vietbao

Phấn đấu đạt toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng thống kê

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Phan dau dat toan dien ve pham vi tin cay ve chat luong thong ke

Cách đây 60 năm, trong thời gian cách mạng mới thành công, ngày 6-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân kinh tế. Ngày đó đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lấy làm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam.

Qua các giai đoạn cách mạng, ngành thống kê đã từng bước xây dựng và trưởng thành, hoàn thành những nhiệm vụ được Ðảng và Nhà nước giao phó.

Ðể phục vụ thiết thực và hiệu quả công tác kế hoạch hóa và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm, ngành thống kê đã phát triển và nâng cao chất lượng công tác thống kê tổng hợp thông qua việc mở rộng phạm vi và quy mô áp dụng hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân và tăng cường các thống kê chuyên ngành.

Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới đã được Ðảng ta khởi xướng và thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ chế quản lý kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước đòi hỏi hệ thống thông tin và số liệu thống kê phải đổi mới cho phù hợp. Hòa chung với công cuộc đổi mới, được sự chỉ đạo sát sao của Ðảng và Nhà nước, ngành thống kê đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển trong từng giai đoạn, phù hợp hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của đất nước.

Trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê, ngành đã phối hợp với ngành tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Kế toán và Thống kê. Nhờ đó, hoạt động của ngành thống kê đã được nâng lên một tầm cao mới.

Sau ba năm nghiên cứu và thử nghiệm (1989-1992), ngày 25-12-1992, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chính thức áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thay cho Hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân. Việc áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia - một hệ thống bao gồm đầy đủ các tài khoản kinh tế vĩ mô, được xây dựng trên những khái niệm, định nghĩa và quy tắc hạch toán theo chuẩn mực quốc tế - đã thể hiện bước đổi mới kịp thời, rất quan trọng của ngành thống kê trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, ngành thống kê phát huy truyền thống của các thế hệ cán bộ đi trước, tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện. Ngày 21-10-2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðịnh hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010. Ðây là sự kiện đánh dấu sự phát triển có bài bản, có mục tiêu, có bước đi, có phương pháp khoa học của ngành thống kê. Theo Ðịnh hướng, ngành đã xây dựng, thực hiện Chương trình hành động và trên thực tế đã đi vào thế phát triển mới. Nhiệm vụ chính trị chủ yếu của ngành thống kê là bảo đảm thông tin đã được thực hiện với rất nhiều cố gắng, đã có những tiến bộ đáng kể về số lượng và chất lượng các sản phẩm thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng trong nước và ngoài nước. Báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ được bảo đảm đều đặn, đúng thời hạn, nội dung ngày càng phong phú. Cán bộ ngành thống kê đã tập trung công sức làm các báo cáo phân tích thống kê ba năm, năm năm phục vụ Ðại hội, phục vụ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ðảng và kịp thời đáp ứng yêu cầu của nhiều cơ quan nghiên cứu, quản lý. Số liệu thống kê đã góp phần tích cực vào việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Ðảng. Mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng được cải thiện và tăng cường, làm cho thông tin thống kê nhanh chóng đến với quảng đại quần chúng nhân dân. Trang thông tin điện tử thống kê sau một số năm thử nghiệm phục vụ các cơ quan Ðảng, Nhà nước qua mạng diện rộng đã được hoàn thiện và kết nối internet vào tháng 10-2004 là một sự kiện rất có ý nghĩa, làm tăng thêm hiệu quả của công tác bảo đảm thông tin, vừa phục vụ tốt hơn các đối tượng sử dụng trong nước, vừa nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của thống kê Việt Nam.

Môi trường pháp lý của công tác thống kê đã được củng cố và tăng cường với sự ra đời của Luật Thống kê được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 13/L/CTN ngày 26-6-2003. Cùng với Luật Thống kê, sự ra đời của Nghị định 40/2004/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Nghị định 14/2005/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê hợp thành bộ căn cứ pháp luật toàn diện cho hoạt động thống kê Việt Nam trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.

Phương pháp thống kê đã từng bước được đổi mới. Ngành thống kê đã hoàn thành việc biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 305/2005/QÐ-TTg, ngày 24-11-2005. Ðây là một bước quan trọng thực hiện Luật Thống kê. Trong mấy năm qua, Tổng cục Thống kê đã xây dựng một loạt chế độ báo cáo cho doanh nghiệp nhà nước, cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cho các Cục Thống kê và một số bảng danh mục quan trọng.

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức rõ vai trò của điều tra thống kê là phương pháp chủ yếu để thu thập số liệu, ngành thống kê đã tập trung cải tiến cơ bản việc tổ chức và sắp xếp các cuộc điều tra, nổi bật là thay thế các cuộc điều tra riêng lẻ, tản mạn theo từng chuyên ngành trước kia bằng việc tổ chức điều tra chung về doanh nghiệp, về cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hằng năm. Hoạt động này đã nâng cao đáng kể hiệu quả của các cuộc điều tra về nội dung, số lượng, chất lượng thông tin, về sử dụng kinh phí, nguồn lực. Nhiều cuộc điều tra khác cũng đã được sắp xếp với chu kỳ, quy mô hợp lý, phương pháp cải tiến. Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê đã thực hiện thành công ba loại tổng điều tra lớn là Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản và Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp.

