Co duoc xay nha tren dat khong so do

Co duoc xay nha tren dat khong so do

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Toi dang du dinh lam nha, nhung dat khong co so do nhu cua toi co xin duoc giay phep xay dung hay khong. Viec mua ban viet tay co anh huong gi khong? Neu duoc thi thu tuc the nao?

Toi vua mua mot manh dat o noi thanh Ha Noi. Tuy nhien, dat chua co so do ma chi co bang khoan dien tho tu ngay xua cap cho nguoi ban. Khi toi ra cong chung hop dong mua ban thi phong cong chung tu choi va giai thich chi thuc hien doi voi dat da co so do. Vi the viec mua ban cua toi chi la hop dong viet tay giua hai ben.

Bay gio toi muon xay nha, khong biet dat khong co so do nhu co xin duoc giay phep xay dung, viec mua ban viet tay co anh huong gi khong? Neu duoc thi thu tuc the nao?

Le Huy Hoang

Y kien ban doc

Theo luat dat dai duoc phep xay dung

Moi nguoi dua ra y kien nen nghien cuu luat .
Theo quy dinh cua luat dat dai 2003: neu nguon goc dat truoc 15/10/1993 va co 1 trong 10 loai giay to theo quy dinh ( ke ca viet tay) thi duong nhien duoc cap so do, vi vay neu nguon goc dat truoc 15/10/1993 va co 1 trong 10 loai giay to theo quy dinh ( ke ca viet tay) thi chinh quyen phai cap giay phep XD du ban chua co so do. Moi nguoi phai hieu cho dung ve Quy Hoach, nhieu noi can bo cu noi bua la nam trong quy hoach nhung khi hoi giay to thi khong co, co noi thi can bo lai noi nam trong chu truong quy hoach ma theo luat thi khong co che tai chu truong, nhung nguoi dai dien cho chinh quyen ma khong nam duoc luat thi chinh la dang lam kho cho dan. Theo quy dinh cua phap luat thi du kien quy hoach dau tien phai hoi dan.

Theo quy dinh cua phap luat neu dat nam trong quy hoach van duoc cap so do binh thuong tru khi da co quyet dinh thu hoi dat hop phap. Day la quyet dinh rat dung dan cua Dang va Nha Nuoc de bao ve cuoc song cua nguoi dan, bao ve dat nuoc; giam bot nan nhung nhieu, tham nhung, vo trach nhiem cua nhung cong chuc xau .

Gop y

Co hai truong hop co the xay ra doi voi manh dat mua ban bang giay viet tay cua anh. Phai lam ro thi moi biet duoc manh dat cua anh co duoc xay nha hay khong? Thu nhat: Manh dat cua anh la dat tho cu lau nam do ong cha nguoi ban de lai nhung chua duoc cap so do vi mot ly do nao do. Thi khi anh mua ho se viet giay viet tay cho anh nhung tren manh dat nay anh van duoc xay dung binh thuong va kem theo viec manh dat do khong bi quy hoach va khong bi tranh chap. Duoc nguoi chu ban manh dat chung nhan. Va neu trong gia dinh cua nguoi ban dat co nhieu hon 2 nguoi thi anh can phai xin het chu ky cua ho vao giay to mua ban dat. Trong truong hop nay theo quy dinh thi thi anh van duoc xay dung tren manh dat cua minh. Thu hai: Manh dat cua anh mua la dat nong nghiep, chi co giay to ban giao dat nong nghiep de trong rau mau. Khi mua ban cung chi la giay to viet tay. Truong hop nay neu khong thuoc quy hoach hoac khong co tranh chap thi anh "co the" duoc xay nha cap 4 lop ngoi hoac mai ton, chu khong duoc do tran. Con ve thu tuc thi viet may dong tren nay chac khong het duoc, xin gop y voi anh nhu the thoi.

Van phong luat su Bach Gia Luat va Lien Danh tra loi

Cau hoi cua ban Le Huy Hoang, Van phong luat su Bach Gia Luat va Lien Danh tra loi nhu sau: Theo Quyet dinh so 04/2010/QD-UBND cua UBND thanh pho Ha Noi ngay 20/01/2010 ban hanh quy dinh ve cap giay phep xay dung va quan ly xay dung cong trinh theo giay phep tren dia ban Ha Noi tai Dieu 16 quy dinh cac truong hop co cac loai giay to sau day thi du dieu kien de xet cap Giay phep xay dung:

1. Giay to co quan nha nuoc co tham quyen giao dat, cho thue dat, tru truong hop thue dat nong nghiep su dung vao muc dich cong ich cua xa, phuong, thi tran;

2. Quyet dinh cua co quan nha nuoc co tham quyen giao dat, cho thue dat cho ho gia dinh, ca nhan tu ngay 15/10/1993 den truoc ngay 01/7/2004 (ngay Luat Dat dai co hieu luc thi hanh) da thuc hien nghia vu tai chinh.

