vietbao

Phấn đấu đạt toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng thống kê

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Phan dau dat toan dien ve pham vi tin cay ve chat luong thong ke

Cách đây 60 năm, trong thời gian cách mạng mới thành công, ngày 6-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân kinh tế. Ngày đó đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lấy làm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam.

Qua các giai đoạn cách mạng, ngành thống kê đã từng bước xây dựng và trưởng thành, hoàn thành những nhiệm vụ được Ðảng và Nhà nước giao phó.

Ðể phục vụ thiết thực và hiệu quả công tác kế hoạch hóa và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm, ngành thống kê đã phát triển và nâng cao chất lượng công tác thống kê tổng hợp thông qua việc mở rộng phạm vi và quy mô áp dụng hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân và tăng cường các thống kê chuyên ngành.

Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới đã được Ðảng ta khởi xướng và thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ chế quản lý kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước đòi hỏi hệ thống thông tin và số liệu thống kê phải đổi mới cho phù hợp. Hòa chung với công cuộc đổi mới, được sự chỉ đạo sát sao của Ðảng và Nhà nước, ngành thống kê đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển trong từng giai đoạn, phù hợp hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của đất nước.

Trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê, ngành đã phối hợp với ngành tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Kế toán và Thống kê. Nhờ đó, hoạt động của ngành thống kê đã được nâng lên một tầm cao mới.

Sau ba năm nghiên cứu và thử nghiệm (1989-1992), ngày 25-12-1992, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chính thức áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thay cho Hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân. Việc áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia - một hệ thống bao gồm đầy đủ các tài khoản kinh tế vĩ mô, được xây dựng trên những khái niệm, định nghĩa và quy tắc hạch toán theo chuẩn mực quốc tế - đã thể hiện bước đổi mới kịp thời, rất quan trọng của ngành thống kê trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, ngành thống kê phát huy truyền thống của các thế hệ cán bộ đi trước, tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện. Ngày 21-10-2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðịnh hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010. Ðây là sự kiện đánh dấu sự phát triển có bài bản, có mục tiêu, có bước đi, có phương pháp khoa học của ngành thống kê. Theo Ðịnh hướng, ngành đã xây dựng, thực hiện Chương trình hành động và trên thực tế đã đi vào thế phát triển mới. Nhiệm vụ chính trị chủ yếu của ngành thống kê là bảo đảm thông tin đã được thực hiện với rất nhiều cố gắng, đã có những tiến bộ đáng kể về số lượng và chất lượng các sản phẩm thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng trong nước và ngoài nước. Báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ được bảo đảm đều đặn, đúng thời hạn, nội dung ngày càng phong phú. Cán bộ ngành thống kê đã tập trung công sức làm các báo cáo phân tích thống kê ba năm, năm năm phục vụ Ðại hội, phục vụ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ðảng và kịp thời đáp ứng yêu cầu của nhiều cơ quan nghiên cứu, quản lý. Số liệu thống kê đã góp phần tích cực vào việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Ðảng. Mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng được cải thiện và tăng cường, làm cho thông tin thống kê nhanh chóng đến với quảng đại quần chúng nhân dân. Trang thông tin điện tử thống kê sau một số năm thử nghiệm phục vụ các cơ quan Ðảng, Nhà nước qua mạng diện rộng đã được hoàn thiện và kết nối internet vào tháng 10-2004 là một sự kiện rất có ý nghĩa, làm tăng thêm hiệu quả của công tác bảo đảm thông tin, vừa phục vụ tốt hơn các đối tượng sử dụng trong nước, vừa nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của thống kê Việt Nam.

Môi trường pháp lý của công tác thống kê đã được củng cố và tăng cường với sự ra đời của Luật Thống kê được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 13/L/CTN ngày 26-6-2003. Cùng với Luật Thống kê, sự ra đời của Nghị định 40/2004/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Nghị định 14/2005/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê hợp thành bộ căn cứ pháp luật toàn diện cho hoạt động thống kê Việt Nam trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.

Phương pháp thống kê đã từng bước được đổi mới. Ngành thống kê đã hoàn thành việc biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 305/2005/QÐ-TTg, ngày 24-11-2005. Ðây là một bước quan trọng thực hiện Luật Thống kê. Trong mấy năm qua, Tổng cục Thống kê đã xây dựng một loạt chế độ báo cáo cho doanh nghiệp nhà nước, cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cho các Cục Thống kê và một số bảng danh mục quan trọng.

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức rõ vai trò của điều tra thống kê là phương pháp chủ yếu để thu thập số liệu, ngành thống kê đã tập trung cải tiến cơ bản việc tổ chức và sắp xếp các cuộc điều tra, nổi bật là thay thế các cuộc điều tra riêng lẻ, tản mạn theo từng chuyên ngành trước kia bằng việc tổ chức điều tra chung về doanh nghiệp, về cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hằng năm. Hoạt động này đã nâng cao đáng kể hiệu quả của các cuộc điều tra về nội dung, số lượng, chất lượng thông tin, về sử dụng kinh phí, nguồn lực. Nhiều cuộc điều tra khác cũng đã được sắp xếp với chu kỳ, quy mô hợp lý, phương pháp cải tiến. Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê đã thực hiện thành công ba loại tổng điều tra lớn là Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản và Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp.