Cùng với hoạt động thu thập, xử lý thông tin, biên soạn các chỉ tiêu thống kê, v.v. hoạt động nghiên cứu và thông tin khoa học thống kê có những bước tiến bộ đáng kể. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành thống kê được cải thiện. Công nghệ thông tin phát triển, được áp dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Sự hợp tác giữa thống kê ngành dọc và thống kê các bộ, ngành được tăng cường trong mọi hoạt động thống kê.

Lĩnh vực hợp tác quốc tế cũng được phát triển và mở rộng. Trong mấy năm gần đây, hợp tác truyền thống với các tổ chức quốc tế được duy trì và phát triển vừa thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin thống kê, vừa tranh thủ công nghệ, phương pháp theo các chuẩn mực quốc tế và nguồn lực qua các dự án hỗ trợ. Hợp tác thống kê song phương đã được mở rộng và tăng cường. Nhờ những hoạt động đó, vị thế của thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê quốc tế đã được nâng cao rõ rệt.

Tổ chức thống kê được kiện toàn với sự ra đời của Nghị định 101/2003/NÐ-CP ngày 3-9-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê. Vị trí của thống kê bộ, ngành cũng được xác định rõ ràng trong Luật Thống kê và Nghị định số 40/2004/NÐ-CP của Chính phủ. Cùng với cải tổ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đã được xác định rõ ràng. Công tác cán bộ đã được quan tâm trên tất cả các mặt: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và tuyển dụng.

Nguyên nhân của những thành tựu nói trên bắt nguồn trước hết từ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Ðảng và Nhà nước đối với công tác thống kê, sự phối hợp của các bộ, ngành và các địa phương, từ sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ thống kê cùng sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức và bạn bè quốc tế. Một nguyên nhân quan trọng quyết định rất nhiều đến kết quả của công tác thống kê phải kể đến là sự ủng hộ, hợp tác của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các hộ gia đình trong hoạt động điều tra, thu thập số liệu của ngành thống kê.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, ngành cũng còn những yếu kém, thiếu sót. Chất lượng số liệu cần được nâng cao hơn nữa nhằm làm cho thông tin thống kê phản ánh được đúng hơn, kịp thời hơn sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng của đất nước. Ðội ngũ cán bộ vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Thống kê bộ, ngành chưa được củng cố để tương xứng với nhiệm vụ.

60 năm xây dựng và phát triển đã cho ngành thống kê nhiều bài học quý giá. Trên cơ sở phát huy những bài học đó, khắc phục những yếu kém, cán bộ, công chức ngành thống kê quyết tâm thực hiện thắng lợi Ðịnh hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình hành động thực hiện Ðịnh hướng nhằm mục tiêu: "Thống kê Việt Nam đổi mới cả về nội dung và hình thức nhằm cung cấp kịp thời thông tin kinh tế - xã hội đầy đủ về nội dung, toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng, nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của Ðảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng ngày càng đầy đủ, thuận lợi nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng khác; đưa thống kê Việt Nam đạt trình độ thống kê tiên tiến của các nước trong khu vực và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước".

(Theo Nhân Dân)
Việt Báo
Hotgirl hận đời đi lang thang chửi bới giữa đường phố Hà Nội
Comment :Phấn đấu đạt toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng thống kê
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phấn đấu đạt toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng thống kê bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phan dau dat toan dien ve pham vi tin cay ve chat luong thong ke ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phấn đấu đạt toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng thống kê ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
strive for comprehensive coverage and reliability of statistical quality
Vietnam, Law Systems, Home Systems, a socialist orientation, President Ho Chi Minh, the Ministry of National Economy, the general government, statistical information, statistical work, the amount of statistics, surveys, census, in time, have been, the
60 years ago, during the revolution to succeed, the date 6-5-1946, President Ho Chi Minh signed Decree No. 61/SL established Houses of Vietnam Statistics under the Ministry of National economy. That day the Prime Minister was taken as the date for the establishment ...
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,33036,600
TP HCM36,33036,580
Đà Nẵng36,33036,600
Nha Trang36,32036,600
Bình Phước36,30036,610
Cà Mau36,33036,600
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 16:35 - 26/08/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.335,00
EUREuro25.318,00
AUDĐô Úc17.105,00
CADĐô Canada17.410,82
CHFThụy Sĩ23.245,76
GBPBảng Anh29.611,62
JPYYên Nhật223,09
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 26/08/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  1.40%
  9.25
  667.75
 • HNX-Index
  0.74%
  0.61
  83.93
 • VS 100
  2.86%
  5.92
  212.87
 • VS-Large Cap
  1.82%
  5.31
  297.85
 • VS-Mid Cap
  0.61%
  0.52
  85.09
 • VS-Small Cap
  0.45%
  0.15
  33.42
 • VS-Micro Cap
  -0.28%
  -0.10
  35.71
 • UPCOM
  0.1%
  0.07
  55.58
 • VN30
  1.2%
  7.65
  656.71
 • VN50
  1.6%
  8.15
  511.95
Phiên giao dịch chiều 26/8:Thanh khoản được cải thiện

Thanh khoản trên thị trường phiên hôm nay cải thiện đáng kể so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp khoảng hơn 180 tỷ đồng.

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.