vietbao

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2004

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang đọc báo cáo
Bước vào năm 2004, chúng ta thừa hưởng được những thành quả và kinh nghiệm tích tụ được trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, không chỉ về cơ sở vật chất - kỹ thuật được đưa vào sử dụng, về khung pháp lý được hình thành theo cơ chế mới, về đời sống vật chất được cải thiện mà cả về tư duy, kiến thức và tính năng động trong xã hội đã có bước phát triển phù hợp hơn với kinh tế thị trường. Môi trường và tâm lý xã hội thuận lợi hơn cho việc phát huy mọi nguồn lực để đổi mới và phát triển.

Tình hình chính trị và xã hội tiếp tục ổn định cùng với môi trường hoà bình và hợp tác quốc tế được củng cố là điều kiện rất cơ bản cho sự phát triển. Quá trình thực hiện các hiệp định thương mại song phương và đa phương, xúc tiến hội nhập kinh tế quốc tế cùng với những nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh sẽ mở ra khả năng mới cho sự phát triển thị trường và thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Khả năng đó sẽ được tăng thêm khi tình hình kinh tế thế giới trong năm tới theo nhiều dự báo sẽ sáng sủa hơn và quan hệ hợp tác trong khu vực có bước phát triển mới sau Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế diễn biến rất khó lường trước. Nguy cơ khủng bố quốc tế có thể gây mất ổn định trong khu vực; việc điều chỉnh chiến lược của các nước lớn có tác động đến tình hình nước ta. Thời hạn thực hiện đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do AFTA đã cận kề; yêu cầu gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trở nên bức bách; tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta diễn ra trong xu thế cạnh tranh quyết liệt để giành giật thị trường và nguồn vốn đầu tư đi đôi với sự phát triển các quan hệ tự do mậu dịch song phương giữa các nước trong khu vực với nhau và với các nước lớn.

Những yếu tố đó sẽ tăng thêm sức ép cạnh tranh đối với nước ta trong khi năng lực và sự chuẩn bị của các doanh nghiệp, của nền kinh tế còn nhiều bất cập. Những mặt yếu kém về kinh tế, những vấn đề bức xúc về xã hội, những khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức đang là những trở ngại trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Thời tiết những năm qua diễn biến bất thường, năm nào cũng xẩy ra thiên tai, nhất là lũ lụt và hạn hán gây thiệt hại lớn ở nhiều vùng và hiện nay mưa lũ lớn đã gây thiệt hại không nhỏ ở một số tỉnh miền Trung. Tình hình đó có nhiều khả năng tiếp diễn trong năm tới, buộc chúng ta phải chủ động có biện pháp phòng tránh thiên tai, hạn chế thiệt hại.

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, nhiệm vụ phải thực hiện trong hai năm còn lại của kế hoạch 5 năm là rất nặng nề và đòi hỏi năm 2004 phải có bước phát triển cao hơn năm trước cả về nhịp độ và chất lượng của sự tăng trưởng (kế hoạch đề ra nhịp độ tăng GDP bình quân hàng năm trong 5 năm là 7,5%; với kết quả thực hiện đến hết năm 2003 thì mục tiêu đó đòi hỏi mức tăng GDP bình quân hàng năm trong hai năm còn lại phải đạt 8,1 - 8,2%).

I- NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2004

Trên cơ sở tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường an ninh, trật tự, củng cố môi trường hoà bình, mở rộng hợp tác quốc tế, năm 2004 cần tập trung thực hiện bốn nhiệm lớn về phát triển kinh tế - xã hội:

Một là: tiếp tục phát triển kinh tế nhanh với bước tiến mới về chất lượng và tính bền vững; phát huy tối đa các nguồn lực hướng vào đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với thị trường trong và ngoài nước, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả đầu tư kinh doanh; khắc phục các yếu tố không lành mạnh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô,

Hai là: chủ động đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến việc chuẩn bị để gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào năm 2005; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu đi đôi với giảm nhập siêu, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài;

Ba là: đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; cải thiện đời sống của nhân dân và thực hiện tốt hơn các chương trình xoá đói, giảm nghèo;

Bốn là: tạo bước tiến mới về cải cách hành chính gắn với đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế - xã hội; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy nhà nước, khắc phục tệ quan liêu, tắc trách, tham nhũng, sách nhiễu dân và bệnh phô trương thành tích, không trung thực.

Báo cáo kế hoạch đã giải trình các căn cứ đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu đạt được trong năm 2004 nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, chúng ta phải cố gắng đến mức cao nhất huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực, đạt nhịp độ tăng trưởng GDP 8% hoặc cao hơn gắn với chuyển biến mạnh về chất lượng phát triển, tạo cơ sở cho năm 2005 nối tiếp đà phát triển mới cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm.

Để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, chúng ta còn nhiều khả năng phát huy các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, nguồn vốn đất đai và nguồn lực con người. Yếu tố quan trọng hơn là phải tạo cho được chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện tốt các biện pháp phát huy nhân tố con người.

