Dieu tra vi pham tai Cty Cong nghiep co khi Sai GonCac sai pham de nghi chuyen dieu tra la gian doi tai chinh hang tram ty dong trong nhieu nam; su dung hang ngan hoa don khong, dung nhieu tai san the chap gay lo hang chuc ty dong khong co kha nang chi tra...

Ca tap the cong ty dong tam… vi pham phap luat!

Theo ket luan cua Thanh tra TP.HCM trong nhieu nam qua, tai Cong ty Cong nghiep co khi Sai Gon (ten giao dich viet tat la SIMC) xay ra nhieu sai pham co tinh nghiem trong. Theo do, trong nhieu nam qua, duoi su quan ly dieu hanh cua ong Nguyen Viet Hung – nguyen giam doc cong ty da dua cong ty den tinh trang hoat dong kinh doanh khong hieu qua, lam mat von nha nuoc mot cach nghiem trong va di den pha san. So lo luy ke, tinh den 30/6/2005 theo ket qua kiem toan la hon 37,3 ty dong, tinh den 31/12/2005 theo xac dinh cua ke toan truong cong ty la gan 68,8 ty dong.

Trong hang loat sai pham, “noi len cac dau hieu cua hanh vi tham nhung co tinh chat dac biet nghiem trong” o 9 noi dung.

Thu nhat, toan bo he thong so sach, chung tu ke toan duoc ghi chep khong trung thuc, vi pham nghiem trong Luat Ke toan.

Thu hai, bao cao tai chinh khong trung thuc trong 10 nam, gay thiet hai von nha nuoc mot cach nghiem trong.

Thu ba, chi sai quy dinh luong, thuong le, Tet cho CBCNV gan 6,7 ty dong; trong do cong ty nhap khong thiet bi de rut 276 trieu dong chi Tet 2000, 2001.

Thu tu, thanh toan bang ngoai te dong USD khong dung quy dinh trong viec mua may moc, thiet bi phu tung thay the tri gia 121.000USD (tuong duong 1,89 ty dong).

Thu nam, su dung tong cong 2.503 hoa don Gia tri gia tang khong tu nam 2000 den 2004, gom 529 hoa don dau vao tri gia 59,9 ty dong va 1.974 hoa don dau ra tri gia 74,9 ty dong, trong do dang chu y co den 1.875 hoa don do bi huy tri gia gan 55,9 ty dong (theo co quan thanh tra, viec lam nay tao nhieu khuat tat, tieu cuc nhung khong the xac dinh duoc muc do sai pham vi so tien chenh lech da duoc ke toan truong can tru giua hoa don dau vao voi dau ra).

Thu sau, nhap, xuat thu chi khong doi voi may mai rang tri gia 1,96 ty dong.

Thu bay, mua sam may moc thiet bi khong phu hop voi quy mo san xuat, sau do phai ban thanh ly gay thiet hai cho nha nuoc xap xi 4 ty dong.

Thu tam, dung nhieu tai san (9 nha xuong) the chap vay von ngan hang hang chuc ty dong khong dung muc dich gay lo, khong co kha nang chi tra (tinh den 31/12/2005 cong ty con no cac khoan vay ngan hang hon 29 ty dong); dong thoi lai lay tai san the chap (nha so 33/5 Au Co, quan Tan Binh) dem ban de tra no.

Thu chin, khong phan anh dung ban chat su viec, noi dung va gia tri nghiep vu kinh te tai chinh trong viec thu va tra lai von huy dong ca nhan, de ngoai so sach 231 trieu dong…

Theo Thanh tra TP, “tat ca nhung sai pham tren da duoc hinh thanh mot cach co y, co to chuc, co he thong voi nhieu thu doan gian doi, tinh vi, that gia lan lon keo dai trong nhieu nam, mang nhieu khuat tat, gay thiet hai dac biet nghiem trong…”. Trach nhiem truoc het thuoc ve Ban giam doc cong ty, trong do truc tiep la ong Nguyen Viet Hung – nguyen giam doc va ba Pham Thi Le Hoang – nguyen ke toan truong. Trach nhiem lien doi thuoc ve ong Lu Minh Hoang, ba Nguyen Thi Tuyet Hong - truong va pho Phong Kinh te - phat trien san xuat, ba Pham Thi Thu Cuc – thu quy, ong Nguyen Van Thanh – quyen truong phong To chuc – hanh chinh va cac don vi, to chuc, ca nhan lien quan. Tren co so do, Thanh tra TP da co van ban kien nghi Chu tich UBND TP xem xet chuyen som ho so vu viec sang co quan dieu tra lam ro de khoi to hinh su.

Con bo lot “toi pham”?

Thong tin moi nhat cho biet, ong Nguyen Viet Hung, nguyen Giam doc Cong ty Cong nghiep co khi Sai Gon vua co don khieu nai va kien nghi goi co quan chuc nang ve ket luan cua Thanh tra TP.HCM (thang 1/2007).

Trong don, ong Hung thua nhan: “De che giau lo, tap the can bo lanh dao cong ty da thong nhat thuc hien ke khai khong doanh thu gom cac khach hang ao khong co that (la ten cac ca nhan khong co ma so thue, khong co dia chi cu the)…”; viec chi luong, thuong, le Tet cho CBCNV cung nhu dau tu mua sam va nhuong ban tai san co dinh cua doanh nghiep cung co su “thong nhat ke khai khong cua ca tap the”.