3. Giay to co quan nha nuoc co tham quyen giao dat, cho thue dat tu ngay 15/10/1993 den truoc ngay 01/7/2004 ma chua duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat;

4. Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o duoc co quan Nha nuoc co tham quyen cap theo quy dinh cua Nghi dinh so 60/CP ngay 05/7/1994; Nghi dinh so 61/CP ngay 5/7/1994 cua Chinh phu ve quyen so huu nha va quyen su dung dat o tai do thi;

5. Giay to ve quyen so huu nha o theo huong dan tai Thong tu so 47/BXD-XDCBDT ngay 05/08/1989 va Thong tu so 02/BXD-DT ngay 29/04/1992 cua Bo Xay dung huong dan thuc hien y kien cua thuong truc Hoi dong Bo truong ve viec hoa gia nha cap III, cap IV tai cac do thi tu truoc ngay 15/10/1993 hoac tu ngay 15/10/1993 den truoc ngay 05/7/1994 ma trong gia nha da tinh den gia dat o cua nha do;

6. Giay to su dung dat theo ban an hoac quyet dinh cua Toa an nhan dan, quyet dinh thi hanh an cua co quan thi hanh an hoac quyet dinh giai quyet tranh chap dat dai cua co quan nha nuoc co tham quyen da duoc thi hanh;

7. Giay to chuyen doi, nhan chuyen nhuong, duoc thua ke, nhan tang cho quyen su dung dat; giay to nhan quyen su dung dat khi xu ly hop dong the chap, bao lanh bang quyen su dung dat de thu hoi no; giay to cua to chuc su dung dat la phap nhan moi duoc hinh thanh do cac ben gop von bang quyen su dung dat;

8. Giay to trung dau gia quyen su dung dat, dau thau du an co su dung dat;

9. Giay to mua nha o gan lien voi dat o theo quy dinh cua phap luat;

10. Giay to duoc nha nuoc thanh ly, hoa gia nha o gan lien voi dat o.

11. Giay to cua Hop tac xa san xuat nong nghiep cap dat o cho gia dinh, xa vien cua hop tac xa tu truoc ngay 28/6/1971 (ngay ban hanh Nghi quyet so 125/CP cua Hoi dong Chinh phu - nay la Chinh phu - ve tang cuong cong tac quan ly ruong dat).

12. Mot trong cac loai giay to sau doi voi truong hop ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat on dinh, duoc Uy ban nhan dan cap phuong xac nhan khong co tranh chap va duoc Uy ban nhan dan cap quan tham tra ket qua xac nhan cua Uy ban nhan dan cap phuong: a) Nhung giay to ve quyen duoc su dung dat dai truoc ngay 15/10/1993 do co quan co tham quyen cap trong qua trinh thuc hien chinh sach dat dai cua Nha nuoc Viet Nam dan chu cong hoa va Nha nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam; b) Giay chung nhan quyen su dung dat tam thoi duoc co quan nha nuoc co tham quyen cap hoac co ten trong so dang ky ruong dat, so dia chinh; c) Giay to hop phap ve thua ke, tang cho quyen su dung dat hoac tai san gan lien voi dat; giay to giao nha tinh nghia gan lien voi dat. d) Giay to chuyen nhuong quyen su dung dat, mua ban nha o gan lien voi dat o truoc ngay 15/10/1993, nay duoc Uy ban nhan dan cap phuong xac nhan la da su dung truoc ngay 15/10/1993; d) Giay to ve thanh ly, hoa gia nha o gan lien voi dat o theo quy dinh cua phap luat; e) Giay to do co quan co tham quyen thuoc che do cu cap cho nguoi su dung dat.

13. Mot trong cac loai giay to quy dinh tai Khoan 12 Dieu nay ma tren giay to do ghi ten nguoi khac, kem theo giay to ve viec chuyen quyen su dung dat co chu ky cua cac ben co lien quan, nhung den truoc ngay 01/7/2004 chua thuc hien thu tuc chuyen quyen su dung dat theo quy dinh cua phap luat, nay duoc Uy ban nhan dan cap phuong xac nhan la dat khong co tranh chap.

14. Giay to cua Uy ban nhan dan xa xac nhan viec su dung dat on dinh, khong co tranh chap cua cac ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat, co ho khau thuong tru tai dia phuong va truc tiep san xuat nong nghiep, lam nghiep tai vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan o mien nui va duoc Uy ban nhan dan huyen tham tra ket qua xac nhan cua Uy ban nhan dan xa.

15. Giay to cua Uy ban nhan dan cap phuong xac nhan viec cac ho gia dinh, ca nhan khong co cac loai giay to quy dinh tai Khoan 12 Dieu nay hien dang su dung dat on dinh tu truoc ngay 01/7/2004, khong co tranh chap, phu hop voi quy hoach su dung dat da duoc xet duyet doi voi noi da co quy hoach su dung dat va duoc Uy ban nhan dan cap quan tham tra ket qua xac nhan cua Uy ban nhan dan cap phuong.