Nguồn lực được huy động và sử dụng tốt sẽ đưa lại nhịp độ tăng trưởng GDP và xuất khẩu cao hơn, tạo được nhiều việc làm với năng suất lao động cao hơn, thu ngân sách nhiều và vững chắc hơn, vừa cải thiện đời sống vừa tăng thêm tích luỹ cho sự phát triển về sau. Nhịp độ tăng trưởng nhất thiết phải đi liền với chất lượng và hiệu quả. Đó là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm, để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước xung quanh và để hội nhập kinh tế thành công.

Đã tới lúc trong nhiệm vụ kế hoạch cũng như đánh giá tình hình phát triển, chúng ta phải bổ sung các chỉ tiêu chất lượng được xác định rõ nội dung và phương pháp tính toán. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê phối hợp với các cơ quan nghiên cứu kinh tế định ra các chỉ tiêu này và tổ chức thu thập các dữ liệu để định kỳ đánh giá, phân tích và công bố rộng rãi, làm cho nhận thức và ý chí phấn đấu nâng cao chất lượng phát triển trở thành mối quan tâm thường xuyên của mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi ngành, mọi cấp.

II- CÁC GIẢI PHÁP LỚN

Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XI
Báo cáo kế hoạch gửi trước tới các vị đại biểu Quốc hội đã trình bày dự báo về các cân đối lớn của nền kinh tế và định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ cùng với một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2004.

Hai vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng đến việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của năm 2004 là: Một là, xúc tiến đồng bộ mọi việc cần thiết để bảo đảm hội nhập kinh tế thành công với tư thế sẵn sàng gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hai là, tạo chuyển biến mạnh về phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, tập trung trước hết vào chống tham nhũng, sách nhiễu dân và doanh nghiệp.

Dưới đây tôi xin trình bày rõ thêm mấy giải pháp lớn trong đó có những chủ trương, biện pháp mới đề ra cho thời gian tới.

A. Về kinh tế

1. Cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thúc đẩy các đơn vị kinh tế nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh

Khắc phục sự chậm trễ và thiếu đồng bộ trong việc thể chế hoá chủ trương đã được xác định tại Đại hội IX: "Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh, hợp tác để phát triển(20). Hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh. Đổi mới hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới cho sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau(21)".

Theo tinh thần đó, việc xây dựng luật pháp trong thời gian tới cần xúc tiến hoàn chỉnh và ban hành các văn bản đã đề ra trong chương trình (sửa đổi Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Phá sản doanh nghiệp ...); cần bổ sung thêm việc ban hành Luật Cạnh tranh và kiểm soát độc quyền. Xúc tiến xây dựng bộ luật doanh nghiệp chung cho các loại hình thuộc các thành phần kinh tế, luật chung cho đầu tư trong nước và đầu tư của nước ngoài vào nước ta. Việc xây dựng thể chế phải quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng, coi trọng việc lấy ý kiến của các đối tượng thi hành, khắc phục khuynh hướng quay lại cơ chế cũ, cách làm cũ không phù hợp.

Việc bổ sung thể chế, chính sách phải đi đôi với tăng cường chỉ đạo thực hiện cả những quy định đã có và những quy định mới ban hành, nhằm phát triển đồng bộ các loại thị trường đặc biệt là thị trường bất động sản (kể cả quyền sử dụng đất), thị trường vốn (trong đó có việc tăng sức sống cho thị trường chứng khoán), thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ.

Chú trọng bảo đảm sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đồng thời tạo môi trường cho sự phát triển lành mạnh và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường giữa các chủ thể sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Xúc tiến mạnh chương trình cổ phần hoá và đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế cổ phần.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước của các bộ và chính quyền địa phương, đồng thời phải thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được phát huy thông qua việc xây dựng các tập đoàn, các công ty nhà nước hoạt động có hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, chứ không trông chờ vào bao cấp, bảo hộ và độc quyền.

Đối với các lĩnh vực mà tổng công ty nhà nước đang tồn tại độc quyền kinh doanh, Chính phủ sẽ thực hiện chế độ kiểm toán định kỳ và kiểm soát chặt chẽ việc định giá; từ nay đến hết năm 2005 phải giảm giá hàng hoá và dịch vụ đang còn độc quyền xuống ít nhất ngang mức giá trung bình của sản phẩm cùng loại trong khu vực; đồng thời tạo điều kiện cho sự thành lập các doanh nghiệp cạnh tranh nhau nhằm hạn chế và từng bước xoá bỏ độc quyền kinh doanh.

Chỉ đạo sát sao việc thực hiện lộ trình đã đề ra nhằm tạo môi trường thật sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài, trong các lĩnh vực như sử dụng đất đai, vay vốn, giá dịch vụ...

Đi đôi với việc giảm giá hàng hoá và dịch vụ độc quyền đang là "đầu vào" của các doanh nghiệp, cần bổ sung chính sách, biện pháp thúc đẩy và hỗ trợ các đơn vị kinh tế đổi mới công nghệ cả trong sản xuất và quản lý, nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động theo kịp trình độ các nước trong khu vực.

