vietbao

Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Sáng nay, 24/6 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã chính thức làm công tác nhân sự. Ba vị lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước đã đọc đơn từ nhiệm trước Quốc hội .

Từ trái sáng phải: các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An
Mở đầu phiên họp sáng nay, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến. Tổng Bí thư nói:

""Sau Đại hội Đảng X, nhân sự BCH TƯ Đảng và Bộ Chính trị đã có những thay đổi. Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kết hợp hài hoà sự lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo của Nhà nước, sự kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cần thiết bố trí lại một số chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước ta"".

Tổng Bí thư cho biết, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá X, nguyện vọng này đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX và Đại hội X chấp thuận.

Từ nay cho đến hết ngày 29/6, dự kiến Quốc hội sẽ hoàn tất việc bầu tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ, tân Chủ tịch Quốc hội, 2 Phó Thủ tướng, 7 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng kiểm toán nhà nước, Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự đánh giá cao đối với Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Ông khẳng định họ là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo có hệ thống, liên tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá V-IX, là Uỷ viên Bộ Chính trị, đại biểu QH nhiều khoá".

""Là những cán bộ lãnh đạo có tư duy chiến lược, giàu kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn, góp phần rất quan trọng vào hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước""- Tổng Bí thư nói

“Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bầu lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, phê chuẩn thành viên Chính phủ và bầu một số chức danh khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã nhất trí giới thiệu nhân sự với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét trình Quốc hội

Các đồng chí được giới thiệu đều trải quan rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ công tác được phân công, có phẩm chất và năng lực đảm nhận những trọng trách mới được giao""- Tổng bí thư khẳng định.

Thủ tướng Phan Văn Khải từ nhiệm

Sau phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã đọc đơn xin từ nhiệm của mình. Thủ tướng nói:

"Theo sự giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và khoá IX, và theo đề nghị của Chủ tịch nước, tôi đã được Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 1997-2002 và nhiệm kỳ 2002-2007.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, tôi đã cùng các thành viên khác trong Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và khoá XI đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng và nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội.

Chúng tôi đã có phần đóng góp vào những thành tựu đổi mới và phát triển đất nước trong gần 10 năm qua và xin nhận phần trách nhiệm của Chính phủ và cá nhân tôi là người đứng đầu Chính phủ về những yếu kém và bất cập trong việc thực hiện chức năng của cơ quan chấp hành của Quốc hội và cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất.

Đến Đại hội lần thứ X của Đảng, do tuổi cao, ý nguyện của tôi xin rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương đã được chấp thuận.

Để tạo thêm thuận lợi cho sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Chính phủ, thực hiện việc chuyển giao cho đồng chí trẻ hơn thay tôi đảm đương trách nhiệm trong Chính phủ, tôi xin đề nghị Chủ tịch nước và Quốc hội cho thôi chức vụ Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp này của Quốc hội khoá XI.

Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch nước giới thiệu một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị để Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Chủ tịch nước và Quốc hội chấp thuận đề nghị của tôi".

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc tờ trình đề nghị Quốc hội chấp nhận đơn từ nhiệm của Thủ tướng Phan Văn Khải. Chủ tịch nói:

"Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI tháng 7/2002, ông Phan Văn Khải được Chủ tịch nước giới thiệu và Quốc hội đã bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nay ông Phan Văn Khải có văn bản đề nghị Chủ tịch nước xem xét, trình Quốc hội cho thôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Theo trình bày của ông Phan Văn Khải, căn cứ vào Điều 84 và Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001-QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Điều 87 của Luật Tổ chức Quốc hội, tôi xin trình Quốc hội xem xét, quyết định để ông Phan Văn Khải được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ".

Trong tờ trình đọc trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng khẳng định:

"Trong hai nhiệm kỳ qua, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Văn Khải đã cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ với chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hoà nhịp với tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, tổ chức và hoạt động của Chính phủ có nhiều đổi mới; sự điều hành năng động của Chính phủ phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Văn Khải với chức trách của mình đã góp phần tích cực vào thành tựu đổi mới và phát triển đất nước trong những năm qua.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ nhiệm

Đọc xong tờ trình trên, Chủ tịch nước Trần Đức Lương bước lên bục đọc đơn xin từ nhiệm của mình. Chủ tịch Trần Đức Lương nói:

Tôi có vinh dự được tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng 5 khoá (từ khoá V đến khoá IX), được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá VIII và IX.

Về công tác Nhà nước, tôi được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu và được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ hai khoá (1987-1997); được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng- An ninh các khoá Quốc hội thứ X và thứ XI (từ năm 1997 đến nay).

Trong 20 năm qua, tôi đã hết sức cố gắng, toàn tâm toàn ý thực hiện các chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần nhất định cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng.

Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ, tôi đã nêu nguyện vọng xin không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khoá X.

Nguyện vọng của tôi đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chấp thuận.

Để kết hợp hài hoà giữa nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước, nay tôi đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh để chuyển giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm.

Mong được Quốc hội chấp thuận nguyện vọng chính đáng của tôi. Tôi tin tưởng người kế nhiệm theo giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X sẽ được Quốc hội tín nhiệm cao và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, quý vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cả nước đã tín nhiệm, cộng tác và giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trương thời gian qua".

Sau khi Quốc hội nghe đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đọc tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp nhận đơn từ nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chủ tịch Nguyễn Văn An nói:

“Ngày 17/6/2006, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí với đề nghị của ông Trần Đức Lương về việc xin được thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định để ông Trần Đức Lương được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước”.

Chủ tịch Nguyễn Văn An khẳng định:

“Trong hai nhiệm kỳ qua, trên cương vị Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lơng đã cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực thi trong cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông đã luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, kiến nghị với Đảng và các cơ quan nhà nước hữu quan ban hành và điều chỉnh kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật phù hợp với công cuộc đổi mới, làm cho hình ảnh và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao, quan hệ ngoại giao ngày càng được mở rộng”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An từ nhiệm

Ngay sau khi đọc tờ trình trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đọc đơn xin từ nhiệm của mình. Chủ tịch nói:

"Tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá X (6/2001 và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI (7/2002), tôi đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Trong 5 năm qua, tôi đã có nhiều cố gắng thực hiện lời hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước, tuy vẫn còn không ít những hạn chế và yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu mong đợi của nhân dân, song cũng đã góp phần tích cực cùng với các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu qủa trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trước Đại hội lần thứ X của Đảng, tôi đã có đơn xin không tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá X, đồng thời cũng xin thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội ngay sau Đại hội X của Đảng, vì tuổi cao, sức yếu. Và đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX đồng ý.

Đại hội X đã kết thúc thắng lợi, để tạo sự đồng bộ, thuận lợi cho sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của Quốc hội, đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI.

Kính trình và rất mong được Quốc hội chấp nhận nguyện vọng của tôi".

Trước khi kết thúc phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đọc tờ trình đề nghị Quốc hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Phó Chủ tịch Trương Quang Được khẳng định:

Trong những năm qua, với cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn An đã cùng tập thể Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có kết quả các chức năng, quyền hạn của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Nguyễn Văn An đã cùng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nghiên cứu và đề xuất với Quốc hội có những đổi mới về cách thức tổ chức công việc, do vậy chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng cao”.

Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn và ghi vào phiếu xin ý kiến về việc xin từ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Từ 14h đến 15 h chiều nay, kết quả thảo luận và xin ý kiến này sẽ được Đoàn thư ký kỳ họp báo cáo lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

15h 30, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận và việc xin ý kiến nói trên trước Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành bầu Ban kiểm phiếu (Ban này sẽ phục vụ tất cả các công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI này).

Ngay sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu vừa được bầu sẽ công bố thể lệ bỏ phiếu để Quốc hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức vụ nói trên.

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phan Văn Khải, Chủ tịch nước đối với ông Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn An dự kiến sẽ được thông báo vào sáng ngày thứ Hai (26/6).

TPO sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về việc Quốc hội làm công tác nhân sự tại kỳ họp này đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Nhóm PV thời sự

Việt Báo
Comment :Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An official resignation
Phan Van Khai and Tran Duc Luong, Nguyen Van An, the Government, Vice, Nong Duc Manh, the Standing Committee for National Association, the Central Executive, National Assembly President, Prime Minister, National Assembly, the President, the state, the general secretary, National Assembly, resigned, party
This morning, 24/6 9th session, National Assembly has formally engaged personnel. The three most senior leaders of the State from the Read menu before Congress ..
Bác sỹ bệnh viện “móc nối” với phòng nội soi tư đưa bệnh nhân ra ngoài?
Bác sỹ bệnh viện “móc nối” với phòng nội soi tư đưa bệnh nhân ra ngoài?

Lấy lý do bệnh nhân nội soi quá đông, bác sỹ của bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã hướng dẫn bệnh nhân ra phòng nội soi tư nằm gần bệnh viện để khám cho… tiện.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Thoi su 24h087 Chu ho chem 2 chau tu vong
  Thời sự 24h(08/7): Chú họ chém 2 cháu tử vong

  Khách sạn giam khách: Quan ứng tiền giữ thể diện Cửa Lò; Treo biển cam kết "không khiêu dâm, kích dục": Nỗi khổ kép; Ai đã “đầu độc” tôm cá ở thượng nguồn sông Đà?; Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi: Bộ Y tế chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh; Tiêm thuốc khiến bệnh nhân tử vong, bác sỹ bị... khiển trách

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