Boc tran duong day tham nhung lon tai Tong cong ty Dau khiBoc tran duong day tham nhung lon tai Tong cong ty Dau khi
Mot so cong trinh ngoai gian khoan bi rut ruot den muc dang so - anh: Ngoc Hai.
Thoi gian gan day, truoc hang loat nhung sai pham co he thong xay ra o Tong cong ty Dau khi Viet Nam (TCTDKVN), cac co quan chuc nang nhu Thanh tra Nha nuoc va Bo Cong an da vao cuoc kip thoi, lam ro nhung sai pham nay de bao cao Chinh phu xem xet xu ly.

Bat dau tu viec Thu tuong Chinh phu cach chuc Tong giam doc Tong cong ty DKVN Nguyen Xuan Nham va tiep theo Co quan An ninh dieu tra, Bo Cong an vua bat tam giam Pho tong giam doc Nguyen Quang Thuong. Cuoc dau tranh thanh loc dau don nhung can thiet nay, nham muc dich cat bo nhung "khoi u" tieu cuc trong nganh kinh te mui nhon cua dat nuoc, da buoc dau mang lai niem tin cho moi nguoi.

Tu mot dam chay...

Moi nguoi con nho vu hoa hoan "bat ngo" tai Phong Thuong mai cua Lien doanh Viet - Xo Petro xay ra cach day it tuan o tinh Ba Ria - Vung Tau trong thoi diem ma Co quan An ninh dieu tra, Bo Cong an dang tien hanh chuyen an dieu tra va bat giu mot so can bo cua Cong ty Dich vu ky thuat dau khi (DVKTDK) Vung Tau pham toi co y lam trai gay hau qua nghiem trong. Sau vu hoa hoan nay, co du luan cho rang (khong hieu co tinh hay vo y) mot so tai lieu, ho so, hop dong rat quan trong lien quan den viec dau thau khong it hang muc cong trinh cua nganh dau khi da tan theo tro bui (?). De lam ro su viec nay, ngay lap tuc cac co quan chuc nang da vao cuoc, va buoc dau da thu thap duoc nhung dau hieu chung cu lien quan den viec gia mao giay to cua mot duong day tham nhung lon trong nganh dau khi. Thuc ra "mat xich" dau tien cua vu an nay da he lo truoc do, khi Co quan An ninh dieu tra va An ninh kinh te cua Bo Cong an qua xac minh, da phat hien mot hop dong "dom" co gia tri toi 17 trieu USD duoc ky giua Cong ty DVKTDK va Vien Thiet ke Coranll Ukraina (Nga) - mot don vi chuyen nganh ve thi cong cac hang muc khai thac dau khi ngoai bien. Vao thoi diem ky hop dong nay, ong Nguyen Quang Thuong van dang con lam Giam doc Cong ty DVKTDK. Sau do, ong Thuong moi duoc ong Tong giam doc Nguyen Xuan Nham cat nhac len lam Pho tong giam doc Tong cong ty DKVN.

Hop dong tri gia 17 trieu USD noi tren duoc ky ket voi noi dung: Vien Thiet ke Coranll Ukraina se cung cap vat tu, thiet bi de thi cong xay dung mot khoi nha o (khoi nha Bloc) bang vat lieu dac chung tren gian khoan dau ngoai khoi cua Lien doanh Viet - Xo Petro. Day la mot khoi nha o cao tang voi ket cau dac biet chiu dung duoc thoi tiet mua bao khac nghiet ngoai bien khoi, nham cung cap nhung "can ho" tien nghi phuc vu cho viec nghi ngoi cua can bo, cong nhan dang lam viec ngay dem tren gian khoan. Nhung "phi vu" mo am 17 trieu USD da bi phanh phui khi qua dieu tra xac minh, co quan cong an da phat hien Vien Thiet ke Coranll Nga khong ky hop dong nao voi Cong ty DVKTDK va day la mot ban hop dong "dom" 100% tu con dau, chu ky, den noi dung thiet bi, vat tu cung cap.

