan su khong the la nguoi lam chung.

Ðieu 65. Quyen, nghia vu cua nguoi lam chung

1. Nguoi lam chung co cac quyen, nghia vu sau day:

a) Cung cap toan bo nhung tai lieu, giay to ma minh co duoc co lien quan den viec giai quyet vu an dan su; khai truc tiep voi Tham phan hoac bang van ban ve tat ca nhung tinh tiet ma minh biet duoc co lien quan den viec giai quyet vu an;

b) Tham gia phien toa va khai bao truoc Hoi dong xet xu;

c) Ðuoc nghi viec trong thoi gian Toa an trieu tap hoac lay loi khai, neu lam viec trong cac co quan nha nuoc, to chuc, doanh nghiep;

d) Ðuoc huong cac khoan phi di lai va cac che do khac do phap luat quy dinh;

d) Ðuoc tu choi khai bao neu loi khai cua minh lien quan den bi mat nha nuoc, bi mat nghe nghiep, bi mat doi tu hoac viec khai bao do co anh huong xau, bat loi cho duong su la nguoi co quan he than thich voi minh;

e) Khai bao trung thuc nhung tinh tiet ma minh biet duoc co lien quan den viec giai quyet vu an;

g) Boi thuong thiet hai va phai chiu trach nhiem truoc phap luat do nhung loi khai bao sai su that ma gay thiet hai cho duong su hoac cho nguoi khac;

h) Phai co mat tai phien toa theo giay trieu tap cua Toa an, neu loi khai cua nguoi lam chung phai thuc hien cong khai tai phien toa;

i) Phai cam doan truoc Toa an ve viec thuc hien quyen, nghia vu cua minh, tru nguoi lam chung la nguoi chua thanh nien.

2. Nguoi lam chung vang mat tai phien toa khong co ly do chinh dang thi co the bi dan giai den phien toa.

Nguoi lam chung khai bao gian doi, cung cap tai lieu sai su that hoac tu choi khai bao hoac khi duoc Toa an trieu tap ma vang mat khong co ly do chinh dang, thi phai chiu trach nhiem theo quy dinh cua phap luat.

Ðieu 66. Nguoi giam dinh

Nguoi giam dinh la nguoi co kien thuc, kinh nghiem can thiet ve linh vuc co doi tuong can giam dinh duoc cac ben duong su thoa thuan lua chon va duoc Toa an chap nhan hoac duoc Toa an trung cau de giam dinh doi tuong do theo yeu cau cua mot hoac cac ben duong su.

Ðieu 67. Quyen, nghia vu cua nguoi giam dinh

1. Nguoi giam dinh co cac quyen, nghia vu sau day:

a) Ðuoc doc cac tai lieu co trong ho so vu an lien quan den doi tuong giam dinh; yeu cau Toa an cung cap nhung tai lieu can thiet cho viec giam dinh;

b) Ðat cau hoi cho nguoi tham gia to tung ve nhung van de co lien quan den doi tuong giam dinh;

c) Phai co mat theo giay trieu tap cua Toa an, tra loi nhung van de lien quan den viec giam dinh va ket luan giam dinh mot cach trung thuc, co can cu, khach quan;

d) Phai thong bao bang van ban cho Toa an biet ve viec khong the giam dinh duoc do doi tuong can giam dinh vuot qua kha nang chuyen mon, tai lieu chuyen den khong du hoac khong su dung duoc cho viec giam dinh;

d) Phai bao quan tai lieu da nhan va gui tra lai Toa an cung voi ket luan giam dinh hoac cung voi thong bao ve viec khong the giam dinh duoc;

e) Khong duoc phep tu minh thu thap tai lieu de tien hanh giam dinh, tiep xuc rieng voi nhung nguoi tham gia to tung khac neu co the anh huong den ket qua giam dinh. Khong duoc tiet lo bi mat thong tin ma minh biet khi tien hanh giam dinh, thong bao ket qua giam dinh cho nguoi khac, tru Tham phan quyet dinh trung cau giam dinh;

g) Ðuoc huong cac khoan phi di lai va cac che do khac do phap luat quy dinh;

h) Phai cam doan truoc Toa an ve viec thuc hien quyen, nghia vu cua minh.

2. Nguoi giam dinh tu choi ket luan giam dinh ma khong co ly do chinh dang hoac ket luan giam dinh sai su that hoac khi duoc Toa an trieu tap ma vang mat khong co ly do chinh dang thi phai chiu trach nhiem theo quy dinh cua phap luat.

3. Nguoi giam dinh phai tu choi hoac bi thay doi trong nhung truong hop sau day:

a) Thuoc mot trong nhung truong hop quy dinh tai khoan 1 va khoan 3 Ðieu 45 cua Bo luat nay;

b) Ða tham gia to tung voi tu cach la nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su, nguoi lam chung, nguoi phien dich trong cung vu an do;

c) Ða tien hanh to tung trong vu an do voi tu cach la Tham phan, Hoi tham nhan dan, Thu ky Toa an, Kiem sat vien.

Ðieu 68. Nguoi phien dich

Nguoi phien dich la nguoi co kha nang dich tu mot ngon ngu khac ra tieng Viet va nguoc lai trong truong hop co nguoi tham gia to tung khong su dung duoc tieng Viet. Nguoi phien dich duoc cac ben duong su thoa thuan lua chon va duoc Toa an chap nhan hoac duoc Toa an cu.

Ðieu 69. Quyen, nghia vu cua nguoi phien dich

1. Nguoi phien dich co cac quyen, nghia vu sau day:

a) Phai co mat theo giay trieu tap cua Toa an;

b) Phai phien dich trung thuc, khach quan, dung nghia;

c) Ðe nghi nguoi tien hanh to tung, nguoi tham gia to tung giai thich them loi noi can phien dich;

d) Khong duoc tiep xuc voi nhung nguoi tham gia to tung khac, neu co the anh huong den tinh trung thuc, khach quan, dung nghia khi phien dich;

d) Ðuoc huong cac khoan phi di lai va cac che do khac do phap luat quy dinh;

e) Phai cam doan truoc Toa an ve viec thuc hien quyen, nghia vu cua minh.

2. Nguoi phien dich co y dich sai su that hoac khi duoc Toa an trieu tap ma vang mat khong co ly do chinh dang thi phai chiu trach nhiem theo quy dinh cua phap luat.

3. Nguoi phien dich phai tu choi hoac bi thay doi trong nhung truong hop sau day:

a) Thuoc mot trong nhung truong hop quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Ðieu 45 cua Bo luat nay;

b) Ða tham gia to tung voi tu cach la nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su, nguoi lam chung, nguoi giam dinh trong cung vu an do;

c) Ða tien hanh to tung voi tu cach la Tham phan, Hoi tham nhan dan, Thu ky Toa an, Kiem sat vien.

4. Nhung quy dinh cua Ðieu nay cung duoc ap dung doi voi nguoi biet dau hieu cua nguoi tham gia to tung cam hoac diec.

Trong truong hop chi co nguoi dai dien hoac nguoi than thich cua nguoi tham gia to tung cam hoac diec biet duoc dau hieu cua ho, thi nguoi dai dien hoac nguoi than thich co the duoc Toa an chap nhan lam phien dich cho nguoi tham gia to tung cam hoac diec do.

Ðieu 70. Thu tuc tu choi giam dinh, phien dich hoac de nghi thay doi nguoi giam dinh, nguoi phien dich

1. Viec tu choi giam dinh, phien dich hoac de nghi thay doi nguoi giam dinh, nguoi phien dich truoc khi mo phien toa phai duoc lam bang van ban trong do can neu ro ly do cua viec tu choi hoac ly do cua viec de nghi thay doi.

2. Viec tu choi giam dinh, phien dich hoac de nghi thay doi nguoi giam dinh, nguoi phien dich tai phien toa phai duoc ghi vao bien ban phien toa.

Ðieu 71. Quyet dinh viec thay doi nguoi giam dinh, nguoi phien dich

1. Truoc khi mo phien toa, viec thay doi nguoi giam dinh, nguoi phien dich do Chanh an Toa an dang giai quyet vu an quyet dinh.

2. Tai phien toa, viec thay doi nguoi giam dinh, nguoi phien dich do Hoi dong xet xu quyet dinh sau khi nghe y kien cua Kiem sat vien neu Kiem sat vien tham gia phien toa, nguoi bi yeu cau thay doi va nhung nguoi tham gia to tung khac.

Trong truong hop phai thay doi nguoi giam dinh, nguoi phien dich thi Hoi dong xet xu ra quyet dinh hoan phien toa. Viec trung cau nguoi giam dinh khac hoac cu nguoi phien dich khac duoc thuc hien theo thu tuc chung.

Ðieu 72. Nguoi dai dien

1. Nguoi dai dien trong to tung dan su bao gom nguoi dai dien theo phap luat va nguoi dai dien theo uy quyen.

2. Nguoi dai dien theo phap luat duoc quy dinh trong Bo luat dan su la dai dien duong nhien trong to tung dan su, tru truong hop bi han che quyen dai dien theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Ca nhan, to chuc khoi kien bao ve quyen, loi ich hop phap cua nguoi khac cung la dai dien duong nhien trong to tung dan su cua nguoi duoc bao ve.

3. Ðai dien theo uy quyen trong to tung dan su phai tuan theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Ðoi voi viec ly hon duong su khong duoc uy quyen cho nguoi khac thay mat minh tham gia to tung.

Ðieu 73. Quyen, nghia vu cua nguoi dai dien

1. Nguoi dai dien theo phap luat trong to tung dan su thuc hien moi quyen, nghia vu to tung dan su cua duong su ma minh la dai dien.

2. Nguoi dai dien theo uy quyen trong to tung dan su thuc hien cac quyen, nghia vu to tung dan su theo noi dung van ban uy quyen.

Ðieu 74. Nhung truong hop khong duoc lam nguoi dai dien

1. Nguoi dai dien theo phap luat khong the la dai dien duong nhien trong to tung dan su khi thuoc mot trong nhung truong hop sau day:

a) Neu ho cung la duong su trong cung mot vu an voi nguoi duoc dai dien ma quyen, loi ich hop phap cua ho doi lap voi quyen, loi ich hop phap cua nguoi duoc dai dien;

b) Neu ho dang la nguoi dai dien duong nhien trong to tung dan su cho mot duong su khac, ma quyen, loi ich hop phap cua duong su do doi lap voi quyen, loi ich hop phap cua nguoi duoc dai dien trong cung mot vu an.

2. Quy dinh tai khoan 1 Ðieu nay cung duoc ap dung doi voi truong hop dai dien theo uy quyen trong to tung dan su.

3. Can bo, cong chuc trong cac nganh Toa an, Kiem sat, Cong an khong duoc lam nguoi dai dien trong to tung dan su, tru truong hop ho tham gia to tung voi tu cach nguoi dai dien cho co quan cua ho hoac voi tu cach la nguoi dai dien theo phap luat.

Ðieu 75. Chi dinh nguoi dai dien trong to tung dan su

Trong khi tien hanh to tung dan su, neu co duong su la nguoi bi han che nang luc hanh vi dan su ma chua co nguoi dai dien hoac nguoi dai dien theo phap luat bi han che quyen dai dien theo quy dinh tai khoan 1 Ðieu 74 cua Bo luat nay hoac trong truong hop bi don la to chuc khong co nguoi dai dien, khong ro noi sinh song cua bi don hoac trong nhung truong hop phap luat co quy dinh, thi Toa an phai chi dinh nguoi dai dien cho nguoi do de tham gia to tung bao ve quyen, loi ich hop phap cua ho tai Toa an.

Ðieu 76. Cham dut dai dien trong to tung dan su

1. Nguoi dai dien duong nhien trong to tung dan su cham dut viec dai dien trong truong hop nguoi duoc dai dien da thanh nien hoac nang luc hanh vi dan su da duoc khoi phuc.

2. Nguoi dai dien theo uy quyen trong to tung dan su cham dut viec dai dien theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Ðieu 77. Hau qua cua viec cham dut dai dien trong to tung dan su

1. Trong truong hop cham dut dai dien trong to tung dan su theo quy dinh tai khoan 1 Ðieu 76 cua Bo luat nay thi nguoi da thanh nien hoac nguoi da khoi phuc nang luc hanh vi dan su tu minh tham gia to tung dan su hoac uy quyen cho nguoi khac tham gia to tung dan su theo thu tuc chung.

2. Trong truong hop cham dut dai dien trong to tung dan su theo quy dinh tai khoan 2 Ðieu 76 cua Bo luat nay thi duong su hoac nguoi thua ke cua duong su truc tiep tham gia to tung hoac uy quyen cho nguoi khac dai dien tham gia to tung theo thu tuc chung.

Chuong VII

Chung minh va Chung cu

Ðieu 78. Nghia vu chung minh

1. Ðuong su co yeu cau Toa an bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh phai chung minh yeu cau do la co can cu phap luat va phai dua ra chung cu de chung minh.

2. Ðuong su phan doi yeu cau cua nguoi khac doi voi minh phai chung minh su phan doi do la co can cu va phai dua ra chung cu de chung minh.

3. Ca nhan, to chuc khoi kien bao ve loi ich chung hoac yeu cau Toa an bao ve quyen, loi ich hop phap cua nguoi khac thi phai chung minh cho viec khoi kien, yeu cau cua minh la co can cu va dua ra chung cu de chung minh.

4. Vien kiem sat khoi to vu an hoac co yeu cau Toa an giai quyet viec dan su thi Vien kiem sat phai chung minh cho viec khoi to, yeu cau la co can cu va dua ra chung cu de chung minh.

5. Ðuong su co nghia vu dua ra chung cu de chung minh ma khong dua ra duoc chung cu hoac khong dua ra du chung cu thi phai chiu hau qua cua viec khong chung minh duoc hoac chung minh khong day du do.
Ðieu 79. Nhung tinh tiet, su kien khong phai chung minh

1. Nhung tinh tiet, su kien sau day khong phai chung minh:

a) Nhung tinh tiet, su kien ro rang ma moi nguoi deu biet va duoc Toa an thua nhan;

b) Nhung tinh tiet, su kien da duoc xac dinh trong cac ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat hoac quyet dinh cua co quan nha nuoc co tham quyen da co hieu luc phap luat;

c) Nhung tinh tiet, su kien da duoc ghi trong van ban va duoc cong chung, chung thuc hop phap.

2. Mot ben duong su thua nhan nhung tinh tiet, su kien ma ben duong su kia dua ra, thi ben duong su do khong phai chung minh.

3. Cung duoc coi la co su thua nhan tinh tiet, su kien ma mot ben duong su dua ra, neu trong qua trinh to tung duong su kia khong phan doi tinh tiet, su kien do.

4. Ðuong su co nguoi dai dien tham gia to tung thi su thua nhan cua nguoi dai dien duoc coi la su thua nhan cua duong su, neu duong su khong phan doi su thua nhan do.

Ðieu 80. Chung cu

Chung cu trong vu viec dan su la nhung gi co that duoc thu thap theo trinh tu, thu tuc do Bo luat nay quy dinh, ma Toa an dung lam can cu de xac dinh yeu cau hay su phan doi cua duong su la co can cu va hop phap hay khong cung nhu nhung tinh tiet khac can thiet cho viec giai quyet dung dan vu viec dan su.

Ðieu 81. Cac loai chung cu

Chung cu bao gom cac loai sau day:

1. Cac tai lieu doc duoc, nghe duoc, nhin duoc;

2. Cac vat chung;

3. Loi khai cua duong su;

4. Loi khai cua nguoi lam chung;

5. Ket luan giam dinh;

6. Bien ban ghi ket qua tham dinh tai cho;

7. Tap quan;

8. Ket qua dinh gia tai san;

9. Cac nguon khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 82. Xac dinh chung cu

1. Cac tai lieu doc duoc noi dung duoc coi la chung cu neu la ban chinh hoac ban sao co cong chung, chung thuc hop phap hoac do to chuc co tham quyen cung cap, xac nhan.

2. Cac tai lieu nghe duoc, nhin duoc duoc coi la chung cu neu duoc xuat trinh kem theo bien ban xac nhan xuat xu cua tai lieu do hoac bien ban su viec lien quan toi viec thu am, thu hinh do.

3. Vat chung la chung cu phai la hien vat goc lien quan den vu viec.

4. Loi khai cua duong su, loi khai cua nguoi lam chung duoc coi la chung cu neu duoc ghi bang van ban, bang bang ghi am, bang ghi hinh theo quy dinh tai khoan 2 Ðieu nay hoac khai bang loi tai phien toa.

5. Ket luan giam dinh duoc coi la chung cu neu viec giam dinh do duoc tien hanh theo dung thu tuc do phap luat quy dinh va co chu ky cua nguoi giam dinh, co xac nhan va dong dau cua co quan noi nguoi giam dinh do cong tac.

6. Bien ban ghi ket qua tham dinh tai cho duoc coi la chung cu neu viec tham dinh duoc tien hanh theo dung thu tuc do phap luat quy dinh va co chu ky cua cac thanh vien tham gia tham dinh.

7. Tap quan duoc coi la chung cu neu tap quan do duoc cong dong noi co tap quan do thua nhan.

8. Ket qua dinh gia tai san duoc coi la chung cu neu viec dinh gia duoc tien hanh theo thu tuc do phap luat quy dinh hoac van ban do chuyen gia ve gia ca cung cap theo dung quy dinh tai khoan 1 Ðieu nay.

Ðieu 83. Giao nop chung cu

1. Trong qua trinh Toa an giai quyet vu viec dan su, duong su co quyen va nghia vu giao nop chung cu cho Toa an. Neu duong su khong nop hoac nop khong day du thi phai chiu hau qua cua viec khong nop hoac nop khong day du do, tru truong hop phap luat co quy dinh khac.

2. Viec giao nop chung cu do duong su xuat trinh phai duoc Toa an lap bien ban ve viec giao nhan chung cu. Trong bien ban phai ghi ro hinh thuc, noi dung hoac ban chat cua chung cu; ten goi cua chung cu; so ban, so trang cua chung cu va thoi gian nhan; nguoi nhan phai ky va dong dau cua Toa an. Bien ban phai lap thanh hai ban, mot ban luu vao ho so vu viec dan su va mot ban giao cho duong su nop chung cu giu.

3. Ðuong su giao nop cho Toa an chung cu bang tieng nuoc ngoai phai kem theo ban dich sang tieng Viet duoc cong chung, chung thuc hop phap.

Ðieu 84. Thu thap chung cu

1. Neu xet thay chung cu co trong ho so vu viec dan su chua du co so de giai quyet, thi Tham phan yeu cau duong su giao nop bo sung them chung cu.

2. Trong truong hop duong su khong the tu minh thu thap duoc chung cu va co yeu cau thi Tham phan co the tien hanh mot hoac mot so bien phap sau day de thu thap chung cu:

a) Lay loi khai cua duong su, cua nguoi lam chung;

b) Trung cau giam dinh;

c) Quyet dinh dinh gia tai san;

d) Xem xet, tham dinh tai cho;

d) Uy thac thu thap chung cu;

e) Yeu cau ca nhan, to chuc cung cap tai lieu la giay to, anh, bang, dia ghi am, ghi hinh hoac hien vat khac lien quan den viec giai quyet vu viec dan su.

3. Khi tien hanh cac bien phap quy dinh tai cac diem b, c, d, d va e khoan 2 Ðieu nay, Tham phan phai ra quyet dinh, trong do neu ro ly do va yeu cau cua Toa an.

Ðieu 85. Lay loi khai cua duong su

1. Tham phan chi tien hanh lay loi khai cua duong su khi duong su chua co ban khai hoac noi dung ban khai chua day du, chua ro rang. Ðuong su phai tu viet ban khai va ky ten cua minh. Trong truong hop duong su khong the tu viet duoc thi Tham phan lay loi khai cua duong su. Viec lay loi khai cua duong su chi tap trung vao nhung tinh tiet ma duong su chua khai day du, chua ro rang. Tham phan tu minh hoac co Thu ky Toa an giup viec ghi lai loi khai cua duong su vao bien ban. Tham phan co the lay loi khai cua duong su tai Toa an hoac ngoai tru so Toa an.

2. Bien ban ghi loi khai cua duong su phai duoc nguoi khai tu doc lai hay nghe doc lai va ky ten hoac diem chi. Bien ban phai co chu ky cua nguoi lay loi khai, nguoi ghi bien ban va dong dau cua Toa an. Neu bien ban duoc ghi thanh nhieu trang roi nhau thi phai ky vao tung trang va dong dau giap lai. Truong hop bien ban ghi loi khai cua duong su duoc lap ngoai tru so Toa an, thi phai co nguoi lam chung hoac xac nhan cua Uy ban nhan dan dia phuong noi lap bien ban.

3. Viec lay loi khai cua duong su thuoc mot trong cac truong hop quy dinh tai cac khoan 4 va 5 Ðieu 56 cua Bo luat nay phai duoc tien hanh voi su co mat cua nguoi dai dien theo phap luat cua duong su do.

Ðieu 86. Lay loi khai cua nguoi lam chung

1. Theo yeu cau cua duong su hoac khi xet thay can thiet Tham phan co the tien hanh lay loi khai cua nguoi lam chung tai Toa an hoac ngoai tru so Toa an.

2. Thu tuc lay loi khai cua nguoi lam chung duoc tien hanh nhu viec lay loi khai cua duong su quy dinh tai khoan 2 Ðieu 85 cua Bo luat nay.

3. Viec lay loi khai cua nguoi lam chung chua du muoi tam tuoi, nguoi bi han che nang luc hanh vi dan su phai duoc tien hanh voi su co mat cua nguoi dai dien theo phap luat hoac nguoi dang thuc hien viec quan ly trong nom nguoi do.

Ðieu 87. Ðoi chat

1. Theo yeu cau cua duong su hoac khi xet thay co su mau thuan trong loi khai cua cac duong su, nguoi lam chung, Tham phan tien hanh doi chat giua cac duong su voi nhau, giua duong su voi nguoi lam chung hoac giua nhung nguoi lam chung voi nhau.

2. Viec doi chat phai duoc ghi thanh bien ban, co chu ky cua nhung nguoi tham gia doi chat.

Ðieu 88. Xem xet, tham dinh tai cho

1. Viec xem xet, tham dinh tai cho phai do Tham phan tien hanh voi su co mat cua dai dien chinh quyen co so hoac to chuc noi co doi tuong can xem xet tham dinh va phai bao truoc viec xem xet, tham dinh tai cho de duong su biet va chung kien viec tham dinh do.

2. Viec xem xet, tham dinh tai cho phai duoc ghi thanh bien ban. Trong bien ban phai ghi ro ket qua xem xet, tham dinh hoac mo ta ro hien truong. Bien ban phai co chu ky cua nguoi tien hanh xem xet, tham dinh, cua duong su neu ho co mat, cua dai dien chinh quyen co so hoac to chuc so tai va nhung nguoi khac duoc moi tham gia viec xem xet, tham dinh. Sau khi lap xong bien ban, nguoi tien hanh xem xet, tham dinh phai yeu cau dai dien chinh quyen co so hoac to chuc so tai ky ten va dong dau xac nhan.

Ðieu 89. Trung cau giam dinh

1. Theo su thoa thuan lua chon cua cac ben duong su hoac theo yeu cau cua mot hoac cac ben duong su, Tham phan co the ra quyet dinh trung cau giam dinh. Trong quyet dinh trung cau giam dinh phai ghi ro ten, dia chi cua co quan tien hanh giam dinh, doi tuong can giam dinh, nhung van de can giam dinh, cac yeu cau cu the can co ket luan cua co quan tien hanh giam dinh.

2. Co quan chuc nang chuyen mon nhan duoc quyet dinh trung cau giam dinh phai tien hanh giam dinh theo quy dinh cua phap luat.

3. Trong truong hop xet thay ket luan giam dinh chua day du, chua ro hoac co vi pham phap luat thi theo yeu cau cua mot hoac cac ben duong su, Tham phan co the ra quyet dinh giam dinh bo sung hoac giam dinh lai. Viec giam dinh lai co the do co quan da tien hanh giam dinh truoc do thuc hien hoac do co quan chuc nang chuyen mon khac thuc hien.

Ðieu 90. Trung cau giam dinh chung cu bi to cao la gia mao

1. Neu chung cu bi to cao la gia mao thi nguoi nao dua ra chung cu do co quyen rut lai. Trong truong hop ho khong rut lai, nguoi to cao co quyen yeu cau Toa an trung cau giam dinh theo quy dinh tai Ðieu 89 cua Bo luat nay.

2. Neu viec gia mao chung cu co dau hieu cua toi pham thi Tham phan chuyen cho Vien kiem sat de xem xet ve trach nhiem hinh su.

3. Nguoi dua ra chung cu gia mao phai boi thuong thiet hai neu viec gia mao chung cu do gay thiet hai cho nguoi khac.

Ðieu 91. Quyet dinh dinh gia tai san

1. Toa an chi ra quyet dinh dinh gia tai san dang co tranh chap neu giua cac ben duong su khong thong nhat duoc gia tai san do hoac thoa thuan theo muc thap nham muc dich tron thue hoac giam muc dong an phi.

2. Hoi dong dinh gia do Toa an ra quyet dinh thanh lap phai co dai dien cua co quan tai chinh va dai dien co quan chuyen mon co lien quan khac. Hoi dong dinh gia chi tien hanh dinh gia khi co mat day du cac thanh vien cua Hoi dong. Trong truong hop can thiet dai dien chinh quyen co so noi co tai san duoc dinh gia duoc moi chung kien viec dinh gia. Cac duong su duoc thong bao truoc ve thoi gian, dia diem tien hanh dinh gia va co quyen co mat khi dinh gia va duoc tham gia y kien vao viec dinh gia. Quyen quyet dinh ve gia thuoc Hoi dong dinh gia.

3. Co quan tai chinh va co quan chuyen mon co lien quan khac co trach nhiem cu nguoi tham gia Hoi dong dinh gia va tao dieu kien de ho lam nhiem vu. Nguoi duoc cu lam thanh vien Hoi dong dinh gia co trach nhiem tham gia day du vao viec dinh gia.

4. Viec dinh gia phai duoc ghi thanh bien ban, trong do ghi ro y kien cua tung thanh vien. Quyet dinh cua Hoi dong dinh gia phai duoc qua nua tong so thanh vien bieu quyet tan thanh. Cac thanh vien Hoi dong dinh gia, Tham phan giam sat viec dinh gia ky ten vao bien ban.

Ðieu 92. Uy thac thu thap chung cu

1. Trong qua trinh giai quyet vu viec dan su, Toa an co the ra quyet dinh uy thac de Toa an khac lay loi khai cua duong su, cua nguoi lam chung, tham dinh tai cho, dinh gia tai san hoac cac bien phap khac de thu thap chung cu, xac minh cac tinh tiet cua vu viec dan su.

2. Trong quyet dinh uy thac phai ghi ro nguyen don, bi don, quan he tranh chap va nhung cong viec cu the uy thac cho Toa an khac de thu thap chung cu.

3. Toa an nhan duoc quyet dinh uy thac co trach nhiem thuc hien cong viec cu the duoc uy thac trong thoi han ba muoi ngay, ke tu ngay nhan duoc quyet dinh uy thac va thong bao ket qua bang van ban cho Toa an da ra quyet dinh uy thac. Trong truong hop khong thuc hien duoc cong viec cu the duoc uy thac thi phai thong bao bang van ban cho Toa an da ra quyet dinh uy thac trong do neu ro ly do cua viec khong thuc hien duoc viec uy thac.

4. Neu viec thu thap chung cu phai tien hanh o ngoai lanh tho Viet Nam, thi Toa an lam thu tuc uy thac thong qua co quan co tham quyen cua Viet Nam hoac cac co quan tien hanh to tung dan su cua nuoc ngoai ma nuoc do cung Viet Nam da ky ket hiep dinh tuong tro tu phap hoac cung Viet Nam gia nhap dieu uoc quoc te co quy dinh ve van de nay.

Ðieu 93. Yeu cau ca nhan, to chuc cung cap chung cu

1. Trong truong hop duong su da ap dung cac bien phap can thiet de thu thap chung cu ma van khong the tu minh thu thap duoc thi co the yeu cau Toa an tien hanh thu thap chung cu nham bao dam cho viec giai quyet vu viec dan su dung dan.

Ðuong su yeu cau Toa an tien hanh thu thap chung cu phai lam don ghi ro van de can chung minh; chung cu can thu thap; ly do vi sao tu minh khong thu thap duoc; ten, dia chi cua ca nhan, to chuc dang quan ly, luu giu chung cu can thu thap do.

2. Toa an co the truc tiep hoac bang van ban yeu cau ca nhan, to chuc cung cap chung cu.

Ca nhan, to chuc dang quan ly, luu giu chung cu co trach nhiem cung cap day du, kip thoi chung cu theo yeu cau cua Toa an. Neu khong cung cap duoc ban chinh thi cung cap ban sao co xac nhan cua ca nhan, to chuc do.

Ðieu 94. Bao quan chung cu

1. Neu chung cu da giao nop tai Toa an thi viec bao quan chung cu do do Toa an chiu trach nhiem.

2. Neu chung cu ma khong the giao nop duoc tai Toa an thi nguoi nao dang luu giu chung cu do co trach nhiem bao quan.

3. Trong truong hop can giao cho nguoi thu ba bao quan chung cu thi Tham phan ra quyet dinh va lap bien ban giao cho nguoi do bao quan. Nguoi nhan bao quan phai ky ten vao bien ban, duoc huong thu lao va phai chiu trach nhiem ve viec bao quan chung cu do.

Ðieu 95. Ðanh gia chung cu

1. Viec danh gia chung cu phai khach quan, toan dien, chinh xac va day du. Khong co chung cu nao co y nghia quyet dinh truoc doi voi Toa an.

2. Toa an phai danh gia tung chung cu, danh gia su lien quan giua cac chung cu va khang dinh gia tri phap ly cua cac chung cu.

Ðieu 96. Cong bo va su dung chung cu

1. Moi chung cu duoc cong bo va su dung cong khai nhu nhau, tru truong hop quy dinh tai khoan 2 Ðieu nay.

2. Chung cu co lien quan den bi mat nha nuoc thi Toa an khong cong bo cong khai. Chung cu co lien quan den bi mat kinh doanh hay bi mat doi tu cua ca nhan ma duong su co yeu cau thi Toa an khong cong bo cong khai.

3. Nguoi tien hanh to tung, nguoi tham gia to tung phai giu bi mat theo quy dinh cua phap luat nhung chung cu thuoc truong hop khong cong bo cong khai quy dinh tai khoan 2 Ðieu nay.

Ðieu 97. Bao toan chung cu

1. Trong truong hop chung cu dang bi tieu huy, co nguy co bi tieu huy hoac sau nay kho co the thu thap duoc thi duong su co quyen lam don de nghi Toa an ra quyet dinh ap dung cac bien phap can thiet de bao toan chung cu. Toa an co the ra quyet dinh ap dung mot hoac mot so trong cac bien phap niem phong, thu giu, chup anh, ghi am, ghi hinh, phuc che, kham nghiem, lap bien ban va cac bien phap khac.

2. Trong truong hop nhan chung bi de doa, khong che hoac bi mua chuoc de khong cung cap chung cu hoac cung cap chung cu sai su that, Toa an co quyen ra quyet dinh buoc nguoi co hanh vi de doa, khong che hay mua chuoc phai cham dut hanh vi de doa, khong che hay mua chuoc nguoi lam chung. Neu hanh vi de doa, khong che hay mua chuoc co dau hieu toi pham, thi Toa an yeu cau Vien kiem sat xem xet ve trach nhiem hinh su.

Chuong VIII

Cac bien phap khan cap tam thoi

Ðieu 98. Quyen yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi

1. Trong qua trinh giai quyet vu an duong su hoac nguoi dai dien hop phap cho duong su, to chuc khoi kien vu an de bao ve quyen, loi ich hop phap cua nguoi khac quy dinh tai Ðieu 161 cua Bo luat nay co quyen yeu cau Toa an ap dung mot hoac nhieu bien phap khan cap tam thoi quy dinh tai Ðieu 101 cua Bo luat nay de tam thoi giai quyet yeu cau cap bach cua duong su, bao ve chung cu, bao toan tinh trang hien co tranh gay thiet hai khong the khac phuc duoc hoac bao dam viec thi hanh an.

2. Trong truong hop do tinh the khan cap, can phai bao ve ngay bang chung, ngan chan anh huong xau den doi song, hoat dong kinh doanh hoac bao dam viec thi hanh an, thi ca nhan, to chuc co lien quan co the yeu cau Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi tuong ung quy dinh tai Ðieu 101 cua Bo luat nay truoc khi khoi kien vu an tai Toa an.

3. Chi trong nhung truong hop quy dinh tai Ðieu 118 cua Bo luat nay ma duong su khong yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi thi Toa an moi tu minh hoac theo kien nghi cua Vien kiem sat ra quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi.

Ðieu 99. Trach nhiem do ap dung bien phap khan cap tam thoi khong dung

1. Nguoi yeu cau Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi phai chiu trach nhiem truoc phap luat ve yeu cau cua minh. Trong truong hop yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi khong dung va gay thiet hai cho nguoi bi ap dung bien phap khan cap tam thoi hoac cho nguoi thu ba thi phai boi thuong.

2. Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi ma gay thiet hai cho nguoi bi ap dung bien phap khan cap tam thoi hoac cho nguoi thu ba thi Toa an phai boi thuong neu thuoc mot trong cac truong hop sau day:

a) Toa an tu minh ap dung bien phap khan cap tam thoi;

b) Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi khac voi bien phap khan cap tam thoi ma ca nhan, to chuc co yeu cau hoac kien nghi cua Vien kiem sat;

c) Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi vuot qua yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi cua ca nhan, to chuc hoac kien nghi cua Vien kiem sat.

3. Vien kiem sat kien nghi Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi phai chiu trach nhiem ve kien nghi cua minh.

