vietbao

Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Toán

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

TS tiếp tục gửi đến các bạn phần Hướng dẫn ôn tập kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2004 - 2005, môn Toán

A. GIẢI TÍCH

Chủ đề 1

. ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

1- Tập xác định, tập giá trị của hàm số. Dấu nhị thức bậc nhất, dấu tam thức bậc hai. Hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn. Các qui tắc tính đạo hàm. Đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản. Đạo hàm bên trái, bên phải của hàm số. Đạo hàm trên khoảng, trên đoạn. Quan hệ giữa sự tồn tại đạo hàm và tính liên tục của hàm số. Ý nghĩa của đạo hàm cấp một. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

2. Điểm tới hạn. Điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến; chiều biến thiên, các định lí (định lí Lagrăng, định lí Fecma…), qui tắc tìm cực đại và cực tiểu, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong một khoảng, một đoạn. Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị. Tiệm cận. Tính đối xứng của đồ thị (tâm đối xứng, trục đối xứng).

3. Qui tắc tính đạo hàm và bảng các đạo hàm, đạo hàm bậc cao và vi phân, tính gần đúng nhờ vi phân.

4. Các dạng giới hạn cơ bản: Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan

, Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan

5. Qui tắc bốn bước tìm các điểm cực trị của hàm số.

6. Qui tắc tìm Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan

7. Các công thức xác định các hệ số a và b của tiệm cận xiên y = ax + b của đồ thị hàm số y = f(x).

8. Sơ đồ khảo sát hàm số.

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Các ứng dụng của đạo hàm: xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, xét nghiệm của phương trình bất phương trình; lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị tiếp tuyến tại một điểm, tiếp tuyến đi qua một điểm biết hệ số góc của tiếp tuyến, điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị: không xét tiếp tuyến song song với trục tung Oy của đồ thị). Các bài toán về tiếp xúc và cắt nhau của hai đồ thị.

2. Khảo sát các hàm số

y = ax3 + bx2 + cx + d (a ¹ 0) y = ax4 + bx2 + c (a ¹ 0)

Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan

3. Các ứng dụng đồ thị hàm số, miền mặt phẳng để giải toán biện luận nghiệm phương trình, bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số hoặc biểu thức hai ẩn, xét tính đồng biến, nghịch biến, tìm giá trị cực trị của các hàm số thường gặp cho ở dạng có tham số m,

4. Bài toán tìm giao điểm hai đường, viết phương trình tiếp tuyến.

Chủ đề 2. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

1. Định nghĩa, tính chất và bảng các nguyên hàm
2. Định nghĩa tích phân và công thức Niutơn-Laibơnit
3. Các tính chất của tích phân
4. Hai phương pháp tính tích phân: phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần
5. Diện tích S của hình thang cong. Thể tích của vật thể tròn xoay

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Tìm các nguyên hàm nói chung và tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước
2. Tìm tích phân. Các ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng (giới hạn bởi các đường, đồ thị đã học); tính thể tích khối tròn xoay theo công thức cơ bản.

Chủ đề 3. GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

Qui tắc cộng, qui tắc nhân, các khái niệm và công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Các bài toán giải phương trình, bất phương trình có ẩn số cần tìm liên quan các công thức tính số các hoán vị, số các chỉnh hợp chập k của n phần tử, số các tổ hợp chập k của n phần tử.
2. Các bài toán liên quan tới công thức khai triển nhị thức Newton: chứng minh đẳng thức, tính hệ số của một lũy thừa trong một khai triển.


B. HÌNH HỌC

Chủ đề 4. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

1. Tọa độ của vectơ và của điểm. Biểu thức tọa độ của các phép tính vectơ. Liên hệ giữa tọa độ vectơ và tọa độ hai điểm mút. Tọa độ: trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác. Tích vô hướng, tính côsin của góc giữa hai vectơ.
2. Khoảng cách giữa hai điểm, khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng, diện tích tam giác. Mối liên hệ giữa các tọa độ của hai vectơ vuông góc, của hai vectơ cùng phương.
3. Vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng. Đường thẳng song song và vuông góc, vị trí tương đối của hai đường thẳng, chùm đường thẳng.
4. Các dạng phương trình của đường thẳng (dạng tổng quát, dạng tham số và chính tắc). Phương trình của đường tròn. Phương trình chính tắc của ba đường cônic: elip, hypebol, parabol.