...Den chu ky phe duyet cua ong pho tong giam doc

Qua dieu tra, su thuc da sang to, khi trong thuc te viec cung cap vat tu, thiet bi de thi cong xay dung khoi nha Bloc tri gia 17 trieu USD noi tren la do mot cong ty tu nhan Viet Nam o Ba Ria - Vung Tau co ten la Cong ty Interpet Vung Tau dam nhan. Cong ty Interpet da thu mua cac loai thiet bi, vat tu (cung do Nga san xuat) dang troi noi tren thi truong (voi gia re hon so voi nhap khau chinh ngach tu Nga) cho Cong ty DVKTDK trien khai thi cong khoi nha Bloc, de roi cung nhau chia huong so tien chenh lech kha lon trong so 17 trieu USD ky tren "danh nghia" voi Vien Thiet ke Coranll Ukraina. Mot so doi tuong trong duong day gia mao giay to, hop dong nay cho rang chang co co quan chuc nang nao cat cong sang tan Nga de tim hieu, xac minh ve viec Vien Thiet ke Coranll Ukraina da cung cap vat tu, thiet bi cho Cong ty DVKTDK. Va sau khi thi cong khoi nha Bloc, ho cu viec ngang nhien lam gia con dau va chu ky cua Vien Thiet ke Coranll Ukraina de chi dinh Cong ty DVKTDK chuyen tien vao ngan hang nuoc ngoai roi rut tien ra chia nhau.

Sau khi thu thap du cac chung cu ban dau ve hanh vi pham toi cua cac doi tuong trong duong day gia mao giay to de lua dao chiem doat tai san, vu an duoc Co quan An ninh dieu tra khoi to. Va lenh bat tam giam duoc thi hanh doi voi cac doi tuong Tran Ngoc Giao - Chu tich HDQT va Tran Quang (tuc Quang "dien lanh") - Giam doc Cong ty Interpet Vung Tau cung Nguyen Lai Phong - nhan vien cua cong ty nay. Sau do, Co quan An ninh dieu tra tien hanh bat giu Nguyen Manh Hung - Pho giam doc Cong ty DVKTDK va Cao Duy Chinh, Truong phong ky thuat cua cong ty. Khi phat hien thay dau hieu vi pham lien quan den vu an nay cua ong Nguyen Quang Thuong, Pho tong giam doc Tong cong ty DKVN, Co quan An ninh dieu tra da trieu tap ong nay toi de lam ro. Nhung ong Thuong van cho rang minh khong he biet cac hop dong ma Cong ty DVKTDK Vung Tau ky voi Vien Thiet ke Coranll Ukraina la nhung hop dong "dom", va do tin tuong vao cap duoi nen ong ta da ky phe duyet cac hop dong nay ma khong luong duoc hau qua nghiem trong den the. Nhung tu nhung tai lieu chung cu thu thap duoc trong qua trinh dieu tra, Co quan An ninh dieu tra cho rang ong Thuong khong the khong biet hop dong noi tren la hop dong gia mao. Ngay 1/6, Co quan An ninh dieu tra da co lenh bat tam giam 3 thang doi voi ong Nguyen Quang Thuong - Pho tong giam doc Tong cong ty DKVN de phuc vu cho cong tac dieu tra. Theo thong tin moi nhat, Co quan An ninh dieu tra Bo Cong an vua thu giu cua Cong ty Interpet so tien 1 trieu USD co lien quan den vu an tren.

Viet Chien

Ong Pham Quang Du - Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty Dau khi Viet Nam: Toi biet ho da chia chac nhau hang trieu do la

Boc tran duong day tham nhung lon tai Tong cong ty Dau khi

Ong Pham Quang Du - Anh: L.Q.P.

* Thanh Nien: Ong co the cho biet cu the hon ve nhung thong tin xung quanh viec ong Thuong bi bat giam ?

