vietbao

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng X

Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TW về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng X. Toàn văn như sau:

Lay y kien nhan dan ve Du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi Dang X
Ngày 3/2, tại xã Kim Bình (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2006), Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (11/2/1951 - 11/2/2006). Trong ảnh: Đ/c Hoàng Bình Quân - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Tám
Thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng, nhiều cán bộ, đảng viên và cá nhân trong, ngoài nước đã nghiên cứu, góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các bản dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương vừa qua sau khi xem xét, chọn lọc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đã quyết định công bố toàn văn bản dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X để lấy ý kiến nhân dân.

Kế hoạch và nội dung chính của việc lấy ý kiến như sau :

I. Mục đích, yêu cầu

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp tham gia hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng đất nước và xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, làm cho văn kiện trình Đại hội X của Đảng trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ và ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

- Trên cơ sở kiên định vấn đề có tính nguyên tắc cơ bản là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm, đề xuất được nhiều ý kiến có giá trị, góp phần hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng.

Việc góp ý cần tập trung vào những vấn đề cơ bản, quan trọng, bức xúc, nêu rõ những chủ trương, giải pháp có tính khả thi, làm chuyển biến rõ nét tình hình mọi mặt của đất nước.

II. Nội dung góp ý

Có thể góp ý kiến vào toàn bộ nội dung hoặc một số phần của Báo cáo chính trị hay một vấn đề nào am hiểu sâu sắc nhất, liên quan nhiều nhất tới địa phương, đơn vị của mình; đề nghị tập trung vào các vấn đề lớn sau đây :

- Về chủ đề của Đại hội: Trung ương xác định chủ đề của Đại hội và cũng là tiêu đề của Báo cáo Chính trị là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển".

- Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

Tập trung làm sáng tỏ cả thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân của tình hình, nhất là nguyên nhân của những mặt yếu kém, khuyết điểm.

- Đánh giá khái quát 20 năm đổi mới

Đề nghị góp ý kiến về những nhận định "với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử"; nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; về 5 bài học lớn rút ra sau 20 năm đổi mới.

- Về mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2006 - 2010

Tập trung vào các vấn đề: Về dự báo tình hình những năm sắp tới; phân tích thời cơ, thuận lợi, nguy cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Về mục tiêu tăng trưởng GDP trong 5 năm 2006 - 2010, Dự thảo Báo cáo nêu: mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5% - 8%/năm và phấn đấu đạt trên 8%/năm; về các mục tiêu cơ bản khác.

- Về phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tập trung vào các vấn đề: Quan điểm, nội dung cơ bản, giải pháp để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta; nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả các loại thị trường cơ bản, theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh. Xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

- Về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức

Tập trung vào các vấn đề : đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển công nghiệp và xây dựng, kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế các vùng, kinh tế biển; chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất lao động xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ tài nguyên và cải thiện môi trường sinh thái.

- Về chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Tập trung làm rõ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc trong đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Về nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực

Tập trung vào các vấn đề: quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ để thực sự là quốc sách hàng đầu; phương hướng, biện pháp xây dựng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.

Tập trung vào các vấn đề: Quan điểm, giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân làm giàu theo luật pháp; xây dựng chính sách, bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân; xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi; đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng; khắc phục tai nạn, tệ nạn xã hội.

- Phát triển văn hoá để thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

Tập trung vào các vấn đề: Về xây dựng và hoàn thiện giá trị con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật; đổi mới nội dung và phương thức quản lý của Nhà nước về văn hoá; gắn kết đồng bộ và chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với văn hóa; huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

- Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình vì sự phát triển của đất nước.

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, phát triển hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Tập trung kiến nghị nội dung các chính sách cụ thể đối với các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội; giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể...

- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tập trung vào các chủ trương, giải pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tập trung đề xuất các giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác tổ chức, cán bộ và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, các biện pháp cụ thể để nhân dân tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

III. Thời gian và địa điểm gửi ý kiến góp ý

- Thời gian lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị bắt đầu từ 3/2 đến 3/3/2006.

- Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - số 1A, đường Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

* * *

Đợt lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân xây dựng văn kiện trình Đại hội X là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong đời sống xã hội nước ta. Các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát các đoàn thể nhân dân trong quá trình thực hiện để đạt được yêu cầu đề ra.

Cần gắn việc này với việc tiếp tục quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng bộ, tạo ra không khí phấn khởi trong toàn Đảng và xã hội, hướng về Đại hội X của Đảng, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Theo TTXVN

Comment :Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng X
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng X bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lay y kien nhan dan ve Du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi Dang X ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng X ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
People Consultation on Draft Political Report to the Congress Party X
X Party, Vietnam, the Central Party Secretariat, legitimate state socialism, the socialist orientation, economic development, improve quality, market economy, opinion, industrialization, celebrations, modernization, congress, politics, programming
Party Central Committee's Secretariat has issued Instruction No.
Bác sỹ bệnh viện “móc nối” với phòng nội soi tư đưa bệnh nhân ra ngoài?
Bác sỹ bệnh viện “móc nối” với phòng nội soi tư đưa bệnh nhân ra ngoài?

Lấy lý do bệnh nhân nội soi quá đông, bác sỹ của bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã hướng dẫn bệnh nhân ra phòng nội soi tư nằm gần bệnh viện để khám cho… tiện.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Thoi su 24h087 Chu ho chem 2 chau tu vong
  Thời sự 24h(08/7): Chú họ chém 2 cháu tử vong

  Khách sạn giam khách: Quan ứng tiền giữ thể diện Cửa Lò; Treo biển cam kết "không khiêu dâm, kích dục": Nỗi khổ kép; Ai đã “đầu độc” tôm cá ở thượng nguồn sông Đà?; Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi: Bộ Y tế chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh; Tiêm thuốc khiến bệnh nhân tử vong, bác sỹ bị... khiển trách

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