vietbao

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT chương trình không phân ban và phân ban thí điểm.

Ảnh: Lê Anh Dũng
Ảnh: Lê Anh Dũng
Cũng trong tài liệu hướng dẫn, Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh những kĩ năng cơ bản sau đây khi ôn tập môn Hóa học:

Viết công thức cấu tạo các chất hữu cơ đã học, cấu tạo một số loại đồng phân mạch

C, đồng phân vị trí, đồng phân nhóm chức tương ứng và gọi tên.

Từ cấu hình electron của các kim loại đã học suy được tính chất hoá học cơ bản của

mỗi nhóm kim loại trên.

Viết thành thạo các phương trình hoá học: biểu diễn tính chất hoá học, điều chế các

chất và biểu diễn một số dãy biến hoá trong phạm vi kiến thức đã học.

Biết cách liên hệ các kiến thức đã học ở lớp 12 vào thực tiễn cuộc sống.

Biết cách giải một số dạng bài tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác

định công thức chất hữu cơ, xác định kim loại, tính thành phần hỗn hợp

Có kỹ năng giải các câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian quy định.

Dưới đây là những kiến thức cơ bản của môn Hóa học trong tài liệu hướng dẫn (phân theo các mục Chương trình không phân ban, Chương trình phân ban Khoa học tự nhiên, Chương trình phân ban Khoa học xã hội và nhân văn):

A. CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN

I. RƯỢU - PHENOL - AMIN

1. Khái niệm về nhóm chức hữu cơ

2. Dãy đồng đẳng của rượu etylic

− Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, bậc rượu.

− Tính chất vật lí. Liên kết hiđro.

− Tính chất hóa học:

− Điều chế rượu. Ứng dụng của rượu metylic và rượu etylic.

3. Phenol:

− Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí.

− Tính chất hóa học

− Điều chế (từ benzen). Ứng dụng.

4. Khái niệm về amin:

− Công thức cấu tạo. Tính chất chung

− Anilin: Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí. Tính chất hóa học. Điều chế. Ứng dụng.

II. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC - ESTE

1. Anđehit fomic: Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí. Tính chất hóa học. Điều chế. Ứng dụng.

2. Dãy đồng đẳng của anđehit fomic: Đồng đẳng và danh pháp. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học:

3. Dãy đồng đẳng của axit axetic: Đồng đẳng và danh pháp. Tính chất vật lí. Tính chất hóa học:

4. Khái niệm về axit cacboxylic không no đơn chức (axit acrylic, axit metacrylic,

axit oleic):

− Định nghĩa. Tính chất hoá học Ứng dụng.

− Mối liên quan giữa hiđrocacbon, rượu, anđehit và axit cacboxylic.

− Este: Công thức cấu tạo và danh pháp. Tính chất vật lí. Tính chất hóa học. Điều chế. Ứng dụng.

III. GLIXERIN - LIPIT

1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức, hợp chất đa chức và hợp chất

tạp chức.

2. Lipit (chất béo): Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí. Tính chất hóa học: phản ứng

thuỷ phân và phản ứng xà phòng hoá, phản ứng cộng hiđro.

Khái niệm về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

IV. GLUXIT

Khái niệm, công thức phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học và ứng dụng của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

V. AMINOAXIT VÀ PROTIT

1. Aminoaxit:

− Định nghĩa. Công thức cấu tạo và danh pháp. Tính chất vật lí.

− Tính chất hóa học:.

2. Protit:

− Trạng thái tự nhiên. Thành phần và cấu tạo phân tử.

− Tính chất của protit.

− Sự chuyển hoá protit trong cơ thể.

VI. HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ VÀ VẬT LIỆU POLIME

1. Khái niệm chung:

2. Chất dẻo:

3. Tơ tổng hợp: Tính chất và ứng dụng của tơ poliamit

VII. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Cấu tạo của nguyên tử kim loại, cấu tạo

của đơn chất kim loại và liên kết kim loại.

Tính chất vật lí chung của kim loại

Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử

Cặp oxi hoá - khử của kim loại, dãy điện hóa của kim loại

Hợp kim

Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại.

Nguyên tắc điều chế kim loại và 3 phương pháp điều chế kim loại

8. KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III

Vị trí, tính chất vật lý, tính chất hóa học đặc trưng, ứng dụng và điều chế, hợp chất quan trọng của kim loại phân nhóm chính nhóm I (kiềm), nhóm I và nhôm.

Nước cứng, các loại nước cứng và tác hại của nước cứng, nguyên tắc và các phương

pháp làm mềm nước.