- Ong Pham Quang Du: Thong tin thi Bao Thanh Nien sang nay (2.6) da dang. Co nguoi noi la vu viec nay lien quan truc tiep den cac vu viec truoc day anh Thuong tham gia hay la lien quan den ket qua thanh tra, nhung khong phai, do la vu khac. Nguoi bi bat dau tien trong vu nay la Tran Ngoc Giao (Chu tich HDQT Cong ty Interpet Vung Tau - TN). Hien nay, cong an chua co ket luan va ben toi cung chua tien hanh kiem diem gi ca.

* Thanh Nien: Truoc khi bi bat, ong Thuong phu trach linh vuc gi tai tong cong ty va ai se thay the chuc vu cua ong Thuong ?

- Anh Thuong phu trach cong tac dich vu, tham gia To chuyen vien giup viec cho Ban Chi dao nha nuoc cho cac chuong trinh trong diem quoc gia. Con sau khi anh Thuong bi bat, chac chan phai co nguoi thay the. Ve quy trinh thi tu truoc khi anh Thuong bi bat, chung toi da lam roi. Chung toi da dieu anh Thuong sang chuyen trach cua to chuyen vien giup viec cho Ban chi dao nha nuoc, anh ay la to pho. Da chuan bi nguoi thay the anh ay lam pho tong giam doc.

* Thanh Nien: Viec truoc day ong Nguyen Xuan Nham, nguyen Tong giam doc Tong cong ty Dau khi Viet Nam bi cach chuc co lien quan den vu nay khong ?

- Khong, anh Nham va anh Nga (nguyen pho tong giam doc - TN) truoc day bi ky luat chu yeu do sai pham trong viec thuc hien dau thau goi thau so 1 Nha may Loc dau Dung Quat. Con vu cong an dang lam nay lien quan den Cong ty DVKTDK trien khai hop dong xay dung bloc nha o tren mot gian khoan cho Xi nghiep lien doanh Viet - Xo.

* Tuoi Tre: Vu viec cua anh Thuong do tong cong ty hay do co quan chuc nang phat hien ? So tien sai pham la bao nhieu ?

- Day la mot hop dong giua Cong ty DVKTDK voi Lien doanh Viet-Xo, moi viec deu theo thu tuc, cho den khi co quan dieu tra phat hien ra cac dau hieu khong binh thuong trong viec thanh quyet toan. Con ve con soë thi hien nay chung toi chua the nao noi duoc, cac co quan dieu tra se xac minh. Nhung chac chan nhung nguoi tieu cuc trong vu nay da chia chac nhau mot khoan tien dang ke, phai tinh den hang trieu USD.

* Thanh Nien: Ngoai anh Thuong va 5 nguoi khac da bi bat, con ai nua khong ? Huong khac phuc hau qua vu viec nay nhu the nao ?

- Hien nay, co quan dieu tra dang lam ro, chung toi chua the nao noi duoc. Rieng ve ca nhan anh Thuong thi toi biet anh Thuong la mot can bo cung truong thanh tu co so, cung da kinh qua cac chuc vu. Sinh hoat cung binh thuong. Ve khac phuc hau qua thi chung toi dang cho ket qua cuoi cung cua co quan dieu tra. Chac chan da khoi to thi se xet xu, sau khi xet xu thi chac chan se co kien nghi tong cong ty khac phuc hau qua. Van de la nguoi ta phai lam ro gia tri that va gia tri ao trong hop dong da ky va thanh quyet toan. Theo chung toi duoc biet tong gia tri hop dong la 17 trieu USD; gia tri that, theo cac chuyen gia, thi khong toi nhu vay. Nhung cung phai cho xac dinh.

* Tuoi Tre: Vu viec nay la nghiem trong, ong co nhin nhan trach nhiem cua minh?

- Day la vu viec xay ra truoc nam 2000, truoc khi toi dam nhan chuc vu. Tuy nhien, qua vu viec nay, cung nhu nhung vu viec ma Thanh tra Nha nuoc phat hien, chung toi se phai co nhung quan ly chat che hon nua doi voi cac don vi thanh vien, dac biet la cong tac dau thau, cong tac can bo.

