vietbao

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Hóa

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

- Dưới đây là nội dung ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Hóa (chương trình không phân ban và phân ban) do Bộ GD - ĐT ban hành.

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN

Huong dan on thi tot nghiep mon Hoa

A. Những kiến thức cơ bản:

Chương I. Rượu - Phenol - Amin

1. Khái niệm về nhóm chức hữu cơ

2. Dãy đồng đẳng của rượu etylic

Đồng đẳng (đồng phân về mạch cacbon và đồng phân về vị trí nhóm hiđroxy), danh pháp, bậc rượu,

Tính chất vật lý: Liên kết hiđro.

Tính chất hóa học: Phản ứng với kim loại kiềm, phản ứng với axit bromhiđric, với axit axetic, phản ứng tách nước từ một phân tử rượu (quy tắc tách), phản ứng tách nước từ hai phân tử rượu, phản ứng ôxi hóa rượu thành anđehit, phản ứng cháy trong không khí.

Điều chế rượu (phương pháp chung và phương pháp lên men rượu). Ứng dụng của rượu metylic và rượu etylic.

3. Phenol:

Công thức cấu tạo. Tính chất vật lý.

Tính chất hóa học: Phản ứng với kim loại kiềm, phản ứng với bazơ, phản ứng với nước brom.

Điều chế (từ benzen). Ứng dụng.

4. Khái niệm về amin:

Công thức cấu tạo. Tính chất chung (amin mạch hở trong nước đổi màu quỳ tím thành xanh, phản ứng với axit cho muối).

Anilin: Công thức cấu tạo. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học: tác dụng với axit (tính bazơ), phản ứng với nước brom. Điều chế, ứng dụng.

Chương II. ANDEHIT - AXIT CACBONXYLIC - ESTE

1. Anđehit fomic:

Công thức cấu tạo của anđehit fomic. Tính chất vật lý.

Tính chất hóa học: Phản ứng cộng hyđro (phản ứng khử anđehit) và phản ứng ôxi hóa anđehit, phản ứng với phenol. Điều chế, ứng dụng.

2. Dãy đồng đẳng của anđehit fomic:

Đồng đẳng và danh pháp. Tính chất vật lý.

Tính chất hóa học: Phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử anđehit) và phản ứng ôxi hóa anđehit. Điều chế.

3. Dãy đồng đẳng của axit axetic:

Đồng đẳng và danh pháp. Tính chất vật lý.

Tính chất hóa học: Tính axit (sự điện li, phản ứng với kim loại, với bazơ và ôxit bazơ, với muối cacbonat), phản ứng với rượu (phản ứng este hóa). Điều chế axit axetic (lên men giấm, chưng gỗ, các phản ứng tổng hợp từ axetylen). Ứng dụng (axit axetic, axit pamitic và stearic).

4. Khái niệm về axit cacbonxylic không no đơn chức (axit acrylic, axit metarylic, axit oleic):

Định nghĩa. Tính chất hóa học (tính axit, phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp). Ứng dụng.

Mối liên quan giữa hiđrocacbon, rượu, anđhit và axit cacbonxylic.

Este: Công thức cấu tạo và danh pháp. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học (phản ứng thủy phân). Điều chế ứng dụng.

Chương III: GLIXERIN - LIPIT

1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức, hợp chất đa chức và hợp chất tạp chức. Glixerin: Công thức cấu tạo. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học: Phản ứng với natri, phản ứng với axit, phản ứng với đồng (II) hiđroxit (phản ứng este hóa). Điều chế ứng dụng.

2. Lipit (chất béo): Công thức cấu tạo. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học; phản ứng thủy phân và phản ứng xà phòng hóa, phản ứng cộng hiđro.

Chương IV. GLUXIT

1. Khái niệm về gluxit. Glucozơ:

Trạng thái tự nhiên. Công thức cấu tạo. Tính chất vật lý.