Rút kinh nghiệm để mở rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình liên kết bốn nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước) nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả, tạo ra sản phẩm được chế biến sâu, có sức cạnh tranh và chủ động được việc tiêu thụ, đặc biệt là nông sản, thuỷ sản.

Tích cực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu trong công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển mạnh những sản phẩm có thị trường tiêu thụ, có giá trị gia tăng cao, những ngành công nghệ cao. Tạo bước tiến mới của các ngành dịch vụ, khắc phục tình trạng phát triển chậm kéo dài; chú trọng các dịch vụ du lịch, viễn thông, vận tải, thương mại, tài chính, ngân hàng, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật.

Khẩn trương tổ chức và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tạo chuyển biến mới trong sự gắn kết khoa học, công nghệ - đào tạo - sản xuất, kinh doanh; chuyển các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ sang hoạt động theo cơ chế kinh doanh; thực hiện cơ chế tài chính đã ban hành nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đẩy nhanh việc xây dựng và đưa vào sử dụng một số khu công nghệ cao, các trung tâm công nghệ phần mềm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Đưa vào hoạt động quỹ hỗ trợ khoa học, công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm để tài trợ cho các dự án nghiên cứu công nghệ mới, ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục cải cách hệ thống thuế, cải tiến mạnh phương thức và tổ chức quản lý thu thuế. Đổi mới chính sách thuế phù hợp với các cam kết quốc tế và đáp ứng yêu cầu đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và cam kết AFTA. Xác định rõ và công khai những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ thiết yếu của nền kinh tế cần có sự hỗ trợ đầu tư phát triển và xuất khẩu của Nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm lộ trình xoá bỏ mọi hình thức Nhà nước bao cấp cho doanh nghiệp.

Đặc biệt quan tâm lành mạnh hoá hệ thống tài chính - tiền tệ, khẩn trương khắc phục các yếu tố có thể gây mất ổn định kinh tế vĩ mô. Nâng dần tỷ lệ thu ngân sách từ nội địa, giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Xiết chặt kỷ luật thu, chi ngân sách gắn với thực hiện quy chế mới về phân bổ ngân sách: bảo đảm quyền hạn và trách nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc phân bổ ngân sách ở từng cấp, tăng nguồn lực tài chính cho chính quyền địa phương, tăng cường tính công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách. Chỉ đạo sát sao các biện pháp tạo nguồn để thực hiện tiếp yêu cầu cải cách tiền lương.

Tiếp tục nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại, tăng vốn tự có (kể cả cho phép phát hành cổ phiếu để thu hút vốn trong dân), lành mạnh hoá tài chính, thật sự chuyển sang kinh doanh, chấm dứt cho vay theo lệnh hành chính; giảm tỷ lệ nợ xấu, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Có biện pháp giảm dần mức lãi suất tín dụng bằng tiền Việt Nam. Tranh thủ cơ hội thuận lợi để nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt Nam, thu hẹp tình trạng "Đô la hoá".

Sự việc mới đây, đông đảo người gửi tiền kéo đến trụ sở Ngân hàng á châu đòi rút tiền đã được kịp thời giải toả, song cần rút kinh nghiệm, bổ sung các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động tín dụng để củng cố lòng tin của nhân dân vào hệ thống ngân hàng; mặt khác, phải phát hiện và xử lý nghiêm những kẻ tung tin thất thiệt gây thiệt hại cho các tổ chức kinh doanh, nhất là trong những lĩnh vực nhậy cảm như ngân hàng, thị trường chứng khoán.

2. Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 đòi hỏi phải tiếp tục tăng nhanh đầu tư phát triển trong toàn xã hội, phát huy nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, đồng thời đặc biệt coi trọng và có biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư của Nhà nước.

2.1. Đầu tư của Nhà nước năm nay tiếp tục tăng nhưng phải quản lý nghiêm ngặt, chống lãng phí, tham nhũng để nâng cao hiệu quả.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vẫn tập trung chủ yếu cho việc xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, đồng thời phải kiên quyết khắc phục tình trạng vốn đầu tư bị thất thoát, công trình không bảo đảm tiến độ, chất lượng và đầu tư quá phân tán.

Ngoài các công trình trọng điểm quốc gia do Quốc hội quyết định, cần có quy chế bảo đảm vai trò của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách địa phương, công bố rộng rãi để dân biết và tham gia giám sát việc thực hiện. Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm tham gia ý kiến và giám sát của chính quyền địa phương đối với các dự án đầu tư trên địa bàn nhưng thuộc thẩm quyền quyết định của các bộ.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt quy chế đầu tư và xây dựng đã ban hành; nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm cá nhân của chủ đầu tư là người quản lý và vận hành công trình khi hoàn thành xây dựng; tổ chức giám sát công trình xây dựng phải có vị thế độc lập với tổ chức thi công; tình trạng các tổ chức này đều thuộc một cơ quan chủ quản cần có cơ chế kiểm soát để bảo đảm chất lượng công trình và ngăn ngừa tiêu cực, trước hết là đối với những bộ đang quản lý khối lượng lớn vốn đầu tư của Nhà nước.

