Cach tinh thue nhap khau oto cuToi la chuyen gia nong nghiep tai chau Phi, Cong hoa Guinea - Conakry. Xin hoi khi het han cong tac, toi muon mua mot oto da qua su dung (4 hoac 7 cho), vi du gia mua la 10.000 USD, dung tich dong co la 3.0, ve VN thi cach tinh thue nhu the nao? (Do Huu)

Cac can bo khoa hoc nhu toi co duoc huong uu dai gi khong? Nhiem ky cong viec cua toi tu 5/2008 den 5/2011.

Xin tran trong kinh chao.

Y kien ban doc

Luat su Ta Anh Tuan tra loi

Cau hoi cua ban Do Huu toi xin tra loi nhu sau:

Theo quy dinh tai Thong tu lien tich so 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngay 31/03/2006 huong dan nhap khau o to cho nguoi duoi 16 cho ngoi da qua su dung theo Nghi dinh so 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 quy dinh ve dieu kien nhap khau o to da qua su dung nhu sau:

- Oto da qua su dung duoc nhap khau phai dam bao dieu kien: khong qua 5 nam tinh tu nam san xuat den thoi diem oto ve den cang Viet Nam, cu the la nam 2006 chi duoc nhap oto loai san xuat tu nam 2001 tro lai day.

Nam san xuat cua oto duoc xac dinh theo thu tu uu tien sau day:

a) Theo so nhan dang cua oto;

b) Theo so khung cua oto;

c) Theo cac tai lieu ky thuat: Catalog, so tay thong so ky thuat, phan mem nhan dang, eto ket gan tren xe hoac cac thong tin cua nha san xuat;

d) Theo nam san xuat duoc ghi nhan trong ban chinh cua Giay chung nhan dang ky xe hoac Giay huy dang ky xe dang luu hanh tai nuoc ngoai.

d) Doi voi cac truong hop dac biet khac thi co quan kiem tra chat luong thanh lap Hoi dong giam dinh trong do co su tham gia cua cac chuyen gia ky thuat chuyen nganh de quyet dinh.

e) Truong hop co quan kiem tra chat luong co nghi van ve so khung va hoac so may cua chiec xe nhap khau thi co quan kiem tra se trung cau giam dinh tai co quan Cong an. Ket luan cua co quan Cong an ve so khung va hoac so may la co so de giai quyet cac thu tuc kiem tra chat luong nhap khau theo quy dinh.

2- Cam nhap khau oto cac loai co tay lai ben phai (tay lai nghich) ke ca dang thao roi va dang da duoc chuyen doi tay lai truoc khi nhap khau vao Viet Nam, tru cac loai phuong tien chuyen dung co tay lai ben phai hoat dong trong pham vi hep gom: xe can cau; may dao kenh ranh; xe quyet duong, tuoi duong; xe cho rac va chat thai sinh hoat; xe thi cong mat duong, xe cho khach trong san bay va xe nang hang trong kho, cang; xe bom be tong; xe chi di chuyen trong san gold, cong vien.

3- Cam nhap khau oto cuu thuong da qua su dung.

4- Cam thao roi oto khi van chuyen va khi nhap khau.

5- Cam nhap khau oto cac oai da thay doi ket cau, chuyen doi cong nang so voi thiet ke ban dau, ke ca oto co cong nang khong phu hop voi so nhan dang cua oto hoac so khung cua nha san xuat da cong bo; bi duc sua so khung, so may trong moi truong hop va duoi moi hinh thuc.

Nhu vay truong hop cua ban khi nhap khau o to da qua su dung phai dap ung dieu kien neu tren moi duoc phep nhap khau vao Viet Nam.

I. Nhung loai thue phai dong khi nhap khau xe o to:

Xe o to cu khi nhap khau vao Viet Nam phai nop 03 loai thue:

Thue nhap khau tuyet doi; thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac biet. Cu the cac loai thue duoc tinh nhu sau:

1. Thue nhap khau: Theo quy dinh tai Quyet dinh so 69/2006/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ngay 28/03/2006 ve viec ban hanh muc thue tuyet doi doi voi nhap khau xe o to da qua su dung nhap khau, thi thue nhap khau tuyet doi doi voi xe o to 04 cho, co dung tich xi lanh 1.800 cm3 da qua su dung muc thue suat la 10.000 USD/chiec; doi voi xe o to 07 cho, co dung tich xi lanh 2.000cm3 da qua su dung co muc thue suat la 14.000 USD/chiec.