Ðieu 100. Quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi

1. Viec ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi truoc khi nguoi co yeu cau khoi kien vu an hoac truoc khi mo phien toa do mot Tham phan xem xet, quyet dinh.

2. Viec ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi tai phien toa do Hoi dong xet xu xem xet, quyet dinh.

Ðieu 101. Cac bien phap khan cap tam thoi

Cac bien phap khan cap tam thoi bao gom:

1. Giao nguoi chua thanh nien cho ca nhan hoac to chuc trong nom, nuoi duong, cham soc, giao duc;

2. Buoc thuc hien truoc mot phan nghia vu cap duong;

3. Buoc thuc hien truoc mot phan nghia vu boi thuong thiet hai do tinh mang, suc khoe bi xam pham;

4. Buoc nguoi su dung lao dong tam ung tien luong, tien cong, tien boi thuong, tro cap do tai nan lao dong hoac benh nghe nghiep cho nguoi lao dong;

5. Tam dinh chi viec thi hanh quyet dinh sa thai nguoi lao dong;

6. Ke bien tai san dang tranh chap;

7. Cam chuyen dich tai san dang tranh chap;

8. Cam thay doi hien trang tai san dang tranh chap;

9. Cho thu hoach, cho ban hoa mau hoac cac san pham hang hoa khac;

10. Phong toa tai khoan tai ngan hang, phong toa tai san o noi gui giu;

11. Phong toa tai san cua nguoi co nghia vu;

12. Cam hoac buoc duong su thuc hien hanh vi nhat dinh;

13. Cac bien phap khan cap tam thoi khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 102. Giao nguoi chua thanh nien cho ca nhan hoac to chuc trong nom, nuoi duong, cham soc, giao duc

Giao nguoi chua thanh nien cho ca nhan hoac to chuc trong nom, nuoi duong, cham soc, giao duc duoc ap dung neu viec giai quyet vu an co lien quan den nguoi chua thanh nien ma ho chua co nguoi giam ho.

Ðieu 103. Buoc thuc hien truoc mot phan nghia vu cap duong

Buoc thuc hien truoc mot phan nghia vu cap duong duoc ap dung neu viec giai quyet vu an co lien quan den yeu cau cap duong ma xet thay yeu cau do la co can cu va neu khong thuc hien viec cap duong ngay truoc mot phan nghia vu cap duong se anh huong den suc khoe, doi song cua nguoi duoc cap duong.

Ðieu 104. Buoc thuc hien truoc mot phan nghia vu boi thuong thiet hai do tinh mang, suc khoe bi xam pham

Buoc thuc hien truoc mot phan nghia vu boi thuong thiet hai do tinh mang, suc khoe bi xam pham duoc ap dung neu viec giai quyet vu an co lien quan den yeu cau doi boi thuong thiet hai do tinh mang, suc khoe bi xam pham va xet thay yeu cau do la co can cu va can thiet buoc nguoi co nghia vu phai thuc hien truoc mot phan nghia vu de boi thuong thiet hai.

Ðieu 105. Buoc nguoi su dung lao dong tam ung tien luong, tien cong, tien boi thuong, tro cap do tai nan lao dong hoac benh nghe nghiep cho nguoi lao dong

Buoc nguoi su dung lao dong tam ung tien luong, tien cong, tien boi thuong, tro cap do tai nan lao dong hoac benh nghe nghiep duoc ap dung neu viec giai quyet vu an co lien quan den yeu cau tra tien luong, tien cong, tien boi thuong, tro cap do tai nan lao dong hoac benh nghe nghiep va xet thay yeu cau do la co can cu va can thiet buoc nguoi su dung lao dong phai thuc hien viec tam ung.

Ðieu 106. Tam dinh chi thi hanh quyet dinh sa thai nguoi lao dong

Tam dinh chi thi hanh quyet dinh sa thai nguoi lao dong duoc ap dung neu viec giai quyet vu an co lien quan den sa thai nguoi lao dong va xet thay quyet dinh sa thai nguoi lao dong la trai phap luat hoac anh huong nghiem trong den doi song cua nguoi lao dong.

Ðieu 107. Ke bien tai san dang tranh chap

1. Ke bien tai san dang tranh chap duoc ap dung neu trong qua trinh giai quyet vu an co can cu cho thay nguoi giu tai san dang tranh chap co hanh vi tau tan tai san.

2. Viec ke bien tai san dang tranh chap co the la thu giu, bao quan tai Toa an hoac lap bien ban giao cho mot ben duong su hoac nguoi thu ba quan ly tai san do cho den khi co quyet dinh cua Toa an.

Ðieu 108. Cam chuyen dich tai san dang tranh chap

Cam chuyen dich tai san dang tranh chap duoc ap dung neu trong qua trinh giai quyet vu an co can cu cho thay nguoi dang chiem huu hoac giu tai san dang tranh chap co hanh vi chuyen dich quyen so huu tai san do cho nguoi khac.

Ðieu 109. Cam thay doi hien trang tai san dang tranh chap

Cam thay doi hien trang tai san dang tranh chap duoc ap dung neu trong qua trinh giai quyet vu an co can cu cho thay nguoi dang chiem huu hoac giu tai san dang tranh chap co hanh vi thao go, lap ghep, xay dung them hoac co hanh vi khac lam thay doi hien trang tai san do.

Ðieu 110. Cho thu hoach, cho ban hoa mau hoac san pham hang hoa khac

Cho thu hoach, cho ban hoa mau hoac san pham hang hoa khac duoc ap dung, neu trong qua trinh giai quyet vu an co tai san dang tranh chap hoac lien quan den tranh chap ma co hoa mau hoac san pham hang hoa khac o thoi ky thu hoach hoac khong the bao quan duoc lau dai.

Ðieu 111. Phong toa tai khoan tai ngan hang

Phong toa tai khoan tai ngan hang duoc ap dung neu trong qua trinh giai quyet vu an co can cu cho thay nguoi co nghia vu co tai khoan tai ngan hang va viec ap dung bien phap nay la can thiet de bao dam cho viec giai quyet vu an hoac bao dam cho viec thi hanh an.

Ðieu 112. Phong toa tai san o noi gui giu

Phong toa tai san o noi gui giu duoc ap dung neu trong qua trinh giai quyet vu an co can cu cho thay nguoi co nghia vu co tai san dang gui giu va viec ap dung bien phap nay la can thiet de bao dam cho viec giai quyet vu an hoac bao dam cho viec thi hanh an.

Ðieu 113. Phong toa tai san cua nguoi co nghia vu

Phong toa tai san cua nguoi co nghia vu duoc ap dung neu trong qua trinh giai quyet vu an co can cu cho thay nguoi co nghia vu co tai san va viec ap dung bien phap nay la can thiet de bao dam cho viec giai quyet vu an hoac bao dam cho viec thi hanh an.

Ðieu 114. Cam hoac buoc thuc hien mot so hanh vi nhat dinh

Cam hoac buoc thuc hien mot so hanh vi nhat dinh duoc ap dung neu trong qua trinh giai quyet vu an co can cu cho thay duong su hoac ca nhan, to chuc khac thuc hien hoac khong thuc hien mot so hanh vi nhat dinh da lam anh huong den viec giai quyet vu an hoac quyen, loi ich hop phap cua nguoi khac co lien quan trong vu an dang duoc Toa an giai quyet.

Ðieu 115. Ap dung cac bien phap khan cap tam thoi khac

Trong truong hop can thiet Toa an co the ap dung cac bien phap khan cap tam thoi khac ma phap luat co quy dinh de bao dam cho viec giai quyet vu an hoac bao dam cho viec thi hanh an.

Ðieu 116. Thu tuc ap dung bien phap khan cap tam thoi

1. Nguoi yeu cau Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi phai lam don gui den Toa an co tham quyen. Ðon yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam viet don;

b) Ten, dia chi cua nguoi co yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi;

c) Ten, dia chi cua nguoi bi yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi;

d) Tom tat noi dung tranh chap hoac hanh vi xam hai quyen, loi ich hop phap cua minh;

d) Ly do can phai ap dung bien phap khan cap tam thoi;

e) Loai bien phap khan cap tam thoi can duoc ap dung va cac yeu cau cu the.

Tuy theo yeu cau ap dung loai bien phap khan cap tam thoi ma nguoi yeu cau phai cung cap cho Toa an cac chung cu de chung minh cho su can thiet phai ap dung bien phap khan cap tam thoi do.

2. Sau khi nhan duoc don yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi va cac chung cu kem theo truoc khi nguoi yeu cau khoi kien vu an thi Chanh an Toa an chi dinh ngay mot Tham phan thu ly giai quyet don yeu cau. Tham phan phai xem xet yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi trong thoi han toi da khong qua ba ngay lam viec ke tu ngay thu ly don yeu cau. Trong truong hop nay Tham phan khong phai nghe loi trinh bay cua nguoi bi yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi. Neu chap nhan yeu cau, Tham phan ra ngay quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi.

3. Trong truong hop ap dung mot hoac mot so bien phap quy dinh tai cac khoan 10 va 11 Ðieu 101 cua Bo luat nay, thi chi duoc phong toa tai san, tai khoan co gia tri tuong duong voi nghia vu tai san ma nguoi bi ap dung bien phap khan cap tam thoi co nghia vu phai thuc hien.

Ðieu 117. Kien nghi ap dung bien phap khan cap tam thoi cua Vien kiem sat

Vien kiem sat kien nghi Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi bang van ban trong do phai neu ro ly do kien nghi Toa an ap dung bien phap khan cap tam thoi; loai bien phap khan cap tam thoi can duoc ap dung; ten, dia chi cua nguoi co quyen, loi ich hop phap can duoc bao ve; ten, dia chi cua nguoi bi yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi; cac chung cu chung minh cho viec kien nghi cua minh la co can cu.

Ðieu 118. Toa an tu minh hoac theo kien nghi cua Vien kiem sat ra quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi

Toa an tu minh hoac theo kien nghi cua Vien kiem sat ra quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi trong nhung truong hop sau day:

1. Ðe bao ve loi ich cua Nha nuoc, loi ich cong cong;

2. Nhung bien phap khan cap tam thoi quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3, 4 va 5 Ðieu 101 cua Bo luat nay trong truong hop duong su khong co yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi.

Ðieu 119. Thay doi, ap dung bo sung bien phap khan cap tam thoi
Khi xet thay bien phap khan cap tam thoi dang duoc ap dung khong con phu hop ma can thiet phai ap dung bien phap khan cap tam thoi khac hoac can ap dung bo sung bien phap khan cap tam thoi khac thi thu tuc thay doi, ap dung bo sung bien phap khan cap tam thoi khac duoc thuc hien theo quy dinh tai Ðieu 116 cua Bo luat nay.

Ðieu 120. Huy bo viec ap dung bien phap khan cap tam thoi

1. Toa an ra ngay quyet dinh huy bo bien phap khan cap tam thoi da duoc ap dung khi thuoc mot trong cac truong hop sau day:

a) Neu bien phap khan cap tam thoi duoc ap dung truoc khi nguoi co yeu cau khoi kien vu an quy dinh tai khoan 2 Ðieu 98 cua Bo luat nay ma het thoi han muoi ngay lam viec, ke tu ngay Toa an ra quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi ma nguoi co yeu cau da khong khoi kien vu an tai Toa an de yeu cau Toa an giai quyet;

b) Nguoi yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi de nghi huy bo;

c) Nguoi phai thi hanh quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi nop tai san hoac co nguoi khac thuc hien bien phap bao dam thi hanh nghia vu doi voi ben co yeu cau;

d) Nguoi yeu cau khong thuc hien bien phap bao dam quy dinh tai Ðieu 121 cua Bo luat nay;

d) Nghia vu dan su cua ben co nghia vu duoc cham dut theo quy dinh cua Bo luat dan su.

2. Trong truong hop huy bo bien phap khan cap tam thoi, Toa an phai xem xet quyet dinh de nguoi yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi nhan lai tai san, so tien bao dam quy dinh tai Ðieu 121 cua Bo luat nay, tru truong hop quy dinh tai Ðieu 99 cua Bo luat nay.

Ðieu 121. Buoc thuc hien bien phap bao dam

1. Nguoi yeu cau Toa an ap dung mot trong cac bien phap khan cap tam thoi quy dinh tai cac khoan 6, 7, 8, 10 va 11 Ðieu 101 cua Bo luat nay phai gui mot khoan tien hoac kim khi quy, da quy hoac cac giay to tri gia duoc bang tien do Toa an an dinh nhung khong qua nghia vu tai san ma nguoi co nghia vu phai thuc hien de bao ve loi ich cho nguoi bi ap dung bien phap khan cap tam thoi va ngan ngua su lam dung quyen yeu cau ap dung bien phap khan cap tam thoi tu phia nguoi co quyen yeu cau.

2. Khoan tien hoac kim khi quy, da quy hoac cac giay to tri gia duoc bang tien phai gui vao tai khoan phong toa tai ngan hang trong thoi han do Toa an an dinh.

Ðieu 122. Hieu luc cua quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi

1. Quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi co hieu luc thi hanh ngay.

2. Toa an phai cap hoac gui ngay quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi ngay sau khi ra quyet dinh cho nguoi co yeu cau, nguoi bi ap dung bien phap khan cap tam thoi, ca nhan, to chuc co lien quan va Vien kiem sat cung cap.

Ðieu 123. Khieu nai, kien nghi ve quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi hoac khong ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi

Ðuong su co quyen khieu nai, Vien kiem sat co quyen kien nghi voi Chanh an Toa an dang giai quyet vu an ve quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi hoac viec Tham phan khong ra quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi. Thoi han khieu nai, kien nghi la ba ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi hoac tra loi cua Tham phan ve viec khong ra quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi.

Ðieu 124. Giai quyet khieu nai, kien nghi ve quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi hoac khong ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi

1. Chanh an Toa an dang giai quyet vu an phai xem xet, giai quyet khieu nai, kien nghi quy dinh tai Ðieu 123 cua Bo luat nay trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc khieu nai, kien nghi.

2. Quyet dinh giai quyet khieu nai, kien nghi cua Chanh an la quyet dinh cuoi cung va phai duoc cap hoac gui ngay theo quy dinh tai khoan 2 Ðieu 122 cua Bo luat nay.

3. Tai phien toa, viec giai quyet khieu nai, kien nghi thuoc tham quyen cua Hoi dong xet xu. Quyet dinh giai quyet khieu nai, kien nghi cua Hoi dong xet xu la quyet dinh cuoi cung.

Ðieu 125. Thi hanh quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi

1. Quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi duoc thi hanh theo quy dinh cua phap luat ve thi hanh an dan su.

2. Ðoi voi quyet dinh ap dung cac bien phap khan cap tam thoi trong truong hop tai san co dang ky quyen so huu thi duong su co nghia vu nop ban sao quyet dinh cho co quan quan ly dang ky quyen so huu de ghi chu vao so dang ky.

Chuong IX

An phi, le phi va cac chi phi ve to tung khac

Muc 1

An phi, le phi

Ðieu 126. Tien tam ung an phi, an phi, le phi

1. Tien tam ung an phi bao gom tien tam ung an phi so tham va tien tam ung an phi phuc tham.

2. An phi bao gom an phi so tham va an phi phuc tham.

3. Le phi bao gom le phi cap ban sao ban an, quyet dinh va cac giay to khac cua Toa an, le phi nop don yeu cau Toa an giai quyet viec dan su, le phi giai quyet viec dan su va cac khoan le phi khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 127. Xu ly tien tam ung an phi, an phi, le phi thu duoc

1. Toan bo an phi, le phi Toa an thu duoc phai nop day du, kip thoi vao ngan sach nha nuoc thong qua he thong Kho bac nha nuoc.

2. Tien tam ung an phi, tien tam ung le phi duoc nop cho co quan thi hanh an co tham quyen de gui vao tai khoan tam giu mo tai Kho bac nha nuoc va duoc rut ra de thi hanh an theo quyet dinh cua Toa an.

3. Trong truong hop nguoi da nop tien tam ung an phi, tien tam ung le phi duoc hoan tra mot phan hoac toan bo so tien da nop, thi co quan thi hanh an da thu tien tam ung an phi, tien tam ung le phi phai lam thu tuc tra lai tien cho ho.

Trong truong hop nguoi da nop tien tam ung an phi, tien tam ung le phi phai chiu an phi, le phi, thi ngay sau khi ban an, quyet dinh cua Toa an co hieu luc thi hanh so tien tam ung da thu duoc phai duoc lam thu tuc chuyen nop vao ngan sach nha nuoc.

4. Trong truong hop viec giai quyet vu viec dan su bi tam dinh chi, thi tien tam ung an phi, tien tam ung le phi da nop duoc xu ly khi vu viec duoc tiep tuc giai quyet.

Ðieu 128. Thuc hien che do thu, chi tra an phi, le phi

Viec thu tien tam ung an phi va an phi, tien tam ung le phi va le phi; viec chi tra tien tam ung an phi, tien tam ung le phi phai thuc hien dung quy dinh cua phap luat ve thu, chi tra.

Ðieu 129. Nghia vu nop tien tam ung an phi, tien tam ung le phi

1. Nguyen don, bi don co yeu cau doi voi nguyen don va nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan co yeu cau doc lap trong vu an dan su phai nop tien tam ung an phi so tham; nguoi khang cao theo thu tuc phuc tham phai nop tien tam ung an phi phuc tham, tru truong hop duoc mien nop tien tam ung an phi, an phi hoac khong phai nop tien tam ung an phi, an phi.

2. Nguoi nop don yeu cau Toa an giai quyet viec dan su phai nop tien tam ung le phi giai quyet viec dan su do, tru truong hop khong phai nop tien tam ung le phi.

Ðieu 130. Nghia vu nop an phi so tham

1. Ðuong su phai chiu an phi so tham doi voi yeu cau cua ho khong duoc Toa an chap nhan, tru truong hop duoc mien nop an phi so tham hoac khong phai nop an phi so tham.

2. Trong truong hop cac ben duong su khong tu xac dinh duoc phan tai san cua minh trong khoi tai san chung va co yeu cau Toa an giai quyet chia tai san chung do cho ho, thi moi ben duong su phai nop an phi so tham tuong ung voi gia tri phan tai san ma ho duoc huong.

3. Truoc khi mo phien Toa, Toa an tien hanh hoa giai ma cac ben duong su thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an thi ho chi phai chiu 50% muc an phi so tham quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Ðieu nay.

4. Trong vu an ly hon thi nguyen don phai nop an phi so tham, khong phu thuoc vao viec Toa an chap nhan hay khong chap nhan yeu cau cua nguyen don. Trong truong hop ca hai thuan tinh ly hon thi moi ben duong su phai chiu mot nua an phi so tham.

5. Neu trong vu an co duong su duoc mien nop an phi so tham, thi duong su khac van phai nop an phi so tham ma minh phai chiu theo quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Ðieu nay.

6. Trong truong hop vu an bi tam dinh chi giai quyet thi nghia vu nop an phi so tham duoc quyet dinh khi vu an duoc tiep tuc giai quyet theo quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3, 4 va 5 Ðieu nay.

Ðieu 131. Nghia vu nop an phi phuc tham

1. Ðuong su khang cao phai nop an phi phuc tham, neu Toa an cap phuc tham giu nguyen ban an, quyet dinh so tham bi khang cao, tru truong hop duoc mien nop an phi hoac khong phai nop an phi.

2. Trong truong hop Toa an cap phuc tham sua ban an, quyet dinh so tham bi khang cao thi duong su khang cao khong phai nop an phi phuc tham. Toa an cap phuc tham phai sua lai nghia vu nop an phi so tham theo quy dinh tai Ðieu 130 cua Bo luat nay.

3. Trong truong hop Toa an cap phuc tham huy ban an, quyet dinh so tham bi khang cao de xet xu so tham lai thi duong su khang cao khong phai nop an phi phuc tham. Nghia vu nop an phi duoc xac dinh lai khi giai quyet so tham lai vu an.

Ðieu 132. Nghia vu nop le phi

Nghia vu nop le phi duoc xac dinh tuy theo viec giai quyet tung loai vu viec dan su cu the va do phap luat quy dinh.

Ðieu 133. Quy dinh cu the ve an phi, le phi

An phi, muc an phi doi voi moi loai vu an cu the, cac loai le phi, muc le phi cu the, cac truong hop duoc mien hoac khong phai nop tien tam ung an phi, tien tam ung le phi, cac truong hop khong phai nop an phi va cac van de cu the khac lien quan den an phi, le phi chua duoc quy dinh trong Bo luat nay do Uy ban thuong vu Quoc hoi quy dinh.

Muc 2

Cac chi phi to tung khac

Ðieu 134. Tien tam ung chi phi giam dinh, chi phi giam dinh

1. Tien tam ung chi phi giam dinh la so tien to chuc, ca nhan duoc Toa an trung cau giam dinh tam tinh de tien hanh viec giam dinh theo quyet dinh cua Toa an.

2. Chi phi giam dinh la so tien can thiet va hop ly phai chi tra cho cong viec giam dinh va do to chuc, ca nhan thuc hien viec giam dinh tinh can cu vao quy dinh cua phap luat.

Ðieu 135. Nghia vu nop tien tam ung chi phi giam dinh

1. Nguoi yeu cau trung cau giam dinh phai nop tien tam ung chi phi giam dinh, tru truong hop cac ben duong su co thoa thuan khac hoac phap luat co quy dinh khac.

2. Trong truong hop cac ben duong su thoa thuan lua chon co quan giam dinh hoac cung yeu cau trung cau giam dinh thi moi ben duong su phai nop mot nua so tien tam ung chi phi giam dinh, tru truong hop cac ben duong su co thoa thuan khac hoac phap luat co quy dinh khac.

Ðieu 136. Xu ly tien tam ung chi phi giam dinh da nop

1. Trong truong hop nguoi da nop tien tam ung chi phi giam dinh khong phai nop chi phi giam dinh, thi nguoi phai nop chi phi giam dinh theo quyet dinh cua Toa an phai hoan tra cho nguoi da nop tien tam ung chi phi giam dinh.

2. Trong truong hop nguoi da nop tien tam ung chi phi giam dinh phai nop chi phi giam dinh, neu so tien tam ung da nop chua du cho chi phi giam dinh thuc te thi ho phai nop them phan tien con thieu do. Neu so tien tam ung da nop cao hon chi phi giam dinh thuc te thi ho duoc tra lai phan tien con thua do.

Ðieu 137. Nghia vu nop tien chi phi giam dinh

Trong truong hop cac ben duong su khong co thoa thuan khac hoac phap luat khong co quy dinh khac thi nghia vu nop tien chi phi giam dinh duoc xac dinh nhu sau:

1. Nguoi yeu cau trung cau giam dinh phai nop tien chi phi giam dinh, neu ket qua giam dinh khong co y nghia cho viec giai quyet vu an;

2. Nguoi thua kien phai nop tien chi phi giam dinh, neu ket qua giam dinh co y nghia cho viec giai quyet vu an.

Ðieu 138. Tien tam ung chi phi dinh gia, chi phi dinh gia

1. Tien tam ung chi phi dinh gia la so tien ma Hoi dong dinh gia tam tinh de tien hanh viec dinh gia theo quyet dinh cua Toa an.

2. Chi phi dinh gia la so tien can thiet va hop ly phai chi tra cho cong viec dinh gia va do Hoi dong dinh gia tinh can cu vao quy dinh cua phap luat.

Ðieu 139. Nghia vu nop tien tam ung chi phi dinh gia

1. Nguoi yeu cau tien hanh viec dinh gia phai nop tien tam ung chi phi dinh gia, tru truong hop cac ben duong su co thoa thuan khac hoac phap luat co quy dinh khac.

2. Trong truong hop cac ben duong su khong thong nhat duoc ve gia ma yeu cau tien hanh dinh gia thi moi ben duong su phai nop mot nua so tien tam ung chi phi dinh gia.

Ðieu 140. Xu ly tien tam ung chi phi dinh gia da nop

1. Trong truong hop nguoi da nop tien tam ung chi phi dinh gia khong phai nop chi phi dinh gia, thi nguoi phai nop chi phi dinh gia theo quyet dinh cua Toa an phai hoan tra cho nguoi da nop tien tam ung chi phi dinh gia.

2. Trong truong hop nguoi da nop tien tam ung chi phi dinh gia phai nop chi phi dinh gia, neu so tien tam ung da nop chua du cho chi phi dinh gia thuc te thi ho phai nop them phan tien con thieu do. Neu so tien tam ung da nop cao hon chi phi dinh gia thuc te thi ho duoc tra lai phan tien con thua do.

Ðieu 141. Nghia vu nop tien chi phi dinh gia

Trong truong hop cac ben duong su khong co thoa thuan khac hoac phap luat khong co quy dinh khac thi nghia vu nop tien chi phi dinh gia duoc xac dinh nhu sau:

1. Nguoi yeu cau tien hanh dinh gia phai nop tien chi phi dinh gia, neu ket qua dinh gia khong co y nghia cho viec giai quyet vu an do;

2. Nguoi thua kien phai nop chi phi dinh gia neu ket qua dinh gia co y nghia cho viec giai quyet vu an;

3. Trong truong hop ca hai ben duong su khong thong nhat ve gia ma co yeu cau tien hanh dinh gia thi moi ben duong su phai nop mot nua so tien chi phi dinh gia;

4. Trong truong hop dinh gia de chia tai san chung thi moi nguoi duoc chia tai san phai chiu phan chi phi dinh gia theo ty le gia tri phan tai san ma ho duoc chia.

Ðieu 142. Chi phi cho nguoi lam chung

1. Chi phi hop ly va thuc te cho nguoi lam chung do duong su chiu.

2. Nguoi de nghi Toa an trieu tap nguoi lam chung phai chiu tien chi phi cho nguoi lam chung, neu loi lam chung phu hop su that nhung khong dung voi yeu cau cua nguoi de nghi. Trong truong hop loi lam chung phu hop voi su that va dung voi yeu cau cua nguoi de nghi trieu tap nguoi lam chung, thi chi phi nay do duong su co yeu cau doc lap voi yeu cau cua nguoi de nghi phai chiu.

Ðieu 143. Chi phi cho nguoi phien dich, luat su

1. Chi phi cho nguoi phien dich la khoan tien phai tra cho nguoi phien dich trong qua trinh giai quyet vu viec dan su theo thoa thuan cua duong su voi nguoi phien dich hoac theo quy dinh cua phap luat.

2. Chi phi cho luat su la khoan tien phai tra cho luat su theo su thoa thuan cua duong su voi luat su trong pham vi quy dinh cua Van phong luat su va theo quy dinh cua phap luat.

3. Chi phi cho nguoi phien dich, cho luat su do nguoi co yeu cau chiu, tru truong hop cac ben duong su co thoa thuan khac.

4. Trong truong hop Toa an cu nguoi phien dich thi chi phi cho nguoi phien dich do Toa an tra.

Ðieu 144. Quy dinh cu the ve cac chi phi to tung khac

Chi phi ve giam dinh, dinh gia va chi phi cho nguoi lam chung, luat su, nguoi phien dich do Uy ban thuong vu Quoc hoi quy dinh cu the.

Chuong X

Cap, tong dat, thong bao van ban to tung

Ðieu 145. Nghia vu cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung

Toa an, Vien kiem sat, co quan thi hanh an co nghia vu cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung cho duong su, nhung nguoi tham gia to tung khac va ca nhan, to chuc co lien quan theo quy dinh cua Bo luat nay.

Ðieu 146. Cac van ban to tung phai duoc cap, tong dat hoac thong bao

Cac van ban to tung sau day phai duoc cap, tong dat hoac thong bao:

1. Ban an, quyet dinh cua Toa an;

2. Bien lai thu tien tam ung an phi, tien tam ung le phi, an phi, le phi va cac chi phi khac;

3. Giay bao, giay trieu tap, giay moi trong to tung dan su;

4. Ðon khoi kien, don khang cao, khang nghi;

5. Cac van ban to tung khac ma Bo luat nay hoac cac van ban phap luat khac co quy dinh.

Ðieu 147. Nguoi thuc hien viec cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung

1. Viec cap, tong dat hoac thong bao do nhung nguoi sau day thuc hien:

a) Nguoi tien hanh to tung dan su hoac nguoi cua co quan tien hanh to tung dan su duoc giao nhiem vu thuc hien viec cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung;

b) Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran noi nguoi tham gia to tung dan su cu tru hoac to chuc noi nguoi tham gia to tung dan su lam viec khi Toa an co yeu cau;

c) Ðuong su, nguoi dai dien cua duong su hoac nguoi bao ve quyen loi cho duong su trong nhung truong hop do Bo luat nay quy dinh;

d) Nhan vien buu dien;

d) Nhung nguoi khac ma Bo luat nay hoac cac van ban phap luat khac co quy dinh.

2. Nguoi co nghia vu thuc hien viec cap, tong dat hoac thong bao ma khong lam dung trach nhiem cua minh thi tuy theo tinh chat, muc do vi pham co the bi xu ly ky luat, xu ly vi pham hanh chinh hoac bi truy cuu trach nhiem hinh su; neu gay thiet hai thi phai boi thuong theo quy dinh cua phap luat.

Ðieu 148. Cac hinh thuc cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung

Viec cap, tong dat hoac thong bao cac van ban to tung co the duoc thuc hien bang cac hinh thuc sau day:

1. Cap, tong dat, thong bao truc tiep hoac qua duong buu dien, qua nguoi thu ba duoc uy quyen;

2. Niem yet cong khai;

3. Thong bao tren cac phuong tien thong tin dai chung.

Ðieu 149. Tinh hop le cua viec cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung

1. Viec cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung duoc thuc hien theo dung quy dinh cua Bo luat nay thi duoc coi la hop le.

2. Viec cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung khong duoc thuc hien hoac thuc hien khong theo dung quy dinh cua Bo luat nay la khong hop le. Nguoi co nghia vu thuc hien viec cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung phai thuc hien theo dung quy dinh cua Bo luat nay.

Nguoi co nghia vu thi hanh cac van ban to tung da duoc cap, tong dat hoac thong bao hop le phai nghiem chinh thi hanh. Neu khong thi hanh hoac thi hanh khong dung thi tuy theo tinh chat, muc do vi pham co the bi xu ly ky luat, xu ly vi pham hanh chinh hoac bi truy cuu trach nhiem hinh su; neu gay thiet hai thi phai boi thuong theo quy dinh cua phap luat.

Ðieu 150. Thu tuc cap, tong dat hoac thong bao truc tiep

Nguoi thuc hien viec cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung phai truc tiep chuyen giao cho nguoi duoc cap, can tong dat hoac thong bao van ban to tung co lien quan. Nguoi duoc cap, duoc trieu tap hoac duoc thong bao phai ky nhan vao bien ban hoac so giao nhan van ban to tung. Ngay ky nhan la ngay ho duoc cap, ho nhan duoc van ban to tung ve viec trieu tap hoac thong bao de tinh thoi han to tung.

Ðieu 151. Thu tuc cap, tong dat hoac thong bao truc tiep cho ca nhan

1. Nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao la ca nhan thi van ban to tung phai duoc giao truc tiep cho ho. Neu ho vang mat thi co the chuyen giao cho nguoi than thich cua ho co du nang luc hanh vi dan su cung cu tru ky nhan va yeu cau nguoi nay cam ket giao lai tan tay ngay cho nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao. Ngay ky nhan cua nguoi than thich cung cu tru duoc coi la ngay duoc cap, tong dat hoac thong bao.

2. Trong truong hop nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao khong co nguoi than thich cung cu tru hoac co nguoi than thich cung cu tru nhung ho khong chiu nhan ho van ban to tung thi co the chuyen giao van ban do cho to truong to dan pho, cong an xa, phuong, thi tran, noi nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao cu tru va yeu cau nhung nguoi nay cam ket giao lai tan tay ngay cho nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao.

3. Trong truong hop viec cap, tong dat hoac thong bao qua nguoi khac thi nguoi thuc hien phai lap bien ban ghi ro viec nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao vang mat, van ban to tung da duoc giao cho ai; ly do; ngay, gio giao; quan he giua ho; cam ket chuyen giao tan tay van ban to tung cho nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao. Bien ban co chu ky cua nguoi duoc giao viec chuyen giao va nguoi thuc hien viec cap, tong dat hoac thong bao, nguoi chung kien (neu co).

4. Trong truong hop nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao da chuyen den dia chi moi thi phai cap, tong dat hoac thong bao theo dia chi moi cua ho.

5. Trong truong hop nguoi duoc thong bao vang mat, khong ro thoi diem tro ve hoac khong ro dia chi thi nguoi thuc hien viec cap, tong dat hoac thong bao phai lap bien ban ve viec khong thuc hien duoc viec cap, tong dat hoac thong bao co chu ky cua nguoi cung cap thong tin.

6. Trong truong hop nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao tu choi nhan van ban to tung thi nguoi thuc hien viec cap, tong dat hoac thong bao phai lap bien ban trong do neu ro ly do cua viec tu choi, co xac nhan cua nguoi lang gieng, to truong to dan pho, cong an hoac chinh quyen dia phuong ve viec nguoi do tu choi nhan van ban to tung. Trong truong hop nay viec cap, tong dat hoac thong bao duoc coi la hop le.

Ðieu 152. Thu tuc cap, tong dat hoac thong bao truc tiep cho to chuc

Neu nguoi duoc cap, tong dat hoac thong bao la to chuc thi van ban to tung phai duoc chuyen giao truc tiep cho nguoi dai dien theo phap luat hoac nguoi chiu trach nhiem nhan van ban cua to chuc do va phai duoc ky nhan. Trong truong hop to chuc duoc cap, tong dat hoac thong bao co nguoi dai dien tham gia to tung hoac cu nguoi dai dien nhan van ban to tung, thi nhung nguoi nay ky nhan van ban to tung do.

