Cac quan tham va vu xam hai gan 10 ti dong cua Nha nuoc*Lap "quy den" gan 4 ti dong de chi tieu sai nguyen tac
*Can bo xa, huyen cau ket ban 319.000m2 dat cong thu tien ti
*Dung tien ngan sach Nha nuoc, mua dat cho 15 can bo lanh dao
*Can bo Chi cuc thue tiep tay cho sai pham, chiem doat tai san Nha nuoc

Tu y lap quy hoach 5 vung, ban hon 319.000m2 dat cong

Ngay 12.5, tin tu Ha Tinh cho biet, thuong ta Nguyen Hai Son, Pho thu truong co quan CSDT, Truong phong CSDT toi pham ve TTQLKT va chuc vu Cong an tinh Ha Tinh da ky van ban bao cao ket qua dieu tra ban dau vu sai pham nghiem trong trong quan ly kinh te lien quan den mot so can bo xa Phu Phong, va can bo huyen Huong Khe gui den cac co quan chuc nang. Vu viec nay sau khi co quan cong an phat hien da nhan duoc su chi dao cua lanh dao UBND tinh Ha Tinh de nghi dieu tra, lam ro de xu ly nghiem cac doi tuong truoc phap luat. Qua dieu tra ban dau duoc biet, ke tu nam 2000 den nay, UBND xa Phu Phong, huyen Huong Khe da co hanh vi co y lam trai cac quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly dat dai, tu y quy hoach 5 vung dat bao gom Bau Troc, Dap Nha Von, duong di Phu Gia, doi Phuc Sy, doc tuyen duong Ho Chi Minh de ban cho cac ho dan va cac "quan" cap xa. Cac dien tich duoc tu y quy hoach de ban nay khong he duoc cap co tham quyen cua tinh Ha Tinh phe duyet. Trong do, rieng dien tich dat "cat" ban cho 268 ho dan la 262.093m2 va da thu so tien gan 1,8 ti dong. Dang noi, du khong he co quy hoach nhung viec lam cua can bo xa Phu Phong van nhan duoc su dong thuan cua mot so can bo chuc nang cap huyen voi viec co 252 ho dan da duoc UBND huyen Huong Khe cap... so do! Mat khac, so tien ban dat vo nguyen tac xap xi 1,8 ti dong nay sau do da duoc cac can bo lanh dao xa nay "em lai" de su dung trai quy dinh theo nhung muc dich rieng dang ngo.

Ngoai 5 vung dat neu tren, cac can bo lanh dao xa Phu Phong con thuc hien hanh vi ban dat trong cac vung dan cu cho 70 ho dan khac voi tong dien tich la 48.366,5m2 dat de thu so tien hon 236 trieu dong. Dong thoi, co 19 ho dan trong vung da bi chinh quyen dia phuong so tai "cat" dat ngay trong vuon nha minh de ban lai... cho minh. Nghiem nhien, cac chu ho dan nay van duoc su dung dien tich dat lau nay ho van sinh song, gieo trong nhung duoi hinh thuc "xe thit" vuon tuoc, nha cua ra de chinh quyen xa thu them so tien hon 111 trieu dong khac. Mot thu doan rat cao tay cua nhom can bo lanh dao cap xa o day da ap dung nham hop thuc hoa viec ban dat va cap giay chung nhan cho cac doi tuong mua dat la "loi dung" Nghi dinh so 64CP ngay 27.9.1993 cua Chinh phu trong viec giao dat cho ho gia dinh, ca nhan su dung on dinh lau dai. Tiec thay, viec lam nay cua ho sau do van "qua mat" duoc cac can bo UBND huyen Huong Khe de nhung nguoi mua dat trai quy dinh dang hoang nhan duoc giay chung nhan quyen su dung dat.