2. Thue tieu thu dac biet: Theo quy dinh Dieu 7 Luat thue tieu thu dac biet so 27/2008/QH12 cua Quoc hoi Nuoc CHXHCNVN ngay 14/11/2008 co hieu luc ngay 1/4/2009 thi thue suat thue tieu thu dac biet doi voi xe o to dung tich xi lanh tu 2.000 cm3 tro xuong co thue suat 45%, loai co dung tich xi lanh tren 2.000 cm3 den 3.000 cm3 co thue suat 50%. Thue tieu thu dac biet = (Gia nhap khau + Thue nhap khau) x Thue suat

3. Thue gia tri gia tang: Theo quy dinh tai Dieu 8 Luat thue Gia tri gia tang so 13/2008/QH12 cua Quoc hoi Nuoc CHXHCNVN ngay 03/06/2008 thi thue suat gia tri gia tang doi voi xe o to da qua su dung la 10%. Thue gia tri gia tang = (Gia nhap khau + Thue nhap khau + Thue tieu thu dac biet) x Thue suat Vi du: Xe o to 7 cho, co gia nhap khau 12.000 USD, dung tich dong co 2.000cm3, thue tuyet doi se la 14.000 USD.

Cac loai thue khac phai nop la:

- Thue tieu thu dac biet: 50% x (14.000 USD + 12.000 USD) = 13.000USD

- Thue VAT: 10% x (12.000 USD + 14.000 USD +13.00 USD) = 3.900 USD

Nhu vay tong so tien thue phai nop la: thue tuyet doi 14.000 USD + thue tieu thu dac biet 13.000 USD + thue VAT 3.900 USD = 30.900USD.

II. Nhung truong hop nhap xe duoc mien thue: Theo quy dinh tai Dieu 4 Quyet dinh 210/1999/QD-TTg cua Thu tuong ngay 27/10/1999 ve mot so chinh sach doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai thi nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai la tri thuc, chuyen gia, cong nhan lanh nghe ve nuoc lam viec trong thoi gian tu mot nam tro len theo loi moi cua co quan Nha nuoc Viet Nam, co xac nhan cua co quan moi, duoc tam nhap mien thue mot o to 4 cho ngoi.

Sau khi het han lam viec, xe o to va cac trang thiet bi da tam nhap phai tai xuat. Doi voi cac chuyen gia du an ODA, neu duoc phep luu tru tu 183 ngay tro len co quyen tam nhap va duoc mien thue nhap khau 1 xe o to duoi 12 cho ngoi (Diem 2 Muc I Thong tu 52/2000/TT-BTC cua Bo Tai Chinh 05/06/2000).

Doi voi gia dinh, ca nhan nguoi Viet Nam dang dinh cu o nuoc ngoai, nguoi nuoc ngoai duoc phep dinh cu tai Viet Nam duoc mien thue nhap khau, thue gia tri gia tang mot chiec oto.

Rieng thue tieu thu dac biet khong duoc mien (Dieu 19 khoan 5 Luat Thue gia tri gia tang so 13/2008/QH12 ngay 03/06/2008.

Chuc ban thanh cong!

Luat su Ta Anh Tuan

Gui 2 bac catbien va Mai Nam

Rat cam on cac bac da gop y nhung toi thay cac bac giai thich dai dong va kho hieu qua.

Cac bac dau can phai lay vi du vi nguoi hoi chac chan biet tinh ma, nguoi ta chi khong biet phai nop nhung loai thue gi, bao nhieu phan tram, cach tinh nhu the nao:

- Thue nhap khau tuyet doi tinh the nao? so luong bao nhieu? -

Thue tieu thu dac biet va thue VAT thi nhu bac Mai Nam cung ro roi.

Bac noi thue chong thue thi nguoi doc cung nhu la nhu the nao roi ma.