Ngay ky nhan la ngay duoc cap, tong dat hoac thong bao.

Ðieu 153. Thu tuc niem yet cong khai

1. Viec niem yet cong khai chi duoc thuc hien khi khong ro tung tich cua nguoi duoc cap, duoc trieu tap, duoc thong bao hoac khong the thuc hien duoc viec cap, tong dat, thong bao truc tiep.

2. Viec niem yet cong khai do Toa an truc tiep hoac uy quyen cho Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran, noi cu tru hoac noi cu tru cuoi cung cua nguoi duoc cap, tong dat, thong bao thuc hien theo thu tuc sau day:

a) Niem yet ban chinh tai tru so Toa an, Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran noi cu tru hoac noi cu tru cuoi cung cua nguoi duoc cap, tong dat thong bao;

b) Niem yet ban sao tai noi cu tru hoac noi cu tru cuoi cung cua nguoi duoc thong bao;

c) Lap bien ban ve viec thuc hien thu tuc niem yet cong khai, trong do can ghi ro ngay, thang, nam niem yet.

3. Thoi gian niem yet cong khai la muoi lam ngay, ke tu ngay niem yet.

Ðieu 154. Thu tuc thong bao tren phuong tien thong tin dai chung

1. Viec thong bao tren phuong tien thong tin dai chung chi duoc thuc hien khi phap luat co quy dinh hoac co can cu xac dinh la viec niem yet cong khai khong bao dam cho nguoi duoc cap, duoc trieu tap hoac duoc thong bao nhan duoc thong tin ve van ban can duoc cap, duoc tong dat hoac thong bao. Viec thong bao tren phuong tien thong tin dai chung cung co the duoc thuc hien neu co yeu cau cua cac duong su khac.

Le phi thong bao tren phuong tien thong tin dai chung do duong su co yeu cau thong bao phai chiu.

2. Thong bao tren phuong tien thong tin dai chung phai duoc dang tren bao trung uong trong ba so lien tiep va phat song tren Ðai phat thanh hoac Ðai truyen hinh cua trung uong ba lan trong ba ngay lien tiep.

Ðieu 155. Thong bao ket qua viec cap, tong dat hoac thong bao van ban to tung

Trong truong hop nguoi thuc hien viec cap, tong dat, thong bao van ban to tung khong phai la Toa an hoac co quan ban hanh van ban to tung do hoac can bo cua cac co quan do, thi nguoi thuc hien phai thong bao ket qua viec cap, tong dat, thong bao van ban to tung cho Toa an hoac co quan ban hanh van ban to tung do.

Chuong XI

Thoi han to tung

Ðieu 156. Thoi han to tung

1. Thoi han to tung la mot khoang thoi gian duoc xac dinh tu thoi diem nay den thoi diem khac de nguoi tien hanh to tung, nguoi tham gia to tung hoac ca nhan, to chuc khac co lien quan thuc hien hanh vi to tung thuoc nhiem vu, quyen han va trach nhiem cua minh do Bo luat nay quy dinh.

2. Thoi han to tung co the duoc xac dinh bang gio, ngay, tuan, thang, nam hoac bang mot su kien co the xay ra.

Ðieu 157. Ap dung quy dinh cua Bo luat dan su ve thoi han

Cac quy dinh cua Bo luat dan su ve cach tinh thoi han; quy dinh ve thoi han; thoi diem bat dau, ket thuc thoi han duoc ap dung doi voi cach tinh thoi han to tung; quy dinh ve thoi han to tung; thoi diem bat dau, ket thuc thoi han to tung.

Ðieu 158. Thoi hieu khoi kien, thoi hieu yeu cau

1. Thoi hieu khoi kien la thoi han ma chu the duoc quyen khoi kien de yeu cau Toa an giai quyet vu an dan su bao ve quyen, loi ich hop phap bi xam pham; neu thoi han do ket thuc thi mat quyen khoi kien, tru truong hop phap luat co quy dinh khac.

2. Thoi hieu yeu cau la thoi han ma chu the duoc quyen yeu cau Toa an giai quyet viec dan su bao ve quyen loi cua Nha nuoc, quyen, loi ich hop phap cua ca nhan, to chuc; neu thoi han do ket thuc thi mat quyen yeu cau, tru truong hop phap luat co quy dinh khac.

3. Trong truong hop phap luat khong co quy dinh khac ve thoi hieu khoi kien, thoi hieu yeu cau, thi thoi hieu khoi kien, thoi hieu yeu cau duoc quy dinh nhu sau:

a) Thoi hieu khoi kien de yeu cau Toa an giai quyet vu an dan su la hai nam, ke tu ngay phat sinh tranh chap;

b) Thoi hieu yeu cau de Toa an giai quyet viec dan su la mot nam, ke tu ngay phat sinh quyen yeu cau.

Ðieu 159. Ap dung quy dinh cua Bo luat dan su ve thoi hieu

Cac quy dinh cua Bo luat dan su ve thoi hieu duoc ap dung trong to tung dan su.
Phan thu hai

Thu tuc Giai quyet vu an tai Toa an cap so tham

Chuong XII

Khoi kien, khoi to va thu ly vu an

Ðieu 160. Quyen khoi kien vu an

Ca nhan, to chuc co quyen tu minh hoac thong qua nguoi dai dien hop phap khoi kien vu an tai Toa an co tham quyen de yeu cau bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh.

Ðieu 161. Quyen khoi kien vu an dan su de bao ve quyen, loi ich hop phap cua nguoi khac

1. Co quan ve dan so, gia dinh va tre em, Hoi lien hiep phu nu trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh co quyen khoi kien hoac de nghi Vien kiem sat khoi to vu an ve hon nhan va gia dinh trong nhung truong hop theo quy dinh cua Luat hon nhan va gia dinh.

2. Cong doan cap tren cua cong doan co so co quyen khoi kien vu an lao dong trong truong hop can bao ve quyen va loi ich hop phap cua tap the nguoi lao dong.

Ðieu 162. Quyen khoi to vu an cua Vien kiem sat nhan dan

Vien kiem sat nhan dan co quyen khoi to vu an trong nhung truong hop theo quy dinh cua Luat hon nhan va gia dinh va doi voi nhung vi pham phap luat lien quan den quyen, loi ich hop phap cua nguoi lao dong la nguoi chua thanh nien, nguoi tan tat va cac vi pham phap luat lao dong nghiem trong khac.

Ðieu 163. Pham vi khoi kien, khoi to

1. Ca nhan, to chuc co the khoi kien mot hoac nhieu ca nhan, to chuc khac ve mot quan he phap luat hoac nhieu quan he phap luat co lien quan voi nhau de giai quyet trong cung mot vu an dan su.

2. Nhieu ca nhan, to chuc co the cung khoi kien mot ca nhan, mot to chuc khac ve mot quan he phap luat hoac nhieu quan he phap luat co lien quan voi nhau de giai quyet trong cung mot vu an dan su.

3. Vien kiem sat khoi to, ca nhan, to chuc co tham quyen do Bo luat nay quy dinh co the khoi kien doi voi mot hoac nhieu ca nhan, to chuc khac ve mot quan he phap luat hoac nhieu quan he phap luat co lien quan voi nhau de giai quyet trong cung mot vu an dan su.

Ðieu 164. Hinh thuc, noi dung don khoi kien

1. Ca nhan, to chuc khoi kien phai lam don khoi kien.

2. Ðon khoi kien phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam lam don khoi kien;

b) Ten Toa an nhan don khoi kien;

c) Ten, dia chi cua nguoi khoi kien;

d) Ten, dia chi cua nguoi co quyen, loi ich duoc bao ve;

d)Ten, dia chi cua nguoi bi kien;

e) Ten, dia chi cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan, neu co;

g) Nhung van de cu the yeu cau Toa an giai quyet;

h) Ten, dia chi cua nguoi lam chung, neu co;

i) Tai lieu, chung cu chung minh cho yeu cau khoi kien la co can cu va hop phap;

k) Cac thong tin khac ma nguoi khoi kien xet thay can thiet cho viec giai quyet vu an;

l) Phan cuoi don, nguoi khoi kien la ca nhan phai ky ten hoac diem chi; neu to chuc khoi kien, thi dai dien hop phap cua to chuc do phai ky ten va dong dau cua to chuc do.

Ðieu 165. Hinh thuc, noi dung quyet dinh khoi to cua Vien kiem sat

1. Vien kiem sat khoi to vu an dan su phai co quyet dinh khoi to.

2. Quyet dinh khoi to phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam ban hanh quyet dinh khoi to vu an dan su;

b) Ten Vien kiem sat khoi to vu an dan su;

c) Ly do khoi to vu an dan su;

d) Ten, dia chi cua ca nhan, to chuc co quyen, loi ich hop phap can duoc bao ve;

d) Ten, dia chi cua nguoi bi khoi to vu an dan su;

e) Ten, dia chi cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan, neu co;

g) Nhung van de cu the yeu cau Toa an giai quyet;

h) Ten, dia chi cua nguoi lam chung, neu co;

i) Tai lieu, chung cu chung minh cho yeu cau khoi to la co can cu va hop phap.

Ðieu 166. Tai lieu kem theo don khoi kien, quyet dinh khoi to

Nguoi khoi kien hoac Vien kiem sat khoi to phai gui kem theo don khoi kien hoac quyet dinh khoi to nhung tai lieu, chung cu chung minh cho nhung yeu cau cua minh la co can cu va hop phap.

Ðieu 167. Gui don khoi kien, quyet dinh khoi to den Toa an

1. Nguoi khoi kien vu an co the gui don khoi kien va cac tai lieu kem theo den Toa an co tham quyen giai quyet vu an bang cac phuong thuc sau day:

a) Nop truc tiep tai Toa an;

b) Gui den Toa an bang duong buu dien.

Ngay khoi kien duoc tinh tu ngay duong su nop don tai Toa an hoac ngay co dau buu dien noi gui.

2. Vien kiem sat khoi to vu an dan su phai gui quyet dinh khoi to va cac tai lieu kem theo den Toa an co tham quyen giai quyet vu an truc tiep hoac bang duong cong van.

Ngay khoi to vu an la ngay Vien truong Vien kiem sat ky quyet dinh khoi to.

Ðieu 168. Thu tuc nhan don khoi kien, quyet dinh khoi to

Toa an phai nhan don khoi kien do duong su nop truc tiep tai Toa an hoac gui qua duong buu dien, nhan quyet dinh khoi to do Vien kiem sat gui truc tiep hoac gui qua duong cong van va phai ghi vao so nhan don. Trong thoi han nam ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc don khoi kien, quyet dinh khoi to Toa an phai xem xet va co mot trong cac quyet dinh sau day:

1. Tien hanh thu tuc thu ly vu an neu vu an thuoc tham quyen giai quyet cua minh;

2. Chuyen don khoi kien, quyet dinh khoi to cho Toa an co tham quyen va bao cho nguoi khoi kien, co quan khoi to biet, neu vu an thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an khac;

3. Tra lai don khoi kien cho nguoi khoi kien hoac tra lai quyet dinh khoi to cho co quan khoi to, neu vu viec khong thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an.

Ðieu 169. Tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to

1. Khi kiem tra don khoi kien, quyet dinh khoi to, Toa an tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to trong cac truong hop sau day:

a) Thoi hieu khoi kien da het;

b) Nguoi khoi kien khong co quyen khoi kien hoac khong co du nang luc hanh vi to tung dan su;

c) Su viec da duoc giai quyet bang ban an, quyet dinh da co hieu luc cua Toa an hoac quyet dinh da co hieu luc cua co quan nha nuoc co tham quyen, tru cac vu an ly hon ma Toa an bac don xin ly hon, xin thay doi nuoi con, thay doi muc cap duong, muc boi thuong thiet hai hoac cac vu an doi tai san cho thue, cho muon, doi nha cho thue, cho muon, cho o nho, ma Toa an chua chap nhan yeu cau do chua du dieu kien;

d) Het thoi han duoc thong bao ma nguoi khoi kien khong den Toa an lam thu tuc thu ly vu an, tru truong hop co ly do chinh dang;

d) Chua co du dieu kien khoi kien, khoi to;

e) Vu an khong thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an.

2. Khi tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to thi Toa an phai co van ban gui kem theo, trong do phai ghi ro ly do tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to vu an dan su.

Ðieu 170. Yeu cau sua doi, bo sung don khoi kien, quyet dinh khoi to

1. Trong truong hop don khoi kien, quyet dinh khoi to khong tuan thu cac quy dinh tai Ðieu 164 va Ðieu 165 cua Bo luat nay, thi Toa an thong bao cho nguoi khoi kien, Vien kiem sat khoi to biet de ho sua doi, bo sung trong mot thoi han hop ly do Toa an an dinh, nhung toi da khong qua ba muoi ngay. Trong truong hop dac biet Toa an co the gia han them nhung khong qua muoi lam ngay.

2. Trong truong hop nguoi khoi kien, Vien kiem sat khoi to da sua doi, bo sung theo yeu cau cua Toa an thi Toa an tiep tuc viec thu ly vu an theo thu tuc chung. Trong truong hop ho khong sua doi, bo sung theo yeu cau cua Toa an, thi don khoi kien, quyet dinh khoi to va cac tai lieu gui kem theo duoc tra lai cho nguoi khoi kien, Vien kiem sat khoi to.

Ðieu 171. Khieu nai, kien nghi va giai quyet khieu nai, kien nghi ve viec tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to

1. Trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc don khoi kien, quyet dinh khoi to va cac tai lieu kem theo do Toa an tra lai, nguoi khoi kien co quyen khieu nai, Vien kiem sat co quyen kien nghi voi Chanh an Toa an da tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to ve viec tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to.

2. Trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc khieu nai, kien nghi ve viec tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to, Chanh an Toa an phai ra mot trong cac quyet dinh sau day:

a) Giu nguyen viec tra lai don khoi kien, quyet dinh khoi to;

b) Nhan lai don khoi kien, quyet dinh khoi to va cac tai lieu kem theo de tien hanh viec thu ly vu an theo thu tuc chung.

Ðieu 172. Thu ly vu an

1. Sau khi nhan don khoi kien, quyet dinh khoi to vu an, neu xet thay vu an thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an, thi Toa an phai thong bao ngay cho nguoi khoi kien biet de ho den Toa an lam thu tuc nop tien tam ung an phi trong truong hop ho phai nop tien tam ung an phi.

2. Toa an du tinh so tien tam ung an phi, ghi vao phieu bao va giao cho nguoi khoi kien de ho nop tien tam ung an phi. Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc giay bao cua Toa an ve viec nop tien tam ung an phi, nguoi khoi kien phai thuc hien viec nop tien tam ung an phi.

3. Toa an thu ly vu an khi nguoi khoi kien nop cho Toa an bien lai chung minh ho da nop tien tam ung an phi.

4. Trong truong hop Vien kiem sat khoi to hoac nguoi khoi kien duoc mien hoac khong phai nop tien tam ung an phi, khong phai nop an phi thi Toa an thu ly vu an khi nhan duoc don khoi kien, quyet dinh khoi to va cac tai lieu kem theo tuan thu cac quy dinh tai Ðieu 164, Ðieu 165 va Ðieu 166 cua Bo luat nay.

Ðieu 173. Phan cong Tham phan giai quyet vu an

1. Trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay thu ly vu an, Chanh an Toa an phan cong mot Tham phan giai quyet vu an.

2. Trong qua trinh giai quyet vu an, neu Tham phan duoc phan cong khong tiep tuc tien hanh duoc nhiem vu, thi Chanh an Toa an phan cong mot Tham phan khac tiep tuc nhiem vu, tru truong hop dang xet xu thi phai xet xu lai tu dau.

Ðieu 174. Nhiem vu, quyen han cua Tham phan khi lap ho so vu an

Khi lap ho so vu an Tham phan co nhiem vu, quyen han sau day:

1. Thong bao ve viec thu ly vu an;

2. Yeu cau duong su nop tai lieu, chung cu cho Toa an;

3. Yeu cau ca nhan, to chuc cung cap tai lieu la giay to, anh, bang, dia ghi am, ghi hinh hoac hien vat khac lien quan den viec giai quyet vu an;

4. Lay loi khai cua duong su, cua nguoi lam chung;

5. Trung cau giam dinh;

6. Quyet dinh dinh gia tai san;

7. Xem xet, tham dinh tai cho;

8. Uy thac thu thap chung cu.

Ðieu 175. Thong bao ve viec thu ly vu an

1. Trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay thu ly vu an, Toa an phai thong bao bang van ban cho bi don, ca nhan, to chuc co quyen loi, nghia vu lien quan den viec giai quyet vu an ve viec Toa an da thu ly vu an.

2. Van ban thong bao phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam lam van ban thong bao;

b) Ten, dia chi Toa an da thu ly vu an;

c) Ten, dia chi cua nguoi khoi kien hoac ten, dia chi cua Vien kiem sat khoi to;

d) Nhung van de cu the nguoi khoi kien hoac Vien kiem sat yeu cau Toa an giai quyet;

d) Danh sach cac tai lieu, chung cu nguoi khoi kien nop kem theo don khoi kien;

e) Thoi han nguoi duoc thong bao phai co y kien bang van ban nop cho Toa an doi voi yeu cau cua nguoi khoi kien, Vien kiem sat khoi to va cac tai lieu, chung cu kem theo, neu co;

g) Hau qua phap ly cua viec nguoi duoc thong bao khong nop cho Toa an van ban ve y kien cua minh doi voi yeu cau.

Ðieu 176. Quyen, nghia vu cua nguoi duoc thong bao

1. Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc thong bao, nguoi duoc thong bao phai nop cho Toa an van ban ghi y kien cua minh doi voi yeu cau cua nguoi khoi kien, Vien kiem sat khoi to va cac tai lieu, chung cu kem theo, neu co.

Trong truong hop can gia han them thi phai co don xin gia han gui cho Toa an, trong do neu ro ly do. Neu xet thay viec xin gia han them la co can cu thi Toa an co the cho gia han them nhung toi da khong duoc qua muoi lam ngay.

2. Nguoi duoc thong bao co quyen yeu cau Toa an cho xem, ghi chep, sao chup don khoi kien, quyet dinh khoi to va cac tai lieu, chung cu kem theo don khoi kien, quyet dinh khoi to do nguoi khoi kien nop hoac Vien kiem sat khoi to gui cho Toa an.

Ðieu 177. Quyen yeu cau phan to cua bi don

1. Cung voi viec phai nop cho Toa an van ban ghi y kien cua minh doi voi yeu cau cua nguoi khoi kien, Vien kiem sat khoi to, thi bi don co quyen yeu cau phan to doi voi nguyen don.

2. Ðon yeu cau phan to cua bi don doi voi nguyen don duoc chap nhan khi thuoc mot trong cac truong hop sau day:

a) Yeu cau phan to de bu tru nghia vu voi yeu cau cua nguyen don;

b) Yeu cau phan to duoc chap nhan dan den loai tru viec chap nhan mot phan hoac toan bo yeu cau cua nguyen don;

c) Giua yeu cau phan to va yeu cau cua nguyen don co su lien quan voi nhau va neu duoc giai quyet trong cung mot vu an thi lam cho viec giai quyet vu an duoc chinh xac hon va nhanh hon.

Ðieu 178. Quyen yeu cau doc lap cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan

Trong truong hop nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan khong tham gia to tung voi ben nguyen don hoac voi ben bi don, thi ho co quyen yeu cau doc lap khi co day du cac dieu kien sau day:

1. Viec giai quyet vu an co lien quan den quyen loi, nghia vu cua ho;

2. Yeu cau doc lap cua ho co lien quan den vu an dang duoc giai quyet;

3. Neu yeu cau doc lap cua ho duoc giai quyet trong cung mot vu an thi se lam cho viec giai quyet vu an duoc chinh xac hon va nhanh hon.

Ðieu 179. Thu tuc yeu cau phan to hoac yeu cau doc lap

Thu tuc yeu cau phan to hoac yeu cau doc lap duoc thuc hien theo cac quy dinh cua Bo luat nay ve thu tuc khoi kien cua nguyen don.

Chuong XIII

Chuan bi xet xu

Ðieu 180. Thoi han chuan bi xet xu

1. Thoi han chuan bi xet xu cac loai vu an duoc quy dinh nhu sau:

a) Ðoi voi cac vu an quy dinh tai Ðieu 25 va Ðieu 27 cua Bo luat nay, thoi han toi da la bon thang, ke tu ngay thu ly vu an;

b) Ðoi voi cac vu an quy dinh tai Ðieu 29 va Ðieu 31 cua Bo luat nay, thoi han toi da la hai thang, ke tu ngay thu ly vu an.

Ðoi voi vu an co tinh chat phuc tap hoac do tro ngai khach quan thi Chanh an Toa an co the quyet dinh gia han them thoi han chuan bi xet xu, nhung toi da khong qua hai thang doi voi vu an thuoc truong hop quy dinh tai diem a va mot thang doi voi vu an thuoc truong hop quy dinh tai diem b khoan 1 Ðieu nay.

2. Trong thoi han chuan bi xet xu quy dinh tai khoan 1 Ðieu nay, tuy tung truong hop Toa an ra mot trong cac quyet dinh sau day:

a) Cong nhan su thoa thuan cua cac duong su;

b) Tam dinh chi giai quyet vu an;

c) Ðinh chi giai quyet vu an;

d) Ðua vu an ra xet xu.

3. Trong thoi han mot thang, ke tu ngay co quyet dinh dua vu an ra xet xu, Toa an phai mo phien toa; trong truong hop co ly do chinh dang thi Toa an co the mo phien toa trong thoi han hai thang.

Ðieu 181. Nguyen tac tien hanh hoa giai

1. Trong thoi han chuan bi xet xu so tham vu an, Toa an tien hanh hoa giai de cac duong su thoa thuan voi nhau ve viec giai quyet vu an, tru nhung vu an khong duoc hoa giai hoac khong the tien hanh hoa giai duoc quy dinh tai Ðieu 182 va Ðieu 183 cua Bo luat nay.

2. Viec hoa giai duoc tien hanh theo cac nguyen tac sau day:

a) Ton trong su tu nguyen thoa thuan cua cac duong su, khong ai duoc dung vu luc hoac de doa dung vu luc, bat buoc cac duong su phai thoa thuan khong phu hop voi y chi cua minh;

b) Noi dung cua su thoa thuan giua cac duong su khong duoc trai phap luat hoac dao duc xa hoi.

Ðieu 182. Nhung vu an dan su khong duoc hoa giai

Nhung vu an dan su sau day khong duoc hoa giai:

1. Yeu cau doi boi thuong thiet hai den tai san cua Nha nuoc;

2. Nhung vu an dan su phat sinh tu giao dich trai phap luat hoac trai dao duc xa hoi.

Ðieu 183. Nhung vu an dan su khong tien hanh hoa giai duoc

Nhung vu an dan su thuoc cac truong hop sau day khong tien hanh hoa giai duoc:

1. Bi don da duoc Toa an trieu tap hop le den lan thu hai ma van co tinh vang mat;

2. Ðuong su khong the tham gia hoa giai duoc vi co ly do chinh dang.

Ðieu 184. Thong bao ve phien hoa giai

Truoc khi tien hanh phien hoa giai, Toa an phai thong bao cho cac duong su biet ve thoi gian, dia diem tien hanh phien hoa giai, noi dung cac van de can hoa giai.

Ðieu 185. Thanh phan phien hoa giai

Thanh phan phien hoa giai gom co:

1. Tham phan chu tri phien hoa giai;

2. Thu ky Toa an ghi bien ban hoa giai;

3. Cac ben duong su.

Trong mot vu an co nhieu duong su, ma co duong su vang mat trong phien hoa giai, nhung cac duong su co mat van dong y tien hanh hoa giai va viec hoa giai do khong anh huong den quyen, nghia vu cua duong su vang mat, thi Tham phan tien hanh hoa giai giua cac duong su co mat. Neu cac duong su de nghi hoan phien hoa giai de co mat tat ca cac duong su trong vu an, thi Tham phan phai hoan phien hoa giai.

Ðieu 186. Noi dung hoa giai

Khi tien hanh hoa giai, Tham phan gioi thieu cho cac duong su biet cac quy dinh cua phap luat co lien quan den quan he ma ho co tranh chap de cac ben lien he den quyen, nghia vu cua minh, phan tich hau qua phap ly cua viec hoa giai thanh de ho tu nguyen thoa thuan voi nhau ve viec giai quyet vu an.

Khi tien hanh hoa giai Tham phan khong duoc de cho cac ben duong su biet ve huong quyet dinh cua Toa an neu vu viec duoc dua ra xet xu.

Ðieu 187. Bien ban hoa giai

1. Viec hoa giai phai duoc Thu ky Toa an ghi vao bien ban. Bien ban hoa giai phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam tien hanh phien hoa giai;

b) Ðia diem tien hanh phien hoa giai;

c) Thanh phan tham gia phien hoa giai;

d) Y kien cua cac duong su;

d) Nhung noi dung cac duong su da thoa thuan duoc voi nhau. Neu cac duong su khong thoa thuan duoc thi ghi ro la khong thoa thuan duoc.

2. Bien ban hoa giai phai co day du chu ky hoac diem chi cua cac duong su co mat trong phien hoa giai, chu ky cua Thu ky Toa an ghi bien ban va chu ky cua Tham phan chu tri phien hoa giai.

Ðieu 188. Ra quyet dinh cong nhan su thoa thuan cua cac duong su

1. Tham phan chu tri phien hoa giai hoac mot Tham phan khac duoc Chanh an Toa an phan cong co tham quyen ra quyet dinh cong nhan su thoa thuan cua cac duong su.

2. Tham phan chi ra quyet dinh cong nhan su thoa thuan cua cac duong su, neu cac duong su thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet toan bo vu an.

3. Trong truong hop quy dinh tai khoan 3 Ðieu 185 cua Bo luat nay ma cac duong su co mat thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an, thi thoa thuan do chi co gia tri doi voi nhung nguoi co mat va duoc Tham phan ra quyet dinh cong nhan neu khong anh huong den quyen, nghia vu cua duong su vang mat. Trong truong hop thoa thuan cua ho co anh huong den quyen, nghia vu cua duong su vang mat, thi thoa thuan nay chi co gia tri va duoc Tham phan ra quyet dinh cong nhan neu duoc duong su vang mat tai phien hoa giai chap thuan bang van ban.

Ðieu 189. Hieu luc cua quyet dinh cong nhan su thoa thuan cua cac duong su

1. Quyet dinh cong nhan su thoa thuan cua cac duong su co hieu luc phap luat ngay sau khi duoc ban hanh va khong bi khang cao, khang nghi theo trinh tu phuc tham.

2. Quyet dinh cong nhan su thoa thuan cua cac duong su chi co the bi khang nghi theo thu tuc giam doc tham neu co can cu cho rang su thoa thuan do la do bi nham lan, lua doi, de doa hoac trai phap luat, trai dao duc xa hoi.

Ðieu 190. Tam dinh chi giai quyet vu an dan su

Toa an ra quyet dinh tam dinh chi giai quyet vu an dan su trong cac truong hop sau day:

1. Ðuong su la ca nhan da chet, to chuc da sap nhap, chia, tach, giai the ma chua co ca nhan, to chuc ke thua quyen va nghia vu to tung cua ca nhan, to chuc do;

2. Mot ben duong su la ca nhan mat nang luc hanh vi dan su ma chua xac dinh duoc nguoi dai dien theo phap luat;

3. Cham dut dai dien hop phap cua duong su ma chua co nguoi thay the;

4. Can doi ket qua giai quyet vu an khac co lien quan hoac su viec duoc phap luat quy dinh la phai do co quan, to chuc khac giai quyet truoc moi giai quyet duoc vu an;

5. Cac truong hop khac ma phap luat co quy dinh.

Ðieu 191. Hau qua cua viec tam dinh chi giai quyet vu an dan su

1. Toa an khong xoa ten vu an dan su bi tam dinh chi giai quyet trong so thu ly ma chi ghi chu vao so thu ly so va ngay, thang, nam cua quyet dinh tam dinh chi viec giai quyet vu an dan su do.

2. Tien tam ung an phi, le phi ma duong su da nop duoc bao toan tai Kho bac nha nuoc va duoc xu ly khi Toa an tiep tuc giai quyet vu an dan su.

3. Quyet dinh tam dinh chi giai quyet vu an dan su co the bi khang cao, khang nghi theo thu tuc phuc tham.

Ðieu 192. Tiep tuc giai quyet vu an dan su bi tam dinh chi

Toa an tiep tuc giai quyet vu an dan su bi tam dinh chi khi ly do tam dinh chi khong con nua.

Ðieu 193. Ðinh chi giai quyet vu an dan su

1. Sau khi thu ly vu an thuoc tham quyen cua minh, Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an dan su trong cac truong hop sau day:

a) Nguyen don hoac bi don la ca nhan da chet ma quyen, nghia vu cua ho khong duoc thua ke;

b) To chuc da bi giai the hoac bi tuyen bo pha san ma khong co ca nhan, to chuc nao ke thua quyen, nghia vu to tung cua to chuc do;

c) Nguoi khoi kien rut don khoi kien va duoc Toa an chap nhan hoac nguoi khoi kien khong co quyen khoi kien;

d) Vien kiem sat rut quyet dinh khoi to vu an hoac to chuc rut van ban khoi kien trong truong hop khong co nguyen don hoac nguyen don yeu cau khong tiep tuc giai quyet vu an;

d) Cac duong su da tu hoa giai duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an;

e) Nguyen don da duoc trieu tap hop le den lan thu hai ma van vang mat;

g) Ða co quyet dinh cua Toa an mo thu tuc pha san doi voi doanh nghiep, hop tac xa la mot ben duong su trong vu an ma viec giai quyet vu an co lien quan den nghia vu, tai san cua doanh nghiep, hop tac xa do;

h) Cac truong hop khac ma phap luat co quy dinh.

2. Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an dan su, xoa ten vu an dan su do trong so thu ly va tra lai don cho duong su neu vu an dan su thuoc truong hop tra lai don kien, quyet dinh khoi to quy dinh tai Ðieu 169 cua Bo luat nay.

Ðieu 194. Hau qua cua viec dinh chi giai quyet vu an dan su

1. Khi co quyet dinh dinh chi giai quyet vu an dan su, duong su khong co quyen khoi kien yeu cau Toa an giai quyet lai vu an dan su do, neu viec khoi kien vu an sau khong co gi khac voi vu an truoc ve nguyen don, bi don va quan he phap luat tranh chap, tru truong hop phap luat co quy dinh khac.

2. Trong truong hop Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an dan su theo quy dinh tai khoan 1 Ðieu 193 cua Bo luat nay thi tien tam ung an phi ma duong su da nop duoc sung vao cong quy nha nuoc.

3. Trong truong hop Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an dan su theo quy dinh tai khoan 2 Ðieu 193 cua Bo luat nay thi tien tam ung an phi da nop duoc tra lai cho nguoi da nop tien tam ung an phi.

4. Quyet dinh dinh chi giai quyet vu an dan su co the bi khang cao, khang nghi theo thu tuc phuc tham.

Ðieu 195. Tham quyen ra quyet dinh tam dinh chi, dinh chi giai quyet vu an dan su

Tham phan duoc phan cong giai quyet vu an dan su co tham quyen ra quyet dinh tam dinh chi hoac dinh chi viec giai quyet vu an dan su do.

Ðieu 196. Quyet dinh dua vu an ra xet xu

1. Quyet dinh dua vu an ra xet xu phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam ra quyet dinh;

b) Ten Toa an ra quyet dinh;

c) Vu an dan su Toa an dua ra xet xu;

d) Ten, dia chi cua nguyen don, bi don hoac nguoi khac khoi kien yeu cau Toa an giai quyet vu an dan su, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan;

d) Ho, ten Tham phan, Hoi tham nhan dan, Thu ky Toa an va ho, ten Tham phan, Hoi tham nhan dan du khuyet, neu co;

e) Ho, ten Kiem sat vien tham gia phien toa, neu co;

g) Ngay, gio, thang, nam, dia diem mo phien toa;

h) Xu cong khai hay xu kin;

i) Ho, ten nhung nguoi duoc trieu tap tham gia phien toa.

2. Quyet dinh dua vu an ra xet xu phai duoc gui cho Vien kiem sat cung cap va cho cac duong su ngay sau khi ra quyet dinh.

Chuong XIV

Phien Toa so tham

Muc 1

Quy dinh chung ve phien Toa so tham

Ðieu 197. Yeu cau chung doi voi phien toa so tham

Phien toa so tham phai duoc tien hanh dung thoi gian, dia diem da duoc ghi trong quyet dinh dua vu an ra xet xu hoac trong giay bao mo lai phien toa trong truong hop phai hoan phien toa.

Ðieu 198. Xet xu truc tiep, bang loi noi va lien tuc

1. Toa an phai truc tiep xac dinh nhung tinh tiet cua vu an bang cach hoi va nghe loi trinh bay cua nguyen don, bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan den vu an, nguoi dai dien hop phap, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su va nhung nguoi tham gia to tung khac; xem xet, kiem tra cac chung cu da thu thap duoc; nghe phat bieu quan diem cua Vien kiem sat ve viec giai quyet vu an. Ban an chi duoc can cu vao ket qua xet hoi tai phien toa va cac chung cu da duoc xem xet, kiem tra tai phien toa.

2. Viec xet xu bang loi noi va phai duoc tien hanh lien tuc, tru thoi gian nghi. Cac thanh vien cua Hoi dong xet xu phai xet xu vu an tu khi bat dau cho den khi ket thuc, tru truong hop quy dinh tai khoan 1 Ðieu 199 cua Bo luat nay.

Trong truong hop dac biet do Bo luat nay quy dinh thi viec xet xu co the tam ngung khong qua nam ngay lam viec. Het thoi han tam ngung, viec xet xu vu an duoc tiep tuc.