Kế hoạch đầu tư hàng năm của Chính phủ, các bộ và chính quyền địa phương phải bố trí đủ vốn bảo đảm tiến độ xây dựng các công trình dở dang trước khi đặt ra các công trình mới; soát xét lại những công trình đã xây dựng nhưng chưa được thanh toán, có phương án xử lý nợ đối với những dự án đã được ghi vào kế hoạch; ngân sách trung ương không thanh toán nợ xây dựng cơ bản đối với các công trình xây dựng ngoài quy hoạch, kế hoạch.

Trong năm tới, tiếp tục phát hành trái phiếu của Chính phủ và của chính quyền một số địa phương để tăng khả năng đầu tư của Nhà nước vào những mục tiêu cần thiết, song cần chú ý hai điều: một là, lãi suất các trái phiếu này chi phối lãi suất tín dụng thương mại; do đó, cần xem xét kỹ để tránh cản trở việc điều tiết giảm lãi suất cho vay hiện đang quá cao, bất lợi cho đầu tư kinh doanh; hai là, kinh phí đầu tư cho công trình sử dụng nguồn vốn này phải tính cả lãi suất trái phiếu (với lãi suất hiện nay, chi phí đầu tư tăng gấp rưỡi sau 5 - 6 năm); do đó càng phải hết sức chặt chẽ về mục đích sử dụng, về tiến độ xây dựng và chống lãng phí, tham nhũng.

Đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng nhà nước, phải thật sự "chuyển từ cách phân bổ mang tính hành chính sang cho vay theo cơ chế thị trường, xoá bỏ bao cấp thông qua tín dụng đầu tư" như đã nêu trong Nghị quyết Đại hội IX.

Hết sức hạn chế hình thức ưu đãi trước đầu tư thường gắn với quy chế "xin - cho", chuyển sang áp dụng rộng rãi các chính sách ưu đãi sau đầu tư, khi công trình hoàn thành đi vào hoạt động. Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo mục tiêu, công bố rõ từng mục tiêu với các điều kiện ưu đãi cụ thể, như về sử dụng đất, vốn cho vay, thuế khi đi vào hoạt động..., đưa ra cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đấu thầu, kể cả doanh nghiệp nhà nước.

Việc cho doanh nghiệp nhà nước vay đầu tư ưu đãi không qua đấu thầu chỉ áp dụng đối với các trường hợp cần thiết như đầu tư vào công trình công ích thuộc lĩnh vực độc quyền của Nhà nước và các dự án phải tính hiệu quả tổng hợp mà doanh nghiệp nhà nước phải làm. Các Quỹ tín dụng ưu đãi (như Quỹ hỗ trợ đầu tư, ngân hàng chính sách) đang áp dụng tới 18 mức lãi suất ưu đãi khác nhau, nay cần thu gọn lại.

Các doanh nghiệp nhà nước được chủ động sử dụng nguồn vốn tự có và đi vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hiệu quả đầu tư, bảo đảm thu hồi vốn và hoàn trả nợ vay. Chấm dứt tình trạng cứ vay đầu tư rồi trông chờ Nhà nước khoanh nợ, xoá nợ. Xoá bỏ sự phân biệt đối xử trên thực tế giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vay tín dụng từ ngân hàng thương mại quốc doanh.

Một khâu rất quan trọng đối với việc huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư là công tác quy hoạch, thuộc chức năng quản lý của Nhà nước. Chính phủ sẽ ban hành nghị định về công tác quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, khắc phục sự bất cập về tầm nhìn và tính khoa học, tình trạng thiếu thống nhất giữa chiến lược, quy hoạch và kế hoạch, giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng; định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền địa phương trong việc xây dựng, điều chỉnh, xét duyệt và thực hiện quy hoạch.

Hết sức coi trọng bảo đảm tính dân chủ, công khai và hiệu lực của quy hoạch; những quy hoạch liên quan đến đời sống của dân cần được công bố rộng rãi, tổ chức lấy ý kiến tham gia của dân. Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy hoạch hoặc lợi dụng quy hoạch để đầu cơ kiếm lời bất chính.

2.2. Hết sức khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, kể cả hộ gia đình, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tuy kinh tế tư nhân hoạt động theo quy mô nhỏ và vừa là chính, song gần đây đã có tư nhân trong nước có khả năng đầu tư quy mô khá lớn, kể cả xây dựng kết cấu hạ tầng; đầu tư của tư nhân ít bị thất thoát và thường đạt hiệu quả cao. Khuyến khích kinh tế tư nhân đầu tư phát triển không những đưa được nguồn vốn nhàn rỗi còn lớn trong dân vào sản xuất, kinh doanh thay cho cất giữ hoặc dồn vào kinh doanh đất đai mà còn tạo được nhiều việc làm, nâng cao được hiệu quả đầu tư trong xã hội.

Các ngành, các cấp cần thấu suốt và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Trung ương khoá IX về phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển không hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt động trong những ngành, lĩnh vực mà luật pháp không cấm, xúc tiến cuộc vận động "Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng cơ sở và cho đất nước". Khắc phục các biểu hiện không bình đẳng đối với kinh tế tư nhân cả trong cơ quan nhà nước và trong tâm lý xã hội đồng thời bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo pháp luật đối với mọi hoạt động kinh tế.

