vietbao

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải

Thưa các vị khách quý,
Thưa các đồng chí,

Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong khí thế thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân đùm bọc và giúp đỡ. 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, đã vượt qua khó khăn, gian khổ, lập những chiến công và thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi thành lập, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách, tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc". Lực lượng Công an nhân dân vừa mới thành lập đã bước ngày vào cuộc chiến đấu gay go, phức tạp, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân non trẻ và giữ gìn trật tự xã hội. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp to lớn, cùng toàn dân, toàn quân đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, chống chiến tranh phá hoại và bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời tích cực chi viện cho lực lượng an ninh ở miền Nam, làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp của địch, bảo vệ phong trào cách mạng của quần chúng..., góp phần to lớn vào thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động bước vào cuộc chiến đấu mới, chống các loại tội phạm, làm thất bại các âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tích cực khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, củng cố quốc phòng, an ninh. Công an nhân dân đã từng bước đổi mới các mặt công tác, thích ứng tốt hơn với tình hình mới. Đã làm tham mưu cho Đảng và Nhà nước về nhiều chủ trương, chính sách an ninh, trật tự, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững ổn định chính trị, góp phần từng bước lập lại kỷ cương xã hội, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cũng như trước đây trong các cuộc kháng chiến, ngày nay trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tuỵ phục vụ nhân dân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an, được nhân dân khen ngợi và quý mến. Giữa thời bình mà nhiều lần máu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vẫn đổ vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao những cống hiến và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân, Nhà nước đã tặng thưởng 9 Huân chương Sao vàng, 65 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn huân chương, huy chương các loại và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhiều tập thể và cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những chiến công và thành tích vẻ vang của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nhân viên Công an, lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn, mưu trí dũng cảm, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tôi nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn đồng bào cả nước đã đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp sức người, sức của thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi tinh thần đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, sự phối hợp giữa Công an nhân dân với các cấp, các ngành, các đoàn thể trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của các nước bạn bè quốc tế và khu vực đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm vì hoà bình, ổn định và phát triển.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội trong giai đoạn tới rất nặng nề. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải nêu cao ý chí tự lập, tự cường, huy động sức mạnh của toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia, tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới về hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công an nhân dân cũng phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. Toàn lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực cố gắng hơn nữa, tạo được chuyển biến rõ rệt về tổ chức và công tác trong toàn ngành.

Phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại. Đây là yếu tố cơ bản bảo đảm cho lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phải khẩn trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường lực lượng và phương tiện cho những đơn vị trực tiếp làm công tác nghiệp vụ, trực tiếp đấu tranh chống tội phạm và cho cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ công an phải có lập trường chính trị vững vàng, ý chí tiến công, tinh thần phục vụ cao, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có trình độ về ngoại ngữ và khoa học kỹ thuật cần thiết, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, và nhất là phải giữ vững phẩm chất, đạo đức của người công an cách mạng.

Là một lực lượng quan trọng bảo vệ pháp luật, hơn ai hết cán bộ, chiến sĩ Công an phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và thực hiện đúng các quy trình, chế độ công tác, điều lệnh nội vụ của ngành, nghiêm khắc với những hành vi sai trái, đặc biệt là với những người lợi dụng quyền lực và vị thế của ngành để sách nhiễu, gây oan trái cho dân.

Phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, chiễn sĩ công an, đồng thời phát huy vai trò giám sát và đóng góp ý kiến của nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đối với công tác của cán bộ, chiến sĩ công an, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm luật pháp.

Lực lượng công an phải nâng cao chất lượng thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Phải chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm các tình huống có thể xảy ra, đề xuất các chủ trương và biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề tác động đến an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Phải kiên trì giải thích, giáo dục về ý nghĩa và yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới cho các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể quẩn chúng, các tổ chức kinh tế phải nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Đảm nhận vai trò nòng cốt, lực lượng Công an nhân dân phải thực sự xung kích, dựa vào dân, động viên toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; chủ động xây dựng các phưong án bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng theo sự phân công, phân cấp cụ thể; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự:

Cán bộ, chiến sĩ Công an phải gắn bó mật thiết với nhân dân và thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết phong trào này với các phong trào cách mạng khác của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tư, kỷ cương xã hội.

Lực lượng Công an phải đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Phải tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm có tổ chức, tập trung xử lý dứt điểm những vụ, việc tham nhũng, tiêu cực đã phát hiện được nhất là những vụ, việc nổi cộm; phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc ngăn chặn tai nạn giao thông. Bộ Công an cần tích cực nghiên cứu và mở rộng hợp tác về phòng, chống tội phạm với các nước ở khu vực và trên thế giới.

Đảng và Nhà nước ta quyết định từ năm 2005 trở đi sẽ lấy ngày 19/8 hàng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm cổ vũ và động viên toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các Mặt trận, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế, xã hội cần đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, tăng cường giải thích, giáo dục, động viên các tấng lớp nhân dân hăng hái tham gia, tạo được bước phát triển mới trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thưa các đồng chí,

Những cống hiến và thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong 60 năm qua là kết quả của ý chí chiến đấu và tinh thần phục vụ nhân dân, của lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, sự mưu trí, sáng tạo của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nhất định lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục lập được những chiến công và những thành tích mới, bảo vệ vững chắc chế độ, chủ quyền và an ninh quốc gia, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xin cảm ơn.

Thủ tướng Phan Văn Khải

Việt Báo
Comment :Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Full text speech by Prime Minister Phan Van Khai
Khai, Vietnam, the People's Police, National Security, Party and State, speeches, force protection, Security Guard implementation, staff, duties, combat new, sustainable
Ladies and Gentlemen,.
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.