vietbao

Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Sáng nay, 24/6 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã chính thức làm công tác nhân sự. Ba vị lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước đã đọc đơn từ nhiệm trước Quốc hội .

Từ trái sáng phải: các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An
Mở đầu phiên họp sáng nay, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến. Tổng Bí thư nói:

""Sau Đại hội Đảng X, nhân sự BCH TƯ Đảng và Bộ Chính trị đã có những thay đổi. Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kết hợp hài hoà sự lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo của Nhà nước, sự kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cần thiết bố trí lại một số chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước ta"".

Tổng Bí thư cho biết, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá X, nguyện vọng này đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX và Đại hội X chấp thuận.

Từ nay cho đến hết ngày 29/6, dự kiến Quốc hội sẽ hoàn tất việc bầu tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ, tân Chủ tịch Quốc hội, 2 Phó Thủ tướng, 7 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng kiểm toán nhà nước, Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự đánh giá cao đối với Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Ông khẳng định họ là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo có hệ thống, liên tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá V-IX, là Uỷ viên Bộ Chính trị, đại biểu QH nhiều khoá".

""Là những cán bộ lãnh đạo có tư duy chiến lược, giàu kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn, góp phần rất quan trọng vào hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước""- Tổng Bí thư nói

“Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bầu lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, phê chuẩn thành viên Chính phủ và bầu một số chức danh khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã nhất trí giới thiệu nhân sự với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét trình Quốc hội

Các đồng chí được giới thiệu đều trải quan rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ công tác được phân công, có phẩm chất và năng lực đảm nhận những trọng trách mới được giao""- Tổng bí thư khẳng định.

Thủ tướng Phan Văn Khải từ nhiệm

Sau phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã đọc đơn xin từ nhiệm của mình. Thủ tướng nói:

"Theo sự giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và khoá IX, và theo đề nghị của Chủ tịch nước, tôi đã được Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 1997-2002 và nhiệm kỳ 2002-2007.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, tôi đã cùng các thành viên khác trong Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và khoá XI đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng và nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội.

Chúng tôi đã có phần đóng góp vào những thành tựu đổi mới và phát triển đất nước trong gần 10 năm qua và xin nhận phần trách nhiệm của Chính phủ và cá nhân tôi là người đứng đầu Chính phủ về những yếu kém và bất cập trong việc thực hiện chức năng của cơ quan chấp hành của Quốc hội và cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất.

Đến Đại hội lần thứ X của Đảng, do tuổi cao, ý nguyện của tôi xin rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương đã được chấp thuận.

Để tạo thêm thuận lợi cho sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Chính phủ, thực hiện việc chuyển giao cho đồng chí trẻ hơn thay tôi đảm đương trách nhiệm trong Chính phủ, tôi xin đề nghị Chủ tịch nước và Quốc hội cho thôi chức vụ Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp này của Quốc hội khoá XI.

Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch nước giới thiệu một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị để Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Chủ tịch nước và Quốc hội chấp thuận đề nghị của tôi".

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc tờ trình đề nghị Quốc hội chấp nhận đơn từ nhiệm của Thủ tướng Phan Văn Khải. Chủ tịch nói:

"Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI tháng 7/2002, ông Phan Văn Khải được Chủ tịch nước giới thiệu và Quốc hội đã bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nay ông Phan Văn Khải có văn bản đề nghị Chủ tịch nước xem xét, trình Quốc hội cho thôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Theo trình bày của ông Phan Văn Khải, căn cứ vào Điều 84 và Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001-QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Điều 87 của Luật Tổ chức Quốc hội, tôi xin trình Quốc hội xem xét, quyết định để ông Phan Văn Khải được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ".

Trong tờ trình đọc trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng khẳng định:

"Trong hai nhiệm kỳ qua, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Văn Khải đã cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ với chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hoà nhịp với tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, tổ chức và hoạt động của Chính phủ có nhiều đổi mới; sự điều hành năng động của Chính phủ phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Văn Khải với chức trách của mình đã góp phần tích cực vào thành tựu đổi mới và phát triển đất nước trong những năm qua.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ nhiệm

Đọc xong tờ trình trên, Chủ tịch nước Trần Đức Lương bước lên bục đọc đơn xin từ nhiệm của mình. Chủ tịch Trần Đức Lương nói:

Tôi có vinh dự được tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng 5 khoá (từ khoá V đến khoá IX), được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá VIII và IX.