Tính chất hóa học: Tính chất rượu đa chức, tính chất anđehit, phản ứng lên men rượu - ứng dụng và điều chế. Đồng phân của glucozơ: Fructozơ.

2. Saccarozơ:

Công thức phân tử. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân, phản ứng với đồng (II) hiđroxit.

Ứng dụng. Đồng phân của Saccarozơ: mantozơ.

3. Tinh bột:

Công thức phân tử: Tính chất vật lý.

Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân, phản ứng màu với iôt.

Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể và sự tạo tinh bột trong cây xanh.

4. Xenlulozơ:

Công thức cấu tạo. Tính chất vật lý.

Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân, phản ứng với axit nitric (phản ứng este hóa). Ứng dụng.

Chương V. AMINOAXIT VÀ PROTIT

1. Aminoaxit:

Định nghĩa: Công thức cấu tạo và danh pháp. Tính chất vật lý.

Tính chất hóa học: Tính bazơ, tính axit, phản ứng trùng ngưng, khái niệm về phản ứng trùng ngưng. Ứng dụng.

2. Protit;

Trạng thái tự nhiên: Thànhh phần và cấu tạo phân tử.

Tính chất của protit: phản ứng thủy phân, sự đông tụ, phản ứng màu.

Sự chuyển hóa protit trong cơ thể.

Chương VI HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ VÀ VẬT LIỆU POLIME

1. Khái niệm chung:

Định nghĩa: Cấu trúc của polime (dạng mạch thẳng, dạng phân nhánh, dạng mạng không gian). Tính chất của polime: Tính chất vật lý, tính chất hóa học.

Các phương pháp tổng hợp polime: phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng.

2. Chất dẻo: Một số polime dùng làm chất dẻo (polietilen, polistiren, polivinyl clorua, polimetyl metacrylat, nhựa phenolfomanđehit).

3. Tơ tổng hợp:

Tính chất và ứng dụng của tơ poliamit (tơ nilon, tơ capron).

Chương VII. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

1. Vị trí của kim loại trong hệ thống tuần hoàn. Cấu tạo của nguyên tử kim loại, cấu tạo của đơn chất kim loại và liên kết kim loại.

2. Tính chất vật lý chung của kim loại: tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. Tính chất vật lý khác của kim loại như tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng.

3. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4) và với dung dịch axit đặc (HNO3; H2SO4), tác dụng với dung dịch muối.

4. Cặp oxi hóa - khử của kim loại, so sánh tính chất những cặp oxi hóa - khử. Dãy điện hóa của kim loại và ý nghĩa của dãy điện hóa kim loại.

5. Hợp kim: định nghĩa, cấu tạo của hợp kim, liên kết hóa học trong hợp kim, tính chất và ứng dụng của hợp kim.

6. Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại:

7. Nguyên tắc điều chế kim loại và 3 phương pháp điều chế kim loại (thủy luyện, nhiệt luyện và phương pháp điện phân).

Chương VIII. KIM LOẠI VÀ CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III

1. Kim loại phân nhóm chính nhóm I (nhóm kim loại kiềm):

Vị trí của kim loại kiềm trong hệ thống tuần hoàn. Tính chất vật lý đặc trưng của kim loại kiềm (nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, độ cứng).

Cấu tạo nguyên tử và tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại kiềm là tính khử mạnh nhất (minh họa qua tính khử của natri): Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4), tác dụng với nước.

Ứng dụng của kim loại kiềm. Điều chế kim loại kiềm.

Một số hợp chất quan trọng của natri (natri hiđroxit, natri clorua, natri cacbonat): tính chất, ứng dụng, điều chế. Cách nhận biết natri và hợp chất natri.

2. Kim loại phân nhóm chính nhóm II

Vị trí của kim loại phân nhóm chính nhóm II trong hệ thống tuần hòan. Tính chất vật lý và tính chất hóa học đặc trưng của phân nhóm chính nhóm II (tính khử mạnh). Ứng dụng và điều chế kim loại phân nhóm chính nhóm II.

