Dieu kien chuyen ho khau ve thanh pho

Tags: co quan co tham quyen, nhan khau thuong tru, quan ly ho khau, o thanh pho, trong truong hop, duoc dang ky, giay chung nhan, dieu kien, nha o, doi voi, hop phap, tai noi, nhung nguoi, den, thuoc


Dau tien la phai thuong xuyen sinh song tai noi muon dang ky ho khau thuong tru, nguoi muon duoc dang ky ho khau thuong tru tai noi moi den phai co nha o hop phap. Dieu kien nay bat buoc doi voi moi dia ban, khong chi rieng doi voi viec chuyen ho khau ve thanh pho.

Dang ky va quan ly ho khau la bien phap quan ly hanh chinh cua Nha nuoc nham xac dinh viec cu tru cua cong dan, bao dam thuc hien quyen va nghia vu cong dan, tang cuong quan ly xa hoi, giu vung an ninh chinh tri, an toan xa hoi. Do do, de bao dam su quan ly cua Nha nuoc, cung nhu dam bao an ninh chinh tri, an toan xa hoi, phap luat quy dinh moi cong dan chi dang ky ho khau thuong tru o mot noi cu tru nhat dinh la noi thuong xuyen sinh song.

Truong hop do dieu kien cong tac hoac sinh song thuong xuyen luu dong thi phai lay noi dong tru so chinh cua co quan, don vi, ben goc hoac mot noi truoc do ma nguoi do cu tru de dang ky ho khau thuong tru. Khi chuyen den cu tru o noi moi phai thuc hien day du che do dang ky, quan ly ho khau lai theo quy dinh. Vi vay, nhung nguoi ma ban than hien dang sinh song mot noi, lai co nguyen vong nhap ho khau ve noi khac (nhu nhap ho khau theo cha, me, vo, chong...) thi deu khong duoc giai quyet.

Dieu kien nay khong chi ap dung trong viec chuyen ho khau ve thanh pho ma ap dung doi voi moi dia ban.

Khong o thanh pho, muon co ho khau thanh pho. Can nhung dieu kien gi?

Ngoai dieu kien dau tien la phai thuong xuyen sinh song tai noi muon dang ky ho khau thuong tru, nguoi muon duoc dang ky ho khau thuong tru tai noi moi den phai co nha o hop phap. Dieu kien nay bat buoc doi voi moi dia ban, khong chi rieng doi voi viec chuyen ho khau ve thanh pho. Tuy nhien, khai niem "nha o hop phap" de lam can cu dang ky ho khau khong dong nhat voi khai niem nha o hop phap thong thuong ma co the hieu la nha o thuoc mot trong cac truong hop sau:

+ Nha thuoc so huu cua nguoi chuyen den: Phai la nha o cua ban than nguoi xin nhap ho khau hoac cua mot trong cac thanh vien cua ho gia dinh do, voi du cac yeu to cua quyen so huu la chiem huu, su dung, dinh doat. Trong truong hop nay phai xuat trinh duoc giay chung nhan quyen so huu nha do co quan co tham quyen cap. Truong hop chua co giay chung nhan quyen so huu thi phai co giay thua ke, cho, tang, mua, ban nha o hoac nha tu lam. Cac truong hop nay phai co chung nhan cua UBND xa, phuong, thi tran.

+ Neu khong co nha o thuoc quyen so huu cua minh thi nha o thuoc quyen su dung hop phap (la nha o khong co quyen chiem huu, dinh doat) cua ban than nguoi xin nhap ho khau hoac mot trong cac thanh vien cua ho gia dinh do duoc phan phoi hoac hop dong de o cung co the la can cu de dang ky ho khau. Trong truong hop nay, phai xuat trinh day du giay to hop le nhu hop dong hoac quyet dinh phan phoi nha...

+ Nha duoc chu ho dong y cho o nha hop phap cua minh. Tuc la nguoi chuyen den khong co nha nhung neu duoc chu ho gia dinh hoac chu nha dong y cho o nho thi cung co the duoc nhap ho khau. Can luu y, nguoi dong y cho o phai la chu ho (neu nguoi do da dang ky ho khau thuong tru tai noi do) hoac chu nha (neu khong co ho khau thuong tru tai noi do). Tuy nhien, nha nay phai la nha o hop phap cua chu ho, tuc thuoc quyen so huu hoac quyen su dung cua chu ho nhu da neu tren. Trong truong hop nay, phai xuat trinh van ban cam ket cho o nho cua chu ho (hoac chu nha) va so ho khau cua chu ho hoac giay to nha cua chu nha.

