vietbao

Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Toán

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

TS tiếp tục gửi đến các bạn phần Hướng dẫn ôn tập kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2004 - 2005, môn Toán

A. GIẢI TÍCH

Chủ đề 1

. ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

1- Tập xác định, tập giá trị của hàm số. Dấu nhị thức bậc nhất, dấu tam thức bậc hai. Hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn. Các qui tắc tính đạo hàm. Đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản. Đạo hàm bên trái, bên phải của hàm số. Đạo hàm trên khoảng, trên đoạn. Quan hệ giữa sự tồn tại đạo hàm và tính liên tục của hàm số. Ý nghĩa của đạo hàm cấp một. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

2. Điểm tới hạn. Điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến; chiều biến thiên, các định lí (định lí Lagrăng, định lí Fecma…), qui tắc tìm cực đại và cực tiểu, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong một khoảng, một đoạn. Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị. Tiệm cận. Tính đối xứng của đồ thị (tâm đối xứng, trục đối xứng).

3. Qui tắc tính đạo hàm và bảng các đạo hàm, đạo hàm bậc cao và vi phân, tính gần đúng nhờ vi phân.

4. Các dạng giới hạn cơ bản: Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan

, Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan

5. Qui tắc bốn bước tìm các điểm cực trị của hàm số.

6. Qui tắc tìm Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan

7. Các công thức xác định các hệ số a và b của tiệm cận xiên y = ax + b của đồ thị hàm số y = f(x).

8. Sơ đồ khảo sát hàm số.

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Các ứng dụng của đạo hàm: xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, xét nghiệm của phương trình bất phương trình; lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị tiếp tuyến tại một điểm, tiếp tuyến đi qua một điểm biết hệ số góc của tiếp tuyến, điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị: không xét tiếp tuyến song song với trục tung Oy của đồ thị). Các bài toán về tiếp xúc và cắt nhau của hai đồ thị.

2. Khảo sát các hàm số

y = ax3 + bx2 + cx + d (a ¹ 0) y = ax4 + bx2 + c (a ¹ 0)

Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan

3. Các ứng dụng đồ thị hàm số, miền mặt phẳng để giải toán biện luận nghiệm phương trình, bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số hoặc biểu thức hai ẩn, xét tính đồng biến, nghịch biến, tìm giá trị cực trị của các hàm số thường gặp cho ở dạng có tham số m,

4. Bài toán tìm giao điểm hai đường, viết phương trình tiếp tuyến.

Chủ đề 2. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

1. Định nghĩa, tính chất và bảng các nguyên hàm
2. Định nghĩa tích phân và công thức Niutơn-Laibơnit
3. Các tính chất của tích phân
4. Hai phương pháp tính tích phân: phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần
5. Diện tích S của hình thang cong. Thể tích của vật thể tròn xoay

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Tìm các nguyên hàm nói chung và tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước
2. Tìm tích phân. Các ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng (giới hạn bởi các đường, đồ thị đã học); tính thể tích khối tròn xoay theo công thức cơ bản.

Chủ đề 3. GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

Qui tắc cộng, qui tắc nhân, các khái niệm và công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Các bài toán giải phương trình, bất phương trình có ẩn số cần tìm liên quan các công thức tính số các hoán vị, số các chỉnh hợp chập k của n phần tử, số các tổ hợp chập k của n phần tử.
2. Các bài toán liên quan tới công thức khai triển nhị thức Newton: chứng minh đẳng thức, tính hệ số của một lũy thừa trong một khai triển.


B. HÌNH HỌC

Chủ đề 4. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

1. Tọa độ của vectơ và của điểm. Biểu thức tọa độ của các phép tính vectơ. Liên hệ giữa tọa độ vectơ và tọa độ hai điểm mút. Tọa độ: trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác. Tích vô hướng, tính côsin của góc giữa hai vectơ.
2. Khoảng cách giữa hai điểm, khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng, diện tích tam giác. Mối liên hệ giữa các tọa độ của hai vectơ vuông góc, của hai vectơ cùng phương.
3. Vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng. Đường thẳng song song và vuông góc, vị trí tương đối của hai đường thẳng, chùm đường thẳng.
4. Các dạng phương trình của đường thẳng (dạng tổng quát, dạng tham số và chính tắc). Phương trình của đường tròn. Phương trình chính tắc của ba đường cônic: elip, hypebol, parabol.