Ðieu 199. Thay the thanh vien Hoi dong xet xu trong truong hop dac biet

1. Trong qua trinh xet xu vu an neu co Tham phan hoac Hoi tham nhan dan khong tiep tuc tham gia xet xu duoc, nhung co Tham phan hoac Hoi tham nhan dan du khuyet thi vu an van co the duoc tiep tuc xet xu. Tham phan hoac Hoi tham nhan dan du khuyet phai co mat tai phien toa tu dau moi duoc tham gia xet xu tiep vu an.

Trong truong hop Hoi dong xet xu co hai Tham phan ma Tham phan chu toa phien toa khong tiep tuc tham gia xet xu duoc thi Tham phan la thanh vien Hoi dong xet xu lam chu toa phien toa va Tham phan du khuyet duoc bo sung lam thanh vien Hoi dong xet xu.

2. Trong truong hop khong co Tham phan hoac Hoi tham nhan dan du khuyet de thay the thanh vien Hoi dong xet xu hoac phai thay doi chu toa phien toa ma khong co Tham phan de thay the theo quy dinh tai khoan 1 Ðieu nay thi vu an phai duoc xet xu lai tu dau.

Ðieu 200. Su co mat cua nguyen don tai phien toa

1. Nguyen don phai co mat tai phien toa theo giay trieu tap cua Toa an; neu vang mat lan thu nhat co ly do chinh dang thi phai hoan phien toa.

2. Nguyen don da duoc trieu tap hop le den lan thu hai lien tiep ma van vang mat thi bi coi la tu bo viec kien va Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an, neu bi don va nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan deu dong y. Trong truong hop Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an thi nguyen don co quyen khoi kien lai, neu thoi hieu khoi kien van con.

Ðieu 201. Su co mat cua bi don tai phien toa

1. Bi don phai co mat tai phien toa theo giay trieu tap cua toa an; neu vang mat lan thu nhat co ly do chinh dang thi phai hoan phien toa.

2. Bi don da duoc trieu tap hop le den lan thu hai lien tiep ma van vang mat thi Toa an van tien hanh xet xu vu an vang mat ho.

Ðieu 202. Su co mat cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan

1. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan phai co mat tai phien toa theo giay trieu tap cua toa an; neu vang mat lan thu nhat co ly do chinh dang thi phai hoan phien toa.

2. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan da duoc trieu tap hop le den lan thu hai lien tiep ma van vang mat thi Toa an van tien hanh xet xu vu an vang mat ho.

3. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan co yeu cau doc lap da duoc trieu tap hop le den lan thu hai lien tiep ma van vang mat thi bi coi la tu bo yeu cau doc lap cua minh va Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an doi voi yeu cau doc lap cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan, neu nguyen don va bi don deu dong y. Trong truong hop Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an doi voi yeu cau doc lap thi nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan co quyen khoi kien lai doi voi yeu cau doc lap do, neu thoi hieu khoi kien van con.

Ðieu 203. Xet xu trong truong hop duong su vang mat tai phien toa

Nguyen don, bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan vang mat tai phien toa, Toa an van tien hanh xet xu vu an trong cac truong hop sau day:

1. Ðuong su co don de nghi Toa an xet xu vang mat ho;

2. Ðuong su co nguoi dai dien hop phap tham gia phien toa.

Ðieu 204. Su co mat cua nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su

1. Nguoi duoc duong su nho va duoc Toa an chap nhan la nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su co nghia vu phai tham gia phien toa theo giay bao cua Toa an; neu vang mat thi phai co van ban bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su gui cho Toa an hoac phai thong bao cho duong su biet de ho tu bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh.

2. Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su vang mat tai phien toa ma khong co van ban bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su gui cho Toa an, thi Toa an van tien hanh xet xu vu an. Trong truong hop nay duong su tu bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh.

Ðieu 205. Su co mat cua nguoi lam chung

1. Nguoi lam chung co nghia vu tham gia phien toa theo giay trieu tap cua Toa an de lam sang to cac tinh tiet cua vu an. Trong truong hop nguoi lam chung vang mat nhung truoc do da co loi khai truc tiep voi Toa an hoac gui cho Toa an, thi chu toa phien Toa cong bo loi khai do.

2. Neu nguoi lam chung ve nhung van de quan trong vang mat thi tuy tung truong hop, Hoi dong xet xu quyet dinh hoan phien toa hoac van tien hanh xet xu. Trong truong hop dac biet nguoi lam chung vang mat tai phien toa khong co ly do chinh dang, thi co the bi dan giai den phien toa.

Ðieu 206. Su co mat cua nguoi giam dinh

1. Nguoi giam dinh co nghia vu tham gia phien toa theo giay trieu tap cua Toa an de lam ro nhung van de lien quan den viec giam dinh va ket luan giam dinh.

2. Neu nguoi giam dinh vang mat thi tuy tung truong hop, Hoi dong xet xu quyet dinh hoan phien toa hoac van tien hanh xet xu.

Ðieu 207. Su co mat cua nguoi phien dich

1. Nguoi phien dich co nghia vu tham gia phien toa theo giay trieu tap cua Toa an.

2. Neu nguoi phien dich vang mat va khong co nguoi khac thay the, thi Hoi dong xet xu quyet dinh hoan phien toa hoac van tien hanh xet xu.

Ðieu 208. Su co mat cua Kiem sat vien

1. Kiem sat vien Vien kiem sat cung cap co nhiem vu tham gia phien toa xet xu vu an ma Vien kiem sat khoi to. Ðoi voi nhung vu an khac, Kiem sat vien co the tham gia phien toa, neu Vien kiem sat xet thay can thiet. Trong truong hop can thiet co the co Kiem sat vien du khuyet.

2. Trong truong hop phai co Kiem sat vien tham gia phien toa ma Kiem sat vien vang mat hoac bi thay doi va khong co Kiem sat vien du khuyet de thay the, thi Hoi dong xet xu quyet dinh hoan phien toa va thong bao ngay cho Vien kiem sat cung cap biet.

Ðieu 209. Thoi han hoan phien toa va quyet dinh hoan phien toa

1. Trong truong hop Hoi dong xet xu quyet dinh hoan phien toa theo quy dinh tai khoan 2 Ðieu 50, khoan 2 Ðieu 71 va cac dieu 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208 va khoan 4 Ðieu 231 cua Bo luat nay, thi thoi han hoan phien toa so tham khong duoc qua ba muoi ngay, ke tu ngay ra quyet dinh hoan phien toa.

2. Quyet dinh hoan phien toa phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam ra quyet dinh;

b) Ten Toa an va ho, ten nhung nguoi tien hanh to tung;

c) Vu an Toa an dua ra xet xu;

d) Ly do cua viec hoan phien toa;

d) Thoi gian, dia diem mo lai phien toa.

3. Quyet dinh hoan phien toa phai duoc chu toa phien toa thay mat Hoi dong xet xu ky ten va thong bao cong khai cho nhung nguoi tham gia to tung biet. Ðoi voi nguoi vang mat thi Toa an gui cho ho Quyet dinh hoan phien toa cua Toa an.

4. Trong truong hop sau khi hoan phien toa ma Toa an khong the mo lai phien toa dung thoi gian, dia diem mo lai phien toa ghi trong Quyet dinh hoan phien toa, thi Toa an phai thong bao cho Vien kiem sat cung cap va nhung nguoi tham gia to tung biet ve thoi gian, dia diem mo lai phien toa.

Ðieu 210. Noi quy phien toa

1. Nhung nguoi duoi muoi sau tuoi khong duoc vao phong xu an, tru truong hop duoc Toa an trieu tap tham gia phien toa.

Moi nguoi trong phong xu an deu phai dung day khi Hoi dong xet xu vao phong xu an, phai co thai do ton trong Hoi dong xet xu, giu gin trat tu va tuan theo su dieu khien cua chu toa phien toa.

Chi nhung nguoi duoc Toa an hoi hoac cho phep moi duoc tra loi hoac phat bieu. Nguoi tra loi hoac phat bieu phai dung day, tru truong hop vi ly do suc khoe duoc chu toa phien toa cho phep ngoi de phat bieu.

2. Toa an nhan dan toi cao can cu vao quy dinh tai khoan 1 Ðieu nay de ban hanh Noi quy phien toa.

Ðieu 211. Thu tuc ra ban an va quyet dinh cua Toa an tai phien toa

1. Ban an phai duoc Hoi dong xet xu thao luan va thong qua tai phong nghi an.

2. Quyet dinh ve thay doi nguoi tien hanh to tung, nguoi giam dinh, nguoi phien dich; chuyen vu an, tam dinh chi hoac dinh chi giai quyet vu an, hoan phien toa phai duoc thao luan va thong qua tai phong nghi an va phai duoc viet thanh van ban.

3. Quyet dinh ve cac van de khac duoc Hoi dong xet xu thao luan va thong qua tai phong xu an, khong phai viet thanh van ban, nhung phai duoc ghi vao bien ban phien toa.

Ðieu 212. Bien ban phien toa

1. Bien ban phien toa phai ghi day du cac noi dung sau:

a) Cac noi dung chinh trong quyet dinh dua vu an ra xet xu quy dinh tai khoan 1 Ðieu 196 cua Bo luat nay;

b) Moi dien bien tai phien toa tu khi bat dau cho den khi ket thuc phien toa;

c) Cac cau hoi va cac cau tra loi tai phien toa.

2. Ngoai viec ghi bien ban phien toa, viec ghi am, ghi hinh ve dien bien phien toa chi co the duoc tien hanh khi duoc su dong y cua Hoi dong xet xu.

3. Sau khi ket thuc phien toa, chu toa phien toa phai kiem tra bien ban va cung voi Thu ky Toa an ky vao bien ban do.

4. Kiem sat vien va nhung nguoi tham gia to tung co quyen duoc xem bien ban phien toa, yeu cau ghi nhung sua doi, bo sung vao bien ban phien toa va ky xac nhan.

Ðieu 213. Chuan bi khai mac phien toa

Truoc khi khai mac phien toa, Thu ky Toa an co nhiem vu, quyen han sau day:

1. Pho bien noi quy phien toa;

2. Kiem tra, xac dinh su co mat, vang mat cua nhung nguoi tham gia phien toa theo giay trieu tap, giay bao cua Toa an; neu co nguoi vang mat can lam ro ly do;

3. On dinh trat tu trong phong xu an;

4. Yeu cau moi nguoi trong phong xu an dung day khi Hoi dong xet xu vao phong xu an.

Muc 2

Thu tuc bat dau phien Toa

Ðieu 214. Khai mac phien toa

Phan khai mac phien toa gom co cac viec sau day:

1. Chu toa phien toa khai mac phien toa va doc quyet dinh dua vu an ra xet xu;

2. Thu ky Toa an bao cao voi Hoi dong xet xu ve su co mat, vang mat cua nhung nguoi tham gia phien toa theo giay trieu tap, giay bao cua Toa an va ly do vang mat;

3. Chu toa phien toa kiem tra lai su co mat cua nhung nguoi tham gia phien toa theo giay trieu tap, giay bao cua Toa an va kiem tra can cuoc cua duong su;

4. Chu toa phien toa pho bien quyen, nghia vu cua cac duong su va cua nhung nguoi tham gia to tung khac;

5. Chu toa phien toa gioi thieu ho, ten nhung nguoi tien hanh to tung, nguoi giam dinh, nguoi phien dich;

6. Chu toa phien toa hoi nhung nguoi co quyen yeu cau thay doi nhung nguoi tien hanh to tung, nguoi giam dinh, nguoi phien dich xem ho co yeu cau thay doi ai khong.

Ðieu 215. Giai quyet yeu cau thay doi nguoi tien hanh to tung, nguoi giam dinh, nguoi phien dich

Trong truong hop co nguoi yeu cau thay doi nguoi tien hanh to tung, nguoi giam dinh, nguoi phien dich, thi Hoi dong xet xu phai xem xet, quyet dinh theo thu tuc do Bo luat nay quy dinh va co the chap nhan hoac khong chap nhan. Trong truong hop khong chap nhan thi can phai neu ro ly do cua viec khong chap nhan.

Ðieu 216. Xem xet, quyet dinh hoan phien toa khi co nguoi vang mat

Khi co nguoi tham gia to tung vang mat tai phien toa ma khong thuoc truong hop Toa an phai hoan phien toa, thi Chu toa phien toa phai hoi xem co ai de nghi hoan phien toa hay khong. Neu co nguoi yeu cau thi Hoi dong xet xu xem xet, quyet dinh theo thu tuc do Bo luat nay quy dinh va co the chap nhan hoac khong chap nhan. Trong truong hop khong chap nhan thi can phai neu ro ly do cua viec khong chap nhan.

Ðieu 217. Bao dam tinh khach quan cua nguoi lam chung

1. Truoc khi nguoi lam chung duoc hoi ve nhung van de ma ho biet duoc co lien quan den viec giai quyet vu an, Chu toa phien toa co the quyet dinh nhung bien phap can thiet de cho nhung nguoi lam chung khong nghe duoc loi khai cua nhau hoac tiep xuc voi nhung nguoi co lien quan.

2. Trong truong hop loi khai cua duong su va nguoi lam chung co anh huong lan nhau thi Chu toa phien toa co the quyet dinh cach ly duong su voi nguoi lam chung truoc khi hoi nguoi lam chung.

Muc 3

Thu tuc xet hoi tai phien toa

Ðieu 218. Hoi duong su ve viec thay doi, bo sung, rut yeu cau

Thu tuc xet hoi duoc bat dau bang viec Chu toa phien toa hoi duong su ve cac van de sau day:

1. Hoi nguyen don co thay doi, bo sung, rut mot phan hoac toan bo yeu cau khoi kien hay khong;

2. Hoi bi don co thay doi, bo sung, rut mot phan hoac toan bo yeu cau phan to hay khong;

3. Hoi nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan co yeu cau doc lap co thay doi, bo sung, rut mot phan hoac toan bo yeu cau doc lap hay khong.

Ðieu 219. Xem xet viec thay doi, bo sung, rut yeu cau

1. Hoi dong xet xu chap nhan viec thay doi, bo sung yeu cau cua duong su, neu viec thay doi, bo sung yeu cau cua ho khong vuot qua pham vi yeu cau khoi kien, yeu cau phan to hoac yeu cau doc lap ban dau.

2. Trong truong hop co duong su rut mot phan hoac toan bo yeu cau cua minh va viec rut yeu cau cua ho la tu nguyen, thi Hoi dong xet xu chap nhan va dinh chi xet xu doi voi phan yeu cau hoac toan bo yeu cau duong su da rut.

Ðieu 220. Thay doi dia vi to tung

1. Trong truong hop nguyen don rut toan bo yeu cau khoi kien, nhung bi don van giu nguyen yeu cau phan to cua minh, thi bi don tro thanh nguyen don va nguyen don tro thanh bi don.

2. Trong truong hop nguyen don rut toan bo yeu cau khoi kien, bi don rut toan bo yeu cau phan to, nhung nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan van giu nguyen yeu cau doc lap cua minh, thi nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan tro thanh nguyen don, con nguoi nao co nghia vu doi voi yeu cau doc lap tro thanh bi don.

Ðieu 221. Cong nhan su thoa thuan cua duong su

1. Chu toa phien toa hoi cac duong su co thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an hay khong. Trong truong hop cac duong su thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an va thoa thuan cua ho la tu nguyen, khong trai phap luat hoac dao duc xa hoi thi Hoi dong xet xu ra quyet dinh cong nhan su thoa thuan cua duong su ve viec giai quyet vu an.

2. Quyet dinh cong nhan su thoa thuan cua duong su ve viec giai quyet vu an co hieu luc phap luat.

Ðieu 222. Nghe loi trinh bay cua duong su

1. Trong truong hop co duong su van giu nguyen yeu cau cua minh va cac duong su khong tu thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an thi Hoi dong xet xu bat dau xet xu vu an bang viec nghe loi trinh bay cua cac duong su theo trinh tu sau day:

a) Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nguyen don trinh bay cac yeu cau cua nguyen don va cac chung cu chung minh cho cac yeu cau do la co can cu va hop phap. Nguyen don co quyen bo sung y kien.

Trong truong hop Vien kiem sat khoi to hoac to chuc khoi kien vu an, thi Kiem sat vien hoac dai dien to chuc trinh bay ve cac yeu cau khoi to, khoi kien va cac chung cu chung minh cho yeu cau khoi to, khoi kien la co can cu va hop phap;

b) Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho bi don trinh bay cac y kien cua bi don doi voi cac yeu cau cua nguyen don; yeu cau phan to, cac de nghi cua bi don va cac chung cu chung minh cho cac de nghi do la co can cu va hop phap. Bi don co quyen bo sung y kien;

c) Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan trinh bay y kien cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan doi voi cac yeu cau, de nghi cua nguyen don, bi don; yeu cau doc lap, cac de nghi cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan va cac chung cu chung minh cho cac de nghi do la co can cu va hop phap. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan co quyen bo sung y kien.

2. Trong truong hop nguyen don, bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan khong co nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho minh, thi ho tu trinh bay ve cac yeu cau, de nghi cua minh va tu chung minh.

3. Tai phien toa duong su, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su co quyen bo sung chung cu de chung minh cho yeu cau, de nghi cua minh.

Ðieu 223. Thu tu xet hoi

Sau khi nghe xong loi trinh bay cua cac duong su, thu tu xet hoi doi voi tung nguoi ve tung van de nhu sau:

1. Chu toa phien toa hoi truoc roi den cac Hoi tham nhan dan;

2. Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su;

3. Ðuong su;

4. Kiem sat vien trong truong hop vu an khong phai do Vien kiem sat khoi to;

5. Nhung nguoi tham gia to tung khac.

Ðieu 224. Hoi nguyen don

1. Trong truong hop co nhieu nguyen don thi phai hoi rieng tung nguyen don.

2. Chi xet hoi nguyen don ve nhung van de ma nguyen don, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nguyen don trinh bay chua ro, co mau thuan voi nhau hoac mau thuan voi nhung loi khai cua ho truoc do, mau thuan voi loi trinh bay cua bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan va nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nhung nguoi nay.

3. Nguyen don co the tu minh tra loi hoac nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nguyen don tra loi thay cho nguyen don va sau do nguyen don tra loi bo sung.

Ðieu 225. Hoi bi don

1. Trong truong hop co nhieu bi don thi phai hoi rieng tung bi don.

2. Chi xet hoi bi don ve nhung van de bi don, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho bi don trinh bay chua ro, co mau thuan voi nhau hoac mau thuan voi nhung loi khai cua ho truoc do, mau thuan voi yeu cau cua nguyen don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan va nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nhung nguoi nay.

3. Bi don co the tu minh tra loi hoac nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho bi don tra loi thay cho bi don va sau do bi don tra loi bo sung.

Ðieu 226. Hoi nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan

1. Trong truong hop co nhieu nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan thi phai hoi rieng tung nguoi mot.

2. Chi xet hoi nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan ve nhung van de ho, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho ho trinh bay chua ro, co mau thuan voi nhau hoac mau thuan voi nhung loi khai cua ho truoc do, mau thuan voi yeu cau cua nguyen don, de nghi cua bi don va nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nhung nguoi nay.

3. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan co the tu minh tra loi hoac nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho ho tra loi thay cho ho va sau do ho tra loi bo sung.

Ðieu 227. Hoi nguoi lam chung

1. Trong truong hop co nhieu nguoi lam chung thi phai hoi rieng tung nguoi mot.

2. Truoc khi xet hoi nguoi lam chung, Chu toa phien toa phai hoi ro ve quan he giua ho voi cac duong su trong vu an. Neu nguoi lam chung la nguoi chua thanh nien thi Chu toa phien toa co the yeu cau cha, me, nguoi giam ho hoac thay giao, co giao giup do de hoi.

3. Chu toa phien toa yeu cau nguoi lam chung trinh bay ro nhung tinh tiet cua vu an cac duong su dang co tranh chap ma ho biet. Sau khi nguoi lam chung trinh bay xong thi chi hoi them nguoi lam chung ve nhung diem ma ho trinh bay chua ro, chua day du hoac co mau thuan voi nhau, mau thuan voi nhung loi khai cua ho truoc do, mau thuan voi loi trinh bay cua duong su, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su.

4. Sau khi da trinh bay xong, nguoi lam chung o lai phong xu an de co the duoc hoi them.

5. Trong truong hop can thiet phai bao dam an toan cho nguoi lam chung va nhung nguoi than thich cua ho, Hoi dong xet xu quyet dinh khong tiet lo nhung thong tin ve nhan than cua nguoi lam chung va khong de nhung nguoi trong phien toa nhin thay ho.

Ðieu 228. Cong bo cac tai lieu cua vu an

1. Hoi dong xet xu cong bo cac tai lieu cua vu an trong cac truong hop sau day:

a) Nguoi tham gia to tung khong co mat tai phien toa ma trong giai doan chuan bi xet xu da co loi khai;

b) Nhung loi khai cua nguoi tham gia to tung tai phien toa mau thuan voi nhung loi khai truoc do;

c) Trong cac truong hop khac ma Hoi dong xet xu thay can thiet hoac co yeu cau cua Kiem sat vien, nguoi tham gia to tung.

2. Tru truong hop dac biet can de giu bi mat nha nuoc, thuan phong my tuc cua dan toc hoac de giu bi mat cua cac duong su theo yeu cau chinh dang cua ho, thi Hoi dong xet xu khong cong bo cac tai lieu co trong ho so vu an.

Ðieu 229. Nghe bang ghi am, xem bang ghi hinh

Theo yeu cau cua Kiem sat vien, nguoi tham gia to tung hoac khi xet thay can thiet Hoi dong xet xu cho nghe bang ghi am, xem bang ghi hinh tai phien toa, tru truong hop quy dinh tai khoan 2 Ðieu 228 cua Bo luat nay.

Ðieu 230. Xem xet vat chung

Vat chung, anh hoac bien ban xac nhan vat chung duoc dua ra de xem xet tai phien toa.

Khi can thiet Hoi dong xet xu co the quyet dinh tam ngung phien toa de cung voi cac duong su den xem xet tai cho nhung vat chung khong the dua den phien toa duoc.

Ðieu 231. Hoi nguoi giam dinh

1. Chu toa phien toa yeu cau nguoi giam dinh trinh bay ket luan cua minh ve van de duoc giao giam dinh. Khi trinh bay, nguoi giam dinh co quyen giai thich bo sung ve ket luan giam dinh, cac can cu de dua ra ket luan giam dinh.

2. Kiem sat vien, nhung nguoi tham gia to tung co mat tai phien toa co quyen nhan xet ve ket luan giam dinh, duoc hoi nhung van de con chua ro, hoac co mau thuan trong ket luan giam dinh hoac co mau thuan voi nhung tinh tiet khac cua vu an.

3. Trong truong hop nguoi giam dinh khong co mat tai phien toa, thi Chu toa phien toa cong bo ket luan giam dinh.

4. Khi co nguoi tham gia to tung khong dong y voi ket luan giam dinh duoc cong bo tai phien toa va co yeu cau giam dinh bo sung hoac giam dinh lai, neu xet thay viec giam dinh bo sung, giam dinh lai la can thiet cho viec giai quyet vu an, thi Hoi dong xet xu quyet dinh giam dinh bo sung giam dinh lai. Trong truong hop nay Hoi dong xet xu quyet dinh hoan phien toa.

Ðieu 232. Ket thuc xet hoi

Khi nhan thay cac tinh tiet cua vu an da duoc xet hoi xong thi Chu toa phien toa hoi Kiem sat vien, duong su, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su va nhung nguoi tham gia to tung khac xem ai co yeu cau xet hoi van de gi nua khong. Neu co nguoi yeu cau va xet thay yeu cau do la co can cu thi Chu toa phien toa quyet dinh tiep tuc viec xet hoi.

Muc 4

Tranh luan tai phien Toa

Ðieu 233. Trinh tu phat bieu khi tranh luan

1. Sau khi ket thuc xet hoi, Hoi dong xet xu chuyen sang phan tranh luan tai phien toa. Trinh tu phat bieu khi tranh luan duoc thuc hien nhu sau:

a) Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nguyen don phat bieu. Nguyen don hoac nguoi dai dien cho nguyen don co quyen bo sung y kien. Trong truong hop Vien kiem sat khoi to hoac to chuc khoi kien thi Kiem sat vien hoac dai dien to chuc trinh bay y kien. Nguoi co quyen loi duoc bao ve co quyen bo sung y kien;

b) Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho bi don phat bieu. Bi don hoac nguoi dai dien cho bi don co quyen bo sung y kien;

c) Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan phat bieu. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan hoac nguoi dai dien cho ho co quyen bo sung y kien.

2. Trong truong hop nguyen don, bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan khong co nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho minh, thi ho tu minh phat bieu khi tranh luan.

Ðieu 234. Phat bieu khi tranh luan va doi dap

Khi phat bieu ve danh gia chung cu, de xuat quan diem cua minh ve viec giai quyet vu an, nguoi tham gia tranh luan phai can cu vao cac tai lieu, chung cu da thu thap duoc va da duoc xem xet, kiem tra tai phien toa cung nhu ket qua xet hoi tai phien toa. Nguoi tham gia tranh luan co quyen dap lai y kien cua nguoi khac. Chu toa phien toa khong duoc han che thoi gian tranh luan, tao dieu kien cho nhung nguoi tham gia tranh luan trinh bay het y kien, nhung co quyen cat nhung y kien khong co lien quan den vu an.

Ðieu 235. Phat bieu cua Kiem sat vien

Sau khi nhung nguoi tham gia to tung phat bieu tranh luan va doi dap xong, Chu toa phien toa de nghi Kiem sat vien phat bieu quan diem cua Vien kiem sat ve viec giai quyet vu an.

Ðieu 236. Tro lai viec xet hoi

Neu qua tranh luan xet thay co tinh tiet cua vu an chua duoc xet hoi hoac xet hoi chua duoc day du hoac can xem xet them chung cu thi Hoi dong xet xu quyet dinh tro lai xet hoi. Xet hoi xong phai tiep tuc tranh luan.

Muc 5

Nghi an va tuyen an

Ðieu 237. Nghi an

1. Sau khi ket thuc phan tranh luan, Hoi dong xet xu vao phong nghi an de nghi an.

2. Chi co cac thanh vien chinh thuc cua Hoi dong xet xu moi co quyen nghi an. Khi nghi an cac thanh vien cua Hoi dong xet xu phai giai quyet tat ca cac van de cua vu an bang cach bieu quyet theo da so ve tung van de. Hoi tham nhan dan bieu quyet truoc, Tham phan bieu quyet sau cung. Nguoi co y kien thieu so co quyen trinh bay y kien cua minh bang van ban va duoc dua vao ho so vu an.

3. Khi nghi an chi duoc can cu vao cac tai lieu, chung cu da duoc xem xet, kiem tra tai phien toa, ket qua xet hoi tai phien toa va phai xem xet day du y kien cua nhung nguoi tham gia to tung, Kiem sat vien.

4. Khi nghi an phai co bien ban ghi lai y kien da thao luan va quyet dinh cua Hoi dong xet xu. Bien ban nghi an phai duoc tat ca cac thanh vien Hoi dong xet xu ky tai phong nghi an truoc khi tuyen an.

5. Trong truong hop vu an co nhieu tinh tiet phuc tap, viec nghi an doi hoi phai co thoi gian dai, thi Hoi dong xet xu co the quyet dinh thoi gian nghi an, nhung khong qua nam ngay lam viec.

Hoi dong xet xu phai thong bao cho moi nguoi co mat tai phien toa va nguoi tham gia to tung vang mat tai phien toa biet cu the ngay, gio va dia diem tuyen an. Neu Hoi dong xet xu da thuc hien viec thong bao ma co nguoi tham gia to tung vang mat, thi Hoi dong xet xu van tien hanh viec tuyen an quy dinh tai Ðieu 240 cua Bo luat nay.

Ðieu 238. Tro lai viec xet hoi va tranh luan lai

Neu qua nghi an xet thay co tinh tiet cua vu an chua duoc xet hoi hoac xet hoi chua day du hoac can xem xet them chung cu thi Hoi dong xet xu quyet dinh tro lai xet hoi va tranh luan lai.

Ðieu 239. Ban an

1. Toa an ra ban an nhan danh nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

2. Ban an gom co phan mo dau, phan noi dung vu an va nhan dinh cua Toa an, phan quyet dinh.

3. Trong phan mo dau phai ghi ro ten Toa an xet xu so tham; so va ngay thu ly vu an; so ban an va ngay tuyen an; ho, ten cua cac thanh vien Hoi dong xet xu, Thu ky Toa an, dai dien Vien kiem sat, nguoi giam dinh, nguoi phien dich (neu co); ten, dia chi cua nguyen don, bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan, to chuc khoi kien; nguoi dai dien hop phap, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua ho; doi tuong tranh chap; so, ngay, thang, nam quyet dinh dua vu an ra xet xu; xu cong khai hay xu kin; thoi gian va dia diem xet xu.

4. Trong phan noi dung vu an va nhan dinh cua Toa an phai ghi yeu cau khoi kien cua nguyen don hoac khoi to cua Vien kiem sat, khoi kien cua to chuc; de nghi, yeu cau phan to cua bi don; de nghi, yeu cau doc lap cua nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan; nhan dinh cua Toa an; diem, khoan va dieu luat cua van ban quy pham phap luat ma Toa an can cu de quyet dinh viec giai quyet vu an.

Trong nhan dinh cua Toa an phai phan tich nhung can cu de chap nhan hoac khong chap nhan yeu cau, de nghi cua duong su, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su.

5. Trong phan quyet dinh phai ghi ro cac quyet dinh cua Toa an ve tung van de can phai giai quyet trong vu an, ve viec phai chiu an phi va quyen khang cao doi voi ban an. Trong truong hop co quyet dinh duoc thi hanh ngay thi can ghi ro quyet dinh nao duoc thi hanh ngay.

Ðieu 240. Tuyen an
Khi tuyen an moi nguoi trong phong xu an phai dung day, tru truong hop dac biet duoc phep cua Hoi dong xet xu. Chu toa phien toa hoac mot thanh vien khac cua Hoi dong xet xu doc ban an va sau khi doc xong co the giai thich them ve viec thi hanh ban an va quyen khang cao.

Neu co duong su khong biet tieng Viet thi sau khi tuyen an, nguoi phien dich phai doc lai cho ho nghe toan bo ban an sang thu tieng ma ho biet.

Ðieu 241. Sua chua, bo sung ban an

1. Sau khi tuyen an xong thi khong duoc sua chua, bo sung ban an, tru truong hop co sai sot ro rang ve chinh ta, ve so lieu vi nham lan hoac tinh toan sai. Nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan den viec sua chua, bo sung va Vien kiem sat, to chuc khoi kien phai duoc thong bao ngay ve viec sua chua, bo sung do.

2. Viec sua chua, bo sung ban an phai do Tham phan la thanh vien Hoi dong xet xu vu an do thuc hien. Trong truong hop Tham phan do khong con dam nhiem chuc vu Tham phan thi Chanh an Toa an thuc hien viec sua chua, bo sung do.

Ðieu 242. Cap trich luc, ban an

1. Sau khi ket thuc phien toa cac duong su, to chuc khoi kien duoc Toa an cap trich luc ban an.

2. Cham nhat la muoi ngay lam viec, ke tu ngay tuyen an toa an phai giao ban an cho cac duong su, to chuc khoi kien va gui ban an cho cac duong su vang mat tai phien toa.

Phan thu ba

Thu tuc giai quyet vu an tai Toa an cap phuc tham

Chuong XV

Tinh chat cua xet xu phuc tham va khang cao, khang nghi ban an, quyet dinh cua Toa an cap so tham

Ðieu 243. Tinh chat cua xet xu phuc tham

Xet xu phuc tham la viec Toa an cap tren truc tiep giai quyet lai toan bo vu an hoac mot phan vu an do ban an, quyet dinh hoac mot phan ban an, quyet dinh cua Toa an cap so tham chua co hieu luc phap luat bi khang cao hoac khang nghi.

Ðieu 244. Nguoi co quyen khang cao

Ðuong su, nguoi dai dien hop phap cua duong su, to chuc khoi kien co quyen lam don khang cao ban an, quyet dinh tam dinh chi, dinh chi viec giai quyet vu an cua Toa an cap so tham de yeu cau Toa an cap tren truc tiep giai quyet lai theo trinh tu phuc tham.

Ðieu 245. Ðon khang cao

1. Ðon khang cao phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam lam don khang cao;

b) Ten, dia chi cua nguoi khang cao;

c) Khang cao quyet dinh nao cua ban an, quyet dinh cua Toa an cap so tham chua co hieu luc phap luat;

d) Ly do cua viec khang cao va yeu cau cua nguoi khang cao;

d) Chu ky hoac diem chi cua nguoi khang cao.

2. Ðon khang cao phai duoc gui cho Toa an cap so tham da ra ban an, quyet dinh so tham bi khang cao. Trong truong hop don khang cao gui cho Toa an cap phuc tham, thi Toa an cap phuc tham chuyen cho Toa an cap so tham de tien hanh cac thu tuc can thiet va gui kem ho so vu an cho Toa an cap phuc tham.

3. Kem theo don khang cao la cac chung cu bo sung (neu co) chung minh cho khang cao cua minh la co can cu va hop phap.

Ðieu 246. Thoi han khang cao

1. Thoi han khang cao doi voi ban an cua Toa an cap so tham la muoi lam ngay, ke tu ngay tuyen an. Ðoi voi duong su khong co mat tai phien toa thi thoi han khang cao tinh tu ngay ban an duoc giao cho ho hoac duoc niem yet.

2. Thoi han khang cao doi voi quyet dinh tam dinh chi, dinh chi giai quyet vu an cua Toa an cap so tham la bay ngay lam viec, ke tu ngay nguoi co quyen khang cao nhan duoc quyet dinh.