Chính phủ sẽ tổng kết 4 năm thi hành Luật Doanh nghiệp, nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn Luật này, thật sự khuyến khích và thúc đẩy kinh tế tư nhân đầu tư kinh doanh có hiệu quả; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở nông thôn.

2.3. Thu hút mạnh hơn nữa đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đặc biệt là đầu tư của các công ty đa quốc gia, coi đó là biện pháp rất quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và thâm nhập thị trường quốc tế.

Sau mấy năm liền giảm sút, năm nay vốn đăng ký các dự án mới do nước ngoài đầu tư trực tiếp vào nước ta có tăng hơn năm trước nhưng mới chỉ bằng 1/5 của năm 1996 là năm cao nhất và còn thua kém nhiều nước xung quanh . Thực tế đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, nâng cao vị thế của nước ta trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ở khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài.

Trước mắt cần giải quyết những vướng mắc về thủ tục và cách làm việc của bộ máy hành chính, khắc phục tình trạng giá dịch vụ quá cao so với khu vực, cơ chế hai giá, mức thuế thu nhập cá nhân chưa khuyến khích sử dụng chuyên gia Việt Nam. Có lộ trình cụ thể phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các lĩnh vực hiện nay còn hạn chế. Đa dạng hoá các hình thức đầu tư nước ngoài; triển khai thực hiện chủ trương cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, được niêm yết trên thị trường chứng khoán; cho thí điểm hình thức đầu tư mua lại và sáp nhập doanh nghiệp.

3. Tạo bước phát triển mới về kinh tế đối ngoại

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 7 năm 2003 đã phân tích những thuận lợi và thách thức đối với nước ta trong bối cảnh diễn biến phức tạp của cục diện chính trị và kinh tế thế giới, xác định việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc, kiên trì thực hiện phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.

Trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại theo tinh thần đó, mở rộng các quan hệ song phương và đa phương, tạo dựng và củng cố khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển và ổn định quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài với các đối tác khác nhau, nhằm trọng tâm là nâng cao hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2004 phải có bước đi mạnh mẽ hơn, với quyết tâm cao về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đi đôi với việc thực hiện cam kết về lộ trình tham gia khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á (AFTA) và phát triển các quan hệ kinh tế song phương, cần đẩy mạnh đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với phương án thích hợp để sớm trở thành thành viên của tổ chức này. Thời gian rất khẩn trương, phải tập trung sức tiến hành công tác chuẩn bị với khối lượng công việc hết sức to lớn.

Trước hết, phải triển khai rộng rãi công tác tuyên truyền, giải thích về chủ trương gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nêu rõ sự cần thiết đối với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế ngày nay, đề ra biện pháp khai thác điều lợi, khắc phục và hạn chế điều bất lợi để tạo sự đồng thuận và ý thức chủ động trong xã hội đối với chủ trương này, đặc biệt là trong cán bộ, công chức các ngành, các cấp, trong giới kinh doanh và người lao động.

Chính phủ đã có kế hoạch cụ thể và phân công cho các bộ, ngành soát xét, sửa đổi, bổ sung hệ thống thể chế và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện thể chế, trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước và phù hợp với quy định chung của WTO. Các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cần phân tích rõ thực chất khả năng cạnh tranh của mình, có biện pháp cụ thể giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của từng sản phẩm, xây dựng thương hiệu... để hoạt động có hiệu quả khi dỡ bỏ hàng rào bảo hộ; có biện pháp chủ động xử lý những sản phẩm không thể cạnh tranh với bên ngoài.

Chính phủ chỉ hỗ trợ có điều kiện đối với những dự án, những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ thực sự thiết yếu của nền kinh tế quốc dân, đồng thời sẽ đẩy mạnh việc xoá bỏ bao cấp, giảm bảo hộ, hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh, thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao hiểu biết về luật lệ, năng lực tiếp cận thị trường thế giới.

Cùng với việc mở rộng hợp tác đầu tư, cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu với những cố gắng mới nhằm tăng nhanh xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ, tăng tỷ trọng hàng đã qua chế biến, nâng cao giá trị gia tăng, nhất là trong những sản phẩm liên kết với nước ngoài. Các doanh nghiệp và hiệp hội phải chủ động triển khai các hình thức xúc tiến thương mại với bên ngoài, có sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan đại diện ngoại giao và thương mại ở nuớc ngoài, để mở rộng thị trường, tìm thêm thị trường mới, tăng năng lực và hiệu quả kinh doanh, giảm các tầng trung gian.

Bộ Thương mại cùng các ngành và các hiệp hội phối hợp tìm biện pháp kiềm chế nhập siêu thông qua đẩy mạnh xuất khẩu, khuyến khích đầu tư (kể cả đầu tư nước ngoài) phát triển công nghiệp phụ trợ, tăng năng lực sản xuất vật liệu và linh kiện phục vụ cho các ngành sản xuất, trước hết là sản xuất hàng xuất khẩu.

