vietbao

Miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm. Ảnh: TTXVN

* Ngày 26/6, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội mới

Ngày 24/6, Quốc hội đã bước vào ngày làm việc đầu tiên trong việc xem xét, quyết định vấn đề nhân sự. Trước khi Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương (xếp theo thời gian đọc) đọc đơn xin thôi làm nhiệm vụ, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng.

Tổng bí thư mở đầu: "Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã có những thay đổi. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo Nhà nước, kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cần thiết bố trí lại một số chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ta.

Từ trước Đại hội X của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các đồng chí Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và một số các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Nguyện vọng đó của các đồng chí đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng chấp thuận".

Tổng bí thư đã dành 2/3 thời lượng bài phát biểu để nói về cộng sự của mình: "Các đồng chí Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo có hệ thống, liên tục tham gia Ban chấp hành Trung ương từ khóa V đến khóa IX và là Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội nhiều khóa. Trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các đồng chí là những cán bộ lãnh đạo có tư duy chiến lược, giàu kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn đã góp phần rất quan trọng vào việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Năm năm vừa qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Có được những thành tựu đó là nhờ đường lối đúng đắn của Đảng, sự tác động tích cực của những cơ chế, chính sách đã ban hành, sự quản lý thống nhất theo pháp luật của Nhà nước, sự điều hành năng động của Chính phủ và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí đứng đầu Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao những đóng góp xứng đáng của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao khác".

Tổng bí thư cho biết: "Với trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã nhất trí giới thiệu nhân sự với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét trình Quốc hội theo quy định của pháp luật. Các đồng chí được giới thiệu đều đã trải qua rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ, công tác được phân công, có phẩm chất và năng lực đảm nhận những trọng trách mới được giao".

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải bộc bạch: "Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, tôi đã cùng các thành viên khác trong Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa X và khóa XI đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội. Chúng tôi đã có phần đóng góp vào những thành tựu đổi mới, phát triển của đất nước trong gần 10 năm qua". Thủ tướng thẳng thắn: "Xin nhận phần trách nhiệm của Chính phủ và của cá nhân tôi là người đứng đầu Chính phủ về những yếu kém và bất cập trong việc thực hiện chức năng của cơ quan chấp hành của Quốc hội và cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất".

Thủ tướng nêu ý nguyện: "Đến Đại hội lần thứ X của Đảng, do tuổi cao, ý nguyện của tôi xin rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương đã được chấp thuận... Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước và Quốc hội cho thôi chức vụ Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp này của Quốc hội khóa XI. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch nước giới thiệu một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng".

Trong tờ trình đề nghị Quốc hội chấp nhận đơn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá: "Trong thời gian giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Văn Khải với chức trách của mình đã góp phần tích cực vào thành tựu đổi mới và phát triển của đất nước".

Trình bày đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lương giãi bày: "Trong hai mươi năm qua, tôi đã hết sức cố gắng, toàn tâm toàn ý thực hiện các chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần nhất định cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng. Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tôi đã nêu nguyện vọng xin không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Nguyện vọng của tôi đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X chấp nhận".

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đề nghị: "Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh để chuyển giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm. Mong được Quốc hội chấp nhận nguyện vọng chính đáng của tôi".

Kế tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đọc Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp nhận đơn xin thôi làm nhiệm vụ của Chủ tịch nước. Sau phần khẳng định vị trí của Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với công cuộc đổi mới của đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, Chủ tịch Quốc hội dẫn dắt: "Căn cứ Điều 84 của Hiến pháp năm 1992, Điều 87 của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2002 và các Điều 32, Điều 33 của Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét quyết định để ông Trần Đức Lương được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước".

Trong đơn xin thôi làm nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thổ lộ: "Trong 5 năm qua tôi đã có nhiều cố gắng thực hiện lời hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước. Tuy còn không ít những hạn chế và yếu kém chưa đáp ứng yêu cầu, mong đợi của nhân dân, song cũng đã góp phần tích cực cùng với các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Trước Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng tôi đã có đơn xin không tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đồng thời cũng xin thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội ngay sau Đại hội X của Đảng vì tuổi cao sức yếu và đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đồng ý". Chủ tịch Quốc hội tha thiết "đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI".