3. Trong truong hop don khang cao gui qua buu dien thi ngay khang cao duoc tinh can cu vao ngay buu dien noi gui dong dau o phong bi.

Ðieu 247. Kiem tra khang cao

1. Sau khi nhan duoc don khang cao, Toa an cap so tham phai kiem tra tinh hop le cua don khang cao bao gom chu the khang cao, thoi han khang cao va noi dung don khang cao da lam dung theo quy dinh tai Ðieu 245 cua Bo luat nay hay chua.

2. Trong truong hop don khang cao qua han thi de nghi nguoi khang cao trinh bay ro ly do va xuat trinh cac chung cu (neu co) chung minh cho ly do nop don khang cao qua han la chinh dang. Neu don khang cao chua lam dung quy dinh tai Ðieu 245 cua Bo luat nay thi yeu cau nguoi khang cao sua chua, bo sung.

Ðieu 248. Khang cao qua han

1. Khang cao khong lam dung trong thoi han quy dinh tai Ðieu 246 cua Bo luat nay la qua han. Sau khi nhan duoc don khang cao qua han Toa an cap so tham phai gui don khang cao, ban tuong trinh cua nguoi khang cao vi ly do khang cao qua han va cac chung cu (neu co) cho Toa an cap phuc tham.

2. Trong thoi han muoi ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc don khang cao qua han va cac tai lieu kem theo, Toa an cap phuc tham thanh lap mot Hoi dong gom ba Tham phan de xem xet khang cao qua han. Khi xet khang cao qua han Hoi dong co quyen ra quyet dinh chap nhan, neu co ly do chinh dang hoac khong chap nhan viec khang cao qua han. Ly do cua viec chap nhan hoac khong chap nhan viec khang cao qua han phai duoc ghi ro trong quyet dinh. Toa an cap phuc tham phai gui quyet dinh cho nguoi khang cao qua han va Toa an cap so tham. Neu Toa an cap phuc tham chap nhan viec khang cao qua han thi Toa an cap so tham tien hanh cac thu tuc do Bo luat nay quy dinh va gui ho so vu an cho Toa an cap phuc tham.

Ðieu 249. Thong bao nop tien tam ung an phi phuc tham

1. Sau khi chap nhan don khang cao hop le, Toa an cap so tham phai thong bao cho nguoi khang cao biet de ho nop tien tam ung an phi phuc tham theo muc do phap luat quy dinh, neu ho khong thuoc truong hop duoc mien hoac khong phai nop tien tam ung an phi phuc tham, khong phai nop an phi phuc tham.

2. Trong thoi han muoi ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc thong bao cua Toa an ve viec nop tien tam ung an phi phuc tham, nguoi khang cao phai thuc hien viec nop tien tam ung an phi phuc tham va nop cho Toa an cap so tham bien lai chung minh ho da nop tien tam ung an phi phuc tham. Het thoi han nay ma nguoi khang cao khong nop tien tam ung an phi phuc tham thi duoc coi la ho tu bo viec khang cao, tru truong hop co ly do chinh dang.

Ðieu 250. Thong bao ve viec khang cao

1. Sau khi chap nhan don khang cao hop le, Toa an cap so tham phai thong bao bang van ban cho Vien kiem sat cung cap va duong su co lien quan den khang cao biet ve viec khang cao.

2. Nguoi duoc thong bao ve viec khang cao co quyen gui van ban neu y kien cua minh ve noi dung khang cao cho Toa an cap phuc tham. Van ban neu y kien cua ho duoc dua vao ho so vu an.

Ðieu 251. Khang nghi cua Vien kiem sat

Vien truong Vien kiem sat cung cap va cap tren truc tiep co quyen khang nghi ban an, quyet dinh tam dinh chi, dinh chi viec giai quyet vu an cua Toa an cap so tham de yeu cau Toa an cap tren truc tiep giai quyet lai theo thu tuc phuc tham.

Ðieu 252. Quyet dinh khang nghi cua Vien kiem sat

1. Quyet dinh khang nghi cua Vien kiem sat phai bang van ban va co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam ra quyet dinh khang nghi va so cua quyet dinh khang nghi;

b) Ten cua Vien kiem sat ra quyet dinh khang nghi;

c) Khang nghi quyet dinh nao cua ban an, quyet dinh cua Toa an cap so tham chua co hieu luc phap luat;

d) Ly do cua viec khang nghi va yeu cau cua Vien kiem sat;

d) Ho, ten cua nguoi ky quyet dinh khang nghi va dong dau cua Vien kiem sat ra quyet dinh khang nghi.

2. Ban khang nghi phai duoc gui cho Toa an cap so tham da ra ban an, quyet dinh so tham bi khang nghi de Toa an cap so tham tien hanh cac thu tuc do Bo luat nay quy dinh va gui ho so vu an cho Toa an cap phuc tham.

3. Kem theo ban khang nghi la cac chung cu bo sung (neu co) chung minh cho khang nghi cua Vien kiem sat la co can cu va hop phap.

Ðieu 253. Thoi han khang nghi

1. Thoi han khang nghi doi voi ban an cua Toa an cap so tham cua Vien kiem sat cung cap la muoi lam ngay, cua Vien kiem sat cap tren truc tiep la ba muoi ngay, ke tu ngay tuyen an.

2. Thoi han khang nghi doi voi quyet dinh tam dinh chi, dinh chi giai quyet vu an cua Toa an cap so tham cua Vien kiem sat cung cap la bay ngay lam viec, cua Vien kiem sat cap tren truc tiep la muoi ngay lam viec, ke tu ngay Toa an ra quyet dinh.

Ðieu 254. Thong bao ve viec khang nghi

1. Vien kiem sat ra quyet dinh khang nghi phai gui ngay ban khang nghi cho duong su co lien quan den khang nghi.

2. Nguoi duoc thong bao ve viec khang nghi co quyen gui van ban neu y kien cua minh ve noi dung khang nghi cho Toa an cap phuc tham. Van ban neu y kien cua ho duoc dua vao ho so vu an.

Ðieu 255. Hau qua cua viec khang cao, khang nghi

Nhung phan cua ban an, quyet dinh so tham bi khang cao, khang nghi thi chua duoc dua ra thi hanh, tru truong hop phap luat quy dinh cho thi hanh ngay.

Ðieu 256. Gui ho so vu an va khang cao, khang nghi

Toa an cap so tham phai gui ho so vu an, khang cao, khang nghi va cac tai lieu kem theo cho Toa an cap phuc tham trong thoi han nam ngay lam viec, ke tu ngay:

1. Het thoi han khang cao, khang nghi, neu nguoi khang cao khong phai nop tien tam ung an phi phuc tham;

2. Nguoi khang cao nop cho Toa an cap so tham bien lai chung minh ho da nop tien tam ung an phi phuc tham.

Ðieu 257. Thay doi, bo sung, rut khang cao, khang nghi

1. Truoc khi bat dau phien toa hoac tai phien toa phuc tham, nguoi khang cao co quyen thay doi, bo sung khang cao, Vien kiem sat ra quyet dinh khang nghi co quyen thay doi, bo sung khang nghi, nhung khong duoc vuot qua pham vi khang cao, khang nghi ban dau, neu thoi han khang cao, khang nghi da het.

2. Truoc khi bat dau phien toa hoac tai phien Toa phuc tham, nguoi khang cao co quyen rut khang cao, Vien kiem sat ra quyet dinh khang nghi hoac Vien kiem sat cap tren truc tiep co quyen rut khang nghi.

Toa an cap phuc tham dinh chi xet xu phuc tham doi voi nhung phan cua vu an ma nguoi khang cao da rut khang cao hoac Vien kiem sat da rut khang nghi.

3. Viec thay doi, bo sung, rut khang cao, khang nghi truoc khi mo phien toa phai duoc lam thanh van ban va gui cho Toa an cap phuc tham. Toa an cap phuc tham phai thong bao cho cac duong su biet ve viec thay doi, bo sung, rut khang cao, khang nghi.

Viec thay doi, bo sung, rut khang cao, khang nghi tai phien toa phai duoc ghi vao bien ban phien toa.

Chuong XVI

Chuan bi xet xu phuc tham

Ðieu 258. Thu ly vu an de xet xu phuc tham

1. Ngay sau khi nhan duoc ho so vu an, khang cao, khang nghi va cac tai lieu kem theo, Toa an cap phuc tham phai vao so thu ly.

2. Chanh an Toa an cap phuc tham hoac Chanh toa Toa phuc tham Toa an nhan dan toi cao thanh lap Hoi dong xet xu phuc tham va phan cong mot Tham phan lam Chu toa phien toa.

Ðieu 259. Thoi han chuan bi xet xu phuc tham

1. Trong thoi han hai thang ke tu ngay thu ly vu an, tuy tung truong hop, Toa an cap phuc tham ra mot trong cac quyet dinh sau day:

a) Tam dinh chi xet xu phuc tham vu an;

b) Ðinh chi xet xu phuc tham vu an;

c) Ðua vu an ra xet xu phuc tham.

Ðoi voi vu an co tinh chat phuc tap hoac do tro ngai khach quan thi Chanh an Toa an cap phuc tham co the quyet dinh keo dai thoi han chuan bi xet xu, nhung khong duoc qua mot thang.

2. Trong thoi han mot thang, ke tu ngay co quyet dinh dua vu an ra xet xu, Toa an phai mo phien toa phuc tham. Trong truong hop co ly do chinh dang thi Toa an co the mo phien toa trong thoi han hai thang.

3. Quyet dinh dua vu an ra xet xu phuc tham phai duoc gui cho Vien kiem sat cung cap va nhung nguoi co lien quan den khang cao, khang nghi.

Ðieu 260. Tam dinh chi xet xu phuc tham vu an

Can cu de Toa an cap phuc tham ra quyet dinh tam dinh chi xet xu phuc tham vu an, hau qua cua viec tam dinh chi xet xu phuc tham vu an va tiep tuc xet xu phuc tham vu an duoc thuc hien theo cac quy dinh tai cac dieu 190, 191 va 192 cua Bo luat nay.

Ðieu 261. Ðinh chi xet xu phuc tham vu an

1. Toa an cap phuc tham ra quyet dinh dinh chi xet xu phuc tham vu an trong truong hop sau day:

a) Trong cac truong hop quy dinh tai cac diem a va b khoan 1 Ðieu 193 cua Bo luat nay;

b) Nguoi khang cao rut toan bo khang cao va Vien kiem sat rut toan bo khang nghi;

c) Cac truong hop khac ma phap luat co quy dinh.

2. Trong truong hop Toa an cap phuc tham ra quyet dinh dinh chi xet xu phuc tham vu an theo quy dinh tai diem b khoan 1 Ðieu nay, thi ban an, quyet dinh so tham co hieu luc phap luat tu ngay Toa an cap phuc tham ra quyet dinh dinh chi xet xu phuc tham.

Ðieu 262. Quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi

Trong thoi han chuan bi xet xu phuc tham, Toa an cap phuc tham co quyen quyet dinh ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi theo quy dinh tai Chuong VIII cua Bo luat nay.

Ðieu 263. Chuyen ho so vu an cho Vien kiem sat nghien cuu

1. Sau khi thu ly vu an de xet xu phuc tham, Toa an cap phuc tham phai chuyen ho so vu an cho Vien kiem sat cung cap nghien cuu, neu thuoc truong hop Vien kiem sat cung cap phai tham gia phien toa.

2. Thoi han nghien cuu ho so cua Vien kiem sat cung cap la muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc ho so vu an. Het thoi han do Vien kiem sat phai tra ho so vu an lai cho Toa an.

Chuong XVII

Thu tuc Xet xu phuc tham

Ðieu 264. Pham vi xet xu phuc tham

1. Toa an cap phuc tham chi xem xet lai phan quyet dinh cua ban an, quyet dinh so tham co khang cao, khang nghi hoac co lien quan den viec xem xet noi dung khang cao, khang nghi.

2. Toa an cap phuc tham co quyen xem xet nhung phan quyet dinh cua ban an, quyet dinh so tham khong co khang cao, khang nghi hoac khong co lien quan den viec xem xet noi dung khang cao, khang nghi, neu phan quyet dinh do xam pham loi ich cua Nha nuoc, loi ich cua nguoi thu ba khong phai la duong su trong vu an.

Ðieu 265. Nhung nguoi tham gia phien toa phuc tham

1. Vien kiem sat cung cap phai tham gia phien toa phuc tham trong truong hop Vien kiem sat khang nghi. Ðoi voi cac truong hop khac Vien kiem sat tham gia phien toa phuc tham, neu thay can thiet.

2. Nguoi khang cao, duong su, ca nhan, to chuc co lien quan den viec giai quyet khang cao, khang nghi va nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su phai duoc trieu tap tham gia phien toa. Nhung nguoi tham gia to tung khac neu Toa an xet thay can thiet cho viec giai quyet khang cao, khang nghi, thi trieu tap tham gia phien toa.

Ðieu 266. Tam dinh chi, dinh chi xet xu phuc tham tai phien toa

Tai phien toa phuc tham viec tam dinh chi, dinh chi xet xu phuc tham vu an duoc thuc hien theo quy dinh tai Ðieu 260 va Ðieu 261 cua Bo luat nay.

Ðieu 267. Hoan phien toa phuc tham

1. Neu Kiem sat vien Vien kiem sat cung cap vang mat tai phien toa trong truong hop Vien kiem sat khang nghi, thi phai hoan phien toa.

2. Nguoi khang cao vang mat lan thu nhat co ly do chinh dang thi phai hoan phien toa. Nguoi khang cao da duoc trieu tap hop le den lan thu hai lien tiep ma van vang mat thi bi coi la tu bo viec khang cao va Toa an ra quyet dinh dinh chi xet xu phuc tham phan vu an co khang cao cua nguoi khang cao vang mat.

3. Neu nguoi tham gia to tung khac khong phai la nguoi khang cao vang mat tai phien toa thi viec hoan phien toa hay van tien hanh xet xu phuc tham duoc thuc hien theo cac quy dinh tai cac dieu tu Ðieu 200 den Ðieu 207 cua Bo luat nay.

4. Thoi han hoan phien toa va quyet dinh hoan phien toa phuc tham duoc thuc hien theo quy dinh tai Ðieu 209 cua Bo luat nay.

Ðieu 268. Chuan bi khai mac phien Toa phuc tham va thu tuc bat dau phien Toa phuc tham

Chuan bi khai mac phien toa phuc tham va thu tuc bat dau phien toa phuc tham duoc thuc hien theo cac quy dinh tai cac dieu tu Ðieu 213 den Ðieu 217 cua Bo luat nay.

Ðieu 269. Bat dau xet hoi

1. Sau khi ket thuc thu tuc bat dau phien toa phuc tham, thu tuc xet hoi tai phien toa phuc tham duoc bat dau bang viec mot thanh vien cua Hoi dong xet xu cong bo noi dung vu an, quyet dinh cua ban an so tham va noi dung khang cao, khang nghi.

2. Chu toa phien toa hoi ve cac van de sau day:

a) Hoi nguyen don co rut don khoi kien hay khong;

b) Hoi nguoi khang cao, Kiem sat vien co thay doi, bo sung, rut khang cao, khang nghi hay khong;

c) Hoi cac duong su co thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an hay khong.

Ðieu 270. Nguyen don rut don khoi kien truoc khi mo phien toa hoac tai phien toa phuc tham

1. Neu truoc khi mo phien toa hoac tai phien toa phuc tham nguyen don rut don khoi kien, thi Hoi dong xet xu phai hoi bi don co dong y hay khong va tuy tung truong hop ma giai quyet nhu sau:

a) Neu bi don khong dong y thi khong chap nhan viec rut don khoi kien cua nguyen don;

b) Neu bi don dong y thi chap nhan viec rut don khoi kien cua nguyen don. Hoi dong xet xu ra quyet dinh huy ban an so tham va dinh chi giai quyet vu an. Trong truong hop nay cac duong su van phai chiu an phi so tham theo quyet dinh cua Toa an cap so tham va phai chiu mot nua an phi phuc tham theo quy dinh cua phap luat.

2. Trong truong hop Hoi dong xet xu ra quyet dinh dinh chi giai quyet vu an thi nguyen don co quyen khoi kien lai vu an theo thu tuc chung, neu thoi hieu khoi kien van con.

Ðieu 271. Cong nhan su thoa thuan cua cac duong su tai phien toa phuc tham

1. Trong truong hop tai phien toa phuc tham cac duong su thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an va thoa thuan cua ho la tu nguyen, khong trai phap luat hoac dao duc xa hoi thi Hoi dong xet xu ra ban an phuc tham sua ban an so tham, cong nhan su thoa thuan cua cac duong su.

2. Cac duong su tu thoa thuan voi nhau ve viec chiu an phi so tham. Neu khong thoa thuan duoc voi nhau thi Toa an quyet dinh theo quy dinh cua phap luat.

Ðieu 272. Nghe loi trinh bay cua duong su tai phien toa phuc tham

1. Trong truong hop co duong su van giu khang cao hoac Vien kiem sat van giu khang nghi va cac duong su khong tu thoa thuan duoc voi nhau ve viec giai quyet vu an thi Hoi dong xet xu bat dau xet xu vu an bang viec nghe loi trinh bay cua cac duong su theo thu tu sau day:

a) Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su khang cao trinh bay ve noi dung khang cao va cac can cu cua viec khang cao. Nguoi khang cao co quyen bo sung y kien. Trong truong hop tat ca cac duong su deu khang cao thi viec trinh bay theo thu tu: nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su khang cao la nguyen don va nguyen don; nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su khang cao la bi don va bi don; nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho duong su khang cao la nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan va nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan.

Trong truong hop chi co Vien kiem sat khang nghi thi Kiem sat vien trinh bay ve noi dung khang nghi va cac can cu cua viec khang nghi. Trong truong hop vua co khang cao vua co khang nghi thi cac duong su trinh bay ve noi dung khang cao va cac can cu cua viec khang cao truoc, sau do den Kiem sat vien trinh bay ve noi dung khang nghi va cac can cu cua viec khang nghi;

b) Nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho cac duong su khac co lien quan den khang cao, khang nghi trinh bay y kien cua ho ve noi dung khang cao, khang nghi. Ðuong su co quyen bo sung y kien.

2. Trong truong hop duong su khong co nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cho minh thi ho tu trinh bay ve noi dung khang cao, khang nghi va de nghi cua minh.

3. Tai phien toa phuc tham duong su, Kiem sat vien co quyen xuat trinh bo sung chung cu moi.

Ðieu 273. Thu tuc xet hoi va cong bo tai lieu, xem xet vat chung tai phien toa phuc tham

1. Thu tuc xet hoi nhung nguoi tham gia to tung va cong bo tai lieu, xem xet vat chung tai phien toa phuc tham duoc thuc hien nhu tai phien toa so tham.

2. Viec xet hoi phai duoc thuc hien doi voi nhung van de thuoc pham vi xet xu phuc tham quy dinh tai Ðieu 264 cua Bo luat nay.

Ðieu 274. Tranh luan tai phien toa phuc tham

Tranh luan tai phien toa phuc tham duoc thuc hien nhu tranh luan tai phien toa so tham, nhung thu tu phat bieu khi tranh luan duoc thuc hien theo quy dinh tai Ðieu 272 cua Bo luat nay va chi duoc tranh luan ve nhung van de thuoc pham vi xet xu phuc tham va da duoc xet hoi tai phien toa phuc tham.

Ðieu 275. Nghi an va tuyen an

Viec nghi an, tro lai viec xet hoi va tranh luan, thoi gian nghi an, tuyen an, sua chua, bo sung ban an tai Toa an cap phuc tham duoc thuc hien nhu tai Toa an cap so tham.

Ðieu 276. Tham quyen cua Toa an cap phuc tham

Toa an cap phuc tham co cac quyen sau day:

1. Giu nguyen ban an so tham;

2. Sua ban an so tham;

3. Huy ban an so tham va chuyen ho so vu an cho Toa an cap so tham giai quyet lai vu an;

4. Huy ban an so tham va dinh chi viec giai quyet vu an.

Ðieu 277. Sua ban an so tham

Toa an cap phuc tham sua mot phan hoac toan bo ban an so tham neu viec chung minh va thu thap chung cu da thuc hien day du va theo dung quy dinh tai Chuong VII cua Bo luat nay, nhung Toa an cap so tham quyet dinh khong dung phap luat.

Ðieu 278. Huy ban an so tham va chuyen ho so vu an cho Toa an cap so tham giai quyet lai vu an

Toa an cap phuc tham huy ban an so tham va chuyen ho so vu an cho Toa an cap so tham giai quyet lai vu an trong cac truong hop sau day:

1. Viec chung minh va thu thap chung cu chua thuc hien day du hoac khong theo dung quy dinh tai Chuong VII cua Bo luat nay, ma Toa an cap phuc tham khong the thuc hien bo sung duoc;

2. Thanh phan cua Hoi dong xet xu so tham khong dung quy dinh cua Bo luat nay hoac co vi pham nghiem trong khac ve thu tuc to tung.

Ðieu 279. Huy ban an so tham va dinh chi viec giai quyet vu an

Toa an cap phuc tham huy ban an so tham va dinh chi giai quyet vu an neu trong qua trinh giai quyet vu an tai Toa an cap so tham, vu an da thuoc mot trong cac truong hop quy dinh tai Ðieu 193 cua Bo luat nay.

Ðieu 280. Ban an phuc tham

1. Toa an cap phuc tham nhan danh nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam ra ban an phuc tham.

2. Ban an phuc tham gom co phan mo dau, phan noi dung vu an, khang cao, khang nghi va nhan dinh cua Toa an cap phuc tham, phan quyet dinh.

3. Trong phan mo dau cua ban an phuc tham ghi ro ten cua Toa an xet xu phuc tham; so va ngay thu ly vu an; so ban an va ngay tuyen an; ho, ten cua cac thanh vien Hoi dong xet xu, Thu ky Toa an, dai dien Vien kiem sat, nguoi giam dinh, nguoi phien dich (neu co); ten, dia chi cua nguyen don, bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan, to chuc khoi kien; nguoi dai dien hop phap, nguoi bao ve quyen, loi ich hop phap cua ho; duong su nao khang cao hay Vien kiem sat khang nghi; xu cong khai hay xu kin; thoi gian va dia diem xet xu.

4. Trong phan noi dung vu an, khang cao, khang nghi va nhan dinh cua Toa an phai tom tat noi dung vu an, quyet dinh cua Toa an cap so tham; noi dung khang cao, khang nghi; nhan dinh cua Toa an cap phuc tham; diem, khoan va dieu cua van ban quy pham phap luat ma Toa an cap phuc tham can cu de quyet dinh viec giai quyet vu an.

Trong nhan dinh cua Toa an phai phan tich nhung can cu de chap nhan hoac khong chap nhan khang cao, khang nghi.

5. Trong phan quyet dinh phai ghi ro cac quyet dinh cua Toa an ve tung van de can phai giai quyet trong vu an do co khang cao, khang nghi, ve viec phai chiu an phi so tham, phuc tham.

Ðieu 281. Thu tuc phuc tham quyet dinh cua Toa an cap so tham bi khang cao, khang nghi

1. Khi phuc tham quyet dinh cua Toa an cap so tham bi khang cao, khang nghi, Toa an cap phuc tham khong phai mo phien Toa, khong phai trieu tap cac duong su, tru truong hop can phai nghe y kien cua ho truoc khi ra quyet dinh.

2. Vien kiem sat cung cap tham gia phien hop phuc tham quyet dinh cua Toa an cap so tham bi khang nghi.

3. Mot thanh vien cua Hoi dong phuc tham xet quyet dinh bi khang cao, khang nghi trinh bay tom tat noi dung quyet dinh so tham bi khang cao, khang nghi, noi dung cua khang cao, khang nghi va cac tai lieu kem theo, neu co.

4. Kiem sat vien phat bieu quan diem cua minh ve viec giai quyet khang cao, khang nghi truoc khi Hoi dong phuc tham ra quyet dinh.

5. Khi xem xet quyet dinh cua Toa an cap so tham bi khang cao, khang nghi, Toa an cap phuc tham co quyen:

a) Giu nguyen quyet dinh cua Toa an cap so tham;

b) Sua quyet dinh cua Toa an cap so tham;

c) Huy quyet dinh cua Toa an cap so tham va chuyen ho so vu an cho Toa an cap so tham tiep tuc giai quyet vu an.

Ðieu 282. Cap ban an, quyet dinh phuc tham

Trong thoi han hai muoi ngay ke tu ngay ra ban an, quyet dinh phuc tham, Toa an cap phuc tham phai gui ban an, quyet dinh phuc tham cho Toa an da xu so tham, Vien kiem sat cung cap, nguoi da khang cao, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan den viec khang cao, khang nghi hoac nguoi dai dien hop phap cua ho.

Phan thu tu

Thu tuc xet lai ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat

Chuong XVIII

Thu tuc giam doc tham

Ðieu 283. Tinh chat cua giam doc tham

Giam doc tham la xet lai ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat, nhung bi khang nghi khi co mot trong cac can cu quy dinh tai Ðieu 284 cua Bo luat nay.

Ðieu 284. Can cu de khang nghi theo thu tuc giam doc tham

Ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat bi khang nghi theo thu tuc giam doc tham khi co mot trong nhung can cu sau day:

1. Ket luan trong ban an, quyet dinh khong phu hop voi nhung tinh tiet khach quan cua vu an;

2. Co vi pham nghiem trong thu tuc to tung;

3. Co sai lam nghiem trong trong viec ap dung phap luat.

Ðieu 285. Phat hien ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat can xet lai theo thu tuc giam doc tham

1. Ðuong su, ca nhan, to chuc khac co quyen phat hien vi pham phap luat trong ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat la can cu de khang nghi theo thu tuc giam doc tham va bao cho nhung nguoi co quyen khang nghi quy dinh tai Ðieu 286 cua Bo luat nay.

2. Trong truong hop phat hien co vi pham phap luat trong ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat la can cu de khang nghi theo thu tuc giam doc tham, Vien kiem sat, Toa an phai thong bao cho nhung nguoi co quyen khang nghi quy dinh tai Ðieu 286 cua Bo luat nay.

Ðieu 286. Nguoi co quyen khang nghi theo thu tuc giam doc tham

Nhung nguoi sau day co quyen khang nghi theo thu tuc giam doc tham:

1. Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao co quyen khang nghi theo thu tuc giam doc tham ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua cac Toa an cac cap, tru quyet dinh giam doc tham cua Hoi dong tham phan Toa an nhan dan toi cao;

2. Chanh an Toa an nhan dan cap tinh, Vien truong Vien kiem sat nhan dan cap tinh co quyen khang nghi theo thu tuc giam doc tham ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua cac Toa an nhan dan cap huyen.

Ðieu 287. Hoan, tam dinh chi thi hanh ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi

1. Nguoi co tham quyen khang nghi ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua Toa an co quyen yeu cau hoan thi hanh ban an, quyet dinh de xem xet viec khang nghi theo thu tuc giam doc tham. Viec hoan thi hanh an duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat thi hanh an dan su.

2. Nguoi da khang nghi ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat co quyen quyet dinh tam dinh chi thi hanh ban an, quyet dinh do cho den khi co ket qua xet xu giam doc tham.

Ðieu 288. Quyet dinh khang nghi giam doc tham

Quyet dinh khang nghi giam doc tham phai co cac noi dung chinh sau day:

1. Ngay, thang, nam va so cua quyet dinh khang nghi;

2. Chuc vu cua nguoi ra quyet dinh khang nghi;

3. So, ngay, thang, nam ra ban an, quyet dinh bi khang nghi;

4. Quyet dinh cua ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi;

5. Nhan xet, phan tich nhung sai lam cua ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi;

6. Can cu phap luat de quyet dinh khang nghi;

7. Quyet dinh khang nghi mot phan hay toan bo ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat;

8. Ten cua Toa an co tham quyen giam doc tham vu an do;

9. Ðe nghi cua nguoi khang nghi.

Ðieu 289. Thoi han khang nghi giam doc tham

Nguoi co quyen khang nghi theo thu tuc giam doc tham chi duoc tien hanh viec khang nghi trong thoi han sau day:

1. Ba nam, ke tu ngay ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat doi voi vu an quy dinh tai Ðieu 25 va Ðieu 27 cua Bo luat nay;

2. Hai nam, ke tu ngay ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat doi voi vu an quy dinh tai Ðieu 29 va Ðieu 31 cua Bo luat nay.

Ðieu 290. Thay doi, bo sung, rut quyet dinh khang nghi giam doc tham

1. Nguoi da khang nghi giam doc tham co quyen thay doi, bo sung quyet dinh khang nghi, neu chua het thoi han khang nghi quy dinh tai Ðieu 289 cua Bo luat nay.

2. Nguoi da khang nghi co quyen rut mot phan hoac toan bo quyet dinh khang nghi truoc khi mo phien toa hoac tai phien toa giam doc tham.

Ðieu 291. Gui quyet dinh khang nghi giam doc tham

1. Quyet dinh khang nghi giam doc tham phai duoc gui cho Toa an ra ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi, cac duong su, co quan thi hanh an dan su co tham quyen va nhung nguoi khac co quyen loi, nghia vu lien quan den noi dung khang nghi.

2. Trong truong hop Chanh an Toa an nhan dan toi cao hoac Chanh an Toa an nhan dan cap tinh khang nghi, thi quyet dinh khang nghi cung ho so vu an phai duoc gui cho Vien kiem sat nhan dan cung cap nghien cuu trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay ra quyet dinh khang nghi. Het thoi han do Vien kiem sat phai chuyen ho so vu an cho Toa an co tham quyen xet xu vu an theo thu tuc giam doc tham thu ly va mo phien toa xet xu giam doc tham vu an do.

3. Trong truong hop Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao hoac Vien truong Vien kiem sat nhan dan cap tinh khang nghi, thi quyet dinh khang nghi cung ho so vu an phai duoc gui cho Toa an co tham quyen xet xu vu an theo thu tuc giam doc tham thu ly va mo phien toa xet xu giam doc tham vu an do.

Ðieu 292. Tham quyen giam doc tham

1. Uy ban Tham phan Toa an nhan dan cap tinh giam doc tham nhung ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua Toa an nhan dan cap huyen bi khang nghi.

2. Toa dan su, Toa kinh te, Toa lao dong Toa an nhan dan toi cao giam doc tham nhung ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua Toa an nhan dan cap tinh bi khang nghi.

3. Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan toi cao giam doc tham nhung ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua cac Toa phuc tham, Toa dan su, Toa kinh te, Toa lao dong cua Toa an nhan dan toi cao bi khang nghi.

4. Nhung ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat ve cung mot vu an dan su thuoc tham quyen cua cac cap Toa an khac nhau duoc quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Ðieu nay thi Toa an co tham quyen cap tren giam doc tham toan bo vu an.

Ðieu 293. Nhung nguoi tham gia phien toa giam doc tham

1. Phien toa giam doc tham phai co su tham gia cua Vien kiem sat cung cap.

2. Khi xet thay can thiet, Toa an trieu tap nhung nguoi tham gia to tung va nhung nguoi khac co lien quan den viec khang nghi tham gia phien toa giam doc tham.

Ðieu 294. Thoi han mo phien toa giam doc tham

Trong thoi han bon thang, ke tu ngay nhan duoc khang nghi kem theo ho so vu an, Toa an co tham quyen giam doc tham phai mo phien toa de giam doc tham vu an.

Ðieu 295. Thu tuc phien toa giam doc tham

1. Sau khi Chu toa khai mac phien toa, mot thanh vien cua Hoi dong giam doc tham trinh bay tom tat noi dung vu an; qua trinh xet xu vu an; quyet dinh cua ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat bi khang nghi; de nghi cua nguoi khang nghi va cac can cu, nhan dinh cua khang nghi. Ðai dien Vien kiem sat phat bieu quan diem cua Vien kiem sat ve quyet dinh khang nghi.

2. Neu co nguoi tham gia to tung hoac nguoi khac duoc Toa an trieu tap tham gia phien toa giam doc tham thi ho duoc trinh bay y kien cua minh ve quyet dinh khang nghi truoc khi dai dien Vien kiem sat phat bieu quan diem cua Vien kiem sat ve quyet dinh khang nghi.

3. Cac thanh vien cua Hoi dong giam doc tham thao luan va phat bieu y kien cua minh ve viec giai quyet vu an. Ðai dien Vien kiem sat phat bieu quan diem cua Vien kiem sat ve viec giai quyet vu an.

4. Hoi dong giam doc tham bieu quyet ve viec giai quyet vu an.

Ðieu 296. Pham vi xet xu giam doc tham

1. Toa an cap giam doc tham chi xem xet lai phan quyet dinh cua ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi hoac co lien quan den viec xem xet noi dung khang nghi.

2. Toa an cap giam doc tham co quyen xem xet phan quyet dinh cua ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat khong bi khang nghi hoac khong co lien quan den viec xem xet noi dung khang nghi, neu phan quyet dinh do xam pham den loi ich cua Nha nuoc, loi ich cua nguoi thu ba khong phai la duong su trong vu an.

Ðieu 297. Tham quyen cua Hoi dong giam doc tham

Hoi dong giam doc tham co cac quyen sau day:

1. Giu nguyen ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat;

2. Giu nguyen ban an, quyet dinh dung phap luat cua Toa an cap duoi da bi huy hoac bi sua;

3. Huy ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat de xet xu so tham hoac phuc tham lai;

4. Huy cac ban an, quyet dinh cua cac Toa an da xet xu vu an va dinh chi viec giai quyet vu an.

Ðieu 298. Giu nguyen ban an, quyet dinh dung phap luat cua Toa an cap duoi da bi huy hoac bi sua

Hoi dong giam doc tham ra quyet dinh huy ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi va giu nguyen ban an, quyet dinh cua Toa an cap duoi xet xu dung phap luat, nhung da bi ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi huy bo hoac sua doi mot phan hay toan bo.