B. Về văn hoá, xã hội

4. Phát triển và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và bảo vệ môi trường

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ gặp gỡ các đại biểu Quốc hội.
Một giải pháp quan trọng nhằm tạo điều kiện phát triển công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao cả về quy mô và chất lượng là xúc tiến mạnh quá trình xã hội hoá phù hợp với đặc điểm từng ngành. Chính phủ đã đề ra chủ trương chuyển các cơ sở công lập trong các lĩnh vực hoạt động này sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm với chế độ tài chính và thu phí theo quy định của Chính phủ; phát triển các cơ sở ngoài công lập; huy động hợp lý và công khai, minh bạch sự đóng góp của nhân dân khi thụ hưởng dịch vụ công; bổ sung chính sách và biện pháp trợ giúp người nghèo, trước hết là trong học tập và khám, chữa bệnh.

Một số địa phương và cơ sở dịch vụ công đã thực hiện mang lại kết quả cao và chỉ ra kinh nghiệm phải thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên. Đây là chủ trương lớn, quan hệ tới lợi ích và nhu cầu của mọi gia đình, mọi người dân, rất mong được Quốc hội và các đồng chí đại biểu quan tâm thúc đẩy và giám sát việc thực hiện.

Đối với từng lĩnh vực, xin nêu những vấn đề bức xúc cần giải quyết.

Về giáo dục - đào tạo

Để thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện cơ cấu, sự liên thông và sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ trong hệ thống giáo dục quốc dân (kể cả hệ thống đào tạo nghề) trên cơ sở xác định hướng phát triển và cơ cấu các cấp học, bậc học, ngành học, các loại hình nhà trường phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát huy nhân tố con người.

Điều này rất quan trọng để khắc phục tình trạng bất hợp lý hiện nay về cơ cấu giáo dục - đào tạo và giúp cho việc bố trí hợp lý cơ cấu đầu tư, phân cấp quản lý giáo dục và tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu.

Vấn đề chất lượng giáo dục đào tạo trong tiến trình cải cách cùng với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, phương pháp dạy và học đang được xã hội hết sức quan tâm với nhiều lo lắng. ý kiến đánh giá đang còn khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cùng các cơ quan có liên quan phân tích rõ thực trạng chất lượng giáo dục - đào tạo, đánh giá tiến trình cải cách và công bố để thu thập ý kiến rộng rãi; tổ chức hội thảo với những chuyên gia trong và ngoài ngành giàu kinh nghiệm và tri thức về giáo dục - đào tạo; sớm đi tới kết luận có sức thuyết phục về mục tiêu, yêu cầu và cách tiến hành cải cách, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở nước ta.

Về y tế

Vấn đề quản lý khám, chữa bệnh và giá thuốc chữa bệnh đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Bộ Y tế phải phối hợp với các cơ quan có liên quan phân tích rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục một cách cơ bản.

Sớm hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quản lý ngành dược, tăng nhanh năng lực sản xuất dược phẩm trong nước, hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh thuốc ngoại nhập, tổ chức mạng lưới kinh doanh phân phối thích hợp để bảo đảm thuốc cho nhu cầu chữa bệnh và chi phối được giá cả nhất là những mặt hàng dược phẩm thiết yếu, phải xem thuốc chữa bệnh là loại hàng hoá đặc biệt Nhà nước cần có cơ chế quản lý và kiểm soát giá, phải chủ động kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá thuốc.

Tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề giá dịch vụ y tế và đổi mới cơ chế bảo hiểm y tế, xoá bỏ sự phân biệt đối xử với những người khám, chữa bệnh theo các phương thức thanh toán khác nhau, mở rộng bảo hiểm y tế bắt buộc và đẩy nhanh việc thực hiện bảo hiểm y tế cộng đồng rộng khắp trong cả nước; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo, nâng cao y đức trong ngành y tế.

Đó là mấy vấn đề cấp bách phải giải quyết đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng hoạt động của hệ thống y tế công lập. Đồng thời, khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân về dịch vụ khám, chữa bệnh.

Về thể dục, thể thao

SEA Games 22 đã tới gần. Cùng với việc khẩn trương hoàn tất sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, về các mặt công tác tổ chức, về đội ngũ vận động viên, cần phải quán triệt trong ngành thể dục thể thao và trong nhân dân mục tiêu phấn đấu bảo đảm thành công của Đại hội thể thao lần này là tinh thần thi đấu trung thực, hữu nghị và tạo hình ảnh tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam.

Một lần nữa tôi xin nhắc lại yêu cầu của Đảng và Nhà nước cũng như ý nguyện của nhân dân ta: rất mong và tin tưởng vận động viên Việt Nam với lòng tự hào dân tộc sẽ nêu cao ý chí phấn đấu kiên cường, quyết giành được thành tích cao trong thi đấu, song dứt khoát không chạy theo thành tích một cách thiếu trung thực, không lành mạnh.

Qua Đại hội thể thao này, cần tổng kết kinh nghiệm để phát triển mạnh hơn nữa hoạt động thể dục thể thao và nâng cao năng lực tổ chức những cuộc thi đấu quốc tế lớn ở nước ta.