Tuy nhien, ong Hung cho rang con nhieu van de ma doan thanh tra chua lam ro. “Toi nhan trach nhiem ve quan ly long leo cua minh de cho cong ty den ngay hom nay pha san. Tuy nhien, la mot giam doc, khong the cai gi toi cung biet va cung lam duoc neu khong co cac phong ban, cac ca nhan lanh dao tham muu, de xuat”. Theo ong, nhung sai pham trong viec ke khai va chi khong noi tren “deu co y kien de xuat hoac trinh duyet tu cac phong nghiep vu lien quan…”. “Cu the la ong Nguyen Van Chung – Pho Giam doc cong ty, da ky nhieu chung tu khong gom cac bang ke mua hang, ky xuat hoa don gia tri gia tang khong cho Cong ty Xi mang Ha Tien 1, ke ca viec ky bien ban kiem ke tai san khong. Nguoi cung thuc hien voi ong Chung la ong Nguyen Quoc Thanh Tung – Pho Giam doc Ky thuat. Ngoai ra, ong Chung, ong Tung va ong Lu Hoang Minh, ba Nguyen Thi Tuyet Hong –nguyen truong va pho Phong Kinh te phat trien san xuat co bieu hien thong dong che giau cap tren ve trach nhiem ca nhan. Tai sao nhung su viec tren khong duoc the hien trong ket luan thanh tra?”, ong Hung dat van de.

Ngoai ra, ong Hung con giai trinh mot so van de ve nguyen nhan khach quan dan den pha san cong ty dong thoi cho rang lanh dao Tong Cong ty Nong nghiep Sai Gon (co quan chu quan) va mot so co quan chuc nang co nhung bat minh quanh viec keo dai qua trinh lap thu tuc pha san cong ty va “cach chuc, khai tru Dang doi voi ban than toi mot cach voi vang truoc khi co ket luan thanh tra, trong khi toi la nguoi chiu trach nhiem chinh?”…

Can dieu tra de xu ly nghiem?

Tren co so ket luan thanh tra, UBND TP.HCM da co thong bao ket luan theo huong giao cong an TP tien hanh dieu tra cac hanh vi vi pham phap luat xay ra tai Cong ty Cong ty Cong nghiep co khi Sai Gon (CNCK) theo ket luan thanh tra de xu ly nghiem theo dung quy dinh phap luat. UBND TP yeu cau Giam doc So Cong nghiep phai nghiem khac kiem diem trach nhiem ve cong tac quan ly nha nuoc doi voi Cong ty CNCK ; Tong giam doc Tong Cong ty Nong nghiep Sai Gon phai kiem diem va xu ly trach nhiem cac ca nhan sai pham; Chi cuc Tai chinh doanh nghiep nghiem khac kiem diem trach nhiem quan ly nha nuoc ve tai chinh doanh nghiep va quan ly von, tai san thuoc so huu nha nuoc tai Cong ty CNCK.

UBND TP cung giao Cuc Thue TP kiem diem trach nhiem cong tac kiem tra, quyet toan thue hang nam tai Cong ty CNCK; xem xet, loai tru thue VAT dau vao doi voi gia tri tai san co dinh giam tren 3,5 ty dong theo noi dung ket luan thanh tra khi quyet toan thue cua Cong ty CNCK; xu ly theo tham quyen doi voi sai pham cua Cong ty TNHH Lam Vien trong viec mua ban hoa don khong tri gia hang ty dong voi Cong ty CNCK. Ngoai ra, giam doc cac co quan: So Tai chinh, Ngan hang Cong thuong Viet Nam – chi nhanh 1, Ngan hang Ky thuong Viet Nam – chi nhanh TP.HCM cung phai kiem diem trach nhiem ve quan ly, kiem tra viec su dung von cho vay tai Cong ty CNCK theo noi dung ket luan thanh tra. So Noi vu chiu trach nhiem chu tri, phoi hop voi Uy ban Kiem tra Thanh uy theo doi ket qua kiem diem, xu ly can bo co lien quan cua cac don vi theo dung quy dinh phap luat, bao cao ket qua len UBND TP.

  • Thai Thien
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Đầu năm, tổ công tác đặc biệt 141 hoạt động hết ‘công suất’

Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong những ngày đầu năm, lực lượng 141 đã phát hiện 70 vụ và 112 đối tượng có dấu hiệu phạm tội và bàn giao cho các đơn vị điều tra theo thẩm quyền.

Chuyện thật như đùa của những tên tội phạm 'ngốc' nhất trái đất

Khi vụ cướp đang diễn ra, tên tội phạm bất ngờ bị tụt quần. Qúa xấu hổ vì bị ‘lộ hàng’ tên cướp đã vứt cả tiền và dao để chạy ra ngoài nhưng sau đó lại bị bắt vì cố gắng quay lại lấy tiền sau sự cố đáng xấu hổ, theo tin tức mới nhất.

Lời hứa phục thiện của cặp vợ chồng “hoa khôi” trong trại giam

Xinh đẹp, khéo léo, Đinh Thị Như Trang, SN 1994, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh đã nhanh chóng về làm dâu nhà có tiếng giàu có ở TP vùng biên. Cứ tưởng, tương lai sẽ mỉm cười với cô gái duyên dáng có chiếc răng khểnh. Nào ngờ, hạnh phúc chưa được bao lâu...

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những "cặp đôi hoàn hảo" trong trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Tìm hiểu: Sai Gon, Cty Cong, UBND TP, Nguyen Viet Hung, khong co kha nang chi tra, cong nghiep co khi, Ket Luan Thanh Tra, tai san the chap, trong nhieu nam, ke toan truong, gay thiet hai, trach nhiem, dieu tra, sai pham, hoa don, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điều tra vi phạm tại Cty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điều tra vi phạm tại Cty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dieu tra vi pham tai Cty Cong nghiep co khi Sai Gon

Nhan xet, hay lien he ve tin Dieu tra vi pham tai Cty Cong nghiep co khi Sai Gon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dieu tra vi pham tai Cty Cong nghiep co khi Sai Gon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0