vietbao

Tạo bước chuyển về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm gia nhập WTO

Bế mạc hội nghị BCH Trung ương Đảng lần 9:

Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Hội nghị BCH Trung ương lần 9 - khóa IX

Hôm qua 12-1-2004, hội nghị lần 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã bế mạc. Hội nghị thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Theo đó: để thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội IX, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm năm 2001-2005, tiến tới thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực, tạo thuận lợi cho kế hoạch năm năm sau, cần thực hiện thật tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu sau:

Một là, tập trung đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong hai năm 2004-2005 đạt bình quân mỗi năm trên 8%. Tạo một bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; tăng đóng góp của khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục tháo gỡ các trở ngại về cơ chế, chính sách để sắp xếp, đổi mới, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; hình thành đồng bộ hơn các loại thị trường, nhất là các thị trường vốn, bất động sản, lao động, khoa học, công nghệ.

Ba là, phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ hơn nữa với tăng trưởng kinh tế, tập trung giải quyết một bước quan trọng một số vấn đề xã hội bức xúc nhất, như xóa đói giảm nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy lùi một bước các tệ nạn xã hội, tình trạng phạm tội, việc khiếu kiện đông người, tai nạn giao thông.

Bốn là, chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế đa phương, song phương và sớm gia nhập WTO, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao so với khu vực; thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.

Năm là, tạo cho được chuyển biến toàn diện, sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị; thực hiện khẩn trương cải cách hành chính, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân. Quan tâm đặc biệt đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trên tinh thần đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ bảy nhóm chủ trương, chính sách, giải pháp lớn đã được đại hội đề ra và được cụ thể hóa ở các nghị quyết Trung ương khóa IX, hội nghị đã xác định trong hơn hai năm còn lại cần tập trung thực hiện quyết liệt hơn các chủ trương, chính sách, giải pháp quan trọng trên từng lĩnh vực như sau:

Về phát triển kinh tế: Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa mạnh hơn nữa doanh nghiệp nhà nước; phát triển mạnh kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và loại hình tổ chức kinh tế cổ phần; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Tạo lập và phát triển đồng bộ các thị trường.
- Tiếp tục chủ động hội nhập, thực hiện có hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để sớm gia nhập WTO.
- Đổi mới cơ bản công tác xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế.

Về phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ,văn hóa, xã hội: Hội nghị khẳng định tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, vai trò động lực của các yếu tố văn hóa, xã hội đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Tập trung chỉ đạo nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Đổi mới một cách cơ bản cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; lấy chất lượng sản phẩm, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế làm mục tiêu chủ yếu của hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển các tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu triển khai sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa, văn minh; giữ gìn và phát triển các giá trị tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam. Tổ chức tốt hơn nữa việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giảm tai nạn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách.

Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Trong hai năm tới cần tập trung:
- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp.
- Đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính nhà nước.
- Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.
- Thực hiện tốt hơn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể nhân dân.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Hội nghị chỉ rõ cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện
tốt nghị quyết trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Có phương án, kế hoạch phòng ngừa, nhằm chủ động ngăn chặn và đối phó thắng lợi với mọi âm mưu và hành động chống phá của kẻ thù trong mọi tình huống; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Về công tác xây dựng Đảng: Hội nghị chỉ rõ trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng tương xứng với vị trí là nhiệm vụ then chốt. Nâng cao chất lượng và tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Triển khai sâu rộng việc giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn và tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng chính quyền, đoàn thể cơ sở và phong trào cách mạng của quần chúng. Xây dựng cơ chế để phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên. Xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ trong Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ cả về quan điểm, nội dung, phương pháp, tổ chức quản lý, chế độ trách nhiệm, bộ máy và con người làm công tác cán bộ; triển khai đồng bộ các mặt đánh giá, qui hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Theo TTXVN

Kỷ luật 4 ủy viên Trung ương Đảng

Hội nghị trung ương 9 đã biểu quyết thi hành kỷ luật bốn ủy viên Trung ương Đảng, gồm:
- Ông Lê Huy Ngọ, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn, bị kỷ luật cảnh cáo vì có phần trách nhiệm trong việc để Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp - phát triển nông thôn và Lã Thị Kim Oanh (vừa bị kết án tử hình) hoạt động vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

- Ông Nguyễn Tuấn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị kỷ luật khiển trách vì trong thời kỳ làm giám đốc Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm trong việc xử lý không đúng số ôtô nhập lậu của Công ty liên doanh Vicarrent (vụ án Phương Vicarrent vừa được đưa ra xét xử).

- Ông Vũ Trọng Kim, bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, bị kỷ luật khiển trách vì có phần trách nhiệm trong việc để tình trạng mất đoàn kết nội bộ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kéo dài.

- Ông Ksor Phước, bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, bị kỷ luật khiển trách vì có phần trách nhiệm trong việc chưa ngăn chặn, xử lý tốt vụ việc gây mất trật tự an ninh tại tỉnh Gia Lai tháng 2-2001 khi đang ở cương vị bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Ngoài ra hội nghị cũng đã đề nghị xem xét kỷ luật đúng mức về mặt chính quyền đối với Bộ trưởng Lê Huy Ngọ và Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Tuấn Minh. Một quan chức Văn phòng Quốc hội (QH) cho biết theo hiến pháp và Luật tổ chức QH, việc xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Ngọ thuộc thẩm quyền của QH. Cũng theo luật, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng, QH sẽ xem xét miễn nhiệm hoặc cách chức (chỉ có hai hình thức này) bộ trưởng đối với ông Lê Huy Ngọ trong kỳ họp tới (dự kiến vào tháng 5-2004).

Trường hợp ông Nguyễn Tuấn Minh thì việc xử lý kỷ luật về mặt chính quyền thuộc thẩm quyền của Thủ tướng với ba mức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.

PV

_____________

+ Kiên quyết xử lý những người sai phạm và những người bao che, bất kể họ là ai

Comment :Tạo bước chuyển về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm gia nhập WTO
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tạo bước chuyển về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm gia nhập WTO bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tạo bước chuyển về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm gia nhập WTO ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Create step forward in quality and competitiveness of the economy, early WTO
great national unity, Ba Ria - Vung Tau, the economy, state enterprises, administrative reform, health competition, Le Huy Ngo, development, conferences, organization, implementation, construction, renovation, Home
Today 12-1-2004, conferences 9th Party Central Committee (IX) was closing. The Ministers agreed the direction, tasks and solutions to major in the remaining half term ..
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
  Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

  Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t