Các đại biểu đề nghị: có số dư khi bầu

Buổi chiều, các đại biểu nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Cuối buổi sáng, đoàn thư ký kỳ họp đã nhận đủ biên bản thảo luận và phiếu xin ý kiến của 64 đoàn đại biểu Quốc hội.

Có 49 đoàn nhất trí hoàn toàn với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và tờ trình của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ. 15 đoàn cơ bản nhất trí với các tờ trình trên nhưng có thêm một số ý kiến. Các đoàn Hà Nam, Đắk Lắk, Ninh Bình, Đắk Nông, Kon Tum, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng và An Giang đề nghị đồng chí Nguyễn Văn An tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội Tiền Giang đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích việc đồng chí Nguyễn Văn An thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội để tạo sự đồng bộ.

Kết quả phiếu xin ý kiến việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn An: Số phiếu xin ý kiến thu về 470 phiếu, số phiếu đồng ý 387 phiếu (82,34% số phiếu thu về) và bằng 78,5% so với tổng số đại biểu Quốc hội. Có 83 phiếu không đồng ý, bằng 17,66% số phiếu thu về và bằng 16,84 % so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trần Đức Lương, số phiếu xin ý kiến thu về là 465 phiếu, số phiếu đồng ý là 458 phiếu, bằng 98,49% số phiếu thu về và bằng 92,9% so với tổng số đại biểu Quốc hội, có 7 phiếu không đồng ý, bằng 1,51% số phiếu thu về và bằng 1,42% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phan Văn Khải, số phiếu xin ý kiến thu về 459 phiếu, số phiếu đồng ý 452 phiếu, bằng 98,47% số phiếu thu về và bằng 91,68% so với tổng số đại biểu Quốc hội. Có 7 phiếu không đồng ý, bằng 1,53% số phiếu thu về, bằng 1,42% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu có thêm một số ý kiến liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp này. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và Nghệ An đề nghị Đảng, Nhà nước có hình thức tuyên dương sự đóng góp của các đồng chí Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Thái Bình và Bắc Ninh đề nghị có số dư khi bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đề xuất nghiên cứu các cấp bầu cử tập trung vào một năm: Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đề nghị giải trình về việc không kết hợp hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: "Đề nghị những người ứng cử để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đều phải có bản kê khai tài sản, phải có chương trình hành động, phải có cam kết không tham nhũng và cương quyết chống tham nhũng, có hình thức thích hợp để các đại biểu có điều kiện nghiên cứu về lý lịch, hồ sơ của những ứng cử viên trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn".

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội kiến nghị: "Nếu có trường hợp tự ứng cử, Chính phủ phải có ý kiến". Đoàn đại biểu Thái Bình: "Đề nghị giới thiệu thêm nhân sự ít tuổi hơn Thủ tướng để trình Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó thủ tướng, giới thiệu đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp để Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó thủ tướng".

Cuối buổi chiều, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đối với các ông Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Phan Văn Khải. Thứ hai 26/6, các đoàn sẽ thảo luận và ghi phiếu xin ý kiến về nhân sự giới thiệu ứng cử chức Chủ tịch Quốc hội. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu bỏ phiếu, bầu Chủ tịch Quốc hội.

Xuân Toàn

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI

Comment :Miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Exemption hold the President, National Assembly Chairman and Prime Minister
Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An, the Government, Thai Binh, Ha Nam, National Assembly Standing Committee , the central executive committee, the Congress President, prime minister, parliament, president, delegation, requests, general secretary, dismissed, party
* 26/6, National Assembly to elect the National Assembly chairman day for 24/6, Congress has entered the first working day in the consideration or decision of the problem. Before Prime Minister Phan Van Khai, President Tran Duc Luong (by reading time) reading application ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