9. SẮT

1. Vị trí của sắt trong trong hệ thống tuần hoàn. Cấu tạo nguyên tử sắt.Tính chất vật lí.

Tính chất hóa học của sắt

2. Hợp chất sắt(II), hợp chất sắt(III): Tính chất chung, điều chế.

3. Hợp kim sắt (gang, thép). Sản xuất gang, thép:

B. CHƯƠNG TRÌNH PHÂN BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÍ ĐIỂM

1. CACBOHIĐRAT

Khái niệm, trạng thái tự nhiên, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế của: Cacbon hiđrat, Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulôzơ

2. AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN

Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí và tính chất vật lýcủa Amin, Aminoaxit, Protein.

3. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

* Đại cương về polime: Định nghĩa, ba cách phân loại và danh pháp; Tính chất vật lí; Tính chất hóa học; Các phương pháp tổng hợp polime

* Các vật liệu polime:

* Tơ tổng hợp và tơ nhân tạo: Định nghĩa, phân loại, các loại tơ thường gặp

* Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp:

IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

1. Kim loại:

− Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí của kim loại:

− Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử

2. Hợp kim: Định nghĩa; Tính chất và ứng dụng của hợp kim.

3. Dãy điện hóa của kim loại:

− Khái niệm về cặp oxi hoá - khử của kim loại. Pin điện hoá.

− Điện cực hiđro chuẩn và thế điện cực chuẩn của kim loại.

− Dãy điện hoá chuẩn của kim loại và ý nghĩa.

4. Sự điện phân:

− Khái niệm về sự điện phân.

− Điện phân các chất điện li và ứng dụng.

− Định luật Faraday.

6. Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại.

7. Nguyên tắc điều chế kim loại và 3 phương pháp điều chế kim loại (thuỷ luyện, nhiệt

luyện và điện phân).

V. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHÔM

1. Kim loại kiềm:

− Vị trí trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí của kim loại kiềm

− Cấu tạo nguyên tử và tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại kiềm là tính khử

mạnh nhất.

− Ứng dụng của kim loại kiềm. Điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân.

− Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

2. Kim loại kiềm thổ:

− Vị trí của kim trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí.

− Cấu tạo của kim loại kiềm thổ và tính chất hoá học đặc trưng của kim loại kiềm thổ. Ứng dụng và điều chế kim loại kiềm thổ.

− Một số tính chất chung của hợp chất kim loại kiềm thổ và Một số hợp chất quan

trọng của kim loại kiềm thổ

3. Nước cứng: Khái niệm; Các loại nước cứng và tác hại của nước cứng; Nguyên tắc và các biện pháp làm mềm nước cứng.

4. Nhôm:

− Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí.

− Cấu tạo nguyên tử nhôm. Tính chất hóa học của nhôm là tính khử mạnh

− Ứng dụng và sản xuất nhôm.

− Một số hợp chất quan trọng của nhôm:

VI. CROM - SẮT - ĐỒNG

1. Crom:

− Vị trí trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí, tính chất hoá học

− Ứng dụng và sản xuất crom bằng phương pháp nhiệt nhôm.

2. Một số hợp chất của crom:

3. Sắt:

− Vị trí của sắt trong trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí. Cấu tạo.

− Cấu tạo và tính chất hóa học:

4. Hợp chất của sắt:

5. Hợp kim sắt:

Phân loại, tính chất, ứng dụng của gang.

Sản xuất gang từ quặng sắt

Phân loại, tính chất, ứng dụng của thép.

Sản xuất thép

6. Đồng:

− Vị trí, cấu tạo, tính chất, ứng dụng và sản xuất đồng từ quặng CuFeS2.

− Một số hợp chất CuO, Cu(OH)2, CuSO4, CuCO3,Cu(OH)2.

7. Sơ lược về bạc, vàng, niken, kẽm, thiếc, chì.

Chương VII. PHÂN TÍCH HOÁ HỌC

1. Nhận biết một số ion vô cơ trong dung dịch:

2. Nhận biết một số hợp chất hữu cơ: Ancol, anđehit, axit cacboxylic, glucozơ, tinh bột.

− Nhận biết một số lọ hoá chất không nhãn.

VIII. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

1. Hoá học và những vấn đề phát triển kinh tế (năng lượng và nhiên liệu, nguyên liệu

cho sản xuất công nghiệp và sản xuất vật liệu).

2. Hoá học và vấn đề xã hội (lương thực, thực phẩm, may mặc, sức khoẻ con người).

3. Hoá học và vấn đề môi trường (ô nhiễm môi trường và chống ô nhiễm môi trường).

III. CHƯƠNG TRÌNH PHÂN BAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÍ ĐIỂM

I. ANCOL - PHENOL

1. Định nghĩa, phân loại, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của ancol và phenol.

Chương II. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp của anđehit.

2. Định nghĩa, phân loại, danh pháp của Axit cacboxylic.