Ðieu 299. Huy ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat de xet xu so tham hoac phuc tham lai

Hoi dong giam doc tham ra quyet dinh huy ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi de xet xu so tham hoac phuc tham lai trong cac truong hop sau day:

1. Viec chung minh va thu thap chung cu chua thuc hien day du hoac khong theo dung quy dinh tai Chuong VII cua Bo luat nay;

2. Ket luan trong ban an, quyet dinh khong phu hop voi nhung tinh tiet khach quan cua vu an hoac co sai lam nghiem trong trong viec ap dung phap luat;

3. Thanh phan cua Hoi dong xet xu so tham hoac phuc tham khong dung quy dinh cua Bo luat nay hoac co vi pham nghiem trong khac ve thu tuc to tung.

Ðieu 300. Huy ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat va dinh chi viec giai quyet vu an

Hoi dong giam doc tham quyet dinh huy bo ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat va dinh chi viec giai quyet vu an, neu vu an da thuoc mot trong cac truong hop quy dinh tai Ðieu 193 cua Bo luat nay.

Ðieu 301. Quyet dinh giam doc tham

1. Hoi dong giam doc tham ra quyet dinh nhan danh nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

2. Quyet dinh giam doc tham phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam va dia diem mo phien toa;

b) Ho, ten cac thanh vien Hoi dong giam doc tham. Neu Hoi dong giam doc tham la Uy ban Tham phan Toa an nhan dan cap tinh hoac Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan toi cao thi ghi ho, ten, chuc vu cua Chu toa phien toa va so luong thanh vien tham gia xet xu;

c) Ho, ten Thu ky Toa an, Kiem sat vien tham gia phien toa;

d) Ten vu an ma Hoi dong dua ra xet xu giam doc tham;

d) Ten, dia chi cua cac duong su trong vu an;

e) Tom tat noi dung vu an, quyet dinh cua ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi;

g) Quyet dinh khang nghi, ly do khang nghi;

h) Nhan dinh cua Hoi dong giam doc tham trong do phai phan tich nhung can cu de chap nhan hoac khong chap nhan khang nghi;

i) Ðiem, khoan, dieu cua Bo luat to tung dan su ma Hoi dong giam doc tham can cu de ra quyet dinh;

k) Quyet dinh cua Hoi dong giam doc tham.

Ðieu 302. Hieu luc cua quyet dinh giam doc tham

Quyet dinh giam doc tham co hieu luc phap luat ke tu ngay Hoi dong giam doc tham ra quyet dinh.

Ðieu 303. Gui quyet dinh giam doc tham

Quyet dinh giam doc tham phai duoc gui cho:

1. Toa an da ra ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat bi khang nghi;

2. Vien kiem sat nhan dan cung cap, co quan thi hanh an dan su co tham quyen;

3. Ðuong su va nhung nguoi khac co quyen loi, nghia vu theo quyet dinh giam doc tham.

Chuong XIX

Thu tuc tai tham

Ðieu 304. Tinh chat cua tai tham

Tai tham la xet lai ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat nhung bi khang nghi vi co nhung tinh tiet moi duoc phat hien co the lam thay doi co ban noi dung cua ban an, quyet dinh ma Toa an, cac duong su khong biet duoc khi ra ban an, quyet dinh do.

Ðieu 305. Can cu de khang nghi theo thu tuc tai tham

Ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat bi khang nghi theo thu tuc tai tham khi co mot trong nhung can cu sau day:

1. Moi phat hien duoc tinh tiet quan trong cua vu an ma duong su da khong the biet duoc trong qua trinh giai quyet vu an;

2. Co co so chung minh ket luan cua nguoi giam dinh, loi dich cua nguoi phien dich khong dung su that hoac co gia mao bang chung;

3. Tham phan, Hoi tham, Kiem sat vien co tinh lam sai lech ho so vu an hoac co tinh ra ban an, quyet dinh trai phap luat;

4. Ban an, quyet dinh hinh su, hanh chinh, dan su, hon nhan va gia dinh, lao dong, kinh te cua Toa an hoac quyet dinh cua co quan nha nuoc ma Toa an can cu vao do de giai quyet vu an da bi huy bo.

Ðieu 306. Thong bao va xac minh nhung tinh tiet moi duoc phat hien

1. Ðuong su, ca nhan, to chuc co quyen phat hien tinh tiet moi la can cu de khang nghi theo thu tuc tai tham doi voi ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat va bao cho nhung nguoi co quyen khang nghi quy dinh tai Ðieu 307 cua Bo luat nay.

2. Trong truong hop phat hien tinh tiet moi la can cu de khang nghi theo thu tuc tai tham doi voi ban an, quyet dinh cua Toa an da co hieu luc phap luat, Vien kiem sat, Toa an phai thong bao cho nhung nguoi co quyen khang nghi quy dinh tai Ðieu 307 cua Bo luat nay.

Ðieu 307. Nguoi co quyen khang nghi theo thu tuc tai tham

Nhung nguoi sau day co quyen khang nghi theo thu tuc tai tham:

1. Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao co quyen khang nghi ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua cac Toa an cac cap, tru quyet dinh cua Hoi dong Tham phan Toa an nhan dan toi cao;

2. Chanh an Toa an nhan dan cap tinh, Vien truong Vien kiem sat nhan dan cap tinh co quyen khang nghi ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat cua cac Toa an cap huyen;

3. Nguoi da khang nghi ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat co quyen quyet dinh tam dinh chi thi hanh ban an, quyet dinh do cho den khi co ket qua xet xu tai tham.

Ðieu 308. Thoi han khang nghi tai tham

Thoi han khang nghi theo thu tuc tai tham la mot nam, ke tu ngay nguoi co tham quyen khang nghi phat hien duoc tinh tiet quy dinh tai Ðieu 305 cua Bo luat nay.

Ðieu 309. Tham quyen cua Hoi dong tai tham

Hoi dong tai tham co cac quyen sau day:

1. Giu nguyen ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat;

2. Huy ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat de xet xu so tham lai theo thu tuc chung;

3. Huy ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat va dinh chi viec giai quyet vu an.

Ðieu 310. Ap dung cac quy dinh cua thu tuc giam doc tham

Cac quy dinh khac ve thu tuc tai tham duoc thuc hien nhu cac quy dinh cua Bo luat nay ve thu tuc giam doc tham.

Phan thu nam

Thu tuc giai quyet viec dan su

Chuong XX

Quy dinh chung ve thu tuc giai quyet viec dan su

Ðieu 311. Pham vi ap dung

Toa an ap dung nhung quy dinh cua Chuong nay, dong thoi ap dung nhung quy dinh khac cua Bo luat nay khong trai voi nhung quy dinh cua Chuong nay de giai quyet nhung viec dan su quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Ðieu 26; cac khoan 1, 2, 3, 4 va 5 Ðieu 28 cua Bo luat nay.

Viec dan su la viec ca nhan, to chuc khong co tranh chap, nhung co yeu cau Toa an cong nhan hoac khong cong nhan mot su kien phap ly la can cu phat sinh quyen, nghia vu dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong cua minh hoac cua ca nhan, to chuc khac; yeu cau Toa an cong nhan cho minh quyen ve dan su, hon nhan va gia dinh, kinh te, lao dong.

Ðieu 312. Ðon yeu cau Toa an giai quyet viec dan su

1. Nguoi yeu cau Toa an giai quyet viec dan su phai gui don den Toa an co tham quyen quy dinh tai muc 2 Chuong III cua Bo luat nay.

2. Ðon yeu cau phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam viet don;

b) Ten Toa an co tham quyen giai quyet don yeu cau;

c) Ten, dia chi cua nguoi yeu cau;

d) Nhung van de cu the yeu cau Toa an giai quyet va ly do, muc dich, can cu cua viec yeu cau Toa an giai quyet viec dan su do;

d) Ten, dia chi cua nhung nguoi co lien quan den viec giai quyet don yeu cau, neu co;

e) Cac thong tin khac ma nguoi yeu cau xet thay can thiet cho viec giai quyet yeu cau;

g) Phan cuoi don nguoi yeu cau la ca nhan phai ky ten hoac diem chi; neu la to chuc thi dai dien hop phap cua to chuc do phai ky ten va dong dau cua to chuc do.

3. Gui kem theo don yeu cau la cac chung cu chung minh cho yeu cau cua minh la co can cu va hop phap.

Ðieu 313. Nhung nguoi tham gia phien hop giai quyet viec dan su

1. Toa an phai mo phien hop cong khai de giai quyet viec dan su.

2. Ðai dien Vien kiem sat cung cap phai tham du phien hop. Neu vang mat dai dien Vien kiem sat thi phai hoan phien hop.

3. Nguoi co don yeu cau hoac nguoi dai dien hop phap cua ho phai tham gia phien hop theo giay trieu tap cua Toa an.

Nguoi co don yeu cau vang mat lan thu nhat co ly do chinh dang thi Toa an hoan phien hop. Neu nguoi co don yeu cau de nghi giai quyet viec dan su khong co su tham gia cua ho, thi Toa an giai quyet viec dan su vang mat ho. Neu nguoi co don yeu cau da duoc trieu tap hop le den lan thu hai lien tiep ma van vang mat thi bi coi la tu bo yeu cau va Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet viec dan su. Trong truong hop Toa an ra quyet dinh dinh chi giai quyet viec dan su thi quyen yeu cau Toa an giai quyet viec dan su do theo thu tuc chung van duoc bao dam.

4. Nguoi co lien quan hoac nguoi dai dien hop phap cua ho duoc Toa an trieu tap tham gia phien hop. Trong truong hop can thiet Toa an co the trieu tap nguoi lam chung, nguoi giam dinh, nguoi phien dich tham gia phien hop. Neu co nguoi vang mat thi Toa an quyet dinh hoan phien hop hoac van tien hanh phien hop.

Ðieu 314. Trinh tu tien hanh phien hop giai quyet viec dan su

1. Phien hop giai quyet viec dan su duoc tien hanh theo trinh tu sau day:

a) Thu ky Toa an bao cao ve su co mat, vang mat cua nhung nguoi tham gia phien hop;

b) Tham phan khai mac phien hop; kiem tra ve su co mat, vang mat cua nhung nguoi duoc trieu tap tham gia phien hop va can cuoc cua ho;

c) Nguoi yeu cau hoac nguoi dai dien hop phap cua ho trinh bay ve nhung van de cu the yeu cau Toa an giai quyet; ly do, muc dich va can cu cua viec yeu cau Toa an giai quyet viec dan su do;

d) Nguoi co lien quan hoac nguoi dai dien hop phap cua ho trinh bay y kien cua minh ve nhung van de co lien quan den quyen, nghia vu cua ho trong viec giai quyet viec dan su;

d) Hoi nguoi lam chung, de nghi nguoi giam dinh trinh bay ket luan giam dinh va giai thich nhung van de con chua ro hoac co mau thuan;

e) Xem xet chung cu;

g) Ðai dien Vien kiem sat phat bieu quan diem cua Vien kiem sat ve viec giai quyet viec dan su;

h) Tham phan xem xet, quyet dinh chap nhan hoac khong chap nhan yeu cau giai quyet viec dan su.

2. Trong truong hop co nguoi vang mat thi Tham phan cho cong bo cac tai lieu do nguoi do cung cap hoac da khai bao, trinh bay voi Toa an.

Ðieu 315. Quyet dinh giai quyet viec dan su

1. Quyet dinh giai quyet viec dan su phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam ra quyet dinh;

b) Ten Toa an ra quyet dinh;

c) Ho, ten cua Tham phan, Kiem sat vien, Thu ky Toa an ghi bien ban phien hop;

d) Ten, dia chi cua nguoi yeu cau giai quyet viec dan su;

d) Nhung van de cu the yeu cau Toa an giai quyet;

e) Ten, dia chi cua nguoi co lien quan;

g) Nhan dinh cua Toa an va nhung can cu de chap nhan hoac khong chap nhan don yeu cau;

h) Can cu phap luat de giai quyet viec dan su;

i) Quyet dinh cua Toa an;

k) Le phi phai nop.

2. Quyet dinh giai quyet viec dan su phai duoc gui cho Vien kiem sat cung cap, nguoi yeu cau giai quyet viec dan su va ca nhan, to chuc co quyen, nghia vu lien quan den quyet dinh do.

Ðieu 316. Khang cao, khang nghi quyet dinh giai quyet viec dan su

Nguoi yeu cau va ca nhan, to chuc co quyen, nghia vu lien quan den quyet dinh giai quyet viec dan su co quyen khang cao, Vien kiem sat cung cap hoac cap tren truc tiep co quyen khang nghi quyet dinh giai quyet viec dan su de yeu cau Toa an cap tren truc tiep giai quyet lai theo thu tuc phuc tham, tru cac quyet dinh quy dinh tai cac khoan 2 va 3 Ðieu 28 cua Bo luat nay.

Ðieu 317. Thoi han khang cao, khang nghi

1. Nguoi yeu cau va ca nhan, to chuc co quyen, nghia vu lien quan den quyet dinh giai quyet viec dan su co quyen khang cao quyet dinh do trong thoi han bay ngay lam viec, ke tu ngay ra quyet dinh. Trong truong hop ho khong co mat tai phien hop thi thoi han do tinh tu ngay ho nhan duoc quyet dinh giai quyet viec dan su hoac ke tu ngay quyet dinh do duoc thong bao, niem yet.

2. Vien kiem sat cung cap co quyen khang nghi quyet dinh giai quyet viec dan su trong thoi han bay ngay lam viec, Vien kiem sat cap tren truc tiep co quyen khang nghi trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay ra quyet dinh.

Ðieu 318. Thu tuc phuc tham xet quyet dinh giai quyet viec dan su bi khang cao, khang nghi

Thu tuc phuc tham xet quyet dinh giai quyet viec dan su bi khang cao, khang nghi duoc thuc hien theo quy dinh tai Ðieu 281 cua Bo luat nay.

Chuong XXI

Thu tuc giai quyet yeu cau tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su

Ðieu 319. Ðon yeu cau tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su

1. Nguoi co quyen, loi ich lien quan, to chuc huu quan co quyen yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su theo quy dinh cua Bo luat dan su.

2. Ðon yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su phai lam theo dung quy dinh tai khoan 2 Ðieu 312 cua Bo luat nay.

3. Gui kem theo don yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su phai co ket luan cua co quan chuyen mon va cac chung cu khac chung minh nguoi do bi benh tam than hoac mac cac benh khac ma khong the nhan thuc, lam chu duoc hanh vi cua minh.

4. Gui kem theo don yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi bi han che nang luc hanh vi dan su phai co cac chung cu chung minh nguoi do bi nghien ma tuy hoac nghien cac chat kich thich khac dan den pha tan tai san cua gia dinh.

Ðieu 320. Chuan bi xet don yeu cau

1. Thoi han chuan bi xet don yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su khong qua mot thang, ke tu ngay Toa an thu ly don yeu cau. Het thoi han do Toa an phai ra quyet dinh mo phien hop de xet don yeu cau.

2. Trong thoi han chuan bi xet don yeu cau Toa an co the trung cau giam dinh suc khoe, benh tat cua nguoi bi yeu cau tuyen bo mat nang luc hanh vi dan su hoac han che nang luc hanh vi dan su. Trong truong hop nay khi nhan duoc ket luan giam dinh Toa an phai ra quyet dinh mo phien hop de xet don yeu cau.

3. Trong thoi han chuan bi xet don yeu cau neu nguoi yeu cau rut don yeu cau thi Toa an ra quyet dinh dinh chi viec xet don yeu cau tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su.

4. Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay ra quyet dinh mo phien hop, Toa an phai mo phien hop xet don yeu cau.

Ðieu 321. Quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su

1. Toa an co the chap nhan hoac khong chap nhan don yeu cau tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su.

2. Trong truong hop Toa an chap nhan don yeu cau thi ra quyet dinh tuyen bo mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su.

Trong quyet dinh tuyen bo bi han che nang luc hanh vi dan su, Toa an phai quyet dinh nguoi dai dien theo phap luat cua nguoi bi han che nang luc hanh vi dan su va pham vi dai dien.

Ðieu 322. Ðon yeu cau huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su

1. Khi xet thay nguoi bi Toa an tuyen bo mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su khong con o trong tinh trang da bi tuyen bo thi chinh nguoi do hoac nguoi co quyen, loi ich lien quan hoac to chuc huu quan co quyen yeu cau Toa an ra quyet dinh huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su.

2. Ðon yeu cau Toa an huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su phai lam theo dung quy dinh tai khoan 2 Ðieu 312 cua Bo luat nay.

Ðieu 323. Chuan bi xet don yeu cau va quyet dinh cua Toa an

1. Thoi han chuan bi xet don yeu cau Toa an huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su duoc thuc hien theo quy dinh tai Ðieu 320 cua Bo luat nay.

2. Toa an co the chap nhan hoac khong chap nhan don yeu cau huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su.

3. Trong truong hop Toa an chap nhan don yeu cau thi ra quyet dinh huy bo quyet dinh tuyen bo mat nang luc hanh vi dan su hoac bi han che nang luc hanh vi dan su.

Chuong XXII

Thu tuc giai quyet yeu cau thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru

Ðieu 324. Ðon yeu cau thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru

1. Nguoi co quyen, loi ich lien quan co quyen yeu cau Toa an thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru khi nguoi do biet tich trong sau thang lien tro len va dong thoi co the yeu cau Toa an ap dung bien phap quan ly tai san cua nguoi vang mat do theo quy dinh cua Bo luat dan su.

2. Ðon yeu cau Toa an thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru phai lam theo dung quy dinh tai khoan 2 Ðieu 312 cua Bo luat nay.

3. Gui kem theo don yeu cau Toa an thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru phai co cac chung cu chung minh la nguoi do biet tich trong sau thang lien tro len. Trong truong hop co yeu cau Toa an ap dung bien phap quan ly tai san cua nguoi vang mat do thi phai cung cap tai lieu ve tinh hinh tai san cua nguoi do va viec quan ly tai san hien co, danh sach nhung nguoi than thich cua nguoi do.

Ðieu 325. Chuan bi xet don yeu cau

1. Thoi han chuan bi xet don yeu cau thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru la hai muoi ngay, ke tu ngay Toa an thu ly don yeu cau. Het thoi han do Toa an phai ra quyet dinh mo phien hop de xet don yeu cau.

2. Trong thoi han chuan bi xet don yeu cau Toa an ra cac quyet dinh dinh chi viec xet don yeu cau thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru, neu nguoi yeu cau rut don yeu cau hoac nguoi bi yeu cau thong bao tim kiem tro ve va yeu cau Toa an dinh chi viec xet don yeu cau.

3. Trong thoi han muoi ngay lam viec, ke tu ngay ra quyet dinh mo phien hop, Tham phan phai mo phien hop xet don yeu cau.

Ðieu 326. Quyet dinh thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru

1. Toa an co the chap nhan hoac khong chap nhan don yeu cau thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru.

2. Trong truong hop Toa an chap nhan don yeu cau, thi ra quyet dinh chap nhan don yeu cau va ra thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru. Neu co yeu cau Toa an ap dung bien phap quan ly tai san cua nguoi vang mat do tai noi cu tru va duoc chap nhan, thi trong quyet dinh chap nhan don yeu cau Toa an con phai quyet dinh ap dung bien phap quan ly tai san cua nguoi do theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Ðieu 327. Thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru

Thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru phai co cac noi dung chinh sau day:

1. Ngay, thang, nam ra thong bao;

2. Ten Toa an ra thong bao;

3. Quyet dinh so va ngay, thang, nam cua Toa an chap nhan don yeu cau thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru;

4. Ten, dia chi cua nguoi yeu cau Toa an thong bao;

5. Ho, ten va ngay, thang, nam sinh hoac tuoi cua nguoi can tim kiem va dia chi cu tru cua nguoi do truoc khi biet tich;

6. Ðia chi lien he cua ca nhan, to chuc, neu nguoi can tim kiem biet duoc thong bao hoac nguoi khac co duoc tin tuc ve nguoi can tim kiem.

Ðieu 328. Cong bo thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru

1. Thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru phai duoc dang tren bao trung uong trong ba so lien tiep va phat song tren Ðai phat thanh hoac Ðai truyen hinh cua Trung uong ba lan trong ba ngay lien tiep.

2. Chi phi cho viec dang, phat thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru do nguoi yeu cau chiu.

Ðieu 329. Hieu luc cua Quyet dinh thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru

Quyet dinh thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru cung nhu Thong bao quy dinh tai Ðieu 327 cua Bo luat nay duong nhien het hieu luc trong truong hop nguoi can tim kiem tro ve.

Chuong XXIII

Thu tuc giai quyet yeu cau tuyen bo mot nguoi mat tich

Ðieu 330. Ðon yeu cau tuyen bo mot nguoi mat tich

1. Nguoi co quyen, loi ich lien quan co quyen yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi mat tich theo quy dinh cua Bo luat dan su.

2. Ðon yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi mat tich phai lam theo dung quy dinh tai khoan 2 Ðieu 312 cua Bo luat nay.

3. Gui kem theo don yeu cau la cac chung cu chung minh nguoi bi yeu cau tuyen bo mat tich da biet tich hai nam lien tro len ma khong co tin tuc xac thuc ve viec nguoi do con song hoac da chet va chung minh cho viec nguoi yeu cau da ap dung day du cac bien phap thong bao tim kiem. Trong truong hop truoc do da co quyet dinh cua Toa an thong bao tim kiem nguoi vang mat tai noi cu tru thi phai co ban sao quyet dinh do.

Ðieu 331. Chuan bi xet don yeu cau

1. Trong thoi han hai muoi ngay, ke tu ngay thu ly don yeu cau tuyen bo mot nguoi mat tich, Toa an ra quyet dinh thong bao tim kiem nguoi bi yeu cau tuyen bo mat tich.

2. Noi dung thong bao va cong bo thong bao duoc thuc hien theo quy dinh tai Ðieu 327 va Ðieu 328 cua Bo luat nay. Thoi han thong bao la bon thang, ke tu ngay dang, phat thong bao lan dau tien.

3. Trong thoi han cong bo thong bao, neu nguoi yeu cau rut don yeu cau hoac nguoi bi yeu cau tuyen bo mat tich tro ve va yeu cau Toa an dinh chi viec xet don yeu cau, thi Toa an ra quyet dinh dinh chi viec xet don yeu cau tuyen bo mot nguoi mat tich.

Ðieu 332. Quyet dinh tuyen bo mot nguoi mat tich

1. Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay het thoi han cong bo thong bao, Toa an phai mo phien hop xet don yeu cau tuyen bo mot nguoi mat tich.

2. Toa an co the chap nhan hoac khong chap nhan don yeu cau.

3. Trong truong hop Toa an chap nhan don yeu cau thi ra quyet dinh tuyen bo mat tich. Neu co yeu cau Toa an ap dung bien phap quan ly tai san cua nguoi bi tuyen bo mat tich do va duoc chap nhan thi trong quyet dinh Toa an con phai quyet dinh ap dung bien phap quan ly tai san cua nguoi do theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Ðieu 333. Ðon yeu cau huy bo quyet dinh tuyen bo mat tich

1. Khi nguoi bi tuyen bo mat tich tro ve hoac co tin tuc xac thuc la nguoi do con song, thi nguoi do hoac nguoi co quyen, loi ich lien quan co quyen yeu cau Toa an ra quyet dinh huy bo quyet dinh tuyen bo mat tich.

2. Ðon yeu cau Toa an huy bo quyet dinh tuyen bo mat tich phai lam theo dung quy dinh tai khoan 2 Ðieu 312 cua Bo luat nay.

3. Gui kem theo don yeu cau la cac chung cu chung minh nguoi bi tuyen bo mat tich da tro ve hoac chung minh xac thuc la nguoi do con song.

Ðieu 334. Quyet dinh huy bo quyet dinh tuyen bo mat tich

1. Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay thu ly don yeu cau huy bo quyet dinh tuyen bo mat tich, Toa an phai mo phien hop xet don yeu cau.

2. Toa an co the chap nhan hoac khong chap nhan don yeu cau.

3. Trong truong hop chap nhan don yeu cau thi ra quyet dinh huy bo quyet dinh tuyen bo mat tich. Trong quyet dinh do Toa an can phai quyet dinh ve hau qua phap ly cua viec huy bo quyet dinh tuyen bo mat tich theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Chuong XXIV

Thu tuc giai quyet yeu cau tuyen bo mot nguoi la da chet

Ðieu 335. Ðon yeu cau tuyen bo mot nguoi la da chet

1. Nguoi co quyen, loi ich lien quan co quyen yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi la da chet theo quy dinh cua Bo luat dan su.

2. Ðon yeu cau Toa an tuyen bo mot nguoi la da chet phai lam theo dung quy dinh tai khoan 2 Ðieu 312 cua Bo luat nay.

3. Gui kem theo don yeu cau la cac chung cu chung minh nguoi bi yeu cau tuyen bo la da chet thuoc truong hop cu the nao theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Ðieu 336. Chuan bi xet don yeu cau

1. Thoi han chuan bi xet don yeu cau tuyen bo mot nguoi la da chet toi da la mot thang, ke tu ngay Toa an thu ly don yeu cau. Het thoi han do Toa an phai ra quyet dinh mo phien hop de xet don yeu cau.

2. Trong thoi han chuan bi xet don yeu cau, Toa an ra quyet dinh dinh chi viec xet don yeu cau tuyen bo mot nguoi la da chet neu nguoi yeu cau rut don yeu cau hoac nguoi bi yeu cau tuyen bo la da chet tro ve va yeu cau Toa an dinh chi viec xet don yeu cau.

3. Trong thoi han muoi ngay lam viec, ke tu ngay ra quyet dinh mo phien hop Toa an phai mo phien hop de xet don yeu cau.

Ðieu 337. Quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet

1. Toa an co the chap nhan hoac khong chap nhan don yeu cau tuyen bo mot nguoi la da chet.

2. Trong truong hop Toa an chap nhan don yeu cau thi ra quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet. Trong quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet, Toa an phai xac dinh ngay chet cua nguoi do va hau qua phap ly cua viec tuyen bo mot nguoi la da chet theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Ðieu 338. Ðon yeu cau huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet

1. Khi mot nguoi bi tuyen bo la da chet tro ve hoac co tin tuc xac thuc la nguoi do con song thi nguoi do hoac nguoi co quyen, loi ich lien quan co quyen yeu cau Toa an ra quyet dinh huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet.

2. Ðon yeu cau Toa an huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet phai lam theo dung quy dinh tai khoan 2 Ðieu 312 cua Bo luat nay.

3. Gui kem theo don yeu cau la cac chung cu chung minh nguoi bi tuyen bo la da chet tro ve hoac chung minh xac thuc la nguoi do con song.

Ðieu 339. Quyet dinh huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet

1. Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay thu ly don yeu cau huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet, Toa an phai mo phien hop xet don yeu cau.

2. Toa an co the chap nhan hoac khong chap nhan don yeu cau.

3. Trong truong hop chap nhan don yeu cau thi ra quyet dinh huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet. Trong quyet dinh do Toa an can phai quyet dinh ve hau qua phap ly cua viec huy bo quyet dinh tuyen bo mot nguoi la da chet theo quy dinh cua Bo luat dan su.

Chuong XXV

Thu tuc giai quyet cac viec dan su lien quan den hoat dong trong tai thuong mai Viet Nam

Ðieu 340. Nhung viec dan su lien quan den hoat dong trong tai thuong mai Viet Nam thuoc tham quyen giai quyet cua Toa an

Toa an co tham quyen giai quyet nhung viec dan su sau day lien quan den hoat dong trong tai thuong mai Viet Nam:

1. Chi dinh, thay doi Trong tai vien;

2. Ap dung, thay doi, huy bo bien phap khan cap tam thoi;

3. Huy quyet dinh trong tai;

4. Cac viec dan su khac ma phap luat ve trong tai thuong mai Viet Nam co quy dinh.

Ðieu 341. Thu tuc giai quyet

Thu tuc giai quyet cac viec dan su lien quan den hoat dong trong tai thuong mai Viet Nam duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve trong tai thuong mai Viet Nam.

Phan thu sau

Thu tuc cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai

Chuong XXVI

Quy dinh chung ve thu tuc cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua trong tai nuoc ngoai

Ðieu 342. Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai

1. Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai la ban an, quyet dinh dan su, hon nhan va gia dinh, lao dong, thuong mai, quyet dinh ve tai san trong ban an, quyet dinh hinh su, hanh chinh cua Toa an nuoc ngoai va ban an, quyet dinh khac cua Toa an nuoc ngoai ma theo phap luat cua Viet Nam thi duoc coi la ban an, quyet dinh dan su.

2. Quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai la quyet dinh duoc tuyen o ngoai lanh tho Viet Nam hoac trong lanh tho Viet Nam cua Trong tai nuoc ngoai do cac ben thoa thuan lua chon de giai quyet tranh chap phat sinh tu cac quan he phap luat thuong mai.

Ðieu 343. Nguyen tac cong nhan va thi hanh ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai

1. Toa an Viet Nam xem xet cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, trong cac truong hop sau day:

a) Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an cua nuoc ma Viet Nam da ky ket hoac gia nhap dieu uoc quoc te ve van de nay;

b) Ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai duoc phap luat Viet Nam quy dinh cong nhan va cho thi hanh.

2. Toa an Viet Nam xem xet cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai trong truong hop quyet dinh duoc tuyen tai nuoc hoac cua Trong tai cua nuoc ma Viet Nam va nuoc do da ky ket hoac gia nhap dieu uoc quoc te ve van de nay.

3. Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai cung co the duoc Toa an Viet Nam xem xet cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam tren co so co di co lai ma khong doi hoi phai co dieu kien ky ket, gia nhap dieu uoc quoc te.

4. Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai chi duoc thi hanh tai Viet Nam sau khi duoc Toa an Viet Nam cong nhan va cho thi hanh.

5. Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam va khong co don yeu cau khong cong nhan, thi duong nhien duoc cong nhan tai Viet Nam theo dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap.

6. Toa an Viet Nam chi xem xet viec khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam khi co don yeu cau khong cong nhan.

Ðieu 344. Quyen yeu cau cong nhan va cho thi hanh ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai

1. Nguoi duoc thi hanh hoac nguoi dai dien hop phap cua ho co quyen gui don yeu cau Toa an Viet Nam cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su cua Toa an, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai, neu ca nhan phai thi hanh cu tru, lam viec tai Viet Nam hoac to chuc phai thi hanh co tru so chinh tai Viet Nam hoac tai san lien quan den viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai co tai Viet Nam vao thoi diem gui don yeu cau.

2. Ðuong su, nguoi co loi ich hop phap lien quan hoac nguoi dai dien hop phap cua ho co quyen gui don yeu cau Toa an Viet Nam khong cong nhan ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam.

Ðieu 345. Bao dam quyen khang cao, khang nghi

Ðuong su co quyen khang cao, Vien kiem sat co quyen khang nghi quyet dinh cua Toa an Viet Nam cong nhan hoac khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai de yeu cau Toa an cap tren truc tiep xet lai theo quy dinh cua Bo luat nay.

Ðieu 346. Bao dam hieu luc cua quyet dinh cua Toa an Viet Nam cong nhan hoac khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai

1. Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai duoc Toa an Viet Nam cong nhan va cho thi hanh co hieu luc phap luat tai Viet Nam nhu ban an, quyet dinh dan su cua Toa an Viet Nam da co hieu luc phap luat va duoc thi hanh theo thu tuc thi hanh an dan su. Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai khong duoc Toa an Viet Nam cong nhan, thi khong co hieu luc phap luat tai Viet Nam.

2. Quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai duoc Toa an Viet Nam cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam co hieu luc phap luat nhu quyet dinh cua Toa an Viet Nam da co hieu luc phap luat.

Ðieu 347. Thong bao ket qua xet don yeu cau

Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay ra quyet dinh, Toa an Viet Nam thong qua Bo Tu phap thong bao ket qua viec xet don yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai tai Viet Nam cho Toa an nuoc ngoai da ra ban an, quyet dinh do va cho cac duong su, ca nhan, to chuc co lien quan den quyet dinh do cua Toa an Viet Nam; thong bao quyet dinh xet don yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai cho ca nhan, to chuc da gui don yeu cau va ca nhan, to chuc khac co lien quan den quyet dinh do cua Toa an Viet Nam.

Ðieu 348. Bao dam quyen chuyen tien va tai san thi hanh ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai

Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam bao dam viec chuyen tien va tai san thi hanh ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai da duoc Toa an Viet Nam cong nhan va cho thi hanh tu Viet Nam ra nuoc ngoai. Viec chuyen tien, tai san nay duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat Viet Nam.

Ðieu 349. Le phi cong nhan va cho thi hanh ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai

Nguoi gui don yeu cau Toa an Viet Nam cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai phai nop mot khoan le phi theo quy dinh cua phap luat Viet Nam.

Chuong XXVII

Thu tuc xet don yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai

Ðieu 350. Ðon yeu cau cong nhan va cho thi hanh

1. Ðon yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai phai gui den Bo Tu phap Viet Nam va phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ho, ten, dia chi noi cu tru hoac noi lam viec cua nguoi duoc thi hanh hoac nguoi dai dien hop phap cua nguoi do; neu nguoi duoc thi hanh an la to chuc thi phai ghi ten goi day du va dia chi tru so chinh cua to chuc do;

b) Ho, ten, dia chi noi cu tru hoac noi lam viec cua nguoi phai thi hanh; neu nguoi phai thi hanh la to chuc thi ghi ten goi day du va dia chi tru so chinh cua to chuc do;

Trong truong hop nguoi phai thi hanh la ca nhan khong cu tru hoac lam viec tai Viet Nam, nguoi phai thi hanh la to chuc khong co tru so chinh tai Viet Nam, thi trong don yeu cau con phai ghi ro dia chi noi co tai san va cac loai tai san lien quan den viec thi hanh ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai tai Viet Nam;

c) Yeu cau cua nguoi duoc thi hanh;

Trong truong hop ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai da duoc thi hanh mot phan, thi phai ghi ro phan da duoc thi hanh va phan con lai co yeu cau cong nhan va cho thi hanh tiep tai Viet Nam.