Lap "quy den" gan 4 ti dong de chi sai nguyen tac

Theo tinh toan so bo cua co quan dieu tra Cong an Ha Tinh, so tien ma cac can bo chu chot cua xa Phu Phong, huyen Huong Khe da ban hon 319.000m2 dat noi tren thu duoc len toi hon 2,1 ti dong. Tuy nhien, chinh quyen dia phuong khi ban dat cho cac ho dan da khong lap phieu thu tien ban dat ma chi lap mot phieu ghi noi dung rat map mo la "dong gop xay dung que huong" (?!). Thanh thu, so tien nhieu ti dong nay khong he duoc trich 50% nop vao ngan sach Nha nuoc theo quy dinh ma toan bo da duoc de lai UBND xa de su dung cho cac muc dich rieng cua minh. Nhieu khoan chi sai trai trong so tien ban dat nay dang duoc lam ro.

Chua het, trong qua trinh dieu tra nhung sai pham cua bo sau can bo lanh dao cap xa o day, CQDT Cong an tinh Ha Tinh cung da phat hien nhieu sai pham nghiem trong khac trong viec thu chi tai chinh. Dac biet la hanh vi lap "quy den" de chi tieu vo nguyen tac cho cac hoat dong cua lanh dao. Cu the la qua kiem tra so sach, chung tu tai chinh ke toan cua UBND xa Phu Phong tu nam 2000 den nam 2005, CQDT phat hien tong thu ngan sach tren dia ban la xap xi 10 ti dong. Vay nhung, UBND xa chi dua vao so sach ke toan trinh len Phong Tai chinh va Kho bac Nha nuoc huyen Huong Khe phe duyet quyet toan hang nam co 6,09 ti dong, con lai gan 4 ti dong da duoc "de ra ngoai" thanh mot "quy rieng". Theo mot nguon tin, viec rut tien ra chi tieu tu "quy den" ngoai su quan ly cua Nha nuoc o dia phuong nay rat tuy tien, nhieu sai pham nghiem trong va hien tai CQDT dang tien hanh xac minh nhung "goc khuat" dang sau cac khoan tien nay!

Tham o tien ngan sach mua dat cho 15 "quan xa"

Trong thoi gian tu y quy hoach 5 vung dat vo nguyen tac, tuy tien ban hon 300 suat dat cho dan va cau ket voi can bo chuyen mon cap huyen nham hop thuc hoa dat sai pham, cac can bo chu chot cua xa nay cung da "cau" cho minh nhung suat dat ngon lanh o cac khu vuc bam mat duong. Theo do, co 22 can bo chu chot o day thi moi nguoi duoc mua theo gia "noi bo" 3 suat dat nam o nhung vi tri dep voi gia rat thap do ho tu quy dinh. 66 suat dat ban cho can bo lanh dao nay da duoc thuc hien day khuat tat khien nguoi dan dia phuong thac mac, khieu kien. Truoc do, vao nam 2002, mac du co "quy den" len den nhieu ti dong nhung cac can bo xa nay van tham lam het muc khi trich quy ngan sach Nha nuoc cap von rat it oi de tra tien mua dat cho... 15 can bo chu chot. Viec lam nay cua ho da bi CQDT phat hien va xem xet o goc do la hanh vi tham o tai san. Trong so cac can bo tham o tai san nay, co ten cua ong Nguyen Van Hong, nguyen Chu tich UBND xa Phu Phong, nay la Pho bi thu Dang uy, Chu tich HDND xa Phu Phong, Huong Khe (Ha Tinh).

Khong chi vay, CQDT Cong an Ha Tinh con phat hien viec hang loat can bo lanh dao co so o day cau ket voi cac can bo Chi cuc Thue huyen Huong Khe chiem doat va gay thiet hai cho ngan sach Nha nuoc hang tram trieu dong. Cu the la nhom can bo nay da loi dung viec thuc hien quyet dinh so 132/QD-UB nam 1999, QD so 347/QD-UB nam 2003 va QD so 10/QD-UB nam 2004 cua UBND tinh Ha Tinh ve viec quy dinh ty le phan tram phan chia nguon thu cho cac cap ngan sach dia phuong nham khuyen khich tang thu ngan sach xa de chiem doat tien Nha nuoc. Tu nam 2000 den nam 2005, nhieu can bo Chi cuc Thue huyen Huong Khe da thong dong voi mot so can bo UBND xa Phu Phong de chiem doat va gay thiet hai 280 trieu dong cho ngan sach Nha nuoc. Trong so nay, buoc dau CQDT da xac dinh cac can bo lien quan da duoc "lai qua" so tien 116 trieu dong.

