vietbao

Nên bổ sung quy phạm thời hiệu vào Luật Cạnh tranh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Trong bài viết ngày 20/08, tôi đề cập đến tính vô hiệu của giao dịch hạn chế cạnh tranh bị cấm hay gắn liền với các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm. Trong bài viết này, tôi xin bàn về vấn đề thời hiệu của các hành vi cạnh tranh được điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh.

From: Van Dai Do
To:
Subject: Nên bổ sung vào dự thảo Luật Cạnh tranh quy phạm về thời hiệu

I. Dự thảo Luật Cạnh tranh thiếu quy phạm về thời hiệu

1. Trong một số văn bản hiện hành, chúng ta thấy tồn tại các quy phạm về thời hiệu yêu cầu toà án hay cơ quan có thẩm quyền can thiệp đối với những vấn đề được đề cập trong văn bản. Ví dụ theo quy định tại Điều 145, khoản 2 Bộ luật Dân sự thì đối với các giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật, trái với đạo đức xã hội (Điều 137), giao dịch giả tạo (Điều 138) và giao dịch không tuân thủ quy định về hình thức (Điều 139), thời gian yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu không bị hạn chế. Tương tự, theo Điều 47, khoản 1, Pháp lệnh Thương phiếu, "người thụ hưởng có quyền khởi kiện người ký phát, người phát hành, người bảo lãnh, người chuyển nhượng, người chấp nhận về số tiền quy định tại Điều 43 của Pháp lệnh này trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày thương phiếu bị từ chối chấp nhận hoặc không được thanh toán hoặc không được thanh toán đầy đủ".

2. Quay lại với dự thảo Luật cạnh tranh, tôi không thấy tồn tại các quy phạm về thời hiệu đối với các hành vi cạnh tranh được dự thảo đề cập. Điều đó có nghĩa là, so với một số văn bản hiện hành, dự thảo Luật Cạnh tranh còn chưa hoàn thiện về vấn đề thời hiệu.

II. Dự thảo Luật Cạnh tranh nên bổ sung quy phạm về thời hiệu

1. Khi không có các quy phạm điều chỉnh thời hiệu trong Luật Cạnh tranh, chúng ta có thể bổ khuyết bằng cách áp dụng pháp luật chung về thời hiệu. Ví dụ, đối với các giao dịch hạn chế cạnh tranh bị cấm, có thể áp dụng Điều 145, khoản 2 Bộ luật Dân sự nêu trên. Điều đó có nghĩa là thời gian yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh tranh không bị hạn chế; các cơ quan này có thể được yêu cầu can thiệp đối với những hành vi cạnh tranh đã kết thúc 40-50 năm.

2. Đối với các vấn đề pháp lý hiện nay không có quy phạm về thời hiệu, theo xu hướng chung của TAND Tối cao và VKSND Tối cao thì thời gian yêu cầu toà án can thiệp là không giới hạn. Ví dụ theo Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 10/08/1996 (mục III, Điều 1 a và b), "Bộ luật Dân sự không có quy định về thời hiệu khởi kiện đối với vi phạm hợp đồng dân sự, do đó, các hợp đồng dân sự được xác lập từ ngày 1/7/1996 mà có vi phạm, thì bên bị vi phạm không bị hạn chế thời gian khởi kiện trước toà án, nếu pháp luật không có quy định khác "; "đối với các trường hợp thừa kế mở từ ngày 1/7/1996 thì người có quyền nói trên (cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán từ các khoản chi từ di sản) không bị hạn chế thời gian khởi kiện trước toà án, vì Bộ luật Dân sự không có quy định, do đó, họ có quyền khởi kiện bất cứ lúc nào sau thời điểm mở thừa kế, kể cả trường hợp di sản đã được chia, nếu pháp luật không có quy định khác". Tương tự theo Báo cáo tổng kết công tác ngành toà án năm 1999 (phần 4.4.5), "đối với các giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật Dân sự có hiệu lực hiện vẫn đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự, thì áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự. Theo quy định này thì nếu có tranh chấp xảy ra sẽ không bị hạn chế về thời hiệu khởi kiện".

3. Vậy nếu Luật Cạnh tranh không có quy định riêng về thời hiệu thì theo cách giải thích trên của TAND Tối cao và khi áp dụng pháp luật chung về thời hiệu, thời gian yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh tranh can thiệp đối với những hành vi được Luật Cạnh tranh điều chỉnh rất có thể không bị hạn chế. Điều đó có nghĩa là hai cơ quan này có thể được yêu cầu can thiệp đối với các hành vi cạnh tranh đă chấm dứt 40-50 năm so với thời điểm yêu cầu can thiệp.

Giải pháp này có phù hợp với pháp luật cạnh tranh không? Thiết nghĩ là không.

Thứ nhất, xử lý các hành vi cạnh tranh đã kết thúc 40-50 năm là không cần thiết. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam có mục đích chính là bảo vệ, quản lý cạnh tranh lành mạnh trên thị trường Việt Nam. Các hành vi cạnh tranh đã kết thúc 40-50 năm không còn ảnh hưởng đến thị trường hiện nay nên không cần thiết phải xử lý.