3. Ðon yeu cau bang tieng nuoc ngoai phai duoc gui kem theo ban dich ra tieng Viet va phai duoc cong chung, chung thuc hop phap.

Ðieu 351. Giay to, tai lieu gui kem theo don yeu cau

1. Gui kem theo don yeu cau la cac giay to, tai lieu duoc quy dinh trong dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap. Trong truong hop dieu uoc quoc te khong quy dinh hoac khong co dieu uoc quoc te lien quan thi kem theo don yeu cau phai co ban sao hop phap ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai; van ban xac nhan ban an, quyet dinh do co hieu luc phap luat, chua het thoi hieu thi hanh va can duoc thi hanh tai Viet Nam, tru truong hop trong ban an, quyet dinh do da the hien ro nhung diem nay; van ban xac nhan viec da gui cho nguoi phai thi hanh ban sao ban an, quyet dinh do. Neu nguoi phai thi hanh hoac nguoi dai dien hop phap cua nguoi do vang mat tai phien toa, thi phai co van ban xac nhan nguoi do da duoc trieu tap hop le.

2. Cac giay to tai lieu gui kem theo don yeu cau neu bang tieng nuoc ngoai thi phai duoc gui kem theo ban dich ra tieng Viet va phai duoc cong chung, chung thuc hop phap.

Ðieu 352. Chuyen ho so cho Toa an

Trong thoi han bay ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc don yeu cau, cac giay to, tai lieu kem theo, Bo Tu phap phai chuyen ho so den Toa an co tham quyen theo quy dinh tai Ðieu 34 va Ðieu 35 cua Bo luat nay.

Ðieu 353. Thu ly ho so va yeu cau giai thich

1. Trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc ho so do Bo Tu phap chuyen den, Toa an co tham quyen phai thu ly va thong bao cho Vien kiem sat cung cap biet.

2. Trong thoi han chuan bi xet don yeu cau, Toa an co quyen yeu cau nguoi gui don, Toa an nuoc ngoai da ra ban an, quyet dinh giai thich nhung diem chua ro trong ho so.

Van ban yeu cau giai thich va van ban tra loi duoc gui thong qua Bo Tu phap Viet Nam.

3. Trong thoi han bay ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc van ban cua Toa an Viet Nam yeu cau giai thich, Bo Tu phap gui cho nguoi gui don yeu cau hoac Toa an nuoc ngoai van ban yeu cau giai thich do.

4. Trong thoi han bay ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc van ban tra loi yeu cau giai thich, Bo Tu phap gui cho Toa an Viet Nam da yeu cau van ban tra loi do.

Ðieu 354. Chuan bi xet don yeu cau

1. Trong thoi han bon thang, ke tu ngay thu ly tuy tung truong hop ma Toa an ra mot trong cac quyet dinh sau day:

a) Ðinh chi viec xet don yeu cau, neu nguoi gui don rut don yeu cau hoac nguoi phai thi hanh da tu nguyen thi hanh hoac nguoi phai thi hanh la ca nhan da chet ma quyen, nghia vu cua nguoi do khong duoc thua ke hoac neu nguoi phai thi hanh la to chuc da bi giai the, pha san ma quyen, nghia vu cua to chuc do da duoc giai quyet theo quy dinh cua phap luat Viet Nam;

b) Ðinh chi viec xet don yeu cau va tra lai ho so cho Bo Tu phap trong truong hop khong dung tham quyen hoac khong xac dinh duoc dia chi cua nguoi phai thi hanh hoac noi co tai san lien quan den viec thi hanh;

c) Mo phien toa xet don yeu cau.

Trong truong hop co yeu cau giai thich thi thoi han duoc keo dai them hai thang.

2. Toa an phai mo phien toa trong thoi han mot thang, ke tu ngay ra quyet dinh mo phien toa xet don yeu cau.

Toa an chuyen ho so cho Vien kiem sat cung cap nghien cuu trong thoi han muoi lam ngay truoc ngay mo phien toa. Het thoi han nay Vien kiem sat phai gui tra lai ho so cho Toa an de mo phien toa xet don yeu cau.

Ðieu 355. Phien toa xet don yeu cau

1. Viec xet don yeu cau duoc tien hanh tai phien toa do mot Hoi dong gom ba Tham phan, trong do mot Tham phan lam Chu toa theo su phan cong cua Chanh an Toa an.

2. Kiem sat vien Vien kiem sat cung cap phai tham gia phien toa. Trong truong hop Kiem sat vien vang mat thi phai hoan phien toa.

3. Phien toa duoc tien hanh voi su co mat cua nguoi phai thi hanh hoac nguoi dai dien hop phap cua ho.

Viec xet don yeu cau van duoc tien hanh, neu nguoi phai thi hanh hoac nguoi dai dien hop phap cua ho co don yeu cau Toa an xet don vang mat hoac da duoc trieu tap hop le lan thu hai ma van vang mat.

4. Hoi dong xet don yeu cau khong xet xu lai vu an ma chi kiem tra, doi chieu ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, cac giay to, tai lieu kem theo don yeu cau voi cac quy dinh cua Bo luat nay, cac quy dinh khac cua phap luat Viet Nam va dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap de quyet dinh.

5. Sau khi xem xet don yeu cau, cac giay to, tai lieu kem theo don yeu cau, nghe y kien cua nguoi duoc trieu tap, cua Kiem sat vien, Hoi dong thao luan va quyet dinh theo da so.

Hoi dong co quyen ra quyet dinh cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam hoac quyet dinh khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai.

Ðieu 356. Nhung truong hop khong cong nhan

Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai khong duoc cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam trong cac truong hop sau day:

1. Ban an, quyet dinh dan su chua co hieu luc phap luat theo quy dinh cua phap luat cua nuoc co Toa an da ra ban an, quyet dinh do;

2. Nguoi phai thi hanh hoac nguoi dai dien hop phap cua nguoi do da vang mat tai phien toa cua Toa an nuoc ngoai do khong duoc trieu tap hop le;

3. Vu an thuoc tham quyen xet xu rieng biet cua Toa an Viet Nam;

4. Ve cung vu an nay da co ban an, quyet dinh dan su da co hieu luc phap luat cua Toa an Viet Nam hoac cua Toa an nuoc ngoai da duoc Toa an Viet Nam cong nhan hoac truoc khi co quan xet xu cua nuoc ngoai thu ly vu an, Toa an Viet Nam da thu ly va dang giai quyet vu an do;

5. Ða het thoi hieu thi hanh an theo phap luat cua nuoc co Toa an da ra ban an, quyet dinh dan su do hoac theo phap luat Viet Nam;

6. Viec cong nhan va cho thi hanh ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai tai Viet Nam trai voi cac nguyen tac co ban cua phap luat Viet Nam.

Ðieu 357. Gui ban sao quyet dinh cua Toa an

Ngay sau khi ra quyet dinh quy dinh tai Ðieu 354 va Ðieu 355 cua Bo luat nay, Toa an gui cho cac duong su va Vien kiem sat cung cap ban sao quyet dinh do; neu duong su o nuoc ngoai thi ban sao quyet dinh duoc gui thong qua Bo Tu phap.

Ðieu 358. Khang cao, khang nghi

1. Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay Toa an ra quyet dinh quy dinh tai Ðieu 354 va Ðieu 355 cua Bo luat nay, duong su, nguoi dai dien hop phap cua ho co quyen khang cao quyet dinh do. Ðon khang cao phai neu ro ly do va yeu cau khang cao.

Trong truong hop duong su khong co mat tai phien toa xet don yeu cau, thi thoi han khang cao duoc tinh tu ngay ho nhan duoc ban sao quyet dinh do.

Neu co su kien bat kha khang hoac tro ngai khach quan lam cho duong su khong the khang cao trong thoi han neu tren thi thoi gian co su kien bat kha khang hoac co tro ngai khach quan do khong tinh vao thoi han khang cao.

2. Vien kiem sat cung cap hoac Vien kiem sat nhan dan toi cao co quyen khang nghi quyet dinh cua Toa an quy dinh tai Ðieu 354 va Ðieu 355 cua Bo luat nay.

Thoi han khang nghi cua Vien kiem sat cung cap la muoi lam ngay, cua Vien kiem sat nhan dan toi cao la ba muoi ngay, ke tu ngay Toa an ra quyet dinh.

Ðieu 359. Xet khang cao, khang nghi

1. Toa an nhan dan toi cao xet quyet dinh cua Toa an nhan dan cap tinh bi khang cao, khang nghi trong thoi han mot thang, ke tu ngay nhan duoc ho so. Neu can phai yeu cau giai thich theo quy dinh tai Ðieu 353 cua Bo luat nay, thi thoi han duoc keo dai khong qua hai thang.

2. Thanh phan Hoi dong xet quyet dinh bi khang cao, khang nghi gom ba Tham phan, trong do mot Tham phan

am Chu toa theo su phan cong cua Chanh toa Toa phuc tham Toa an nhan dan toi cao.

Phien toa xet lai quyet dinh bi khang cao, khang nghi duoc tien hanh nhu phien toa xet don yeu cau quy dinh tai Ðieu 355 cua Bo luat nay.

3. Hoi dong co quyen giu nguyen, sua mot phan hoac toan bo quyet dinh cua Toa an cap tinh hoac dinh chi viec xet khang cao, khang nghi trong truong hop duong su rut khang cao, Vien kiem sat rut khang nghi hoac co can cu quy dinh tai diem a khoan 1 Ðieu 354 cua Bo luat nay.

Quyet dinh cua Toa an nhan dan toi cao la quyet dinh cuoi cung va co hieu luc thi hanh.

Chuong XXVIII

Xet don yeu cau khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam

Ðieu 360. Thoi han gui don yeu cau khong cong nhan

1. Trong thoi han mot thang, ke tu ngay nhan duoc ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai ma khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam, duong su, nguoi co loi ich hop phap lien quan hoac nguoi dai dien hop phap cua ho co quyen gui don yeu cau Toa an Viet Nam khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su do den Bo Tu phap.

2. Trong truong hop nguoi lam don chung minh duoc vi su kien bat kha khang hoac tro ngai khach quan ma khong the gui don dung thoi han quy dinh tai khoan 1 Ðieu nay, thi thoi gian co su kien bat kha khang hoac tro ngai khach quan do khong tinh vao thoi han gui don.

Viec khoi phuc thoi hieu do Chanh an Toa an thu ly don xet va quyet dinh.

Ðieu 361. Ðon yeu cau khong cong nhan

1. Ðon yeu cau khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ho, ten, dia chi noi cu tru hoac noi lam viec cua nguoi lam don la ca nhan; neu la to chuc, thi ghi ten goi day du va dia chi tru so chinh cua to chuc do;

b) Yeu cau cua nguoi lam don.

2. Kem theo don yeu cau phai co ban sao hop phap ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai va cac giay to, tai lieu can thiet de chung minh yeu cau khong cong nhan cua minh la co can cu.

3. Ðon yeu cau va cac giay to, tai lieu kem theo bang tieng nuoc ngoai phai duoc gui kem theo ban dich ra tieng Viet va phai duoc cong chung, chung thuc hop phap.

4. Bo Tu phap chuyen don yeu cau va cac giay to, tai lieu kem theo den Toa an co tham quyen theo quy dinh tai Ðieu 352 cua Bo luat nay.

Ðieu 362. Xet don yeu cau khong cong nhan

1. Viec chuan bi xet don yeu cau va viec xet don yeu cau khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai duoc tien hanh theo quy dinh tai Ðieu 354 va Ðieu 355 cua Bo luat nay.

2. Hoi dong xet don yeu cau co quyen ra mot trong cac quyet dinh sau day:

a) Khong cong nhan ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai;

b) Bac don yeu cau khong cong nhan.

3. Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai ma khong co yeu cau thi hanh tai Viet Nam khong duoc cong nhan trong cac truong hop quy dinh tai Ðieu 356 cua Bo luat nay.

Ðieu 363. Gui ban sao quyet dinh, quyen khang cao, khang nghi

Viec gui ban sao quyet dinh cua Toa an; quyen khang cao, khang nghi va viec xet lai quyet dinh duoc tien hanh theo quy dinh tai Ðieu 357 va Ðieu 358 cua Bo luat nay.

Chuong XXIX

Thu tuc cong nhan va

thi hanh tai viet Nam quyet dinh cua trong tai nuoc ngoai

Ðieu 364. Ðon yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai

1. Ðon yeu cau cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai duoc gui den Bo Tu phap Viet Nam va phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ten goi day du va dia chi tru so chinh cua to chuc duoc thi hanh hoac ho ten, dia chi noi cu tru, noi lam viec cua ca nhan duoc thi hanh va cua nguoi dai dien hop phap tai Viet Nam cua to chuc, ca nhan do, neu co;

b) Ten goi day du va dia chi tru so chinh cua to chuc phai thi hanh hoac ho ten, dia chi noi cu tru, noi lam viec cua ca nhan phai thi hanh;

Trong truong hop to chuc phai thi hanh khong co tru so chinh tai Viet Nam, ca nhan phai thi hanh khong cu tru, lam viec tai Viet Nam, thi con phai ghi ro dia diem noi co tai san va cac loai tai san lien quan den viec thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai tai Viet Nam;

c) Yeu cau cua to chuc, ca nhan duoc thi hanh.

2. Ðon yeu cau bang tieng nuoc ngoai phai duoc gui kem theo ban dich ra tieng Viet va phai duoc cong chung, chung thuc hop phap.

Ðieu 365. Giay to, tai lieu gui kem theo don yeu cau

1. Gui kem theo don yeu cau la cac giay to, tai lieu duoc quy dinh tai dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap. Trong truong hop dieu uoc quoc te khong quy dinh hoac khong co dieu uoc quoc te lien quan, thi kem theo don yeu cau phai co ban sao hop phap quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai; ban sao hop phap thoa thuan trong tai cua cac ben ve viec giai quyet tranh chap co the hoac da phat sinh giua ho voi nhau theo the thuc trong tai ma phap luat cua nuoc huu quan quy dinh co the giai quyet duoc theo the thuc do.

Thoa thuan trong tai co the la dieu khoan ve trong tai da duoc ghi trong hop dong hoac thoa thuan rieng ve trong tai duoc cac ben ky ket sau khi phat sinh tranh chap.

2. Giay to, tai lieu gui kem theo don yeu cau neu bang tieng nuoc ngoai thi phai duoc gui kem theo ban dich ra tieng Viet va phai duoc cong chung, chung thuc hop phap.

Ðieu 366. Chuyen ho so cho Toa an

1. Trong thoi han bay ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc don yeu cau, cac giay to, tai lieu kem theo, Bo Tu phap chuyen ho so cho Toa an co tham quyen theo quy dinh tai Ðieu 34 va Ðieu 35 cua Bo luat nay.

2. Trong truong hop Bo Tu phap da chuyen ho so cho Toa an ma sau do lai nhan duoc thong bao cua co quan co tham quyen cua nuoc ngoai cho biet dang xem xet hoac da huy bo, dinh chi thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai, thi Bo Tu phap thong bao ngay bang van ban cho Toa an biet.

Ðieu 367. Thu ly ho so

1. Trong thoi han ba ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc ho so do Bo Tu phap chuyen den, Toa an co tham quyen phai thu ly va thong bao cho to chuc, ca nhan phai thi hanh va Vien kiem sat cung cap biet.

2. Toa an co quyen yeu cau to chuc, ca nhan da gui don yeu cau giai thich nhung diem chua ro trong ho so.

Ðieu 368. Chuan bi xet don yeu cau

1. Trong thoi han hai thang, ke tu ngay thu ly tuy tung truong hop ma Toa an ra mot trong cac quyet dinh sau day:

a) Tam dinh chi viec xet don yeu cau trong truong hop nhan duoc thong bao bang van ban cua Bo Tu phap ve viec co quan co tham quyen cua nuoc ngoai dang xem xet quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai;

b) Ðinh chi viec xet don yeu cau, neu to chuc, ca nhan duoc thi hanh rut don yeu cau hoac to chuc, ca nhan phai thi hanh da tu nguyen thi hanh; to chuc phai thi hanh da bi giai the, pha san ma quyen, nghia vu cua to chuc do da duoc giai quyet theo quy dinh cua phap luat Viet Nam hoac ca nhan phai thi hanh da chet ma quyen, nghia vu cua nguoi do khong duoc thua ke;

c) Ðinh chi viec xet don yeu cau trong truong hop nhan duoc thong bao bang van ban cua Bo Tu phap ve viec co quan co tham quyen cua nuoc ngoai da huy bo hoac dinh chi thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai;

d) Ðinh chi viec xet don yeu cau va tra lai ho so cho Bo Tu phap trong truong hop khong dung tham quyen hoac to chuc phai thi hanh khong co tru so chinh tai Viet Nam, ca nhan phai thi hanh khong cu tru, lam viec tai Viet Nam hoac khong xac dinh duoc dia diem noi co tai san va cac tai san lien quan den viec thi hanh tai Viet Nam;

d) Mo phien toa xet don yeu cau.

Trong truong hop co yeu cau giai thich thi thoi han duoc keo dai them hai thang.

2. Toa an phai mo phien toa xet don trong thoi han hai muoi ngay, ke tu ngay ra quyet dinh mo phien toa xet don yeu cau. Toa an chuyen ho so cho Vien kiem sat cung cap nghien cuu trong thoi han muoi ngay lam viec, truoc ngay mo phien toa. Het thoi han nay Vien kiem sat phai gui tra lai ho so cho Toa an de mo phien toa xet don yeu cau.

Ðieu 369. Phien toa xet don yeu cau

1. Viec xet don yeu cau duoc tien hanh tai phien toa do mot Hoi dong gom ba Tham phan, trong do mot Tham phan lam chu toa theo su phan cong cua Chanh an Toa an.

2. Kiem sat vien Vien kiem sat cung cap phai tham gia phien toa. Trong truong hop Kiem sat vien vang mat, thi phai hoan phien toa.

3. Phien toa duoc tien hanh voi su co mat cua nguoi phai thi hanh hoac nguoi dai dien hop phap cua ho.

Viec xet don yeu cau van duoc tien hanh, neu nguoi phai thi hanh hoac nguoi dai dien hop phap cua ho yeu cau Toa an xet don vang mat ho hoac da duoc trieu tap hop le lan thu hai ma van vang mat.

4. Khi xet don yeu cau, Hoi dong khong xet xu lai vu tranh chap da duoc Trong tai nuoc ngoai giai quyet ma chi kiem tra, doi chieu quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai va giay to, tai lieu kem theo voi quy dinh cua Bo luat nay, cac quy dinh khac cua phap luat Viet Nam va dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap de ra quyet dinh.

5. Sau khi xem xet don yeu cau, cac giay to, tai lieu kem theo don yeu cau, nghe y kien cua nguoi duoc trieu tap, cua Kiem sat vien, Hoi dong thao luan va quyet dinh theo da so.

Hoi dong co quyen ra quyet dinh cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai hoac quyet dinh khong cong nhan quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai.

Ðieu 370. Nhung truong hop khong cong nhan

1. Quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai khong duoc cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam trong cac truong hop sau day:

a) Cac ben ky ket thoa thuan trong tai theo phap luat duoc ap dung cho moi ben khong co nang luc de ky ket thoa thuan do;

b) Thoa thuan trong tai khong co gia tri phap ly theo phap luat cua nuoc ma cac ben da chon de ap dung hoac theo phap luat cua nuoc noi quyet dinh da duoc tuyen, neu cac ben khong chon phap luat ap dung cho thoa thuan do;

c) To chuc, ca nhan phai thi hanh khong duoc thong bao kip thoi va hop thuc ve viec chi dinh Trong tai vien, ve thu tuc giai quyet vu tranh chap tai Trong tai hoac vi nguyen nhan chinh dang khac ma khong the thuc hien duoc quyen to tung cua minh;

d) Quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai duoc tuyen ve mot vu tranh chap khong duoc cac ben yeu cau giai quyet hoac vuot qua yeu cau cua cac ben ky ket thoa thuan trong tai. Trong truong hop co the tach duoc phan quyet dinh ve van de da duoc yeu cau va phan quyet dinh ve van de khong duoc yeu cau giai quyet tai Trong tai, thi phan quyet dinh ve van de duoc yeu cau giai quyet co the duoc cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam;

d) Thanh phan cua Trong tai, thu tuc giai quyet tranh chap cua Trong tai khong phu hop voi thoa thuan trong tai hoac voi phap luat cua nuoc noi quyet dinh cua Trong tai duoc tuyen, neu thoa thuan trong tai khong quy dinh ve cac van de do;

e) Quyet dinh cua Trong tai chua co hieu luc bat buoc doi voi cac ben;

g) Quyet dinh cua Trong tai da bi co quan co tham quyen cua nuoc noi quyet dinh da duoc tuyen hoac cua nuoc co phap luat da duoc ap dung, huy bo hoac dinh chi thi hanh.

2. Quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai cung khong duoc cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam, neu Toa an Viet Nam xet thay:

a) Theo phap luat Viet Nam, vu tranh chap khong duoc giai quyet theo the thuc trong tai;

b) Viec cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai trai voi cac nguyen tac co ban cua phap luat Viet Nam.

Ðieu 371. Gui quyet dinh cua Toa an

Ngay sau khi ra quyet dinh quy dinh tai Ðieu 368 va Ðieu 369 cua Bo luat nay, Toa an gui cho cac duong su va Vien kiem sat cung cap quyet dinh do; neu duong su o nuoc ngoai thi quyet dinh duoc gui thong qua Bo Tu phap.

Ðieu 372. Khang cao, khang nghi

1. Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay Toa an ra quyet dinh quy dinh tai Ðieu 368 va Ðieu 369 cua Bo luat nay, duong su, nguoi dai dien hop phap cua ho co quyen khang cao quyet dinh do. Ðon khang cao phai neu ro ly do va yeu cau khang cao.

Trong truong hop duong su khong co mat tai phien Toa xet don yeu cau, thi thoi han khang cao duoc tinh tu ngay ho nhan duoc ban sao quyet dinh do. Neu khang cao qua han vi co su kien bat kha khang hoac tro ngai khach quan thi thoi gian co su kien bat kha khang hoac tro ngai khach quan do khong tinh vao thoi han khang cao.

2. Vien kiem sat cung cap hoac Vien kiem sat nhan dan toi cao co quyen khang nghi quyet dinh cua Toa an quy dinh tai Ðieu 368 va Ðieu 369 cua Bo luat nay.

Thoi han khang nghi cua Vien kiem sat cung cap la muoi lam ngay, cua Vien kiem sat nhan dan toi cao la ba muoi ngay, ke tu ngay Toa an ra quyet dinh.

Ðieu 373. Xet khang cao, khang nghi

1. Toa an nhan dan toi cao xet quyet dinh cua Toa an cap tinh bi khang cao, khang nghi trong thoi han mot thang, ke tu ngay nhan duoc ho so; neu can phai yeu cau giai thich theo quy dinh tai khoan 2 Ðieu 367 cua Bo luat nay, thi thoi han duoc keo dai khong qua hai thang.

2. Thanh phan Hoi dong xet quyet dinh bi khang cao, khang nghi gom ba Tham phan, trong do co mot Tham phan lam chu toa theo su phan cong cua Chanh toa Toa phuc tham Toa an nhan dan toi cao. Phien toa xet lai quyet dinh bi khang cao, khang nghi duoc tien hanh nhu phien toa xet don yeu cau quy dinh tai Ðieu 369 cua Bo luat nay.

3. Hoi dong co quyen giu nguyen, sua mot phan hoac toan bo quyet dinh cua Toa an cap tinh, tam dinh chi hoac dinh chi viec xet khang cao, khang nghi trong truong hop duong su rut khang cao, Vien kiem sat rut khang nghi hoac co can cu quy dinh tai cac diem a, b va c khoan 1 Ðieu 368 cua Bo luat nay.

Quyet dinh cua Toa an nhan dan toi cao la quyet dinh cuoi cung va co hieu luc thi hanh.

Ðieu 374. Huy quyet dinh cong nhan va cho thi hanh

1. Trong truong hop nhan duoc thong bao bang van ban cua Bo Tu phap ve viec co quan co tham quyen cua nuoc ngoai dang xem xet viec huy bo hoac dinh chi thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai da co quyet dinh thi hanh tai Viet Nam, thi thu truong co quan thi hanh an dan su ra quyet dinh tam dinh chi thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai va gui ban sao quyet dinh do cho Toa an da ra quyet dinh cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai.

Thu truong co quan thi hanh an dan su co the ap dung bien phap bao dam can thiet cho viec tiep tuc thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai, neu co yeu cau cua to chuc, ca nhan duoc thi hanh.

2. Ngay sau khi nhan duoc thong bao bang van ban cua Bo Tu phap ve viec co quan co tham quyen cua nuoc ngoai da huy bo hoac dinh chi thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai, Toa an Viet Nam da ra quyet dinh cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai ra quyet dinh huy bo quyet dinh do va gui ban sao quyet dinh nay cho co quan thi hanh an.

Ngay sau khi nhan duoc quyet dinh cua Toa an, thu truong co quan thi hanh an dan su ra quyet dinh dinh chi viec thi hanh quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai.

Phan thu bay

Thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

Chuong XXX

Quy dinh chung ve thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

Ðieu 375. Nhung ban an, quyet dinh duoc thi hanh

1. Nhung ban an, quyet dinh dan su cua Toa an duoc thi hanh la nhung ban an, quyet dinh da co hieu luc phap luat, bao gom:

a) Ban an, quyet dinh hoac phan ban an, quyet dinh cua Toa an cap so tham khong bi khang cao, khang nghi theo thu tuc phuc tham;

b) Ban an, quyet dinh cua Toa an cap phuc tham;

c) Quyet dinh cua Toa an cap giam doc tham hoac tai tham;

d) Ban an, quyet dinh dan su cua Toa an nuoc ngoai, quyet dinh cua Trong tai nuoc ngoai da co quyet dinh co hieu luc phap luat cua Toa an Viet Nam cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam.

2. Nhung ban an, quyet dinh sau day cua Toa an cap so tham duoc thi hanh ngay mac du co the bi khang cao, khang nghi:

a) Ban an, quyet dinh ve cap duong, tra cong lao dong, nhan nguoi lao dong tro lai lam viec, tra luong, tro cap mat viec lam, bao hiem xa hoi hoac boi thuong thiet hai ve tinh mang, suc khoe, ton that tinh than cua cong dan;

b) Quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi de bao dam loi ich cap thiet cua duong su, bao dam cho viec xet xu hoac thi hanh an.

Ðieu 376. Can cu de dua ra thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

Ðe thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an phai co cac can cu sau day:

1. Ban an, quyet dinh duoc thi hanh quy dinh tai Ðieu 375 cua Bo luat nay;

2. Quyet dinh thi hanh an cua co quan thi hanh an co tham quyen.

Ðieu 377. Quyen yeu cau thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

1. Neu cac ben duong su khong tu nguyen thi hanh, thi nguoi duoc thi hanh an, nguoi phai thi hanh an can cu vao ban an, quyet dinh cua Toa an co quyen yeu cau co quan thi hanh an co tham quyen ra quyet dinh thi hanh an.

2. Nguoi yeu cau thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an phai co don yeu cau thi hanh an hoac truc tiep den co quan thi hanh an neu ro noi dung yeu cau va cac thong tin lien quan den viec thi hanh an kem theo ban an hoac quyet dinh co yeu cau duoc thi hanh.

Ðieu 378. Tu nguyen thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

1. Nha nuoc khuyen khich cac duong su tu nguyen thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an.

2. Nguoi duoc thi hanh an, nguoi phai thi hanh an co quyen thoa thuan voi nhau ve thoi gian, dia diem, phuong thuc thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an, nhung khong duoc trai phap luat, dao duc xa hoi.

3. Can cu quyet dinh thi hanh an cua co quan thi hanh an co tham quyen, Chap hanh vien dinh cho nguoi phai thi hanh an thoi han khong qua ba muoi ngay, ke tu ngay nhan duoc quyet dinh thi hanh an de tu nguyen thi hanh, tru truong hop quy dinh tai khoan 2 Ðieu 379 cua Bo luat nay.

Ðieu 379. Cuong che thi hanh an

1. Nguoi phai thi hanh an co dieu kien thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an ma khong tu nguyen thi hanh, thi bi cuong che thi hanh theo quy dinh cua phap luat ve thi hanh an dan su. Sau khi het thoi han tu nguyen thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an quy dinh tai khoan 3 Ðieu 378 cua Bo luat nay, neu nguoi phai thi hanh an co dieu kien thi hanh ma khong thi hanh an, thi co quan thi hanh an phai ra quyet dinh cuong che thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an.

2. Trong truong hop can ngan chan nguoi phai thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an co hanh vi tau tan, huy hoai tai san hoac tron tranh viec thi hanh an, thi Chap hanh vien co quyen ap dung kip thoi cac bien phap cuong che thi hanh an theo quy dinh cua phap luat thi hanh an dan su.

3. Khong duoc to chuc cuong che thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an trong cac ngay nghi theo quy dinh cua phap luat lao dong va trong khoang thoi gian tu 22 gio den 6 gio sang ngay hom sau hoac vi ly do dac biet do Chinh phu quy dinh, tru truong hop quy dinh tai khoan 2 Ðieu nay, nhung phai ghi ro ly do vao bien ban.

Ðieu 380. Trach nhiem cua ca nhan, to chuc trong viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

1. Ca nhan, to chuc trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh phai co trach nhiem thuc hien day du yeu cau cua Chap hanh vien trong viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an.

2. Chu tich Uy ban nhan dan cac cap trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh co trach nhiem chi dao viec to chuc phoi hop cac co quan huu quan trong viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an o dia phuong minh theo quy dinh cua phap luat thi hanh an dan su.

Tu lenh quan khu va tuong duong trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh co trach nhiem to chuc phoi hop cac co quan huu quan trong viec thi hanh an trong quan khu va tuong duong.

3. Co quan Cong an co nhiem vu giu gin trat tu, kip thoi ngan chan nhung hanh vi can tro, chong doi viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an. Trong truong hop can phai ap dung bien phap cuong che thi hanh an, thi co quan Cong an va cac co quan huu quan khac co nhiem vu phoi hop thuc hien theo yeu cau cua Thu truong co quan thi hanh an hoac Chap hanh vien.

Ðieu 381. Bao dam quyen, loi ich hop phap cua nguoi co lien quan den viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

Nguoi co quyen, loi ich hop phap lien quan den viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an duoc tham gia va co quyen khieu nai, to cao hoac khoi kien theo quy dinh cua phap luat de bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh.

Ðieu 382. Kiem sat viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

Vien kiem sat nhan dan trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh kiem sat viec tuan theo phap luat cua duong su, co quan thi hanh an, Chap hanh vien va ca nhan, to chuc khac co lien quan den viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an nham bao dam viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an kip thoi, day du, dung phap luat.

Chuong XXXI

Thu tuc thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

Ðieu 383. Cap ban an, quyet dinh cua Toa an

Khi ban an, quyet dinh cua Toa an thuoc truong hop duoc thi hanh theo quy dinh tai Ðieu 375 cua Bo luat nay, thi Toa an da tuyen ban an, quyet dinh do phai cap cho nguoi duoc thi hanh an va nguoi phai thi hanh an ban an hoac quyet dinh do co ghi "de thi hanh".

Toa an phai giai thich cho nguoi duoc thi hanh, nguoi phai thi hanh ban an, quyet dinh ve quyen yeu cau, thoi han yeu cau thi hanh an va nghia vu thi hanh an theo quy dinh cua phap luat thi hanh an dan su.

Ðieu 384. Thoi han chuyen giao ban an, quyet dinh cua Toa an

1. Ðoi voi nhung ban an, quyet dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai khoan 2 Ðieu 375 cua Bo luat nay thi Toa an da tuyen ban an, quyet dinh do phai chuyen giao ban an, quyet dinh cho co quan thi hanh an cung cap voi Toa an da xet xu so tham trong thoi han muoi ngay lam viec, ke tu ngay ra ban an, quyet dinh do.

Ðoi voi cac quyet dinh ap dung bien phap khan cap tam thoi, thi Toa an da ra quyet dinh phai chuyen giao ngay quyet dinh cho co quan thi hanh an cung cap.

2. Ðoi voi ban an, quyet dinh khac, thi Toa an da tuyen ban an, quyet dinh do phai chuyen giao ban an, quyet dinh cho co quan thi hanh an cung cap voi Toa an da xet xu so tham trong thoi han ba muoi ngay, ke tu ngay ban an, quyet dinh co hieu luc phap luat.

3. Khi chuyen giao ban an, quyet dinh Toa an phai gui kem theo bien ban ke bien, tam giu tang vat, tai san, cac tai lieu khac co lien quan (neu co).

Ðieu 385. Giai thich ban an, quyet dinh cua Toa an

1. Nguoi duoc thi hanh an, nguoi phai thi hanh an, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan den viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an va co quan thi hanh an co quyen yeu cau bang van ban Toa an da ra ban an, quyet dinh giai thich nhung diem chua ro trong ban an, quyet dinh de thi hanh.

Trong thoi han muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc van ban yeu cau, Toa an phai co van ban giai thich va gui cho nguoi co yeu cau, Vien kiem sat cung cap, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan den viec thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an.