 Tu ket qua dieu tra, xac minh ban dau, ngay hom qua, Co quan CSDT Cong an tinh Ha Tinh da ra quyet dinh khoi to vu an "co y lam trai cac quy dinh Nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong", "tham o tai san" va "loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu". CQDT Cong an Ha Tinh cung da khoi to bi can, kham xet va bat tam giam nhieu bi can lien quan trong dia ban, trong do chu yeu la cac can bo cap xa va cap huyen. Cac bi can bi bat tam giam gom Nguyen Van Hong, SN 1961, nguyen Chu tich UBND xa Phu Phong, bi khoi to ve cac toi "co y lam trai..."; "tham o tai san" va "loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu"; Nguyen Kim Chung, SN 1949, nguyen Bi thu Dang uy, Chu tich HDND va Le Huu Co, nguyen can bo dia chinh xa Phu Phong, cung bi khoi to ve 2 toi "co y lam trai" va "loi dung chuc vu quyen han...". Ngoai ra, CQDT cung ra lenh bat tam giam voi Dang Quang Chau, SN 1948, nguyen Truong phong va Trinh Xuan Tung, SN 1962, can bo Phong TNMT va Nguyen Dinh Loi, SN 1957, can bo Chi cuc Thue huyen Huong Khe, cung bi khoi to ve toi danh "loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu". Hien tai, vu viec nghiem trong nay dang tiep tuc duoc dieu tra lam ro voi hang chuc doi tuong lien quan khac thuoc cac cap nganh cua xa Phu Phong va huyen Huong Khe (Ha Tinh).

NPVDT

Viet Bao

Video nổi bật

Đổ xăng đốt nhà người tình, đâm chết bé 13 tuổi
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Lộ diện đại gia chi 14.000 USD cho 2 đêm vui vẻ với chân dài

Theo tin tức từ cơ quan điều tra, liên quan đến vụ bắt Á khôi Sân khấu điện ảnh trong đường dây bán dâm 20.000 USD, hai đại gia chịu chi 14.000 USD để "vui vẻ" với chân dài là 2 doanh nhân trẻ Hà Nội.

Phát súng kết liễu đời Năm Cam, trả nợ kẻ gieo tội ác

Những phát súng nổ đanh gọn vang lên kết thúc cuộc đời của Năm Cam - kẻ tội đồ từng gây bao tội lỗi, là mối hiểm họa cho trật tự xã hội. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bất tuân luật pháp, xem thường mạng sống của người khác. Năm Cam hiểu ra chân lý giá trị của cuộc sống thì đã quá muộn...

Thông tin thêm về vụ hiếp dâm tập thể trong hầm đường bộ

Nhiều thông tin trong lời khai của chị H. còn mâu thuẫn, thiếu nhất quán. Cụ thể, ban đầu chị H. khai bị 2 thanh niên hiếp dâm trong khu vực hầm đường bộ. Nhưng sau đó lại khai bị hiếp dâm ở phía trên khu vực hầm đường bộ...

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (17/05 - 23/05)

Cặp đôi khách Tây bị cướp gây xôn xao; Người mẹ trẻ nhẫn tâm sát hại đứa con hai tuổi; Cả trăm người thân bị hại gây náo loạn tòa; Mua ma túy về "ăn mừng ra tù", gặp ngay 141; Kế hoạch tiêu 5 triệu yên của 'tỷ phú ve chai'; Trung tướng rởm và chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Tìm hiểu: Phu Phong, CQDT Cong, can bo lanh dao, ngan sach nha nuoc, tai san nha nuoc, cac can bo, Huyen Huong Khe, cua nha nuoc, Tinh Ha Tinh, dat cho, sai pham, so tien, dieu tra, xa

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các "quan tham" và vụ xâm hại gần 10 tỉ đồng của Nhà nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các "quan tham" và vụ xâm hại gần 10 tỉ đồng của Nhà nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac quan tham va vu xam hai gan 10 ti dong cua Nha nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac quan tham va vu xam hai gan 10 ti dong cua Nha nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac quan tham va vu xam hai gan 10 ti dong cua Nha nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0