Về bảo vệ tài nguyên và môi trường

Tình trạng tài nguyên bị xâm hại, môi trường bị suy thoái, ô nhiễm đã ở mức báo động nghiêm trọng. Cần nâng cao nhận thức của nhân dân đi đôi với bổ sung chính sách và biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững. Coi trọng yêu cầu bảo vệ môi trường khi chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tránh vì lợi trước mắt mà gây hại cho môi trường sinh thái.

Bảo vệ tài nguyên rừng, đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng và thực hiện các hình thức khoán thích hợp cho hộ gia đình và tập thể theo Luật Đất đai và Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường biện pháp phòng, chống cháy rừng; nghiêm khắc trừng trị bọn lâm tặc và những cán bộ, công chức tiếp tay cho chúng. Bảo vệ tài nguyên biển, tài nguyên nước ngọt. Giảm ô nhiễm môi trường đô thị, tiếp tục chuyển các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị; giải quyết việc xử lý rác và các chất thải nguy hại.

Hoàn thiện thể chế, chính sách bảo tồn đa dạng sinh học gắn với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Củng cố hệ thống quản lý các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên khác.

5. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội

Phần kiểm điểm tình hình đã nêu những mặt còn yếu và những vấn đề cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết khiếu kiện của dân. ở đây, xin nhấn mạnh thêm mấy điểm:

Kết quả bước đầu của việc lập lại trật tự, an toàn giao thông cần phải được củng cố và phát triển tốt hơn nữa bằng các giải pháp đồng bộ, kiên quyết không để tai nạn giao thông tăng trở lại. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng và sự quan tâm của các ngành, các cấp, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia một cách kiên trì, đồng bộ, quyết liệt.

Để hạn chế và ngăn chặn các vi phạm và tranh chấp về đất đai, đi đôi với việc sửa đổi Luật Đất đai và tổ chức chặt chẽ việc thi hành Luật, cần sớm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đưa việc xây dựng, ban hành, công bố và thực hiện quy hoạch vào nền nếp, trước hết là quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất ven đô, ven đường giao thông. Việc ban hành và thực thi Nghị định về công tác quy hoạch phải góp phần lập lại trật tự, kỷ cương về xây dựng và sử dụng đất đai.

Để tăng cường bảo vệ an ninh và sự ổn định chính trị - xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, điều quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chủ trương của Chính phủ về chương trình và chính sách phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở từng địa bàn thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ngập lũ, vùng biên giới, vùng tập trung đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo, quan tâm giải quyết khó khăn về đời sống của nông dân không còn ruộng đất hoặc chuyển cư lập nghiệp ở nơi mới. Đồng thời phải thực hiện nghiêm túc chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác vận động, thuyết phục để quần chúng hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không bị phần tử xấu lừa mị, lôi kéo.

Những việc đó đòi hỏi phải khẩn trương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh và các cấp trên phải thật sự đi sâu, đi sát, giúp đỡ cơ sở, chủ động ngăn ngừa và giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh, đặc biệt là ở những nơi khó khăn và có diễn biến phức tạp.

C. Về cải cách hành chính

6. Tập trung vào một số việc cấp bách trong chương trình cải cách hành chính.

Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng xây dựng thể chế: tuy quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định đã có bước cải tiến, đặc biệt là từ nhiệm kỳ mới của Quốc hội và Chính phủ, song nhìn chung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do nhiều cấp ban hành chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi cao, còn nhiều khâu phải tiếp tục chỉnh đốn và đổi mới, bảo đảm thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, dành vai trò rất quan trọng cho tiếng nói của nhân dân, của doanh nghiệp trong việc xây dựng thể chế.

Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn phức tạp, phiền hà, cần phải tiếp tục rà soát, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, bảo đảm tính công khai của các quy định, tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt quy chế mới ban hành về cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc do dân yêu cầu.

Trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ đã được tinh giản một bước; đã ban hành nghị định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ đi đôi với phân cấp nhiều công việc cho chính quyền cấp tỉnh, trong đó đã khắc phục sự chồng chéo về một số nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các bộ và giữa bộ với chính quyền địa phương; tách cơ quan hành chính công quyền với các đơn vị sự nghiệp; sắp xếp lại các phòng, ban giúp việc ủy ban nhân dân cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về Cán bộ, công chức; xúc tiến thực hiện Đề án tin học hoá quản lý nhà nước...

Tuy vậy, tổ chức bộ máy nhà nước vẫn còn cồng kềnh, trùng lắp chức năng với nhiều tầng nấc trung gian; chế độ tập thể và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ ràng; tổ chức chính quyền đô thị và tổ chức chính quyền ở nông thôn chưa có sự phân biệt phù hợp với đặc điểm của địa bàn. Đó là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trên cơ sở đổi mới nhận thức về chức năng quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong năm tới, phải tổ chức thực hiện tốt Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, gắn với đẩy mạnh phân cấp giữa các cấp chính quyền, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, xây dựng đồng bộ các chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết 5 của Trung ương khoá IX.