Cùng với hoạt động thu thập, xử lý thông tin, biên soạn các chỉ tiêu thống kê, v.v. hoạt động nghiên cứu và thông tin khoa học thống kê có những bước tiến bộ đáng kể. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành thống kê được cải thiện. Công nghệ thông tin phát triển, được áp dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Sự hợp tác giữa thống kê ngành dọc và thống kê các bộ, ngành được tăng cường trong mọi hoạt động thống kê.

Lĩnh vực hợp tác quốc tế cũng được phát triển và mở rộng. Trong mấy năm gần đây, hợp tác truyền thống với các tổ chức quốc tế được duy trì và phát triển vừa thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin thống kê, vừa tranh thủ công nghệ, phương pháp theo các chuẩn mực quốc tế và nguồn lực qua các dự án hỗ trợ. Hợp tác thống kê song phương đã được mở rộng và tăng cường. Nhờ những hoạt động đó, vị thế của thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê quốc tế đã được nâng cao rõ rệt.

Tổ chức thống kê được kiện toàn với sự ra đời của Nghị định 101/2003/NÐ-CP ngày 3-9-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê. Vị trí của thống kê bộ, ngành cũng được xác định rõ ràng trong Luật Thống kê và Nghị định số 40/2004/NÐ-CP của Chính phủ. Cùng với cải tổ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đã được xác định rõ ràng. Công tác cán bộ đã được quan tâm trên tất cả các mặt: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và tuyển dụng.

Nguyên nhân của những thành tựu nói trên bắt nguồn trước hết từ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Ðảng và Nhà nước đối với công tác thống kê, sự phối hợp của các bộ, ngành và các địa phương, từ sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ thống kê cùng sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức và bạn bè quốc tế. Một nguyên nhân quan trọng quyết định rất nhiều đến kết quả của công tác thống kê phải kể đến là sự ủng hộ, hợp tác của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các hộ gia đình trong hoạt động điều tra, thu thập số liệu của ngành thống kê.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, ngành cũng còn những yếu kém, thiếu sót. Chất lượng số liệu cần được nâng cao hơn nữa nhằm làm cho thông tin thống kê phản ánh được đúng hơn, kịp thời hơn sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng của đất nước. Ðội ngũ cán bộ vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Thống kê bộ, ngành chưa được củng cố để tương xứng với nhiệm vụ.

60 năm xây dựng và phát triển đã cho ngành thống kê nhiều bài học quý giá. Trên cơ sở phát huy những bài học đó, khắc phục những yếu kém, cán bộ, công chức ngành thống kê quyết tâm thực hiện thắng lợi Ðịnh hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình hành động thực hiện Ðịnh hướng nhằm mục tiêu: "Thống kê Việt Nam đổi mới cả về nội dung và hình thức nhằm cung cấp kịp thời thông tin kinh tế - xã hội đầy đủ về nội dung, toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng, nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của Ðảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng ngày càng đầy đủ, thuận lợi nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng khác; đưa thống kê Việt Nam đạt trình độ thống kê tiên tiến của các nước trong khu vực và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước".

(Theo Nhân Dân)
Việt Báo
Comment :Phấn đấu đạt toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng thống kê
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phấn đấu đạt toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng thống kê bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phan dau dat toan dien ve pham vi tin cay ve chat luong thong ke ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phấn đấu đạt toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng thống kê ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
strive for comprehensive coverage and reliability of statistical quality
Vietnam, Law Systems, Home Systems, a socialist orientation, President Ho Chi Minh, the Ministry of National Economy, the general government, statistical information, statistical work, the amount of statistics, surveys, census, in time, have been, the
60 years ago, during the revolution to succeed, the date 6-5-1946, President Ho Chi Minh signed Decree No. 61/SL established Houses of Vietnam Statistics under the Ministry of National economy. That day the Prime Minister was taken as the date for the establishment ...
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,47036,770
TP HCM36,47036,750
Đà Nẵng36,47036,770
Nha Trang36,46036,770
Bình Phước36,44036,780
Cà Mau36,47036,770
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 10:25 - 30/07/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.330,00
EUREuro24.825,08
AUDĐô Úc16.824,07
CADĐô Canada17.046,15
CHFThụy Sĩ22.903,08
GBPBảng Anh29.535,64
JPYYên Nhật217,82
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 30/07/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  -0.75%
  -4.91
  652.23
 • HNX-Index
  0.23%
  0.20
  83.71
 • VS 100
  -0.91%
  -1.86
  201.89
 • VS-Large Cap
  -0.85%
  -2.45
  286.43
 • VS-Mid Cap
  -0.17%
  -0.14
  84.29
 • VS-Small Cap
  0.15%
  0.05
  33.84
 • VS-Micro Cap
  -0.44%
  -0.16
  36.42
 • UPCOM
  0.3%
  0.19
  56.54
 • VN30
  -0.8%
  -5.16
  639.17
 • VN50
  -1.3%
  -6.39
  495.01
Phiên giao dịch chiều 29/7:Đạp trụ cuối phiên

Thanh khoản trên thị trường phiên sáng nay duy trì ở mức tương đối thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX chỉ đạt 1.300 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt khoảng 100 tỷ đồng.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.