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Viết phương trình (tổng quát, tham số, chính tắc) của đường thẳng khi biết hai điều kiện: đi qua hai điểm, đi qua một điểm song song hoặc vuông góc với một đường thẳng cho trước, đi qua một điểm và tiếp xúc với một đường tròn hay một cônic cho trước…
2. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh, đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của một tam giác khi biết tọa độ ba đỉnh hoặc phương trình ba cạnh: tìm đường cao, chu vi, diên tích, tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác đó.
3. Các bài toán về đường tròn: viết phương trình đường tròn biết tâm và bán kính, biết hai điểm đầu đường kính, tìm phương tích và trục đẳng phương: viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
4. Các bài toán về đường cônic: lập các phương trình chính tắc của elip, hypebol, parabol khi biết các điều kiện xác định: tìm các yếu tố (tâm sai, tiêu điểm, đường chuẩn…) của một đường cônic khi biết phương trình của nó. Viết phương trình tiếp tuyến của một đường cônic.
5. Các bài toán tính toán liên quan đến khoảng cách, góc, diện tích tam giác. Các bài toán về xác định tập hợp điểm (quỹ tích).

Chủ đề 5. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Các kiến thức cơ bản cần nhớ:

1. Tọa độ của vectơ và điểm trong hệ tọa độ Oxyz. Biểu thức tọa độ của các vectơ cùng phương, cùng hướng; độ dài vectơ, vectơ bằng nhau. Biểu thức tọa độ của các phép tính vectơ, tích vô hướng, tính côsin của góc giữa hai vectơ, trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác, trọng tâm tứ diện, chia một đường thẳng theo tỷ số cho trước. Điều kiện để hai vectơ cùng phương, để hai vectơ vuông góc, để ba vectơ đồng phẳng. Tọa độ điểm đối xứng qua một điểm (đường thẳng, mặt phẳng) với điểm cho trước. Vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng (mặt phẳng).

2. Khoảng cách giữa hai điểm, từ một điểm tới một mặt phẳng, tới một đường thẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Góc giữa hai vectơ, góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng với mặt phẳng. Diện tích tam giác, thể tích hình hộp và hình tứ diện.

3- Các dạng phương trình của mặt phẳng, của đường thẳng, của mặt cầu

Các dạng toán cần luyện tập:

1. Dùng vectơ để chứng minh một hệ thức vectơ, tính thẳng hàng, song song, vuông góc, đồng phẳng (sử dụng vectơ cùng phương, tích vô hướng, biểu diễn một vectơ qua hai hoặc ba vectơ thích hợp).
2. Các bài toán tính toán: khoảng cách (điểm đến mặt phẳng, điểm đến đường thẳng, giữa hai đường thẳng chéo nhau); góc (hai mặt phẳng, đường thẳng và mặt phẳng, hai đường thẳng); tính diện tích tam giác, thể tích hình hộp và tứ diện.
3. Các bài toán về mặt phẳng: tìm vectơ pháp tuyến, viết phương trình tổng quát, phương trình theo đoạn chắn; phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng; xác định vị trí tương đối của hai mặt phẳng, chùm mặt phẳng, mặt phẳng song song, vuông góc, các vị trí đặc biệt của mặt phẳng.
4. Các bài toán về đường thẳng: tìm vectơ chỉ phương, viết phương trình tổng quát, phương trình tham số; phương trình chính tắc; xác định các hệ thức vectơ, hệ thức tọa độ biểu diễn vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng; vị trí tương đối giữa hai đường thẳng (đồng phẳng, cắt nhau, song song, trùng nhau, chéo nhau); vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng (cắt nhau, song song, nằm trên, vuông góc), chùm đường thẳng.
5. Các bài toán về mặt cầu: viết phương trình mặt cầu biết tâm và bán kính, biết hai điểm đầu đường kính, biết bốn điểm không đồng phẳng, biết tâm và mặt phẳng tiếp diện; viết phương trình mặt phẳng tiếp diện; tìm tâm và bán kính mặt cầu khi biết phương trình mặt cầu. Xác định vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng (cắt nhau, tiếp xúc, không cắt nhau).

Lưu ýluyện tập các bài toán nêu trên có áp dụng phương pháp tọa độ để giải (kể từ thiết lập hệ tọa độ vuông góc, xác định tọa độ các yếu tố cho trong bài toán tới áp dụng các biểu thức, hệ thức, phương trình về đường, mặt, góc, khoảng cách,...)

TS

Việt Báo
Thế giới "rùng mình" trước đặc sản Việt Nam
Comment :Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Toán
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Toán bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on tap TN THPT 2005 mon Toan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hướng dẫn ôn tập TN THPT 2005, môn Toán ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Review Guidelines TN high school in 2005, Math
TN from high school, basic knowledge, the equation tangent, canonical equations, the functions, inner product, vector only Level examinations, graduation, line, plane, the coordinates, the problem between the two, the derivative, the
TS forwarded to the you review the Instructions for high school graduation exam school year 2004 - 2005, Math.
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.