Đội ngũ cán bộ, công chức trong mấy năm qua được nâng lên về trình độ học vấn, có bước trưởng thành qua thực tiễn quản lý kinh tế, quản lý xã hội theo cơ chế mới. Song, tình trạng "không ít cán bộ, công chức vừa kém về đạo đức, phẩm chất, vừa yếu về năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ" như nhận định của Đại hội IX vẫn còn nghiêm trọng. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống thâm nhập cả vào đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan bảo vệ pháp luật, dẫn tới nhiều trường hợp tiêu cực và xử lý oan sai.

Việc chỉnh đốn, làm trong sạch bộ máy phải tập trung mũi nhọn đấu tranh vào tệ tham nhũng, sách nhiễu dân, tệ dối trá, tệ coi thường kỷ luật, kỷ cương và tắc trách trong công việc. Trong thời gian tới, đi đôi với việc tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, áp dụng hệ thống thang lương mới, cần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển công chức, thực hiện nghiêm quy chế công chức và chế độ công vụ, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi pháp luật và phục vụ nhân dân.

Bổ sung quy chế định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trước cấp trên và trước pháp luật đối với những hành vi trái pháp luật, kỷ luật hành chính, phạm tội hình sự của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình. Tăng cường công tác giáo dục, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức tha hoá, biến chất. Yêu cầu cấp bách là phải làm trong sạch các cơ quan bảo vệ pháp luật để củng cố trụ cột trong đấu tranh chống tham nhũng, chống tội phạm.

Thực hiện tốt Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ lãnh đạo; thay đổi cán bộ ở các vị trí công tác trì trệ. Trong việc đổi mới và tăng cường công tác cán bộ, cần chú trọng nguyên tắc đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội IX "người phụ trách công việc có quyền hạn và trách nhiệm trong việc tuyển chọn và sử dụng cán bộ, công chức dưới quyền" . Có biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp của nhân dân, nâng cao chất lượng của các thiết chế dân chủ đại diện, thực hiện quy chế công khai và phát huy vai trò giám sát của dân, của các tổ chức quần chúng và phương tiện thông tin đại chúng trong việc xây dựng thể chế và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, làm trong sạch bộ máy công quyền.

Những việc nêu trên đòi hỏi phải kết hợp cải cách hành chính với đổi mới đồng bộ phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Thưa các vị đại biểu, thưa đồng chí, đồng bào,

Nhiệm vụ của năm 2004 là rất nặng nề với những yêu cầu mới và rất cấp bách đòi hỏi phải khẩn trương nâng cao hơn nữa chất lượng và nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta có nhiều thuận lợi và cơ hội cần tận dụng, đồng thời phải khắc phục nhiều khó khăn, thách thức từ những yếu kém trong sự phát triển của đất nước, từ sự trì trệ, bất cập trong tư duy, nhận thức và hành động của mỗi người, mỗi tổ chức cũng như những thách thức đến từ bên ngoài.

Chúng ta đặt niềm tin vào truyền thống quật cường của dân tộc ta đã từng đưa đất nước vượt qua những giai đoạn đầy thử thách. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và các ngành, các cấp trong bộ máy nhà nước, của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng, toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ở nước ngoài sẽ tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh về vật chất, trí tuệ và tinh thần để vượt qua mọi trở lực trên con đường phát triển của mỗi người, mỗi tập thể và của đất nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2004, tạo đà thuận lợi hơn cho việc hoàn thành kế hoạch 5 năm.

(Trích Báo cáo của Chính phủ về Tình hình kinh tế-xã hội năm 2003 và nhiệm vụ năm 2004 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI, ngày 21-10)

Việt Báo
Video phó giám đốc sở ở Cà Mau sờ đùi nữ nhân viên tạp vụ
Comment :Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2004
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Mission and solution of economic development - Social 2004
Vietnam, Law on Land, head of foreign direct investment, world trade organization, economic development, improve quality, The economic competitiveness, the construction, especially, the development of the tasks, activities, continue, to
Step in 2004, we inherited the achievements and experience accumulation in the process of innovation and development of the country, not just about facilities - techniques that are put into use, the legal framework is formed by the new mechanism, the ...
Nhiều sinh viên du học bị lôi kéo vận chuyển ma túy
Nhiều sinh viên du học bị lôi kéo vận chuyển ma túy

5 năm gần đây, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục vụ án về ma túy có liên quan đến sinh viên bị các đối tượng phạm tội ma túy lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo, khống chế vào vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
  Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

  Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

 • Thoi su 24h168 Chi 53 tynam cat co dai lo Thang Long
  Thời sự 24h(16/8): Chi 53 tỷ/năm cắt cỏ đại lộ Thăng Long

  Vỡ toang ngực, lộ hết tim phổi vẫn được viện Việt Đức cứu sống; Ba trường hợp nhiễm virus Zika tại Việt Nam mang tính đơn lẻ; Chi 53 tỷ đồng cắt cỏ đại lộ Thăng Long: Ai cũng muốn làm nghề cắt cỏ; Bộ trưởng Y tế: “Không chấp nhận Giám đốc mổ giỏi nhưng quản lý kém”; Vượt biên giới chuộc con: Rùng rợn hành trình tìm con trên đất khách

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.