Một số hợp chất quan trọng của canxi (canxi oxit, canxi hiđroxit, can xicacbonat, canxi sunfat). Tính chất, ứng dụng, điều chế.

3. Nước cứng, các loại nước cứng và tác hại của nước cứng, nguyên tắc và các phương pháp làm mềm nước.

4. Nhôm:

Vị trí của nhôm trong HTTH. Cấu tạo nguyên tử nhôm. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học của nhôm là tính khử mạnh: nhôm tác dụng với phi kim, với axit, oxit kim loại, với nước). Ứng dụng của nhôm, sản xuất nhôm.

Hợp chất của nhôm (nhôm ôxit, nhôm hiđroxit, nhôm clorua, nhôm sunfat): tính chất, ứng dụng.

Một số hợp kim quan trọng của nhôm (đuyra, silumin, amelec, electron): thành phần, tính chất và ứng dụng.

Chương IX: SẮT

1. Vị trí của sắt trong hệ thống tuần hoàn. Cấu tạo nguyên tử sắt. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học của sắt: tác dụng với phi kim, axit, muối, nước.

2. Hợp chất sắt (II), hợp chất sắt (III): Tính chất chung, điều chế.

3. Sản xuất gang, thép: Nguyên liệu. Nguyên tắc sản xuất. Những phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sản xuất gang và luyện thép. Các phương pháp luyện gang thành thép.

B. Những kỹ năng cơ bản:

1. Viết công thức cấu tạo các chất hữu cơ đã học, cấu tạo một số loại đồng phân mạch C, đồng phân vị trí, dồng phân nhóm chức tương ứng và gọi tên.

2. Từ cấu hình electron của các kim loại đã học suy được tính chất hóa học cơ bản của mỗi nhóm kim loại trên.

3. Viết thành thạo các phương trình phản ứng: biểu diễn tính chất hóa học, điều chế các chất và biểu diễn một dãy số biến hóa trong phạm vi kiến thức đã học.

4. Biết cách liên hệ các kiến thức đã học ở lớp 12 vào thực tiễn cuộc sống.

5. Biết cách giải một số dạng bài tập: nhận biết, tính theo phương trình hóa học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim loại, tính thành phần hỗn hợp (có trong SGK và SBT hóa học 12).

C. Những điểm cần chú ý khi ôn tập:

1. Bỏ một số nội dung: Khái niệm về xà phòng và chất tẩy tổng hợp. Hợp kim sắt. Khái quát về phân nhóm phụ nhóm VIII.

2. Các dây chuyền sản xuất các chất trong công nghiệp chỉ tập trung vào nguyên tắc sản xuất và các phản ứng hóa học xảy ra.

3. Tăng cường tổng kết, hệ thống hóa các kiến thức cho học sinh, nhấn mạnh các kiến thức quan trọng mà học sinh hay quên hoặc nhầm lẫn.

4. Hướng dẫn cho học sinh tự làm nhiều các bài tập trong SGK và Sách bài tập.

5. Khai thác một số hiện tượng trong các thí nghiệm thực hành và yêu cầu học sinh giải thích.

6. Phân loại các dạng câu hỏi, bài tập trong SGK và SBT Hóa 12, đồng thời tổng kết các cách giải để giúp cho học sinh có đường lối đúng khi làm bài.

 • Ban Giáo dục (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Đón xem hướng dẫn ôn tập các môn khác

Việt Báo
Thế giới "rùng mình" trước đặc sản Việt Nam
Comment :Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Hóa
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Hóa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on thi tot nghiep mon Hoa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Hóa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Guide exam Chemistry graduate
Ministry of Education, physical properties, structure formula, chemical properties, graduation exams, alkali metals, public reaction, sequence homologues, with respect to, preparation, application, compound , guide the needle, alcohol
Here is the content review high school graduation exam Chemistry (regardless of the program and division) by the Ministry of Education - Tel issued ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t