Về công tác Nhà nước, tôi được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu và được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ hai khoá (1987-1997); được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng- An ninh các khoá Quốc hội thứ X và thứ XI (từ năm 1997 đến nay).

Trong 20 năm qua, tôi đã hết sức cố gắng, toàn tâm toàn ý thực hiện các chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần nhất định cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng.

Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ, tôi đã nêu nguyện vọng xin không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khoá X.

Nguyện vọng của tôi đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chấp thuận.

Để kết hợp hài hoà giữa nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước, nay tôi đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh để chuyển giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm.

Mong được Quốc hội chấp thuận nguyện vọng chính đáng của tôi. Tôi tin tưởng người kế nhiệm theo giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X sẽ được Quốc hội tín nhiệm cao và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, quý vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cả nước đã tín nhiệm, cộng tác và giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trương thời gian qua".

Sau khi Quốc hội nghe đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đọc tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp nhận đơn từ nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chủ tịch Nguyễn Văn An nói:

“Ngày 17/6/2006, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí với đề nghị của ông Trần Đức Lương về việc xin được thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định để ông Trần Đức Lương được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước”.

Chủ tịch Nguyễn Văn An khẳng định:

“Trong hai nhiệm kỳ qua, trên cương vị Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lơng đã cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực thi trong cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông đã luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, kiến nghị với Đảng và các cơ quan nhà nước hữu quan ban hành và điều chỉnh kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật phù hợp với công cuộc đổi mới, làm cho hình ảnh và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao, quan hệ ngoại giao ngày càng được mở rộng”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An từ nhiệm

Ngay sau khi đọc tờ trình trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đọc đơn xin từ nhiệm của mình. Chủ tịch nói:

"Tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá X (6/2001 và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI (7/2002), tôi đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Trong 5 năm qua, tôi đã có nhiều cố gắng thực hiện lời hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước, tuy vẫn còn không ít những hạn chế và yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu mong đợi của nhân dân, song cũng đã góp phần tích cực cùng với các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu qủa trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trước Đại hội lần thứ X của Đảng, tôi đã có đơn xin không tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá X, đồng thời cũng xin thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội ngay sau Đại hội X của Đảng, vì tuổi cao, sức yếu. Và đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX đồng ý.

Đại hội X đã kết thúc thắng lợi, để tạo sự đồng bộ, thuận lợi cho sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của Quốc hội, đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI.

Kính trình và rất mong được Quốc hội chấp nhận nguyện vọng của tôi".

Trước khi kết thúc phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đọc tờ trình đề nghị Quốc hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Phó Chủ tịch Trương Quang Được khẳng định:

Trong những năm qua, với cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn An đã cùng tập thể Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có kết quả các chức năng, quyền hạn của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Nguyễn Văn An đã cùng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nghiên cứu và đề xuất với Quốc hội có những đổi mới về cách thức tổ chức công việc, do vậy chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng cao”.

Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn và ghi vào phiếu xin ý kiến về việc xin từ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Từ 14h đến 15 h chiều nay, kết quả thảo luận và xin ý kiến này sẽ được Đoàn thư ký kỳ họp báo cáo lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

15h 30, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận và việc xin ý kiến nói trên trước Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành bầu Ban kiểm phiếu (Ban này sẽ phục vụ tất cả các công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI này).

Ngay sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu vừa được bầu sẽ công bố thể lệ bỏ phiếu để Quốc hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức vụ nói trên.

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phan Văn Khải, Chủ tịch nước đối với ông Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn An dự kiến sẽ được thông báo vào sáng ngày thứ Hai (26/6).

TPO sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về việc Quốc hội làm công tác nhân sự tại kỳ họp này đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Nhóm PV thời sự

Việt Báo
Bản tin đặc biệt cơn bão số 3
Comment :Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An official resignation
Phan Van Khai and Tran Duc Luong, Nguyen Van An, the Government, Vice, Nong Duc Manh, the Standing Committee for National Association, the Central Executive, National Assembly President, Prime Minister, National Assembly, the President, the state, the general secretary, National Assembly, resigned, party
This morning, 24/6 9th session, National Assembly has formally engaged personnel. The three most senior leaders of the State from the Read menu before Congress ..
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm

Người thân, chính quyền địa phương cũng phải ngỡ ngàng trước việc làm của chị N. thuê người chặt chân, tay để lấy tiền bảo hiểm. Họ chỉ biết thông tin duy nhất về N. từng bị kết án về tội môi giới mại dâm.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.