vietbao

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT phân ban thí điểm môn Lịch sử

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông phân ban thí điểm môn Lịch sử của Bộ Giáo dục & Đào tạo, gồm những điều cần biết và nội dung kiến thức.

A. Những điều cần chú ý

1. Nắm vững những nội dung cơ bản (sẽ nêu dưới đây).

2. Chú ý rèn luyện kĩ năng mô tả, phân tích, so sánh, đánh giá cũng như rút ra những nguyên nhân, ý  nghĩa của các sự kiện lịch sử.

3. Tập trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa. Xem xét kỹ những kí hiệu thể hiện diễn biến của những chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

4. Về nội dung sự kiện lịch sử, cần lưu ý đến tính chính xác, khoa học, chú ý đến tính hệ thống của các sự kiện.

5. Cần phân biệt được mức độ khác nhau giữa ban KHTN và ban KHXH&NV trong cùng một nội dung lịch sử.

B. Nội dung kiến thức

Về nguyên tắc, kiến thức cần nắm vững bao gồm toàn bộ nội dung chương trình đã học ở lớp 12. Cụ thể như sau:

Ban Khoa học Tự nhiên

* Phần I. Lịch sử thế giới hiện đại (1945 - 2000).

- Bài 1. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

Nêu những quyết định quan trọng của hội nghị I – an – ta và cho biết những hệ quả của những quyết định đó.

Liên hợp quốc được thành lập nhằm mục đích gì? Những hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

- Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000).

Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 (những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH và ý nghĩa).

Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô. Công cuộc cải tổ (1985 – 1991); Nguyên nhân chính dẫn đến sự khủng hoảng chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Những nét chính về Liên bang Nga trng những năm 1991 – 2000.

- Bài 3. Các nước Đông Bắc Á. Trung Quốc: Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thành tựu mười năm đầu xây dựng chế độ mới 1949 – 1959. Công cuộc cải cách mở cửa 1978 – 2000.

- Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Các nước In – đô – nê – xi – a, Lào và Cam – pu – chia. Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN, cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN.

- Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ la – tinh. Những nét chính cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mĩ la – tinh.

- Bài 6. Nước Mĩ.

Sự phát triển kinh tế, khoa học Mĩ từ 1945 đến năm 1973.

Chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 đến năm 2000.

- Bài 7. Tây Âu. Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu.

- Bài 8. Nhật Bản.

Những nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị Nhật Bản từ 1945 đến 1973.

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản.

- Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh.

Mâu thuẫn Đông – Tây và khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”.

Xu thế hoà hoãn Đông – Tây và “Chiến tranh lạnh” chấm dứt.

Những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt.

- Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX.

Nguồn gốc và đặc điểm.

Những thành tựu chính.

Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó.

* Phần II. Lịch sử Việt nam.

- Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

Những chuyển biến các giai cấp Việt nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp.

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1925), ý nghĩa của những hoạt động đó.

- Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930.

Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Vai trò của tổ chức đối với việc thành lập Đảng.

Sự ra đời các tổ chức Cộng sản trong những năm 1929.

Hoàn cảnh, nội dung Hội nghị thành lập Đảng. Nội dung bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

- Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935.

Nguyên nhân, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Sự ra đời và hoạt động của Xô - viết Nghệ - Tĩnh.

Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương 10/1930.

- Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Hoàn cảnh lịch sử, những chủ trương lớn, những phong trào tiêu biểu trong thời kỳ 1936 – 1939.

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.

- Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945 và cách mạng tháng Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thành lập.

Sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng cộng sản Đông Dương (Hội nghị trung ương 6 - 8), ý nghĩa của sự chuyển hướng chủ trương đấu tranh.

Công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang...)

Khởi nghĩa từng phần giành chính quyền bộ phận trong Cao trào kháng Nhật cứu nước.

Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Bài 17. Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946).

Những nét chính tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Bước đầu xây dựng chính quyền mới và cuộc đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt, giải quyết khó khăn về tài chính. Cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng.

- Bài 18, 19, 20.

Vì sao cuộc kháng chiến bùng nổ? Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

Những chiến thắng lớn: Việt Bắc (thu – đông 1947), Biên giới (thu – đông 1950), Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Bài 21. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960).

Nội dung Đại hội lần thứ III của Đảng (9/1960).

Âm mưu thủ đoạn của Mĩ - nguỵ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ - nguỵ như thế nào?

- Bài 22. Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973).

Âm mưu thủ đoạn của Mĩ - nguỵ thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ - nguỵ như thế nào?

Âm mưu thủ đoạn của Mĩ - nguỵ thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mĩ - nguỵ như thế nào?

Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa – ri (1/1973).

- Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975).

Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

Diễn biến, kết quả của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Bài 26. Việt Nam trên đường đổi mới và đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000).

Tại sao phải “Đổi mới”? Nội dung của đường lối “Đổi mới”.

Những thành tựu và ý nghĩa của công cuộc “Đổi mới” từ 1986 – 2000.

Ban Khoa học Xã hội & Nhân văn

* Phần I. Lịch sử thế giới hiện đại (1945 – 2000).

- Bài 1. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

Nêu những quyết định quan trọng của hội nghị I – an – ta và cho biết những hệ quả của những quyết định đó.

