vietbao

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải

Thưa các vị khách quý,
Thưa các đồng chí,

Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong khí thế thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân đùm bọc và giúp đỡ. 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, đã vượt qua khó khăn, gian khổ, lập những chiến công và thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi thành lập, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách, tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc". Lực lượng Công an nhân dân vừa mới thành lập đã bước ngày vào cuộc chiến đấu gay go, phức tạp, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân non trẻ và giữ gìn trật tự xã hội. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp to lớn, cùng toàn dân, toàn quân đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, chống chiến tranh phá hoại và bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời tích cực chi viện cho lực lượng an ninh ở miền Nam, làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp của địch, bảo vệ phong trào cách mạng của quần chúng..., góp phần to lớn vào thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động bước vào cuộc chiến đấu mới, chống các loại tội phạm, làm thất bại các âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tích cực khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, củng cố quốc phòng, an ninh. Công an nhân dân đã từng bước đổi mới các mặt công tác, thích ứng tốt hơn với tình hình mới. Đã làm tham mưu cho Đảng và Nhà nước về nhiều chủ trương, chính sách an ninh, trật tự, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững ổn định chính trị, góp phần từng bước lập lại kỷ cương xã hội, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cũng như trước đây trong các cuộc kháng chiến, ngày nay trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tuỵ phục vụ nhân dân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an, được nhân dân khen ngợi và quý mến. Giữa thời bình mà nhiều lần máu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vẫn đổ vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao những cống hiến và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân, Nhà nước đã tặng thưởng 9 Huân chương Sao vàng, 65 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn huân chương, huy chương các loại và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhiều tập thể và cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những chiến công và thành tích vẻ vang của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nhân viên Công an, lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn, mưu trí dũng cảm, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tôi nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn đồng bào cả nước đã đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp sức người, sức của thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi tinh thần đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, sự phối hợp giữa Công an nhân dân với các cấp, các ngành, các đoàn thể trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của các nước bạn bè quốc tế và khu vực đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm vì hoà bình, ổn định và phát triển.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội trong giai đoạn tới rất nặng nề. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải nêu cao ý chí tự lập, tự cường, huy động sức mạnh của toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia, tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới về hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công an nhân dân cũng phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. Toàn lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực cố gắng hơn nữa, tạo được chuyển biến rõ rệt về tổ chức và công tác trong toàn ngành.

Phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại. Đây là yếu tố cơ bản bảo đảm cho lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phải khẩn trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường lực lượng và phương tiện cho những đơn vị trực tiếp làm công tác nghiệp vụ, trực tiếp đấu tranh chống tội phạm và cho cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ công an phải có lập trường chính trị vững vàng, ý chí tiến công, tinh thần phục vụ cao, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có trình độ về ngoại ngữ và khoa học kỹ thuật cần thiết, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, và nhất là phải giữ vững phẩm chất, đạo đức của người công an cách mạng.

Là một lực lượng quan trọng bảo vệ pháp luật, hơn ai hết cán bộ, chiến sĩ Công an phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và thực hiện đúng các quy trình, chế độ công tác, điều lệnh nội vụ của ngành, nghiêm khắc với những hành vi sai trái, đặc biệt là với những người lợi dụng quyền lực và vị thế của ngành để sách nhiễu, gây oan trái cho dân.

Phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, chiễn sĩ công an, đồng thời phát huy vai trò giám sát và đóng góp ý kiến của nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đối với công tác của cán bộ, chiến sĩ công an, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm luật pháp.

Lực lượng công an phải nâng cao chất lượng thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Phải chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm các tình huống có thể xảy ra, đề xuất các chủ trương và biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề tác động đến an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Phải kiên trì giải thích, giáo dục về ý nghĩa và yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới cho các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể quẩn chúng, các tổ chức kinh tế phải nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Đảm nhận vai trò nòng cốt, lực lượng Công an nhân dân phải thực sự xung kích, dựa vào dân, động viên toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; chủ động xây dựng các phưong án bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng theo sự phân công, phân cấp cụ thể; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự:

Cán bộ, chiến sĩ Công an phải gắn bó mật thiết với nhân dân và thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết phong trào này với các phong trào cách mạng khác của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tư, kỷ cương xã hội.

Lực lượng Công an phải đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Phải tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm có tổ chức, tập trung xử lý dứt điểm những vụ, việc tham nhũng, tiêu cực đã phát hiện được nhất là những vụ, việc nổi cộm; phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc ngăn chặn tai nạn giao thông. Bộ Công an cần tích cực nghiên cứu và mở rộng hợp tác về phòng, chống tội phạm với các nước ở khu vực và trên thế giới.

Đảng và Nhà nước ta quyết định từ năm 2005 trở đi sẽ lấy ngày 19/8 hàng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm cổ vũ và động viên toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các Mặt trận, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế, xã hội cần đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, tăng cường giải thích, giáo dục, động viên các tấng lớp nhân dân hăng hái tham gia, tạo được bước phát triển mới trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thưa các đồng chí,

Những cống hiến và thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong 60 năm qua là kết quả của ý chí chiến đấu và tinh thần phục vụ nhân dân, của lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, sự mưu trí, sáng tạo của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nhất định lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục lập được những chiến công và những thành tích mới, bảo vệ vững chắc chế độ, chủ quyền và an ninh quốc gia, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xin cảm ơn.

Thủ tướng Phan Văn Khải

Việt Báo
Comment :Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Full text speech by Prime Minister Phan Van Khai
Khai, Vietnam, the People's Police, National Security, Party and State, speeches, force protection, Security Guard implementation, staff, duties, combat new, sustainable
Ladies and Gentlemen,.
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.