Vo ly

Toi khong hieu tren the gioi co quoc gia nao lai co muc danh thue oto cu, moi nhat khau dat nhu Viet Nam ta? trong khi Viet Nam da ra nhap To chuc Thuong the gioi WTO, AFTA vvv. Vay phai chang day la su bao ho doc quyen cho mot nen cong nghiep san xuat o to trong nuoc day yeu kem, dung tung cho cac doanh nghiep lap rap o to trong nuoc co co hoi kiem loi tren mo hoi cong suc cua nguoi Viet ma khong chu trong den viec dau tu day chuyen san xuat de co ty le noi dia hoa van cao, vo hinh nganh thue va cac nha hoach dinh chinh sach cua ta tiep tay cho cac doanh nghiep trong nuoc va nuoc ngoai huong loi tu chinh sach thue.

Vay thu hoi nguoi Viet ta bao gio moi duoc huong loi dich thuc tu cong cuoc cong nghiep hoa - hien dai hoa.

Xe oto nhap khau mien thue

Chao anh Do Huu,

Cong dan Viet Nam duoc co quan nha nuoc (bao gom: Quoc Hoi, Chinh phu, Vien Kiem sat nhan dan toi cao, Toa an nhan dan toi cao, cac Bo, cac co quan ngang bo, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho) cu di cong tac, lam viec, lam chuyen gia o nuoc ngoai voi thoi han 03 nam tro len moi duoc mien thue NK & VAT chi phai dong thue TTDB (truong hop cua anh co nhiem ky 3 nam nhu anh neu tren thi khong duoc mien thue ma phai dong tat ca 3 loai thue NK + VAT + TTDB).

Ve cach tinh thue thi da co 1 so huong dan nhu cac bai tra loi truoc
Ve thue NK & TTDB
Xe co dung tich dong co :
+ Tu 2501cc -->3.000cc (Thue NK: 18.000 USD Thue TTDB: 50%)
+ Tu 3001cc --> 4.000cc (Thue NK: 20.000 USD Thue TTDB: 60%)
Thue VAT tinh chung khong phu thuoc dung tich dong co la 10%

Tran trong,

Theo chu de, nho cac bac giup do

Hien toi dang du hoc tai nuoc ngoai duoc hon 3nam roi, du kien cung khoang 3 nam nua cung ve nuoc. Hien cung dang chuan bi mua xe o nuoc so tai. Vay sau khi ve nuoc toi co duoc mang xe cua minh ve khong? co phai chiu muc thue" nao nua khong?

Cung nhu theo nhu toi da tim hieu thi chi can xe cua minh da qua su dung 2nam, xe phai chay hon 10.000 km va khong qua 5 nam tinh tu ngay sx thi se duoc mien cac loai thue. khong biet co phai nhu vay khong a?

Rat mong su tra loi giup do cua moi nguoi.
Xin chan thanh cam on.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những "cặp đôi hoàn hảo" trong trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Sự thật về "chạy án" vụ “trùm” ma túy Vũ Ngọc Sơn

Trong vụ án của “trùm” ma túy khét tiếng Vũ Ngọc Sơn, kẻ dùng súng nã đạn điên cuồng về phía công an khi bị truy bắt tại Hòa Bình, có một nhân vật khiến dư luận

Suýt ngất khi biết vợ mình là tướng cướp

Có một cuộc hôn nhân với Trung tá Nguyên khiến nhiều người thèm muốn nhưng đối với Lệ Hải, sau những ngày tháng ngọt ngào, cô dần phải đối diện với cô đơn trong khi người chồng Tây sa đà vào ăn chơi. Sống trong sự cô đơn, một yêu nữ vốn thích giao lưu giang hồ như Lệ Hải chẳng thể nào an phận được.

Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng

Cho rằng con trai bị tai nạn giao thông (TNGT) tử vong, gia đình nạn nhân từ chối giám định pháp y, hiện trường phát hiện thi thể gần như không còn dấu vết lạ nào. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát PC45 công an TP Hải Phòng nhận định đây là vụ án giết người.

Tìm hiểu: Viet Nam, Do Huu, thue tieu thu dac biet, thue gia tri gia tang, da qua su dung, dung tich dong co, dung tich xi lanh, thue nhap khau, xe o to, theo quy dinh, nhu the nao, cach tinh, tinh thue, co quan, doi voi, oto

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cách tính thuế nhập khẩu ôtô cũ?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cách tính thuế nhập khẩu ôtô cũ? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cach tinh thue nhap khau oto cu

Nhan xet, hay lien he ve tin Cach tinh thue nhap khau oto cu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cach tinh thue nhap khau oto cu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu van trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu van
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0