16. Giay to tham tra khong co tranh chap cua Uy ban nhan dan cap phuong doi voi cong trinh la dinh, den, mieu, am, tu duong, nha tho cua cong dong dan cu dang su dung dat va duoc Uy ban nhan dan cap quan tham tra ket qua xac nhan cua Uy ban nhan dan cap phuong.

17. Giay to cua Uy ban nhan dan cap phuong xac nhan viec su dung dat dung muc dich, khong co tranh chap doi voi cac to chuc, co so ton giao dang su dung dat va duoc Uy ban nhan dan cap quan tham tra ket qua xac nhan cua Uy ban nhan dan cap phuong.

18. Trong truong hop ho gia dinh khong co cac loai giay to ve quyen su dung dat quy dinh tu Khoan 1 den Khoan 17 Dieu nay, nhung duoc Uy ban nhan dan cap phuong xac nhan la dat do dang su dung khong co tranh chap (thoi gian tham tra khong qua 10 ngay lam viec) va duoc Uy ban nhan dan cap quan tham tra ket qua xac nhan cua Uy ban nhan dan cap phuong (thoi gian tham tra khong qua 07 ngay lam viec), theo Huong dan so 6471/2002/HD-SDCND ngay 25/10/2002 cua So Dia chinh Nha dat Ha Noi (nay la So Tai nguyen va Moi truong Ha Noi) thi cung duoc xet cap giay phep xay dung. Ho gia dinh chiu trach nhiem tiep tuc thuc hien cac thu tuc de co quyen su dung dat theo quy dinh cua Phap luat.

19. Cac loai giay to quy dinh tu Khoan 1 den Khoan 18 Dieu nay neu khong the hien duoc ranh gioi phan dien tich dat hoac cong trinh chu dau tu duoc phep su dung hoac so huu rieng thi phai duoc Uy ban nhan dan cap phuong xac nhan ranh gioi su dung va duoc Uy ban nhan dan cap quan tham tra ket qua xac nhan cua Uy ban nhan dan cap phuong Doi chieu quy dinh o tren ban nhan chuyen nhuong quyen su dung nha o, dat o cua nguoi khac bang giay viet tay khong co cong chung. Tuy nhien, manh dat nhan chuyen nhuong chua co so do ma chi co bang khoan dien tho, neu manh dat cua ban phu hop voi quy hoach xay dung tai dia phuong, khong co tranh chap thi thuoc dien duoc xet cap Giay giay phep xay dung nha o theo quy dinh tai khoan 12, 13 Dieu 16 Quyet dinh neu tren, ve tham quyen xet cap Giay phep xay dung thuoc tham quyen cua UBND cap quan, huyen. Sau khi duoc cap phep xay dung ban duoc quyen xay dung nha o tren manh dat cua minh.

Chuc ban thanh cong./.

Luat su Ta Anh Tuan - Van phong luat su Bach Gia Luat va Lien danh

De dang toi

Tai khoan 1 Dieu 63 Luat Xay dung, ho so xin cap giay phep xay dung bao gom

- Don xin cap giay phep xay dung;

- Ban ve thiet ke xay dung cong trinh;

- Giay to ve quyen su dung dat theo quy dinh cua phap luat dat dai.

Nhu vay, trong truong hop nay neu ban muon xay dung nha o can phai co Giay chung nhan quyen su dung dat.

Trong truong hop nay, neu duoc UBND xa xac nhan la dat khong tranh chap va phu hop voi quy hoach su dung dat tai noi ma thua dat toa lac da duoc xet duyet thi ong se duoc cap Giay chung nhan quyen su dung dat. Sau khi da co Giay chung nhan quyen su dung dat, ong co the thuc hien viec xin cap Giay phep xay dung nha o theo quy dinh cua phap luat.

Hoi ve thu tuc lam so do

Bo me toi co de lai cho toi mot mieng dat tho cu (dat o trong lang, chua co so do) Toi di thoat ly cach day tren 30 nam, nen ca ban than toi va vo con khong co ho khau tai dia phuong. Nay dia phuong toi yeu cau phai photo ho khau va chung minh thu de dua vao ho so lam so do. Hoi toi muon lam so do thi cac loai giay to tren co duoc chap nhan khong.

Viet Bao
Comment :Co duoc xay nha tren dat khong so do
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Co duoc xay nha tren dat khong so do bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Co duoc xay nha tren dat khong so do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Co duoc xay nha tren dat khong so do ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Having built his house on land without the red book?
Hanoi, Cypress Family Law, land-use planning, the People's Committee, land use, building permit, as prescribed, the commission, authority, license, Red Book, no and certification, land disputes and wards
home I'm planning to do, but not the land of the red book as I can get a building permit or not. The sale affects written anything? If the procedure is then how?.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Có được xây nhà trên đất không sổ đỏ?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Có được xây nhà trên đất không sổ đỏ? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co duoc xay nha tren dat khong so do

Nhan xet, hay lien he ve tin Co duoc xay nha tren dat khong so do co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co duoc xay nha tren dat khong so do de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0