Cac loai nha nay, du co du giay to neu tren nhung cung khong duoc giai quyet cho dang ky ho khau thuong tru vao nha do neu la nha dang tranh chap (co don khieu nai, co quan co tham quyen dang giai quyet) hoac nha nam trong vung quy hoach da thong bao phai di chuyen (tru truong hop vo, chong, con, bo, me den o voi nhau).

Nhung dieu kien khac

Theo quy dinh tai Dieu 12 Nghi dinh 51/CP ngay 10-5-1997 ve dang ky va quan ly ho khau va Muc B Thong tu 06/TT- BNV ngay 20-6-1997 cua Bo Noi vu huong dan thuc hien Nghi dinh 51, ngoai dieu kien ve cu tru va nha o hop phap, rieng nhung nguoi den dang ky ho khau thuong tru o thanh pho, thi xa con phai co them mot trong cac dieu kien sau:

1. La nhung nguoi duoc co quan nha nuoc co tham quyen dieu dong, tuyen dung vao lam viec o dia ban thanh pho, bao gom:

+ Cong chuc, vien chuc duoc cap co tham quyen dieu dong trong nganh hoac khac nganh nhung cung nghe chuyen mon den thay the cho nhung cong chuc, vien chuc duoc thuyen chuyen di noi khac, nghi huu, nghi mat suc, thoi viec hoac duoc dieu dong den cong tac. Trong truong hop nay, cap co tham quyen dieu dong, tuyen dung phat la thu truong bo, nganh (neu bo, nganh o Trung uong) hoac Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong (neu la co quan, to chuc thuoc dia phuong).

+ Cong chuc, vien chuc duoc co quan to chuc cu di hoc, di cong tac, di biet phai o noi khac nay duoc co quan co tham quyen quyet dinh tro lai cong tac noi thuong tru cu. Trong truong hop nay thi ngoai quy dinh nhu truong hop tren con co the do thu truong co quan cu truc tiep dieu dong tro lai.

+ Hoc sinh tot nghiep cac truong dai hoc, cao dang trung hoc va day nghe duoc co quan co tham quyen cap bo (doi voi co quan, to chuc thuoc Trung uong) hoac UBND cap tinh (doi voi co quan, to chuc thuoc tinh, thanh pho) ra quyet dinh tuyen dung trong chi tieu bien che.

2. Doi voi si quan, quan nhan chuyen nghiep, cong nhan vien chuc thuoc quan doi nhan dan va cong an nhan dan dang cong tac on dinh tai dia ban thanh pho thuoc mot trong cac truong hop sau day thi duoc dang ky ho khau gia dinh rieng: Ve o voi bo, me, chong, con dang la nhan khau thuong tru o thanh pho; nu cong an, quan doi da thanh lap gia dinh hoac co con; da cong tac lien tuc tai dia ban thanh pho tu 3 nam tro len; nghi huu.

3. Ngoai hai truong hop neu tren thi nhung nguoi thuoc mot trong cac truong hop sau day cung duoc chuyen ho khau den o voi nguoi co ho khau thuong tru thuoc thanh pho;

+ Cong chuc, vien chuc dang lam viec o cac tinh, thanh pho giap ranh; hang ngay ve an o voi bo, me (neu chua co vo, chong), vo chong, con dang la nhan khau thuong tru o thanh pho;

+ Nhung nguoi het tuoi lao dong (het tuoi 60 doi voi nam, het tuoi 55 doi voi nu), nghi huu, ve nghi mat suc xin chuyen den o voi con hoac anh, chi, em ruot (neu khong co vo, chong, con) dang la nhan khau thuong tru o thanh pho;

+ Nhung nguoi mat kha nang lao dong (khong tu lap nuoi than duoc, phai song nho vao nguoi khac) bao gom: Nguoi tan tat, mat tri, benh tat den o voi bo, me, con hoac anh, chi, em ruot, chu, bac, co, di ruot hoac nguoi do dau (neu khong co bo, me, khong co vo, chong, con) dang la nhan khau thuong tru o thanh pho.