Thứ hai, việc cho phép yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh can thiệp đối với các hành vi cạnh tranh đã kết thúc 40-50 năm là không nên. Trừ trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, các hành vi cạnh tranh khác chỉ bị cấm khi thoả mãn một số điều kiện liên quan đến thị trường bị ảnh hưởng. Cụ thể là để biết được các hành vi này có bị cấm hay không chúng ta cần biết thị trường liên quan bị ảnh hưởng, vị trí của các bên trên thị trường này. Đây là việc làm khó và khó khăn này sẽ tăng thêm nếu không muốn nói là công việc này không thể làm được khi các hành vi cạnh tranh đã kết thúc từ lâu và nay được lật lại để xử lý.

4. Nói tóm lại, việc không quy định trực tiếp vấn đề thời hiệu trong Luật Cạnh tranh có thể dẫn đến hoàn cảnh là thời gian yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh can thiệp đối với các hành vi cạnh tranh đã kết thúc từ lâu không bị hạn chế. Giải pháp này là không nên và không cần thiết. Chúng ta nên bổ sung vào dự thảo Luật Cạnh tranh các quy định về thời hiệu.

III. Phương hướng bổ sung quy phạm về thời hiệu trong Luật Cạnh tranh

1. Nghiên cứu các văn bản hiện hành ở nước ta, chúng ta thấy tồn tại hai hình thức tương đối khác nhau về việc thiết lập các quy phạm điều chỉnh thời hiệu

Theo hình thức thứ nhất, tất cả các vấn đề được đề cập trong văn bản đều phải tuân theo một thời hiệu. Ví dụ, theo Điều 56 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự, "Trong thời hạn ba năm, kể từ thời điểm xảy ra vi phạm hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền khởi kiện trước toà án, nếu pháp luật không có quy định khác. Quá thời hạn này, bên bị vi phạm mất quyền khởi kiện". Tương tự, theo Điều 242 Luật Thương mại, "Thời hiệu tố tụng áp dụng cho tất cả các hành vi thương mại là hai năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền khiếu nại".

Theo hình thức thứ hai, tuỳ theo bản chất của vấn đề pháp lý cần giải quyết mà chúng ta quy định thời gian có thể yêu cầu toà án hay cơ quan có thẩm quyền can thiệp. Ví dụ, theo Điều 23, khoản 2 Bộ luật Hình sự năm 1999, "Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau: a) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng; b) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng; c) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng; d) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng". Tương tự theo, theo Điều 65, khoản 1 Bộ luật Hàng hải, "Thời hiệu khiếu nại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hoá là một năm, tính từ ngày thanh toán tiền cước vận chuyển". Nhưng theo Điều 130, khoản 3 và 4 Bộ luật Hàng hải, "Thời hiệu khiếu nại đòi bồi thường các tổn thất về tính mạng, thương tích và các tổn hại khác về sức khoẻ của hành khách là hai năm, tính từ ngày hành khách rời tầu; nếu hành khách chết trên tầu thì thời hiệu đó tính từ ngày hành khách lẽ ra phải rời tầu. Trong trường hợp hành khách chết sau khi rời tầu thì thời hiệu khiếu nại là ba năm, tính từ ngày hành khách rời tầu.Thời hiệu khiếu nại đòi bồi thường mất mát, hư hỏng hành lý là sáu tháng, tính từ ngày trả hành lý hoặc ngày lẽ ra phải trả hành lý cho người nhận".

3. Đối với các hành vi cạnh tranh được đề cập trong Luật Cạnh tranh, chúng ta nên theo hình thức nào? Thiết nghĩ, vì các hành vi cạnh tranh được đề cập trong dự thảo Luật Cạnh tranh là rất khác nhau nên chúng ta không nên theo hình thức thứ nhất mà nên theo hình thức thứ hai: Tuỳ theo bản chất của vấn đề pháp lý cần giải quyết mà chúng ta quy định thời gian có thể yêu cầu toà án hay cơ quan quản lý cạnh tranh can thiệp.

Trên đây là ý kiên cá nhân tôi về vấn đề thời hiệu trong Luật Cạnh tranh. Đây là vấn đề phức tạp, rất mong có trao đổi thêm với bạn đọc quan tâm để cùng Ban soạn thảo hoàn thiện dự thảo Luật Cạnh tranh trước khi trình Quốc hội thông qua.

Đỗ Văn Đại

Theo dòng sự kiện:
Cần làm rõ các yếu tố định lượng trong Luật Cạnh tranh (31/07/2003)
Ban soạn thảo Luật Cạnh tranh cảm ơn bạn đọc VnExpress (29/07/2003)
Xung đột giữa Luật Cạnh tranh với luật chuyên ngành khác (29/07/2003)
Xu hướng lập pháp là đặt quy phạm xung đột trong luật chuyên ngành (15/07/2003)
Cần phân biệt thỏa thuận ngang - thỏa thuận dọc trong cạnh tranh (14/07/2003)
Xem tiếp»
Việt Báo

Bài viết cùng chủ đề:Xây dựng Luật Cạnh tranh

Comment :Nên bổ sung quy phạm thời hiệu vào Luật Cạnh tranh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nên bổ sung quy phạm thời hiệu vào Luật Cạnh tranh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nen bo sung quy pham thoi hieu vao Luat Canh tranh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nên bổ sung quy phạm thời hiệu vào Luật Cạnh tranh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Trang Ban Đọc
Should additional regulatory statute on Competition Law
Competition Law, the Civil Code, without any restrictions, management agencies, the bill, has concluded, on the issue, to be adjusted, competition statute, act, for, with the regulations, years
In the article dated 20/08, I am referring to the invalidity of the transaction banned restrict competition or practice associated with the that restrict competition are prohibited. In this article, I discuss the effect of competitive behavior is regulated by ...
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