Liên hợp quốc được thành lập nhằm mục đích gì? Những hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

- Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên ban Nga (1991 – 2000).

Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 (những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH và ý nghĩa).

Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô. Công cuộc cải tổ (1985 – 1991); Nguyên nhân chính dẫn đến sự khủng hoảng chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Những nét chính về Liên bang Nga trng những năm 1991 – 2000.

- Bài 3. Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc: Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thành tựu mười năm đầu xây dựng chế độ mới 1949 – 1959. Công cuộc cải cách mở cửa 1978 – 2000.

- Bài 4. Các nước Đông Nam Á. Các nước In – đô – nê – xi – a, Lào và Cam – pu – chia. Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN, cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN.

- Bài 5. Ấn Độ và khu vực Trung Đông.

Cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Pa – le – xtin từ 1947 đến nay.

- Bài 6. Các nước châu Phi và Mĩ la – tinh. Những nét chính cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mĩ la – tinh.

- Bài 7. Nước Mĩ.

Sự phát triển kinh tế, khoa học Mĩ từ 1945 đến năm 1973.

Chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 đến năm 2000.

- Bài 8. Tây Âu. Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu.

- Bài 9. Nhật Bản.

Những nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị Nhật Bản từ 1945 đến 1973.

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản.

Những thách thức đối với nền kinh tế Nhật Bản.

- Bài 10. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh.

Mâu thuẫn Đông – Tây và khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”.

Xu thế hoà hoãn Đông – Tây và “Chiến tranh lạnh” chấm dứt.

Những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt.

- Bài 11. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX.

Nguồn gốc và đặc điểm.

Những thành tựu chính.

Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó.

Cơ hội và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của cách mạng khoa học – công nghệ.

* Phần II. Lịch sử Việt nam từ năm 1919 đến năm 2000

- Bài 13. Những chuyển biến mới về kinh tế - xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

Nhứng chuyển biến các giai cấp Việt nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp.

- Bài 14. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1925), ý nghĩa của những hoạt động đó.

- Bài 15. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930.

Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Vai trò của tổ chức đối với việc thành lập Đảng.

Sự ra đời các tổ chức Cộng sản trong những năm 1929.

Hoàn cảnh, nội dung Hội nghị thành lập Đảng. Nội dung bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

- Bài 16. Phong trào cách mạng 1930 – 1935.

Nguyên nhân, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Sự ra đời và hoạt động của Xô - viết Nghệ - Tĩnh.

Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương 10/1930. Ưu điểm và hạn chế của Luận cương.

- Bài 17. Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Hoàn cảnh lịch sử, những chủ trương lớn, những phong trào tiêu biểu trong thời kỳ 1936 – 1939.

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.

- Bài 18. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945

Sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng cộng sản Đông Dương (Hội nghị trung ương 6 – 8), ý nghĩa của sự chuyển hướng chủ trương đấu tranh.

Công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang...)

- Bài 19. Cách mạng tháng Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thành lập.

Khởi nghĩa từng phần giành chính quyền bộ phận trong Cao trào kháng Nhật cứu nước.

Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Bài 20. Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946).

Những nét chính tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Bước đầu xây dựng chính quyền mới và cuộc đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt, giải quyết khó khăn về tài chính. Cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng.

Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp (6/3/1946).

- Bài 21, 22, 23.

Vì sao cuộc kháng chiến bùng nổ? Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

Những chiến thắng lớn: Việt Bắc (thu – đông 1947), Biên giới (thu – đông 1950), Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Bài 24. Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ hoà bình (1954 – 1960).

Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960).

- Bài 25. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến tranh xâm lượng “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961 – 1965).

Nội dung Đại hội lần thứ III của Đảng (9/1960).

Âm mưu thủ đoạn của Mĩ - nguỵ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ - nguỵ như thế nào?

- Bài 26. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965 – 1968).

Âm mưu thủ đoạn của Mĩ - nguỵ thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ - nguỵ như thế nào?

Sự giống và khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cụ bộ” với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

- Bài 27. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ (1969 – 1973).

Âm mưu thủ đoạn của Mĩ - nguỵ thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mĩ - nguỵ như thế nào?

Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa – ri (1/1973).

- Bài 28. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975).

Cuộc đấu tranh chống “bình định - lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn.

Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

Diễn biến, kết quả của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Bài 31. Việt Nam trên đường đổi mới và đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000).

Tại sao phải “Đổi mới”? Nội dung của đường lối “Đổi mới”.

Những thành tựu và ý nghĩa của công cuộc “Đổi mới” từ 1986 – 2000.

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Việt Báo
Comment :Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT phân ban thí điểm môn Lịch sử
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT phân ban thí điểm môn Lịch sử bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on thi tot nghiep THPT phan ban thi diem mon Lich su ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT phân ban thí điểm môn Lịch sử ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Directory of high school graduation exam subcommittee experimental subjects History
Soviet Union, Japan, Eastern Europe, Ministry of Education, India, China, Vietnam war, the Indochinese Communist Party, The Network in August, especially war, Democratic Movement, the resistance, graduation exams, the birth, how, history, USA
User exam graduated from high school division pilot subjects History of the Ministry of Education - Training, including what to know and the knowledge content ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.