vietbao

Thủ tướng phê duyệt thành lập Tổng Công ty Bưu chính VN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Ngày 1/6 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định Số 674/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Theo quyết định này, Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được phê duyệt với những nội dung sau đây:

Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN
Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Post.
1. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là tổng công ty nhà nước, do Nhà nước quyết định thành lập và giao vốn thông qua Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thực hiện chế độ hạch toán và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tên gọi chính thức là Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post, viết tắt là VNPost. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ không thấp hơn 8.122 tỷ đồng.

Cơ cấu quản lý Tổng công ty bao gồm: a) Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty.

b) Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giúp Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính, việc chấp hành Điều lệ Tổng công ty Bưu chính Việt Nam; việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong việc thực hiện chức năng đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

c) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

6. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

a) Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát, tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước;

đ) Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép.

e) Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông để cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

g) Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính.

7. Các đơn vị thành viên của Tổng công ty:

a) Đơn vị hạch toán phụ thuộc:

- Bưu điện của các tỉnh, thành phố trong cả nước được hình thành trên cơ sở tổ chức lại khối kinh doanh bưu chính thuộc Bưu điện các tỉnh, thành phố hiện nay;

- Công ty Phát hành báo chí Trung ương;

- Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện;

- Các đơn vị khác hình thành theo quy định của pháp luật.

b) Các công ty do Tổng công ty góp trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện;

- Công ty cổ phần Tem Bưu chính;

- Công ty cổ phần In tem Bưu điện;

- Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện;

- Các công ty khác được hình thành theo quy định của pháp luật.

c) Đơn vị sự nghiệp: được hình thành theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thành viên khác được thành lập theo chiến lược phát triển của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

8. Các chính sách ưu đãi đối với Tổng công ty:

a) Trong thời gian 5 năm kể từ khi thành lập, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được vay các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư, duy trì, mở rộng, phát triển mạng bưu chính công cộng; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với các doanh nghiệp mới thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và đầu tư vào địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn.

b) Được áp dụng chính sách đối vớilao động dôi dư như trong công ty nhà nước sắp xếp lại theo quy định hiện hành để giải quyết chế độ cho lao động dôi dư khi tổ chức, sắp xếp lại lực lượng lao động trong quá trình chia tách giữa 02 lĩnh vực bưu chính và viễn
thông để thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
Nguồn kinh phí lấy từ Quỹ trợ cấp mất việc làm của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông:

a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Đề án này; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

b) Quyết định thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty để Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xác định mức vốn điều lệ cụ thể của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

d) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về dịch vụ bưu chính công ích và cơ chế tài chính bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh đối với đơn vị kinh tế trực thuộc của đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Bưu chính
Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được vay các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

3. Bộ Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

4. Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

a) Xây dựng và trình Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Tài chính phương án và mức vốn, tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để bàn giao cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tại thời điểm thành lập.

b) Trình Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

c) Chỉ đạo việc chuyển giao lao động sang Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về lao động trên cơ sở bảo đảm nguồn nhân lực để Tổng công ty phát triển theo chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngành, nghề kinh doanh đã được phê duyệt.

d) Bảo đảm sự liên tục, ổn định của các hoạt động điều hành mạng lưới bưu chính và cung ứng các dịch vụ về bưu chính cho khách hàng trong thời gian chuyển giao các quyền và nghĩa vụ hợp pháp giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Bưu
chính Việt Nam.

đ) Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sau khi được Bộ Bưu chính, Viễn thông chấp thuận bằng văn bản; ban hành Quy chế quản lý tài chính nội bộ của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sau khi được Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

5. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông và Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 • V.A
Việt Báo
Điều hòa tự chế từ vỏ chai nhựa, giảm nhiệt tới 5 độ C
Comment :Thủ tướng phê duyệt thành lập Tổng Công ty Bưu chính VN
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thủ tướng phê duyệt thành lập Tổng Công ty Bưu chính VN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thủ tướng phê duyệt thành lập Tổng Công ty Bưu chính VN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
Prime Minister approved the establishment of Postal Corporation VN
Ministry of Finance, TTg Review, Post and Telecommunications Group Vietnam, corporate board, Postal Corporation, the postal service, Prime Minister, joint stock companies, the Ministry of Post, as required, the services, the implementation, establishment and legal
Date sixth Prime Minister signed Decision No. 674/QD-TTg Review project on establishment of Postal Corporation of Vietnam. According to this decision, the project of establishment of Vietnam Post and Telecommunications companies are approved with the following contents:.
Dùng công nghệ cũ, các hãng hàng không sẽ còn gặp nhiều sự cố

Theo các chuyên gia hàng không, các hãng hàng không có thể còn gặp nhiều sự cố tương tự hãng Delta mới đây bởi không đầu tư đủ để cải tổ hệ thống đặt chỗ vốn đang sử dụng các công nghệ từ những năm 1960.

Top 9 ứng dụng Android chỉnh sửa ảnh tốt nhất
Top 9 ứng dụng Android chỉnh sửa ảnh tốt nhất

Càng ngày smartphone càng được cải tiến để thay thế máy ảnh. Các nhà phát triển cũng tận dụng cơ hội để cung cấp các ứng dụng chỉnh sửa ảnh trực quan và hiệu quả. Sau đây là 9 lựa chọn tốt nhất dành cho bạn… (ứng dụng, Android, chỉnh sửa ảnh)

 • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
  Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

  Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t