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Viết phương trình (tổng quát, tham số, chính tắc) của đường thẳng khi biết hai điều kiện: đi qua hai điểm, đi qua một điểm song song hoặc vuông góc với một đường thẳng cho trước, đi qua một điểm và tiếp xúc với một đường tròn hay một cônic cho trước…
2. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh, đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của một tam giác khi biết tọa độ ba đỉnh hoặc phương trình ba cạnh: tìm đường cao, chu vi, diên tích, tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác đó.
3. Các bài toán về đường tròn: viết phương trình đường tròn biết tâm và bán kính, biết hai điểm đầu đường kính, tìm phương tích và trục đẳng phương: viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
4. Các bài toán về đường cônic: lập các phương trình chính tắc của elip, hypebol, parabol khi biết các điều kiện xác định: tìm các yếu tố (tâm sai, tiêu điểm, đường chuẩn…) của một đường cônic khi biết phương trình của nó. Viết phương trình tiếp tuyến của một đường cônic.
5. Các bài toán tính toán liên quan đến khoảng cách, góc, diện tích tam giác. Các bài toán về xác định tập hợp điểm (quỹ tích).

Chủ đề 5. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

1. Tọa độ của vectơ và điểm trong hệ tọa độ Oxyz. Biểu thức tọa độ của các vectơ cùng phương, cùng hướng; độ dài vectơ, vectơ bằng nhau. Biểu thức tọa độ của các phép tính vectơ, tích vô hướng, tính côsin của góc giữa hai vectơ, trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác, trọng tâm tứ diện, chia một đường thẳng theo tỷ số cho trước. Điều kiện để hai vectơ cùng phương, để hai vectơ vuông góc, để ba vectơ đồng phẳng. Tọa độ điểm đối xứng qua một điểm (đường thẳng, mặt phẳng) với điểm cho trước. Vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng (mặt phẳng).

2. Khoảng cách giữa hai điểm, từ một điểm tới một mặt phẳng, tới một đường thẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Góc giữa hai vectơ, góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng với mặt phẳng. Diện tích tam giác, thể tích hình hộp và hình tứ diện.

3- Các dạng phương trình của mặt phẳng, của đường thẳng, của mặt cầu

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Dùng vectơ để chứng minh một hệ thức vectơ, tính thẳng hàng, song song, vuông góc, đồng phẳng (sử dụng vectơ cùng phương, tích vô hướng, biểu diễn một vectơ qua hai hoặc ba vectơ thích hợp).
2. Các bài toán tính toán: khoảng cách (điểm đến mặt phẳng, điểm đến đường thẳng, giữa hai đường thẳng chéo nhau); góc (hai mặt phẳng, đường thẳng và mặt phẳng, hai đường thẳng); tính diện tích tam giác, thể tích hình hộp và tứ diện.
3. Các bài toán về mặt phẳng: tìm vectơ pháp tuyến, viết phương trình tổng quát, phương trình theo đoạn chắn; phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng; xác định vị trí tương đối của hai mặt phẳng, chùm mặt phẳng, mặt phẳng song song, vuông góc, các vị trí đặc biệt của mặt phẳng.
4. Các bài toán về đường thẳng: tìm vectơ chỉ phương, viết phương trình tổng quát, phương trình tham số; phương trình chính tắc; xác định các hệ thức vectơ, hệ thức tọa độ biểu diễn vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng; vị trí tương đối giữa hai đường thẳng (đồng phẳng, cắt nhau, song song, trùng nhau, chéo nhau); vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng (cắt nhau, song song, nằm trên, vuông góc), chùm đường thẳng.
5. Các bài toán về mặt cầu: viết phương trình mặt cầu biết tâm và bán kính, biết hai điểm đầu đường kính, biết bốn điểm không đồng phẳng, biết tâm và mặt phẳng tiếp diện; viết phương trình mặt phẳng tiếp diện; tìm tâm và bán kính mặt cầu khi biết phương trình mặt cầu. Xác định vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng (cắt nhau, tiếp xúc, không cắt nhau).

Lưu ýluyện tập các bài toán nêu trên có áp dụng phương pháp tọa độ để giải (kể từ thiết lập hệ tọa độ vuông góc, xác định tọa độ các yếu tố cho trong bài toán tới áp dụng các biểu thức, hệ thức, phương trình về đường, mặt, góc, khoảng cách,...)

TS

Việt Báo
Comment :Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Toán
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Toán bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Toán ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Review Guidelines TN high school in 2005, Math
TN from high school, basic knowledge, the equation tangent, canonical equations, the functions, inner product, vector only Level examinations, graduation, line, plane, the coordinates, the problem between the two, the derivative, the
TS forwarded to the you review the Instructions for high school graduation exam school year 2004 - 2005, Math.
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