* Thanh Nien: La lanh dao cua nganh dau khi, ong nghi gi khi trong mot thoi gian ngan da co hang chuc can bo, tham chi lanh dao cao cap cua nganh bi xu ly ky luat, cach chuc, mot so nguoi da bi khoi to, bat giam do co nhung sai pham lam that thoat ngan sach ? Phai chang ky luat va cong tac thanh tra noi bo trong nganh la yeu ?

- Nganh dau khi lam mot nganh co dong gop nhieu cho ngan sach dat nuoc. Bay lau nay khong phai la khong co nhung vu sai pham tieu cuc, nhung vi la nganh dong gop cho kinh te quoc dan nen khi xu ly cac vu viec, cac cap thuong rat than trong so anh huong den cong viec cua nganh. Nhung lanh dao chung toi hien nay cho rang neu co nhung sai pham tieu cuc thi can phai xu ly; xu ly cang tot, cang triet de thi cang lam cho doi ngu can bo cua nganh trong sach, nganh cang phat trien tot.

Manh Quan - Xuan Danh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Đường dây tham nhũng lớn trong ngành dầu khí

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Trò đánh lừa công an của băng tội phạm chở 227 bánh heroin

5 xe hoa tiêu liên tục hoán đổi vị trí trong đoàn, khiến cảnh sát khó xác định ôtô nào chở ma túy. Màn đánh lừa công an của băng tội phạm được Công an tỉnh Lào Cai tiết lộ.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/04 - 25/04)

Tranh cãi quy định nộp tiền để thoát án tử hình; “Ngáo đá” và những hành vi cuồng loạn; Đại gia mua dâm người mẫu: Có gan chơi không có gan chịu; Cảnh báo: Trộm đột nhập đã vào “mùa”; Tử hình sát thủ tuổi 20 liên tiếp cướp, giết 3 người; Phút ăn năn của nữ sinh cầm dao đâm bạn để trả thù cho em gái;......là những tin đáng chú ý trong tuần.

Loạt AK vây bắt băng nhóm chở 227 bánh heroin

Cảnh sát vây bắt, những kẻ vận chuyển ma túy chốt cửa cố thủ trong xe. Thấy loạt súng AK chỉ thiên vang lên, băng tội phạm người nước ngoài ra đầu hàng.

Bi hài kỳ án về lũ chuột tha trộm túi vàng về… lót ổ

Số vàng này chị Đấp quý như sinh mạng mình nên đã gói ghém kỹ càng trong túi vải rồi cất giấu mà không cho chồng con biết. Nhưng đến một ngày, chị Đấp bất ngờ phát hiện số vàng mình giữ đã “không cánh mà bay”. Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, cuộc điều tra tưởng như đi vào ngõ cụt, thì thủ phạm bất ngờ lộ diện…

Để xác chó lên người nghi phạm: Càng khiến "cẩu tặc" liều lĩnh

Hình ảnh bắt trói hai thanh niên được cho là trộm chó rồi để xác con chó lên người rất phản cảm và không nên lặp lại bởi nó có thể tạo hiệu ứng ngược”, luật sư Lê Văn Kiên nói

Tìm hiểu: Coranll Ukraina, Thanh Nien, Nguyen Quang Thuong, Ong Pham Quang Du, Interpet Vung Tau, Vung Tau, Tong cong ty Dau khi Viet Nam, Co quan An ninh dieu tra, pho tong giam doc, thanh tra nha nuoc, Co Quan Dieu Tra, bo cong an, vien thiet ke, lien quan den, cua cong ty, hop

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bóc trần đường dây tham nhũng lớn tại Tổng công ty Dầu khí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bóc trần đường dây tham nhũng lớn tại Tổng công ty Dầu khí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Boc tran duong day tham nhung lon tai Tong cong ty Dau khi

Nhan xet, hay lien he ve tin Boc tran duong day tham nhung lon tai Tong cong ty Dau khi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Boc tran duong day tham nhung lon tai Tong cong ty Dau khi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0