− Đặc điểm cấu tạo và tính chất vật lí (liên kết hiđro liên phân tử)

− Tính chất hóa học của axit cacboxylic: Tính axit; Phản ứng thế nhóm −OH (este hoá).

− Điều chế axit axetic và ứng dụng của axit axetic.

Chương III. ESTE - LIPIT

1. Khái niệm, danh pháp và tính chất vật lí của este.

− Tính chất hóa học của este. Ứng dụng.

− Mối quan hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon

2. Khái niệm lipit

− Chất béo: Định nghĩa. Tính chất vật lí. Tính chất hoá học

− Khái niệm về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

IV. CACBOHIĐRAT

1. Khái niệm về cacbohiđrat. Glucozơ:

− Trạng thái tự nhiên. Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí.

− Tính chất hóa học

− Ứng dụng và điều chế.

2. Tính chất vật lí. Công thức cấu tạo viết gọn. Tính chất hóa học của saccarozơ. Ứng dụng

3. Cấu tạo phân tử. Tính chất vật lí và tính chất hóa học của tinh bột. Ứng dụng.

4. Công thức cấu tạo viết gọn. Tính chất vật lí và Tính chất hóa học của Xenlulozơ. Ứng dụng.

V. AMIN - AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý và tính chất hóa học của amin, amino axit, peptit và protein.

VI. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

1. Đại cương về polime:

− Định nghĩa, phân loại, danh pháp.

− Tính chất vật lí. Tính chất hoá học

− Các phương pháp tổng hợp polime

2. Chất dẻo: Định nghĩa. Một số polime dùng làm chất dẻo

3. Tơ tổng hợp và tơ nhân tạo:

− Định nghĩa, phân loại.

− Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

4. Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp:

− Định nghĩa. Cao su thiên nhiên (cấu trúc, tính chất và ứng dụng)

− Cao su tổng hợp (cao su Buna, cao su Buna-S và cao su Buna- N)

VII. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Cấu tạo của nguyên tử kim loại, cấu tạo

của tinh thể kim loại và liên kết kim loại.

2. Tính chất vật lí chung của kim loại.

3. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử

4. Cặp oxi hoá - khử của kim loại, dãy điện hóa của kim loại

5. Định nghĩa của hợp kim, tính chất và ứng dụng của hợp kim. Điều chế hợp kim.

6. Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại.

7. Nguyên tắc điều chế kim loại và 3 phương pháp điều chế kim loại (thuỷ luyện, nhiệt

luyện và điện phân).

VIII. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ NHÔM

1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí của kim loại kiềm

− Cấu tạo nguyên tử và tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại kiềm là tính khử

mạnh nhất

− Ứng dụng của kim loại kiềm. Điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân.

− Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

2. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí.

− Cấu tạo của kim loại kiềm thổ và tính chất hoá học đặc trưng của kim loại kiềm thổ

− Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

3. Khái niệm về nước cứng, các loại nước cứng và tác hại của nước cứng. Nguyên tắc và các biện pháp làm mềm nước cứng.

4. Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí.

− Cấu tạo nguyên tử nhôm. Tính chất hóa học của nhôm là tính khử mạnh

− Ứng dụng và sản xuất nhôm.

− Một số hợp chất quan trọng của nhôm:

XI. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

1. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn. Cấu tạo nguyên tử sắt.Tính chất vật lí. Tính chất

hóa học của sắt.

− Hợp chất sắt(II), hợp chất sắt(III): Tính chất chung, điều chế.

2. Hợp kim sắt (gang, thép). Sản xuất gang, thép: Nguyên liệu. Nguyên tắc sản xuất.

Các phương pháp luyện gang thành thép.

3. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lí, cấu tạo và tính chất hoá

học của crom. Một số hợp chất của crom:

6. Đồng: Vị trí, cấu tạo, tính chất. Một số hợp chất CuO, Cu(OH)2, muối đồng (II).

7. Sơ lược về niken, kẽm, thiếc, chì (vị trí, tính chất và ứng dụng).

X. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

1. Hoá học và những vấn đề phát triển kinh tế (năng lượng và nhiên liệu, nguyên liệu

cho sản xuất trong công nghiệp và sản xuất vật liệu)

2. Hoá học và vấn đề xã hội (lương thực, thực phẩm, may mặc, sức khoẻ con người)

3. Hoá học và vấn đề môi trường (ô nhiễm môi trường và chống ô nhiễm môi trường).

 • Lan Hương (tổng hợp)
Việt Báo
Comment :Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Hoa hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Directory of high school graduation exam Chemistry
- Calculating, - A, - Vi, - configuration, - application, - Dinh, metal corrosion, chemical, formula structure, metal alkaline earth, the periodic table, chemical, graduation exams, chemistry, of metal, 2
Ministry of Education has issued guidance high school graduation exam regardless of the program and pilot department. .
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