+ Nguoi duoi 18 tuoi, khong con bo, me (co the bo, me chet, mat tich) hoac con nhung deu mat nang luc hanh vi dan su hoac do dieu kien hoan canh dac biet khong the nuoi duong con duoc, phai nho nguoi khac nuoi ho, den o voi ong, ba, anh, chi, em ruot, chu, bac, co, di ruot hoac nguoi do dau, nguoi giam ho dang la nhan khau thuong tru o thanh pho;

+ Vo xin ve o voi chong hoac chong xin ve o voi vo ma mot trong hai nguoi dang la nhan khau thuong tru o thanh pho.

+ Nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai hoi huong duoc cap co tham quyen cho ve cu tru o thanh pho;

+ Nhung nguoi da la nhan khau thuong tru hoac que goc o thanh pho (la noi que quan goc gac cua nguoi do o tu nhieu doi truoc, trong truong hop nay phai xuat trinh giay to chung minh noi do la que quan goc gac cua ho, nay tro ve) di nghia vu quan su, di cong tac, hoc tap, lao dong... o noi khac (ke ca o nuoc ngoai) nay tro ve hop phap. Trong truong hop nay, neu co nguoi di theo nhu bo, me, chong, con, ong ba hoac nhung nguoi ma nguoi do dang phai nuoi duong cung dang ky chung mot ho khau cung duoc chuyen theo.

+ Nhung nguoi da la nhan khau thuong tru o thanh pho di tu, di thi hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh tai cac truong giao duong, co so giao duc, co so chua benh, het han tro ve khong thuoc dien cam cu tru o thanh pho.

Thu tuc dang ky chuyen ho khau

Theo quy dinh hien hanh, nguoi den lam thu tuc dang ky chuyen ho khau phai co cac giay to sau:

- Chung minh nhan dan cua ban than. Neu la quan nhan thi xuat trinh chung minh thu quan doi, neu la cong an xuat trinh giay chung nhan cong an nhan dan.

- Khai phieu bao thay doi ho khau, nhan khau.

- Nop giay chung nhan chuyen di cua cong an noi thuong tru cu cap tru nhung nguoi la luc luong vu trang song trong doanh trai, nguoi Viet Nam o nuoc ngoai ve, nguoi di tu, di truong giao duong, co so giao duc, co so chua benh ve thi phai co giay khac thay the).

- Giay to de chung minh nha o hop phap (tuy tung truong hop nha o, xuat trinh nhung giay to tuong ung).

- Cac giay to khac lien quan den tung truong hop cu the can co nhu: Giay chung nhan dang ky ket hon, giay khai sinh, quyet dinh dieu dong, tuyen dung, phuc vien, xuat ngu...

Ke tu ngay nhan du giay to hop le, co quan cong an phai giai quyet xong trong thoi han 20 ngay.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Phẫn nộ những thủ đoạn đê hèn của các “yêu râu xanh”

Đôi khi, khoảng cách giữa cái tốt, cái xấu là không ranh giới. Có thể chỉ một phút thiếu kiềm chế, không làm chủ được bản thân họ có thể biến mình thành tội đồ. Vì vậy trang bị cho mình những vốn sống là điều thực sự cần thiết, nhất là đối với phụ nữ, đừng biến ta thành “mỡ trước miệng mèo”, để rồi khi sự việc đã “lỡ” rồi thì…

Nhìn lại 4 vụ án oan 'tốn giấy mực' trong năm 2014

Trong năm qua, một số vụ án oan đã được làm rõ, nạn nhân đã được xin lỗi, bồi thường nhưng có thể nói nỗi đau của họ và gia đình không có gì bù đắp nổi.

Những chiêu bắt cóc trẻ em táo tợn giữa ban ngày

Những thủ đoạn như dùng kẹo dụ dỗ trẻ em, vờ va vào những phụ nữ đang đèo con nhỏ trên đường, gây tai nạn rồi “ẵm” em bé đi mất của bọn lưu manh khiến mọi người vô cùng lo lắng và bức xúc.

Tìm hiểu: co quan co tham quyen, nhan khau thuong tru, quan ly ho khau, o thanh pho, trong truong hop, duoc dang ky, giay chung nhan, dieu kien, nha o, doi voi, hop phap, tai noi, nhung nguoi, den, thuoc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điều kiện chuyển hộ khẩu về thành phố

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điều kiện chuyển hộ khẩu về thành phố bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dieu kien chuyen ho khau ve thanh pho

Nhan xet, hay lien he ve tin Dieu kien chuyen ho khau ve thanh pho co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dieu kien chuyen ho khau ve thanh pho de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0