2. Tham phan ra quyet dinh hoac Tham phan la chu toa phien toa co trach nhiem giai thich ban an, quyet dinh cua Toa an. Trong truong hop ho khong con la Tham phan cua Toa an do, thi Chanh an Toa an do co trach nhiem giai thich ban an, quyet dinh cua Toa an.

3. Viec giai thich ban an, quyet dinh cua Toa an phai can cu vao bien ban phien Toa va bien ban nghi an.

Ðieu 386. Phi thi hanh

1. Nguoi duoc thi hanh ban an, quyet dinh co don yeu cau thi hanh an phai nop phi thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an tinh theo gia ngach tren gia tri tai san ma nguoi yeu cau thi hanh an thuc nhan.

2. Muc phi thi hanh an, viec thu, nop, quan ly, su dung va xet mien, giam phi thi hanh an thuc hien theo quy dinh cua Chinh phu.

Ðieu 387. Uy thac thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

1. Thu truong co quan thi hanh an co tham quyen ra quyet dinh thi hanh an co quyen ra quyet dinh uy thac thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an cho co quan thi hanh an noi nguoi phai thi hanh an cu tru, lam viec, noi co tru so hoac co tai san.

Thoi han ra quyet dinh uy thac thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an khong qua nam ngay lam viec, ke tu ngay xac dinh co can cu uy thac.

2. Chinh phu quy dinh viec uy thac thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an.

Ðieu 388. Thoi hieu yeu cau thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

1. Trong thoi han ba nam, ke tu ngay ban an, quyet dinh cua Toa an co hieu luc phap luat, nguoi duoc thi hanh an, nguoi phai thi hanh an co quyen yeu cau co quan thi hanh an co tham quyen ra quyet dinh thi hanh ban an, quyet dinh do.

Trong truong hop thoi han thuc hien nghia vu duoc an dinh trong ban an, quyet dinh cua Toa an, thi thoi han ba nam duoc tinh tu ngay nghia vu den han.

Ðoi voi ban an, quyet dinh cua Toa an thi hanh theo dinh ky, thi thoi han ba nam duoc ap dung cho tung dinh ky, tinh tu ngay nghia vu den han.

2. Neu nguoi yeu cau thi hanh an chung minh duoc do tro ngai khach quan hoac do su kien bat kha khang ma khong the yeu cau thi hanh an dung thoi han, thi thoi gian co tro ngai khach quan hoac su kien bat kha khang do khong tinh vao thoi hieu yeu cau thi hanh an.

Ðoi voi cac truong hop hoan, tam dinh chi thi hanh an theo quy dinh tai Ðieu 287 cua Bo luat nay, thi thoi gian hoan, tam dinh chi khong tinh vao thoi hieu yeu cau thi hanh an, tru truong hop nguoi duoc thi hanh an dong y cho nguoi phai thi hanh an hoan, tam dinh chi thi hanh an.

Ðieu 389. Cac bien phap cuong che thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an

1. Chap hanh vien co quyen ap dung cac bien phap cuong che thi hanh an sau day:

a) Khau tru tai khoan, tru vao tien, thu hoi giay to co gia cua nguoi phai thi hanh an;

b) Tru vao thu nhap cua nguoi phai thi hanh an;

c) Phong toa tai khoan, tai san cua nguoi phai thi hanh an tai ngan hang, to chuc tin dung, Kho bac nha nuoc;

d) Ke bien, xu ly tai san cua nguoi phai thi hanh an;

d) Ke bien tai san cua nguoi phai thi hanh an dang do nguoi thu ba giu;

e) Cuong che buoc giao nha, quyen su dung dat hoac giao vat hoac tai san khac;

g) Cam hoac buoc nguoi phai thi hanh an lam cong viec nhat dinh.

2. Ðieu kien, thu tuc ap dung cac bien phap cuong che thi hanh ban an, quyet dinh cua Toa an duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat thi hanh an dan su.

Phan thu tam

Xu ly cac hanh vi can tro hoat dong to tung dan su va khieu nai, to cao trong to tung dan su

Chuong XXXII

Xu ly cac hanh vi can tro hoat dong to tung dan su

Ðieu 390. Bien phap xu ly doi voi bi don va nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan

Bi don, nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan khong co yeu cau doc lap da duoc Toa an trieu tap den lan thu hai ma van khong co mat tai Toa an hoac khong co mat tai phien toa khong co ly do chinh dang thi tuy tung truong hop co the bi Toa an phat canh cao hoac phat tien.

Ðieu 391. Bien phap xu ly nguoi co hanh vi can tro hoat dong xac minh, thu thap chung cu cua nguoi tien hanh to tung

1. Nguoi nao co mot trong cac hanh vi sau day thi tuy theo muc do vi pham ma co the bi Toa an quyet dinh phat canh cao, phat tien, tam giu hoac khoi to vu an hinh su:

a) Lam gia, huy hoai nhung chung cu quan trong gay tro ngai cho viec giai quyet vu an cua Toa an;

b) Khai bao gian doi hoac cung cap tai lieu sai su that;

c) Tu choi khai bao, tu choi ket luan giam dinh hoac tu choi cung cap tai lieu;

d) Lua doi, de doa, mua chuoc, su dung vu luc nham ngan can nguoi lam chung ra lam chung hoac buoc nguoi khac ra lam chung gian doi;

d) Lua doi, de doa, mua chuoc, su dung vu luc nham ngan can nguoi giam dinh thuc hien nhiem vu hoac buoc nguoi giam dinh ket luan sai voi su that khach quan;

e) Lua doi, de doa, mua chuoc, su dung vu luc nham ngan can nguoi phien dich thuc hien nhiem vu hoac buoc nguoi phien dich dich khong trung thuc, khong khach quan, khong dung nghia khi dich;

g) Xuc pham danh du, nhan pham, uy tin cua nguoi tien hanh to tung; de doa, su dung vu luc hoac co hanh vi khac can tro nguoi tien hanh to tung thuc hien cac bien phap xac minh, thu thap chung cu do Bo luat nay quy dinh;

h) Cac hanh vi vi pham khac ma phap luat co quy dinh.

2. Co quan Cong an cung cap co nhiem vu thi hanh quyet dinh cua Toa an tam giu nguoi co hanh vi vi pham.

Ðieu 392. Bien phap xu ly nguoi lam chung co y khong co mat theo giay trieu tap cua Toa an

1. Nguoi lam chung da duoc Toa an trieu tap hop le nhung co y khong den Toa an hoac khong co mat tai phien toa ma khong co ly do chinh dang va neu su vang mat cua ho gay tro ngai cho viec thu thap, xac minh chung cu hoac xet xu vu an thi Toa an co quyen ra quyet dinh ap giai, canh cao, phat tien.

2. Quyet dinh ap giai nguoi lam chung phai ghi ro thoi gian, dia diem ra quyet dinh; ho, ten, chuc vu nguoi ra quyet dinh; ho ten, ngay, thang, nam sinh, noi cu tru cua nguoi lam chung; thoi gian, dia diem nguoi lam chung phai co mat.

3. Co quan Cong an cung cap co nhiem vu thi hanh quyet dinh cua Toa an ap giai nguoi lam chung. Nguoi thi hanh quyet dinh ap giai nguoi lam chung phai doc, giai thich quyet dinh ap giai cho nguoi bi ap giai biet va lap bien ban ve viec ap giai.

Ðieu 393. Bien phap xu ly nguoi vi pham noi quy phien toa

1. Nguoi vi pham noi quy phien toa, tuy tung truong hop co the bi Chu toa phien toa canh cao, phat tien, buoc roi khoi phong xu an hoac bi tam giu.

2. Canh sat nhan dan co nhiem vu bao ve phien toa thi hanh quyet dinh cua Chu toa phien toa ve viec buoc roi khoi phong xu an hoac tam giu nguoi gay roi trat tu tai phien toa.

3. Trong truong hop nguoi vi pham noi quy phien toa den muc phai bi truy cuu trach nhiem hinh su thi Toa an co quyen khoi to vu an hinh su.

Ðieu 394. Trach nhiem cua Vien kiem sat trong truong hop Toa an khoi to vu an hinh su

1. Trong truong hop Toa an khoi to vu an hinh su theo quy dinh tai khoan 1 Ðieu 391 va khoan 3 Ðieu 393 cua Bo luat nay thi trong thoi han muoi ngay lam viec, ke tu ngay ra quyet dinh khoi to, Toa an phai chuyen cho Vien kiem sat co tham quyen quyet dinh khoi to vu an va cac tai lieu, chung cu chung minh hanh vi pham toi.

2. Vien kiem sat phai xem xet viec khoi to, truy to bi can trong thoi han do Bo luat to tung hinh su quy dinh. Neu Vien kiem sat khong khoi to, truy to bi can thi Vien kiem sat phai thong bao bang van ban trong do neu ro ly do cua viec khong khoi to, truy to bi can cho Toa an da ra quyet dinh khoi to vu an biet.

Ðieu 395. Bien phap xu ly to chuc khong thi hanh quyet dinh cua Toa an ve viec cung cap chung cu cho Toa an

1. To chuc khong thi hanh quyet dinh cua Toa an ve viec cung cap chung cu ma to chuc do dang giu, thi co the bi Toa an canh cao, phat tien hoac ra quyet dinh cuong che thi hanh.

2. Nguoi dung dau to chuc do tuy theo muc do vi pham ma co the bi xu ly ky luat hoac bi truy cuu trach nhiem hinh su theo quy dinh cua phap luat.

Ðieu 396. Thu tuc, tham quyen xu phat, muc tien phat

Thu tuc, tham quyen xu phat, muc tien phat doi voi cac hanh vi can tro hoat dong to tung dan su do Uy ban thuong vu Quoc hoi quy dinh.

Chuong XXXIII

Khieu nai, to cao trong to tung dan su

Ðieu 397. Quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su co the bi khieu nai

1. Ca nhan, to chuc co quyen khieu nai quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su cua co quan, nguoi co tham quyen tien hanh to tung dan su khi co can cu cho rang quyet dinh, hanh vi do la trai phap luat, xam pham quyen, loi ich hop phap cua minh.

2. Ðoi voi ban an, quyet dinh so tham, phuc tham, giam doc tham, tai tham cua Toa an va cac quyet dinh to tung khac do nguoi co tham quyen tien hanh to tung dan su ban hanh, neu co khang cao, khang nghi, khieu nai, kien nghi thi khong giai quyet theo quy dinh cua Chuong nay ma duoc giai quyet theo quy dinh cua cac chuong khac tuong ung cua Bo luat nay.

Ðieu 398. Quyen, nghia vu cua nguoi khieu nai

1. Nguoi khieu nai co quyen sau day:

a) Tu minh khieu nai hoac thong qua nguoi dai dien hop phap de khieu nai;

b) Khieu nai trong bat ky giai doan nao cua qua trinh giai quyet vu an dan su;

c) Rut khieu nai trong bat ky giai doan nao cua qua trinh giai quyet khieu nai;

d) Ðuoc nhan van ban tra loi ve viec thu ly de giai quyet khieu nai; nhan quyet dinh giai quyet khieu nai;

d) Ðuoc khoi phuc quyen, loi ich hop phap da bi xam pham, duoc boi thuong thiet hai theo quy dinh cua phap luat.

2. Nguoi khieu nai co nghia vu sau day:

a) Khieu nai den dung nguoi co tham quyen giai quyet;

b) Trinh bay trung thuc su viec, cung cap thong tin, tai lieu cho nguoi giai quyet khieu nai; chiu trach nhiem truoc phap luat ve noi dung trinh bay va viec cung cap cac thong tin, tai lieu do;

c) Chap hanh nghiem chinh quyet dinh giai quyet khieu nai da co hieu luc phap luat.

Ðieu 399. Quyen, nghia vu cua nguoi bi khieu nai

1. Nguoi bi khieu nai co quyen sau day:

a) Ðua ra bang chung ve tinh hop phap cua quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su bi khieu nai;

b) Ðuoc nhan quyet dinh giai quyet khieu nai ve quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su cua minh.

2. Nguoi bi khieu nai co nghia vu sau day:

a) Giai trinh ve quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su bi khieu nai; cung cap cac thong tin, tai lieu lien quan khi co quan, to chuc, ca nhan co tham quyen yeu cau;

b) Chap hanh nghiem chinh quyet dinh giai quyet khieu nai da co hieu luc phap luat;

c) Boi thuong thiet hai hoac hoan tra, khac phuc hau qua do quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su trai phap luat cua minh gay ra theo quy dinh cua phap luat.

Ðieu 400. Thoi hieu khieu nai

Thoi hieu khieu nai la muoi lam ngay, ke tu ngay nguoi khieu nai nhan duoc hoac biet duoc quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su cua nguoi co tham quyen tien hanh to tung ma nguoi do cho rang co vi pham phap luat.

Trong truong hop co su kien bat kha khang hoac nhung tro ngai khach quan khac ma nguoi khieu nai khong thuc hien duoc quyen khieu nai theo dung thoi han quy dinh tai Ðieu nay, thi thoi gian co su kien bat kha khang hoac co tro ngai khach quan do khong tinh vao thoi hieu khieu nai.

Ðieu 401. Tham quyen va thoi han giai quyet khieu nai doi voi Kiem sat vien, Pho Vien truong va Vien truong Vien kiem sat

Khieu nai ve quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su cua Kiem sat vien, Pho Vien truong va Vien truong Vien kiem sat do Vien truong Vien kiem sat giai quyet trong thoi han khong qua muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc khieu nai. Neu khong dong y voi ket qua giai quyet thi nguoi khieu nai co quyen khieu nai len Vien truong Vien kiem sat cap tren truc tiep. Trong thoi han khong qua muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc khieu nai, Vien truong Vien kiem sat cap tren truc tiep phai xem xet, giai quyet. Quyet dinh cua Vien truong Vien kiem sat cap tren truc tiep la quyet dinh giai quyet cuoi cung.

Ðieu 402. Tham quyen va thoi han giai quyet khieu nai doi voi Thu ky Toa an, Hoi tham nhan dan, Tham phan, Pho Chanh an va Chanh an

Khieu nai ve quyet dinh, hanh vi trong to tung dan su cua Thu ky Toa an, Hoi tham nhan dan, Tham phan, Pho Chanh an va Chanh an Toa an do Chanh an Toa an giai quyet trong thoi han khong qua muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc khieu nai. Neu khong dong y voi ket qua giai quyet thi nguoi khieu nai co quyen khieu nai len Chanh an Toa an cap tren truc tiep. Trong thoi han khong qua muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc khieu nai, Chanh an Toa an cap tren truc tiep phai xem xet, giai quyet. Quyet dinh cua Chanh an Toa an cap tren truc tiep la quyet dinh giai quyet cuoi cung.

Ðieu 403. Tham quyen va thoi han giai quyet khieu nai doi voi nguoi giam dinh

Khieu nai ve hanh vi trong to tung dan su cua nguoi giam dinh do Thu truong To chuc giam dinh tu phap truc tiep quan ly nguoi giam dinh giai quyet trong thoi han khong qua muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc khieu nai. Neu khong dong y voi ket qua giai quyet thi nguoi khieu nai co quyen khieu nai len Thu truong co quan quan ly cap tren truc tiep cua To chuc giam dinh tu phap. Trong thoi han khong qua muoi lam ngay, ke tu ngay nhan duoc khieu nai, Thu truong co quan quan ly cap tren truc tiep phai xem xet, giai quyet. Quyet dinh cua Thu truong co quan quan ly cap tren truc tiep la quyet dinh cuoi cung.

Ðieu 404. Nguoi co quyen to cao

Cong dan co quyen to cao voi ca nhan, to chuc co tham quyen ve hanh vi vi pham phap luat cua bat ky nguoi nao co tham quyen tien hanh to tung ma gay thiet hai hoac de doa gay thiet hai loi ich cua Nha nuoc, quyen, loi ich hop phap cua cong dan, co quan, to chuc.

Ðieu 405. Quyen, nghia vu cua nguoi to cao

1. Nguoi to cao co quyen sau day:

a) Gui don hoac truc tiep to cao voi ca nhan, to chuc co tham quyen;

b) Yeu cau giu bi mat ho, ten, dia chi, but tich cua minh;

c) Yeu cau duoc thong bao ket qua giai quyet to cao;

d) Yeu cau to chuc co tham quyen bao ve khi bi de doa, tru dap, tra thu.

2. Nguoi to cao co nghia vu sau day:

a) Trinh bay trung thuc ve noi dung to cao;

b) Neu ro ho, ten, dia chi cua minh;

c) Chiu trach nhiem truoc phap luat ve viec to cao sai su that.

Ðieu 406. Quyen, nghia vu cua nguoi bi to cao

1. Nguoi bi to cao co quyen sau day:

a) Ðuoc thong bao ve noi dung to cao;

b) Ðua ra bang chung de chung minh noi dung to cao la khong dung su that;

c) Ðuoc khoi phuc quyen, loi ich hop phap bi xam pham, duoc phuc hoi danh du, duoc boi thuong thiet hai do viec to cao khong dung gay ra;

d) Yeu cau ca nhan, to chuc co tham quyen xu ly nguoi to cao sai su that.

2. Nguoi bi to cao co nghia vu sau day:

a) Giai trinh ve hanh vi bi to cao; cung cap thong tin, tai lieu lien quan khi ca nhan, to chuc co tham quyen yeu cau;

b) Chap hanh nghiem chinh quyet dinh xu ly to cao cua ca nhan, to chuc co tham quyen;

c) Boi thuong thiet hai hoac hoan tra, khac phuc hau qua do hanh vi trai phap luat cua minh gay ra.

Ðieu 407. Tham quyen va thoi han giai quyet to cao

1. To cao hanh vi vi pham phap luat cua nguoi co tham quyen tien hanh to tung thuoc co quan co tham quyen nao thi nguoi dung dau co quan do co trach nhiem giai quyet.

Trong truong hop nguoi bi to cao la Chanh an, Pho Chanh an Toa an, Vien truong, Pho Vien truong Vien kiem sat, thi Chanh an Toa an cap tren truc tiep, Vien truong Vien kiem sat cap tren truc tiep co trach nhiem giai quyet.

Thoi han giai quyet to cao la khong qua sau muoi ngay, ke tu ngay thu ly; doi voi vu viec phuc tap thi thoi han giai quyet to cao co the dai hon, nhung khong qua chin muoi ngay.

2. To cao ve hanh vi vi pham phap luat co dau hieu toi pham duoc giai quyet theo quy dinh cua Bo luat to tung hinh su.

Ðieu 408. Thu tuc giai quyet khieu nai, to cao

Thu tuc giai quyet khieu nai, to cao duoc tien hanh theo quy dinh cua Chuong nay va cac quy dinh khac cua phap luat ve khieu nai, to cao khong trai voi quy dinh cua Chuong nay.

Ðieu 409. Trach nhiem cua nguoi co tham quyen giai quyet khieu nai, to cao

1. Ca nhan, to chuc co tham quyen trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh co trach nhiem tiep nhan va giai quyet kip thoi, dung phap luat khieu nai, to cao; xu ly nghiem minh nguoi vi pham; ap dung bien phap can thiet nham ngan chan thiet hai co the xay ra; bao dam cho quyet dinh giai quyet duoc thi hanh nghiem chinh va phai chiu trach nhiem truoc phap luat ve quyet dinh cua minh.

2. Nguoi co trach nhiem giai quyet khieu nai, to cao ma khong giai quyet, thieu trach nhiem trong viec giai quyet, giai quyet trai phap luat thi tuy theo tinh chat, muc do vi pham ma bi xu ly ky luat hoac truy cuu trach nhiem hinh su, neu gay thiet hai thi phai boi thuong theo quy dinh cua phap luat.

Ðieu 410. Kiem sat viec tuan theo phap luat trong viec giai quyet khieu nai, to cao trong to tung dan su

Vien kiem sat kiem sat viec tuan theo phap luat trong viec giai quyet khieu nai, to cao trong to tung dan su theo quy dinh cua Chuong nay.

Phan thu chin

Thu tuc giai quyet cac vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai va tuong tro tu phap trong to tung dan su

Chuong XXXIV

Quy dinh chung ve thu tuc giai quyet cac vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai

Ðieu 411. Nguyen tac ap dung

1. Toa an ap dung cac quy dinh tai Chuong XXXIV va Chuong XXXV cua Bo luat nay de giai quyet cac vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai. Truong hop trong cac chuong nay khong co quy dinh thi duoc ap dung cac quy dinh khac co lien quan cua Bo luat nay de giai quyet.

2. Vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai la vu viec dan su co it nhat mot trong cac duong su la nguoi nuoc ngoai, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai hoac cac quan he dan su giua cac duong su la cong dan, to chuc Viet Nam nhung can cu de xac lap, thay doi, cham dut quan he do theo phap luat nuoc ngoai, phat sinh tai nuoc ngoai hoac tai san lien quan den quan he do o nuoc ngoai.

Ðieu 412. Quyen, nghia vu to tung cua ca nhan, to chuc nuoc ngoai

1. Cong dan nuoc ngoai, nguoi khong quoc tich, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te (goi chung la ca nhan, to chuc nuoc ngoai) co quyen khoi kien den Toa an Viet Nam de yeu cau bao ve quyen, loi ich hop phap cua minh khi bi xam pham hoac co tranh chap.

2. Khi tham gia to tung dan su ca nhan, to chuc nuoc ngoai co quyen, nghia vu to tung nhu cong dan, to chuc Viet Nam.

3. Nha nuoc Viet Nam co the ap dung nguyen tac co di co lai de han che quyen to tung dan su tuong ung doi voi nguoi nuoc ngoai ma Toa an nuoc do da han che quyen to tung doi voi cong dan, to chuc Viet Nam.

Ðieu 413. Nang luc phap luat to tung dan su va nang luc hanh vi to tung dan su cua cong dan nuoc ngoai, nguoi khong quoc tich

1. Nang luc phap luat to tung dan su va nang luc hanh vi to tung dan su cua cong dan nuoc ngoai, nguoi khong quoc tich duoc xac dinh nhu sau:

a) Theo phap luat cua nuoc ma cong dan do co quoc tich. Trong truong hop cong dan co quoc tich Viet Nam va quoc tich nuoc ngoai thi theo phap luat Viet Nam. Trong truong hop cong dan co nhieu quoc tich cua nhieu nuoc ngoai khac nhau thi theo phap luat cua nuoc noi cong dan do sinh song, tru truong hop phap luat Viet Nam co quy dinh khac;

b) Theo phap luat Viet Nam, neu cong dan nuoc ngoai cu tru, lam an, sinh song lau dai tai Viet Nam;

c) Theo phap luat cua nuoc noi nguoi khong quoc tich cu tru, lam an, sinh song lau dai;

d) Theo phap luat Viet Nam, neu hanh vi to tung dan su duoc thuc hien tren lanh tho Viet Nam.

2. Cong dan nuoc ngoai, nguoi khong quoc tich co the duoc cong nhan co nang luc hanh vi to tung dan su tren lanh tho Viet Nam, neu theo quy dinh cua phap luat nuoc ngoai thi ho khong co nang luc hanh vi to tung dan su, nhung theo quy dinh cua phap luat Viet Nam thi ho co nang luc hanh vi to tung dan su.

Ðieu 414. Nang luc phap luat to tung dan su cua to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te trong to tung dan su

1. Nang luc phap luat to tung dan su cua to chuc nuoc ngoai duoc xac dinh theo phap luat cua nuoc noi to chuc do duoc thanh lap, tru truong hop phap luat cua Viet Nam co quy dinh khac.

2. Nang luc phap luat to tung dan su cua to chuc quoc te duoc xac dinh tren co so dieu uoc quoc te la can cu de thanh lap to chuc do, quy che hoat dong cua to chuc quoc te hoac dieu uoc quoc te da duoc ky ket voi co quan co tham quyen cua Viet Nam.

Ðieu 415. Bao ve quyen, loi ich hop phap cua duong su la nguoi nuoc ngoai

Ðuong su la nguoi nuoc ngoai tham gia to tung tai Toa an Viet Nam co quyen nho luat su bao ve quyen, loi ich hop phap cho minh theo quy dinh cua phap luat Viet Nam ve luat su.

Chuong XXXV

Tham quyen cua Toa an Viet Nam giai quyet cac vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai

Ðieu 416. Quy dinh chung ve tham quyen cua Toa an Viet Nam giai quyet cac vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai

1. Tham quyen cua Toa an Viet Nam giai quyet cac vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai duoc xac dinh theo quy dinh tai Chuong III cua Bo luat nay, neu Chuong nay khong co quy dinh khac.

2. Toa an Viet Nam giai quyet cac vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai trong cac truong hop sau day:

a) Bi don la to chuc nuoc ngoai co tru so chinh dong tren lanh tho Viet Nam hoac bi don co co quan quan ly, chi nhanh, van phong dai dien dong tren lanh tho Viet Nam;

b) Bi don la cong dan nuoc ngoai, nguoi khong quoc tich cu tru, lam an, sinh song lau dai tai Viet Nam hoac co tai san tren lanh tho Viet Nam;

c) Nguyen don la cong dan nuoc ngoai, nguoi khong quoc tich cu tru, lam an, sinh song lau dai tai Viet Nam doi voi vu viec dan su ve yeu cau doi tien cap duong, xac dinh cha me;

d) Cac vu viec dan su ve cac quan he dan su ma can cu de xac lap, thay doi, cham dut quan he do theo phap luat Viet Nam hoac xay ra tren lanh tho Viet Nam, nhung co it nhat mot trong cac duong su la nguoi nuoc ngoai;

d) Cac vu viec dan su ve cac quan he dan su ma can cu de xac lap, thay doi, cham dut quan he do theo phap luat nuoc ngoai hoac xay ra o nuoc ngoai, nhung cac duong su deu la cong dan, to chuc Viet Nam va nguyen don hoac bi don cu tru tai Viet Nam;

e) Tranh chap phat sinh tu hop dong ma viec thuc hien Toan bo hoac mot phan hop dong xay ra tren lanh tho Viet Nam;

g) Vu viec ly hon ma nguyen don hoac bi don la cong dan Viet Nam.

Ðieu 417. Tham quyen dac biet cua Toa an Viet Nam

1. Nhung vu an dan su co yeu to nuoc ngoai sau day thuoc tham quyen giai quyet dac biet cua Toa an Viet Nam:

a) Vu an dan su co lien quan den quyen doi voi tai san la bat dong san co tren lanh tho Viet Nam;

b) Tranh chap phat sinh tu hop dong van chuyen, ma nguoi van chuyen co tru so chinh hoac chi nhanh tai Viet Nam;

c) Vu an ly hon giua cong dan Viet Nam voi cong dan nuoc ngoai hoac nguoi khong quoc tich, neu ca hai vo chong cu tru, lam an, sinh song o Viet Nam.

2. Nhung viec dan su co yeu to nuoc ngoai sau day thuoc tham quyen giai quyet dac biet cua Toa an Viet Nam:

a) Xac dinh mot su kien phap ly, neu su kien do xay ra tren lanh tho Viet Nam;

b) Tuyen bo cong dan nuoc ngoai, nguoi khong quoc tich bi han che nang luc hanh vi dan su, mat nang luc hanh vi dan su neu ho cu tru, lam an sinh song o Viet Nam va viec tuyen bo do phai co lien quan den viec xac lap quyen, nghia vu cua ho tren lanh tho Viet Nam;

c) Tuyen bo cong dan nuoc ngoai, nguoi khong quoc tich mat tich, da chet neu ho co mat o Viet Nam tai thoi diem co nhung su kien xay ra ma nhung su kien do la can cu de tuyen bo mot nguoi mat tich, da chet va viec tuyen bo do co lien quan den viec xac lap quyen, nghia vu cua ho tren lanh tho Viet Nam;

d) Nguoi nuoc ngoai yeu cau Toa an Viet Nam tuyen bo cong dan Viet Nam mat tich, da chet neu viec tuyen bo do co lien quan den viec xac lap quyen, nghia vu cua ho tren lanh tho Viet Nam;

d) Cong nhan tai san nam tren lanh tho Viet Nam la vo chu hoac cong nhan quyen so huu cua nguoi dang quan ly doi voi bat dong san vo chu tren lanh tho Viet Nam.

Ðieu 418. Khong thay doi tham quyen giai quyet cua Toa an

Vu viec dan su da duoc Toa an Viet Nam thu ly giai quyet theo dung quy dinh ve tham quyen xet xu do Bo luat nay quy dinh thi phai duoc Toa an do tiep tuc giai quyet mac du trong qua trinh giai quyet co su thay doi quoc tich, noi cu tru, dia chi cua cac duong su hoac co nhung tinh tiet moi khac lam cho vu viec dan su do thuoc tham quyen xet xu cua Toa an khac cua Viet Nam hoac cua Toa an nuoc ngoai.

Ðieu 419. Tra lai don khoi kien, don yeu cau hoac dinh chi giai quyet vu viec dan su trong truong hop da co Toa an nuoc ngoai giai quyet

1. Toa an Viet Nam tra lai don khoi kien, don yeu cau hoac dinh chi giai quyet vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai, trong truong hop da co ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai giai quyet vu viec dan su do va giua nuoc co Toa an ra ban an, quyet dinh dan su do va Viet Nam co ky ket hoac gia nhap dieu uoc quoc te quy dinh viec cong nhan va cho thi hanh ban an, quyet dinh dan su cua cac ben.

2. Toa an Viet Nam tra lai don khoi kien, don yeu cau hoac dinh chi giai quyet vu viec dan su co yeu to nuoc ngoai neu co Toa an nuoc ngoai da thu ly vu viec dan su do va ban an, quyet dinh cua Toa an nuoc ngoai doi voi vu viec dan su do duoc cong nhan va cho thi hanh tai Viet Nam.

Chuong XXXVI

Tuong tro tu phap trong to tung dan su

Ðieu 420. Nguyen tac tuong tro tu phap trong to tung dan su

1. Viec tuong tro tu phap trong to tung dan su giua Toa an Viet Nam va Toa an nuoc ngoai duoc thuc hien tren nguyen tac ton trong doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho quoc gia, khong can thiep vao cong viec noi bo cua nhau, binh dang va cung co loi, phu hop voi cac dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap, phu hop voi phap luat Viet Nam.

2. Trong truong hop giua Viet Nam va nuoc ngoai chua ky ket hoac cung gia nhap dieu uoc quoc te co quy dinh ve tuong tro tu phap trong to tung dan su thi viec tuong tro tu phap trong to tung dan su van co the duoc Toa an Viet Nam chap nhan tren nguyen tac co di co lai, nhung khong duoc trai voi phap luat Viet Nam, phap luat quoc te va tap quan quoc te.

Ðieu 421. Thuc hien uy thac tu phap

1. Toa an Viet Nam uy thac tu phap cho Toa an nuoc ngoai hoac thuc hien uy thac tu phap cua Toa an nuoc ngoai ve viec tien hanh mot so hoat dong to tung dan su theo quy dinh cua dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap hoac theo nguyen tac co di co lai.

2. Toa an Viet Nam khong chap nhan thuc hien viec uy thac tu phap cua Toa an nuoc ngoai, neu:

a) Viec thuc hien uy thac tu phap xam pham den chu quyen cua Viet Nam hoac de doa den an ninh cua Viet Nam;

b) Viec thuc hien uy thac tu phap khong thuoc tham quyen cua Toa an Viet Nam.

Ðieu 422. Thu tuc thuc hien viec uy thac tu phap

1. Toa an Viet Nam uy thac tu phap cho Toa an nuoc ngoai hoac Toa an nuoc ngoai uy thac tu phap cho Toa an Viet Nam phai lam thanh van ban va gui qua co quan co tham quyen cua Viet Nam theo quy dinh cua dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap hoac theo quy dinh cua phap luat Viet Nam.

2. Co quan co tham quyen cua Viet Nam sau khi nhan duoc van ban uy thac tu phap phai chuyen ngay cho Toa an Viet Nam hoac co quan co tham quyen cua nuoc ngoai nhan van ban uy thac cua Toa an Viet Nam.

Ðieu 423. Van ban uy thac tu phap

1. Van ban uy thac tu phap phai co cac noi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nam lam van ban uy thac tu phap;

b) Ten, dia chi cua Toa an uy thac tu phap;

c) Ten, dia chi cua Toa an thuc hien uy thac tu phap;

d) Ten, dia chi cua ca nhan, to chuc co lien quan den uy thac tu phap;

d) Noi dung cong viec uy thac;

e) Yeu cau cua Toa an uy thac.

2. Gui kem theo van ban uy thac la cac giay to, tai lieu can thiet cho viec thuc hien uy thac, neu co.

Ðieu 424. Cong nhan nhung giay to, tai lieu do co quan co tham quyen o nuoc ngoai lap, cap hoac xac nhan

1. Nhung giay to, tai lieu do co quan co tham quyen nuoc ngoai lap, cap hoac xac nhan theo quy dinh cua phap luat nuoc ngoai hoac o ngoai lanh tho Viet Nam duoc Toa an Viet Nam cong nhan neu cac giay to, tai lieu do da duoc hop phap hoa lanh su, tru truong hop dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket hoac gia nhap co quy dinh khac.

2. Nhung giay to, tai lieu duoc lap bang tieng nuoc ngoai phai duoc gui cho Toa an Viet Nam kem theo ban dich ra tieng Viet da duoc cong chung, chung thuc hop phap.

Bo luat nay da duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa XI, ky hop thu ........ thong qua

ngay ... thang ... nam 2004.

Chu tich quoc hoi

Nguyen Van An

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tìm hiểu: Bo Tu, Pho Chanh, Ten Toa, Chuong VII, Pho Vien, Chuong III, Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam, Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Thay Doi Nguoi Tien Hanh To Tung, vien kiem sat nhan dan toi cao, Nang Luc Hanh Vi Dan Su, Bo Luat To Tung Dan Su, quyet dinh cua toa an, Nguoi Tham Gia To Tung, loi ich hop phap, don yeu cau, nghia vu, 4
Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0